Inkonsekvent Pehter Hill (m) tyckte det var inkonsekvent att tillåta alkohol på ett ställe men inte det andra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkonsekvent Pehter Hill (m) tyckte det var inkonsekvent att tillåta alkohol på ett ställe men inte det andra."

Transkript

1 Sänkt skatt med 10 öre och en budget präglad av måttfullhet. Det blev resultatet av budgetmanglingen i fullmäktige den 19 november. Som väntat var det alliansens förslag som gick igenom. Men både s, mp och kp hade motförslag som ledde till en rad voteringar. Fullmäktige beslutade även att anta förslaget till kommunvapen. Grim Pedersen (m) inledde fullmäktiges novembermöte med en presentation av förslaget till politiska inriktningsmål för översiktsplanen som en tillfällig beredning tagit fram. - Det har varit ett väldigt intressant och spännande arbete, och en rolig beredning att arbeta i, sammanfattade han. Leif Persson (fp) tyckte det var bra att målen är allmänt hållna, men saknade tankar kring hur den befintliga järnvägen ska utvecklas, något som Gunnar Carlson (kp) instämde i. - Målen tar sin utgångspunkt i en tillväxttakt på drygt en procent per år, något som ställer höga krav på utbyggnad av servicen och som inte kommer kommuninvånarna till del, sa han. Kp lämnade därför ett eget förslag till inriktningsmål. Inte bara spårbunden trafik Ulf-Göran Willén (s) påpekade att järnvägen visst finns med i målen, både den nya till Landvetter flygplats och den befintliga. Han förklarade vidare att det varit ett medvetet val inom beredningen att inte gå in på detaljer. - Vi är väl medvetna om att kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för bostadsbyggande, men att tro att byggnation bara kan ske där spår redan finns går inte. - K2020, som är en stor utredning av kollektivtrafiken i regionen, bygger på matartrafik, konstaterade Ing-Marie Samuelsson (s). Det finns ingen möjlighet att ha spårbunden trafik överallt. Solveig Einarsson Lundqvist (fp) lyfte fram några mål som hon anser särskilt viktiga: olika boendeformer, reservvattentäkter, kollektivtrafik, framtida tvärförbindelser, pendelparkering och samverkan med kommuner öster om kommunen. Thomas Gustavsson (s) ville understryka hyresrättens betydelse för kommunens framtida utveckling. Debatt kring alkohol När reglerna för uthyrning av kommunens lokaler kom upp blev det diskussioner kring förslaget att tillåta alkohol i slutna sällskap som hyr Hulebäcksgymnasiets matsal eller Kulturhuset. - Vi var nog många som höjde på ögonbrynen när vi fick se förslaget, eftersom det innebär en ändring av kommunens alkoholpolicy, sa Jan Linde (s). Han ville ta bort Hulebäck men tillåta alkohol i Kulturhuset eftersom han trodde att arrangemangen kan ha en annan karaktär där. Öppen för alla Eija Tolonen (kp) var besviken över att det tillbyggda kulturhuset inte verkar tillgodose Finska föreningens behov av lokaler och storlek på hyra. Ing-Marie Samuelsson (s) föreslog ett tillägg om att göra en uppföljning av reglerna och taxorna 2008 för att se till att inga föreningar hindras från att nyttja lokalerna på grund av avgiften. - Jag hoppas det blir en öppen, trevlig lokal där alla kan mötas, sa hon. Inkonsekvent Pehter Hill (m) tyckte det var inkonsekvent att tillåta alkohol på ett ställe men inte det andra.

2 - Frågan är om vi inte tillåter alkohol i våra lokaler, tar vi bort supandet på gatorna för det? Det finns annat som är farligt, som dålig mat, rökning, trafiken. Jan Linde (s) menade att alkohol utgör samhällets största sociala problem och att det är en fråga om vilka signaler vi sänder till ungdomar. Leif Persson (fp) höll med och stödde Jan Lindes förslag, liksom v, mp och kp. Fullmäktige beslutade att tillåta alkohol vid uthyrning av kulturhusets lokaler men inte i Hulebäcksgymnasiet. Man beslutade också om en uppföljning. Budget i flera delar Efter att ha klubbat igenom va-taxa, sophanteringstaxa och delårsbokslut utan diskussioner var det dags att ta itu med den tunga punkten på fullmäktiges novembermöte, nämligen driftoch investeringsbudget. Man hade valt att dela upp den i ett antal underpunkter, och först ut var bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet visar var kommunen planerar nya bostadsområden och är ett sätt att reglera utbyggnadstakten. I Mölnlycke finns bland annat södra Kullbäckstorp, Nysäter och Långetjärnshöjd, i Landvetter östra och norra Önneröd, i Hindås Vänhemsvägen och södra Hindås och i Rävlanda Börjesgården och Bråtared. Miljöpartiet presenterade ett förslag där man tar bort södra Kullbäckstorp 2012 och efter det minskar från 500 till 200 lägenheter. - Vi vill att området norra Benareby läggs till 2012, likaså norra Ramberget i Landvetter, sa Carin Nilsson (mp). Hon ville också koppla ihop bostadsbyggandet med kollektivtrafiken, och jobba mer med förtätning. Omvandlingsområde Ulf-Göran Willén (s) ville lyfta fram omvandlingsområdet vid Kobackavägen som fortfarande betecknas fritidshusområde, trots att va-frågan är löst. Gunnar Carlson (kp) var kritisk till kommunens riktmärke för befolkningsökning på drygt en procent per år, och menade att den takten styrs av regionen och inte av kommuninvånarnas behov. - Vi bygger inte för våra ungdomar och äldre utan för inflyttande barnfamiljer från Göteborg. Han menade att expansion endast ska ske i anslutning till spårbunden trafik. - Annars förstärker vi bara trafikproblemen och miljöpåverkan. Han yrkade på återremiss och att nya bostadsområden skjuts på framtiden. Många inflyttare Annette Eiserman-Wikström (m) sa sig inte känna igen Gunnar Carlsons beskrivning och undrade hur många av fullmäktigeledamöterna som inte är inflyttade. - Programmet gör att vi kan få expansion i den takt vi vill. Ing-Marie Samuelsson (s) menade att en procent är lagom expansion som gör att kommunen hinner med att bygga ut service, skolor med mera. - Och visst är det bästa spårbunden trafik men vi måste ha matarbussar också. Locka företag Holger Karlsson (c) tyckte att det optimala vore att bygga fler gång- och cykelbanor och försöka locka fler företag för att öka sysselsättningen. - Vi ska inte sträva efter att transportera alla in till Göteborg. Per Vorberg (m) menade att det är bra med flyttströmmar över kommungränser och naturligt att ungdomar dras till storstan. - Sedan flyttar de tillbaka med sin partner och skaffar barn. Kersti Lagergren (m) höll med, och påpekade att om det byggs i Kullbäckstorp kanske det

3 leder till nya bussförbindelser, något som gagnar alla i Mölnlycke. Ta sitt ansvar Jan Linde (s) tyckte det var viktigt att Härryda kommun tar sitt ansvar för den förändring som sker i Göteborgsregionen. - Och det är i Göteborg de flesta arbetstillfällena finns. Vi står inför den största urbaniseringsprocessen någonsin med flyttströmmar från glesbygd till storstäder. Om vi inte ska hamna på en ökning med 5-6 procent måste vi ha bostadsförsörjningsprogrammet. När bostadsförsörjningsprogrammet kom upp till beslut gick kommunstyrelsens förslag igenom. Överens om mycket Det var driftbudgeten som tog mest tid i anspråk. Många av de punkter som fanns med i budgetberedningens förslag var samtliga partier eniga om, som utbyggnad av förskolor och skolbarnsomsorg, stöd till föreningar och öppna skolor. S, mp och kp hade tagit fram egna förslag där åsikterna gick isär. - Allians för Härryda har riktat in oss på det strategiska program vi lagt, sa Annette Eiserman- Wiktröm (m) inledningsvis. Vi ger vissa förstärkningar inom verksamheterna, annars präglas budgeten av måttfullhet. Det kan vara lika svårt att hålla igen i goda tider som det är att skära ner i dåliga tider. Minska barngrupperna - Miljöpartiets budget bygger på en oförändrad skatt, sa Carin Nilsson (mp). Den största satsningen är att minska barngrupperna i förskolan. En jämförelse visar att vi har de näst största barngrupperna i regionen. Man vill också satsa på öppna skolor i år 6-9, ge läs- och skrivstöd i år 3-5 genom fler speciallärare, ge pengar till kulturskolan och anställa en kommunekolog. Att förbättra skolmaten enligt smartmodellen är också en viktig fråga för miljöpartiet. Ung kommun Ing-Marie Samuelsson (s) menade att Härryda kommun har en bra ekonomi och är en ung kommun. Då gäller det att ha en offensiv barn- och ungdomspolitik. - Det är glädjande att se att flera av de förslag som vi förde fram förra året, som då röstades ner, nu finns med. Det gäller till exempel feriearbeten och gröna jobb. Hon var särskilt glad över att förändringen till heltidstjänster på Ekdalagården nu nästan är i hamn. Här är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. - Vi vill lägga en liten peng som stimulering för det fortsatta arbetet. Hon pekade även på några viktiga utredningsuppdrag, som lekplatser, simhall i kommunen och kulturhus i Landvetter. Internetcafé i Landvetter Kersti Lagergren (m) lyfte viktiga frågor inom sektorn för utbildning och kultur. - Vi vill ge stöd till föreningar som vill skapa träffpunkter och till ett internetcafé i Landvetter. Vi stödjer också en utveckling av öppna skolor i Hindås, Hällingsjö och Landvetter och tycker det är positivt att vi lägger kronor för att skolbarn ska kunna åka på olika kulturevenemang. Ulf-Göran Willén (s) valde att presentera några förslag inom samhällsbyggnad som s inte fått igenom. - Vi vill ge busskort till alla gymnasieelever och att nattbelysningen som släcktes av besparingsskäl ska tändas igen.

4 Siw Hallbert (s) lyfte familjecentralerna som bra samlingspunkter för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter. - Det startar en i Landvetter 2008, och vi vill fortsätta och etablera en i Hindås eller Rävlanda. S vill även skjuta till mer pengar till modersmålsundervisning. Glada för idrottshall Håkan Eriksson (kd) var nöjd med att partiet varit med och lagt en ansvarsfull budget inom allians för Härryda, och Solveig Einarsson Lundqvist (fp) instämde. Hon pekade på några viktiga områden. - Vi skapar utrymme för utbyggnad av förskolor och ökar tillgängligheten till skolbarnomsorg. Vi är glada att vi snart får en idrottshall i Hindås. Att skapa utrymme för utbyggnad av boende för äldre och funktionshindrade är viktigt, liksom utbyggnad av gång- och cykelbanor. - Och ändå kan vi sänka skatten från 21,15 till Det kan tyckas lite men tanken är att långsiktigt minska till en lägre nivå. Hålla igen nu Holger Karlsson (c) menade att satsningar på ungdomar är viktiga. Han uttryckte farhågor inför de stora investeringar kommunen står inför och menade att det är viktigt att vi håller igen nu. Vänsterpartiet hade inte lagt någon egen budget, utan valde att stödja s. Kerstin Sandberg (v) motsatte sig sänkning av skatten och tyckte det var viktigt att fortsätta satsningen på heltidstjänster och på kvinnors löner. Vill inte ha sänkt skatt 2008 Gunnar Carlson (kp) gjorde klart att kommunpartiets budgetförslag skiljer sig på ett antal punkter från majoritetens förslag. - Viktigast är att vi inte röstar för en skattesänkning 2008, utan fördelar ut samtliga slantar på angelägna områden inom utbildning och den sociala sektorn. Vi har även byggt in verksamhetsförändringar och effektivitetsförbättringar bland annat på grund av en minskad befolkningsökning. Då skulle vi kunna sänka skatten Satsa på säkra skolvägar Jan Linde (s) konstaterade att budgetarbetet har varit konstruktivt och att man kommit överens på väldigt många punkter. - Men en del är vi inte överens om. Bland annat är det synd att vi inte fått gehör för skolmatsprojektet. S ville även fullfölja säkerhetssatsningar på skolvägarna och fortsätta att utveckla kulturskolan. Karin Wickman (m) var glad över att kommunen ska utreda lekplatserna och ville tillägga att lekplatserna ska vara tillgängliga även för funktionshindrade barn. Beslutsgång Inför beslut om driftbudgeten tog ordförande Anders Halldén en paus för att reda ut beslutsgången. Man beslutade sedan sektorsvis. Inom de flesta sektorer fanns det förslag från både kommunstyrelsen, s, mp och kp. I voteringarna som följde för varje sektor vann kommunstyrelsens förslag med 25 eller 26 röster och s fick 20 eller 21. Ledamöterna i kp avstod från att rösta.

5 Säkra skolvägar Nästa punkt på dagordningen var investeringsbudgeten. Ing-Marie Samuelsson (s) var första talare. - Vi yrkar på den investeringsbudget som förvaltningen föreslagit, där bland annat säkra skolvägar finns med. Gunnar Carlson (kp) uttryckte farhågor över att investeringsbudgeten grundar sig på den högkonjunktur som rått. - Det är investeringar med en nivå som är den högsta någonsin. Upplåningen ökar och soliditeten sjunker. Det stämmer inte med målet om god ekonomisk hushållning. Större delen av investeringarna styrs av befolkningsökningen på en procent, menade Gunnar Carlson (kp). - Servicen för våra invånare är viktigare än att stödja expansionen i regionen. Vi vill återremittera investeringsbudgeten. Gång- och cykelvägar Carin Nilsson (mp) menade att miljöpartiets investeringsbudget bygger på de behov som verksamheterna redovisat i sitt förslag. - Utöver det har vi gjort en satsning på gång- och cykelvägar som ett sätt att minska biltrafiken. Annette Eiserman-Wikström (m) ville säkra servicen till invånarna genom att investera i utbyggd barnomsorg. - Hälften av befolkningsökningen består av barn som föds. Ulf-Göran Willén (s) kritiserade alliansen för att skjuta upp ett antal gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder. Votering Kommunfullmäktige tog först ställning till om investeringsbudgeten skulle beslutas idag eller återremitteras. Man beslutade att avgöra idag. Därefter blev det votering mellan kommunstyrelsens förslag och s förslag som utföll och tre som avstod. Sänkt skatt Nästa debattfråga blev utdebiteringen för 2008, alltså skatten. Alliansen hade lagt ett förslag på en sänkning med tio öre, till 21,05 per skattekrona. - Man kan göra sig lustig över storleken, men jag föraktar inte några kronor mer i plånboken. Det gör det möjligt att göra egna val för egna pengar, sa Annette Eiserman-Wikström (m). Ing-Marie Samuelsson (s) tyckte att de sex miljoner kronor som kommunen förlorar på sänkt skatt är ganska mycket för verksamheten men inte i den enskildes ficka. - Därför vill vi ha oförändrad skatt. Kp och mp ställde sig bakom s förslag. Får tillbaka i goda tider Per Vorberg (m) menade att man inte ska förringa betydelsen av en liten skattesänkning för de som har det sämst ställt, där varje 100-lapp är värdefull. Jan Linde (s) kontrade med att skattesänkningar inte gynnar de fattiga i första hand utan dem med bra inkomster. Pehter Hill (m) tyckte att det grundläggande skälet att sänka skatten är att man markerar att kommunen inte kan ta hand om allt. - När det är goda tider får invånarna tillbaka lite, och det kan man göra vad man vill för. Det är en rättvisereform för mig. - Här är vi långt ifrån varandra, konstaterade Ing-Marie Samuelsson (s). Nu är det ideologi vi pratar om. Vi ser systemen och strukturen, och om vi tar bort för mycket av det kitt som håller

6 samman då riskerar vi att rasera dem. Höja från en lägre nivå Annette Eiserman-Wikström (m) påpekade att man höjt skatten med 15 öre under förra mandatperioden för att det var dåliga tider. - Den återställdes förra året. Nu är det också bra tider och därför vill vi sänka. Jag tror att vi måste höja skatten framöver och då är det bra om vi kan utgå från en lägre nivå. Eva-Lotta Liljezin (m) höll med och tyckte att om man höjer i sämre tider måste man också kunna sänka i bättre tider för att skapa trovärdighet. Fullmäktige beslutade efter votering att sänka skatten med tio öre med röstsiffrorna Övriga beslut i korthet Komunfullmäktige beslutade att anta det föreslagna kommunvapnet för Härryda kommun. Pehter Hill (m) som skrivit motionen var nöjd med utformningen. - Den ser inte ut som jag tänkt mig men den grafiska profilen speglar samtiden. Ulf-Göran Willén (s) och Siw Hallbert (s) fick svar på sin motion om mer tid hos vårdtagarna inom hemtjänsten. Motionärerna vill se över hur personalen kör för att på så sätt få mer tid hos vårdtagarna, reducera kostnaderna och minska koldioxidutsläppen. Kommunstyrelsen svarade att det redan finns ett logistikverktyg som ska optimera planeringen av tjänsteresor inom hemtjänsten. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med en ändring i formuleringen. Jan Linde (s) fick svar på sin interpellation om vilka förslag och åtgärder som kommunstyrelsens ordförande vidtagit för att förverkliga östraberedningens förslag. Annette Eiserman-Wikström (m) redovisade en lång rad åtgärder som påbörjats eller genomförts, bland annat idrottshall som ska tas i bruk 2009, VA-plan i Bugärde och Klåddegärde, byggnation av villor i Hällingsjö, Rävlanda och Hindås, hyreslägenheter i Hindås och Rävlanda, ökat antal platser inom barnomsorgen, gång- och cykelvägar med mera. Jan Linde (s) hade också frågat i en interpellation hur många plusjobbsmedarbetare som finns i kommunen och vad som kommer att hända med dem när anställningen upphör. Annette Eiserman-Wikström (m) svarade att det fanns 32 plusjobbare är fortfarande kvar i plusjobb. Jan Linde (s) uttryckte oro över vad som ska hända med dem och föreslog att kommunen ska ta vara på deras erfarenhet och kompetens med hjälp av de nya åtgärder som regeringen utlovat, bland annat minskade arbetsgivaravgifter. Annette Eiserman-Wikström (m) menade att det inte alls är omöjligt att plusjobbarna ska kunna komma ifråga för den typen av arbeten. Peter Brych (kp) hade ställt en interpellation om "mopedterrorism" i kommunen. Annette Eiserman-Wikström (m) svarade att man ser över den lokala ordningsstadgan och att lagstiftningen diskuteras i Polisstyrelsen. Regeringen har också gett 875 miljoner kronor för att öka antalet poliser. Peter Brych hade förväntat sig kraftfulla åtgärder, som förbud för all form av motortrafik in på torget och kontroller av mopeder i centrum. Han ville också ge motorintresserade ungdomar en plats att hålla till på. Text: Helena Wall

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7)

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 21 januari 2008 kl 16.00 21.00 Paragrafer 26-31 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 2 Kommunfullmäktige Sammanträde den 30 januari 1. Allmänpolitisk debatt 2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål 3. Strategi för

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Miljön avgörande för framtiden Fler kuratorer i skolan Plan för god miljö Bygga ut familjecentraler

Miljön avgörande för framtiden Fler kuratorer i skolan Plan för god miljö Bygga ut familjecentraler Konkurrensutsättning och skattesänkning var de stora tvistefrågorna när kommunfullmäktige höll allmänpolitisk debatt i måndags. Efter fyra timmar hade drygt 65 procent av ledamöterna varit uppe i talarstolen.

Läs mer

Frihet och solidaritet Lämna över jorden Bra uppväxt och utbildning Levande närmiljö

Frihet och solidaritet Lämna över jorden Bra uppväxt och utbildning Levande närmiljö Vårdnadsbidrag, kundval och konkurrensutsättning. De ideologiska skillnaderna mellan blocken blev tydliga i den allmänpolitiska debatten som dominerade årets första kommunfullmäktige. Men partierna var

Läs mer

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-07-08 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 14:00 19.00 1. Utökat kommunalt engagemang

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (8)

Kommunstyrelsen - information (8) Kommunstyrelsen - information 2007-05-14 1 (8) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 14 maj 2007 kl 17.00 21.55 Paragrafer 164-170 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (6)

Kommunstyrelsen - information (6) Kommunstyrelsen - information 2006-11-06 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 6 november 2006 kl 16.00 20.30 Paragrafer 325-329 Beslutande s Ing-Marie Samuelsson, ordf fp Göran Hildén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-04-02 1 (41)

Kommunstyrelsen 2007-04-02 1 (41) Kommunstyrelsen 2007-04-02 1 (41) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 2 april 2007 kl 16.00-20.00 Paragrafer 105-136 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Gunilla Wathne, tj ers

Läs mer

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför Inför kommunfullmäktige 10 december 2014 hade Landsbygdspartiet oberoende lämnat en motion som nu ska beredas. Den kan du läsa här på vårt lokala material. Vi hade även ställt en fråga om hur byggordningen

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Kommunfullmäktige (23) Se särskild förteckning

Kommunfullmäktige (23) Se särskild förteckning Kommunfullmäktige 2007-10-22 1 (23) Plats och tid Kulturhuset, Mölnlycke, måndagen den 22 oktober 2007 kl 18.00 20.20 Paragrafer 157-175 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Ersättare enligt

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-02-28 1(9)

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-02-28 1(9) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-02-28 1(9) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 februari 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Minnesanteckningar från Kompol: Kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 28 januari 2013

Minnesanteckningar från Kompol: Kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 28 januari 2013 Minnesanteckningar från Kompol: Kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 28 januari 2013 Närvarande: Nita, Hanna, Mats, Sten, Helmut, Lars, Karin, Johan, Angelica, Joaquim, Ibrahim, Nilla, Stefan och

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Mölndal En tidning från framtidspartiet i svensk politik För mig är

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert HÄRRYDA KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL 2015-1 l-09 I (8) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 9 november 2015, kl. 16.00-20.00 32s-33r M Per Vorberg, ordf. S Mats Werner

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Guide till påverkanstorg

Guide till påverkanstorg Guide till påverkanstorg Inledning Påverkanstorg är en mötesform som arbetades fram av Scouterna. Flera organisationer, stora som små, använder mötesformen. I den här guiden får du först en kort presentation

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Birgitta Larsson Ledningsstaben 2005-11-30 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Närvarande: Förhindrade: Friederike Gerlach (mp) Inger Clasinder (fp) Lisbeth

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Fågelmatning.. .. och hundbajs!

Fågelmatning.. .. och hundbajs! Februari 2013 Fågelmatning.. På förekommen anledning ber styrelsen de medlemmar som matar fåglarna genom att kasta ut bröd och frön på marken att sluta med det. Detta innebär mycket nedskräpning av fågelträck,

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

Mot bakgrund till detta föreslog den samlade oppositionen också ändringar i nämndens Mål för sin verksamhet vid senaste nämndsmöte.

Mot bakgrund till detta föreslog den samlade oppositionen också ändringar i nämndens Mål för sin verksamhet vid senaste nämndsmöte. Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 22 april 2013 Närvarande: Lars, Joaquim, Olof, Anne, Saima, Karin, Nilla, Nita, Sven-Inge, Johan, Sten, Helmut, Mats, Hanna, Bengt-Göran

Läs mer

2015: Ett förlorat år för Stockholm?

2015: Ett förlorat år för Stockholm? 2015: Ett förlorat år för Stockholm? Tertialrapport 2 grundar sig i målen i den styrande majoritetens budget för Stockholms stad. Den utgör en viktig del i den årliga uppföljningen av hur väl stadens verksamheter

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd)

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) PM 2006 RI (Dnr 305-2168/2005) Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Ewa Samuelsson

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009-10-05 19

Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009-10-05 19 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009-10-05 19 Plats och tid Villan samlingssalen 2009-10-05 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, social- och omvårdnadsnämnden Curt Gustavsson, kommunstyrelsen Bengt

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Förslag till budget 2016

Förslag till budget 2016 Förslag till budget 2016 och plan för åren 2017-2018 Treklövern Innehållsförteckning För ett Ängelholm som växer nu och i framtiden... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018...

Läs mer

Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd Bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd jämte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD

2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD 2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD JOBB- OCH VÄLFÄRDSBUDGETEN 2014-2015 Alliansen Söderhamn bildades på Ranbogården i Mo sensommaren 2011 som ett svar på den längtan vi upplevt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

Gemensamt förskola och skola:

Gemensamt förskola och skola: LERUM4000, v2.1, 2013-02-21 1 (5) Lärande Enhet Aspenäs Minnesanteckningar Enhetsråd Aspenäsenheten 4 november 2015 Presentation av deltagare Gemensamt förskola och skola: Ekonomi Ekonomin är i balans.

Läs mer

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Landskrona Landskrona 2010-06-21 [Det talade ordet gäller] Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Möjligheternas Landskrona bygger vi tillsammans Dagens budgetdebatt är den sista

Läs mer

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Sida 1 (5) Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Närvarande var fastigheterna 5, 7, 11, 15, 21, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 70, 72, 76, 78, 86, 93,

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D F R A M T En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T 2010 A D FRAMTIDSVERKSTAD 2010 År 2009 genomfördes en första framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Då var det ungdomar på kommunens senareskolor.

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 22 november kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Val av

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Besök av vårdgivare Fått mycket kunskap Vilken väg väljer vi? Stärka kvinnors företagande Valfrihet utan vinstsyfte

Besök av vårdgivare Fått mycket kunskap Vilken väg väljer vi? Stärka kvinnors företagande Valfrihet utan vinstsyfte Luciatåg, kulturpris och debatt om konkurrensutsättning. Årets sista kommunfullmäktige den 17 december blev en blandad kompott. Motioner om bland annat koldioxidutsläpp, expansion och bygglovsansökningar

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (17) 2012-08-15 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = e~êëáíì~íáçåéåñöêìíë~íí~ ÖêìééÉêé ~êäéíëã~êâå~çéåääáîáí Ä ííêéãéçêéöéêáåöéåë éçäáíáâ\ ^êäéíëã~êâå~çëéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímtlmu ^o_bqpj^ohk^apmlifqfpho^mmloq fkibakfkd Regeringen gick

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014

Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014 Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014 Naturskyddsföreningen har bjudit in samtliga partier i valet till Tjörns kommunfullmäktige till en enkät om miljö. Enkäten genomfördes

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer