RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun"

Transkript

1 Fastställda av barn- och utbildningsnämnden (11) Diarienr. BUN2011/5-2 RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

2 2(11) 1. Inledning I Bollebygds kommuns förskole- och skolverksamhet finns barn och elever som är nyanlända i Sverige. Vilka är de nyanlända barnen och eleverna? Begreppet nyanländ används om barn/ungdomar som kommer till Sverige under sin förskoletid/skoltid. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Ett barn som kommer till förskolan/skolan kan komma direkt från ett annat land men kan också ha vistats i Sverige under kortare eller längre tid. Dessa riktlinjer finns även översatta till arabiska och engelska. Vid behov ska riktlinjerna också översättas till ytterligare språk. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ge barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter en tydlig utgångspunkt för hur barn och elever i verksamheterna ska bemötas, hur introduktionen ska genomföras samt allmänna principer för arbetet med nyanlända barn och elever i förskolor och skolor. Utgångspunkterna i arbetet är att barnens och elevernas styrkor och kunskaper ska identifieras, ett individuellt anpassat stöd ska utarbetas, och att inskolningen i reguljär verksamhet är flexibel med målet att alla barn och elever ska delta i den ordinarie verksamheten efterhand. Övergripande mål Målet med utbildningen för de nyanlända eleverna är att de ska få en likvärdig utbildning oavsett var i kommunen de går i skola, och att utbildningen ska utgå från varje barns/elevs individuella förutsättningar. Utbildningen ska ge barnet/eleven förutsättningar att nå ett optimalt lärande och känna delaktighet i svensk skola och samhällsliv. De nyanlända eleverna i grundskolan ska nå utbildningens mål. Uppföljning Nyanlända barn och elever ska, liksom övriga barn och elever i kommunen, följa Bollebygds kommuns Plan för uppföljning av barns och elevers kunskaper, förskolan-år 9 i Bollebygds kommun (fastställd av ledningsgruppen). De nyanlända elevernas resultat ska i samband med att kunskapsuppföljningarna analyseras särskilt uppmärksammas. Utvärdering Arbetet med nyanlända barn och elever ska kvalitetsredovisas årligen. Utvärdering görs på enhetsnivå och kommunnivå av: - Verksamhetens organisation, - Modersmålsundervisning/modersmålsstöd, - Handledning på modersmålet, - Samarbetet med föräldrar, - Elevernas måluppfyllelse (grundskolan). På kommunnivå ska även riktlinjerna utvärderas.

3 3(11) 2. Övergripande områden Här kommenteras de områden som är desamma för förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten. Resursfördelning Barn- och Utbildningsförvaltningen erhåller kr per nyanänd elev och termin under två års tid. Den summan plus ordinarie elevpeng tilldelas den enhet där eleven går. Kompetensutveckling Samtlig personal ska kompetensutvecklas. Det finns behov av kompetensutveckling för samtliga vad gäller möten med olika kulturer och interkulturellt förhållningssätt. Vidare behövs kompetensutveckling avseende språkutveckling för tvåspråkiga barn och elever och språkutvecklande arbetssätt. Samarbete med hemmen Barnets/elevens föräldrar är nyckelpersoner för barnets/elevens framgång i skolan. Det är avgörande att föräldrarna involveras i barnens skolarbete och att relationen mellan hemmet och skolan är god. Varje rektor har till uppgift att säkerställa att det finns former för föräldrasamarbete som fungerar. Samarbete med hemmen är ett av de områden som årligen ska utvärderas i kvalitetsredovisningen. Värdegrund och förhållningssätt Vårt arbete ska präglas av att vi ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga (ett interkulturellt förhållningssätt). För att kunna ge barn och elever stöd behöver vi: inse att barnet bär med sig erfarenheter och kunskaper som är ett resultat av det sociala och kulturella sammanhang som barnet vuxit upp i ha insikt om att vi saknar kunskap om mycket som är självklart för barnet i dess hemmiljö ha insikt om vårt värdesystem se varje barn som en individ, inte som en representant för en grupp eller en kultur vara beredda att lära om och lära av barnet och barnets föräldrar, visa intresse för det liv barnet lever utanför förskolan inse att samspel bygger på ett givande och tagande inte så här gör vi attityd. visa ömsesidig respekt visa tilltro, intresse och nyfikenhet synliggöra likheter förhandla fram en godtagbar lösning möta barnet med de resurser det har med sig, framhäva och fokusera på styrkan hos barn och föräldrar arbeta för att stödja och stärka en positiv självbild.

4 4(11) 3. Introduktion i Bollebygds Kommun I Bollebygds Kommun finns en flyktingsamordnare som ansvarar för att stödja och hjälpa flyktingar i integrationen i samhället. Flyktingsamordnaren är den som först får kontakt med nyanlända personer som ska flytta till kommunen. När flyktingar ska anlända till Bollebygds Kommun ska följande rutin gälla vad gäller samarbetet mellan flyktingsamordnaren och barn- och utbildningsförvaltningen: Så snart information om att personer ska anlända till kommunen når flyktingsamordnaren informeras aktuell rektor samt förvaltningsledning. Den information som flyktingsamordnaren får som kan vara till nytta för barnet eller eleven samt verksamheten som ska ta emot barnet/eleven vidareförmedlas (tex. namn på förskollärare/lärare, rektor i de fall då barnet/eleven redan har funnits i verksamhet i Sverige, språk, familjeförhållanden etc.). När barnet/eleven har anlänt till kommunen initierar flyktingsamordnaren efter ca 3-5 dagar ett möte där barnet/eleven med vårdnadshavare, flyktingsamordnare, aktuell rektor och specialpedagog deltar. Bollebygds Kommun har som ambition att de elever som anländer till kommunen ska befinnas i verksamhet i skola inom en vecka från ankomst i kommunen (med individuella variationer). Barn inom förskoleverksamheten ska beredas plats så snart som möjligt och ställs i kö till förskolan så snart besked om placering i kommunen finns. De nyanlända barnen har inte förtur i kön. En individuell prövning görs av varje barns situation. Efter 4-6 veckor hålls ett möte där flyktingsamordnaren och aktuell rektor stämmer av barnets/elevens situation. Flyktingsamordnaren initierar mötet. Fokus vid mötet ska vara barnets/elevens helhetssituation (förskola/skola, fritid, familjesituation m.m.). I de fall då det finns flera syskon deltar samtliga rektorer som har verksamheter där barnen/eleverna finns. Det är viktigt att vara uppmärksam på och diskutera ev. tecken på trauma. Flyktingsamordnare och ansvariga rektorer ska hålla en kontinuerlig kontakt och vid behov besluta om ytterligare möten. Trauma Att komma till ett nytt land och ett osäkert liv i en ny kultur kan sätta igång reaktioner. Trots att en person är fysiskt trygg kan Posttraumatiskt stress-syndrom (PTSS) utvecklas. Välbekanta sociala strukturer och kultur som är viktiga delar i identiteten har lämnats. Den nya situationen kan få en person att uppleva en form av trauma som tillsammans med tidigare händelser kan leda till en depression eller PTSS i form av exempelvis aggressivitet, likgiltighet och ett återupplevande av tidigare smärtsamma upplevelser. Både föräldrar som är traumatiserade och barn och elever som är traumatiserade påverkar barnet/eleven i verksamheten. Vid oro för trauma, kontakta elevhälsan omgående för kontakt med BUP i Borås. Finns även akutmottagning om det är behovet. Vänta inte! Reagera!

5 5(11) Att tänka på i kontakten med barn och elever som är misstänkt traumatiserade Ställ direkta och konkreta faktafrågor till barnet/eleven. Etablera en trygg och förutsägbar miljö och förbered noga inför nya situationer. Var tydlig och empatisk. Inlärningssvårigheter testas enligt ordinarie arbetsgång av specialpedagog och psykolog. Samverkan med vårdnadshavarna är viktigt. Anmälningsplikt till IFO enligt ordinarie arbetsgång vid misstanke om att ett barn far illa.

6 6(11) 4. Förskoleverksamheten Uppdraget Förskoleverksamhet regleras i 2a kap. skollagen(1985:1100) Där anges i 1 att varje kommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige och stadigvarande vistas i kommunen erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I 3 stadgas att förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov och att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. I läroplanen för förskolan (LPFÖ98) anges under rubriken Förskolans uppdrag att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Några tydliga gränser för de stödåtgärder som ett barn har rätt till inom ramen för verksamheten i förskolan finns inte. En prövning måste göras i varje enskilt fall utifrån barnets behov och förutsättningar. Modersmålsstöd i förskolan Inom förskolan finns ingen direkt motsvarighet till den rätt till modersmålsundervisning som under vissa förutsättningar finns inom grund och gymnasieskola. I LPFÖ 98 anges dock i avsnitt 1, Förskolans uppdrag, att Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. I de allmänna råden för kvalitet i förskolan under avsnitt 2:4 anges att det är viktigt att personalen ser till att arbetet med att stödja barns modersmål och det svenska språket integreras i den dagliga verksamheten så tidigt som möjligt. Skolverket har prövat frågan om modersmålsstöd i förskolan vid ett antal tillfällen (dnr :2262 och dnr :118). Skolverket har konstaterat att i förskolan till skillnad från skolan, kan modersmålsstödet ske genom anskaffandet av böcker eller annat material på det aktuella språket till verksamheten. Förskolan är viktig för nyanlända barn. De får möjlighet att lägga grunden för att utveckla både sitt modersmål och svenska, vilket underlättar senare läs och skrivutveckling. Förskolan ger både barn och föräldrar möjlighet att bekanta sig med det svenska samhället. Inskrivning och mottagande Handläggare placerar barnet på en förskoleavdelning. Föräldrarna får ett placeringsmeddelande hem, översatt till föräldrarnas modersmål. En kopia på placeringsmeddelandet skickas till förskolan samt till kommunens flyktingsamordnare. Personalen bokar ett möte tillsammans med föräldrar och tolk. Rektor deltar vid behov. Syftet med mötet är att ge information om hur förskolan fungerar. Föräldrarna får också information om gällande placeringsregler. Skriften Förskolan är till för ditt barn (en broschyr om förskolans läroplan) samt aktuella handlingsplaner, barnomsorgsregler och annan information lämnas, om översättning finns tillgänglig. Ett inskolningssamtal med tolk genomförs i hemmet. Föräldrar och personal gör upp om tider för inskolning. Det inskolningsmaterial som har utarbetats används som en utgångspunkt.

7 7(11) Det är viktigt att föräldrarna ges möjlighet att vara aktiva under inskolningen för att ge personalen så mycket kunskap som möjligt om sitt barn och sin kultur. Uppföljningsmöte sker efter 4-6 veckor. Därefter deltar föräldrar i ordinarie utvecklingssamtal och föräldramöten. Tolk används.

8 8(11) 5. Grundskoleverksamheten Introduktion i verksamheten Skolans rektor tar emot förfrågan om skolplacering. Ett datum för möte med vårdnadshavare, elev och rektor bestäms. Rektor kallar specialpedagog och skolsköterska och auktoriserad tolk till detta första möte. Första mötet ska innehålla information/diskussion angående: Elevens och vårdnadshavares personuppgifter. Elev och vårdnadshavare berättar om sig själva, bakgrund m.m. Elev och vårdnadshavares frågor. Tidigare skolgång. Studietid samt studieförmåga. Eleven redogör för vilka ämnen hon eller han har studerat och hur det har gått i olika ämnen. Viktigt att elevens styrkor och intressen uppmärksammas! Viktigt att speciellt få en uppfattning om elevens språkkunskaper utöver modersmålet och engelska, då det ger en uppfattning om elevens förmåga att ta till sig nya språk och ev. kan andra språk som eleven är duktig på användas i undervisningen i andra ämnen. Hälsa, ev. vaccinationer. Om hälsoundersökning inte genomförts nyligen bokas tid för hälsoundersökning. Det svenska skolsystemet (t ex att skolan är kostnadsfri, skolplikt, anmälningsplikt och förbud mot våld, betygssystemet och kunskapskrav). Värdegrunden i skolan. Kontakt mellan skola och hem, var man vänder sig med funderingar och problem. Hur föräldrasamverkan ska fungera. Vår skola beskrivs. Hur fungerar modersmålsundervisning, introduktionstid etc. Skolans lokaler visas. Tid och plats för ett andra möte bestäms. Vårdnadshavare erbjuds att vara med eleven i skolan under en inskolningsperiod. Rektor fattar beslut om vilken klass eleven ska ingå i och kallar klasslärare, specialpedagog och tolk till ett andra möte som hålls inom en vecka efter det första mötet. Rektor ger övrig personal allmän information om den nyanlända eleven. Viktigt är att säkerställa elever med skyddad identitet. Andra mötet ska innehålla information/diskussion angående: En summering där rektor återkopplar utifrån första mötet. Frågor som visar på elevens intressen, styrkor och kunskaper. Presentation av klass genom att visa fotot från skolkatalogen, diskussion om schema och ev. individuella val. Finns det information ifrån tidigare skola som vi kan ta del av? Föräldrarna meddelar skolan om information kan överlåtas. Hur ska introduktion till klassen ske, placering, böcker, fadder, ev. välkomstbrev. Information till föräldrarna på rätt språk lämnas över. Hur fungerar skolskjuts, fritidsverksamhet och andra praktiska detaljer.

9 9(11) Möte med personalen vid Krafthuset. Ansvaret för elevens första dag i skolan tydliggörs. Det är viktigt att eleven känner säkerhet inför den första dagen och bemötandet som hon eller han kan förvänta sig. Vem möter eleven, hur ska inskolningsperioden se ut, ska tolk eller vuxenstöd finnas med? Klassläraren i samråd med lärare i SVA stämmer av hur elev och föräldrar tycker det fungerat efter en vecka. Uppföljningsmöte bestäms efter 2-3 veckor. Klasslärare kontaktar ev. tidigare skola för att få information angående elevens tidigare studier, läromedel etc. Klassläraren inventerar också lämpligt undervisningsmaterial samt modersmålslexikon/ordböcker. Specialpedagog, klasslärare och i vissa fall lärare i SVA kartlägger under perioden mellan andra mötet och uppföljningsmötet tillsammans elevens läs- och skrivförmåga i modersmålet, i svenska och i andra språk samt kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga. Kartläggningen dokumenteras och ligger till grund för den individuella studieplanering som upprättas vid uppföljningsmötet. Studiehandledning på modersmålet planeras. Nästa uppföljningsmöte syftar till att: Svara på elevens och vårdnadshavarens frågor utifrån skolstarten. Beskriva vad som blivit synligt under kartläggningsperioden, beskriva elevens starka sidor och kunskaper. Tydliggöra vilka åtgärder som behövs utifrån den beskrivna kartläggningen. Upprätta IUP och ev. vid behov åtgärdsprogram Klasslärare, vårdnadshavare och elev kommer överens om nästa mötestid efter ca. 4 veckor. Planeringen av antalet möten mellan hemmet och skolan samt hur ofta möten ska genomföras ska anpassas efter varje elevs situation, men kontakten ska vara kontinuerlig och syfta till att hemmet är välinformerat och delaktigt i elevens skolgång. Individuell planering och undervisning I Bollebygds kommun finns tre orter, Bollebygd, Olsfors och Töllsjö, där nyanlända elever kan få bostad. I varje ort finns en grundskola. En utgångspunkt i arbetet med de nyanlända eleverna är att eleverna ska klassplaceras och i så hög utsträckning som möjligt delta i undervisningen i klassen vid grundskolan i den ort där de bor, detta för att underlätta de sociala kontakterna med jämnåriga utanför skoltid. Bollebygds kommun har ingen fast organisation för elevernas introduktionstid. Arbetet med eleverna läggs upp utifrån vad kartläggningen av kunskaperna för varje individ visar. Ett riktmärke för hur elevernas allra första tid i skolan organiseras är att ca 25 % av en tjänst används för studiehandledning på modersmålet/stöd vid introduktionen. Hänsyn tas till elevernas individuella kunskaper, men en utgångspunkt är att i början lägga fokus på sva, ma, eng, bd, slöjd, id, sh omvärldsorientering, trafikkunskap m.m. I dessa ämnen kan eleverna som regel ganska tidigt följa sin klass. Som riktlinje gäller att eleverna deltar i bd och ma med sin klass redan från början, för att underlätta inskolningen i gruppen. Anpassning efter varje elevs förutsättningar måste göras.

10 10(11) En utgångspunkt för att eleven ska kunna ges det stöd som behövs är att åtgärdsprogram vid behov upprättas. Åtgärdsprogram ska, precis som för alla elever, upprättas när eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne eller exempelvis om det finns tecken på att eleven vantrivs i skolan, har svårt att fungera i gruppen, är utåtagerande eller drar sig undan. Se vidare i Skolverkets allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram samt barn- och utbildningsförvaltningens stödmaterial för arbetet med åtgärdsprogram. IUP med skriftliga omdömen ska på samma sätt som för övriga elever upprättas för nyanlända elever. Se vidare i Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen samt barn- och utbildningsförvaltningens stödmaterial. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning erbjuds i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för modersmålsundervisning Modermålsundervisnigen är strikt reglerad i grundskoleförordningen och kommun följer dessa regler. I den mån vi inte har egna lärare köper vi tjänsten från andra kommuner. Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk ska alla elever som har behov av undervisning i ämnet läsa. Rektor beslutar om svenska som andraspråk. Studiehandledning på modersmålet Studiehandledning på modersmålet är avgörande för att eleven ska kunna ta till sig undervisningen och utvecklas. Ett riktmärke för hur elevernas allra första tid i skolan organiseras är som nämnts tidigare att ca 25 % av en tjänst används för studiehandledning på modersmålet/stöd vid introduktionen. Tiden kan efterhand minskas till 15 % och på längre sikt till mellan 5-10 %. Nämnda tider utgör enbart övergripande riktmärken. Varje elevs individuella situation ska avgöra organisationen av stödet kring eleven. IV-gymnasiet Språkintroduktion kallas den del av Introduktionsprogrammen som vänder sig till nyanlända. Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. För Bollebygds del innebär detta att vi i första hand skall se om det passar att förlägga språkintroduktionen vid Bollebygds gymnasieskola. Om det visar sig vara mera lämpligt kommer vi att köpa plats från någon annan kommun.

11 11(11) 6. Litteraturtips Styrdokument Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever På nätet Skolverket på nätet om Mångfald och integration (nås via Skolverkets hemsida, klicka på den lila fliken Utveckling och bidrag, klicka på Värdegrund och inflytande i menyn till vänster, klicka sedan på Mångfald och integration i menyn till vänster) Hemsidan "Tema Modersmål ( OBS! Inte www ) Skrivet material Flerspråkighet i förskolan ett referens- och metodmaterial Susanne Benckert, Pia Håland, Karin Wallin (Myndigheten för skolutveckling) Med annat modersmål elever i grundskolan och skolans verksamhet, Skolverkets rapport 321:2008 Vid sidan av eller mitt i? om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan (Myndigheten för skolutveckling) Nyanlända och lärande en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan Nihad Bunar (Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010) Lite i skymundan En kartläggning av nyanlända barn och ungdomars introduktion i Östergötlands tretton kommuner Jenny Nilsson (Regionförbundet Östsam/Länsstyrelsen Östegötland) Andraspråksinlärning och flerspråkig ämnesundervisning en litteraturguide för alla som arbetar i skolan (Myndigheten för skolutveckling)

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER Reviderad 2012-04-11 STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola) Barn

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun MOTTAGANDE Mål: Skapa förutsättningar för samverkan mellan skola och hem, där vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten Kommunens

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner

Individuella utvecklingsplaner Ett arbetsmaterial för arbetet med Individuella utvecklingsplaner Barn- och ungdomsförvaltningen 2004-09-17 1 Innehåll Inledning, Syfte 3 Mål, Innehåll, Struktur, Uppföljning, Förvaring 4 Överlämnande,

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska 6 MAJ 2011 Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska I förskolan i Enköpings kommun finns dag ett antal barn med ett eller i ibland flera modersmål. I läroplanen för förskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Takk. Det er godt å være her sammen med dere

Takk. Det er godt å være her sammen med dere Takk Det er godt å være her sammen med dere Lust til å laere-muligheter til å lykkes Språklig og kulturelt mangfald i barnehage og skole 13 november 2012 Moss/Norge Borås Stad Folkmängd 2012 104000 personer,varav

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Lärarhandledning Språk och erfarenheter

Lärarhandledning Språk och erfarenheter Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Lärarhandledning Språk och erfarenheter Steg 1 2 3 Det här är det första steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Steg 1 ger dig tillsammans med

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 1 (5) 2014-01-29 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (5) Förskola Syftet med förskolan är

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen MANUAL för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen Innehåll: Inledning Samarbete skola-hem... 3 Åtgärdsprogram och IUP... 3 Att utreda och kartlägga... 3 Att utreda/kartlägga

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer