Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2"

Transkript

1 Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 8

2 Olycksförsäkring för din produkt från Sony REGLER OCH VILLKOR 1. INLEDNING I den här försäkringen ingår det täckning för olyckshändelser för din produkt från Sony enligt informationen i din plan. Försäkringens parter Försäkringsgivaren är Jubilee Insurance, Lloyd s Syndicate Lloyd s försäkringsförvaltare för Lloyd s Syndicate 5820 är Jubilee Managing Agency Limited. Företaget ingår i registret för Lloyd s försäkringsförvaltare, och den registrerade företagsadressen är 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ. Företaget är registrerat i Storbritannien med nummer Försäkringsgivaren är auktoriserad och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och ingår i dess register som nummer Försäkringen administreras på försäkringsgivarens vägnar av ITC Compliance Ltd ("planens administratör ). ITC Compliance Ltd är auktoriserat och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och finns i dess register som nummer Den registrerade företagsadressen är: 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS16 7FH. Registrerat i Storbritannien med nummer Om du har frågor om försäkringens villkor och täckning eller premien kontaktar du först ditt närmaste Sony Center. Du kan även ringa vårt kundinformationscenter på telefonnummer (+46) eller besöka webbplatsen och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kontaktar du planens administratör som hjälper dig. Alla skadeanmälningar hanteras av Sony eller ett av Sonys auktoriserade servicecenter på försäkringsgivarens vägnar. Mer information om hur du gör en skadeanmälan och kontaktinformation till Sony finns i avsnittet Göra en skadeanmälan. Dina försäkringsdokument Dokumentet som du läser nu är ditt försäkringsdokument. Här hittar du information om vilka förmåner, villkor och uteslutningar som gäller för försäkringen. Du får även en försäkringsplan som bekräftelse på att produkten är försäkrad. Dessa dokument utgör tillsammans ditt försäkringsbevis. Läs igenom dessa noggrant så att du är helt införstådd med vad som täcks och inte täcks, och ser till att du uppfyller alla villkor. Förvara försäkringsdokumentationen och planen på ett säkert ställe ifall du vill läsa igenom dem igen eller behöver göra en skadeanmälan. Förstå försäkringsvillkoren En del ord och uttryck har samma betydelse oavsett var de förekommer i försäkringsdokumentationen. För att du lätt ska känna igen dem visas de i kursiv stil. Dessa förklaras i avsnittet Definitioner i slutet av försäkringsdokumentet. Försäkringsperiod När kan den här försäkringen köpas? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. Försäkringens startdatum Om du köper försäkringen samtidigt som produkten från Sony börjar försäkringen att gälla samma dag och detta är också startdatumet som visas i planen. Om du köper försäkringen vid ett senare datum än inköpsdatumet för produkten visas försäkringens inköpsdatum somstartdatum i planen (inte datumet då du köpte produkten), och försäkringen gäller inte under den inledande uteslutningsperioden som beskrivs nedan. Inledande uteslutningsperiod Om du köpt försäkringen vid ett senare tillfälle efter produktens inköpsdatum läggs en inledande uteslutningsperiod till på 30 dagar. Detta gäller enbart olycksförsäkringen. Det här innebär att du inte har täckning för oförutsedda skador som inträffar under de första 30 dagarna efter startdatumet som står i planen. Den inledande uteslutningsperioden gäller inte om du köpt den här försäkringen samtidigt som produkten.

3 Försäkringens slutdatum Försäkringen upphör att gälla efter den angivna täckningsperioden i planen. I syfte att undvika osäkerhet avslutas inte försäkringen om du gör en skadeanmälan, utan fortsätter att gälla under hela täckningsperioden. Mer information om hur du säger upp försäkringen finns i avsnittet Uppsägning. Support vid skadeanmälan Om du behöver hjälp med en anmälan kan du ringa Sony på telefonnummer (+46) Se till att ha följande information nära till hands närdu ringer: namn, modell och serienummer, information om när och hur produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Ring alltid först innan någon typ av reparation genomförs. 2. ÅNGERRÄTT Om du skulle ångra dig efter att du köpt försäkringen kan du helt enkelt returnera ditt försäkringsdokument och planen till Sony inom 30 dagar efter att du mottagit den eller inom 30 dagar efter startdatumet om detta inträffar senare. Eventuella premier som du redan har betalat in kommer återbetalas såvida du inte har gjort någon skadeanmälan och inte avser att göra någon anmälan. 3. CERTIFIERING AV FÖRSÄKRING Detta försäkringsdokument tillsammans med planen intygar att försäkringen har upprättats mellan dig och försäkringsgivaren. När du betalar försäkringspremien samtycker försäkringsgivaren till att försäkra dig i enlighet med villkoren i dessa dokument. Försäkringsgivaren samtycker till ett bindande avtal med referensnummer B0716WRE med ITC Compliance Limited, enligt vilket försäkringsgivaren har befullmäktigat ITC Compliance Limited att signera och utfärda dina försäkringsdokument på dess vägnar. Signerat av Matthew Dyer, VD Befullmäktigad undertecknare för ITC Compliance Limited 4. NÄR KAN DEN HÄR FÖRSÄKRINGEN KÖPAS? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. 5. REGISTRERINGSKRAV Vare sigdu köper försäkringen i en butik, via Sonys kundtjänst eller online, kommer din försäkring inte att vara giltig förrän alla uppgifter, t.ex. kunddata och produktens serienummer har angetts, och registreringen har genomförts. Skadeanmälan kan därför inte godkännas förrän både produkten och försäkringen har registrerats. När vi mottagit den ifyllda försäkringsregistreringen utfärdar vi en personlig försäkringsplan med detaljerad information om din försäkring som du får antingen i butiken eller via e-post. Du behöver hänvisa till uppgifterna i planen när du ska göra en skadeanmälan. 6. GEOGRAFISK REGION Innebär Sverige och världen över under 30 dagar.

4 OLYCKSFÖRSÄKRING 7. VAD TÄCKS AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN? I den här försäkringen ingår det reparation eller ersättning av produkten om det inträffar en oförutsedd händelse under täckningsperioden, i enlighet med de villkor och uteslutningar som beskrivs häri. Observera följande: (a) Endast den produkt som anges i planen täcks av denna försäkring. Till exempel täcks inte externa bärbara lagringsmedier. (b) För att en skadeanmälan ska vara giltig måste olyckshändelsen resultera i att produkten slutar fungera helt eller enligt samma standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten. Ytliga eller kosmetiska skador som fläckar, bucklor och skrapmärken täcks till exempel inte av den här försäkringen. Om det inte går att reparera produkten kommer Sony att ersätta den. Sony försöker alltid att reparera produkten, i enlighet med villkoren och uteslutningarna i detta dokument, med undantag av följande punkter: (a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. (b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Om Sony ersätter produkten innebär det att du får utrustning av samma eller likvärdig kvalitet som originalprodukten. Sony erbjuder bara att ersätta om Sony har samtyckt till detta innan eventuella reparationer genomförs. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som kan förekomma när du kasserar din originalprodukt. Om produkten ersätts kommer den återstående försäkringsperioden att överföras till ersättningsprodukten. 8. FÖRSÄKRINGENS BEGRÄNSNINGAR Den här försäkringen täcker reparationskostnader för produkten, inklusive reservdelar och arbete, till följd av olycksfall från och med inköpsdatumet för produkten till och med slutdatumet för den här försäkringen enligt vad som står i din plan. Sony åtar sig att reparera produkten i enlighet med de fullständiga villkor och uteslutningar som anges i detta dokument, med undantag av följande punkter: a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Sony ersätter endast produkten om detta avtalades innan reparationer genomfördes. Om produkten ersätts kommer återstående försäkringsperiod att överföras till ersättningsprodukten. Om Sony inte genomför reparationer på produkten kommer denna att ersättas med utrustning av samma eller likvärdig kvalitet. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som du ådrar dig när du kasserar originalprodukten. 9. VAD TÄCKS INTE AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN (UTESLUTNINGAR)? Den här försäkringen täcker inte: 1. Skada på produkten som inträffat under den inledande uteslutningsperioden om 30 dagar, om denna är tillämplig. 2. Skada eller fel som orsakats av användning, hantering eller skötsel av produkten som inte faller inom ramarna av normal personlig användning eller användning i hemmet. 3. Skada eller ändringar på produkten som är ett resultat av: (a) felaktig användning, (b) virusattack eller användning av produkten med programvara som inte medföljde produkten eller som inte installerats på rätt sätt, (c) reparationer eller försök till reparation av personer som inte är anställda hos Sony eller auktoriserad servicepersonal, (d) vanskötsel, (e) brand, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, hetta, dålig ventilation, överström, för hög eller fel spänning, strålning, elektrostatiska urladdningar som blixtar eller andra yttre händelser och inverkningar utifrån. 4. Skada som inte resulterar i att produkten slutar fungerar enligt den standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten (ytliga och kosmetiska skador som fläckar, bucklor eller skrapmärken täcks inte). 5. Eventuell skada som inträffat före startdatumet. 6. Ekonomiska utlägg utöver de reparations- och ersättningskostnader för produkten som orsakats av oförutsedda händelser vilka täcks i enlighet med detta försäkringsintyg: 7. alla kostnader i samband med transport, leverans och installation/ominstallation av originalprodukten, 8. allt rättsligt ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, eller som är delvis eller helt till följd av: (a) joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle,

5 (b) radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper i en explosiv kärnbränsleanläggning eller därav kärnbränslekomponent, 9. förlust, skada eller ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, som skett under eller till följd av krig, invasion, handlingar av främmande fiender, strid (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt eller orättmätigt maktövertagande, terrorism, eller konfiskering, förstatligande, rekvirering, förstöring av eller skadegörelse på egendom av eller enligt order från regering eller offentlig eller lokal myndighet. 10. SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN EFTER ÅNGERPERIODEN Du kan när som helst säga upp försäkringen efter ångerperioden genom att returnera försäkringsbeviset och planen till Sony. Du kommer debiteras en administrationsavgift på kr och du får en återbetalning baserat på den återstående perioden av försäkringen såvida du inte har gjort eller avser att göra en skadeanmälan. Försäkringen upphör automatisk att gälla Den här försäkringen upphör automatiskt att gälla när du inte längre äger produkten. Uppsägning av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte säga upp din försäkring under täckningsperioden såvida inte du, eller någon för din räkning, gör en bedräglig skadeanmälan. 11. ÄNDRA FÖRSÄKRINGEN Om du behöver göra ändringar i försäkringen (om du till exempel ska flytta eller överlåta produkten till någon annan) kan du kontakta Sony eller planens administratör (kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 15 nedan). 12. VILLKOR FÖR SKADEANMÄLAN Vem ska du kontakta? Alla skadeanmälningar måste meddelas Sony (kontaktuppgifterna finns nedan) så att skadans orsak kan fastställas inom 30 dagar efter att den inträffat. Procedur för skadeanmälan Innan reparationsarbete påbörjas måste du ringa Sony på telefonnummer (+46) och beskriva skadan i detalj. Ha följande information nära till hands när du ringer: namn, modell och serienummer för produkten samt uppgifter om var och när produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Vi rekommenderar att du går igenom avsnitten om vad som täcks och inte täcks i det här försäkringsbeviset för att vara säker på att skadan täcks av försäkringen. Auktoriserad reparation Du måste lämna in produkten hos den Sony-återförsäljare där den köptes, eller till ett auktoriserat Sony servicecenter. Sony går igenom din försäkring och vad den täcker och undersöker produkten. Om skadan täcks av försäkringen reparerar Sony produkten. Slutföra reparation När reparationen är klar måste du kontrollera att allt arbete har slutförts ordentligt. Om du inte är nöjd med reparationsarbetet ska du heller inte skriva under något eller uttrycka ditt godkännande av arbetet och du måste meddela Sony omedelbart. Kassering Sony har inget ansvar för kassering av produkten, eller någon del av den, om din skadeanmälan bedöms vara ogiltig. Uppfylla villkoren Du måste följa proceduren för skadeanmälan som beskrivs häri för att din försäkring ska gälla. Om du inte följer denna kan Sony be försäkringsgivaren säga upp försäkringen eller neka hantering av din anmälan, eller minska eventuell ersättningssumma. Bedrägeri Försäkringsgivaren vidtar kraftiga åtgärder mot bedrägerier. Om det görs en skadeanmälan genom den här försäkringen som är bedräglig eller i syfte att vilseleda, eller om du eller någon på dina vägnar gör något bedrägligt eller vilseledande genom den här försäkringen, kommer alla dina förmåner i denna försäkring att upphöra, försäkringen sägs upp och försäkringsgivaren har rätt att kräva dig på eventuella kostnader som uppstått på grund av en sådan bedräglig

6 eller vilseledande skadeanmälan. Försäkringsgivaren har även rätt att informera polismyndigheten. 13. KUNDTJÄNST OCH KLAGOMÅL Service Både Sony och planens administratör avser att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och Sonys mål är att hantera alla skadeanmälningar på bästa möjliga sätt. Sony arbetar för att alltid lösa eventuella problem som du har så att du blir nöjd. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kan du bara meddela Sony om detta så gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig. Frågor om täckning och premier Om du har frågor kring försäkringens täckning eller premien kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten, eller så kan du kontakta Sony genom att ringa vårt kundinformationscenter på (+46) eller gå till och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Frågor om skadeanmälan Om du har frågor om en skadeanmälan som du har gjort kan du kontakta Sony genom att ringa till vårt kundinformationscenter på (+46) Har du ett klagomål? Om du har ett klagomål som gäller någon del av försäkringen, inklusive eventuell anmälan som du har gjort, gör du detta skriftligt och skickar det till Sony Europe, Att: Premium Services, Sony Europe, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien, eller ringer på telefonnummer Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare med ditt klagomål genom att skriva till planens administratörer. Adressen är: Sony Complaints Department, ITC Compliance Limited, 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS167FH, Storbritannien eller via e-post till eller så ringer du på telefonnummer Om du är missnöjd med hur klagomålet behandlats kan du skicka ärendet vidare till Lloyd's. Om du vill göra detta kontaktar du följande: Policyholder and Market Assistance, Lloyd's Market Services, 1 Lime Street, London, EC3M 7HA, Storbritannien. Telefonnummer: , Fax: , Klagomål som inte kan åtgärdas av Lloyd's kan istället skickas vidare till Bankforsakring, Box 24215, Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108, telefonnummer (+44) Mer information finns i respektive steg i klagomålsproceduren. Om du gör ett klagomål påverkas inte dina juridiska rättigheter. 14. REGLER, JURIDISK INFORMATION OCH ANNAT Tillämplig lag Både du och försäkringsgivaren kan välja den lag som ska tillämpas på detta avtal. Såvida du och försäkringsgivaren inte kommer överens om något annat, tillämpas rätt lag på detta avtal utifrån vilket europeiskt land du är bosatt i. Financial Services Compensation Scheme (ersättningsskydd) Försäkringsgivaren täcks av ett garantiskydd genom Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Du kan ha rätt till kompensation genom den här garantin om försäkringsgivaren inte kan uppfylla sitt ansvar gentemot dig i enlighet med detta avtal. Mer information fås hos Financial Services Compensation Scheme, webbplats: eller på telefonnummer Du kan skriva till: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph St, London, EC3A 7QU, Storbritannien. Premier och skadeanmälan dina rättigheter När premiebetalningar från dig hanteras och betalas till försäkringsgivaren, och när en skadeanmälan från dig hanteras, är planens administratör och Sony befullmäktigade ombud för försäkringsgivaren. Detta innebär att när du betalar en premie till Sony bedöms den som mottagen av försäkringsgivaren och en giltig skadeanmälan som du gör hos Sony bedöms inte vara åtgärdad förrän du har mottagit reparerad utrustning eller ersättningsutrustning. Dataskydd Information som du uppger när du köper försäkringen kan överföras mellan, och bevaras och användas av: Sony, planens administratör och försäkringsgivaren i administrationssyfte. Informationen kan även lämnas till tillsynsorgan i syfte att övervaka och/eller kontrollera att föreskrifter/regler följs. Din information kan även användas i syfte att

7 motverka brott. I alla dessa fall kan din information överföras till länder som inte har strikta dataskyddslagar. Om detta blir nödvändigt kommer den överförande parten att begära försäkran från mottagaren om säkerheten vid hanteringen av din information innan den lämnas över. Du har rätt att komma åt och vid behov korrigera den information som lagras om dig (detta kallas Begäran om åtkomst till personuppgifter). Kontakta planens administratör. När en skadeanmälan bedöms kan Sony och försäkringsgivaren, eller deras associerade företag och agenter, kontrollera offentliga uppgifter (som röstlängd, domstolsbeslut, konkursbeslut eller återbördande). Informationen kan dessutom delas med andra försäkringsgivare antingen direkt eller via ombud för försäkringsgivaren ifråga (som skadereglerare eller utredare). När din försäkring upphör att gälla kommer alla dina uppgifter (inklusive information som lagras i system) att förstöras eller raderas. Personuppgiftsansvariges associerade företag och agenter beordras att göra det samma. Försäkringsgivarens ansvar Försäkringsgivaren är till 100 % ett Lloyd s-syndikat, och alla medlemmarna i syndikatet (istället för själva syndikatet) är försäkringsgivare. Varje medlem ansvarar för en del av syndikatets totala skyldighet, vilket är totalen av delarna som tecknats av samtliga medlemmar i syndikatet sammantaget. En medlem är endast ansvarig för sin del och är inte ansvarig för någon annan medlems del. Företagsadressen till varje syndikatmedlem är Lloyd s, 1 Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. Identiteten på varje medlem och deras respektive del kan fås genom att skriva till Market Services, Lloyd s, på ovanstående adress. 15. DEFINITIONER De ord och uttryck som förklaras här har samma betydelse oavsett var de står i försäkringsintyget. För att du ska känna igen dem lättare visas de i kursiv stil. "Tillbehör är föremål som (men inte begränsat till) hörlurar, batteriladdare, bärväskor och handsfree. "Olyckshändelse" innebär att produkten skadas på ett oväntat sätt genom en oförutsedd yttre händelse och som resulterar i att produkten slutar fungera helt eller inte håller samma standard och kvalitet som när du köpte produkten. "Förbrukningsmaterial" är komponenter som måste bytas regelbundet under en produkts livscykel, som ej laddningsbara batterier, bläckpatroner, lampor osv. "Inledande uteslutningsperiod är 30-dagarsperioden som börjar direkt efter startdatumet då du inte täcks av den här försäkringen. Detta gäller ENDAST om du köpt försäkringen efter att du köpte själva produkten. Om du däremot köpte den här försäkringen samtidigt som produkten tillämpas inte den inledande uteslutningsperioden. "Startdatum" är datumet då försäkringen börjar gälla, enligt vad som står i din plan. "Försäkringsgivare" är Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate "Täckningsperiod" är försäkringens giltighetsperiod från och med startdatumet som anges i din plan. "Produkt" är helt enkelt Sony-produkten som anges i din plan. "Plan" är försäkringsplanen som utfärdas till dig när du köper den här försäkringen. Här står ditt namn och din adress samt startdatumet, täckningsperioden och vilken produkt som är försäkrad. "Planens administratör" är ITC Compliance Ltd. "Sony" är Sony Europe Ltd eller ett auktoriserat Sony Center som fungerar som utsedd representant för ITC Compliance Limited, ett företag som är auktoriserat och regleras av Financial Conduct Authority (Storbritannien). "Du, din/ditt" står för personen vars namn står i planen och som köpt och äger produkten och som har köpt den här försäkringen.

8 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony REGLER OCH VILLKOR 16. INLEDNING I den här försäkringen ingår det täckning för olyckshändelser och utökad garanti för din produkt från Sony enligt informationen i din plan. Försäkringens parter Försäkringsgivaren är Jubilee Insurance, Lloyd s Syndicate Lloyd s försäkringsförvaltare för Lloyd s Syndicate 5820 är Jubilee Managing Agency Limited. Företaget ingår i registret för Lloyd s försäkringsförvaltare, och den registrerade företagsadressen är 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ. Företaget är registrerat i Storbritannien med nummer Försäkringsgivaren är auktoriserad och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och ingår i dess register som nummer Försäkringen administreras på försäkringsgivarens vägnar av ITC Compliance Ltd ("planens administratör ). ITC Compliance Ltd är auktoriserat och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och finns i dess register som nummer Den registrerade företagsadressen är: 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS16 7FH. Registrerat i Storbritannien med nummer Om du har frågor om försäkringens villkor och täckning eller premien kontaktar du först ditt närmaste Sony Center. Du kan även ringa vårt kundinformationscenter på telefonnummer (+46) eller besöka webbplatsen och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kontaktar du planens administratör som hjälper dig. Alla skadeanmälningar hanteras av Sony eller ett av Sonys auktoriserade servicecenter på försäkringsgivarens vägnar. Mer information om hur du gör en skadeanmälan och kontaktinformation till Sony finns i avsnittet Göra en skadeanmälan. Dina försäkringsdokument Dokumentet som du läser nu är ditt försäkringsdokument. Här hittar du information om vilka förmåner, villkor och uteslutningar som gäller för försäkringen. Du får även en försäkringsplan som bekräftelse på att produkten är försäkrad. Dessa dokument utgör tillsammans ditt försäkringsbevis. Läs igenom dessa noggrant så att du är helt införstådd med vad som täcks och inte täcks, och ser till att du uppfyller alla villkor. Förvara försäkringsdokumentationen och planen på ett säkert ställe ifall du vill läsa igenom dem igen eller behöver göra en skadeanmälan. Förstå försäkringsvillkoren En del ord och uttryck har samma betydelse oavsett var de förekommer i försäkringsdokumentationen. För att du lätt ska känna igen dem visas de i kursiv stil. Dessa förklaras i avsnittet Definitioner i slutet av försäkringsdokumentet. Försäkringsperiod När kan den här försäkringen köpas? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. Försäkringens startdatum Om du köper försäkringen samtidigt som produkten från Sony börjar försäkringen att gälla samma dag och detta är också startdatumet som visas i planen. Om du köper försäkringen vid ett senare datum än inköpsdatumet för produkten visas försäkringens inköpsdatum somstartdatum i planen (inte datumet då du köpte produkten), och försäkringen gäller inte under den inledande uteslutningsperioden som beskrivs nedan. Inledande uteslutningsperiod Om du köpt försäkringen vid ett senare tillfälle efter produktens inköpsdatum läggs en inledande uteslutningsperiod till på 30 dagar. Detta gäller enbart olycksförsäkringen. Det här innebär att du inte har täckning för oförutsedda skador som inträffar under de första 30 dagarna efter startdatumet som står i planen. Den inledande uteslutningsperioden gäller inte om du köpt den här försäkringen samtidigt som produkten.

9 Försäkringens slutdatum Försäkringen upphör att gälla efter den angivna täckningsperioden i planen. I syfte att undvika osäkerhet avslutas inte försäkringen om du gör en skadeanmälan, utan fortsätter att gälla under hela täckningsperioden. Mer information om hur du säger upp försäkringen finns i avsnittet Uppsägning. Support vid skadeanmälan Om du behöver hjälp med en anmälan kan du ringa Sony på telefonnummer (+46) Se till att ha följande information nära till hands närdu ringer: namn, modell och serienummer, information om när och hur produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Ring alltid först innan någon typ av reparation genomförs. 17. ÅNGERRÄTT Om du skulle ångra dig efter att du köpt försäkringen kan du helt enkelt returnera ditt försäkringsdokument och planen till Sony inom 30 dagar efter att du mottagit den eller inom 30 dagar efter startdatumet om detta inträffar senare. Eventuella premier som du redan har betalat in kommer återbetalas såvida du inte har gjort någon skadeanmälan och inte avser att göra någon anmälan. 18. CERTIFIERING AV FÖRSÄKRING Detta försäkringsdokument tillsammans med planen intygar att försäkringen har upprättats mellan dig och försäkringsgivaren. När du betalar försäkringspremien samtycker försäkringsgivaren till att försäkra dig i enlighet med villkoren i dessa dokument. Försäkringsgivaren samtycker till ett bindande avtal med referensnummer B0716WRE med ITC Compliance Limited, enligt vilket försäkringsgivaren har befullmäktigat ITC Compliance Limited att signera och utfärda dina försäkringsdokument på dess vägnar. Signerat av Matthew Dyer, VD Befullmäktigad undertecknare för ITC Compliance Limited 19. NÄR KAN DEN HÄR FÖRSÄKRINGEN KÖPAS? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. 20. REGISTRERINGSKRAV Vare sigdu köper försäkringen i en butik, via Sonys kundtjänst eller online, kommer din försäkring inte att vara giltig förrän alla uppgifter, t.ex. kunddata och produktens serienummer har angetts, och registreringen har genomförts. Skadeanmälan kan därför inte godkännas förrän både produkten och försäkringen har registrerats. När vi mottagit den ifyllda försäkringsregistreringen utfärdar vi en personlig försäkringsplan med detaljerad information om din försäkring som du får antingen i butiken eller via e-post. Du behöver hänvisa till uppgifterna i planen när du ska göra en skadeanmälan. 21. GEOGRAFISK REGION Innebär Sverige och världen över under 30 dagar.

10 OLYCKSFÖRSÄKRING 22. VAD TÄCKS AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN? I den här försäkringen ingår det reparation eller ersättning av produkten om det inträffar en oförutsedd händelse under täckningsperioden, i enlighet med de villkor och uteslutningar som beskrivs häri. Observera följande: (a) Endast den produkt som anges i planen täcks av denna försäkring. Till exempel täcks inte externa bärbara lagringsmedier. (b) För att en skadeanmälan ska vara giltig måste olyckshändelsen resultera i att produkten slutar fungera helt eller enligt samma standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten. Ytliga eller kosmetiska skador som fläckar, bucklor och skrapmärken täcks till exempel inte av den här försäkringen. Om det inte går att reparera produkten kommer Sony att ersätta den. Sony försöker alltid att reparera produkten, i enlighet med villkoren och uteslutningarna i detta dokument, med undantag av följande punkter: (a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. (b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Om Sony ersätter produkten innebär det att du får utrustning av samma eller likvärdig kvalitet som originalprodukten. Sony erbjuder bara att ersätta om Sony har samtyckt till detta innan eventuella reparationer genomförs. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som kan förekomma när du kasserar din originalprodukt. Om produkten ersätts kommer den återstående försäkringsperioden att överföras till ersättningsprodukten. 23. FÖRSÄKRINGENS BEGRÄNSNINGAR Den här försäkringen täcker reparationskostnader för produkten, inklusive reservdelar och arbete, till följd av olycksfall från och med inköpsdatumet för produkten till och med slutdatumet för den här försäkringen enligt vad som står i din plan. Sony åtar sig att reparera produkten i enlighet med de fullständiga villkor och uteslutningar som anges i detta dokument, med undantag av följande punkter: a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Sony ersätter endast produkten om detta avtalades innan reparationer genomfördes. Om produkten ersätts kommer återstående försäkringsperiod att överföras till ersättningsprodukten. Om Sony inte genomför reparationer på produkten kommer denna att ersättas med utrustning av samma eller likvärdig kvalitet. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som du ådrar dig när du kasserar originalprodukten. 24. VAD TÄCKS INTE AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN (UTESLUTNINGAR)? Den här försäkringen täcker inte: 1. Skada på produkten som inträffat under den inledande uteslutningsperioden om 30 dagar, om denna är tillämplig. 2. Skada eller fel som orsakats av användning, hantering eller skötsel av produkten som inte faller inom ramarna av normal personlig användning eller användning i hemmet. 3. Skada eller ändringar på produkten som är ett resultat av: (a) felaktig användning, (b) virusattack eller användning av produkten med programvara som inte medföljde produkten eller som inte installerats på rätt sätt, (c) reparationer eller försök till reparation av personer som inte är anställda hos Sony eller auktoriserad servicepersonal, (d) vanskötsel, (e) brand, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, hetta, dålig ventilation, överström, för hög eller fel spänning, strålning, elektrostatiska urladdningar som blixtar eller andra yttre händelser och inverkningar utifrån. 4. Skada som inte resulterar i att produkten slutar fungerar enligt den standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten (ytliga och kosmetiska skador som fläckar, bucklor eller skrapmärken täcks inte). 5. Eventuell skada som inträffat före startdatumet. 6. Ekonomiska utlägg utöver de reparations- och ersättningskostnader för produkten som orsakats av oförutsedda händelser vilka täcks i enlighet med detta försäkringsintyg: 7. alla kostnader i samband med transport, leverans och installation/ominstallation av originalprodukten, 8. allt rättsligt ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, eller som är delvis eller helt till följd av: (a) joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle,

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Allmänna kundvillkor för Bankens mervärdesprogram Mer. ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa.

Allmänna kundvillkor för Bankens mervärdesprogram Mer. ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med juni 2011 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

Ditt kort från Santander Consumer Bank

Ditt kort från Santander Consumer Bank Ditt kort från Santander Consumer Bank ger dig extra trygghet När du betalar med kortet i den butik eller kedja som du ansökte om kortet får du automatiskt en köpförsäkring utan extra kostnad! Försäkringsvillkor

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB,

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer