The Spirit & The Letter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkript

1 Alltid med orubblig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 INNEHÅLL VÅR INTEGRITET 1 THE SPIRIT & THE LETTER: VISAR VÄGEN FÖR HUR VI SKA BEDRIVA VÅR VERKSAMHET 2 UPPFÖRANDEKOD FÖR GE 3 DITT PERSONLIGA ÅTAGANDE 4 VEM MÅSTE FÖLJA GE:S POLICY FÖR EFTERLEVNAD? 5 VAD DE ANSTÄLLDA MÅSTE GÖRA 6 VAD LEDARE MÅSTE GÖRA 7 HÖJ DIN RÖST: DIN SKYLDIGHET ATT RAPPORTERA POLICYKRÄNKNINGAR 8 HUR VÄCKER JAG FRÅGOR OM INTEGRITET? 9 VAD HÄNDER NÄR EN FRÅGA OM INTEGRITET VÄCKS? 10 STRAFF FÖR ÖVERTRÄDELSER 11 VERKSAMHETSPOLICY OCH -PROCEDURER 12 THE SPIRIT & THE LETTER-POLICY 13 ARBETA MED KUNDER OCH LEVERANTÖRER 14 Otillbörliga betalningar 16 Leverantörsrelationer 18 Internationella handelsregler 22 Förhindra penningtvätt 24 SEKRETESS 26 AFFÄRER MED STATEN 28 Arbeta med regeringar 30 KONKURRERA GLOBALT 32 Följa konkurrenslagarna 34 VI SOM ARBETAR INOM GE 36 Rättvisa anställningsförhållanden 38 Miljö, hälsa och säkerhet 42 Säkerhet och krishantering 44 SKYDDA GE:S TILLGÅNGAR 46 Immateriella rättigheter 48 Intern kontroll 50 Intressekonflikter 54 Insiderhandel och aktietips 56 REGISTER 58 BILAGA: VILKEN LAG GÄLLER? 59 Denna broschyr är bara en inledning till GE:s policy för efterlevnad. Den fullständiga texten i dessa policy och många andra resurser finns på integrity.ge.com.

3 1 VÅR INTEGRITET Under mer än 125 år har GE uppvisat en konstant hängivenhet till prestanda med integritet. Samtidigt som vi har expanderat till nya verksamheter och nya regioner, och byggt en enastående historik med oavbruten tillväxt, har vi skapat ett världsomfattande rykte om lagenligt och etiskt uppförande. Detta rykte har aldrig varit starkare. GE har utsetts till världens mest respekterade och beundrade företag i flera undersökningar där verkställande direktörer deltagit. Vi har rangordnats högst för integritet och styrning av företaget. Men inget av det betyder något om var och en av oss inte fattar de rätta besluten och inte vidtar rätt åtgärd. I en tid då många människor blir mer och mer cyniska i sina synpunkter på affärsvärlden, måste GE försöka göra sig förtjänt av denna höga förtroendenivå varje dag. Det är därför som jag ber varje anställd inom GE personligen att åta sig att följa våra etiska regler. Denna uppsättning med GE-policy om viktiga integritetsfrågor leder oss när vi upprätthåller vårt etiska åtagande. Alla GE-anställda måste inte bara följa ordalydelsen i denna policy, utan även dess andemening. Om du har en fråga eller fundering om vad som är korrekt uppförande för dig eller någon annan, ska du omedelbart ta upp det med din chef, en GE-ombudsman eller använda någon av de andra kanaler som finns tillgängliga inom företaget. Låt inte någonting inte klara kvartalets säljmål, konkurrensinstinkter eller ens en direkt order från en överordnad kompromissa ditt åtagande till integritet. GE-ledare är dessutom inte bara ansvariga för sina egna handlingar, utan även för att främja en kultur i vilken efterlevnad av GE-policy och gällande lagar är kärnan i verksamhetsspecifika aktiviteter. Ledare måste snarast ta itu med anställdas frågor om lämpligt uppförande och göra det med omtänksamhet och respekt. Det förekommer ingen konflikt mellan utmärkta, finansiella prestationer och höga standarder avseende intern kontroll och efterlevnad i själva verket förstärker de två varandra. När vi nu satsar på att bli det mest framstående tillväxtföretaget under 2000-talet, måste vi inse att det bara finns en typ av prestation som kommer att upprätthålla vårt rykte, öka våra kunders förtroende för oss och våra produkter och tjänster, och göra det möjligt för oss att växa: det är prestanda med integritet. Jeffrey R. Immelt Chairman of the Board & Chief Executive Officer Juni 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Visar vägen för hur vi ska bedriva vår verksamhet Varje dag har varje person hos GE förmågan att ha inflytande på vårt företags rykte på alla platser där vi bedriver verksamhet. The Spirit & The Letter hjälper oss att försäkra oss om att vi fortfarande driver vår verksamhet med orubblig integritet även efter mer än 125 år. Under mer än ett århundrade har GE-anställda arbetat hårt för att upprätthålla den högsta standarden för etiskt uppförande i affärer. Vi vill gå längre än att bara följa lagen vi anammar integritetsandan. GE:s Uppförandekod beskriver i tydliga ordalag den andan genom att lägga fram allmänna uppförandeprinciper för varje plats, varje dag och för varje GE-anställd. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Varjeplats, Every day: Varje dag, Everyone: Varje person.

5 Uppförandekod för GE Följ de gällande lagar och förordningar som styr vår verksamhet världen över. Var ärlig, rättvis och pålitlig i alla dina aktiviteter och relationer inom GE. Undvik alla intressekonflikter mellan arbetsliv och privatliv. Främja en atmosfär där korrekt anställningspraxis omfattar varje medlem i den mångfaldiga GE-gruppen. Sträva efter att skapa en säker arbetsplats och att skydda miljön. Upprätthåll en kultur där etiskt uppförande erkänns, värderas och är ett exempel för alla anställda genom ledarskap på alla nivåer.

6 4 The Spirit & The Letter Ditt personliga åtagande Du kommer att ombedas att bekräfta att du är medveten om att varje GE-anställd måste följa The Spirit & The Letter-policyn, och att du måste väcka frågor om möjliga överträdelser av lagen eller policyn med en GE-chef, bolagsjurist, GE-revisor, GE-ombudsman eller den som är Compliance-ansvarig. Gå till följande GE-webbplats för integritet där de fullständiga policytexterna finns: integrity.ge.com.

7 5 Vem måste följa GE:s policy för efterlevnad? GE:S DIREKTÖRER, BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA. DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG DÄR VI HAR BESTÄMMANDE INFLYTANDE I enheter där GE äger mer än 50 procent av rösträtten, eller har bestämmande inflytande över enheten, krävs det att GE:s policy för efterlevnad införs och följs. NÄRSTÅENDE BOLAG DÄR VI INTE HAR BESTÄMMANDE INFLYTANDE När det gäller närstående bolag där vi inte har bestämmande inflytande uppmuntras dessa att införa och följa GE:s policy för efterlevnad. TREDJE PARTER SOM REPRESENTERAR GE GE-anställda som arbetar med tredje parter, såsom konsulter, agenter, säljrepresentanter, distributörer och fristående entreprenörer, måste: kräva att dessa parter samtycker till att följa relevanta aspekter i GE:s policy för efterlevnad förse dessa parter med utbildning och information om kraven i denna policy vidta åtgärd efter att ha informerats om att en tredje part inte följt GE:s policy för efterlevnad, upp till och inklusive att säga upp ett kontrakt.

8 6 The Spirit & The Letter Vad de anställda måste göra Alla anställda kan bidra till GE:s etiska kultur genom att förstå GE:s policy, anamma GE:s integritetsåtagande och att agera så att man upprätthåller efterlevnaden av policyn och undviker överträdelser av densamma. Den anställdes ansvar är följande: FÖRSTÅ GE-POLICY Skaffa en grundläggande förståelse av de policykrav som sammanfattas i den här broschyren. Lär dig de detaljer i policyn som är relevanta i ditt arbete. Gå till integrity.ge.com för att läsa vår fullständiga och senaste policy. Om du har frågor om policyn ska du tala med din chef, bolagsjuristen och / eller andra GE-resurser. DRA UPPMÄRKSAMHET TILL DINA FRÅGOR Rapportera omedelbart frågor som gäller eventuella överträdelser av någon GE-policy. Förstå de olika kanalerna där du kan väcka frågor om integritet: ombudsmannen, chefen, bolagsjuristen, internrevisorn eller någon inom Compliance-funktionen. Ge inte upp om du väcker en fråga men inte får någon lösning! Väck den genom någon annan GE-kanal. Samarbeta med GE-undersökningar som avser integritetsfrågor.

9 7 Vad ledare måste göra En ledare måste: skapa en god kultur där anställda förstår sitt ansvar och känner att de kan väcka frågor utan risk för vedergällning, uppmuntra god moral och efterlevnad av gällande lagstiftning genom att personligen leda efterlevnadsansträngningar, ta hänsyn till ansträningar att följa policyn vid utvärdering och belöning av anställda, samt se till att anställda förstår att verksamhetens resultat aldrig är viktigare än etiskt uppförande och efterlevnad av GE-policy. Ledare måste också vidta följande åtgärder för att skapa en infrastruktur för att förhindra, identifiera och reagera på integritetsbrott: FÖRHINDRA INTEGRITETSBROTT Identifiera verksamhetens risker vad gäller efterlevnad. Se till att processer, som är anpassade att ta itu med dina specifika riskområden, kommuniceras och implementeras. Tillhandahålla utbildning om GE-policy och gällande lagar för anställda och (där så är lämpligt) styrelsemedlemmar och tredje parter. Tilldela tillräckligt med resurser till din verksamhets program för efterlevnad. IDENTIFIERA INTEGRITETSBROTT Implementera styrningsmått, såsom dashboards och scorecards, i syfte att identifiera ökade risker och / eller överträdelser av policies. Främja ett effektivt ombudsmanssystem. Se till att det utförs regelbundna kontroller av efterlevnaden, med hjälp av verksamhetens ledare för Compliance och / eller internrevisorn. REAGERA PÅ INTEGRITETSBROTT Vidta omedelbart rättande åtgärder för att korrigera identifierade svagheter inom efterlevnaden. Vidta lämplig disciplinär åtgärd. Konsultera GE:s jurister och gör lämpliga uttalanden till de myndigheter som tillämpar lagen.

10 8 The Spirit & The Letter Höj din röst: Din skyldighet att rapportera policykränkningar När du påtalar en policykränkning skyddar det GE-gruppen: vårt företag, våra kollegor och våra intressenter. Om du har en fråga som gäller efterlevnad av GE-policyn har du ett ansvar att framföra den frågan. VÄCK FRÅGOR PÅ ETT TIDIGT STADIUM. Ju längre vi väntar att ta itu med en fråga, desto värre blir den. DU KAN VARA ANONYM. Men om du identifierar dig kan vi följa upp med dig och ge dig feedback. KONFIDENTIALITET RESPEKTERAS. Din identitet och den information som du ger delas endast då så är nödvändigt med dem som är ansvariga för att lösa problemet. VEDERGÄLLNING ÄR EN ÖVERTRÄDELSE MOT GE-POLICY. GE förbjuder absolut vedergällning mot någon som framför eller hjälper till med att ta itu med en integritetsfråga. Vedergällning är giltigt skäl för disciplinåtgärder som kan omfatta uppsägning. Du kan väcka en fråga muntligt eller skriftligt. Om du vill kan du göra det anonymt.

11 9 Hur väcker jag frågor om integritet? GE har flera kanaler där du kan väcka frågor. Använd den kanal som känns bäst för dig. INOM DIN VERKSAMHET I allmänhet är det din arbetsledare eller chef som är i den bästa positionen att snabbt lösa en integritetsfråga. Men din direkta arbetsledare är inte din enda möjlighet. Andra resurser är: Compliance-ledaren eller internrevisorn Bolagsjuristen Nästa nivå i ledningen Din verksamhets ombudsman eller hjälpfunktionen för integritet (anges på integrity.ge.com) GE:S FÖRETAGSOMBUDSMAN Processen med GE-ombudsmannen ger dig möjlighet att tala om dina integritetsfrågor och funderingar. Du kan välja att göra det anonymt, och du kommer att få ett svar. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A (endast USA) eller 8* eller GE-STYRELSEN Du kan rapportera farhågor om GE:s redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsärenden, såväl som andra frågor, till styrelsen eller granskningskommittén. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (endast USA) (1) Tala ut, ställ frågor, få svar. Om du känner att ingen tar itu med din fråga kontaktar du en eller flera av de andra kanalerna.

12 10 The Spirit & The Letter Vad händer när en fråga om integritet väcks? Farhågor om efterlevnad av GE-policy kommer att undersökas. GE:s undersökningsprocess omfattar att: 1. UTSE EN UNDERSÖKNINGSGRUPP Experter med rätt kunskap och objektivitet utses för undersökningen. 2. LEDA EN UNDERSÖKNING Gruppen fastställer fakta genom intervjuer och / eller granskning av dokument. 3. KORRIGERANDE ÅTGÄRD Om det behövs rekommenderar gruppen korrigerande åtgärder till lämpliga chefer för implementering. 4. FEEDBACK Den person som rapporterar en fråga får feedback om resultatet.

13 11 Straff för överträdelser Anställda och ledare som bryter mot andan eller ordalydelsen i GE-policyn kan utsättas för disciplinär åtgärd som kan leda till uppsägning. Dåligt uppförande som kan resultera i disciplinär åtgärd omfattar: Överträdelse av GE-policy Begäran att andra ska överträda GE-policy Underlåtande att snarast rapportera en känd eller misstänkt överträdelse av GE-policy Underlåtande att samarbeta i GE-undersökningar om möjliga policyöverträdelser Vedergällning mot en annan anställd för rapportering av en integritetsfråga Underlåtande att påvisa ledarskap och arbetsamhet för att garantera efterlevnad av GE:s policy och lag GE förbjuder strängt vedergällning

14 12 The Spirit & The Letter Verksamhetspolicy och -instruktioner Din verksamhet kan utfärda sin egen policy och egna procedurer. Du måste följa denna policy och dessa procedurer samt de som beskrivs i denna vägledning. VIKTIGT Denna vägledning och den policy som beskrivs i den utgör inget anställningskontrakt. GE skapar inte några kontraktsmässiga rättigheter genom att ge ut denna vägledning eller detta policydokument.

15 Arbeta med kunder och leverantörer Affärer med staten Konkurrera globalt Vi som arbetar inom GE Skydda GE:s tillgångar The Spirit & The Letterpolicy

16 Avsnitt Ett Otillbörliga utbetalningar Leverantörsrelationer Internationella handelsregler Förhindra penningtvätt Sekretess Arbeta med kunder och leverantörer

17 15 En kund från ett annat land har inbjudits att besöka vår utbildningsanläggning. GE betalar, men kunden vill utöka resan med ett helgbesök på Universal Studios. Kan vi betala för hela resan? SE SIDAN 16: OTILLBÖRLIGA BETALNINGAR Din lågkostnadsleverantör erbjuder bra kvalitet och pålitliga leveranser till marknadens bästa priser. Men du tycker inte om de arbets- och levnadsförhållanden som leverantören erbjuder sina arbetare. Arbeta med kunder och leverantörer Ska du ignorera det, eller säga något om det? SE SIDAN 18: LEVERANTÖRSRELATIONER

18 16 The Spirit & The Letter Otillbörliga betalningar VAD DU BÖR VETA En otillbörlig betalning för att få fördel i en situation är aldrig acceptabel och utsätter dig och GE för möjligt åtal. GE förbjuder uttryckligen otillbörliga betalningar i alla affärer, i alla länder runt om i världen, både till regeringar och till den privata sektorn. Otillbörliga betalningar ska inte förväxlas med skäliga och begränsade utgifter för gåvor, affärsrepresentation och utgifter för kunders resor och logi som är direkt relaterade till att marknadsföra produkter eller tjänster, eller verkställande av kontrakt. Dessa betalningar är acceptabla, men måste ske enligt specifika GE-riktlinjer avseende företag och verksamhet.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 15 Det beror på många faktorer, inklusive huruvida din kund är en regeringstjänsteman, den lokala lagen, kundens egen policy, din verksamhets riktlinjer och andra faktorer. Du måste tala med bolagsjuristen och med din chef för att fastställa om resan är acceptabel eller ej.

19 17 VAD DU BÖR GÖRA INNAN DU GER EN GÅVA, ägnar dig åt kundrepresentation eller ersätter en kund för resekostnader ska du försäkra dig om att du förstår gällande juridiska krav, kundens egna regler och GE:s företags- och affärsriktlinjer. SE TILL ATT POSTER FÖR SÅDANA UTGIFTER exakt motsvarar transaktionens verkliga beskaffenhet. ERBJUD ALDRIG EN REPRESENTATIONSGÅVA, såsom en gåva, bidrag eller representation, under omständigheter som kan ge sken av att vara otillbörlig. DU SKA ALDRIG ERBJUDA, LOVA, BETALA FÖR ELLER GODKÄNNA något av värde (t.ex. pengar, produkter eller tjänster) till en regeringstjänsteman eller en anställd hos en kund i syfte att erhålla eller behålla en oegentlig fördel. GE ALDRIG DRICKS eller någon annan typ avbetalning till regeringstjänstemän eller -anställda i syfte att påskynda en rutinmässig administrativ åtgärd, utan att informera GE-landschefen eller GE:s bolagsjurist. Vissa nationella lagar som förbjuder bestickning utanför det landet inkluderar ett undantag för underlättande betalningar för att påskynda en rutinmässig administrativ åtgärd som en person annars är berättigad till. Dessa betalningar är ofta illegala under lokala lagar mot bestickning, och därför avråder GE starkt från sådana betalningar. Se till att du förstår skillnaden mellan en muta att korrumperat ge någon annan något av värde i utbyte för att utöva diskretion till din fördel och en underlättande betalning som involverar betalning av ett litet pengabelopp för att påskynda en rutinåtgärd som du är berättigad till. BIDRA ALDRIG MED FÖRETAGETS KAPITAL eller andra företagstillgångar till politiska syften i USA, utan tidigare godkännande från GE:s Vice President för Government Relations. Bidra aldrig med företagets kapital eller andra företagstillgångar till politiska syften utanför USA, utan godkännande från både GE:s Vice President för Government Relations och GE:s Vice President för International Law and Policy. DET ÄR ETT KRAV ATT ALLA PERSONER ELLER FIRMOR SOM REPRESENTERAR GE (såsom en konsult, agent, säljrepresentant, distributör eller entreprenör) följer denna policy och relaterade lagar. FÖLJ DIN VERKSAMHETS VEDERBÖRLIGA OMSORGSFULLA PROCEDURER när du väljer personer eller firmor som ska representera GE. Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMÄRKSAM PÅ BAKGRUNDSINFORMATION om befintliga eller potentiella tredjepartsrepresentanter som indikerar: anklagelser om oegentlig affärspraxis rykte om mutor familje- eller annat förhållande som skulle kunna ha oriktigt inflytande på en kunds eller regeringstjänstemans beslut ALLA KRAV på att få en provisionsbetalning före tillkännagivandet av ett beslut om tilldelande av kontrakt ALLA FÖRSLAG ATT LEDA GE-VERKSAMHET via en specifik representant eller partner på grund av ett speciellt förhållande ALLA ÖNSKEMÅL om att utställa en betalning i ett land eller till ett namn som inte är relaterat till transaktionen. EN PROVISION som inte är i proportion till de tjänster som tillhandahålles FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Leverantörsrelationer VAD DU BÖR VETA GE:s leverantörsrelationer är baserade på lagenliga, effektiva och korrekta praxis. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer de lagar som kräver att de behandlar arbetare korrekt, tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och skyddar miljöns kvalitet. När vi följer GE:s riktlinjer hjälper det oss att se till att våra leverantörsrelationer inte skadar GE:s rykte.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 15 Ignorera det inte. Det är ett stort problem GE:s rykte är beroende av att enbart göra affärer med leverantörer som behandlar sina arbetare och sin lokala miljö på ett ansvarsfullt sätt.

21 19 VAD DU BÖR GÖRA FÖLJ GÄLLANDE LAGAR och förordningar som beskriver leverantörsrelationer. GÖR ENDAST AFFÄRER med leverantörer som följer lokala och andra gällande juridiska krav och GE-riktlinjer som avser arbetsstyrka, miljö, hälsa och säkerhet. Följ procedurerna som beskrivs i GE:s Supplier Reputational Guidelines, som finns på integrity.ge.com. FÖLJ DE STATLIGA UPPKÖPSREG- LERNA vid inköp av material och tjänster som ska användas för statliga kontrakt. GE LEVERANTÖRER EN KONKURRENSMÖJLIGHET att intjäna en del av GE:s inköpsvolym, inklusive små företag och företag som ägs av missgynnade personer, minoriteter, kvinnor och krigsveteraner. SKYDDA GE:S KONFIDENTIELLA INFORMATION OCH FÖRETAGSINFORMATION med ett sekretessavtal och skydda all information som kommer från leverantörersom skyddas av ett sekretessavtal. SKYDDA PERSONLIG INFORMATION som erhålls från leverantörer (se Sekretess på sidan 26 för anvisningar). Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMÄRKSAM PÅ VAL AV LEVERANTÖRER på någon annan grund än öppna, konkurrenskraftiga anbud POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER vid val av leverantör, såsom att acceptera otillbörliga gåvor eller andra värdefulla artiklar STYRA AFFÄRER TILL EN LEVERANTÖR som ägs eller leds av en släkting eller annan närstående FARLIGA FÖRHÅLLANDEN i leverantörsanläggningar LEVERANTÖREN HAR ANSTÄLLDA som verkar vara underåriga och / eller utsatta för tvång UPPENBAR NONCHALANS avseende miljöstandarder i leverantörsanläggningar ANFÖRTROENDE AV PERSONLIGA DATA eller konfidentiell information till leverantörer utan att kontrollera att de har lämpliga tekniska, fysiska och organisationsmässiga kontroller som förhindrar ej auktoriserad åtkomst eller användning FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Du söker leverantörer med lägre kostnader inom viktiga områden och har hittat en leverantör utanför ditt eget land som verkar lovande. Kan du skicka tekniska ritningar via e-post för att undersöka om detta nya företag har den kapacitet som behövs? SE SIDAN 22: INTERNATIONELLA HANDELSREGLER En representant från en potentiell ny kund eller leverantör har gett dig sitt visitkort som innehåller hans namn och kontaktinformation. Är det OK att lägga in den här informationen i en databas där annan GE-personal kan använda den? SE SIDAN 26: SEKRETESS

23 21 En långvarig GE-kund har nyligen öppnat ett nytt företag för import / export i den amerikanska delstaten Nevada. Hennes företag vill köpa medicinsk utrustning för en privat klinik i Mellanöstern. Hon erbjuder sig att betala via en pengaöverföring från ett konto vars namn tillhör ett företag i Brittiska Jungfruöarna hos en bank belägen i en nation på en Stillahavsö. Ska jag vara misstänksam? SE SIDAN 24: FÖRHINDRA PENGATVÄTT Arbeta med kunder och leverantörer

24 22 The Spirit & The Letter Internationella handelsregler VAD DU BÖR VETA Lagar om internationella handelsregler (ITC eller International Trade Controls) påverkar överföring av produkter, tjänster och teknologi mellan olika länder. Dessa lagar gäller många aspekter av GE:s verksamhet inte bara transport av produkter. Utbyte av information över landsgränser, inklusive åtkomst till e-post och webben, lyder under handelsregler. USA styr också utgivningen av teknisk information till dem som inte är amerikanska medborgare inom USA. Det är viktigt att vi noggrant följer de internationella lagarna för handelsreglering i anslutning till dessa aktiviteter.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 20 Det beror på den tekniska informationens exportklassificering och din verksamhetspolicy Know Your Supplier (Känn din leverantör) tala med din verksamhets expert på internationella handelsregler för specifik vägledning.

25 23 VAD DU BÖR GÖRA FÖLJ RELEVANTA FÖRESKRIFTER FÖR INTERNATIONELLA HANDELSREGLER för alla länder där du bedriver verksamhet. Följ också din egen verksamhets procedurer för internationella handelsregleringar med avseende på import och export av produkter, teknologi, programvara, tjänster och finanstransaktioner. RAPPORTERA ALL RELEVANT INFORMATION till din importchef för att garantera korrekta och fullständiga importanmälningar. Se till att GE eller dess ombud förser regeringsmyndigheter med korrekt och fullständig information. KONTROLLERA EXPORTKLASSIFICE- RINGEN FÖR PRODUKTEN, programvaran och / eller teknologin före exporten för att fastställa huruvida det behövs speciell auktorisering. KONTROLLERA DINA TRANSAKTIO- NER mot alla gällande regler som begränsar transaktioner med vissa länder och personer med sanktioner, samt förbjudna slutanvändare. KONTROLLERA ALLA DINA AFFÄRS- PARTNERS, leverantörer och parter som är inblandade i dina internationella transaktioner mot listor med misstänkta enheter ( watch list ) som tillhandahålls av regeringen. Följ din verksamhets procedurer för Know Your Customer / Know Your Supplier (Känn din kund / Känn din leverantör). SAMARBETA INTE MED NÅGON RESTRIKTIV HANDELSPRAXIS eller bojkott som är förbjuden eller straffbelagd under USA:s lagar eller gällande lokala lagar. KONSULTERA DIN CHEF om en transaktion involverar en konflikt mellan USA:s lag och gällande lokala lagar, såsom de lagar som antagits av Kanada, Mexiko och EU-medlemmarna och som blockerar en del av USA:s restriktioner. Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMÄRKSAM PÅ ALLA FAKTA, SOM IBLAND KALLAS FÖR RÖDA FLAGGOR, som indikerar att din kund kanske försöker kringgå lagarna för internationella handelsregler (en fullständig lista med röda flaggor ( Red flags ) finns tillgänglig på webbplatsen International Law & Policy som finns på integrity.ge.com) UNDVIKANDE, MOTVILLIGA ELLER PÅ ANNAT SÄTT OTILLFREDSSTÄLLANDE SVAR från en kund när han / hon får frågor om slutanvändning, slutanvändare, leveransdatum eller leveransorter INBLANDNING AV PARTER ELLER AKTIVITETER som misstänks ha koppling till framställning av biologiska eller kemiska vapen, kärnvapen eller ballistiska missiler TRANSAKTIONER SOM INVOLVERAR ETT LAND MED EMBARGO, en medborgare eller representant från ett land med embargo eller en individ eller enhet som är föremål för sanktion av regering FAKTUROR FÖR IMPORTERAT GODS där det pris som visas inte återger det fullständiga värdet, ofullständiga godsbeskrivningar och / eller ursprungsland som inte identifierats korrekt EVENTUELL BETALNING TILL EXPORTÖR eller fördel för exportör som inte inkluderas i fakturapriset och inte rapporteras på annat sätt ÖVERFÖRINGSPRISER mellan relaterade parter som inte täcker tillbörliga kostnader och lönsamhet ANVÄNDNING AV EN KLASSIFICERING AV IMPORTTARIFFER som inte verkar beskriva det importerade godset på rätt sätt UTNÄMNING AV GE SOM REGISTRERAD IMPORTÖR (den part som är ansvarig för en import) utan att upprätthålla processer som behövs för att följa importlagar INKOMMANDE GODS UNDER ETT PRIORITERAT TULLPROGRAM (GSP, NAFTA OSV.) utan att ha stödjande procedurer som garanterar att programkraven efterlevs FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Förhindra penningtvätt VAD DU BÖR VETA Människor som är involverade i kriminella aktiviteter t.ex. terrorism, narkotikahandel, mutor och bedrägeri kan försöka tvätta intäkterna från sina brott för att dölja dem eller göra så att de verkar legitima. Mer än 100 länder har nu lagar mot penningtvätt som förbjuder genomförande av transaktioner som omfattar intäkter från kriminella aktiviteter. Ett relaterat problem är att legitimt kapital kan användas för att finansiera terroristaktivitet vilket ibland kallas för omvänd penningtvätt. GE arbetar för att helt och hållet följa alla lagar i hela världen som gäller penningtvätt och terrorism. GE kommer endast att bedriva verksamhet med ansedda kunder som är inblandade i legitima affärsaktiviteter, med kapital som kommer från legitima källor. Det är ett krav att varje GE-verksamhet implementerar riskbaserade, omsorgsfulla procedurer för Know Your Customer (Känn din kund) som är anpassade till risken ifråga, och att den vidtar skäliga åtgärder för att förhindra och identifiera oacceptabla och misstänkta betalningsformer. Underlåtande att identifiera kundrelationer och - transaktioner som försätter GE i riskzonen kan allvarligt skada GE:s integritet och rykte.? SVAR PÅ FRÅGAN PÅ SIDAN 21 Ja, du bör vara misstänksam om en transaktion involverar överföring av kapital till eller från länder som inte är relaterade till transaktionen eller inte är logiska för kunden. Dessutom skapar önskemål om att överföra pengar till tredje part röda flaggor som måste undersökas för att säkerställa legitimiteten hos transaktionen. Konsultera bolagsjuristen eller en GE-specialist på penningtvätt innan du fortsätter.

27 25 VAD DU BÖR GÖRA FÖLJ ALLA GÄLLANDE LAGAR och föreskrifter som förbjuder penningtvätt och stöd och finansiering av terrorism, och som kräver rapportering av kontanttransaktioner eller misstänkta transaktioner. Förstå på vilket sätt dessa lagar är tillämpliga för din verksamhet. FÖLJ DIN VERKSAMHETS PROCEDURER FÖR KNOW YOUR CUSTOMER (KÄNN DIN KUND). Samla ihop och förstå dokumentation om potentiella kunder, ombud och affärspartners för att säkerställa att de är involverade i legitima affärsaktiviteter och att deras kapital kommer från legitima källor. FÖLJ DIN VERKSAMHETS REGLER om acceptabla betalningsformer. Lär dig vilka betalningsformer som har blivit associerade med penningtvätt (exempelvis flera postanvisningar eller resecheckar, eller checkar å en kunds vägnar från en okänd tredje part). OM DU STÖTER PÅ VARNINGSTECKEN på misstänkt aktivitet, ska du tala om dina farhågor med en särskild GE-specialist som tar hand om efterlevnad av penningtvättslagar eller bolagsjuristen. Se till att du löser din fråga omedelbart, innan du fortsätter med transaktionen. Se till att lösningen dokumenteras väl. Arbeta med kunder och leverantörer VAD DU SKA VARA UPPMERKSAM PÅ KUND, OMBUD ELLER POTENTIELL AFFÄRSPARTNER, som är motvillig att ge fullständig information, eller som ger otillräcklig, falsk eller misstänkt information, eller är angelägen om att undvika rapporterings- eller redovisningskrav BETALNINGAR genom monetära instrument som inte verkar ha någon identifierbar länk till kunden, eller som har identifierats som penningtvättsmekanismer FÖRSÖK AV EN KUND eller föreslagen affärspartner att betala kontant TIDIG ÅTERBETALNING av ett lån i kontanter eller kontantmotsvarigheter ORDER, INKÖP ELLER BETALNINGAR som är ovanliga eller inte i enlighet med kundens bransch eller verksamhet OVANLIGT KOMPLEXA STRUKTURER FÖR AFFÄRSTRANSAKTIONER, betalningsmönster som inte reflekterar något verkligt affärssyfte, eller ovanligt fördelaktiga betalningsvillkor OVANLIGA KAPITALÖVERFÖRINGAR till eller från länder som inte är relaterade till transaktionen eller som inte är logiska för kunden TRANSAKTIONER SOM INVOLVERAR PLATSER som identifierats som paradis för dem som söker absolut sekretess eller områden med känd terroristaktivitet, eller aktiviteter som avser narkotikatrafik eller penningtvätt TRANSAKTIONER SOM INVOLVERAR UTLÄNDSKA SÅ KALLADE SHELL-BANKER ELLER OFFSHORE-BANKER, penningförsändelser eller valutakonvertering utan licensiering, eller finansiella mellanhänder som inte är banker STRUKTURERING AV TRANSAKTIO- NER FÖR ATT UNDGÅ REDOVIS- NINGS- och / eller rapporteringskrav (t.ex. flera transaktioner under de rapporterbara tröskelbeloppen) FÖRFRÅGNINGAR OM ATT ÖVERFÖRA PENGAR eller att skicka tillbaka insättningar till en tredje part eller okänt konto, eller konto som inte känns igen FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, GÅ TILL: integrity.ge.com

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer