Den Energieffektiva butiken ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser SAMMANFATTNING BAKGRUND RESULTAT Simuleringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den Energieffektiva butiken ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser SAMMANFATTNING BAKGRUND RESULTAT Simuleringar"

Transkript

1 Den Energieffektiva butiken ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser Fas 2 inomhusklimat, parasitförluster och värmeåtervinning. SAMMANFATTNING I projektet den energieffektiva butiken ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser samarbetar Institutionen för Energiteknik tillsammans med företagen KF Svenska Detaljhandeln, ICA Handlarna AB, Birka Energi AB, Asarums Industri AB, Hydro Chemical AB och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med finansiering från Energimyndigheten. Detta arbete är en fortsättning på projektet Den energieffektiva butiken i teori och praktik som bedrevs under förra forskningsprogrammet Klimat 21. I följande rapport presenteras resultat från programmet Cybermart som simulerar olika systemlösningar, redovisas resultat från mätningar som har pågått under året i tre olika livsmedelsbutiker, Gröna Konsum i Sala, Gröna Konsum i Farsta Centrum och ICA Supermarket i Hedemora, och redogörs uppdatering av de ekvationer och samband som används för olika köldbärare. BAKGRUND Livsmedelsbutiker är stora användare av energi. Den totala elanvändningen i svenska butiker är ca 1,8 TWh/år. Av den används ungefär 47 % för kyloch frysändamål, 27% för belysning, 13% för fläkt och klimat, 3% för kök, 5% för utomhus och 5% övrigt. Kyl och frys, inomhusklimat och belysning är de områden där det existerar stora möjligheter för energibesparingar. Det kan röra sig om effektivare kylmaskiner, värmeåtervinning, komfort kyla, anpassning av belysning, nattäckning av diskar, bättre styrning, kondensorkylning med returvatten från fjärrkyla etc. Nya lösningar för kylanläggningar har utvecklats under de senaste åren för att minska köldmediemängden i kylsystemet. Fullständigt indirekt system, Delvis indirekt system och Kaskad system är några av de systemlösningar som används mest i livsmedelsbutiker idag. Under förra forskningsprogrammet Klimat 21 bedrevs ett projekt med titel Den energieffektiva butiken i teori och praktik för att klarlägga energieffektiva systemlösningar för livsmedelsbutiker. Huvudmålet med projektet var att ta fram en väl fungerande simuleringsmodell för livsmedelsbutiker där olika systemlösningar kunde jämföras. I modellen simuleras kylsystemet i detalj med fokus på energianvändning, inverkan på miljön, genom TEWI beräkning, och LCC bedömning. Beta - testning av programvaran med arbetsnamnet "Cybermart" startades under höst 1. I programmet Cybermart finns det olika moduler som simulerar värmeväxlarna, vätskekylaggregaten, kyldiskarna, frysdiskarna, kylrum, frysrum, mm. Validering av modellen har utförts med hjälp av fältmätningar som genomfördes i fyra olika livsmedelsbutiker, Gröna Konsum i Hjo, Prix i Sala, Gröna Konsum i Farsta Centrum och ICA Supermarket i Hedemora. Vid simulering används utetemperaturen, butikstemperaturen och luftens relativa fuktighet i butiken som indata. Dessa ges f. n. från mätningar men i fortsättningen kommer de att simuleras. Projektet den energieffektiva butiken ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser är en fortsättning på detta arbete. Målet med projektet är att ta fram ett modellverktyg för datorsimulering av inomhusklimat för olika butiker där inverkan från diskar, belysning, personer, värmeåtervinning, komfortkyla och utomhusklimat ska simuleras. Värmeåtervinning och komfort kyla är två faktorer som påverkar energiförbrukning i livsmedelsbutiker. Diskussionen om värmeåtervinning mot lägre kondenseringstemperatur under vinter eller komfortkyla mot högre inomhustemperatur och luftens relativa fuktigheten under sommar fortsätter även idag. Under projektet ska Åke Melinder uppdatera de ekvationer och samband som genom Kyltekniska Föreningens handböcker och inom IIR blivit något av en standard för olika köldbärare. Detta är särskilt intressant då beräkningar för många komponenter måste hanteras för köldbärare som de ej testats med RESULTAT Inom detta avsnitt kan vi indela resultatet i tre stora områden, mätningar, simuleringar och köldbärare. Alla tre områdena presenteras var för sig. Simuleringar Beta - testing av programmet Cybermart pågår fortfarande. I figur 1 presenteras resultat från simuleringar och mätningar av kompressoreffekt på

2 kylsidan under ett år från butiken i Hjo samt skillnader i procent mellan dem. Skillnaden mellan mätningar och simuleringar på kompressoreffekt varierar mellan % till %. Energiberäkningen visar en differens på 6,8% mellan mätningar och simuleringar. Skillnaden kan bero på att simuleringar genomförs dygn per dygn. En noggrannare modell behövs där energianvändning beräknas timme per timme. kompressoreffekt [kw] Hjo Mätningar och simuleringar mätningar simuleringar procent skillnad procent [%] tid Figur 1: Mätningar och simuleringar från butiken i Hjo I Cybermart är det möjligt att jämföra olika systemlösningar. I figur 2 presenteras resultat från simuleringar av den totala kompressoreffekten för kaskadsystem och parallellsystem med underkylning. Diagrammet visar att parallellsystem med underkylning är mer energieffektiv än kaskadsystem. Orsaken till detta är att köldbärare på kylsidan används för att underkyla köldmediet på fryssidan i parallellsystem med underkylning. Ungefär 3% av kyleffekten på fryssidan kommer från underkylningen när köldmediet är R4A [1]. Det vill säga att 3% av kyleffekten på fryssidan kommer från kylsidan som har bättre verkningsgrad. Vätskekylaggregat på kylsidan har en nominell COP 2 på 2,5 mellan vätskekylaggregat på fryssidan har en nominell COP 2 på 1,3. 35 Total kompressoreffekt Kaskad och parallell system med underkylning Kaskad Underkylning Kompressoreffekt [kw] tid Figur 2: Jämförelse mellan kaskad och parallell system med underkylning I många livsmedelsbutiker optimeras energianvändning genom att kondersorvärme från kylanläggningar utnyttjas för uppvärmning av byggnaden. Detta kräver en returtemperatur på kylmedel efter kondensor på ungefär 38 C som i sin tur ökar kondenseringstemperatur och energianvändning för kompressordrift. Med hjälp av Cybermart har kompressoreffekt beräknats för tre olika fall: flytande kondensering, kylmedeltemperatur efter kondensor på ungefär 16 C under vinter perioden och kylmedeltemperatur efter kondensor på ungefär 38 C året runt. Butiken som

3 simuleras är Gröna Konsum i Sala som har ett kylsystem typ kaskad. I resultaten från simuleringar som visas i figur 3 kan den höga energianvändningen från kompressorerna vid höga kylmedelstemperaturer året runt ses. Ett alternativ till detta kan det vara att låta kondenseringstemperatur flyta efter uppvärmningssäsongen. Kompressoreffekt vid tre olika kylmedelstemperaturer 6, 5, effekt [kw], 3,, 1, Flytande kondensering kylmedelstemperatur 16 C kylmedelstemperatur 38 C, Tid Figur 3: Kompressoreffekt vid olika kylmedelstemperaturer. En annan intressant fråga är hur mycket värme som kan återvinnas från kondensorerna. Det finns olika åsikter och erfarenheter om återvinning som varierar mellan 7% till % av den nominella kondensoreffekten. Detta beror på att kylanläggningar inte arbetar kontinuerligt och att kylmedeltemperaturen efter kondensor kan variera beroende på ingående temperatur till kondensor. En annan orsak till detta kan vara att värmeåtervinningsanläggningar ligger på gränsen mellan VVS - och Kylentreprenörer. Samarbetet mellan dem är inte alltid det bästa. Det händer ganska ofta att spetsvärme hamnar i kylmedelkylare eller att ingående temperatur till kondensor är högre än utgående på grund av fel styrning eller dåligt samråd mellan entreprenörer. För att undersöka lite närmare hur mycket värme som kan återvinnas från butiken i Sala har kondensoreffekt och värmebehovet beräknats med hjälp av Cybermart och en enkel modell utvecklad av Isfält [2] för bedömning av byggnadens energibehov för uppvärmning (värmebehovet kan variera stort på grund av de antaganden som har gjorts för att förenkla modellen). Från butikens fjärrvärmeförbrukning för år 1999 och år och med kondensoreffekten och värmebehovet kan återvinning från kondensorerna i butiken räknas ut. Resultaten, som presenteras i tabell 1, visar att användning av kondensorvärme varierar under uppvärmningssäsong från 11% till %. Procentsatsen är ganska låg med tanke på värmetillgången. Detta kan bland annat beror på värmebehovsberäkningen. Ett examensarbete, sponsrat av ICA Handlarnas, har startat på Mälardalens högskola för att studera möjligheterna med värmeåtervinningen. värmebehov Fjärrvärme kondensorvärme utnyttjad kwh kwh kwh kwh % okt nov dec jan feb mars april Tabell 1: Värmebehovet, kondensorvärme och fjärrvärmeförbrukning under uppvärmningsperiod Från figur 3 växer frågan fram om det är rimligt att använda värmeåtervinning med tanke på den höga kompressordriften som orsakas av den höga kylmedelstemperaturen. I tabell 2 presenteras resultat från simuleringar med en anläggning med värmeåtervinning (våv) och en annan utan värmeåtervinning under uppvärmningsperioden. Resultaten visar att driftkostnaderna för anläggningen med värmeåtervinning är ungefär 3 % lägre än driftkostnaderna för anläggningen utan värmeåtervinning. utan våv med våv Fjärrvärme[kWh] Fjärrvärmepriset[kr/kWh],5,5 Fjärrvärmekostnad [kr] kompressor [kwh] elpriset [kr/kwh],5,5 elkostnad [kr] Totalkostnad [kr] Tabell 2: Driftkostnad för en anläggning med våv och utan våv.

4 Mätningar Under året har mätningar pågått i tre olika livsmedelsbutiker, Gröna Konsum i Sala, Gröna Konsum i Farsta Centrum och ICA Supermarket i Hedemora. Mätningarna har i huvudsak varit inriktad mot kylsystemet för att kunna validera modellen Cybermart. Det är också möjligt att dra några slutsatser från dessa mätningar när det gäller inomhusklimat. Från mätningar från Gröna Konsum i Farsta Centrum och med temperaturer och luftens relativa fuktighet från Stockholm hämtad från hemsida för Miljöförvaltning i Stockholm [3] beräknades luftens entalpier och vatteninnehållet inomhus och utomhus. I figur 4 visas utetemperaturen och skillnaden i vatteninnehållet och entalpi inomhus och resp. utomhus under ett år i Farsta Centrum. Resultaten i figur 4 visar att skillnaden i vatteninnehållet i luften är försumbar och att vatteninnehållet i luften vanligtvis inte ökar i livsmedelsbutiker[4]. temp[ C], X[grH2O/kgtorrluft], ent[kj/kgk] Farsta Centrum 1 Maj - 3 April 1 utetemperatur Vatteninnehållet Entalpi skillnad - mar- maj- jun- aug- okt- nov- jan-1 feb-1 apr-1 jun-1 Tid Figur 4: Utetemperaturen och skillnaden i vatteninnehållet och entalpi mellan inomhus och utomhus. Mätningar från Hedemora, som presenteras i figur 5, visar att en klimatanläggning för komfortkyla är nödvändigt för varornas temperatur. Temperaturer upp till 28,5 C i butiken i början på juli i år orsakade otillåtna temperaturer i diskarna och i varorna. I figuren kan utetemperaturen, butikstemperaturen och returtemperaturerna i tre olika sektioner i en frysdisk ses. Alla tre lufttemperaturerna i disken ligger över C och en av de över 15 C under stor del av dagarna. Hedemora 3-7 juli 1 3 temp [ C] 1-1 butikstemp utetemp Fdsek1 Fdsek2 Fdsek : 12: : 12: : 12: : 12: : Tid Figur 5: Utetemperaturen, butikstemperaturen och returtemperaturerna i tre olika sektioner i en frysdisk. Köldbärare Under projektet har Åke Melinder uppdaterat de ekvationer och samband som genom Kyltekniska Föreningens Handbok Nr 12 och motsvarande IIRpublikation har blivit något av en standard för termofysikaliska data för olika köldbärare. Detta är särskilt intressant då beräkningar för många komponenter måste hanteras för köldbärare som de ej testats med. Här följer en kort bakgrund och beskrivning till detta arbete.

5 Behovet av tillförlitliga termofysikaliska data Vid tekniska beräkningar av kyl- och värmepumpsystem och vid val av köldbärarvätska är det viktigt att för olika koncentrationer av en vattenlösning ha tillgång till tillförlitliga data för fryspunkt, densitet, viskositet, specifik värmekapacitet och värmeledningsförmåga. Dessa termofysikaliska grunddata behövs för tekniska beräkningar, t.ex. att bestämma kylkapacitet vätskehastighet och volymflöde, Reynoldstal och typ av strömning, värmeövergång, temperaturdifferenser och tryckfall i systemet. För att fylla detta behov togs publikationen Termofysikaliska egenskaper för köldbärarvätskor - Tabeller och diagram fram och gavs ut 1997 som Svenska Kyltekniska Föreningens (SKTF s) Handbok Nr.12 (engelsk/svensk, 132 sidor) [5]. Samma år gavs publikationen även ut av International Institute of Refrigeration, IIR (engelsk/fransk, 122 sidor) [6]. Den innehåller över 9 sidor med tabeller och diagram som främst ger termofysikaliska egenskaper för elva olika typer av vattenlösningar, flytande CO 2 samt sex icke-vattenbaserade kommersiella vätskor. Värden från tabellerna i handboken har överförts till polynomekvationer. Koefficienter ges i tabellform för var och en av vattenlösningarna för att kunna införas i datorprogram och användas för tekniska beräkningar av kyl- och värmepumpsystem. Handboken innehåller även en diskett med ett Excel-program där jämförelse av vätskorna och vissa datorberäkningar kan göras. Uppdatering av SKTF s Handbok Nr 12 Vid en nytryckning av SKTF s Handbok Nr. 12 våren 1 inkluderades redan data för ytterligare en typ av vattenlösning, kaliumformiat-vatten som ett tillägg. Just nu pågår nu en större uppdatering av hela handboken. Här följer en kort beskrivning av de förbättringar som görs. En stor del av arbetet består i att gå igenom Tabellerna D1-12 och att ta med data för ett antal relativt låga koncentrationer (Data i Tab. F1-12 erhålls då automatiskt) Dessa data för låga koncentrationer är av värde för den alltmer intressanta ice-slurry tillämpningen samt för att polynomkoefficienter och polynomekvationer skall kunna gälla även för låga koncentrationer. Jfr [7]. Se tabell D2 nertill med värden för låga koncentrationer av propylenglykol - vatten. D2. PROPYLENGLYKOL - VATTEN (C 2 H 8 O 2 ;M = 76,9) Frys- Vikts- Temp. Densitet Specifik Värmel.- Dynamisk Kinematisk Prandtlpunkt Procent värmekap. förmåga viskositet viskositet tal. t ρ c p k µ ν Pr C % C kg/m3 J/kg,K W/m,K mpa s mm2/s - -1, ,5 415,598,76,76 5, ,585,94,94 6, ,571 1, 1, 8, ,556 1,58 1,57 11,8 14,2 418,541 2,23 2,22 17,2-1,3 14,2 4185,539 2,37 2,36 18,4-2, , 411,568,88,88 6,4 3 13,1 4115,556 1,11 1,11 8,2 15,4 41,543 1,41 1, 1,7 1 18,3 413,529 1,94 1,92 15,1 19,3 4145,515 2,78 2,75 22,4-2,77 19,4 415,511 3,1 3,7 25,2-5, 15 12,3 7,538 1,3 1,3 7,8 3 16,8 7,527 1,32 1,31 1,2 11,3 7,516 1,71 1,69 13, ,7 75,54 2,37 2,34 19,2 114,1 9,492 3,42 3,37 28,4-5, 114,3 41,486 4,25 4,19 35,9-7,22 16, 35,513 1, 1,19 9,4 3 11,5 3,52 1,55 1,53 12,4 114,5 25,492 2,7 2,4 16, ,3 35,482 2,9 2,85 24,3 119,6 5,472 4,25 4,17 36,5-7,22 1,5 6,464 5,9 5,8 51,6 Dessutom ges data för något högre temperaturer än tidigare. Som exempel ges värden för de olika salterna upp till + C mot +3 C tidigare. En intention är även att polynomekvationerna för t.ex. propylenglykol - vatten skall kunna sträcka sig till högre temperaturer som hjälp vid solfångartillämpningar. Förhoppningen är också att kunna utföra mätningar av främst specifik

6 värmekapacitet för etylalkohol - vatten för att se om tidigare valda värden behöver revideras. Jfr sid. 34 i [8]. Textdelen av Handbok Nr. 12 är också under uppdatering vilket oftast innebär en utökning av texten som nu även görs tvåspaltig (som den här texten) för att vara mer lättläst. Dessutom införs underrubriker och en lista med symboler. Som exempel på utökningen av texten ges i kap. 1 en mer nyanserad formulering om ett indirekt systems energiförbrukning än vad som gjordes i den tidigare utgåvan: "Vid ett indirekt system med köldbärarkrets introduceras extra kostnader för vätskepump och värmeväxlare liksom en extra temperaturdifferens. Energiförbrukningen vid indirekta system behöver dock i praktiken ej bli större än vid direkta system i t.ex. kyldiskar eller frysgondoler. I väl byggda indirekta system blir energiförbrukningen över ett år ofta mindre än vid traditionellt byggda direkta system då man bl.a. får jämnare temperaturfördelning i disken och behöver färre avfrostningar". Kap. 2 "Köldbärartypernas egenskaper" utökas med lite mer allmän information om glykoler, kloridsalter och organiska kaliumsalter och dessutom införs en kortfattad lista med namn på kommersiella produkter. Exemplen i kap. 5 utökas och anpassas för att underlätta förståelsen. Större flexibilitet och mindre låsningar av parametrar eftersträvas vid behandlingen och vid exempel som belyser värmetransportförmåga samt värmeövergång och tryckfall för systemens olika delar. Ett samband (Gnielinski s) införs som hjälp att bättre beräkna värmeövergångstal och temperaturdifferens vid värmeväxlarytor även inom övergångsområdet mellan turbulent och laminär strömning. FORTSATT ARBETE När det gäller simuleringar ska andra versionen av Cybermart vara klart under våren 2 för distribution. En tredje version där användare kan välja mellan olika värmeväxlar, kompressorer och köldmedier är under utveckling. Modulerna för beräkning av inomhusklimat, utomhusklimat, värmeåtervinning och komfort kyla, timme per timme, ska också vara klar under året 2. När det gäller mätningar har ett examensarbete tillsammans med ICA Handlarna och Mälardalenshögskolan startat för att studera värmeåtervinning i en butik i Västerås. Mätningar i två andra butiker i Stockholm tillsammans med KF kommer att startas nästa år för validering av de nya modulerna i modellen. När det gäller köldbärare består arbetet av att slutföra kompletteringen av tabellerna med grunddata (till tabellerna D1 - D12), anpassa många av diagrammen C1a C22c samt att ta fram nya koefficienter till tabellerna E1 - E12 för att ekvationerna i kap. 6 skall spänna över ett bredare område med lägre koncentrationer och högre temperaturer. Dessutom att arbeta med ekvationer och exempel i kap. 5 för att underlätta förståelsen och göra det lättare att använda materialet i publikationen och Excel-programmet samt göra allt i publikationen klart för tryckning. REFERENSER [1] Arias Jaime, Lundqvist Per, 1, Comparison of recent refrigeration systems in supermarkets, VI Ibero-american Congress of Air Conditioning and Refrigeration. [2] Isfält Engelbrekt, 1976, Beräkning av byggnadens energibehov för uppvärmning, Tekniska Meddelanden Nr 13, Uppvärmning och Ventilationsteknik, KTH. [3] Hemsida för Miljöförvaltning i Stockholm. [4]Peterson Folke, Ventilationsbehov, Kompendium II:1, Uppvärmning och Ventilationsteknik, KTH. [5] Melinder Åke, 1997, Termofysikaliska egenskaper för köldbärarvätskor - Diagram och tabeller, Handbok Nr.12, (engelsk/svensk), Svenska Kyltekniska Föreningen, Stockholm [6] Melinder Åke, 1997, Thermophysical Properties of Liquid Secondary Refrigerants - Tables and Diagrams for the Refrigeration Industry (English/ French), International Institute of Refrigeration, IIF/IIR, Paris [7] Melinder Åke, 1, Accurate Thermophysical Property Values of Water Solutions are Important for Ice Slurry Modeling and Calculations, 3 rd Workshop on Ice Slurries, Lucern, Switzerland [8] Melinder Åke, 1998, Thermophysical Properties of Liquid Secondary Refrigerants. A Critical Review on Literature References and Laboratory Measurements, Engineering Licentiate Thesis, Dept. of Energy Technology, Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration, KTH, Stockholm

Föreningens handböcker och inom IIR blivit något av en standard för olika köldbärare

Föreningens handböcker och inom IIR blivit något av en standard för olika köldbärare Den energieffektiva butiken ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser Fas 2 inomhusklimat, parasitförluster och värmeåtervinning. SAMMANFATTNING I projektet den energieffektiva

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Bilaga 3 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 1 44 Stockholm Sammanfattning I projektet

Läs mer

Klimat 21. Den energieffektiva butiken i teori och praktik

Klimat 21. Den energieffektiva butiken i teori och praktik Klimat 21 Den energieffektiva butiken i teori och praktik Jaime Arias Avdelningen för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik Institutionen för Energiteknik Kungliga Tekniska Högskolan 100 44 Stockholm Deltagande

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

KYLNING AV KYLMASKINERS KONDENSORER MED FJÄRRKYLA I LIVSMEDELBUTIKER

KYLNING AV KYLMASKINERS KONDENSORER MED FJÄRRKYLA I LIVSMEDELBUTIKER Forskning och Utveckling FOU 2003:92 KYLNING AV KYLMASKINERS KONDENSORER MED FJÄRRKYLA I LIVSMEDELBUTIKER Caroline Haglund Stignor KYLNING AV KYLMASKINERS KONDENSORER MED FJÄRRKYLA I LIVSMEDELSBUTIKER

Läs mer

P2: Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare

P2: Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare P2: Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare Forskarutförare och projektledare: Åke Melinder, Energiteknik, KTH Projektets mål:

Läs mer

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar Peter Eriksson www.danfoss.com Agenda Olika systemlösningar Optimal styrning av livsmedelsbutiker Energioptimal styrning Möjligheter och fallgropar Styrning

Läs mer

Effektivare Kyla. En inventering. Jaime Arias Joachim Claesson Samer Sawalha Jörgen Rogstam

Effektivare Kyla. En inventering. Jaime Arias Joachim Claesson Samer Sawalha Jörgen Rogstam Effektivare Kyla En inventering Jaime Arias Joachim Claesson Samer Sawalha Jörgen Rogstam 2004 SAMMANFATTNING Rapporten omfattar en förstudie inom området butikskyla för den svenska marknaden. Innehållet

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Micael Antonsson. Borås 2007-02-08

Micael Antonsson. Borås 2007-02-08 Micael Antonsson Borås 2007-02-08 Hur kan vi både klara miljöproblematiken och göra våra butikskylanläggningar energieffektivare? Kan R744, Koldioxid vara lösningen? Historik Lagstiftning Miljö Energieffektivitet

Läs mer

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar!

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar! Energimedvetna ICA-handlare spar energi & pengar! Hur energieffektiv är din butik? TACK VARE MER moderna och energismarta installationer har ICA-butikernas elenergiutveckling varit positiv de senaste åren,

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2009-06-02 08.30-12.30 för K2 och Kf2 i V-huset.

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2009-06-02 08.30-12.30 för K2 och Kf2 i V-huset. CHALMERS 2010-05-10 1 (4) Energi och miljö/ Värmeteknik och maskinlära TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2009-06-02 08.30-12.30 för K2 och Kf2 i V-huset. Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Åtgärder Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik

Åtgärder Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik 1 (6) av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan er Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik Datum 2012-09-26 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 2 (6) 1 Tilläggsisolering

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Amanda Sten (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan) Katja Åström (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan)

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie M. AXELL U. LINDBERG SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut P. FAHLÈN N. FRANSSON Chalmers Tekniska Högskola,

Läs mer

HUR KAN KYLA ALSTRAS?

HUR KAN KYLA ALSTRAS? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Innehåll: Principer.

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

EN KLOK HANDLARE. Checklista för energianalys

EN KLOK HANDLARE. Checklista för energianalys EN KLOK HANDLARE Checklista för energianalys INNEHÅLL Steg 1 Inventering av butiken och energianvändningen 1.1 Uppgifter om utförarna 3 1.2 Butiks- och fastighetsdata 3 1.3 Energistatistik 5 1.4 Beskrivning

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Energikartläggning Värmbols FC

Energikartläggning Värmbols FC Energikartläggning Värmbols FC 1 Innehållsförteckning Energikartläggning Värmbols FC... 1 Indata och metod... 2 Fördelning... 3 Osäkra värden som kan påverka resultatet... 3 Områden att prioritera... 5

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:40 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:37 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480. Energieffektivisering inom VA VVS-system, El

Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480. Energieffektivisering inom VA VVS-system, El Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480 Energieffektivisering inom VA VVS-system, El 1 Klimatberoende energiförbrukning Grunder Påverkas av väder, vind Ej matematiskt beräkningsbar Hjälpmedel Effektberäkningar

Läs mer

Den energieffektiva kyldisken

Den energieffektiva kyldisken Den energieffektiva kyldisken Monica Axell Per Fahlén Caroline Haglund SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) Sammanfattning Vertikala kyldiskar är den vanligast förkommande kylmöbeln i butikerna

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Se på när färg torkar

Se på när färg torkar Kostnadsoptimering vid torkning av målarfärg Handledare: Lars Bäckström Sammanfattning Projektet syftar till att simulera färg som torkar. Torkningsförloppet kan påskyndas med hjälp av att luften värms

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering

Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering Sammanfattning av Slutrapport Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering Sammanfattning Samer Sawalha, Mazyar Karampour samer.sawalha@energy.kth.se mazyar.karampour@energy.kth.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Rydell&Lembke kyl&värmeteknik AB Norsholmsvägen 13 610 21 NORSHOLM Telefon: 011-54150 Fax: 011-543 49 E-post: info@rydell-lembke.nu UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Storkök, kyl och frys. KAPITEL 1

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Ny prissättning 2014 Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Energi och hållbarhet Norrenergi är Solnas och Sundbybergs eget energibolag. Vårt uppdrag

Läs mer

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS GAMMAL TEKNIK FÖR ETT NYTT MILLENNIUM Foto: Thoni Mickelsson 2 Här ska den ligga, snön som ska ge ett behagligt inomhusklimat på sjukhuset i sommar, säger

Läs mer

BYGGNADEN UPPFYLLER KRAVEN, BBR 14; 9:2 BOSTÄDER: ------------------------------------------------------------------

BYGGNADEN UPPFYLLER KRAVEN, BBR 14; 9:2 BOSTÄDER: ------------------------------------------------------------------ *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens bästa värmepumpsmodeller

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2012-06-01 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

NU LÖNAR DET SIG ÄNNU MER ATT VARA energismart

NU LÖNAR DET SIG ÄNNU MER ATT VARA energismart NU LÖNAR DET SIG ÄNNU MER ATT VARA energismart En ny fjärrvärmeprismodell för NÄRINGSIDKARE Den som sparar mest energi vinner Du som valt fjärrvärme har helt klart gjort det miljöklokaste valet på marknaden.

Läs mer

Nytt på korrosions- och köldbäraresfronten

Nytt på korrosions- och köldbäraresfronten Nytt på korrosions- och köldbäraresfronten TEXT: Monika Ignatowicz, Åke Melinder Backgrund Avdelningen för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik bedriver, med stöd av Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK BETEENDESTUDIE AV MATPRODUKTION I ETT STORKÖK SVARTEDALENS ÄLDRECENTRUM Utarbetad av: Hanna Wihlborg, Bengt Dahlgren AB Göteborg Maj 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Carl Johan Wallnerström December 2005 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),

Läs mer

Återvinning och energieffektivisering av varukylanläggningar Recycling and Energy efficiency of Refrigeration plants

Återvinning och energieffektivisering av varukylanläggningar Recycling and Energy efficiency of Refrigeration plants Examensarbete Återvinning och energieffektivisering av varukylanläggningar Recycling and Energy efficiency of Refrigeration plants Författare: Jennie Åleheim Handledare: Samir Khoshaba Examinator: Ulrika

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020

F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 Agenda F-Gasförordningen Köldmedium - spelplanen HFC HFO Naturliga alternativ Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015 Varför en ny F-gasförordning? F-gasförordningen

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum.

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. LUFTFLÖDE Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. Med en inblåsningstemperatur på 15 C behövs 14-15 l/s och elev för att hålla den temperatur som var vid lektions

Läs mer

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Stockholm 2013-10-11. Beräkning nr: 1300 BYGGNADSDATA Villa Zon 2 Zon

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Jonas Rolfhamre, Martin Bringner och Palle Larsson Granskad av Fredrik Karlsson

Jonas Rolfhamre, Martin Bringner och Palle Larsson Granskad av Fredrik Karlsson SWECO Energikartläggning Hus 28 storkök Uppdragsnummer 4029099001 Uppsala/Norrköping 2015-01-09 Sweco Systems AB Installation, Norrköping Jonas Rolfhamre, Martin Bringner och Palle Larsson Granskad av

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden vänder sig till dig som vistas och arbetar i lokalerna på KTH Campus. Guiden har tagits fram i samverkan mellan Akademiska

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Fukttillskott Lars-Erik Harderup Lunds Universitet Byggnadsfysik

Fukttillskott Lars-Erik Harderup Lunds Universitet Byggnadsfysik --4 Fukttillskott Lars-Erik Harderup Lunds Universitet Byggnadsfysik Modell: Lars-Erik Harderup (inspiration från Fukthandbok) Finansieras av WoodBuild Preliminära resultat från preliminär modell Mätningar:

Läs mer

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Beräknat av Anders Rydin, 15-482266. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 212-2-21. Beräkning nr: 256 BYGGNADSDATA Lägenhet

Läs mer

Ventilation - Energieffektivisering

Ventilation - Energieffektivisering Ventilation - Energieffektivisering 2013-02-19 www.exergi.net Nenet, Testpilot LEO 1 Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Föredragshållare Energikartläggningar och - deklarationer Marcel Berkelder,

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Redovisning från Ashrae 140-2007 med VIP-Energy version 3

Redovisning från Ashrae 140-2007 med VIP-Energy version 3 Redovisning från Ashrae 140-2007 med VIP-Energy version 3 Standarden Ashrae 140-2007 innehåller en valideringsstandard som används för att jämföra resultat från olika programsystem. Det är ett värdefullt

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF

Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF Joachim Claesson KTH Energy Technology 26 October 2009 Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF Plats: Webben Tid: 13.00 (2009-10-29) Agenda: 1. Mötets öppnande 2. Utseende av sekreterare 3. Föregående protokoll

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Södra Slevgränd 81. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Södra Slevgränd 81. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 378999 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Byttan 23 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Energieffektivisering så här bra kan det bli

Energieffektivisering så här bra kan det bli Energieffektivisering så här bra kan det bli BELIVS INNOVATIONSKLUSTER 2016-06-14 --15, Hållbar utveckling Väst / Göteborg Ulla Lindberg Energikontor Sydost AB / Kosta Lennart Rolfsman Några exempel 1.

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 363127 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lärbro Norrvange 1:101 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

EN KLOK HANDLARE Checklista för butikens eget energiarbete

EN KLOK HANDLARE Checklista för butikens eget energiarbete EN KLOK HANDLARE Checklista för butikens eget energiarbete INLEDNING Generellt sagt går hälften av butikers energi till kylar och frysar, en fjärdedel till belysning och resten till ventilation, uppvärmning

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

Varför uppkommer utvändig kondens?

Varför uppkommer utvändig kondens? Handläggare, enhet Datum Bertil Jonsson, cj Energiteknik 033-16 51 60, bertil.jonsson@sp.se 1 (7) Utvändig kondens. Föredrag vid temadagen "Fönster i fokus" 13 november 2002 Inledning Kondens på fönster

Läs mer

Glidindex?, Snöindex? Passningsindex?, Synlighetsindex? Spelarindex?

Glidindex?, Snöindex? Passningsindex?, Synlighetsindex? Spelarindex? Vägen till bra is! Definitionen på bra is? Glidindex?, Snöindex? Passningsindex?, Synlighetsindex? Spelarindex? Fryser snabbt? Tunn? Hård? Bra is och energisnålt? Paradox? Vilken är miniminivån för en

Läs mer

Heating & Cooling Prestandacertifierade Systems värmeväxlare

Heating & Cooling Prestandacertifierade Systems värmeväxlare Heating & Cooling Prestandacertifierade Systems värmeväxlare En garanti för både miljö och ekonomi. Stefan Linde Market Manager Alfa Laval Värmeväxlarprestanda Alfa Laval Är värmeväxlarprestanda förhandlingsbart?

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 1 (19) Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag Innehållsförteckning Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen

Läs mer

Alternativ 2. VAV ( luftkylning )

Alternativ 2. VAV ( luftkylning ) 1 40 60 600 System och materialvalsutredning för 02 Luft- eller vätskeburen kyla Datum: 2012-02-07 Kv. Plantskolan, Universitetsförvaltningen Rev: 2012-03-06 C0112001 Upprättad av: Benny Nordlund Alternativ

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer