Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2"

Transkript

1 Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 8

2 Olycksförsäkring för din produkt från Sony REGLER OCH VILLKOR 1. INLEDNING I den här försäkringen ingår det täckning för olyckshändelser för din produkt från Sony enligt informationen i din plan. Försäkringens parter Försäkringsgivaren är Jubilee Insurance, Lloyd s Syndicate Lloyd s försäkringsförvaltare för Lloyd s Syndicate 5820 är Jubilee Managing Agency Limited. Företaget ingår i registret för Lloyd s försäkringsförvaltare, och den registrerade företagsadressen är 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ. Företaget är registrerat i Storbritannien med nummer Försäkringsgivaren är auktoriserad och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och ingår i dess register som nummer Försäkringen administreras på försäkringsgivarens vägnar av ITC Compliance Ltd ("planens administratör ). ITC Compliance Ltd är auktoriserat och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och finns i dess register som nummer Den registrerade företagsadressen är: 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS16 7FH. Registrerat i Storbritannien med nummer Om du har frågor om försäkringens villkor och täckning eller premien kontaktar du först ditt närmaste Sony Center. Du kan även ringa vårt kundinformationscenter på telefonnummer (+46) eller besöka webbplatsen och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kontaktar du planens administratör som hjälper dig. Alla skadeanmälningar hanteras av Sony eller ett av Sonys auktoriserade servicecenter på försäkringsgivarens vägnar. Mer information om hur du gör en skadeanmälan och kontaktinformation till Sony finns i avsnittet Göra en skadeanmälan. Dina försäkringsdokument Dokumentet som du läser nu är ditt försäkringsdokument. Här hittar du information om vilka förmåner, villkor och uteslutningar som gäller för försäkringen. Du får även en försäkringsplan som bekräftelse på att produkten är försäkrad. Dessa dokument utgör tillsammans ditt försäkringsbevis. Läs igenom dessa noggrant så att du är helt införstådd med vad som täcks och inte täcks, och ser till att du uppfyller alla villkor. Förvara försäkringsdokumentationen och planen på ett säkert ställe ifall du vill läsa igenom dem igen eller behöver göra en skadeanmälan. Förstå försäkringsvillkoren En del ord och uttryck har samma betydelse oavsett var de förekommer i försäkringsdokumentationen. För att du lätt ska känna igen dem visas de i kursiv stil. Dessa förklaras i avsnittet Definitioner i slutet av försäkringsdokumentet. Försäkringsperiod När kan den här försäkringen köpas? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. Försäkringens startdatum Om du köper försäkringen samtidigt som produkten från Sony börjar försäkringen att gälla samma dag och detta är också startdatumet som visas i planen. Om du köper försäkringen vid ett senare datum än inköpsdatumet för produkten visas försäkringens inköpsdatum somstartdatum i planen (inte datumet då du köpte produkten), och försäkringen gäller inte under den inledande uteslutningsperioden som beskrivs nedan. Inledande uteslutningsperiod Om du köpt försäkringen vid ett senare tillfälle efter produktens inköpsdatum läggs en inledande uteslutningsperiod till på 30 dagar. Detta gäller enbart olycksförsäkringen. Det här innebär att du inte har täckning för oförutsedda skador som inträffar under de första 30 dagarna efter startdatumet som står i planen. Den inledande uteslutningsperioden gäller inte om du köpt den här försäkringen samtidigt som produkten.

3 Försäkringens slutdatum Försäkringen upphör att gälla efter den angivna täckningsperioden i planen. I syfte att undvika osäkerhet avslutas inte försäkringen om du gör en skadeanmälan, utan fortsätter att gälla under hela täckningsperioden. Mer information om hur du säger upp försäkringen finns i avsnittet Uppsägning. Support vid skadeanmälan Om du behöver hjälp med en anmälan kan du ringa Sony på telefonnummer (+46) Se till att ha följande information nära till hands närdu ringer: namn, modell och serienummer, information om när och hur produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Ring alltid först innan någon typ av reparation genomförs. 2. ÅNGERRÄTT Om du skulle ångra dig efter att du köpt försäkringen kan du helt enkelt returnera ditt försäkringsdokument och planen till Sony inom 30 dagar efter att du mottagit den eller inom 30 dagar efter startdatumet om detta inträffar senare. Eventuella premier som du redan har betalat in kommer återbetalas såvida du inte har gjort någon skadeanmälan och inte avser att göra någon anmälan. 3. CERTIFIERING AV FÖRSÄKRING Detta försäkringsdokument tillsammans med planen intygar att försäkringen har upprättats mellan dig och försäkringsgivaren. När du betalar försäkringspremien samtycker försäkringsgivaren till att försäkra dig i enlighet med villkoren i dessa dokument. Försäkringsgivaren samtycker till ett bindande avtal med referensnummer B0716WRE med ITC Compliance Limited, enligt vilket försäkringsgivaren har befullmäktigat ITC Compliance Limited att signera och utfärda dina försäkringsdokument på dess vägnar. Signerat av Matthew Dyer, VD Befullmäktigad undertecknare för ITC Compliance Limited 4. NÄR KAN DEN HÄR FÖRSÄKRINGEN KÖPAS? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. 5. REGISTRERINGSKRAV Vare sigdu köper försäkringen i en butik, via Sonys kundtjänst eller online, kommer din försäkring inte att vara giltig förrän alla uppgifter, t.ex. kunddata och produktens serienummer har angetts, och registreringen har genomförts. Skadeanmälan kan därför inte godkännas förrän både produkten och försäkringen har registrerats. När vi mottagit den ifyllda försäkringsregistreringen utfärdar vi en personlig försäkringsplan med detaljerad information om din försäkring som du får antingen i butiken eller via e-post. Du behöver hänvisa till uppgifterna i planen när du ska göra en skadeanmälan. 6. GEOGRAFISK REGION Innebär Sverige och världen över under 30 dagar.

4 OLYCKSFÖRSÄKRING 7. VAD TÄCKS AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN? I den här försäkringen ingår det reparation eller ersättning av produkten om det inträffar en oförutsedd händelse under täckningsperioden, i enlighet med de villkor och uteslutningar som beskrivs häri. Observera följande: (a) Endast den produkt som anges i planen täcks av denna försäkring. Till exempel täcks inte externa bärbara lagringsmedier. (b) För att en skadeanmälan ska vara giltig måste olyckshändelsen resultera i att produkten slutar fungera helt eller enligt samma standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten. Ytliga eller kosmetiska skador som fläckar, bucklor och skrapmärken täcks till exempel inte av den här försäkringen. Om det inte går att reparera produkten kommer Sony att ersätta den. Sony försöker alltid att reparera produkten, i enlighet med villkoren och uteslutningarna i detta dokument, med undantag av följande punkter: (a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. (b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Om Sony ersätter produkten innebär det att du får utrustning av samma eller likvärdig kvalitet som originalprodukten. Sony erbjuder bara att ersätta om Sony har samtyckt till detta innan eventuella reparationer genomförs. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som kan förekomma när du kasserar din originalprodukt. Om produkten ersätts kommer den återstående försäkringsperioden att överföras till ersättningsprodukten. 8. FÖRSÄKRINGENS BEGRÄNSNINGAR Den här försäkringen täcker reparationskostnader för produkten, inklusive reservdelar och arbete, till följd av olycksfall från och med inköpsdatumet för produkten till och med slutdatumet för den här försäkringen enligt vad som står i din plan. Sony åtar sig att reparera produkten i enlighet med de fullständiga villkor och uteslutningar som anges i detta dokument, med undantag av följande punkter: a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Sony ersätter endast produkten om detta avtalades innan reparationer genomfördes. Om produkten ersätts kommer återstående försäkringsperiod att överföras till ersättningsprodukten. Om Sony inte genomför reparationer på produkten kommer denna att ersättas med utrustning av samma eller likvärdig kvalitet. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som du ådrar dig när du kasserar originalprodukten. 9. VAD TÄCKS INTE AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN (UTESLUTNINGAR)? Den här försäkringen täcker inte: 1. Skada på produkten som inträffat under den inledande uteslutningsperioden om 30 dagar, om denna är tillämplig. 2. Skada eller fel som orsakats av användning, hantering eller skötsel av produkten som inte faller inom ramarna av normal personlig användning eller användning i hemmet. 3. Skada eller ändringar på produkten som är ett resultat av: (a) felaktig användning, (b) virusattack eller användning av produkten med programvara som inte medföljde produkten eller som inte installerats på rätt sätt, (c) reparationer eller försök till reparation av personer som inte är anställda hos Sony eller auktoriserad servicepersonal, (d) vanskötsel, (e) brand, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, hetta, dålig ventilation, överström, för hög eller fel spänning, strålning, elektrostatiska urladdningar som blixtar eller andra yttre händelser och inverkningar utifrån. 4. Skada som inte resulterar i att produkten slutar fungerar enligt den standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten (ytliga och kosmetiska skador som fläckar, bucklor eller skrapmärken täcks inte). 5. Eventuell skada som inträffat före startdatumet. 6. Ekonomiska utlägg utöver de reparations- och ersättningskostnader för produkten som orsakats av oförutsedda händelser vilka täcks i enlighet med detta försäkringsintyg: 7. alla kostnader i samband med transport, leverans och installation/ominstallation av originalprodukten, 8. allt rättsligt ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, eller som är delvis eller helt till följd av: (a) joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle,

5 (b) radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper i en explosiv kärnbränsleanläggning eller därav kärnbränslekomponent, 9. förlust, skada eller ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, som skett under eller till följd av krig, invasion, handlingar av främmande fiender, strid (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt eller orättmätigt maktövertagande, terrorism, eller konfiskering, förstatligande, rekvirering, förstöring av eller skadegörelse på egendom av eller enligt order från regering eller offentlig eller lokal myndighet. 10. SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN EFTER ÅNGERPERIODEN Du kan när som helst säga upp försäkringen efter ångerperioden genom att returnera försäkringsbeviset och planen till Sony. Du kommer debiteras en administrationsavgift på kr och du får en återbetalning baserat på den återstående perioden av försäkringen såvida du inte har gjort eller avser att göra en skadeanmälan. Försäkringen upphör automatisk att gälla Den här försäkringen upphör automatiskt att gälla när du inte längre äger produkten. Uppsägning av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte säga upp din försäkring under täckningsperioden såvida inte du, eller någon för din räkning, gör en bedräglig skadeanmälan. 11. ÄNDRA FÖRSÄKRINGEN Om du behöver göra ändringar i försäkringen (om du till exempel ska flytta eller överlåta produkten till någon annan) kan du kontakta Sony eller planens administratör (kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 15 nedan). 12. VILLKOR FÖR SKADEANMÄLAN Vem ska du kontakta? Alla skadeanmälningar måste meddelas Sony (kontaktuppgifterna finns nedan) så att skadans orsak kan fastställas inom 30 dagar efter att den inträffat. Procedur för skadeanmälan Innan reparationsarbete påbörjas måste du ringa Sony på telefonnummer (+46) och beskriva skadan i detalj. Ha följande information nära till hands när du ringer: namn, modell och serienummer för produkten samt uppgifter om var och när produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Vi rekommenderar att du går igenom avsnitten om vad som täcks och inte täcks i det här försäkringsbeviset för att vara säker på att skadan täcks av försäkringen. Auktoriserad reparation Du måste lämna in produkten hos den Sony-återförsäljare där den köptes, eller till ett auktoriserat Sony servicecenter. Sony går igenom din försäkring och vad den täcker och undersöker produkten. Om skadan täcks av försäkringen reparerar Sony produkten. Slutföra reparation När reparationen är klar måste du kontrollera att allt arbete har slutförts ordentligt. Om du inte är nöjd med reparationsarbetet ska du heller inte skriva under något eller uttrycka ditt godkännande av arbetet och du måste meddela Sony omedelbart. Kassering Sony har inget ansvar för kassering av produkten, eller någon del av den, om din skadeanmälan bedöms vara ogiltig. Uppfylla villkoren Du måste följa proceduren för skadeanmälan som beskrivs häri för att din försäkring ska gälla. Om du inte följer denna kan Sony be försäkringsgivaren säga upp försäkringen eller neka hantering av din anmälan, eller minska eventuell ersättningssumma. Bedrägeri Försäkringsgivaren vidtar kraftiga åtgärder mot bedrägerier. Om det görs en skadeanmälan genom den här försäkringen som är bedräglig eller i syfte att vilseleda, eller om du eller någon på dina vägnar gör något bedrägligt eller vilseledande genom den här försäkringen, kommer alla dina förmåner i denna försäkring att upphöra, försäkringen sägs upp och försäkringsgivaren har rätt att kräva dig på eventuella kostnader som uppstått på grund av en sådan bedräglig

6 eller vilseledande skadeanmälan. Försäkringsgivaren har även rätt att informera polismyndigheten. 13. KUNDTJÄNST OCH KLAGOMÅL Service Både Sony och planens administratör avser att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och Sonys mål är att hantera alla skadeanmälningar på bästa möjliga sätt. Sony arbetar för att alltid lösa eventuella problem som du har så att du blir nöjd. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kan du bara meddela Sony om detta så gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig. Frågor om täckning och premier Om du har frågor kring försäkringens täckning eller premien kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten, eller så kan du kontakta Sony genom att ringa vårt kundinformationscenter på (+46) eller gå till och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Frågor om skadeanmälan Om du har frågor om en skadeanmälan som du har gjort kan du kontakta Sony genom att ringa till vårt kundinformationscenter på (+46) Har du ett klagomål? Om du har ett klagomål som gäller någon del av försäkringen, inklusive eventuell anmälan som du har gjort, gör du detta skriftligt och skickar det till Sony Europe, Att: Premium Services, Sony Europe, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien, eller ringer på telefonnummer Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare med ditt klagomål genom att skriva till planens administratörer. Adressen är: Sony Complaints Department, ITC Compliance Limited, 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS167FH, Storbritannien eller via e-post till eller så ringer du på telefonnummer Om du är missnöjd med hur klagomålet behandlats kan du skicka ärendet vidare till Lloyd's. Om du vill göra detta kontaktar du följande: Policyholder and Market Assistance, Lloyd's Market Services, 1 Lime Street, London, EC3M 7HA, Storbritannien. Telefonnummer: , Fax: , Klagomål som inte kan åtgärdas av Lloyd's kan istället skickas vidare till Bankforsakring, Box 24215, Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108, telefonnummer (+44) Mer information finns i respektive steg i klagomålsproceduren. Om du gör ett klagomål påverkas inte dina juridiska rättigheter. 14. REGLER, JURIDISK INFORMATION OCH ANNAT Tillämplig lag Både du och försäkringsgivaren kan välja den lag som ska tillämpas på detta avtal. Såvida du och försäkringsgivaren inte kommer överens om något annat, tillämpas rätt lag på detta avtal utifrån vilket europeiskt land du är bosatt i. Financial Services Compensation Scheme (ersättningsskydd) Försäkringsgivaren täcks av ett garantiskydd genom Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Du kan ha rätt till kompensation genom den här garantin om försäkringsgivaren inte kan uppfylla sitt ansvar gentemot dig i enlighet med detta avtal. Mer information fås hos Financial Services Compensation Scheme, webbplats: eller på telefonnummer Du kan skriva till: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph St, London, EC3A 7QU, Storbritannien. Premier och skadeanmälan dina rättigheter När premiebetalningar från dig hanteras och betalas till försäkringsgivaren, och när en skadeanmälan från dig hanteras, är planens administratör och Sony befullmäktigade ombud för försäkringsgivaren. Detta innebär att när du betalar en premie till Sony bedöms den som mottagen av försäkringsgivaren och en giltig skadeanmälan som du gör hos Sony bedöms inte vara åtgärdad förrän du har mottagit reparerad utrustning eller ersättningsutrustning. Dataskydd Information som du uppger när du köper försäkringen kan överföras mellan, och bevaras och användas av: Sony, planens administratör och försäkringsgivaren i administrationssyfte. Informationen kan även lämnas till tillsynsorgan i syfte att övervaka och/eller kontrollera att föreskrifter/regler följs. Din information kan även användas i syfte att

7 motverka brott. I alla dessa fall kan din information överföras till länder som inte har strikta dataskyddslagar. Om detta blir nödvändigt kommer den överförande parten att begära försäkran från mottagaren om säkerheten vid hanteringen av din information innan den lämnas över. Du har rätt att komma åt och vid behov korrigera den information som lagras om dig (detta kallas Begäran om åtkomst till personuppgifter). Kontakta planens administratör. När en skadeanmälan bedöms kan Sony och försäkringsgivaren, eller deras associerade företag och agenter, kontrollera offentliga uppgifter (som röstlängd, domstolsbeslut, konkursbeslut eller återbördande). Informationen kan dessutom delas med andra försäkringsgivare antingen direkt eller via ombud för försäkringsgivaren ifråga (som skadereglerare eller utredare). När din försäkring upphör att gälla kommer alla dina uppgifter (inklusive information som lagras i system) att förstöras eller raderas. Personuppgiftsansvariges associerade företag och agenter beordras att göra det samma. Försäkringsgivarens ansvar Försäkringsgivaren är till 100 % ett Lloyd s-syndikat, och alla medlemmarna i syndikatet (istället för själva syndikatet) är försäkringsgivare. Varje medlem ansvarar för en del av syndikatets totala skyldighet, vilket är totalen av delarna som tecknats av samtliga medlemmar i syndikatet sammantaget. En medlem är endast ansvarig för sin del och är inte ansvarig för någon annan medlems del. Företagsadressen till varje syndikatmedlem är Lloyd s, 1 Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. Identiteten på varje medlem och deras respektive del kan fås genom att skriva till Market Services, Lloyd s, på ovanstående adress. 15. DEFINITIONER De ord och uttryck som förklaras här har samma betydelse oavsett var de står i försäkringsintyget. För att du ska känna igen dem lättare visas de i kursiv stil. "Tillbehör är föremål som (men inte begränsat till) hörlurar, batteriladdare, bärväskor och handsfree. "Olyckshändelse" innebär att produkten skadas på ett oväntat sätt genom en oförutsedd yttre händelse och som resulterar i att produkten slutar fungera helt eller inte håller samma standard och kvalitet som när du köpte produkten. "Förbrukningsmaterial" är komponenter som måste bytas regelbundet under en produkts livscykel, som ej laddningsbara batterier, bläckpatroner, lampor osv. "Inledande uteslutningsperiod är 30-dagarsperioden som börjar direkt efter startdatumet då du inte täcks av den här försäkringen. Detta gäller ENDAST om du köpt försäkringen efter att du köpte själva produkten. Om du däremot köpte den här försäkringen samtidigt som produkten tillämpas inte den inledande uteslutningsperioden. "Startdatum" är datumet då försäkringen börjar gälla, enligt vad som står i din plan. "Försäkringsgivare" är Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate "Täckningsperiod" är försäkringens giltighetsperiod från och med startdatumet som anges i din plan. "Produkt" är helt enkelt Sony-produkten som anges i din plan. "Plan" är försäkringsplanen som utfärdas till dig när du köper den här försäkringen. Här står ditt namn och din adress samt startdatumet, täckningsperioden och vilken produkt som är försäkrad. "Planens administratör" är ITC Compliance Ltd. "Sony" är Sony Europe Ltd eller ett auktoriserat Sony Center som fungerar som utsedd representant för ITC Compliance Limited, ett företag som är auktoriserat och regleras av Financial Conduct Authority (Storbritannien). "Du, din/ditt" står för personen vars namn står i planen och som köpt och äger produkten och som har köpt den här försäkringen.

8 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony REGLER OCH VILLKOR 16. INLEDNING I den här försäkringen ingår det täckning för olyckshändelser och utökad garanti för din produkt från Sony enligt informationen i din plan. Försäkringens parter Försäkringsgivaren är Jubilee Insurance, Lloyd s Syndicate Lloyd s försäkringsförvaltare för Lloyd s Syndicate 5820 är Jubilee Managing Agency Limited. Företaget ingår i registret för Lloyd s försäkringsförvaltare, och den registrerade företagsadressen är 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ. Företaget är registrerat i Storbritannien med nummer Försäkringsgivaren är auktoriserad och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och ingår i dess register som nummer Försäkringen administreras på försäkringsgivarens vägnar av ITC Compliance Ltd ("planens administratör ). ITC Compliance Ltd är auktoriserat och regleras av brittiska Financial Conduct Authority och finns i dess register som nummer Den registrerade företagsadressen är: 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS16 7FH. Registrerat i Storbritannien med nummer Om du har frågor om försäkringens villkor och täckning eller premien kontaktar du först ditt närmaste Sony Center. Du kan även ringa vårt kundinformationscenter på telefonnummer (+46) eller besöka webbplatsen och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kontaktar du planens administratör som hjälper dig. Alla skadeanmälningar hanteras av Sony eller ett av Sonys auktoriserade servicecenter på försäkringsgivarens vägnar. Mer information om hur du gör en skadeanmälan och kontaktinformation till Sony finns i avsnittet Göra en skadeanmälan. Dina försäkringsdokument Dokumentet som du läser nu är ditt försäkringsdokument. Här hittar du information om vilka förmåner, villkor och uteslutningar som gäller för försäkringen. Du får även en försäkringsplan som bekräftelse på att produkten är försäkrad. Dessa dokument utgör tillsammans ditt försäkringsbevis. Läs igenom dessa noggrant så att du är helt införstådd med vad som täcks och inte täcks, och ser till att du uppfyller alla villkor. Förvara försäkringsdokumentationen och planen på ett säkert ställe ifall du vill läsa igenom dem igen eller behöver göra en skadeanmälan. Förstå försäkringsvillkoren En del ord och uttryck har samma betydelse oavsett var de förekommer i försäkringsdokumentationen. För att du lätt ska känna igen dem visas de i kursiv stil. Dessa förklaras i avsnittet Definitioner i slutet av försäkringsdokumentet. Försäkringsperiod När kan den här försäkringen köpas? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. Försäkringens startdatum Om du köper försäkringen samtidigt som produkten från Sony börjar försäkringen att gälla samma dag och detta är också startdatumet som visas i planen. Om du köper försäkringen vid ett senare datum än inköpsdatumet för produkten visas försäkringens inköpsdatum somstartdatum i planen (inte datumet då du köpte produkten), och försäkringen gäller inte under den inledande uteslutningsperioden som beskrivs nedan. Inledande uteslutningsperiod Om du köpt försäkringen vid ett senare tillfälle efter produktens inköpsdatum läggs en inledande uteslutningsperiod till på 30 dagar. Detta gäller enbart olycksförsäkringen. Det här innebär att du inte har täckning för oförutsedda skador som inträffar under de första 30 dagarna efter startdatumet som står i planen. Den inledande uteslutningsperioden gäller inte om du köpt den här försäkringen samtidigt som produkten.

9 Försäkringens slutdatum Försäkringen upphör att gälla efter den angivna täckningsperioden i planen. I syfte att undvika osäkerhet avslutas inte försäkringen om du gör en skadeanmälan, utan fortsätter att gälla under hela täckningsperioden. Mer information om hur du säger upp försäkringen finns i avsnittet Uppsägning. Support vid skadeanmälan Om du behöver hjälp med en anmälan kan du ringa Sony på telefonnummer (+46) Se till att ha följande information nära till hands närdu ringer: namn, modell och serienummer, information om när och hur produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Ring alltid först innan någon typ av reparation genomförs. 17. ÅNGERRÄTT Om du skulle ångra dig efter att du köpt försäkringen kan du helt enkelt returnera ditt försäkringsdokument och planen till Sony inom 30 dagar efter att du mottagit den eller inom 30 dagar efter startdatumet om detta inträffar senare. Eventuella premier som du redan har betalat in kommer återbetalas såvida du inte har gjort någon skadeanmälan och inte avser att göra någon anmälan. 18. CERTIFIERING AV FÖRSÄKRING Detta försäkringsdokument tillsammans med planen intygar att försäkringen har upprättats mellan dig och försäkringsgivaren. När du betalar försäkringspremien samtycker försäkringsgivaren till att försäkra dig i enlighet med villkoren i dessa dokument. Försäkringsgivaren samtycker till ett bindande avtal med referensnummer B0716WRE med ITC Compliance Limited, enligt vilket försäkringsgivaren har befullmäktigat ITC Compliance Limited att signera och utfärda dina försäkringsdokument på dess vägnar. Signerat av Matthew Dyer, VD Befullmäktigad undertecknare för ITC Compliance Limited 19. NÄR KAN DEN HÄR FÖRSÄKRINGEN KÖPAS? Den här försäkringen kan köpas upp till 12 månader efter produktens inköpsdatum. 20. REGISTRERINGSKRAV Vare sigdu köper försäkringen i en butik, via Sonys kundtjänst eller online, kommer din försäkring inte att vara giltig förrän alla uppgifter, t.ex. kunddata och produktens serienummer har angetts, och registreringen har genomförts. Skadeanmälan kan därför inte godkännas förrän både produkten och försäkringen har registrerats. När vi mottagit den ifyllda försäkringsregistreringen utfärdar vi en personlig försäkringsplan med detaljerad information om din försäkring som du får antingen i butiken eller via e-post. Du behöver hänvisa till uppgifterna i planen när du ska göra en skadeanmälan. 21. GEOGRAFISK REGION Innebär Sverige och världen över under 30 dagar.

10 OLYCKSFÖRSÄKRING 22. VAD TÄCKS AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN? I den här försäkringen ingår det reparation eller ersättning av produkten om det inträffar en oförutsedd händelse under täckningsperioden, i enlighet med de villkor och uteslutningar som beskrivs häri. Observera följande: (a) Endast den produkt som anges i planen täcks av denna försäkring. Till exempel täcks inte externa bärbara lagringsmedier. (b) För att en skadeanmälan ska vara giltig måste olyckshändelsen resultera i att produkten slutar fungera helt eller enligt samma standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten. Ytliga eller kosmetiska skador som fläckar, bucklor och skrapmärken täcks till exempel inte av den här försäkringen. Om det inte går att reparera produkten kommer Sony att ersätta den. Sony försöker alltid att reparera produkten, i enlighet med villkoren och uteslutningarna i detta dokument, med undantag av följande punkter: (a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. (b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Om Sony ersätter produkten innebär det att du får utrustning av samma eller likvärdig kvalitet som originalprodukten. Sony erbjuder bara att ersätta om Sony har samtyckt till detta innan eventuella reparationer genomförs. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som kan förekomma när du kasserar din originalprodukt. Om produkten ersätts kommer den återstående försäkringsperioden att överföras till ersättningsprodukten. 23. FÖRSÄKRINGENS BEGRÄNSNINGAR Den här försäkringen täcker reparationskostnader för produkten, inklusive reservdelar och arbete, till följd av olycksfall från och med inköpsdatumet för produkten till och med slutdatumet för den här försäkringen enligt vad som står i din plan. Sony åtar sig att reparera produkten i enlighet med de fullständiga villkor och uteslutningar som anges i detta dokument, med undantag av följande punkter: a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Sony ersätter endast produkten om detta avtalades innan reparationer genomfördes. Om produkten ersätts kommer återstående försäkringsperiod att överföras till ersättningsprodukten. Om Sony inte genomför reparationer på produkten kommer denna att ersättas med utrustning av samma eller likvärdig kvalitet. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som du ådrar dig när du kasserar originalprodukten. 24. VAD TÄCKS INTE AV OLYCKSFÖRSÄKRINGEN (UTESLUTNINGAR)? Den här försäkringen täcker inte: 1. Skada på produkten som inträffat under den inledande uteslutningsperioden om 30 dagar, om denna är tillämplig. 2. Skada eller fel som orsakats av användning, hantering eller skötsel av produkten som inte faller inom ramarna av normal personlig användning eller användning i hemmet. 3. Skada eller ändringar på produkten som är ett resultat av: (a) felaktig användning, (b) virusattack eller användning av produkten med programvara som inte medföljde produkten eller som inte installerats på rätt sätt, (c) reparationer eller försök till reparation av personer som inte är anställda hos Sony eller auktoriserad servicepersonal, (d) vanskötsel, (e) brand, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, hetta, dålig ventilation, överström, för hög eller fel spänning, strålning, elektrostatiska urladdningar som blixtar eller andra yttre händelser och inverkningar utifrån. 4. Skada som inte resulterar i att produkten slutar fungerar enligt den standard och kvalitet som vid inköpstillfället för produkten (ytliga och kosmetiska skador som fläckar, bucklor eller skrapmärken täcks inte). 5. Eventuell skada som inträffat före startdatumet. 6. Ekonomiska utlägg utöver de reparations- och ersättningskostnader för produkten som orsakats av oförutsedda händelser vilka täcks i enlighet med detta försäkringsintyg: 7. alla kostnader i samband med transport, leverans och installation/ominstallation av originalprodukten, 8. allt rättsligt ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, eller som är delvis eller helt till följd av: (a) joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle,

11 (b) radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper i en explosiv kärnbränsleanläggning eller därav kärnbränslekomponent, 9. förlust, skada eller ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, som skett under eller till följd av krig, invasion, handlingar av främmande fiender, strid (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt eller orättmätigt maktövertagande, terrorism, eller konfiskering, förstatligande, rekvirering, förstöring av eller skadegörelse på egendom av eller enligt order från regering eller offentlig eller lokal myndighet. UTÖKAD GARANTI 25. VAD INGÅR I DEN UTÖKADE GARANTIN? I den här försäkringen täcks reparationskostnader för produkten, inklusive reservdelar och arbete, till följd av mekaniska och elektriska haverier från och med inköpsdatumet för produkten till och med försäkringens slutdatum som anges i din plan. Sony åtar sig att reparera produkten i enlighet med de fullständiga villkor och uteslutningar som anges i detta dokument, med undantag av följande punkter: a) Sony kan inte skaffa fram de reservdelar som behövs för att reparera produkten. b) Sony kan ersätta produkten till en lägre kostnad än reparationskostnaden. Sony ersätter endast produkten om detta avtalades innan reparationer genomfördes. Om produkten ersätts kommer återstående plan för reparationsservice att överföras till ersättningsprodukten. Om Sony inte genomför reparationer på produkten kommer denna att ersättas med utrustning av samma eller likvärdig kvalitet. Sony har inget ansvar för eventuella kostnader som du ådrar dig när du kasserar originalprodukten. 26. VAD TÄCKS INTE AV DEN UTÖKADE GARANTIN (UTESLUTNINGAR)? Den här försäkringen täcker inte: 1. Regelbundet underhåll och reparationer, eller ersättning av delar på grund av slitage. 2. Batterier, tillbehör eller förbrukningsmaterial. 3. Skada eller fel som orsakats av användning, hantering eller skötsel av produkten som inte faller inom ramarna av personlig användning eller användning i hemmet. 4. Skada eller ändringar på produkten som orsakats av: a) Felaktig användning som: hantering som resulterar i fysisk, kosmetisk eller ytlig skada eller ändringar på produkten eller skada på lcd-skärmar; oförmåga att installera eller använda produkten i dess avsedda syfte eller i enlighet med våra anvisningar för installation eller användning; oförmåga att underhålla produkten i enlighet med våra anvisningar om lämpligt underhåll; installation eller användning av produkten på ett sätt som inte uppfyller standarder och lagar för teknik och säkerhet i det land där produkten installeras och används. b) Virusattack eller användning av produkten med programvara som inte medföljde produkten eller som inte installerats på rätt sätt. c) Skicket för eller fel i de system som produkten används med eller ingår i förutom andra Sony -produkter som är avsedda att användas med produkten. d) Användning av produkten med tillbehör, kringutrustning eller andra produkter av annan typ, i annat skick eller med en annan standard än vad som krävs av oss. e) Reparationer eller försök till reparation av personer som inte är anställda hos Sony eller auktoriserad servicepersonal. f) Justeringar eller anpassningar utan skriftligt tillstånd från oss i förväg, inklusive: uppgradering av produkten utöver de specifikationer eller funktioner som beskrivs i användarhandboken, eller modifieringar på produkten för att den ska uppfylla nationella eller lokala standarder för teknik och säkerhet i länder där produkten inte är avsedd att användas. g) Vanskötsel. h) Olycksfall, brand, vätskor, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, hetta, dålig ventilation, överström, för hög eller fel spänning, strålning, elektrostatiska urladdningar som blixtar eller andra yttre händelser och inverkningar utifrån. 5. Allt rättsligt ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, eller som är delvis eller helt till följd av: (a) joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle, (b) radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper i en explosiv kärnbränsleanläggning eller därav kärnbränslekomponent,

12 6. Skada eller ansvar som orsakats direkt eller indirekt av, som skett under eller till följd av krig, invasion, handlingar av främmande fiender, strid (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt eller orättmätigt maktövertagande, terrorism, eller konfiskering, förstatligande, rekvirering, förstöring av eller skadegörelse på egendom av eller enligt order från regering eller offentlig eller lokal myndighet. Vi förbehåller oss rätten att neka reparation och/eller ersättning av produkten om du inte har originalkvittot för produkten. 27. SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN EFTER ÅNGERPERIODEN Du kan när som helst säga upp försäkringen efter ångerperioden genom att returnera försäkringsbeviset och planen till Sony. Du kommer debiteras en administrationsavgift på kr och du får en återbetalning baserat på den återstående perioden av försäkringen såvida du inte har gjort eller avser att göra en skadeanmälan. Försäkringen upphör automatisk att gälla Den här försäkringen upphör automatiskt att gälla när du inte längre äger produkten. Uppsägning av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte säga upp din försäkring under täckningsperioden såvida inte du, eller någon för din räkning, gör en bedräglig skadeanmälan. 28. ÄNDRA FÖRSÄKRINGEN Om du behöver göra ändringar i försäkringen (om du till exempel ska flytta eller överlåta produkten till någon annan) kan du kontakta Sony eller planens administratör (kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 15 nedan). 29. VILLKOR FÖR SKADEANMÄLAN Vem ska du kontakta? Alla skadeanmälningar måste meddelas Sony (kontaktuppgifterna finns nedan) så att skadans orsak kan fastställas inom 30 dagar efter att den inträffat. Procedur för skadeanmälan Innan reparationsarbete påbörjas måste du ringa Sony på telefonnummer (+46) och beskriva skadan i detalj. Ha följande information nära till hands när du ringer: namn, modell och serienummer för produkten samt uppgifter om var och när produkten köptes och det ursprungliga inköpspriset. Vi rekommenderar att du går igenom avsnitten om vad som täcks och inte täcks i det här försäkringsbeviset för att vara säker på att skadan täcks av försäkringen. Auktoriserad reparation Du måste lämna in produkten hos den Sony-återförsäljare där den köptes, eller till ett auktoriserat Sony servicecenter. Sony går igenom din försäkring och vad den täcker och undersöker produkten. Om skadan täcks av försäkringen reparerar Sony produkten. Slutföra reparation När reparationen är klar måste du kontrollera att allt arbete har slutförts ordentligt. Om du inte är nöjd med reparationsarbetet ska du heller inte skriva under något eller uttrycka ditt godkännande av arbetet och du måste meddela Sony omedelbart. Kassering Sony har inget ansvar för kassering av produkten, eller någon del av den, om din skadeanmälan bedöms vara ogiltig. Uppfylla villkoren Du måste följa proceduren för skadeanmälan som beskrivs häri för att din försäkring ska gälla. Om du inte följer denna kan Sony be försäkringsgivaren säga upp försäkringen eller neka hantering av din anmälan, eller minska eventuell ersättningssumma. Bedrägeri Försäkringsgivaren vidtar kraftiga åtgärder mot bedrägerier. Om det görs en skadeanmälan genom den här försäkringen som är bedräglig eller i syfte att vilseleda, eller om du eller någon på dina vägnar gör något bedrägligt

13 eller vilseledande genom den här försäkringen, kommer alla dina förmåner i denna försäkring att upphöra, försäkringen sägs upp och försäkringsgivaren har rätt att kräva dig på eventuella kostnader som uppstått på grund av en sådan bedräglig eller vilseledande skadeanmälan. Försäkringsgivaren har även rätt att informera polismyndigheten. 30. KUNDTJÄNST OCH KLAGOMÅL Service Både Sony och planens administratör avser att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och Sonys mål är att hantera alla skadeanmälningar på bästa möjliga sätt. Sony arbetar för att alltid lösa eventuella problem som du har så att du blir nöjd. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kommunicera kan du bara meddela Sony om detta så gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig. Frågor om täckning och premier Om du har frågor kring försäkringens täckning eller premien kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten, eller så kan du kontakta Sony genom att ringa vårt kundinformationscenter på (+46) eller gå till och klicka på Kontakta oss på supportsidan. Frågor om skadeanmälan Om du har frågor om en skadeanmälan som du har gjort kan du kontakta Sony genom att ringa till vårt kundinformationscenter på (+46) Har du ett klagomål? Om du har ett klagomål som gäller någon del av försäkringen, inklusive eventuell anmälan som du har gjort, gör du detta skriftligt och skickar det till Sony Europe, Att: Premium Services, Sony Europe, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien, eller ringer på telefonnummer Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare med ditt klagomål genom att skriva till planens administratörer. Adressen är: Sony Complaints Department, ITC Compliance Limited, 4 Monarch Court, The Brooms, Emersons Green, Bristol BS167FH, Storbritannien eller via e-post till eller så ringer du på telefonnummer Om du är missnöjd med hur klagomålet behandlats kan du skicka ärendet vidare till Lloyd's. Om du vill göra detta kontaktar du följande: Policyholder and Market Assistance, Lloyd's Market Services, 1 Lime Street, London, EC3M 7HA, Storbritannien. Telefonnummer: , Fax: , Klagomål som inte kan åtgärdas av Lloyd's kan istället skickas vidare till Bankforsakring, Box 24215, Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108, telefonnummer (+44) Mer information finns i respektive steg i klagomålsproceduren. Om du gör ett klagomål påverkas inte dina juridiska rättigheter. 31. REGLER, JURIDISK INFORMATION OCH ANNAT Tillämplig lag Både du och försäkringsgivaren kan välja den lag som ska tillämpas på detta avtal. Såvida du och försäkringsgivaren inte kommer överens om något annat, tillämpas rätt lag på detta avtal utifrån vilket europeiskt land du är bosatt i. Financial Services Compensation Scheme (ersättningsskydd) Försäkringsgivaren täcks av ett garantiskydd genom Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Du kan ha rätt till kompensation genom den här garantin om försäkringsgivaren inte kan uppfylla sitt ansvar gentemot dig i enlighet med detta avtal. Mer information fås hos Financial Services Compensation Scheme, webbplats: eller på telefonnummer Du kan skriva till: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph St, London, EC3A 7QU, Storbritannien. Premier och skadeanmälan dina rättigheter När premiebetalningar från dig hanteras och betalas till försäkringsgivaren, och när en skadeanmälan från dig hanteras, är planens administratör och Sony befullmäktigade ombud för försäkringsgivaren. Detta innebär att när du betalar en premie till Sony bedöms den som mottagen av försäkringsgivaren och en giltig skadeanmälan som du gör hos Sony bedöms inte vara åtgärdad förrän du har mottagit reparerad utrustning eller ersättningsutrustning. Dataskydd

14 Information som du uppger när du köper försäkringen kan överföras mellan, och bevaras och användas av: Sony, planens administratör och försäkringsgivaren i administrationssyfte. Informationen kan även lämnas till tillsynsorgan i syfte att övervaka och/eller kontrollera att föreskrifter/regler följs. Din information kan även användas i syfte att motverka brott. I alla dessa fall kan din information överföras till länder som inte har strikta dataskyddslagar. Om detta blir nödvändigt kommer den överförande parten att begära försäkran från mottagaren om säkerheten vid hanteringen av din information innan den lämnas över. Du har rätt att komma åt och vid behov korrigera den information som lagras om dig (detta kallas Begäran om åtkomst till personuppgifter). Kontakta planens administratör. När en skadeanmälan bedöms kan Sony och försäkringsgivaren, eller deras associerade företag och agenter, kontrollera offentliga uppgifter (som röstlängd, domstolsbeslut, konkursbeslut eller återbördande). Informationen kan dessutom delas med andra försäkringsgivare antingen direkt eller via ombud för försäkringsgivaren ifråga (som skadereglerare eller utredare). När din försäkring upphör att gälla kommer alla dina uppgifter (inklusive information som lagras i system) att förstöras eller raderas. Personuppgiftsansvariges associerade företag och agenter beordras att göra det samma. Försäkringsgivarens ansvar Försäkringsgivaren är till 100 % ett Lloyd s-syndikat, och alla medlemmarna i syndikatet (istället för själva syndikatet) är försäkringsgivare. Varje medlem ansvarar för en del av syndikatets totala skyldighet, vilket är totalen av delarna som tecknats av samtliga medlemmar i syndikatet sammantaget. En medlem är endast ansvarig för sin del och är inte ansvarig för någon annan medlems del. Företagsadressen till varje syndikatmedlem är Lloyd s, 1 Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. Identiteten på varje medlem och deras respektive del kan fås genom att skriva till Market Services, Lloyd s, på ovanstående adress. 32. DEFINITIONER De ord och uttryck som förklaras här har samma betydelse oavsett var de står i försäkringsintyget. För att du ska känna igen dem lättare visas de i kursiv stil. "Tillbehör är föremål som (men inte begränsat till) hörlurar, batteriladdare, bärväskor och handsfree. "Olyckshändelse" innebär att produkten skadas på ett oväntat sätt genom en oförutsedd yttre händelse och som resulterar i att produkten slutar fungera helt eller inte håller samma standard och kvalitet som när du köpte produkten. "Förbrukningsmaterial" är komponenter som måste bytas regelbundet under en produkts livscykel, som ej laddningsbara batterier, bläckpatroner, lampor osv. "Inledande uteslutningsperiod är 30-dagarsperioden som börjar direkt efter startdatumet då du inte täcks av den här försäkringen. Detta gäller ENDAST om du köpt försäkringen efter att du köpte själva produkten. Om du däremot köpte den här försäkringen samtidigt som produkten tillämpas inte den inledande uteslutningsperioden. "Startdatum" är datumet då försäkringen börjar gälla, enligt vad som står i din plan. "Försäkringsgivare" är Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate "Täckningsperiod" är försäkringens giltighetsperiod från och med startdatumet som anges i din plan. "Produkt" är helt enkelt Sony-produkten som anges i din plan. "Plan" är försäkringsplanen som utfärdas till dig när du köper den här försäkringen. Här står ditt namn och din adress samt startdatumet, täckningsperioden och vilken produkt som är försäkrad. "Planens administratör" är ITC Compliance Ltd. "Sony" är Sony Europe Ltd eller ett auktoriserat Sony Center som fungerar som utsedd representant för ITC Compliance Limited, ett företag som är auktoriserat och regleras av Financial Conduct Authority (Storbritannien). "Du, din/ditt" står för personen vars namn står i planen och som köpt och äger produkten och som har köpt den här försäkringen. Versionsreferens: april 2013

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti:

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX Garanti Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX garanti omfattar Garantiperiod VELUX takfönster och installationsprodukter

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

DEFINITIONER När nedanstående termer och fraser i fet stil används, skall de ha sådan betydelse som följer;

DEFINITIONER När nedanstående termer och fraser i fet stil används, skall de ha sådan betydelse som följer; FÖRSÄKRINGSVILLKOR INLEDNING Detta är villkoren för ditt Phone House försäkringsavtal. Vi, Aviva Insurance Limited, utfärdar försäkringen. Dessa villkor ger dig fullständig information om vad försäkringen

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5 Innehåll Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 4 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 5 Framföra klagomål 5 Kapitel 1 Ersättning av självrisk

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring P.TMS.SE-11/14 Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Uppsägning av försäkringar: Kundtjänst: Ersättningsanspråk: e-post via webbplatsen på: www.ticnet.se/help/customerservice.html eller ring: +46

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING: AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din ipad, iphone eller ipod och behovet av teknisk

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING: AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din ipad, iphone eller ipod och behovet av teknisk INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING: AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din ipad, iphone eller ipod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe Volymlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 juli 30, 2013 Innehåll Value Incentive Plan programsammanfattning... 3 Programinnehåll... 3 Omedelbar åtkomst till Adobe-produkter...

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Avtal gällande datorutrustning för studerande

Avtal gällande datorutrustning för studerande Avtal gällande datorutrustning för studerande 1. Avtalsparter Optima (nedan benämnd Optima ) Undertecknad myndig studerande i Optima, eller undertecknade vårdnadshavare till omyndig studerande i Optima

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Fieldglass integritetspolicy

Fieldglass integritetspolicy Fieldglass integritetspolicy Revisionshistorik Dokumentrevisionshistorik Revision Datum Sammanfattning av ändringar Författare 1 Februari 2014 Integritetspolicyn anpassad till branschstandard Pamela Bellner

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd.

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd. FORMGJUTNA VÄSKOR PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI Peli Products, S.L.U. ( Peli ) garanterar att dess formgjutna produkter inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Formgjutna

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Ditt kort från Santander Consumer Bank

Ditt kort från Santander Consumer Bank Ditt kort från Santander Consumer Bank ger dig extra trygghet När du betalar med kortet i den butik eller kedja som du ansökte om kortet får du automatiskt en köpförsäkring utan extra kostnad! Försäkringsvillkor

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Smart-UPS X-serien 120 VDC Installation av externt batteri:

Smart-UPS X-serien 120 VDC Installation av externt batteri: Smart-UPS X-serien 120 VDC Installation av externt batteri: Delar su0577b su0434a (1) (1) (6) (4) (1) Säkerhet och allmän information Läs säkerhetsföreskrifterna som medföljer i leveransen före installation.

Läs mer

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Särskilt för mobiltelefoner Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer