In BKS Dom Lindesbergs kommun./. Jimmy Johnsson om ks 248 Lindesberg Arena AB, Förvaltningsrätten i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "In 2013.804 BKS Dom 5209-11 Lindesbergs kommun./. Jimmy Johnsson om ks 248 Lindesberg Arena AB, Förvaltningsrätten i Karlstad"

Transkript

1 MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 1 (2) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In BKS Dom Lindesbergs kommun./. Jimmy Johnsson om ks 248 Lindesberg Arena AB, Förvaltningsrätten i Karlstad Föreläggande från förvaltningsrätten i Karlstad om laglighetsprövning enligt kommunallagen (överklagan) 2011/404 AKK In BKS BMB 56 Sammanställning av ovårdade tomter, Bergslagens miljö- och byggnämnd In BKS Lagakraftbevis samt handlingar för Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Gösen i Frövi i Lindesbergs kommun, Bergslagens miljö- och byggnämnd Samråd/Remiss om ändring av detaljplan genom tillägg för kvarteret Gösen i Frövi 2012/333 AKK In BKS SN 36 Internkontroll, Socialförvaltningen In BKS SN 43 Sociaförvaltningens styroch uppföljningssystem - Deltagande i projektet Kvalitetssäkrad välfärd, Socialförvaltningen In BKS SN 44 Socialförvaltningens organisation, Socialförvaltningen In BKS SN 45 Socialnämndens delegationsordning, Socialförvaltningen In BKS Information om uttalande från stämma om att Rovdjursorganisationerna obstruerar demokratin, Lantrbrukarnas Riksförbund Winess Bardeli Datasystem :32 Antal:10 HAMED 1

2 MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 2 (2) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In BKS BKT 11 Förslag till kommentarer, revisionsrapport för budgetprocessen 2012, Bergslagens Kommunalteknik Revisionsrapporter andra nämnder för kännedom till kommunfullmäktige /35 AKK In BKS Rapport om Lindesbergs delaktighet i Leader Bergslagen fram till 2012 samt följebrev, Leader Bergslagen Winess Bardeli Datasystem :32 Antal:10 HAMED 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF ÖREBRO Örebro 21 mars 2013 Rovdjursorganisationerna obstruerar demokratin! Rovdjurspolitiken har hamnat i ett läge som ingen demokrati med självaktning vill uppleva ett totalt dödläge. Under många år har vi i LRF försökt ge röst till de som ska leva med rovdjuren, d v s de landsbygdsboende, men alltför få har lyssnat. Särintressen har fått dominera politiken, utan tillräcklig hänsyn till de som drabbas. Vargens framtid i vårt land är beroende av att man är lyhörd och ser till samhällets alla delar. Regeringen har uppdraget att formera en hållbar rovdjurspolitik. Naturvårdsverket verkställer regeringens beslut. För att få en regional anpassning, handläggs uppdraget i Länsstyrelsens viltdelegation med bred förankring i samhällets olika intressen (även naturintressen). I den demokratiska processen finns många förberedande instanser där samhällets parter och relevanta intresseorganisationer är representerade och kan delge sina synpunkter. Slutresultatet kanske inte alla är helt nöjda med, men så fungerar demokratin, att man får ge och ta för att nå fram till ett beslut som är så klokt avvägt som möjligt. För att uppnå en genetisk hållbar vargstam i samverkan med lantbrukets och landsbygdens intressen är det nödvändigt att man står fast vid överenskomna principer. Det är då mycket märkligt att enskilda grupperingar systematiskt sätter demokratiskt fattade beslut ur spel genom att överklaga allt från regeringsbeslut om vargjakt till enskilda skyddsjaktärenden, och tillåts fortsätta att genom hot och trakasserier sätta egna agendor. Man kan inte ta svenskt kött, svensk mjölk, öppna landskap och betesmarker med höga biologiska värden för självklart. En vargstam som inte kan förvaltas och där lantbrukaren inte har möjlighet att skydda sina djur är en ohållbar situation. Konsekvensen blir ett landskap utan betesdjur och därmed blir det varken svensk mjölk eller svenskt kött. Vad rovdjursföreningen med flera gör med sina ständiga överklaganden, är en planerad obstruktion av demokratiskt fattade beslut. Det måste Sverige som ett demokratiskt land komma tillrätta med. Örebros Läns bönder kräver att demokratin återupprättas! Uttalandet antogs av LRFs Regionstämma i Örebro

53 53

54 54

55 Resultat LINDESBERGS KOMMUN

56 Projekt som har genomförts helt eller delvis inom Lindesbergs kommun Med projektägare inom Lindesberg kommun Dream it, do it Projektet ägdes av Vi Unga, och genomförde aktiviteter med barn och ungdomar på landsbygden i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Syftet var att stimulera barn och ungdomar som kanske är lite för unga eller av annan anledning har svårt att ta sig till centralortens aktiviteter, och få dem att istället starta egna aktiviteter i sin hembygd. Projektet är slutfört. Kostnaderna uppgick till kronor varav kronor finansierades av Leader Bergslagen. Resterande kronor utgjordes av ideellt arbete och insatser från byalag och andra föreningar. Avfallsminimering Stiftelsen Activa tillsammans med fyra second hand-organisationer i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner genomförde en förstudie för att eventuellt starta någon större verksamhet runt återvinning av saker och möbler som annars skulle lämnas på avfallsdeponierna. Förstudien är slutförd. Kostnaderna uppgick till kronor varav Leader Bergslagen finansierade kronor. Resterande utgjordes av ideella insatser från butiker och organisationer. Konst som naturresurs NorArt och Hammarbackens hembygdsförening genomförde ett projekt runt konstinstallationer av och med naturmaterial i natur- och kulturmiljöer. Projektet är ett av våra minsta, med kostnader på kronor varav Leader Bergslagen bekostade kronor. Därtill finansierade Lindesbergs kommun kronor och Regionförbundet Örebro kronor. Slutligen utfördes också ett ideellt arbete motsvarande kronor. Destination Stråssa Projektet är ett samarbete mellan det prisbelönta destilleriet S:ta Annas Bränneri, utvecklingsgruppen i Stråssa samt hantverks- och livsmedelsproducerande små företag i närområdet. Projektet utvecklade ett gemensamt koncept att använda vid studiebesök vid destilleriet. Projektet kostade totalt kronor varav Leader Bergslagen finansierade kronor. Deltagande företag bidrog med kronor i form av arbete och material. Fågeltorn Morskoga Tid i Ramsberg jobbar på många håll med att utveckla sin bygd som besöksmål. Fågeltornet ska fungera som samlingsplats under fågelsäsongen för både turister, fågelintresserade och barn och ungdomar. Projektet kostar kronor varav Leader Bergslagen finansierar och föreningen själv arbetar för kronor. Resterande finansiering är så kallade LONA-pengar samt medel från Hopajola Örebro län. Allaktivitetshuset i Frövi Ett av Leader Bergslagens första projekt drevs av Frövi Fellingsbro Ryttarförening i syfte att titta på möjligheter att etablera någon form av hästnära boende runt Frövi, och i anslutning till detta även koncentrera flera föreningsverksamheter under ett tak. Förstudien kostade blygsamma kronor varav Leader Bergslagen finansierade kronor. Bergslagens sparbank bidrog med kronor, och föreningen själv utförde arbete värderat till kronor. Bergslagens Digitala Agenda Ett 15-tal landsbygdsområden i Lindesbergs kommun tog gemensamt tag i frågan om bredbands- 56

57 utveckling till sina bygder. Genom att samordna sig har gruppen blivit starkare, man har byggt bättre kompetens runt bredbandsfrågor och flera områden har lyckats få stöd för kanalisation. I projektet låg mycket metodutveckling och lärande, vilket finns dokumenterat för andra byar att ta efter. Projektet är i slutförandefas när detta skrivs. Totalt kronor kostar projektet, varav Leader Bergslagen bidrar med och byarna själva med ideellt arbete värt kronor. Citycamping Dalkarlshyttan Linde Golfklubb gjorde tillsammans med övriga verksamheter i Dalkarlshyttan en förstudie runt möjligheten att bygga en citycamping på promenadavstånd från Lindesbergs Arena. Förstudien kostade totalt kronor varav Leader Bergslagen finansierade kronor och föreningar och företag bidrog med arbete för Förstudien resulterade i en ansökan om att genomföra planerna, vilken beviljades kronor. Tyvärr backade den kontaktade entreprenören av, och de beviljade pengarna utnyttjades aldrig. Ytterligare två projekt i Lindesbergs kommun har fått beslut om stöd, men av olika anledningar valt att inte genomföra projekten. Det handlar om en förstudie om vindkraft i Hafsta och ett projekt om hur Lindesbergs idrottsföreningar kan bli bättre på att utföra samhällsservice. Dessa projekt har beviljats totalt kronor från Leader Bergslagen. Pengar som troligen hade gjort god nytta om projekten genomförts. Med projektägare i annan kommun men med deltagande från Lindesberg Bergslagsspelen Idén till projektet kommer från folkbildningen i Örebro län, och ABF är formell ägare till projektet. Projektet ska stärka den lokala identiteten i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner, genom att sätta upp ett Bergslagsspel, som ska turnera i de fyra kommunerna. Barn i Bergslagen Årets Leader Bergslagen-projekt samt Ullbaggefinalist 2010 Tursam ekonomisk förening har genomfört två projekt för att utveckla Bergslagen som besöksmål för framför allt barn och barnfamiljer. Projektet är slutfört och verksamheten drivs vidare av Barn i Bergslagen ideell förening. Ung i Bergslagen Projektet ägdes av Leader Bergslagen och täcker samtliga kommuner i vårt vidsträckta område. Syftet var att stärka ungdomar och stimulera dem att engagera sig i Bergslagens utveckling. Projektet jobbade med ungdomar från hela området, och genomförde bland annat en festival i Lindesberg. Projektet är slutfört, men gruppen U-team lever kvar på frivillig basis. Sommarlovsentreprenörerna Projektet ägs av Leader Bergslagen och täcker samtliga kommuner i området. I Örebro län är Bergslagens Sparbanks projekt Entreprenörskap i skolan utförare. Inom Sommarlovsentreprenörerna får ungdomar från hela Leader Bergslagen chansen att sommarjobba som egenföretagare. Mitt sommarprojekt Projektet ägs av Leader Bergslagen och täcker samtliga kommuner området. Här får ungdomar sommarjobba med sitt drömprojekt. Anställningen sker inom ramen för de sommarjobb som kommunerna erbjuder. Projektet har genomförts 2011 och En ungdom från Lindesberg deltog valde Lindesberg att inte delta. 57

58 Stöd ur Snabba pengar Följande 23 aktiviteter/idéer har beviljats stöd ur Snabba pengar : Invign musikhuset Hillstreet Studiefrämj. Värmland Bergslagen Ramper i skateboardlokal Lindesbergs Skateboardförening Spelningar i punkens tecken Bullerbyn Snabba Unga Mikael Blomberg Alternativaktivitet Musik över gränserna Open mike café Musik över gränserna, Juntan mfl Mtrl till Löa Ungdomsgård Vi Ungas ungdomsgård Hillstreet ART Kultur & musikhuset Hillstreet Bergslagscupen Leif Svensson, Mikael Blomberg mfl Belysning i Löa Löa Bygdegårdsförening Vasselhytte hyttebleck Vasselhyttans hembygdsförening Röjning, skyltning mm Hafsta byalag Promenadstig i Löa Löa Sportklubb, V:a Löa byalag Besöksenkät SHRA Lindesberg Utv plan Guldsmedshyttan Lena Bring m. företag/föreningar Informationstavla Wasselhyttans hembygdförening Skatepark Positiva Frövi Fiber till Munkabo Munkabo Samhällighetsförening Kalkylering i Ullersätter Ullersäters Bygdegårdsförening Bredband i Östra Löa Boende i Östra Löa Lugn av naturen Linde naturskyddsförening m.fl Cirklar i permakultur Studiefrämjandet Värml/Bergslagen Totalt kr Tryckning av lokal utv.plan Vedevågs utvecklingsgrupp Ideellt kr Hela projekten Lindesberg andel Totala utgifter i samtliga nämnda projekt kronor kronor Finansieras av Leader Bergslagen kronor kronor Ideellt arbete kronor kronor Dessa utgifter kan ställas mot Lindesbergs kommuns totala insats till Leader Bergslagen, kronor. Lindesbergs kommun har alltså fått 1,1 gånger sin kontantinsats tillbaka. Om man även inkluderar det arbete som utförts ideellt i projekten uppgår samma siffra till 2 gånger. Vad har projekten och Leader-arbetet i Bergslagen gett till Lindesbergs kommun? Leader Bergslagen prioriterar projekt som leder till en varaktig fortsättning eller kan starta en utvecklingsprocess. Figuren nedan illustrerar projekt som en del i en större process. Det arbete som utförs inom ett projekt (lilla rutan) är avgränsat i tid och rum, men runt projektet är det önskvärt att ett större arbete startas (cirklarna runt figuren), som när projektet är slut (liggande triangeln), kan stå på egna ben och leda till fortsatt utveckling (pilarna). 58

59 PROJEKT De projekt som beviljats stöd i Lindesbergs kommun bidrar samtliga till nya utvecklingsprocesser. Det förhållandevis svaga återflödet av medel till Lindesbergs kommun har två huvudsakliga grunder. Den ena är att Lindesbergs kommun står för den överlägset största insatsen av alla kommunerna i området med 25 %, vilket speglar andelen av området befolkning som bor i Lindesbergs kommun. Den andra förklaringen är att de projekt som drivs från Lindesberg är mindre än genomsnittsprojektet. De projekt som ändå är av större omfattning är ofta projekt som drivs i samverkan med andra kommuner, som till exempel Barn i Bergslagen som drevs av Tursam ekonomisk förening. Antalsmässigt är det ingen större skillnad mellan kommunerna, utan det handlar om omfattningen och storleken på de projekt som initieras. 60 procent av de projekt som involverar Lindesbergs kommun syftar till att ge näringslivsmässiga avtryck, med nya säljbara produkter, upplevelser och tjänster som följd. Resterande 40 procent är projekt som istället är inriktade på att utveckla livskvaliteten i hembygden, vilket är nog så viktigt. De största avtrycken av ett projekt tenderar att hamna i närheten av den projektägande organisationen. Det är ofta där projektägaren finns, det är där de vardagliga inköpen sker och aktiviteter genomförs. Engagemanget runt ett projekt är dock minst lika värdefullt. De processer för utveckling och samverkan som startar runt Leader-projekt i Bergslagen ger därför avtryck även i andra områden, i områden som är aktiva i ett specifikt projekt, men kanske framför allt när individer i olika projekt möts och byter idéer och erfarenheter. Ett område som är värd för många projekt tenderar därför att få större nytta av projektverksamheten än ett område som deltar i projekt som drivs från något annat område. Stöden inom Snabba pengar är små, men för de flesta av de sökande har bidragen haft en mycket stor betydelse. Avsikten har varit att stödja små, enkla idéer och initiativ av engångskaraktär. I många fall är Snabba pengar första steget till EU-medel, och framför allt ungdomar stärks högst synbart när de genomför sina första, egna projekt. Reflektioner från Leader Bergslagen Det hade varit önskvärt med något fler projekt i Lindesberg kommun, och kanske framför allt några med lite större omfattning. Vi ser att det runt projekt ofta samlas många entusiastiska individer, och att ju större projektaktivitet desto större lokalt engagemang. Avsaknad av större projekt kan, har det visat sig, vägas upp av ett stort antal ansökningar inom Snabba pengar. Där ligger Lindesberg minst lika bra till som övriga kommuner. Det har också blivit större aktivitet från Lindesberg allt eftersom åren har gått, vilket bådar gott inför en eventuell nästa programperiod. 59

60 VÅR UPPFÖLJNING AV HELA LEADER-OMRÅDET VISAR SÄRSKILTATT 60 % av de avslutade projekten drivs av kvinnor, ungdomar eller utrikes födda 20 % av de avslutade projekten leder till arbetstillfällen utanför projektet 65 % av de avslutade projekten har initierats av personer som aldrig drivit EU-projekt Över 100 företag har hittills engagerat sig i affärsutvecklande projekt, och antalet ökar! Hittills avslutade projekt har engagerat 245 föreningar och 247 företag UPPFÖLJNING AV INDIKATORER Prioritering Indikator, måttenhet LAG:s mål Utfall Stor och bred aktivitet runt hela Leader Bergslagens område Antal avslutade projekt Antal unika projektägare Antal föreningar i projekt Antal företag i projekt Antal offentliga i projekt Antal projekt ägt av föreningar Antal projekt ägt av företag Antal projekt ägt av offentliga (64%) Bättre samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor Antal projekt inom en sektor Antal projekt med två sektorer Antal projekt med tre sektorer Bättre samverkan i Bergslagen Antal projekt över kommun- eller länsgräns inom området Bättre försörjningsmöjligheter Antal projekt som lett till arbetstillfällen utanför projektet Bättre försörjningsmöjligheter Antal projekt som lett till nya företag eller näringsverksamheter Utveckling inom befintliga Antal företag i företag och fler nya företag affärsutvecklingsprojekt Ett Bergslagen där alla människors initiativ och utvecklingskraft tas till vara Antal projekt som drivs av kvinnor, ungdomar och utrikes födda Ett Bergslagen där alla människors initiativ och utvecklingskraft tas till vara Antal personer som deltar i någon form av utbildning, kursverksamhet, kompetensutveckling

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband

Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband Slutrapport LNM-2012-96 Paraplyprojekt Bredband Text och bild: Mats Thorburn Leader Norra Mälarstranden Kungsgatan 42 745 80 Enköping www.leadernorramalarstranden.se Sammanfattning av projektet Leader

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer