Verksamhetsplan 2015 !!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 !!!"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden till Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 sep till 31 aug, men eftersom verksamheten ändå brukar planeras efter kalenderår mellan årsmötena har vi valt att lägga en verksamhetsplan som följer den tidsperioden. Rubrikerna ur verksamhetsplanen är tagna ur det treåriga visionsdokumentet Vision Verksamhetsplanen blir därmed ett verktyg för att uppnå målen i Vision Vi har även valt att ha med en särskild rubrik för den löpande verksamhet som kanske inte täcks av visionsmålen. Så här läser du verksamhetsplanen: 1. Varje huvudrubrik börjar med en ruta med områdets mätbara resultat för 2018, som är taget från visionsdokumentet. Denna ruta är endast till för att skapa en översiktlig målbild och målen i rutan är inga mål som ska uppnås under Dessa mål går inte att ändra eller beslutas om i verksamhetsplanen, utan endast när visionsdokumentet antas. 2. Efter rutan följer en tabell där vänsterspalten innehåller delmålen från Vision 2018 och högerspalten innehåller ettåriga mål för verksamhetsplanen. Alla mål i verksamhetsplanen utgår alltså från de treåriga mål vi har antagit i visionsdokumentet. Det är alltså endast målen i högerspalten som ska beslutas om och som ska uppnås under Sista rubriken Övrig verksamhet har ingen koppling till visionsdokumentet. Den berör löpande verksamhet som inte har lyfts fram i visionsdokumentet, men som vi ändå vill ha med i vår ettåriga verksamhetsplan. 1. KOMMUNIKATION

2 Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 1.1.1) Fältbiologerna är ett lika känt namn hos våra målgrupper som Scouterna, Greenpeace, Grön Ungdom och Naturskyddsföreningen är ) Vår bas av följare på sociala medier är fyra gånger så stor som antalet medlemmar i föreningen ) Vi har en enhetlig grafisk profil som används i alla våra utåtriktade och interna kommunikationskanaler ) Alla våra kommunikationskanaler har en tydlig funktion och syftar på ett genomtänkt sätt till att nå våra olika målgrupper ) Vi har ett internt forum på internet där föreningens medlemmar kan diskutera, utbyta information och dela föreningsdokument ) Det finns minst en riksaktivitet varje år, förutom årsmötet, med syfte att medlemmar ska kunskapsutjämna och diskutera föreningsfrågor ) Vi omnämns flera gånger i veckan i natur- eller miljörelaterade nyheter ) Vi har minst fördubblat antalet miljösammanhang föreningen representeras i (jämfört med 2014). Delmål från Vision 2018 Mål ) Vår målgrupp har god kännedom om Fältbiologernas verksamhet och åsikter. 1.2) Vi har en medveten och enhetlig utåtriktad kommunikationsstrategi. A.1.1) Vi ska genomföra en grundlig utvärdering av Fältbiologerns profil där en utredning om Fältbiologernas namn och logotyp ingår. B.1.1) Vi ska uppdatera befintligt värvarmaterial och trycka en ny upplaga av det C.1.1) Vi ska utforma ett nytt välkomstpaket till nya medlemmar. D.1.1) Vi ska ha minst 6000 följare på Facebook vid årets slut och vara aktiva på Instagram. E.1.1) Vi ska trycka fyra nummer av Fältbiologen under 2015 F.1.1) Vi ska utvärdera hur Fältbiologen kommunicerar och vilka målgrupper tidningen vänder sig till A.1.2) Vi ska uppdatera navigering, layout och innehåll på hemsidan. B.1.2) Vi ska börja utarbeta ett grafiskt enhetligt material tillgängligt för våra medlemmar. C.1.2) Vi ska utvärdera våra utåtriktade kommunikationskanaler och följa upp utvärderingen i en treårig plan.

3 1.3) Det är enkelt att dela kunskap, dokument och föra diskussion internt i föreningen. 1.4) Fältbiologerna för fram sina åsikter med tydlighet och är en självklar opinionsbildare i miljödebatten. A.1.3) Vi ska fortsätta arbetet med att införa ett forum på internet för Fältbiologernas medlemmar. B.1.3) Vi ska anordna en riksaktivitet, förutom årsmötet, med syfte att medlemmar ska kunskapsutjämna och diskutera föreningsfrågor. C.1.3) Vi ska digitalisera vårt analoga arkiv och skapa en internetportal för dokument och arkiv. D.1.3 )Vi ska skapa en bildbank för bildanvändning inom föreningen. A.1.4 ) Vi ska öka vårt antal retweets på Twitter. B.1.4) Vi ska synas mer i debattartiklar, TV och radio C.1.4) Information om hur Fältbiologernas pressmeddelandetjänst fungerar ska vara lätt att tillgå för medlemmar 1.5) Fältbiologen är en självklar del i föreningens kommunikation internt och gentemot våra målgrupper. 2 INKLUDERING Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 2.1.1) Alla förtroendevalda och arrangörer av aktiviteter utbildas i ledarskap samt makt- och normkritik ) Anställda och ideella bedriver varje år aktiv värvning på högstadier och fritidsgårdar på minst 15 orter med stor geografisk spridning ) Alla riksaktiviteter är tillgänglighetsanpassade och information om tillgänglighet finns alltid att tillgå innan aktiviteten äger rum ) Grundläggande information om Fältbiologerna finns på faltbiologerna.se att tillgå på alla Sveriges minoritetsspråk, teckenspråk samt de fem vanligaste språken talade av ungdomar i Sverige. Det går även att få informationen uppläst ) Prova-på-aktiviteter är ett återkommande inslag i verksamheten och anordnas av riks och varje klubb minst en gång per termin ) Introduktionsutbildningar för nya medlemmar anordnas på minst fyra olika orter varje år ) Varje år anordnas minst tre riksaktiviteter med stor geografisk spridning ) Vi har ett kostnadsutjämningssystem för resor till riksaktiviteter i föreningen.

4 Delmål från Vision 2018 Mål ) Vi granskar ständigt vilka hinder som finns för att delta i föreningen utifrån klass, ålder, etnicitet, kön och funktionalitet samt andra diskrimineringsgrunder. A.2.1) Fältbiologerna som förening deltar i jämställdhetsprogrammet Maktsalongen B.2.1) Makt- och normutskottet ger utbildningar i makt- och normkritik på våra riksaktiviteter C.2.1) Förtroendevalda ska utbildas i makt- och normkritik och i sitt arbete använda sig av metodmaterial för ökad jämställdhet D.2.1) Det skapas en årligen återkommande webenkät där Fältbiologernas medlemmar kan svara på frågor gällande medlemmarnas upplevelse av tillgänglighet inom föreningen utifrån de nämnda diskrimineringsgrunderna. Svaren kan sedan sammanställas till konkret och tydlig statistik vilken kan bli underlag inför förbättringsarbetet på området. 2.2) Vi arbetar medvetet för att värva fler medlemmar som är yngre än 20 år. 2.3) Vi har en mer tillgänlighetsanpassad verksamhet. A.2.2) En särskild satsning på att peppa klubbar och distrikt att värva på högstadieskolor och fritidsgårdar ska göras. B.2.2) Det ska finnas särskilda stadgar för skolklubbar som underlättar deras uppstart. A.2.3) Arbetet med att på hemsidan tillgängliggöra information om Fältbiologerna på alla Sveriges minoritetsspråk, teckenspråk samt de fem vanligaste språken talade av ungdomar i Sverige ska inledas. B.2.3) RÅM och Fältstation Öland ska vara tillgänglighetsanpassade.

5 2.4) Separatism används aktivt som metod för inkludering i verksamheten. 2.5) Det är möjligt att delta på Fältbiologernas aktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar och var en bor i landet. 3. ORGANISERING A.2.4) vi ska anordna minst två välplanerade introduktionsutbildningar på två olika orter. B.2.4) Under Fältstation Öland ska vi erbjuda seperatistiska undervisningsgrupper och provapå-aktiviteter C.2.4) Vi ska utvärdera och stärka arbetet med Schysst sommar och vinter. D.2.4) Att ta fram en strategi för hur separatism ska användas inom Fältbiologerna. A.2.5) Vi ska utforma ett kostnadsutjämningssystem för resor till riksaktiviteter och testa det i praktiken. Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 3.1.1) Vi har enkla verktyg för miljögrupper på skolor och universitet att kunna ansluta sig till Fältbiologerna ) Det är möjligt för medlemmar och icke-medlemmar att engagera sig för natur och miljö genom Fältbiologerna i form av kortare punktinsatser eller i tidsbestämda projekt ) Medlemmar kan engagera sig i Fältbiologerna genom att utföra enkla volontärinsatser i föreningen för att minska de förtroendevaldas arbetsbörda och bidra med sina kunskaper till föreningen ) Det är fler som kandiderar till förtroendeuppdrag (jämfört med 2014) ) Det finns tydliga rutiner för informationsutbyte och samarbete mellan förtroendevalda i föreningens olika organ samt mellan mandatperioder ) Vi är 5000 medlemmar i föreningen i åldern 7-25 år ) En lägre andel medlemmar lämnar föreningen efter första året som medlemmar ) Vi har stabila lokalföreningar i form av skolklubbar och klubbar över hela landet ) Vi har distrikt som täcker hela Sverige med kansli och anställda ) Riksföreningen har kapacitet att stötta alla klubbar, distrikt och nätverk 3.5.1) Fältbiologernas informationsmaterial är bättre anpassat till unga i åldern 7-12 år ) Det finns handledningsmaterial för minifältisledare och det anordnas minst en minifältisledarutbildning varje år ) Fler aktiva Fältbiologer är i åldern 7-12 år (jämfört med 2014). Delmål från Vision 2018 Mål

6 3.1) Vi har utvecklat flera nya sätt att engagera sig för natur och miljö genom Fältbiologerna. 3.2) Vi har en hållbar arbetssituation för förtroendevalda samt anställda som skapar arbetsglädje och där ingen behöver bära en orimligt stor arbetsbörda. 3.3) Vi jobbar aktivt med värvning på lokal, regional och nationell nivå. 3.4) Vi har aktiv lokalverksamhet över hela landet. 3.5) Vår verksamhet för fältbiologer mellan 7-12 år är väl anpassad till målgruppen. A.3.1) Vi ska använda oss av minst en metod för att genomföra miljöpolitiska punktinsatser genom Fältbiologerna. A.3.2) Ett system ska finnas på hemsidan för hur styrelsen annonserar ut och medlemmar anmäler intresse av att göra enkla insatser som avlastar de förtroendevalda och bidrar med kunskaper till föreningen. B.3.2) För att öka intresset av att kandidera till förtroendeuppdrag ska de förtroendevalda kontinuerligt rapportera om sitt arbete och synas i olika forum föreningen C.3.2) Arbetet med att införa ett intranät för dokumentarkivering ska inledas. D.3.2) Varje organ inom riksföreningen utser en representant som har ansvar att rapportera om sitt arbete till styrelsen minst fyra gånger under året. A.3.3) Vi är minst 3500 medlemmar i åldrarna 7-25 år. B.3.3) Vi ska utforma värvarkit som kan skickas ut till medlemmar C.3.3) Vi ska bedriva värvning på minst två festivaler under sommaren D.3.3) Vi ska utlysa en nationell värvartävling A.3.4) På hemsidan finns för medlemmar lättillgängligt material för hur en är med och påverkar föreningen. B.3.4) Klubbutskottet och styrelsen förtätar sin kontakt under året för att effektivisera och förbättra arbetet med att stötta klubbar. C.3.4) Alla fyra levande nätverk ska ha organisatörer, årsmöte och minst två aktivitet under året. D.3.5) Vi ska anordna en klubbkonferens för alla förtroendevalda i lokalföreningar E.3.6) Vi ska anordna en ledarskapsutbildning för distriksstyrelserna A.3.5) Vi ska anordna minst en minifältisledarutbildning. B.3.5) På orter där aktiv minifältisverksamhet finns eller är på gång att startas ska information om möjligheten att gå med spridas på skolor. C.3.5) Vi ska ha riktad kommunikation till målgruppen 7-12år D.3.5) Vi ska underlätta för samarbete mellan Naturskyddsföreningens barnverksamhet i Natursnokarna och Fältbiologernas barnverksamhet minifältisarna. 3.6) Vi har en strategi hur utbildning bedrivs inom föreningen på nationell, distrikts- och lokalnivå

7 4. FINANSIERING Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 4.1.1) Vi har årliga organisationsbidrag från minst tre olika bidragsgivare 4.1.2) Det finns resurser på kansliet som aktivt jobbar med att få in finansiering till verksamheten 4.1.3) Kurser och läger finansieras i den utsträckning det är möjligt av externa medel/ ⅓ av riksföreningens kurs- och lägerverksamhet finansieras av externa medel 4.2.1) Riksföreningen utbildar och informerar kontinuerligt medlemmar i att söka olika typer av externa bidrag 4.3.1) Medlemmar upplever att vart de bor eller hur väl insatta de är i föreningen inte har någon inverkan på deras ekonomiska möjligheter att arrangera en aktivitet ) Inkomsterna av gåvor och medlemsavgifter ska sammanlagt uppgå till minst kr Delmål från Vision 2018 Mål ) Vi har en större ekonomisk stabilitet i form av fler bidragsgivare och större kontinuitet i bidragssökandet 4.2) Medlemmar på alla nivåer i föreningen har kunskap om projektplanering och bidragssökning 4.3) Resurser fördelas medvetet i föreningen så att de kommer alla till del. A.4.1) Vi ska genomföra en globalgrantundersökning för att ta reda på vilka bidrag vi kan söka. C.4.1) Vi ska satsa särskilt på marknadsföring som syftar till att öka våra intäkter: förlagets produkter, prenumenrationer på Fältbiologen, möjligheten att ge Fältbiologerna gåvor och att bli stödmedlem. A.4.2) Vi ska påbörja arbetet med att ta fram en årlig intern kurs och metodmaterial i bidragssökande. B.4.2) Vi ska informera om projektplanering och bidragsansökningar på hemsidan. A.4.3) Vi ska sjösätta vårt nya bidragsystem och utvärdera det under året. B.4.3) Vi ska jobba för att utveckla en fond som finansierar spontana miljöaktioner och politiskt arbete.

8 4.4) Det är lätt för privatpersoner och företag att vara månadsgivare/ bidra med insamling till föreningen. 5. PÅVERKANSARBETE A.4.4) Inkomsterna gåvor och medlemsavgifter ska sammanlagt vara minst kr. B.4.4) Vi ska införa månadsgivarskap och medlemskap via autogiro Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 5.1.1) Det finns tryckt eller digitalt material med information om åtminstone Fältbiologernas fokusområden ) Vi anordnar årligen sakpolitiska kurser och aktiviteter i fält om minst klimat-, jordbruks-, skogs- och gruvfrågor ) Från riks ska det finnas kompetens och resurser att skapa och sprida digitalt och fysiskt kampanjmaterial för att driva samordnade miljöpolitiska kampanjer över hela landet ) Vi har årligen rikstäckande kampanjer som genomförs med stöd av lokalföreningarna ) Det finns möjlighet för medlemmar att söka snabba pengar för aktioner och kampanjer som måste ske omedelbart ) Fältbiologernas representanter i externa föreningar presenteras minst en gång per år i Fältbiologen ) Minst en nyhet från varje extern förenings arbete finns med i nyhetsbrevet per år ) Representanterna ska uppmuntras att delta i något styrelsemöte under året samt att kontinuerligt rapportera om sitt arbete till styrelsen. Delmål från Vision 2018 Mål ) Fältbiologernas medlemmar har förutsättningar att skaffa sig praktisk och teoretisk kunskap och erfarenhet åtminstone i aktuella fokusområden. 5.2) Vi har årligen rikstäckande kampanjer som finns tillgängliga för lokalföreningarna om de vill ansluta sig. A.5.1) En kurs om klimatpolitik ska anordnas under året med syfte att fortbilda inför klimattoppmötet i Paris (Se A.5.2) B.5.1) Föreningens miljöpolitiska program ska finnas lättillgängliga på vår webbplats. C.5.2) Skogsnätverket anordnar en skogsinveteringsresa under sommaren D.5.2) Ett rikstäckande läger ska anordnas med fokus på praktisk och politisk kunskap om föreningens fokusområden A.5.2) En rikstäckande klimatpolitisk kampanj ska anordnas inför klimattoppmötet i Paris (Se A.5.1) B.5.2) Fältbiologerna finns på plats under Almedalsveckan

9 5.3) Det finns krisberedskap. Fältbiologerna ska kunna vara där det händer och påverka när det behövs, även i situationer där vi inte kunnat planera i förväg. 5.4) Vår externa representation i andra föreningar är väl förankrat inom Fältbiologerna. A.5.3) Vi ska påbörja arbetet med att utveckla en fond där medlemmar kan söka pengar för spontana miljöaktiviteter och icke-medlemmar kan skänka pengar till vår miljökamp (står mer om det ekonomiska under Finansiering) A.5.4) Fältbiologernas representanter i externa föreningar ska presenteras minst en gång i Fältbiologen. B.5.4) Minst en nyhet från varje extern förenings arbete ska finnas med i nyhetsbrevet under året. C.5.4) Representanterna ska uppmuntras att delta i något styrelsemöte under året samt att kontinuerligt rapportera om sitt arbete till styrelsen. 5. ÖVRIG VERKSAMHET Här nedan följer de områden som tillhör vår ordinarie verksamhet och som inte täcks av Vision ) Kansliet A.5.1) Vi ska utvärdera och följa upp arbetet med Naturskyddsföreningens administration av vårt medlemsregister B.5.1) Vi ska införliva nya personalrutiner och aktivt jobba för att Fältbiologerna ska vara en hållbar och utvecklande arbetsplats för anställda C.5.1) Vi ska förbättra kontakten mellan styrelse, kansli och medlemmar D.5.1) Vi ska stärka och utveckla samarbetet med Naturskyddsföreningen på det nya kansliet 5.2) Förlaget A.5.3) Vi ska trycka den färdigskrivna medlemsboken Kryptogamguiden B.5.3) Vi ska göra ett nytryck av bästsäljaren träd- och buskar vintertid C.5.3) Vi ska göra en utvärdering av förlagets framtid och utvecklingsmöjligheter

10 5.3) Riksaktiviteter A.5.4) Vi ska anordna Fältstation Öland under Kristihimmelfärdsveckan B.5.4) Vi ska anordna ett rikstäckande sommarläger C.5.4) Riksstyrelsen ska stötta nätverken med att genomföra sina riksaktiviteter D.5.4) Vi ska vara över 120 st deltagare på Riksårsmötet 2016

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen 2012/03/23-25 Nr 690/ 2011-2012:14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen.

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen. Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen. Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Hilda Bergström

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer