The Spirit & The Letter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkript

1 Alltid med orubblig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 INNEHÅLL VÅR INTEGRITET 1 THE SPIRIT & THE LETTER: VISAR VÄGEN FÖR HUR VI SKA BEDRIVA VÅR VERKSAMHET 2 UPPFÖRANDEKOD FÖR GE 3 DITT PERSONLIGA ÅTAGANDE 4 VEM MÅSTE FÖLJA GE:S POLICY FÖR EFTERLEVNAD? 5 VAD DE ANSTÄLLDA MÅSTE GÖRA 6 VAD LEDARE MÅSTE GÖRA 7 HÖJ DIN RÖST: DIN SKYLDIGHET ATT RAPPORTERA POLICYKRÄNKNINGAR 8 HUR VÄCKER JAG FRÅGOR OM INTEGRITET? 9 VAD HÄNDER NÄR EN FRÅGA OM INTEGRITET VÄCKS? 10 STRAFF FÖR ÖVERTRÄDELSER 11 VERKSAMHETSPOLICY OCH -PROCEDURER 12 THE SPIRIT & THE LETTER-POLICY 13 ARBETA MED KUNDER OCH LEVERANTÖRER 14 Otillbörliga betalningar 16 Leverantörsrelationer 18 Internationella handelsregler 22 Förhindra penningtvätt 24 SEKRETESS 26 AFFÄRER MED STATEN 28 Arbeta med regeringar 30 KONKURRERA GLOBALT 32 Följa konkurrenslagarna 34 VI SOM ARBETAR INOM GE 36 Rättvisa anställningsförhållanden 38 Miljö, hälsa och säkerhet 42 Säkerhet och krishantering 44 SKYDDA GE:S TILLGÅNGAR 46 Immateriella rättigheter 48 Intern kontroll 50 Intressekonflikter 54 Insiderhandel och aktietips 56 REGISTER 58 BILAGA: VILKEN LAG GÄLLER? 59 Denna broschyr är bara en inledning till GE:s policy för efterlevnad. Den fullständiga texten i dessa policy och många andra resurser finns på integrity.ge.com.

3 1 VÅR INTEGRITET Under mer än 125 år har GE uppvisat en konstant hängivenhet till prestanda med integritet. Samtidigt som vi har expanderat till nya verksamheter och nya regioner, och byggt en enastående historik med oavbruten tillväxt, har vi skapat ett världsomfattande rykte om lagenligt och etiskt uppförande. Detta rykte har aldrig varit starkare. GE har utsetts till världens mest respekterade och beundrade företag i flera undersökningar där verkställande direktörer deltagit. Vi har rangordnats högst för integritet och styrning av företaget. Men inget av det betyder något om var och en av oss inte fattar de rätta besluten och inte vidtar rätt åtgärd. I en tid då många människor blir mer och mer cyniska i sina synpunkter på affärsvärlden, måste GE försöka göra sig förtjänt av denna höga förtroendenivå varje dag. Det är därför som jag ber varje anställd inom GE personligen att åta sig att följa våra etiska regler. Denna uppsättning med GE-policy om viktiga integritetsfrågor leder oss när vi upprätthåller vårt etiska åtagande. Alla GE-anställda måste inte bara följa ordalydelsen i denna policy, utan även dess andemening. Om du har en fråga eller fundering om vad som är korrekt uppförande för dig eller någon annan, ska du omedelbart ta upp det med din chef, en GE-ombudsman eller använda någon av de andra kanaler som finns tillgängliga inom företaget. Låt inte någonting inte klara kvartalets säljmål, konkurrensinstinkter eller ens en direkt order från en överordnad kompromissa ditt åtagande till integritet. GE-ledare är dessutom inte bara ansvariga för sina egna handlingar, utan även för att främja en kultur i vilken efterlevnad av GE-policy och gällande lagar är kärnan i verksamhetsspecifika aktiviteter. Ledare måste snarast ta itu med anställdas frågor om lämpligt uppförande och göra det med omtänksamhet och respekt. Det förekommer ingen konflikt mellan utmärkta, finansiella prestationer och höga standarder avseende intern kontroll och efterlevnad i själva verket förstärker de två varandra. När vi nu satsar på att bli det mest framstående tillväxtföretaget under 2000-talet, måste vi inse att det bara finns en typ av prestation som kommer att upprätthålla vårt rykte, öka våra kunders förtroende för oss och våra produkter och tjänster, och göra det möjligt för oss att växa: det är prestanda med integritet. Jeffrey R. Immelt Chairman of the Board & Chief Executive Officer Juni 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Visar vägen för hur vi ska bedriva vår verksamhet Varje dag har varje person hos GE förmågan att ha inflytande på vårt företags rykte på alla platser där vi bedriver verksamhet. The Spirit & The Letter hjälper oss att försäkra oss om att vi fortfarande driver vår verksamhet med orubblig integritet även efter mer än 125 år. Under mer än ett århundrade har GE-anställda arbetat hårt för att upprätthålla den högsta standarden för etiskt uppförande i affärer. Vi vill gå längre än att bara följa lagen vi anammar integritetsandan. GE:s Uppförandekod beskriver i tydliga ordalag den andan genom att lägga fram allmänna uppförandeprinciper för varje plats, varje dag och för varje GE-anställd. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Varjeplats, Every day: Varje dag, Everyone: Varje person.

5 Uppförandekod för GE Följ de gällande lagar och förordningar som styr vår verksamhet världen över. Var ärlig, rättvis och pålitlig i alla dina aktiviteter och relationer inom GE. Undvik alla intressekonflikter mellan arbetsliv och privatliv. Främja en atmosfär där korrekt anställningspraxis omfattar varje medlem i den mångfaldiga GE-gruppen. Sträva efter att skapa en säker arbetsplats och att skydda miljön. Upprätthåll en kultur där etiskt uppförande erkänns, värderas och är ett exempel för alla anställda genom ledarskap på alla nivåer.

6 4 The Spirit & The Letter Ditt personliga åtagande Du kommer att ombedas att bekräfta att du är medveten om att varje GE-anställd måste följa The Spirit & The Letter-policyn, och att du måste väcka frågor om möjliga överträdelser av lagen eller policyn med en GE-chef, bolagsjurist, GE-revisor, GE-ombudsman eller den som är Compliance-ansvarig. Gå till följande GE-webbplats för integritet där de fullständiga policytexterna finns: integrity.ge.com.

7 5 Vem måste följa GE:s policy för efterlevnad? GE:S DIREKTÖRER, BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA. DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG DÄR VI HAR BESTÄMMANDE INFLYTANDE I enheter där GE äger mer än 50 procent av rösträtten, eller har bestämmande inflytande över enheten, krävs det att GE:s policy för efterlevnad införs och följs. NÄRSTÅENDE BOLAG DÄR VI INTE HAR BESTÄMMANDE INFLYTANDE När det gäller närstående bolag där vi inte har bestämmande inflytande uppmuntras dessa att införa och följa GE:s policy för efterlevnad. TREDJE PARTER SOM REPRESENTERAR GE GE-anställda som arbetar med tredje parter, såsom konsulter, agenter, säljrepresentanter, distributörer och fristående entreprenörer, måste: kräva att dessa parter samtycker till att följa relevanta aspekter i GE:s policy för efterlevnad förse dessa parter med utbildning och information om kraven i denna policy vidta åtgärd efter att ha informerats om att en tredje part inte följt GE:s policy för efterlevnad, upp till och inklusive att säga upp ett kontrakt.

8 6 The Spirit & The Letter Vad de anställda måste göra Alla anställda kan bidra till GE:s etiska kultur genom att förstå GE:s policy, anamma GE:s integritetsåtagande och att agera så att man upprätthåller efterlevnaden av policyn och undviker överträdelser av densamma. Den anställdes ansvar är följande: FÖRSTÅ GE-POLICY Skaffa en grundläggande förståelse av de policykrav som sammanfattas i den här broschyren. Lär dig de detaljer i policyn som är relevanta i ditt arbete. Gå till integrity.ge.com för att läsa vår fullständiga och senaste policy. Om du har frågor om policyn ska du tala med din chef, bolagsjuristen och / eller andra GE-resurser. DRA UPPMÄRKSAMHET TILL DINA FRÅGOR Rapportera omedelbart frågor som gäller eventuella överträdelser av någon GE-policy. Förstå de olika kanalerna där du kan väcka frågor om integritet: ombudsmannen, chefen, bolagsjuristen, internrevisorn eller någon inom Compliance-funktionen. Ge inte upp om du väcker en fråga men inte får någon lösning! Väck den genom någon annan GE-kanal. Samarbeta med GE-undersökningar som avser integritetsfrågor.

9 7 Vad ledare måste göra En ledare måste: skapa en god kultur där anställda förstår sitt ansvar och känner att de kan väcka frågor utan risk för vedergällning, uppmuntra god moral och efterlevnad av gällande lagstiftning genom att personligen leda efterlevnadsansträngningar, ta hänsyn till ansträningar att följa policyn vid utvärdering och belöning av anställda, samt se till att anställda förstår att verksamhetens resultat aldrig är viktigare än etiskt uppförande och efterlevnad av GE-policy. Ledare måste också vidta följande åtgärder för att skapa en infrastruktur för att förhindra, identifiera och reagera på integritetsbrott: FÖRHINDRA INTEGRITETSBROTT Identifiera verksamhetens risker vad gäller efterlevnad. Se till att processer, som är anpassade att ta itu med dina specifika riskområden, kommuniceras och implementeras. Tillhandahålla utbildning om GE-policy och gällande lagar för anställda och (där så är lämpligt) styrelsemedlemmar och tredje parter. Tilldela tillräckligt med resurser till din verksamhets program för efterlevnad. IDENTIFIERA INTEGRITETSBROTT Implementera styrningsmått, såsom dashboards och scorecards, i syfte att identifiera ökade risker och / eller överträdelser av policies. Främja ett effektivt ombudsmanssystem. Se till att det utförs regelbundna kontroller av efterlevnaden, med hjälp av verksamhetens ledare för Compliance och / eller internrevisorn. REAGERA PÅ INTEGRITETSBROTT Vidta omedelbart rättande åtgärder för att korrigera identifierade svagheter inom efterlevnaden. Vidta lämplig disciplinär åtgärd. Konsultera GE:s jurister och gör lämpliga uttalanden till de myndigheter som tillämpar lagen.

10 8 The Spirit & The Letter Höj din röst: Din skyldighet att rapportera policykränkningar När du påtalar en policykränkning skyddar det GE-gruppen: vårt företag, våra kollegor och våra intressenter. Om du har en fråga som gäller efterlevnad av GE-policyn har du ett ansvar att framföra den frågan. VÄCK FRÅGOR PÅ ETT TIDIGT STADIUM. Ju längre vi väntar att ta itu med en fråga, desto värre blir den. DU KAN VARA ANONYM. Men om du identifierar dig kan vi följa upp med dig och ge dig feedback. KONFIDENTIALITET RESPEKTERAS. Din identitet och den information som du ger delas endast då så är nödvändigt med dem som är ansvariga för att lösa problemet. VEDERGÄLLNING ÄR EN ÖVERTRÄDELSE MOT GE-POLICY. GE förbjuder absolut vedergällning mot någon som framför eller hjälper till med att ta itu med en integritetsfråga. Vedergällning är giltigt skäl för disciplinåtgärder som kan omfatta uppsägning. Du kan väcka en fråga muntligt eller skriftligt. Om du vill kan du göra det anonymt.

11 9 Hur väcker jag frågor om integritet? GE har flera kanaler där du kan väcka frågor. Använd den kanal som känns bäst för dig. INOM DIN VERKSAMHET I allmänhet är det din arbetsledare eller chef som är i den bästa positionen att snabbt lösa en integritetsfråga. Men din direkta arbetsledare är inte din enda möjlighet. Andra resurser är: Compliance-ledaren eller internrevisorn Bolagsjuristen Nästa nivå i ledningen Din verksamhets ombudsman eller hjälpfunktionen för integritet (anges på integrity.ge.com) GE:S FÖRETAGSOMBUDSMAN Processen med GE-ombudsmannen ger dig möjlighet att tala om dina integritetsfrågor och funderingar. Du kan välja att göra det anonymt, och du kommer att få ett svar. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A (endast USA) eller 8* eller GE-STYRELSEN Du kan rapportera farhågor om GE:s redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsärenden, såväl som andra frågor, till styrelsen eller granskningskommittén. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (endast USA) (1) Tala ut, ställ frågor, få svar. Om du känner att ingen tar itu med din fråga kontaktar du en eller flera av de andra kanalerna.

12 10 The Spirit & The Letter Vad händer när en fråga om integritet väcks? Farhågor om efterlevnad av GE-policy kommer att undersökas. GE:s undersökningsprocess omfattar att: 1. UTSE EN UNDERSÖKNINGSGRUPP Experter med rätt kunskap och objektivitet utses för undersökningen. 2. LEDA EN UNDERSÖKNING Gruppen fastställer fakta genom intervjuer och / eller granskning av dokument. 3. KORRIGERANDE ÅTGÄRD Om det behövs rekommenderar gruppen korrigerande åtgärder till lämpliga chefer för implementering. 4. FEEDBACK Den person som rapporterar en fråga får feedback om resultatet.

13 11 Straff för överträdelser Anställda och ledare som bryter mot andan eller ordalydelsen i GE-policyn kan utsättas för disciplinär åtgärd som kan leda till uppsägning. Dåligt uppförande som kan resultera i disciplinär åtgärd omfattar: Överträdelse av GE-policy Begäran att andra ska överträda GE-policy Underlåtande att snarast rapportera en känd eller misstänkt överträdelse av GE-policy Underlåtande att samarbeta i GE-undersökningar om möjliga policyöverträdelser Vedergällning mot en annan anställd för rapportering av en integritetsfråga Underlåtande att påvisa ledarskap och arbetsamhet för att garantera efterlevnad av GE:s policy och lag GE förbjuder strängt vedergällning

14 12 The Spirit & The Letter Verksamhetspolicy och -instruktioner Din verksamhet kan utfärda sin egen policy och egna procedurer. Du måste följa denna policy och dessa procedurer samt de som beskrivs i denna vägledning. VIKTIGT Denna vägledning och den policy som beskrivs i den utgör inget anställningskontrakt. GE skapar inte några kontraktsmässiga rättigheter genom att ge ut denna vägledning eller detta policydokument.

15 Arbeta med kunder och leverantörer Affärer med staten Konkurrera globalt Vi som arbetar inom GE Skydda GE:s tillgångar The Spirit & The Letterpolicy

16 Avsnitt Ett Otillbörliga utbetalningar Leverantörsrelationer Internationella handelsregler Förhindra penningtvätt Sekretess Arbeta med kunder och leverantörer

17 15 En kund från ett annat land har inbjudits att besöka vår utbildningsanläggning. GE betalar, men kunden vill utöka resan med ett helgbesök på Universal Studios. Kan vi betala för hela resan? SE SIDAN 16: OTILLBÖRLIGA BETALNINGAR Din lågkostnadsleverantör erbjuder bra kvalitet och pålitliga leveranser till marknadens bästa priser. Men du tycker inte om de arbets- och levnadsförhållanden som leverantören erbjuder sina arbetare. Arbeta med kunder och leverantörer Ska du ignorera det, eller säga något om det? SE SIDAN 18: LEVERANTÖRSRELATIONER

18 16 The Spirit & The Letter Otillbörliga betalningar VAD DU BÖR VETA En otillbörlig betalning för att få fördel i en situation är aldrig acceptabel och utsätter dig och GE för möjligt åtal. GE förbjuder uttryckligen otillbörliga betalningar i alla affärer, i alla länder runt om i världen, både till regeringar och till den privata sektorn. Otillbörliga betalningar ska inte förväxlas med skäliga och begränsade utgifter för gåvor, affärsrepresentation och utgifter för kunders resor och logi som är direkt relaterade till att marknadsföra produkter eller tjänster, eller verkställande av kontrakt. Dessa betalningar är acceptabla, men måste ske enligt specifika GE-riktlinjer avseende företag och verksamhet.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 15 Det beror på många faktorer, inklusive huruvida din kund är en regeringstjänsteman, den lokala lagen, kundens egen policy, din verksamhets riktlinjer och andra faktorer. Du måste tala med bolagsjuristen och med din chef för att fastställa om resan är acceptabel eller ej.

19 17 VAD DU BÖR GÖRA INNAN DU GER EN GÅVA, ägnar dig åt kundrepresentation eller ersätter en kund för resekostnader ska du försäkra dig om att du förstår gällande juridiska krav, kundens egna regler och GE:s företags- och affärsriktlinjer. SE TILL ATT POSTER FÖR SÅDANA UTGIFTER exakt motsvarar transaktionens verkliga beskaffenhet. ERBJUD ALDRIG EN REPRESENTATIONSGÅVA, såsom en gåva, bidrag eller representation, under omständigheter som kan ge sken av att vara otillbörlig. DU SKA ALDRIG ERBJUDA, LOVA, BETALA FÖR ELLER GODKÄNNA något av värde (t.ex. pengar, produkter eller tjänster) till en regeringstjänsteman eller en anställd hos en kund i syfte att erhålla eller behålla en oegentlig fördel. GE ALDRIG DRICKS eller någon annan typ avbetalning till regeringstjänstemän eller -anställda i syfte att påskynda en rutinmässig administrativ åtgärd, utan att informera GE-landschefen eller GE:s bolagsjurist. Vissa nationella lagar som förbjuder bestickning utanför det landet inkluderar ett undantag för underlättande betalningar för att påskynda en rutinmässig administrativ åtgärd som en person annars är berättigad till. Dessa betalningar är ofta illegala under lokala lagar mot bestickning, och därför avråder GE starkt från sådana betalningar. Se till att du förstår skillnaden mellan en muta att korrumperat ge någon annan något av värde i utbyte för att utöva diskretion till din fördel och en underlättande betalning som involverar betalning av ett litet pengabelopp för att påskynda en rutinåtgärd som du är berättigad till. BIDRA ALDRIG MED FÖRETAGETS KAPITAL eller andra företagstillgångar till politiska syften i USA, utan tidigare godkännande från GE:s Vice President för Government Relations. Bidra aldrig med företagets kapital eller andra företagstillgångar till politiska syften utanför USA, utan godkännande från både GE:s Vice President för Government Relations och GE:s Vice President för International Law and Policy. DET ÄR ETT KRAV ATT ALLA PERSONER ELLER FIRMOR SOM REPRESENTERAR GE (såsom en konsult, agent, säljrepresentant, distributör eller entreprenör) följer denna policy och relaterade lagar. FÖLJ DIN VERKSAMHETS VEDERBÖRLIGA OMSORGSFULLA PROCEDURER när du väljer personer eller firmor som ska representera GE. Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMÄRKSAM PÅ BAKGRUNDSINFORMATION om befintliga eller potentiella tredjepartsrepresentanter som indikerar: anklagelser om oegentlig affärspraxis rykte om mutor familje- eller annat förhållande som skulle kunna ha oriktigt inflytande på en kunds eller regeringstjänstemans beslut ALLA KRAV på att få en provisionsbetalning före tillkännagivandet av ett beslut om tilldelande av kontrakt ALLA FÖRSLAG ATT LEDA GE-VERKSAMHET via en specifik representant eller partner på grund av ett speciellt förhållande ALLA ÖNSKEMÅL om att utställa en betalning i ett land eller till ett namn som inte är relaterat till transaktionen. EN PROVISION som inte är i proportion till de tjänster som tillhandahålles FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Leverantörsrelationer VAD DU BÖR VETA GE:s leverantörsrelationer är baserade på lagenliga, effektiva och korrekta praxis. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer de lagar som kräver att de behandlar arbetare korrekt, tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och skyddar miljöns kvalitet. När vi följer GE:s riktlinjer hjälper det oss att se till att våra leverantörsrelationer inte skadar GE:s rykte.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 15 Ignorera det inte. Det är ett stort problem GE:s rykte är beroende av att enbart göra affärer med leverantörer som behandlar sina arbetare och sin lokala miljö på ett ansvarsfullt sätt.

21 19 VAD DU BÖR GÖRA FÖLJ GÄLLANDE LAGAR och förordningar som beskriver leverantörsrelationer. GÖR ENDAST AFFÄRER med leverantörer som följer lokala och andra gällande juridiska krav och GE-riktlinjer som avser arbetsstyrka, miljö, hälsa och säkerhet. Följ procedurerna som beskrivs i GE:s Supplier Reputational Guidelines, som finns på integrity.ge.com. FÖLJ DE STATLIGA UPPKÖPSREG- LERNA vid inköp av material och tjänster som ska användas för statliga kontrakt. GE LEVERANTÖRER EN KONKURRENSMÖJLIGHET att intjäna en del av GE:s inköpsvolym, inklusive små företag och företag som ägs av missgynnade personer, minoriteter, kvinnor och krigsveteraner. SKYDDA GE:S KONFIDENTIELLA INFORMATION OCH FÖRETAGSINFORMATION med ett sekretessavtal och skydda all information som kommer från leverantörersom skyddas av ett sekretessavtal. SKYDDA PERSONLIG INFORMATION som erhålls från leverantörer (se Sekretess på sidan 26 för anvisningar). Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMÄRKSAM PÅ VAL AV LEVERANTÖRER på någon annan grund än öppna, konkurrenskraftiga anbud POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER vid val av leverantör, såsom att acceptera otillbörliga gåvor eller andra värdefulla artiklar STYRA AFFÄRER TILL EN LEVERANTÖR som ägs eller leds av en släkting eller annan närstående FARLIGA FÖRHÅLLANDEN i leverantörsanläggningar LEVERANTÖREN HAR ANSTÄLLDA som verkar vara underåriga och / eller utsatta för tvång UPPENBAR NONCHALANS avseende miljöstandarder i leverantörsanläggningar ANFÖRTROENDE AV PERSONLIGA DATA eller konfidentiell information till leverantörer utan att kontrollera att de har lämpliga tekniska, fysiska och organisationsmässiga kontroller som förhindrar ej auktoriserad åtkomst eller användning FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Du söker leverantörer med lägre kostnader inom viktiga områden och har hittat en leverantör utanför ditt eget land som verkar lovande. Kan du skicka tekniska ritningar via e-post för att undersöka om detta nya företag har den kapacitet som behövs? SE SIDAN 22: INTERNATIONELLA HANDELSREGLER En representant från en potentiell ny kund eller leverantör har gett dig sitt visitkort som innehåller hans namn och kontaktinformation. Är det OK att lägga in den här informationen i en databas där annan GE-personal kan använda den? SE SIDAN 26: SEKRETESS

23 21 En långvarig GE-kund har nyligen öppnat ett nytt företag för import / export i den amerikanska delstaten Nevada. Hennes företag vill köpa medicinsk utrustning för en privat klinik i Mellanöstern. Hon erbjuder sig att betala via en pengaöverföring från ett konto vars namn tillhör ett företag i Brittiska Jungfruöarna hos en bank belägen i en nation på en Stillahavsö. Ska jag vara misstänksam? SE SIDAN 24: FÖRHINDRA PENGATVÄTT Arbeta med kunder och leverantörer

24 22 The Spirit & The Letter Internationella handelsregler VAD DU BÖR VETA Lagar om internationella handelsregler (ITC eller International Trade Controls) påverkar överföring av produkter, tjänster och teknologi mellan olika länder. Dessa lagar gäller många aspekter av GE:s verksamhet inte bara transport av produkter. Utbyte av information över landsgränser, inklusive åtkomst till e-post och webben, lyder under handelsregler. USA styr också utgivningen av teknisk information till dem som inte är amerikanska medborgare inom USA. Det är viktigt att vi noggrant följer de internationella lagarna för handelsreglering i anslutning till dessa aktiviteter.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 20 Det beror på den tekniska informationens exportklassificering och din verksamhetspolicy Know Your Supplier (Känn din leverantör) tala med din verksamhets expert på internationella handelsregler för specifik vägledning.

25 23 VAD DU BÖR GÖRA FÖLJ RELEVANTA FÖRESKRIFTER FÖR INTERNATIONELLA HANDELSREGLER för alla länder där du bedriver verksamhet. Följ också din egen verksamhets procedurer för internationella handelsregleringar med avseende på import och export av produkter, teknologi, programvara, tjänster och finanstransaktioner. RAPPORTERA ALL RELEVANT INFORMATION till din importchef för att garantera korrekta och fullständiga importanmälningar. Se till att GE eller dess ombud förser regeringsmyndigheter med korrekt och fullständig information. KONTROLLERA EXPORTKLASSIFICE- RINGEN FÖR PRODUKTEN, programvaran och / eller teknologin före exporten för att fastställa huruvida det behövs speciell auktorisering. KONTROLLERA DINA TRANSAKTIO- NER mot alla gällande regler som begränsar transaktioner med vissa länder och personer med sanktioner, samt förbjudna slutanvändare. KONTROLLERA ALLA DINA AFFÄRS- PARTNERS, leverantörer och parter som är inblandade i dina internationella transaktioner mot listor med misstänkta enheter ( watch list ) som tillhandahålls av regeringen. Följ din verksamhets procedurer för Know Your Customer / Know Your Supplier (Känn din kund / Känn din leverantör). SAMARBETA INTE MED NÅGON RESTRIKTIV HANDELSPRAXIS eller bojkott som är förbjuden eller straffbelagd under USA:s lagar eller gällande lokala lagar. KONSULTERA DIN CHEF om en transaktion involverar en konflikt mellan USA:s lag och gällande lokala lagar, såsom de lagar som antagits av Kanada, Mexiko och EU-medlemmarna och som blockerar en del av USA:s restriktioner. Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMÄRKSAM PÅ ALLA FAKTA, SOM IBLAND KALLAS FÖR RÖDA FLAGGOR, som indikerar att din kund kanske försöker kringgå lagarna för internationella handelsregler (en fullständig lista med röda flaggor ( Red flags ) finns tillgänglig på webbplatsen International Law & Policy som finns på integrity.ge.com) UNDVIKANDE, MOTVILLIGA ELLER PÅ ANNAT SÄTT OTILLFREDSSTÄLLANDE SVAR från en kund när han / hon får frågor om slutanvändning, slutanvändare, leveransdatum eller leveransorter INBLANDNING AV PARTER ELLER AKTIVITETER som misstänks ha koppling till framställning av biologiska eller kemiska vapen, kärnvapen eller ballistiska missiler TRANSAKTIONER SOM INVOLVERAR ETT LAND MED EMBARGO, en medborgare eller representant från ett land med embargo eller en individ eller enhet som är föremål för sanktion av regering FAKTUROR FÖR IMPORTERAT GODS där det pris som visas inte återger det fullständiga värdet, ofullständiga godsbeskrivningar och / eller ursprungsland som inte identifierats korrekt EVENTUELL BETALNING TILL EXPORTÖR eller fördel för exportör som inte inkluderas i fakturapriset och inte rapporteras på annat sätt ÖVERFÖRINGSPRISER mellan relaterade parter som inte täcker tillbörliga kostnader och lönsamhet ANVÄNDNING AV EN KLASSIFICERING AV IMPORTTARIFFER som inte verkar beskriva det importerade godset på rätt sätt UTNÄMNING AV GE SOM REGISTRERAD IMPORTÖR (den part som är ansvarig för en import) utan att upprätthålla processer som behövs för att följa importlagar INKOMMANDE GODS UNDER ETT PRIORITERAT TULLPROGRAM (GSP, NAFTA OSV.) utan att ha stödjande procedurer som garanterar att programkraven efterlevs FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Förhindra penningtvätt VAD DU BÖR VETA Människor som är involverade i kriminella aktiviteter t.ex. terrorism, narkotikahandel, mutor och bedrägeri kan försöka tvätta intäkterna från sina brott för att dölja dem eller göra så att de verkar legitima. Mer än 100 länder har nu lagar mot penningtvätt som förbjuder genomförande av transaktioner som omfattar intäkter från kriminella aktiviteter. Ett relaterat problem är att legitimt kapital kan användas för att finansiera terroristaktivitet vilket ibland kallas för omvänd penningtvätt. GE arbetar för att helt och hållet följa alla lagar i hela världen som gäller penningtvätt och terrorism. GE kommer endast att bedriva verksamhet med ansedda kunder som är inblandade i legitima affärsaktiviteter, med kapital som kommer från legitima källor. Det är ett krav att varje GE-verksamhet implementerar riskbaserade, omsorgsfulla procedurer för Know Your Customer (Känn din kund) som är anpassade till risken ifråga, och att den vidtar skäliga åtgärder för att förhindra och identifiera oacceptabla och misstänkta betalningsformer. Underlåtande att identifiera kundrelationer och - transaktioner som försätter GE i riskzonen kan allvarligt skada GE:s integritet och rykte.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 21 Ja, du bör vara misstänksam om en transaktion involverar överföring av kapital till eller från länder som inte är relaterade till transaktionen eller inte är logiska för kunden. Dessutom skapar önskemål om att överföra pengar till tredje part röda flaggor som måste undersökas för att säkerställa legitimiteten hos transaktionen. Konsultera bolagsjuristen eller en GE-specialist på penningtvätt innan du fortsätter.

27 25 VAD DU BÖR GÖRA FÖLJ ALLA GÄLLANDE LAGAR och föreskrifter som förbjuder penningtvätt och stöd och finansiering av terrorism, och som kräver rapportering av kontanttransaktioner eller misstänkta transaktioner. Förstå på vilket sätt dessa lagar är tillämpliga för din verksamhet. FÖLJ DIN VERKSAMHETS PROCEDURER FÖR KNOW YOUR CUSTOMER (KÄNN DIN KUND). Samla ihop och förstå dokumentation om potentiella kunder, ombud och affärspartners för att säkerställa att de är involverade i legitima affärsaktiviteter och att deras kapital kommer från legitima källor. FÖLJ DIN VERKSAMHETS REGLER om acceptabla betalningsformer. Lär dig vilka betalningsformer som har blivit associerade med penningtvätt (exempelvis flera postanvisningar eller resecheckar, eller checkar å en kunds vägnar från en okänd tredje part). OM DU STÖTER PÅ VARNINGSTECKEN på misstänkt aktivitet, ska du tala om dina farhågor med en särskild GE-specialist som tar hand om efterlevnad av penningtvättslagar eller bolagsjuristen. Se till att du löser din fråga omedelbart, innan du fortsätter med transaktionen. Se till att lösningen dokumenteras väl. Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMERKSAM PÅ KUND, OMBUD ELLER POTENTIELL AFFÄRSPARTNER, som är motvillig att ge fullständig information, eller som ger otillräcklig, falsk eller misstänkt information, eller är angelägen om att undvika rapporterings- eller redovisningskrav BETALNINGAR genom monetära instrument som inte verkar ha någon identifierbar länk till kunden, eller som har identifierats som penningtvättsmekanismer FÖRSÖK AV EN KUND eller föreslagen affärspartner att betala kontant TIDIG ÅTERBETALNING av ett lån i kontanter eller kontantmotsvarigheter ORDER, INKÖP ELLER BETALNINGAR som är ovanliga eller inte i enlighet med kundens bransch eller verksamhet OVANLIGT KOMPLEXA STRUKTURER FÖR AFFÄRSTRANSAKTIONER, betalningsmönster som inte reflekterar något verkligt affärssyfte, eller ovanligt fördelaktiga betalningsvillkor OVANLIGA KAPITALÖVERFÖRINGAR till eller från länder som inte är relaterade till transaktionen eller som inte är logiska för kunden TRANSAKTIONER SOM INVOLVERAR PLATSER som identifierats som paradis för dem som söker absolut sekretess eller områden med känd terroristaktivitet, eller aktiviteter som avser narkotikatrafik eller penningtvätt TRANSAKTIONER SOM INVOLVERAR UTLÄNDSKA SÅ KALLADE SHELL-BANKER ELLER OFFSHORE-BANKER, penningförsändelser eller valutakonvertering utan licensiering, eller finansiella mellanhänder som inte är banker STRUKTURERING AV TRANSAKTIO- NER FÖR ATT UNDGÅ REDOVIS- NINGS- och / eller rapporteringskrav (t.ex. flera transaktioner under de rapporterbara tröskelbeloppen) FÖRFRÅGNINGAR OM ATT ÖVERFÖRA PENGAR eller att skicka tillbaka insättningar till en tredje part eller okänt konto, eller konto som inte känns igen FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Världsomspännande antikorruptionslagar

Världsomspännande antikorruptionslagar Världsomspännande antikorruptionslagar I. SYFTE De flesta länders lagar innebär att en betalning eller ett erbjudande om betalning eller t.o.m. mottagande av en muta, handtryckning eller annan korrupt

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer