Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige"

Transkript

1 Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige

2 Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta nya standarder inom hälso-och sjukvården. Vi arbetar tillsammans världen över för att ge 7 miljarder människor tillgång till medicin av hög kvalitet, vi: Förnyar oss för att möta otillfredsställda behov Gör pålitlighet och bra service till en vana Gör det rätta inte det lätta Gör inverkan på framtiden genom passionerat globalt ledarskap. i Mylans globala regelefterlevnad

3 Vår vision Bygga en plan för att utvecklas till en mer skalbar, hållbar organisationsstruktur som ytterligare stärker våra bästa tillgångar vårt folk att ansluta, samarbeta och kommunicera för att fullfölja vårt uppdrag att sätta nya standarder inom hälso- och sjukvård, tillsammans arbetandes för att förse världens 7 miljarder människor med tillgång till medicin av hög kvalitet. Vårt varumärkeslöfte Kvalitetssäkerhet: Mylan arbetar hängivet med service och leveranspålitlighet i alla delar av sitt marknadserbjudande och sin verksamhet. Juni 2013 ii

4 Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Värderingar Mylans värderingsförklaring är grunden för företagets mission och vision samt varumärkeslöfte: kvalitetssäkerhet. De på samma gång ambitiösa, relevanta och associationsrika definitionerna av värderingarna gör dem unika för Mylan. Innovation Integritet Pålitlighet Service Lagarbete iii Mylans globala regelefterlevnad

5 Juni 2013 iv

6 Regler för god affärssed och etik Ett brev från Mylans chef för regelefterlevnad Affärsetik handlar om mycket mer än att bara följa reglerna. Det handlar om att föregå med gott exempel, att sätta höga normer, att ha modet att kunna fatta svåra beslut, att visa prov på de riktiga värderingarna och skapa en sund företagskultur. Office of Global Compliance (OGC Kontoret för global policy) strävar ständigt efter att förverkliga Mylans strategi för regelefterlevnad och tack vare dina ansträngningar har vi ett oslagbart program för regelefterlevnad där Mylans värderingar kommer till uttryck. Som du kommer att märka har vi ett inarbetat grundligt förfarande för att upptäcka och utreda potentiella överträdelser av regelefterlevnaden. Vår avdelning har ett nära samarbete med Mylans företagsledning och personal-, rätts- och finansavdelningarna för att kunna hantera och åtgärda problem som upptäcks. Som en del av Mylans regelefterlevnadsstrategi har vi skapat en innovativ regelefterlevnadsutbildning för anställda över hela världen. Vi kan alla vara stolta över vad vi har uppnått så här långt, men måste fortsatt fokusera på den fortgående utvecklingen och de stadiga förbättringarna i vårt globala regelefterlevnadsprogram. v Mylans globala regelefterlevnad

7 Vi har alla ett ansvar för vårt företags rykte och integritet. Tack vare din hängivenhet och dina ansträngningar kommer regelefterlevnaden att förbli en komponent av verklig betydelse för vår affärsstrategi, vilket gynnar oss alla, liksom Mylans kunder och aktieägare och de patienter som använder våra produkter och de samhällen som vi verkar i. Vänliga hälsningar, Brian S. Roman Vice verkställande direktör Chef för regelefterlevnad Kontor: Fax: Juni 2013 vi

8 vii Mylans globala regelefterlevnad

9 Mylans globala regelefterlevnad Innehållsförteckning Juni 2013 viii

10 Regler för god affärssed och etik Innehållsförteckning Inledning Ämne Sida Inledning...2 Regler för god affärssed och etik: omfattning och tillämpning...4 Syften med regler för god affärssed och etik...5 Regelefterlevnad och etik...6 Mylans globala program för regelefterlevnad...7 Personalens ansvar...9 Allmänt ansvar Efterlevnad av regler för god affärssed och etik Rapportering av potentiella överträdelser Anmälan av rapport som mottagits Ställa frågor och söka information Nolltolerans mot bestraffningsåtgärder...17 Disciplinära åtgärder...17 Ändringar Intyg...17 ix Mylans globala regelefterlevnad

11 Intern verksamhet Ämne Sida Anställningsförhållandet...20 Kollegor Droger och alkohol Mobbning och diskriminering Säkerhet Anställning Register...22 Räkenskaper och register Produktkvalitet...25 Företagets tillgångar...25 Allmänt Skydd av tillgångar Användning av tillgångar Patientsekretess...29 Datasekretess...29 Miljöskydd...29 Juni 2013 x

12 Regler för god affärssed och etik Innehållsförteckning Mylan som aktör på marknaden Ämne Sida Uppträdande på marknaden...32 Konkurrens...32 Konkurrensinformation...33 Produktmarknadsföring...34 Reklam...34 Bestickning, mutor och gåvor...35 Gällande lagstiftning Representation, gåvor och gratifikationer Extern kommunikation...39 Hederlighet i affärer...40 Export- och importlagstiftning...40 Penningtvättsbekämpning...41 Informationsförfrågan från myndighet...41 Värdepapperslagstiftning...42 xi Mylans globala regelefterlevnad

13 Undvikande av intressekonflikter Ämne Sida Översikt...44 Personliga förmåner...47 Affärsavtal med Mylan...47 Företagets affärsmöjligheter...48 Ekonomiska intressen i andra verksamheter...48 Anställning eller utförande av annan verksamhet för konkurrenters, leverantörers eller återförsäljares räkning...49 Familjemedlem/familjemedlemmar som är verksamma i branschen.49 Arbete inom välgörenhet, offentlig sektor och annat företagsexternt arbete...50 Politiska bidrag och relaterade aktiviteter...51 Juni 2013 xii

14 xiii Mylans globala regelefterlevnad

15 Mylans globala regelefterlevnad Inledning Juni

16 Regelefterlevnad Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sätt som är förenligt med reglerna, rådande lagstiftning och policy Mylan förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta möjliga etiska normer och integritet samt i enlighet med gällande lagstiftning. F. Vad innebär termen regelefterlevnad? S. I allmänhet betyder regelefterlevnad (compliance) att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt och på ett sätt som är förenligt med de regler, lagstiftning och den policy som definieras i denna text. 1. Inledning Mylan förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta möjliga etiska normer och integritet samt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa regler för god affärssed och etik för EMEA-regionen (nedan kallade regler och EMEA) återspeglar Mylans värderingar: Innovation, Integritet, Pålitlighet, Service och Lagarbete. Reglerna gäller Mylan och dess direktägda och indirekt ägda dotterbolag med avseende på deras affärsverksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) (som nedan gemensamt benämns Mylan) (Se Inledning, avsnitt 2). För att missförstånd ska undvikas ersätter dessa regler tidigare uppförandekoder för hela Mylans verksamhet inom EMEA. Som dotterbolag betecknas alla enheter som är direkt eller indirekt styrda, eller är gemensamt styrda av Mylan. I denna definition avses med styrning: 2 Mylans globala regelefterlevnad

17 Om det föreligger bristande överensstämmelse mellan reglerna och en policy ska reglerna vara rådande. (i) ifråga om ett företag, direkt eller indirekt ägande av över femtio procent (50 %) av de aktier eller andelar som är röstberättigande (eller det mindre procenttal som ett utländskt företag maximalt tillåts äga inom ett särskilt rättsområde) för val av styrelse till ett sådant företag, eller (ii) i fråga om en enhet som inte är ett företag, kapacitet att, direkt eller indirekt styra, eller påverka ledningen eller styrningen av eller policyinriktningen för denna enhet, genom innehav av röstberättigande värdepapper, via avtal eller på annat sätt. Reglerna avhandlar ett brett spektrum av olika affärsseder och närbesläktad verksamhet, men tar inte upp alla tänkbara problem som kan uppstå. De anger snarare de viktigaste vägledande riktlinjerna som representerar företagspolicy, företagsnormer och fastställda villkor för anställning hos Mylan. Om du är osäker i en viss fråga eller gällande krav, eller angående vad som är korrekt förfarande, ska du rådfråga din företagsledning eller annan områdesexpertis, som kan vara, men inte är begränsad till, OGC (kontoret för global policy) och rättsavdelningen. Tillämpning av reglerna hindrar inte att mer restriktiva normer i enlighet med lokala bestämmelser och lokal lagstiftning tillämpas lokalt i respektive land. I sådant fall ska det berörda Mylan-dotterbolaget utfärda en specifik lokalt gällande policy för att säkerställa att lokal lagstiftning efterlevs. Koden är avsedd att fungera som ett tillägg till, och inte ersätta, befintlig policy inom Mylan (kollektivt, policy). Mylan har och kommer att fortsätta att använda och utveckla detaljpolicy och procedurer i syfte att komplettera många av de områden som avhandlas i reglerna, liksom ta upp områden som reglerna inte omfattar. Mylans personal ska följa all policy som deras ansvarsområde omfattas av. Du kan hitta mycket av denna policy på företagets interna hemsida, annan policy kan finnas inom Juni

18 Regler för god affärssed och etik Inledning Reglerna utgör en sammanfattning av de normer som vår verksamhet i alla avseenden ska uppfylla Ställ dig frågan: Är det förenligt med policy? Är det förenligt med reglerna? Bör jag rådfråga rättsavdelningen? affärsenheter eller avdelningar på företaget. Om emellertid sinsemellan motstridiga uppgifter anges i (i) reglerna och en policy, är reglerna de som råder och alla motstridiga uppgifter ska omedelbart meddelas OGC, eller i (ii) reglerna och obligatoriska juridiska bestämmelser, ska dessa bestämmelser vara rådande och de motstridiga uppgifterna ska omgående meddelas OGC. Du kan erhålla kopior av reglerna på följande sätt: Från din lokala ansvariga för regelefterlevnad, från din lokala personalavdelning eller från OGC. Du kan även hitta reglerna på webben på: Från företagets intranät besök Functions > Compliance, eller 2. Regler för god affärssed och etik: omfattning och tillämpning Reglerna gäller Mylan och alla dess dotterbolag (som nedan gemensamt benämns dotterbolag), liksom alla nedanstående (som nedan gemensamt benämns personal) inom EMEA: Styrelsemedlemmar, chefer, anställda, 4 Mylans globala regelefterlevnad

19 OGC: Office of Global Compliance, Kontoret för global policy. representanter, konsulter, leverantörer eller andra personer som handlar för Mylans räkning eller representerar Mylan, under Mylans ledning. Termen anställd används för enkelhetens skull och är ingen antydan om rättsligt förbehåll för personer som inte är anställda och som i sitt anställningsavtal inte är underställda någons ledning. 3. Syften med regler för god affärssed och etik Syftena med reglerna är följande: Understryka Mylans engagemang i etiskt handlande och för en kultur präglad av regelefterlevnad, etik och iakttagande av gällande lagstiftning, föreskrifter, regler, förordningar, råd och påbud utfärdade av myndigheter (gemensamt benämnd lagstiftning) och policy; definiera Mylans grundläggande regler för rättsligt och etiskt uppförande; ange var och hur man kan få hjälp och råd om hur man hanterar regelefterlevnad och etiska frågor; informera personalen om procedurer för rapportering av kända eller misstänkta överträdelser av regler, lagstiftning eller policy; säkerställa korrekt hantering av regelefterlevnadsfrågor; upptäcka och förhindra överträdelser av reglerna, lagstiftningen eller policy, samt uppmuntra öppen kommunikation i olika ärenden eller frågor med koppling till etik och regelefterlevnad. Juni

20 Regler för god affärssed och etik Inledning Du omfattas av reglerna Mylans strävan efter regelefterlevnad kräver att du handlar etiskt när du utför arbete för Mylans räkning. 4. Regelefterlevnad och etik Det globala regelefterlevnadsprogrammet består av två delar (och kallas nedan programmet). Den del som handlar om regelefterlevnad förordnar efterlevnad av reglerna, lagstiftningen och policy. Dock kan det förekomma situationer där reglerna, lagstiftningen eller policyn är oklar i ett visst ärende, eller att problemet lämnats utan åtgärd. I sådana situationer utgör etikdelen i vårt program extra vägledning för ett korrekt förfarande. Etiken kräver att vi alltid är ärliga och agerar med integritet och på ett ansvarstagande vis i alla delar av vårt arbete, även vid avsaknad av specifika regler för regelefterlevnad. När du står inför ett problem som kräver etiska ställningstaganden, bör du fråga dig själv följande: Är det förenligt med policyn? Är det förenligt med reglerna? Bör jag rådfråga rättsavdelningen? Bör jag rådfråga OGC? Om du anser att en verksamhet utgör en överträdelse av reglerna, lagstiftningen eller policy, eller om du har några frågor om en speciell praxis eller ett särskilt förfarande, ska 6 Mylans globala regelefterlevnad

21 Vår Chief Compliance Officer leder vårt program för regelefterlevnad. du inte agera innan du har rådfrågat experterna. Be om vägledning från din chef, OGC, rättsavdelningen, personalavdelningen eller annan områdesexpert. 5. Mylans globala program för regelefterlevnad Mylans etik- och integritetsnormer och vår strävan efter regelefterlevnad har fastslagits av styrelsen, företagets ledning och dotterbolagets ledning. Styrelsen har gett vår Chief Compliance Officer och OGC huvudansvaret för hanteringen av företagets program för regelefterlevnad. Programmet har en utformning som hjälper till att säkerställa att Mylans policy och förfaranden, gällande lagar och förordningar samt etiska normer följs. Syftet med programmet är att bidra till att säkerställa att vi alla tillämpar reglerna och lagen när vi utför vårt arbete. Programmet innehåller: Riskhanteringsförfarande för regelefterlevnad; granskning och utveckling av policy; träning och utbildning; förfarande för granskning och övervakning; upprättande av förfaranden för rapportering av misstänkta eller inträffade överträdelser av reglerna, lagar eller policy; utredning av rapporter om bristande regelefterlevnad; lämpliga åtgärder för rapporter, inklusive, men inte begränsat till, disciplinära eller andra korrigerande åtgärder, efter behov. Kontaktinformationen för OGC inkluderar följande: Juni

22 Regler för god affärssed och etik Inledning Etik: Uppriktighet, Integritet, Ansvarsskyldighet Du uppmanas starkt att agera mot olämpligt uppträdande genom att rapportera det. Telephone: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) *Please note that if dialing the international phone number of , you may call collect 8 Mylans globala regelefterlevnad

23 Säkerställ att du vid varje tidpunkt är förtrogen med och följer gällande lagstiftning och policy som har bäring på din tjänst och våra regler E-post: Säker fax: Postadress: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Nätet: Från företagets intranät besök Functions > Compliance. 6. Personalens ansvar a. Allmänt ansvar Mylans personal har ett viktigt ansvar med avseende på reglerna. Vi ska: Vara insatta i gällande lagstiftning och policy som berör vår tjänst och våra regler och alltid följa dem; sätta höga normer ifråga om etik och integritet; och söka vägledning när vi har frågor att ställa. Du uppmanas starkt att agera mot olämpligt uppträdande genom att rapportera detta. Personer i chefsposition och i verkställande och arbetsledande ställning hos Mylan ska även: Sörja för en arbetsmiljö där öppen kommunikation i fråga om rättsliga eller etiska problem och angelägenheter uppmuntras; säkerställa att all personal du ansvarar för genomgår lämplig utbildning i reglerna och gällande lagstiftning och policy; ha god kännedom om de resurser som finns att tillgå vid hanteringen av Juni

24 Regler för god affärssed och etik Inledning juridiska och etiska frågor och spörsmål; och Sök vägledning när du har frågor Vårt agerande ska vara förenligt med reglernas anda och mening. förstärka vårt etiska och regelefterlevande arbetssätt genom starkt etiskt ledarskap på alla nivåer. b. Efterlevnad av regler för god affärssed och etik Vi har ansvaret för att säkerställa att Mylan följer lagstiftningen i alla länder där företaget bedriver verksamhet. Efterlevnad av reglerna, lagstiftningen och policy är ovillkorlig och krävs för fortsatt anställning, vid anställning eller uppdragstagande för all personal. Vi måste bedriva vår yrkesutövning på ett sätt som är förenligt med reglernas anda och mening och undvika att någon ens får intrycket av att vi uppträder olämpligt. Du bör vara medveten om att alla inträffade eller misstänkta överträdelser av reglerna, gällande lagstiftning eller policy kan leda till att en rapport inlämnas till din närmaste ansvariga för regelefterlevnad, din lokala personalavdelning, rättsavdelningen eller OGC och att en sådan rapport oundvikligen kommer att innehålla personlig information om dig, som kan behandlas av andra anställda eller andra Mylan-avdelningar som deltar i OGC:s verksamhet. I sådana fall kan din personliga information användas i utredningen av rapporten, men endast under 10 Mylans globala regelefterlevnad

25 Du ska först söka diskutera ärenden som gäller regelefterlevnad med din arbetsledare. den tidsperiod som kan anses rimlig för detta ändamål och informationen kan vidarebefordras till ett tredje land, inklusive USA. Du kan utöva din rätt till åtkomst av personliga uppgifter och dina rättsmedel, för vilka reglerna kan variera i respektive nationell lagstiftning. Dock bör du vara medveten om att din rätt till åtkomst av informationen kan vara begränsad om den kan äventyra utredningens genomförande. c. Rapportering av potentiella överträdelser Om du tror att ditt, eller en kollegas, handlande har, eller kan ha, brutit mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy, uppmanas du starkt att rapportera ärendet. I allmänhet bör du i första hand meddela din närmaste överordnade. Din arbetsledare har möjlighet att bidra med värdefulla insikter och perspektiv och uppmuntra till att problemen löses inom lämplig arbetsenhet. Om det emellertid inte känns tryggt att ta upp ett ärende med din närmaste överordnade eller om du inte anser att din arbetsledare har hanterat ärendet på ett korrekt sätt, kan du även rapportera saken till: Din närmaste ansvariga för regelefterlevnad, din lokala personalavdelning, rättsavdelningen eller OGC. Dessa är de normala kommunikationskanalerna och ska användas i de flesta fall. Mylan tillhandahåller dessutom ytterligare en rapporteringsväg för vissa typer av potentiella brister i regelefterlevnaden: Compliancelinjen (linjen för regelefterlevnadsärenden). Compliance-linjen sköts av en tredjepartsleverantör (som nedan kallas för The Network, Nätet) som tar emot dina samtal på ditt språk och vidarebefordrar informationen till OGC. Observera dock att på grund av vissa rättsliga begränsningar, har Compliance-linjen endast tillstånd att ta emot rapporter angående allvarliga risker för Mylan inom bokföring, finansiell rapportering, internkontroll, Juni

26 Regler för god affärssed och etik Inledning Vi uppmuntrar anställda och icke anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport Om du misstänker att ditt eller en kollegas handlande brutit mot eller kan ha brutit mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy uppmanas du starkt att rapportera ärendet. bedrägeri, ekonomisk granskning, mutor, bankverksamhet och andra finansiella eller bokföringsrelaterade ärenden, exempelvis oriktiga bokföringsposter, skatteflykt, anställning av fiktiv personal, mutor, betalning till myndighetspersoner, finansiering av terrorism, penningtvätt och liknande. Compliance-linjen är också behörig att ta emot rapporter om potentiella brott mot regelefterlevnad som hänför sig till sakinformation av allvarlig art som kan påverka Mylans vitala intressen eller företagets anställdas fysiska säkerhet eller mentala integritet (som hot mot en annan persons säkerhet, mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, insideraffärer, intressekonflikter, allvarliga miljöbrott eller hot mot allmänhälsan, yppande av en företagshemlighet och allvarliga hot mot säkerheten i företagets informationssystem). Mylan uppmuntrar dig självfallet att rapportera alla potentiella brott mot regelefterlevnaden, även om det inte uppfyller dessa kriterier; dock bör du göra detta via de normala rapporteringskanalerna och inte via Compliance-linjen. Din rapport kommer att behandlas med största möjliga allvar och sekretess. Om din rapport angående en överträdelse av reglerna, gällande lagstiftning eller policy innehåller personlig information, ska datakontrollanten vara den enhet till vilken rapporten vidarebefordras och i händelse av att en rapport lämnas in eller 12 Mylans globala regelefterlevnad

27 Din rapport kommer att behandlas med största möjliga allvar och sekretess. vidarebefordras till OGC, kommer datakontrollanterna att vara följande enheter: Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, men vi uppmuntrar Entity Behörighet Arcana Arzneimittel GmbH, Docpharma BVBA Hospithera N.V., Mylan B.V.B.A., Mylan Europe B.V.B.A. Mylan Pharmaceuticals spol s.r.o Mylan ApS Mylan OY Mylan EMEA S.A.S., Mylan Generics France Holding S.A.S., Mylan S.A.S., Qualimed S.A.S. Mylan dura GmbH Generics Pharma Hellas Ltd. Mylan Kft McDermott Laboratories Limited (Gerard) Mylan S.p.A. Mylan Luxembourg 2 s.a.r.l. Mylan Group B.V. Mylan Pharmaceuticals Mylan Sp. Z.o.o Mylan, Lda. Mylan s.r.o. Mylan d.o.o. Xixia Pharmaceuticals (Proprietary) Limited Mylan Pharmaceuticals S.L., Prasfarma Oncologicos S.L. Mylan AB Mylan GmbH, Mylan Switzerland GmbH Generics [U.K.] Ltd. Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Luxembourg Netherlands Morocco Poland Portugal Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom Juni

28 Regler för god affärssed och etik Inledning Vi uppmuntrar anställda och icke anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport Mylan uppmuntrar dig självfallet att rapportera alla potentiella brott mot regelefterlevnaden. anställda och icke-anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport. Rapporterna kommer endast att behandlas för att utredningar ska kunna göras och nödvändiga åtgärder kunna vidtas och endast så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt för dessa syften. Personuppgifter som ingår i rapporter kan komma att vidarebefordras till USA och andra länder. Reglerna för rätten till åtkomst av information och rättslig prövning regleras i gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för databehandling är medgivandet från individen som lämnar in rapporten och medgivandet lämnas underförstått genom själva inlämnandet. Om du önskar ytterligare uppgifter angående Compliance-linjen ber vi dig att vänligen ställa förfrågan till OGC eller läsa Mylans policy för utredning och åtgärdande av potentiella brott mot regelefterlevnaden. Så kontaktas The Network: 14 Mylans globala regelefterlevnad

29 Vi ska verka i enlighet med de högsta etiska och integritetsmässiga normkraven. Telephone: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) *Please note that if dialing the international phone number of , you may call collect Juni

30 Regler för god affärssed och etik Inledning Rapporterna ska upprättas i god tro. Att lämna in en rapport som du vet är osann är emellertid i sig självt ett brott mot reglerna. Mail: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Rapporterna ska upprättas i god tro. Under förutsättning att din rapport har upprättats i god tro kommer den, oavsett riktigheten i din tolkning av fakta, reglerna, gällande lagstiftning eller policy, att behandlas som alla andra rapporter. Att lämna in en rapport som du vet är osann är emellertid i sig självt ett brott mot reglerna. d. Anmälan av rapport som mottagits Om du tar emot en rapport om potentiell överträdelse av reglerna, lagstiftning eller policy från personal eller från någon annan källa, rekommenderas det starkt att du underrättar OGC om detta. e. Ställa frågor och söka information Om du har några frågor angående reglerna eller dess tillämpning, eller om du stöter på eller blir varse situationer som reglerna inte behandlar, uppmanas du att kontakta OGC eller rättsavdelningen för vägledning innan åtgärder vidtas. 16 Mylans globala regelefterlevnad

31 7. Nolltolerans mot bestraffningsåtgärder Mylan kommer inte att tolerera någon form av bestraffningsåtgärder. Om du tror att du har blivit föremål för, eller håller på att utsättas för bestraffningsåtgärder, ska du kontakta OGC. 8. Disciplinära åtgärder Mylan kan vidta rättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning som inbegriper uppsägning av anställning/kontrakt för personer som bryter mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy. 9. Ändringar Mylan förbehåller sig rätten att vid behov ändra reglerna eller policyn i sin helhet med eller utan föregående meddelande, inom ramarna för vad lokal lagstiftning och policy medger. 10. Intyg Såvida inget förbud finns i lagstiftningen ska alla styrelseledamöter, chefer och anställda hos Mylan intyga att han eller hon läst reglerna och, såvitt han eller hon är införstådd, förstår och kommer att följa reglerna och samtycker till behandling av personuppgifter på ett sådant sätt som beskrivs i detta dokument och i anslutning till policyn för EMEA Compliance-linjen. OGC kommer att tillhandahålla förfarandet för detta intyg och kan komma att kräva liknande intyg i samband med att tillägg till koden godkänns och antas. Om intygandet som ovan krävs föranleder några problem kontaktar du: Din arbetsledare, närmaste personalansvarige, närmaste ansvariga för regelefterlevnad, eller OGC. Vidare förväntas representanter, konsulter och leverantörer som arbetar för Mylans räkning följa reglerna. Juni

32 18 Mylans globala regelefterlevnad

33 Mylans globala regelefterlevnad Intern verksamhet Juni

34 Regler för god affärssed och etik Intern verksamhet Mylan är en arbetsgivare som befrämjar jämställdhet och positiv särbehandling Mylan strävar efter att tillhandahålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. 1. Anställningsförhållandet a. Kollegor Mylan strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är produktiv, hälsosam, säker och utan diskriminering och trakasserier. b. Droger och alkohol Mylan strävar efter att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Därför förbjuder Mylan användning och innehav av olagliga droger och narkotika och att vara påverkad av alkohol när man utför arbetsuppgifter för Mylan. Dessutom får personalen aldrig arbeta när deras förmåga av någon anledning är nedsatt, inklusive vid nedsatt förmåga som orsakats av lagliga eller olagliga droger, narkotiska preparat eller alkohol. Mylan förbehåller sig rätten att testa arbetssökande personer och anställd personal och leverantörer för att se om de är påverkade av olagliga droger, alkohol eller missbrukar eller felaktigt använder receptbelagda läkemedel i den utsträckning detta test medges i gällande lokal lagstiftning. c. Mobbning och diskriminering Mylan är en arbetsgivare som genom såväl lagkrav som etiskt ställningstagande och sund affärspraxis står för jämlikhet. Vi strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och andra former 20 Mylans globala regelefterlevnad

35 Du förväntas föra register över och rapportera alla data och all information på ett uppriktigt och korrekt sätt. av diskriminering. Trakasserier innefattar sexuella trakasserier och andra former av beteende som är nedvärderande eller fientliga. Sexuella trakasserier inkluderar, men är inte begränsade till, ovälkomna sexuella närmanden, uppmaningar eller krav på sexuella tjänster och annan typ av verbalt, visuellt eller fysiskt beteende av sexuell natur. Trakasserier grundade på andra personliga egenskaper eller karaktärsdrag är också förbjudna. Mylan förbjuder verbalt, visuellt och fysiskt beteende som är nedvärderande eller visar fientlighet mot en person, innefattat beteende utifrån en sådan persons: ålder, ras, hudfärg, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, medborgarskap, civilstånd, mentala eller fysiska funktionsnedsättning, höga ålder eller någon annan egenskap som genom lag är skyddad. d. Säkerhet Vi har en skyldighet att uppträda på ett säkert och ansvarsfullt sätt så att vi inte skadar oss själva eller andra. På samma sätt måste vi vidta Juni

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012 Code of Conduct Uppförandekod 8 (Code of Conduct) 6 december 2012 Uppförandekod I. Inledning Våra anställdas ärlighet och omdöme är en väsentlig ingrediens för Flint Groups rykte och framgångar. Flint

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer