Verksamhetsplan 2015 !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 !!!"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden till Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 sep till 31 aug, men eftersom verksamheten ändå brukar planeras efter kalenderår mellan årsmötena har vi valt att lägga en verksamhetsplan som följer den tidsperioden. Rubrikerna ur verksamhetsplanen är tagna ur det treåriga visionsdokumentet Vision Verksamhetsplanen blir därmed ett verktyg för att uppnå målen i Vision Vi har även valt att ha med en särskild rubrik för den löpande verksamhet som kanske inte täcks av visionsmålen. Så här läser du verksamhetsplanen: 1. Varje huvudrubrik börjar med en ruta med områdets mätbara resultat för 2018, som är taget från visionsdokumentet. Denna ruta är endast till för att skapa en översiktlig målbild och målen i rutan är inga mål som ska uppnås under Dessa mål går inte att ändra eller beslutas om i verksamhetsplanen, utan endast när visionsdokumentet antas. 2. Efter rutan följer en tabell där vänsterspalten innehåller delmålen från Vision 2018 och högerspalten innehåller ettåriga mål för verksamhetsplanen. Alla mål i verksamhetsplanen utgår alltså från de treåriga mål vi har antagit i visionsdokumentet. Det är alltså endast målen i högerspalten som ska beslutas om och som ska uppnås under Sista rubriken Övrig verksamhet har ingen koppling till visionsdokumentet. Den berör löpande verksamhet som inte har lyfts fram i visionsdokumentet, men som vi ändå vill ha med i vår ettåriga verksamhetsplan. 1. KOMMUNIKATION

2 Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 1.1.1) Fältbiologerna är ett lika känt namn hos våra målgrupper som Scouterna, Greenpeace, Grön Ungdom och Naturskyddsföreningen är ) Vår bas av följare på sociala medier är fyra gånger så stor som antalet medlemmar i föreningen ) Vi har en enhetlig grafisk profil som används i alla våra utåtriktade och interna kommunikationskanaler ) Alla våra kommunikationskanaler har en tydlig funktion och syftar på ett genomtänkt sätt till att nå våra olika målgrupper ) Vi har ett internt forum på internet där föreningens medlemmar kan diskutera, utbyta information och dela föreningsdokument ) Det finns minst en riksaktivitet varje år, förutom årsmötet, med syfte att medlemmar ska kunskapsutjämna och diskutera föreningsfrågor ) Vi omnämns flera gånger i veckan i natur- eller miljörelaterade nyheter ) Vi har minst fördubblat antalet miljösammanhang föreningen representeras i (jämfört med 2014). Delmål från Vision 2018 Mål ) Vår målgrupp har god kännedom om Fältbiologernas verksamhet och åsikter. 1.2) Vi har en medveten och enhetlig utåtriktad kommunikationsstrategi. A.1.1) Vi ska genomföra en grundlig utvärdering av Fältbiologerns profil där en utredning om Fältbiologernas namn och logotyp ingår. B.1.1) Vi ska uppdatera befintligt värvarmaterial och trycka en ny upplaga av det C.1.1) Vi ska utforma ett nytt välkomstpaket till nya medlemmar. D.1.1) Vi ska ha minst 6000 följare på Facebook vid årets slut och vara aktiva på Instagram. E.1.1) Vi ska trycka fyra nummer av Fältbiologen under 2015 F.1.1) Vi ska utvärdera hur Fältbiologen kommunicerar och vilka målgrupper tidningen vänder sig till A.1.2) Vi ska uppdatera navigering, layout och innehåll på hemsidan. B.1.2) Vi ska börja utarbeta ett grafiskt enhetligt material tillgängligt för våra medlemmar. C.1.2) Vi ska utvärdera våra utåtriktade kommunikationskanaler och följa upp utvärderingen i en treårig plan.

3 1.3) Det är enkelt att dela kunskap, dokument och föra diskussion internt i föreningen. 1.4) Fältbiologerna för fram sina åsikter med tydlighet och är en självklar opinionsbildare i miljödebatten. A.1.3) Vi ska fortsätta arbetet med att införa ett forum på internet för Fältbiologernas medlemmar. B.1.3) Vi ska anordna en riksaktivitet, förutom årsmötet, med syfte att medlemmar ska kunskapsutjämna och diskutera föreningsfrågor. C.1.3) Vi ska digitalisera vårt analoga arkiv och skapa en internetportal för dokument och arkiv. D.1.3 )Vi ska skapa en bildbank för bildanvändning inom föreningen. A.1.4 ) Vi ska öka vårt antal retweets på Twitter. B.1.4) Vi ska synas mer i debattartiklar, TV och radio C.1.4) Information om hur Fältbiologernas pressmeddelandetjänst fungerar ska vara lätt att tillgå för medlemmar 1.5) Fältbiologen är en självklar del i föreningens kommunikation internt och gentemot våra målgrupper. 2 INKLUDERING Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 2.1.1) Alla förtroendevalda och arrangörer av aktiviteter utbildas i ledarskap samt makt- och normkritik ) Anställda och ideella bedriver varje år aktiv värvning på högstadier och fritidsgårdar på minst 15 orter med stor geografisk spridning ) Alla riksaktiviteter är tillgänglighetsanpassade och information om tillgänglighet finns alltid att tillgå innan aktiviteten äger rum ) Grundläggande information om Fältbiologerna finns på faltbiologerna.se att tillgå på alla Sveriges minoritetsspråk, teckenspråk samt de fem vanligaste språken talade av ungdomar i Sverige. Det går även att få informationen uppläst ) Prova-på-aktiviteter är ett återkommande inslag i verksamheten och anordnas av riks och varje klubb minst en gång per termin ) Introduktionsutbildningar för nya medlemmar anordnas på minst fyra olika orter varje år ) Varje år anordnas minst tre riksaktiviteter med stor geografisk spridning ) Vi har ett kostnadsutjämningssystem för resor till riksaktiviteter i föreningen.

4 Delmål från Vision 2018 Mål ) Vi granskar ständigt vilka hinder som finns för att delta i föreningen utifrån klass, ålder, etnicitet, kön och funktionalitet samt andra diskrimineringsgrunder. A.2.1) Fältbiologerna som förening deltar i jämställdhetsprogrammet Maktsalongen B.2.1) Makt- och normutskottet ger utbildningar i makt- och normkritik på våra riksaktiviteter C.2.1) Förtroendevalda ska utbildas i makt- och normkritik och i sitt arbete använda sig av metodmaterial för ökad jämställdhet D.2.1) Det skapas en årligen återkommande webenkät där Fältbiologernas medlemmar kan svara på frågor gällande medlemmarnas upplevelse av tillgänglighet inom föreningen utifrån de nämnda diskrimineringsgrunderna. Svaren kan sedan sammanställas till konkret och tydlig statistik vilken kan bli underlag inför förbättringsarbetet på området. 2.2) Vi arbetar medvetet för att värva fler medlemmar som är yngre än 20 år. 2.3) Vi har en mer tillgänlighetsanpassad verksamhet. A.2.2) En särskild satsning på att peppa klubbar och distrikt att värva på högstadieskolor och fritidsgårdar ska göras. B.2.2) Det ska finnas särskilda stadgar för skolklubbar som underlättar deras uppstart. A.2.3) Arbetet med att på hemsidan tillgängliggöra information om Fältbiologerna på alla Sveriges minoritetsspråk, teckenspråk samt de fem vanligaste språken talade av ungdomar i Sverige ska inledas. B.2.3) RÅM och Fältstation Öland ska vara tillgänglighetsanpassade.

5 2.4) Separatism används aktivt som metod för inkludering i verksamheten. 2.5) Det är möjligt att delta på Fältbiologernas aktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar och var en bor i landet. 3. ORGANISERING A.2.4) vi ska anordna minst två välplanerade introduktionsutbildningar på två olika orter. B.2.4) Under Fältstation Öland ska vi erbjuda seperatistiska undervisningsgrupper och provapå-aktiviteter C.2.4) Vi ska utvärdera och stärka arbetet med Schysst sommar och vinter. D.2.4) Att ta fram en strategi för hur separatism ska användas inom Fältbiologerna. A.2.5) Vi ska utforma ett kostnadsutjämningssystem för resor till riksaktiviteter och testa det i praktiken. Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 3.1.1) Vi har enkla verktyg för miljögrupper på skolor och universitet att kunna ansluta sig till Fältbiologerna ) Det är möjligt för medlemmar och icke-medlemmar att engagera sig för natur och miljö genom Fältbiologerna i form av kortare punktinsatser eller i tidsbestämda projekt ) Medlemmar kan engagera sig i Fältbiologerna genom att utföra enkla volontärinsatser i föreningen för att minska de förtroendevaldas arbetsbörda och bidra med sina kunskaper till föreningen ) Det är fler som kandiderar till förtroendeuppdrag (jämfört med 2014) ) Det finns tydliga rutiner för informationsutbyte och samarbete mellan förtroendevalda i föreningens olika organ samt mellan mandatperioder ) Vi är 5000 medlemmar i föreningen i åldern 7-25 år ) En lägre andel medlemmar lämnar föreningen efter första året som medlemmar ) Vi har stabila lokalföreningar i form av skolklubbar och klubbar över hela landet ) Vi har distrikt som täcker hela Sverige med kansli och anställda ) Riksföreningen har kapacitet att stötta alla klubbar, distrikt och nätverk 3.5.1) Fältbiologernas informationsmaterial är bättre anpassat till unga i åldern 7-12 år ) Det finns handledningsmaterial för minifältisledare och det anordnas minst en minifältisledarutbildning varje år ) Fler aktiva Fältbiologer är i åldern 7-12 år (jämfört med 2014). Delmål från Vision 2018 Mål

6 3.1) Vi har utvecklat flera nya sätt att engagera sig för natur och miljö genom Fältbiologerna. 3.2) Vi har en hållbar arbetssituation för förtroendevalda samt anställda som skapar arbetsglädje och där ingen behöver bära en orimligt stor arbetsbörda. 3.3) Vi jobbar aktivt med värvning på lokal, regional och nationell nivå. 3.4) Vi har aktiv lokalverksamhet över hela landet. 3.5) Vår verksamhet för fältbiologer mellan 7-12 år är väl anpassad till målgruppen. A.3.1) Vi ska använda oss av minst en metod för att genomföra miljöpolitiska punktinsatser genom Fältbiologerna. A.3.2) Ett system ska finnas på hemsidan för hur styrelsen annonserar ut och medlemmar anmäler intresse av att göra enkla insatser som avlastar de förtroendevalda och bidrar med kunskaper till föreningen. B.3.2) För att öka intresset av att kandidera till förtroendeuppdrag ska de förtroendevalda kontinuerligt rapportera om sitt arbete och synas i olika forum föreningen C.3.2) Arbetet med att införa ett intranät för dokumentarkivering ska inledas. D.3.2) Varje organ inom riksföreningen utser en representant som har ansvar att rapportera om sitt arbete till styrelsen minst fyra gånger under året. A.3.3) Vi är minst 3500 medlemmar i åldrarna 7-25 år. B.3.3) Vi ska utforma värvarkit som kan skickas ut till medlemmar C.3.3) Vi ska bedriva värvning på minst två festivaler under sommaren D.3.3) Vi ska utlysa en nationell värvartävling A.3.4) På hemsidan finns för medlemmar lättillgängligt material för hur en är med och påverkar föreningen. B.3.4) Klubbutskottet och styrelsen förtätar sin kontakt under året för att effektivisera och förbättra arbetet med att stötta klubbar. C.3.4) Alla fyra levande nätverk ska ha organisatörer, årsmöte och minst två aktivitet under året. D.3.5) Vi ska anordna en klubbkonferens för alla förtroendevalda i lokalföreningar E.3.6) Vi ska anordna en ledarskapsutbildning för distriksstyrelserna A.3.5) Vi ska anordna minst en minifältisledarutbildning. B.3.5) På orter där aktiv minifältisverksamhet finns eller är på gång att startas ska information om möjligheten att gå med spridas på skolor. C.3.5) Vi ska ha riktad kommunikation till målgruppen 7-12år D.3.5) Vi ska underlätta för samarbete mellan Naturskyddsföreningens barnverksamhet i Natursnokarna och Fältbiologernas barnverksamhet minifältisarna. 3.6) Vi har en strategi hur utbildning bedrivs inom föreningen på nationell, distrikts- och lokalnivå

7 4. FINANSIERING Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 4.1.1) Vi har årliga organisationsbidrag från minst tre olika bidragsgivare 4.1.2) Det finns resurser på kansliet som aktivt jobbar med att få in finansiering till verksamheten 4.1.3) Kurser och läger finansieras i den utsträckning det är möjligt av externa medel/ ⅓ av riksföreningens kurs- och lägerverksamhet finansieras av externa medel 4.2.1) Riksföreningen utbildar och informerar kontinuerligt medlemmar i att söka olika typer av externa bidrag 4.3.1) Medlemmar upplever att vart de bor eller hur väl insatta de är i föreningen inte har någon inverkan på deras ekonomiska möjligheter att arrangera en aktivitet ) Inkomsterna av gåvor och medlemsavgifter ska sammanlagt uppgå till minst kr Delmål från Vision 2018 Mål ) Vi har en större ekonomisk stabilitet i form av fler bidragsgivare och större kontinuitet i bidragssökandet 4.2) Medlemmar på alla nivåer i föreningen har kunskap om projektplanering och bidragssökning 4.3) Resurser fördelas medvetet i föreningen så att de kommer alla till del. A.4.1) Vi ska genomföra en globalgrantundersökning för att ta reda på vilka bidrag vi kan söka. C.4.1) Vi ska satsa särskilt på marknadsföring som syftar till att öka våra intäkter: förlagets produkter, prenumenrationer på Fältbiologen, möjligheten att ge Fältbiologerna gåvor och att bli stödmedlem. A.4.2) Vi ska påbörja arbetet med att ta fram en årlig intern kurs och metodmaterial i bidragssökande. B.4.2) Vi ska informera om projektplanering och bidragsansökningar på hemsidan. A.4.3) Vi ska sjösätta vårt nya bidragsystem och utvärdera det under året. B.4.3) Vi ska jobba för att utveckla en fond som finansierar spontana miljöaktioner och politiskt arbete.

8 4.4) Det är lätt för privatpersoner och företag att vara månadsgivare/ bidra med insamling till föreningen. 5. PÅVERKANSARBETE A.4.4) Inkomsterna gåvor och medlemsavgifter ska sammanlagt vara minst kr. B.4.4) Vi ska införa månadsgivarskap och medlemskap via autogiro Enligt Vision 2018 ska fältbiologerna om tre år ha uppnått följande: 5.1.1) Det finns tryckt eller digitalt material med information om åtminstone Fältbiologernas fokusområden ) Vi anordnar årligen sakpolitiska kurser och aktiviteter i fält om minst klimat-, jordbruks-, skogs- och gruvfrågor ) Från riks ska det finnas kompetens och resurser att skapa och sprida digitalt och fysiskt kampanjmaterial för att driva samordnade miljöpolitiska kampanjer över hela landet ) Vi har årligen rikstäckande kampanjer som genomförs med stöd av lokalföreningarna ) Det finns möjlighet för medlemmar att söka snabba pengar för aktioner och kampanjer som måste ske omedelbart ) Fältbiologernas representanter i externa föreningar presenteras minst en gång per år i Fältbiologen ) Minst en nyhet från varje extern förenings arbete finns med i nyhetsbrevet per år ) Representanterna ska uppmuntras att delta i något styrelsemöte under året samt att kontinuerligt rapportera om sitt arbete till styrelsen. Delmål från Vision 2018 Mål ) Fältbiologernas medlemmar har förutsättningar att skaffa sig praktisk och teoretisk kunskap och erfarenhet åtminstone i aktuella fokusområden. 5.2) Vi har årligen rikstäckande kampanjer som finns tillgängliga för lokalföreningarna om de vill ansluta sig. A.5.1) En kurs om klimatpolitik ska anordnas under året med syfte att fortbilda inför klimattoppmötet i Paris (Se A.5.2) B.5.1) Föreningens miljöpolitiska program ska finnas lättillgängliga på vår webbplats. C.5.2) Skogsnätverket anordnar en skogsinveteringsresa under sommaren D.5.2) Ett rikstäckande läger ska anordnas med fokus på praktisk och politisk kunskap om föreningens fokusområden A.5.2) En rikstäckande klimatpolitisk kampanj ska anordnas inför klimattoppmötet i Paris (Se A.5.1) B.5.2) Fältbiologerna finns på plats under Almedalsveckan

9 5.3) Det finns krisberedskap. Fältbiologerna ska kunna vara där det händer och påverka när det behövs, även i situationer där vi inte kunnat planera i förväg. 5.4) Vår externa representation i andra föreningar är väl förankrat inom Fältbiologerna. A.5.3) Vi ska påbörja arbetet med att utveckla en fond där medlemmar kan söka pengar för spontana miljöaktiviteter och icke-medlemmar kan skänka pengar till vår miljökamp (står mer om det ekonomiska under Finansiering) A.5.4) Fältbiologernas representanter i externa föreningar ska presenteras minst en gång i Fältbiologen. B.5.4) Minst en nyhet från varje extern förenings arbete ska finnas med i nyhetsbrevet under året. C.5.4) Representanterna ska uppmuntras att delta i något styrelsemöte under året samt att kontinuerligt rapportera om sitt arbete till styrelsen. 5. ÖVRIG VERKSAMHET Här nedan följer de områden som tillhör vår ordinarie verksamhet och som inte täcks av Vision ) Kansliet A.5.1) Vi ska utvärdera och följa upp arbetet med Naturskyddsföreningens administration av vårt medlemsregister B.5.1) Vi ska införliva nya personalrutiner och aktivt jobba för att Fältbiologerna ska vara en hållbar och utvecklande arbetsplats för anställda C.5.1) Vi ska förbättra kontakten mellan styrelse, kansli och medlemmar D.5.1) Vi ska stärka och utveckla samarbetet med Naturskyddsföreningen på det nya kansliet 5.2) Förlaget A.5.3) Vi ska trycka den färdigskrivna medlemsboken Kryptogamguiden B.5.3) Vi ska göra ett nytryck av bästsäljaren träd- och buskar vintertid C.5.3) Vi ska göra en utvärdering av förlagets framtid och utvecklingsmöjligheter

10 5.3) Riksaktiviteter A.5.4) Vi ska anordna Fältstation Öland under Kristihimmelfärdsveckan B.5.4) Vi ska anordna ett rikstäckande sommarläger C.5.4) Riksstyrelsen ska stötta nätverken med att genomföra sina riksaktiviteter D.5.4) Vi ska vara över 120 st deltagare på Riksårsmötet 2016

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

1.3 Vision 2018..s.9 1.4. Verksamhetsplanen..s. 13 1.5. Budgeten.s.16 1.6 Styrdokument för kapital s.17. 2. Valberedningens förslag.s.

1.3 Vision 2018..s.9 1.4. Verksamhetsplanen..s. 13 1.5. Budgeten.s.16 1.6 Styrdokument för kapital s.17. 2. Valberedningens förslag.s. 1 Viktigare Papper 2014 Innehållsförteckning 1. Yrkanden och beslutsordningar 1.1. Propositioner 1.1.1 Proposition 1 Medlemsavgift för 2015.s.3 1.1.2 Proposition 2 Nya stadgar för na s.4 1.1.3 Proposition

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna 2014-09-01 2015-02-28 Den här verksamhetsplanen Den här verksamhetsplanen beskriver vad som ska hända i föreningen den kommande tiden. Verksamhetsplanen inleds

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Norrköping Protokoll 18 April-19 April 2015 Nr 743/ 2014-2015:11

Norrköping Protokoll 18 April-19 April 2015 Nr 743/ 2014-2015:11 STYRELSEMÖTE Fältbiologerna Norrköping Protokoll 18 April-19 April 2015 Nr 743/ 2014-2015:11 Närvarande: Sara VO, Emil, Patrick, Sara B, Maria B, Sigrid, Maria K, Kitty, Sofia Utom styrelsen: Ej närvarande:

Läs mer

Information om förtroendeuppdrag 2017

Information om förtroendeuppdrag 2017 Information om förtroendeuppdrag 2017 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet fnns all information som du behöver för att

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Viktiga papper JÖNKÖPING

Viktiga papper JÖNKÖPING Viktiga papper JÖNKÖPING Egna anteckningar: Viktiga papper 2015 2 Innehållsförteckning: sid. 4 7 Praktisk info, kartor & schema 10 48 DEL I - The future (I den här delen hittar du allt årsmötet ska besluta

Läs mer

Fältbiologernas stadgar

Fältbiologernas stadgar Fältbiologernas stadgar (Genomröstade en första gång vid riksårsmötet i Malmö 2014, en andra gång vid riksårsmötet i Jönköping 2015) 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 - Beslutslista

Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 - Beslutslista Närvarande: Sara VO, Emil, Patrick, Sofia, Sara B, Maria B, Kitty, Maria K, Sigrid (endast under 7) Utom styrelsen: Ej närvarande: Sigrid (utom 7) Bilagor: Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Den här verksamhetsplanen Den här verksamhetsplanen beskriver vad som ska hända i föreningen den kommande tiden. Verksamhetsplanen inleds med en generell text

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

6. Styrelserapportering Rapporteringen som finns i stymtidningen (bilaga B) lästes upp, vissa tillägg gjordes.

6. Styrelserapportering Rapporteringen som finns i stymtidningen (bilaga B) lästes upp, vissa tillägg gjordes. Närvarande: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Jakob Andrén, Carin Fröjd Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist Bilaga

Läs mer

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen 2012/03/23-25 Nr 690/ 2011-2012:14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström,

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad Antagen av styrelsen, 2010-09-22 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har antagit visionen Vi ska bli bäst på jämställdhet. Upprättandet av en jämställdhetsstrategi

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nyhetsbrev 2016-12-20 Hej, Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, hemsidesansvariga, medlemsregisteransvariga

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte VERKSAMHETSPLAN 2017 s förslag till föreningens årsmöte 2017-03-16 Består av två delar: Verksamhetsstrategi samt handlingsplan 2017 Verksamhetsstrategi 1. Vision Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Foto: Olof Åström Information om förtroendeuppdrag 2016

Foto: Olof Åström Information om förtroendeuppdrag 2016 Foto: Olof Åström Information om förtroendeuppdrag 2016 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet finns all information som

Läs mer

Vi når målet genom att hålla god kvalitet i våra arrangemang, grupper och aktiviteter och genom att öka medvetandet om vår verksamhet.

Vi når målet genom att hålla god kvalitet i våra arrangemang, grupper och aktiviteter och genom att öka medvetandet om vår verksamhet. De senaste årens stabila ökning av medlemstalet är en mätare på lokalavdelningens relevans och medlemsutvecklingen ska vara fortsatt god under kommande år. Vi strävar efter att vara en av de största lokalavdelningarna

Läs mer

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN. Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN. Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014 Kontakt: valberedning@faltbiologerna.se Linn Andersson, 070 147 20 66 Johan Runesson, 076 808 52 46 Olof Åström, 076 204 65 20

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer