PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE"

Transkript

1 PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

2 VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis erbjuder logistik- och distributionsfastigheter på världens mest strategiska marknader utrymme där er verksamhet kan växa. Oavsett om ni letar efter ett logistiskt nav i hjärtat av Europa eller om ni vill in på nya marknader, så är Prologis den pålitliga lokala partnern för era olika behov av logistikutrymmen. Vi äger, driver och utvecklar logistikfastigheter i Europa, Nordoch Sydamerika och Asien och vi är specialiserade på att erbjuda fastigheter utifrån våra kunders behov. Vår portfölj omfattar cirka 55 miljoner kvadratmeter toppmoderna fastigheter världen över. Ungefär kvadratmeter finns i Sverige. Våra kunder litar på vår expertis som vi omsätter till lösningar för deras specifika varuförsörjningskedja. Det finns goda skäl till detta: vi erbjuder möjligheten att välja bland nästan logistikfastigheter i 21 länder, i kombination med kundservice på högsta nivå. 02 PROLOGIS SWEDEN

3 WE PROVIDE SPACE FOR YOUR IDEAS GROWTH NEEDS SPACE... especially where space is limited. Prologis offers you logistics and distribution facilities in the world s most strategic markets- space where your business can grow. Whether you re looking for a new logistics hub in the heart of Europe or wish to enter new markets, Prologis is your reliable local partner for logistics space requirements of all sizes. We own, operate and develop industrial real estate in Europe, the Americas and Asia, specializing in facilities tailored to our customers needs. Approximately 55 million square meters of state-of-the-art-distribution facilities are currently in our portfolio about of them in Sweden alone. Customers trust in our expertise to provide solutions suited to their supply chain. And with good reason: we offer nearly distribution facilities to choose from in 21 countries, along with our commitment to exceptional customer service. PROLOGIS SWEDEN 03

4 VI TÄNKER LÅNGSIKTIGT TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME det är sant för både oss och er. Därför gör vi inga kortsiktiga investeringar i de projekt vi åtar oss. Prologis står för hållbar och långsiktig utveckling av anläggningar inga om, inga men. Vi köper inte fastigheter för att tjäna snabba pengar utan vi är en strategisk investerare. Alla fastigheter vi utvecklar stannar i vår ägo och förvaltas av oss under lång tid. Ni kan lita på att våra fastigheter möter de högsta kraven, håller högsta tekniska standard och är placerade i anslutning till effektiva transportsystem. Detta är något vi prioriterar både i bra och väldigt bra lägen. WE THINK LONG-TERM GROWTH NEEDS TIME... this is true both for us and for you. For this reason, there won t be any short-term investment in our projects for us. Prologis stands for sustainable, long-term site development- no ifs, no buts. We do not buy buildings to make a quick profit, but we act as a strategic investor. This means that all sites we developed remain our property and are managed by us for a long time. This is why you can always rely on our locations meeting the highest demands and the most modern technical standards, being well connected to the transport infrastructure. We value that highly- both in good and in very good locations. 04 PROLOGIS SWEDEN

5 LONG TERM OWNERSHIP PROLOGIS SWEDEN 05

6 ALLAN LAVÉN First Vice President Nordics 0046 (0) JOHAN NIHLMARK Market Officer Nordics 0046 (0) VI ÄR BARA NÖJDA OM NI ÄR DET TILLVÄXT BEHÖVER FÖRTROENDE, INTE TOMMA ORD Ni vet bäst vad som är bra för era affärer och vi är bra på att lyssna. För oss är det grunden för en väl fungerande affärsrelation. Kortsiktiga vinster är inte vårt mål, vi siktar alltid på att etablera ett givande och långsiktigt partnerskap med våra kunder. Med vår långa erfarenhet och våra kunskaper inom logistik, kan vi förstå era behov in i minsta detalj och ge er professionell rådgivning. Tillsammans med er hittar vi alltid en anpassad eller skräddarsydd logistikfastighet, den som stämmer bäst med era krav, var som helst i världen och alltid med bästa möjliga villkor. Om vi inte lyckas hitta en färdig lösning i det perfekta läget, då skapar vi den helt enkelt åt er. För vi är nöjda om ni är det. WE RE ONLY SATISFIED IF YOU ARE GROWTH NEEDS TRUST, NOT PATRONIZATION. You know best what is good for your business and we re good at listening. For us, this is the perfect base for a well-functioning business relationship. Fast profit is not our aim there; we aim at establishing a fruitful long-term partnership. As your primary contact persons, we are experienced with many years of expertise and logistical know-how - thus we can understand your requirements in detail and provide you with professional consultancy. Together with you, we will always find your customized distribution site, the one that fits your requirements best, worldwide and always with the best possible conditions. In case we should not be able to immediately find the perfect location, we ll just build it for you. We will be satisfied if you are. 06 PROLOGIS SWEDEN

7 SWEDEN E14 E4 FINLAND GOTHENBURG 1 GOTHENBURG DC 1-4 HISINGENS LOGISTICS CENTER LAND NORWAY E4 SWEDEN SOUTH 2 LJUNGBY DC 1 SWEDEN CENTRAL/EAST E6 E18 E20 6 E18 E4 8 STOCKHOLM JONKOPING DC 2 JONKOPING DC 1 NORRKOPING DC E GOTHENBURG E22 OREBRO 6 OREBRO DC 1 DENMARK E22 MALMÖ STOCKHOLM 7 8 STOCKHOLM JORDBRO DC1 ARLANDA DC 1 BUILDING BUILDING & LAND PROLOGIS SWEDEN 07

8 PROJEKTLEDNING KOMPLETT SERVICE FRÅN EN OCH SAMMA LEVERANTÖR När vi bygger en anläggning åt våra kunder erbjuder vi komplett projektledning. Först utvärderar vi det planerade läget inom ramen för en heltäckande analys och hanterar tillståndsprocessen. Tillsammans med kunden utvecklar sedan vårt team bestående av ingenjörer, arkitekter och projektledare en fastighet som är skräddarsydd enligt kundens önskemål. Efter slutförd planeringsfas ser våra projektledare till att bygget fungerar väl fram till dess att fastigheten är redo för inflyttning. Våra byggnader är alltid utformade på ett sätt som gör att de i framtiden lätt kan expanderas eller omstruktureras, till lägsta möjliga kostnad. Ingenting är så säkert som förändring, i dagens världsekonomiska läge. Som ägare och fastighetsförvaltare är vi alltid tillgängliga för en fortsatt dialog med våra kunder efter det att fastigheten är klar, även om det inte finns behov av några konstruktionsändringar. 08 PROLOGIS SWEDEN

9 PROJECT MANAGEMENT COMPLETE SERVICE FROM A SINGLE SOURCE When building a facility for our customers, we offer complete project management. First, we evaluate the planned location in the scope of a comprehensive analysis and manage the permitting process. Together with our customer, our expert team of engineers, architects and project managers then develops a building tailored to the customer s requirements. After having completed the planning phase, our project managers ensure smooth-running construction, until the facility is ready for move-in. Our buildings are always conceptualized in a way that they can also be easily expanded or reconfigured in the future at minimum cost. Nothing is as certain in today s economy, as change. As the building owner and operator, we are always available to consult our customer after the completion of the facility, even if there are no construction changes to be made. PROLOGIS SWEDEN 09

10 FASTIGHETS-FÖRVALTNING SERVICE ÄR LIKA MED STÖD När ni har tecknat ett hyresavtal hos oss så lämnar vi er inte vind för våg. Vår erfarna interna fastighetsledning, bestående av ingenjörer och verksamhetskonsulter, fungerar som er permanenta kontakt. Med regelbundna besök ser vi till att allting fungerar som det ska i fastigheten och vi är alltid tillgängliga för att snabbt besvara frågor om fastigheten. Ett urval av de tjänster som våra fastighetsförvaltare erbjuder: > Regelbundna besök och hyresgästmöten för fortlöpande översyn och optimering av fastigheten > Samordning av underhåll och utbyggnadsprojekt > Ett användarvänligt webbverktyg som ger hyresgästen relevant information och uppdaterade dokument kopplade till logistikfastigheten > Transparent fakturering av serviceavgifter i god tid > Professionell och snabb hantering av försäkringsärenden > Ledning och uppföljning av externa leverantörer, till exempel utförare inom fastighetsförvaltning, städbolag eller tekniska experter PROPERTY MANAGEMENT SERVICE MEANS SUPPORT After you have signed a lease agreement with us, we do not leave you on your own. Our experienced in-house property management team, consisting of engineers and business consultants, serves as your permanent contact. With regular visits we ensure that everything runs smoothly at your distribution facility and we are constantly available to respond to any facility issues quickly. A short selection of the services offered by our property managers: > Regular visits and tenant meetings for ongoing review and optimization of the facility > Coordination of construction maintenance and expansion projects > Provision and constant care of a permanently usable webtool, which provides the tenant with relevant information and constantly available documents regarding the distribution site > Transparent invoicing of service charges in due time > Professional and prompt processing of insured losses > Management and monitoring of external service providers, e.g. facility management companies, cleaning contractors or other technical experts GUNNAR GILLHOLM Project and Property Manager Nordics 0046 (0) PROLOGIS SWEDEN

11 PROLOGIS SWEDEN 11

12 HÅLLBAR INRIKTNING Som den globala ledaren av utveckling av logistikfastigheter tar vi vårt miljöansvar på allvar, vi tänker alltid långsiktigt och hållbart i våra projekt. Vi konstruerar fastigheter enligt de senaste miljönormerna. Det handlar om allt från att våra logistikparker är harmoniskt integrerade i omgivningen till användning av solpaneler på våra tak för att tillhandahålla miljövänlig energi. Dessutom är våra fastigheter utformade så att de endast förbrukar den energi som är nödvändig genom att vi: > använder effektiv isolering för optimalt utnyttjande av värmen i byggnaden > planerar för stora takfönster för att maximera användningen av dagsljus som innebelysning Med dessa och andra åtgärder minskar vi våra kunders energikostnader och skonar miljön från flera ton koldioxidutsläpp varje år. Framtida projekt skall även miljöcertifieras. ECOLOGICALLY AND ECONOMICALLY ALIGNED As the global leader in the development of industrial real estate, we take our responsibility for environmental stewardship seriously, always thinking long-term and sustainable in our developments. We construct facilities according to the most modern ecological standards, starting with our logistics parks being harmoniously integrated into the respective surroundings and extending to the use of solar panels on our roofs in order to supply environmentally friendly energy. Furthermore, we design our facilities to only use as much energy as necessary: > We implement efficient insulation for the optimal use of building heating > We plan for spacious skylights in order to maximize use of daylight for interior lighting With these measures and others, we reduce our customers utility costs and spare our environment several tons of CO2 emissions every year. Future projects will have environmental certification. 12 PROLOGIS SWEDEN

13 PROLOGIS SWEDEN 13

14 PROLOGIS GLOBALT Prologis, med huvudkontor USA, är den ledande globala leverantören av logistikfastigheter. Företaget äger och förvaltar totalt cirka 55 miljoner kvadratmeter moderna logistikfastigheter i 21 länder världen över. Tillverkningsindustrin, detaljhandelsföretag och logistikföretag utgör den globala kundbasen för Prologis. Den 31 december 2014 hade företaget en balansomslutning på 52,8 miljarder dollar. PROLOGIS I SVERIGE I Sverige äger och förvaltar Prologis cirka kvadratmeter logistikutrymme i tolv fastigheter. Företaget har varit aktivt på den svenska marknaden sedan Prologis svenska logistikparker ligger alltid i närheten av flygplatser, hamnar och/eller motorvägar för bästa transportmöjligheter. PROLOGIS I EUROPA I Europa är Prologis den ledande leverantören av industrifastigheter för logistiksektorn. Just nu är företaget verksamt i Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. PROLOGIS GLOBAL Prologis, headquartered in the USA, is the leading global provider of logistics real estates. In 21 countries, the company owns and operates a total of about 55 million m 2 of modern distribution space. Both companies of the production industries as well as globally active trading companies and logistics providers form the customer base of Prologis. On December 31 st, 2014, the company showed a balance of 52.8 billion. PROLOGIS IN SWEDEN In Sweden, Prologis currently owns and operates ca m² of distribution space in twelve properties. The company has been active on the Swedish market since The Prologis logistics parks in Sweden are always perfectly connected to transport and are located close to airports, harbors and/or highways. PROLOGIS IN EUROPE In Europe, Prologis is the leading provider of industrial sites for the logistics sector. Currently, the company operates in Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, The Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden and Great Britain. 14 PROLOGIS SWEDEN

15 SWEDEN FINLAND NORWAY ALL FIGURES AS OF DECEMBER 2014 Prologis tar inget ansvar samt lämnar inga garantier för riktigheten och fullständigheten i denna broschyr. Alla siffror är uppskattningar för att underlätta förståelsen. Prologis åtar sig inte att förnya innehållet i denna broschyr och förbehåller sig rätten att närsomhelst, utan förvarning, göra förändringar på materialet. ARLANDA DC 1 OREBRO DC 1 STOCKHOLM JORDBRO DC1 STOCKHOLM NORRKOPING DC 1-2 GOTHENBURG GOTHENBURG DC 1-4 JONKOPING DC 1 JONKOPING DC 2 LJUNGBY DC 1 No warranties or representations, expressed or implied, are made as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All sizes are approximate. Prologis makes no commitment to update the information contained herein, and may make changes to these materials at any time without notice. DENMARK MALMÖ PROLOGIS SWEDEN 15

16 HEAD OF NORTHERN EUROPE Thomas Karmann Senior Vice President, Regional Director Northern Europe 0049 (0) NORDIC REGION Prologis Nordic Vädursgatan Göteborg Sweden 0046 (0) PROPERTY MANAGEMENT Mark Zulver Senior Vice President Operations Asset Management 0031 (0) PROPERTY MANAGEMENT Jürgen Diehl Vice President Regional Project Management Northern Europe 0049 (0) MARKETING YOUR CONTACT PERSONS Allan Lavén First Vice President Nordics 0046 (0) Gunnar Gillholm Project and Property Manager Nordics 0046 (0) Johan Nihlmark Market Officer Nordics 0046 (0) Isabel Kluth Manager Marketing and Communications Northern Europe 0049 (211) /

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

EXJOBB SOMMARJOBB TRAINEE INTERNSHIP

EXJOBB SOMMARJOBB TRAINEE INTERNSHIP utställare UTSTÄLLARE 2013 Acando 4 Accenture 5 Arthur D Little 6 ATKearney 7 BearingPoint 8 Braintek 9 Volvo BTS 10 Capgemini Consulting 11 Centigo 12 Chalmers Teknologkonsulter 13 Chalmers doktorander

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 15 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson

Läs mer

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 POSTEN ÅLAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 6 Pack & Distribution 6 Logistik 10 Posttjänster 14 Frimärken 18 Personalen i årsbokslutet 22

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer