Verksamhetsplan 2015 !!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 !!!"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden till Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 sep till 31 aug, men eftersom verksamheten ändå brukar planeras efter kalenderår mellan årsmötena har vi valt att lägga en verksamhetsplan som följer den tidsperioden. Rubrikerna ur verksamhetsplanen är tagna ur det treåriga visionsdokumentet Vision Verksamhetsplanen blir därmed ett verktyg för att uppnå målen i Vision Vi har även valt att ha med en särskild rubrik för den löpande verksamhet som kanske inte täcks av visionsmålen. Så här läser du verksamhetsplanen: 1. Varje huvudrubrik börjar med en ruta med områdets mätbara resultat för 2018, som är taget från visionsdokumentet. Denna ruta är endast till för att skapa en översiktlig målbild och målen i rutan är inga mål som ska uppnås under Dessa mål går inte att ändra eller beslutas om i verksamhetsplanen, utan endast när visionsdokumentet antas. 2. Efter rutan följer en tabell där vänsterspalten innehåller delmålen från Vision 2018 och högerspalten innehåller ettåriga mål för verksamhetsplanen. Alla mål i verksamhetsplanen utgår alltså från de treåriga mål vi har antagit i visionsdokumentet. Det är alltså endast målen i högerspalten som ska beslutas om och som ska uppnås under Sista rubriken Övrig verksamhet har ingen koppling till visionsdokumentet. Den berör löpande verksamhet som inte har lyfts fram i visionsdokumentet, men som vi ändå vill ha med i vår ettåriga verksamhetsplan. 1. KOMMUNIKATION

2 Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 1.1.1) Fältbiologerna är ett lika känt namn hos våra målgrupper som Scouterna, Greenpeace, Grön Ungdom och Naturskyddsföreningen är ) Vår bas av följare på sociala medier är fyra gånger så stor som antalet medlemmar i föreningen ) Vi har en enhetlig grafisk profil som används i alla våra utåtriktade och interna kommunikationskanaler ) Alla våra kommunikationskanaler har en tydlig funktion och syftar på ett genomtänkt sätt till att nå våra olika målgrupper ) Vi har ett internt forum på internet där föreningens medlemmar kan diskutera, utbyta information och dela föreningsdokument ) Det finns minst en riksaktivitet varje år, förutom årsmötet, med syfte att medlemmar ska kunskapsutjämna och diskutera föreningsfrågor ) Vi omnämns flera gånger i veckan i natur- eller miljörelaterade nyheter ) Vi har minst fördubblat antalet miljösammanhang föreningen representeras i (jämfört med 2014). Delmål från Vision 2018 Mål ) Vår målgrupp har god kännedom om Fältbiologernas verksamhet och åsikter. 1.2) Vi har en medveten och enhetlig utåtriktad kommunikationsstrategi. A.1.1) Vi ska genomföra en grundlig utvärdering av Fältbiologerns profil där en utredning om Fältbiologernas namn och logotyp ingår. B.1.1) Vi ska uppdatera befintligt värvarmaterial och trycka en ny upplaga av det C.1.1) Vi ska utforma ett nytt välkomstpaket till nya medlemmar. D.1.1) Vi ska ha minst 6000 följare på Facebook vid årets slut och vara aktiva på Instagram. E.1.1) Vi ska trycka fyra nummer av Fältbiologen under 2015 F.1.1) Vi ska utvärdera hur Fältbiologen kommunicerar och vilka målgrupper tidningen vänder sig till A.1.2) Vi ska uppdatera navigering, layout och innehåll på hemsidan. B.1.2) Vi ska börja utarbeta ett grafiskt enhetligt material tillgängligt för våra medlemmar. C.1.2) Vi ska utvärdera våra utåtriktade kommunikationskanaler och följa upp utvärderingen i en treårig plan.

3 1.3) Det är enkelt att dela kunskap, dokument och föra diskussion internt i föreningen. 1.4) Fältbiologerna för fram sina åsikter med tydlighet och är en självklar opinionsbildare i miljödebatten. A.1.3) Vi ska fortsätta arbetet med att införa ett forum på internet för Fältbiologernas medlemmar. B.1.3) Vi ska anordna en riksaktivitet, förutom årsmötet, med syfte att medlemmar ska kunskapsutjämna och diskutera föreningsfrågor. C.1.3) Vi ska digitalisera vårt analoga arkiv och skapa en internetportal för dokument och arkiv. D.1.3 )Vi ska skapa en bildbank för bildanvändning inom föreningen. A.1.4 ) Vi ska öka vårt antal retweets på Twitter. B.1.4) Vi ska synas mer i debattartiklar, TV och radio C.1.4) Information om hur Fältbiologernas pressmeddelandetjänst fungerar ska vara lätt att tillgå för medlemmar 1.5) Fältbiologen är en självklar del i föreningens kommunikation internt och gentemot våra målgrupper. 2 INKLUDERING Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 2.1.1) Alla förtroendevalda och arrangörer av aktiviteter utbildas i ledarskap samt makt- och normkritik ) Anställda och ideella bedriver varje år aktiv värvning på högstadier och fritidsgårdar på minst 15 orter med stor geografisk spridning ) Alla riksaktiviteter är tillgänglighetsanpassade och information om tillgänglighet finns alltid att tillgå innan aktiviteten äger rum ) Grundläggande information om Fältbiologerna finns på faltbiologerna.se att tillgå på alla Sveriges minoritetsspråk, teckenspråk samt de fem vanligaste språken talade av ungdomar i Sverige. Det går även att få informationen uppläst ) Prova-på-aktiviteter är ett återkommande inslag i verksamheten och anordnas av riks och varje klubb minst en gång per termin ) Introduktionsutbildningar för nya medlemmar anordnas på minst fyra olika orter varje år ) Varje år anordnas minst tre riksaktiviteter med stor geografisk spridning ) Vi har ett kostnadsutjämningssystem för resor till riksaktiviteter i föreningen.

4 Delmål från Vision 2018 Mål ) Vi granskar ständigt vilka hinder som finns för att delta i föreningen utifrån klass, ålder, etnicitet, kön och funktionalitet samt andra diskrimineringsgrunder. A.2.1) Fältbiologerna som förening deltar i jämställdhetsprogrammet Maktsalongen B.2.1) Makt- och normutskottet ger utbildningar i makt- och normkritik på våra riksaktiviteter C.2.1) Förtroendevalda ska utbildas i makt- och normkritik och i sitt arbete använda sig av metodmaterial för ökad jämställdhet D.2.1) Det skapas en årligen återkommande webenkät där Fältbiologernas medlemmar kan svara på frågor gällande medlemmarnas upplevelse av tillgänglighet inom föreningen utifrån de nämnda diskrimineringsgrunderna. Svaren kan sedan sammanställas till konkret och tydlig statistik vilken kan bli underlag inför förbättringsarbetet på området. 2.2) Vi arbetar medvetet för att värva fler medlemmar som är yngre än 20 år. 2.3) Vi har en mer tillgänlighetsanpassad verksamhet. A.2.2) En särskild satsning på att peppa klubbar och distrikt att värva på högstadieskolor och fritidsgårdar ska göras. B.2.2) Det ska finnas särskilda stadgar för skolklubbar som underlättar deras uppstart. A.2.3) Arbetet med att på hemsidan tillgängliggöra information om Fältbiologerna på alla Sveriges minoritetsspråk, teckenspråk samt de fem vanligaste språken talade av ungdomar i Sverige ska inledas. B.2.3) RÅM och Fältstation Öland ska vara tillgänglighetsanpassade.

5 2.4) Separatism används aktivt som metod för inkludering i verksamheten. 2.5) Det är möjligt att delta på Fältbiologernas aktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar och var en bor i landet. 3. ORGANISERING A.2.4) vi ska anordna minst två välplanerade introduktionsutbildningar på två olika orter. B.2.4) Under Fältstation Öland ska vi erbjuda seperatistiska undervisningsgrupper och provapå-aktiviteter C.2.4) Vi ska utvärdera och stärka arbetet med Schysst sommar och vinter. D.2.4) Att ta fram en strategi för hur separatism ska användas inom Fältbiologerna. A.2.5) Vi ska utforma ett kostnadsutjämningssystem för resor till riksaktiviteter och testa det i praktiken. Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 3.1.1) Vi har enkla verktyg för miljögrupper på skolor och universitet att kunna ansluta sig till Fältbiologerna ) Det är möjligt för medlemmar och icke-medlemmar att engagera sig för natur och miljö genom Fältbiologerna i form av kortare punktinsatser eller i tidsbestämda projekt ) Medlemmar kan engagera sig i Fältbiologerna genom att utföra enkla volontärinsatser i föreningen för att minska de förtroendevaldas arbetsbörda och bidra med sina kunskaper till föreningen ) Det är fler som kandiderar till förtroendeuppdrag (jämfört med 2014) ) Det finns tydliga rutiner för informationsutbyte och samarbete mellan förtroendevalda i föreningens olika organ samt mellan mandatperioder ) Vi är 5000 medlemmar i föreningen i åldern 7-25 år ) En lägre andel medlemmar lämnar föreningen efter första året som medlemmar ) Vi har stabila lokalföreningar i form av skolklubbar och klubbar över hela landet ) Vi har distrikt som täcker hela Sverige med kansli och anställda ) Riksföreningen har kapacitet att stötta alla klubbar, distrikt och nätverk 3.5.1) Fältbiologernas informationsmaterial är bättre anpassat till unga i åldern 7-12 år ) Det finns handledningsmaterial för minifältisledare och det anordnas minst en minifältisledarutbildning varje år ) Fler aktiva Fältbiologer är i åldern 7-12 år (jämfört med 2014). Delmål från Vision 2018 Mål

6 3.1) Vi har utvecklat flera nya sätt att engagera sig för natur och miljö genom Fältbiologerna. 3.2) Vi har en hållbar arbetssituation för förtroendevalda samt anställda som skapar arbetsglädje och där ingen behöver bära en orimligt stor arbetsbörda. 3.3) Vi jobbar aktivt med värvning på lokal, regional och nationell nivå. 3.4) Vi har aktiv lokalverksamhet över hela landet. 3.5) Vår verksamhet för fältbiologer mellan 7-12 år är väl anpassad till målgruppen. A.3.1) Vi ska använda oss av minst en metod för att genomföra miljöpolitiska punktinsatser genom Fältbiologerna. A.3.2) Ett system ska finnas på hemsidan för hur styrelsen annonserar ut och medlemmar anmäler intresse av att göra enkla insatser som avlastar de förtroendevalda och bidrar med kunskaper till föreningen. B.3.2) För att öka intresset av att kandidera till förtroendeuppdrag ska de förtroendevalda kontinuerligt rapportera om sitt arbete och synas i olika forum föreningen C.3.2) Arbetet med att införa ett intranät för dokumentarkivering ska inledas. D.3.2) Varje organ inom riksföreningen utser en representant som har ansvar att rapportera om sitt arbete till styrelsen minst fyra gånger under året. A.3.3) Vi är minst 3500 medlemmar i åldrarna 7-25 år. B.3.3) Vi ska utforma värvarkit som kan skickas ut till medlemmar C.3.3) Vi ska bedriva värvning på minst två festivaler under sommaren D.3.3) Vi ska utlysa en nationell värvartävling A.3.4) På hemsidan finns för medlemmar lättillgängligt material för hur en är med och påverkar föreningen. B.3.4) Klubbutskottet och styrelsen förtätar sin kontakt under året för att effektivisera och förbättra arbetet med att stötta klubbar. C.3.4) Alla fyra levande nätverk ska ha organisatörer, årsmöte och minst två aktivitet under året. D.3.5) Vi ska anordna en klubbkonferens för alla förtroendevalda i lokalföreningar E.3.6) Vi ska anordna en ledarskapsutbildning för distriksstyrelserna A.3.5) Vi ska anordna minst en minifältisledarutbildning. B.3.5) På orter där aktiv minifältisverksamhet finns eller är på gång att startas ska information om möjligheten att gå med spridas på skolor. C.3.5) Vi ska ha riktad kommunikation till målgruppen 7-12år D.3.5) Vi ska underlätta för samarbete mellan Naturskyddsföreningens barnverksamhet i Natursnokarna och Fältbiologernas barnverksamhet minifältisarna. 3.6) Vi har en strategi hur utbildning bedrivs inom föreningen på nationell, distrikts- och lokalnivå

7 4. FINANSIERING Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 4.1.1) Vi har årliga organisationsbidrag från minst tre olika bidragsgivare 4.1.2) Det finns resurser på kansliet som aktivt jobbar med att få in finansiering till verksamheten 4.1.3) Kurser och läger finansieras i den utsträckning det är möjligt av externa medel/ ⅓ av riksföreningens kurs- och lägerverksamhet finansieras av externa medel 4.2.1) Riksföreningen utbildar och informerar kontinuerligt medlemmar i att söka olika typer av externa bidrag 4.3.1) Medlemmar upplever att vart de bor eller hur väl insatta de är i föreningen inte har någon inverkan på deras ekonomiska möjligheter att arrangera en aktivitet ) Inkomsterna av gåvor och medlemsavgifter ska sammanlagt uppgå till minst kr Delmål från Vision 2018 Mål ) Vi har en större ekonomisk stabilitet i form av fler bidragsgivare och större kontinuitet i bidragssökandet 4.2) Medlemmar på alla nivåer i föreningen har kunskap om projektplanering och bidragssökning 4.3) Resurser fördelas medvetet i föreningen så att de kommer alla till del. A.4.1) Vi ska genomföra en globalgrantundersökning för att ta reda på vilka bidrag vi kan söka. C.4.1) Vi ska satsa särskilt på marknadsföring som syftar till att öka våra intäkter: förlagets produkter, prenumenrationer på Fältbiologen, möjligheten att ge Fältbiologerna gåvor och att bli stödmedlem. A.4.2) Vi ska påbörja arbetet med att ta fram en årlig intern kurs och metodmaterial i bidragssökande. B.4.2) Vi ska informera om projektplanering och bidragsansökningar på hemsidan. A.4.3) Vi ska sjösätta vårt nya bidragsystem och utvärdera det under året. B.4.3) Vi ska jobba för att utveckla en fond som finansierar spontana miljöaktioner och politiskt arbete.

8 4.4) Det är lätt för privatpersoner och företag att vara månadsgivare/ bidra med insamling till föreningen. 5. PÅVERKANSARBETE A.4.4) Inkomsterna gåvor och medlemsavgifter ska sammanlagt vara minst kr. B.4.4) Vi ska införa månadsgivarskap och medlemskap via autogiro Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 5.1.1) Det finns tryckt eller digitalt material med information om åtminstone Fältbiologernas fokusområden ) Vi anordnar årligen sakpolitiska kurser och aktiviteter i fält om minst klimat-, jordbruks-, skogs- och gruvfrågor ) Från riks ska det finnas kompetens och resurser att skapa och sprida digitalt och fysiskt kampanjmaterial för att driva samordnade miljöpolitiska kampanjer över hela landet ) Vi har årligen rikstäckande kampanjer som genomförs med stöd av lokalföreningarna ) Det finns möjlighet för medlemmar att söka snabba pengar för aktioner och kampanjer som måste ske omedelbart ) Fältbiologernas representanter i externa föreningar presenteras minst en gång per år i Fältbiologen ) Minst en nyhet från varje extern förenings arbete finns med i nyhetsbrevet per år ) Representanterna ska uppmuntras att delta i något styrelsemöte under året samt att kontinuerligt rapportera om sitt arbete till styrelsen. Delmål från Vision 2018 Mål ) Fältbiologernas medlemmar har förutsättningar att skaffa sig praktisk och teoretisk kunskap och erfarenhet åtminstone i aktuella fokusområden. 5.2) Vi har årligen rikstäckande kampanjer som finns tillgängliga för lokalföreningarna om de vill ansluta sig. A.5.1) En kurs om klimatpolitik ska anordnas under året med syfte att fortbilda inför klimattoppmötet i Paris (Se A.5.2) B.5.1) Föreningens miljöpolitiska program ska finnas lättillgängliga på vår webbplats. C.5.2) Skogsnätverket anordnar en skogsinveteringsresa under sommaren D.5.2) Ett rikstäckande läger ska anordnas med fokus på praktisk och politisk kunskap om föreningens fokusområden A.5.2) En rikstäckande klimatpolitisk kampanj ska anordnas inför klimattoppmötet i Paris (Se A.5.1) B.5.2) Fältbiologerna finns på plats under Almedalsveckan

9 5.3) Det finns krisberedskap. Fältbiologerna ska kunna vara där det händer och påverka när det behövs, även i situationer där vi inte kunnat planera i förväg. 5.4) Vår externa representation i andra föreningar är väl förankrat inom Fältbiologerna. A.5.3) Vi ska påbörja arbetet med att utveckla en fond där medlemmar kan söka pengar för spontana miljöaktiviteter och icke-medlemmar kan skänka pengar till vår miljökamp (står mer om det ekonomiska under Finansiering) A.5.4) Fältbiologernas representanter i externa föreningar ska presenteras minst en gång i Fältbiologen. B.5.4) Minst en nyhet från varje extern förenings arbete ska finnas med i nyhetsbrevet under året. C.5.4) Representanterna ska uppmuntras att delta i något styrelsemöte under året samt att kontinuerligt rapportera om sitt arbete till styrelsen. 5. ÖVRIG VERKSAMHET Här nedan följer de områden som tillhör vår ordinarie verksamhet och som inte täcks av Vision ) Kansliet A.5.1) Vi ska utvärdera och följa upp arbetet med Naturskyddsföreningens administration av vårt medlemsregister B.5.1) Vi ska införliva nya personalrutiner och aktivt jobba för att Fältbiologerna ska vara en hållbar och utvecklande arbetsplats för anställda C.5.1) Vi ska förbättra kontakten mellan styrelse, kansli och medlemmar D.5.1) Vi ska stärka och utveckla samarbetet med Naturskyddsföreningen på det nya kansliet 5.2) Förlaget A.5.3) Vi ska trycka den färdigskrivna medlemsboken Kryptogamguiden B.5.3) Vi ska göra ett nytryck av bästsäljaren träd- och buskar vintertid C.5.3) Vi ska göra en utvärdering av förlagets framtid och utvecklingsmöjligheter

10 5.3) Riksaktiviteter A.5.4) Vi ska anordna Fältstation Öland under Kristihimmelfärdsveckan B.5.4) Vi ska anordna ett rikstäckande sommarläger C.5.4) Riksstyrelsen ska stötta nätverken med att genomföra sina riksaktiviteter D.5.4) Vi ska vara över 120 st deltagare på Riksårsmötet 2016

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer