Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige"

Transkript

1 Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige

2 Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta nya standarder inom hälso-och sjukvården. Vi arbetar tillsammans världen över för att ge 7 miljarder människor tillgång till medicin av hög kvalitet, vi: Förnyar oss för att möta otillfredsställda behov Gör pålitlighet och bra service till en vana Gör det rätta inte det lätta Gör inverkan på framtiden genom passionerat globalt ledarskap. i Mylans globala regelefterlevnad

3 Vår vision Bygga en plan för att utvecklas till en mer skalbar, hållbar organisationsstruktur som ytterligare stärker våra bästa tillgångar vårt folk att ansluta, samarbeta och kommunicera för att fullfölja vårt uppdrag att sätta nya standarder inom hälso- och sjukvård, tillsammans arbetandes för att förse världens 7 miljarder människor med tillgång till medicin av hög kvalitet. Vårt varumärkeslöfte Kvalitetssäkerhet: Mylan arbetar hängivet med service och leveranspålitlighet i alla delar av sitt marknadserbjudande och sin verksamhet. Juni 2013 ii

4 Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Värderingar Mylans värderingsförklaring är grunden för företagets mission och vision samt varumärkeslöfte: kvalitetssäkerhet. De på samma gång ambitiösa, relevanta och associationsrika definitionerna av värderingarna gör dem unika för Mylan. Innovation Integritet Pålitlighet Service Lagarbete iii Mylans globala regelefterlevnad

5 Juni 2013 iv

6 Regler för god affärssed och etik Ett brev från Mylans chef för regelefterlevnad Affärsetik handlar om mycket mer än att bara följa reglerna. Det handlar om att föregå med gott exempel, att sätta höga normer, att ha modet att kunna fatta svåra beslut, att visa prov på de riktiga värderingarna och skapa en sund företagskultur. Office of Global Compliance (OGC Kontoret för global policy) strävar ständigt efter att förverkliga Mylans strategi för regelefterlevnad och tack vare dina ansträngningar har vi ett oslagbart program för regelefterlevnad där Mylans värderingar kommer till uttryck. Som du kommer att märka har vi ett inarbetat grundligt förfarande för att upptäcka och utreda potentiella överträdelser av regelefterlevnaden. Vår avdelning har ett nära samarbete med Mylans företagsledning och personal-, rätts- och finansavdelningarna för att kunna hantera och åtgärda problem som upptäcks. Som en del av Mylans regelefterlevnadsstrategi har vi skapat en innovativ regelefterlevnadsutbildning för anställda över hela världen. Vi kan alla vara stolta över vad vi har uppnått så här långt, men måste fortsatt fokusera på den fortgående utvecklingen och de stadiga förbättringarna i vårt globala regelefterlevnadsprogram. v Mylans globala regelefterlevnad

7 Vi har alla ett ansvar för vårt företags rykte och integritet. Tack vare din hängivenhet och dina ansträngningar kommer regelefterlevnaden att förbli en komponent av verklig betydelse för vår affärsstrategi, vilket gynnar oss alla, liksom Mylans kunder och aktieägare och de patienter som använder våra produkter och de samhällen som vi verkar i. Vänliga hälsningar, Brian S. Roman Vice verkställande direktör Chef för regelefterlevnad Kontor: Fax: Juni 2013 vi

8 vii Mylans globala regelefterlevnad

9 Mylans globala regelefterlevnad Innehållsförteckning Juni 2013 viii

10 Regler för god affärssed och etik Innehållsförteckning Inledning Ämne Sida Inledning...2 Regler för god affärssed och etik: omfattning och tillämpning...4 Syften med regler för god affärssed och etik...5 Regelefterlevnad och etik...6 Mylans globala program för regelefterlevnad...7 Personalens ansvar...9 Allmänt ansvar Efterlevnad av regler för god affärssed och etik Rapportering av potentiella överträdelser Anmälan av rapport som mottagits Ställa frågor och söka information Nolltolerans mot bestraffningsåtgärder...17 Disciplinära åtgärder...17 Ändringar Intyg...17 ix Mylans globala regelefterlevnad

11 Intern verksamhet Ämne Sida Anställningsförhållandet...20 Kollegor Droger och alkohol Mobbning och diskriminering Säkerhet Anställning Register...22 Räkenskaper och register Produktkvalitet...25 Företagets tillgångar...25 Allmänt Skydd av tillgångar Användning av tillgångar Patientsekretess...29 Datasekretess...29 Miljöskydd...29 Juni 2013 x

12 Regler för god affärssed och etik Innehållsförteckning Mylan som aktör på marknaden Ämne Sida Uppträdande på marknaden...32 Konkurrens...32 Konkurrensinformation...33 Produktmarknadsföring...34 Reklam...34 Bestickning, mutor och gåvor...35 Gällande lagstiftning Representation, gåvor och gratifikationer Extern kommunikation...39 Hederlighet i affärer...40 Export- och importlagstiftning...40 Penningtvättsbekämpning...41 Informationsförfrågan från myndighet...41 Värdepapperslagstiftning...42 xi Mylans globala regelefterlevnad

13 Undvikande av intressekonflikter Ämne Sida Översikt...44 Personliga förmåner...47 Affärsavtal med Mylan...47 Företagets affärsmöjligheter...48 Ekonomiska intressen i andra verksamheter...48 Anställning eller utförande av annan verksamhet för konkurrenters, leverantörers eller återförsäljares räkning...49 Familjemedlem/familjemedlemmar som är verksamma i branschen.49 Arbete inom välgörenhet, offentlig sektor och annat företagsexternt arbete...50 Politiska bidrag och relaterade aktiviteter...51 Juni 2013 xii

14 xiii Mylans globala regelefterlevnad

15 Mylans globala regelefterlevnad Inledning Juni

16 Regelefterlevnad Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sätt som är förenligt med reglerna, rådande lagstiftning och policy Mylan förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta möjliga etiska normer och integritet samt i enlighet med gällande lagstiftning. F. Vad innebär termen regelefterlevnad? S. I allmänhet betyder regelefterlevnad (compliance) att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt och på ett sätt som är förenligt med de regler, lagstiftning och den policy som definieras i denna text. 1. Inledning Mylan förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta möjliga etiska normer och integritet samt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa regler för god affärssed och etik för EMEA-regionen (nedan kallade regler och EMEA) återspeglar Mylans värderingar: Innovation, Integritet, Pålitlighet, Service och Lagarbete. Reglerna gäller Mylan och dess direktägda och indirekt ägda dotterbolag med avseende på deras affärsverksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) (som nedan gemensamt benämns Mylan) (Se Inledning, avsnitt 2). För att missförstånd ska undvikas ersätter dessa regler tidigare uppförandekoder för hela Mylans verksamhet inom EMEA. Som dotterbolag betecknas alla enheter som är direkt eller indirekt styrda, eller är gemensamt styrda av Mylan. I denna definition avses med styrning: 2 Mylans globala regelefterlevnad

17 Om det föreligger bristande överensstämmelse mellan reglerna och en policy ska reglerna vara rådande. (i) ifråga om ett företag, direkt eller indirekt ägande av över femtio procent (50 %) av de aktier eller andelar som är röstberättigande (eller det mindre procenttal som ett utländskt företag maximalt tillåts äga inom ett särskilt rättsområde) för val av styrelse till ett sådant företag, eller (ii) i fråga om en enhet som inte är ett företag, kapacitet att, direkt eller indirekt styra, eller påverka ledningen eller styrningen av eller policyinriktningen för denna enhet, genom innehav av röstberättigande värdepapper, via avtal eller på annat sätt. Reglerna avhandlar ett brett spektrum av olika affärsseder och närbesläktad verksamhet, men tar inte upp alla tänkbara problem som kan uppstå. De anger snarare de viktigaste vägledande riktlinjerna som representerar företagspolicy, företagsnormer och fastställda villkor för anställning hos Mylan. Om du är osäker i en viss fråga eller gällande krav, eller angående vad som är korrekt förfarande, ska du rådfråga din företagsledning eller annan områdesexpertis, som kan vara, men inte är begränsad till, OGC (kontoret för global policy) och rättsavdelningen. Tillämpning av reglerna hindrar inte att mer restriktiva normer i enlighet med lokala bestämmelser och lokal lagstiftning tillämpas lokalt i respektive land. I sådant fall ska det berörda Mylan-dotterbolaget utfärda en specifik lokalt gällande policy för att säkerställa att lokal lagstiftning efterlevs. Koden är avsedd att fungera som ett tillägg till, och inte ersätta, befintlig policy inom Mylan (kollektivt, policy). Mylan har och kommer att fortsätta att använda och utveckla detaljpolicy och procedurer i syfte att komplettera många av de områden som avhandlas i reglerna, liksom ta upp områden som reglerna inte omfattar. Mylans personal ska följa all policy som deras ansvarsområde omfattas av. Du kan hitta mycket av denna policy på företagets interna hemsida, annan policy kan finnas inom Juni

18 Regler för god affärssed och etik Inledning Reglerna utgör en sammanfattning av de normer som vår verksamhet i alla avseenden ska uppfylla Ställ dig frågan: Är det förenligt med policy? Är det förenligt med reglerna? Bör jag rådfråga rättsavdelningen? affärsenheter eller avdelningar på företaget. Om emellertid sinsemellan motstridiga uppgifter anges i (i) reglerna och en policy, är reglerna de som råder och alla motstridiga uppgifter ska omedelbart meddelas OGC, eller i (ii) reglerna och obligatoriska juridiska bestämmelser, ska dessa bestämmelser vara rådande och de motstridiga uppgifterna ska omgående meddelas OGC. Du kan erhålla kopior av reglerna på följande sätt: Från din lokala ansvariga för regelefterlevnad, från din lokala personalavdelning eller från OGC. Du kan även hitta reglerna på webben på: Från företagets intranät besök Functions > Compliance, eller 2. Regler för god affärssed och etik: omfattning och tillämpning Reglerna gäller Mylan och alla dess dotterbolag (som nedan gemensamt benämns dotterbolag), liksom alla nedanstående (som nedan gemensamt benämns personal) inom EMEA: Styrelsemedlemmar, chefer, anställda, 4 Mylans globala regelefterlevnad

19 OGC: Office of Global Compliance, Kontoret för global policy. representanter, konsulter, leverantörer eller andra personer som handlar för Mylans räkning eller representerar Mylan, under Mylans ledning. Termen anställd används för enkelhetens skull och är ingen antydan om rättsligt förbehåll för personer som inte är anställda och som i sitt anställningsavtal inte är underställda någons ledning. 3. Syften med regler för god affärssed och etik Syftena med reglerna är följande: Understryka Mylans engagemang i etiskt handlande och för en kultur präglad av regelefterlevnad, etik och iakttagande av gällande lagstiftning, föreskrifter, regler, förordningar, råd och påbud utfärdade av myndigheter (gemensamt benämnd lagstiftning) och policy; definiera Mylans grundläggande regler för rättsligt och etiskt uppförande; ange var och hur man kan få hjälp och råd om hur man hanterar regelefterlevnad och etiska frågor; informera personalen om procedurer för rapportering av kända eller misstänkta överträdelser av regler, lagstiftning eller policy; säkerställa korrekt hantering av regelefterlevnadsfrågor; upptäcka och förhindra överträdelser av reglerna, lagstiftningen eller policy, samt uppmuntra öppen kommunikation i olika ärenden eller frågor med koppling till etik och regelefterlevnad. Juni

20 Regler för god affärssed och etik Inledning Du omfattas av reglerna Mylans strävan efter regelefterlevnad kräver att du handlar etiskt när du utför arbete för Mylans räkning. 4. Regelefterlevnad och etik Det globala regelefterlevnadsprogrammet består av två delar (och kallas nedan programmet). Den del som handlar om regelefterlevnad förordnar efterlevnad av reglerna, lagstiftningen och policy. Dock kan det förekomma situationer där reglerna, lagstiftningen eller policyn är oklar i ett visst ärende, eller att problemet lämnats utan åtgärd. I sådana situationer utgör etikdelen i vårt program extra vägledning för ett korrekt förfarande. Etiken kräver att vi alltid är ärliga och agerar med integritet och på ett ansvarstagande vis i alla delar av vårt arbete, även vid avsaknad av specifika regler för regelefterlevnad. När du står inför ett problem som kräver etiska ställningstaganden, bör du fråga dig själv följande: Är det förenligt med policyn? Är det förenligt med reglerna? Bör jag rådfråga rättsavdelningen? Bör jag rådfråga OGC? Om du anser att en verksamhet utgör en överträdelse av reglerna, lagstiftningen eller policy, eller om du har några frågor om en speciell praxis eller ett särskilt förfarande, ska 6 Mylans globala regelefterlevnad

21 Vår Chief Compliance Officer leder vårt program för regelefterlevnad. du inte agera innan du har rådfrågat experterna. Be om vägledning från din chef, OGC, rättsavdelningen, personalavdelningen eller annan områdesexpert. 5. Mylans globala program för regelefterlevnad Mylans etik- och integritetsnormer och vår strävan efter regelefterlevnad har fastslagits av styrelsen, företagets ledning och dotterbolagets ledning. Styrelsen har gett vår Chief Compliance Officer och OGC huvudansvaret för hanteringen av företagets program för regelefterlevnad. Programmet har en utformning som hjälper till att säkerställa att Mylans policy och förfaranden, gällande lagar och förordningar samt etiska normer följs. Syftet med programmet är att bidra till att säkerställa att vi alla tillämpar reglerna och lagen när vi utför vårt arbete. Programmet innehåller: Riskhanteringsförfarande för regelefterlevnad; granskning och utveckling av policy; träning och utbildning; förfarande för granskning och övervakning; upprättande av förfaranden för rapportering av misstänkta eller inträffade överträdelser av reglerna, lagar eller policy; utredning av rapporter om bristande regelefterlevnad; lämpliga åtgärder för rapporter, inklusive, men inte begränsat till, disciplinära eller andra korrigerande åtgärder, efter behov. Kontaktinformationen för OGC inkluderar följande: Juni

22 Regler för god affärssed och etik Inledning Etik: Uppriktighet, Integritet, Ansvarsskyldighet Du uppmanas starkt att agera mot olämpligt uppträdande genom att rapportera det. Telephone: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) *Please note that if dialing the international phone number of , you may call collect 8 Mylans globala regelefterlevnad

23 Säkerställ att du vid varje tidpunkt är förtrogen med och följer gällande lagstiftning och policy som har bäring på din tjänst och våra regler E-post: Säker fax: Postadress: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Nätet: Från företagets intranät besök Functions > Compliance. 6. Personalens ansvar a. Allmänt ansvar Mylans personal har ett viktigt ansvar med avseende på reglerna. Vi ska: Vara insatta i gällande lagstiftning och policy som berör vår tjänst och våra regler och alltid följa dem; sätta höga normer ifråga om etik och integritet; och söka vägledning när vi har frågor att ställa. Du uppmanas starkt att agera mot olämpligt uppträdande genom att rapportera detta. Personer i chefsposition och i verkställande och arbetsledande ställning hos Mylan ska även: Sörja för en arbetsmiljö där öppen kommunikation i fråga om rättsliga eller etiska problem och angelägenheter uppmuntras; säkerställa att all personal du ansvarar för genomgår lämplig utbildning i reglerna och gällande lagstiftning och policy; ha god kännedom om de resurser som finns att tillgå vid hanteringen av Juni

24 Regler för god affärssed och etik Inledning juridiska och etiska frågor och spörsmål; och Sök vägledning när du har frågor Vårt agerande ska vara förenligt med reglernas anda och mening. förstärka vårt etiska och regelefterlevande arbetssätt genom starkt etiskt ledarskap på alla nivåer. b. Efterlevnad av regler för god affärssed och etik Vi har ansvaret för att säkerställa att Mylan följer lagstiftningen i alla länder där företaget bedriver verksamhet. Efterlevnad av reglerna, lagstiftningen och policy är ovillkorlig och krävs för fortsatt anställning, vid anställning eller uppdragstagande för all personal. Vi måste bedriva vår yrkesutövning på ett sätt som är förenligt med reglernas anda och mening och undvika att någon ens får intrycket av att vi uppträder olämpligt. Du bör vara medveten om att alla inträffade eller misstänkta överträdelser av reglerna, gällande lagstiftning eller policy kan leda till att en rapport inlämnas till din närmaste ansvariga för regelefterlevnad, din lokala personalavdelning, rättsavdelningen eller OGC och att en sådan rapport oundvikligen kommer att innehålla personlig information om dig, som kan behandlas av andra anställda eller andra Mylan-avdelningar som deltar i OGC:s verksamhet. I sådana fall kan din personliga information användas i utredningen av rapporten, men endast under 10 Mylans globala regelefterlevnad

25 Du ska först söka diskutera ärenden som gäller regelefterlevnad med din arbetsledare. den tidsperiod som kan anses rimlig för detta ändamål och informationen kan vidarebefordras till ett tredje land, inklusive USA. Du kan utöva din rätt till åtkomst av personliga uppgifter och dina rättsmedel, för vilka reglerna kan variera i respektive nationell lagstiftning. Dock bör du vara medveten om att din rätt till åtkomst av informationen kan vara begränsad om den kan äventyra utredningens genomförande. c. Rapportering av potentiella överträdelser Om du tror att ditt, eller en kollegas, handlande har, eller kan ha, brutit mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy, uppmanas du starkt att rapportera ärendet. I allmänhet bör du i första hand meddela din närmaste överordnade. Din arbetsledare har möjlighet att bidra med värdefulla insikter och perspektiv och uppmuntra till att problemen löses inom lämplig arbetsenhet. Om det emellertid inte känns tryggt att ta upp ett ärende med din närmaste överordnade eller om du inte anser att din arbetsledare har hanterat ärendet på ett korrekt sätt, kan du även rapportera saken till: Din närmaste ansvariga för regelefterlevnad, din lokala personalavdelning, rättsavdelningen eller OGC. Dessa är de normala kommunikationskanalerna och ska användas i de flesta fall. Mylan tillhandahåller dessutom ytterligare en rapporteringsväg för vissa typer av potentiella brister i regelefterlevnaden: Compliancelinjen (linjen för regelefterlevnadsärenden). Compliance-linjen sköts av en tredjepartsleverantör (som nedan kallas för The Network, Nätet) som tar emot dina samtal på ditt språk och vidarebefordrar informationen till OGC. Observera dock att på grund av vissa rättsliga begränsningar, har Compliance-linjen endast tillstånd att ta emot rapporter angående allvarliga risker för Mylan inom bokföring, finansiell rapportering, internkontroll, Juni

26 Regler för god affärssed och etik Inledning Vi uppmuntrar anställda och icke anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport Om du misstänker att ditt eller en kollegas handlande brutit mot eller kan ha brutit mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy uppmanas du starkt att rapportera ärendet. bedrägeri, ekonomisk granskning, mutor, bankverksamhet och andra finansiella eller bokföringsrelaterade ärenden, exempelvis oriktiga bokföringsposter, skatteflykt, anställning av fiktiv personal, mutor, betalning till myndighetspersoner, finansiering av terrorism, penningtvätt och liknande. Compliance-linjen är också behörig att ta emot rapporter om potentiella brott mot regelefterlevnad som hänför sig till sakinformation av allvarlig art som kan påverka Mylans vitala intressen eller företagets anställdas fysiska säkerhet eller mentala integritet (som hot mot en annan persons säkerhet, mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, insideraffärer, intressekonflikter, allvarliga miljöbrott eller hot mot allmänhälsan, yppande av en företagshemlighet och allvarliga hot mot säkerheten i företagets informationssystem). Mylan uppmuntrar dig självfallet att rapportera alla potentiella brott mot regelefterlevnaden, även om det inte uppfyller dessa kriterier; dock bör du göra detta via de normala rapporteringskanalerna och inte via Compliance-linjen. Din rapport kommer att behandlas med största möjliga allvar och sekretess. Om din rapport angående en överträdelse av reglerna, gällande lagstiftning eller policy innehåller personlig information, ska datakontrollanten vara den enhet till vilken rapporten vidarebefordras och i händelse av att en rapport lämnas in eller 12 Mylans globala regelefterlevnad

27 Din rapport kommer att behandlas med största möjliga allvar och sekretess. vidarebefordras till OGC, kommer datakontrollanterna att vara följande enheter: Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, men vi uppmuntrar Entity Behörighet Arcana Arzneimittel GmbH, Docpharma BVBA Hospithera N.V., Mylan B.V.B.A., Mylan Europe B.V.B.A. Mylan Pharmaceuticals spol s.r.o Mylan ApS Mylan OY Mylan EMEA S.A.S., Mylan Generics France Holding S.A.S., Mylan S.A.S., Qualimed S.A.S. Mylan dura GmbH Generics Pharma Hellas Ltd. Mylan Kft McDermott Laboratories Limited (Gerard) Mylan S.p.A. Mylan Luxembourg 2 s.a.r.l. Mylan Group B.V. Mylan Pharmaceuticals Mylan Sp. Z.o.o Mylan, Lda. Mylan s.r.o. Mylan d.o.o. Xixia Pharmaceuticals (Proprietary) Limited Mylan Pharmaceuticals S.L., Prasfarma Oncologicos S.L. Mylan AB Mylan GmbH, Mylan Switzerland GmbH Generics [U.K.] Ltd. Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Luxembourg Netherlands Morocco Poland Portugal Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom Juni

28 Regler för god affärssed och etik Inledning Vi uppmuntrar anställda och icke anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport Mylan uppmuntrar dig självfallet att rapportera alla potentiella brott mot regelefterlevnaden. anställda och icke-anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport. Rapporterna kommer endast att behandlas för att utredningar ska kunna göras och nödvändiga åtgärder kunna vidtas och endast så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt för dessa syften. Personuppgifter som ingår i rapporter kan komma att vidarebefordras till USA och andra länder. Reglerna för rätten till åtkomst av information och rättslig prövning regleras i gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för databehandling är medgivandet från individen som lämnar in rapporten och medgivandet lämnas underförstått genom själva inlämnandet. Om du önskar ytterligare uppgifter angående Compliance-linjen ber vi dig att vänligen ställa förfrågan till OGC eller läsa Mylans policy för utredning och åtgärdande av potentiella brott mot regelefterlevnaden. Så kontaktas The Network: 14 Mylans globala regelefterlevnad

29 Vi ska verka i enlighet med de högsta etiska och integritetsmässiga normkraven. Telephone: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) *Please note that if dialing the international phone number of , you may call collect Juni

30 Regler för god affärssed och etik Inledning Rapporterna ska upprättas i god tro. Att lämna in en rapport som du vet är osann är emellertid i sig självt ett brott mot reglerna. Mail: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Rapporterna ska upprättas i god tro. Under förutsättning att din rapport har upprättats i god tro kommer den, oavsett riktigheten i din tolkning av fakta, reglerna, gällande lagstiftning eller policy, att behandlas som alla andra rapporter. Att lämna in en rapport som du vet är osann är emellertid i sig självt ett brott mot reglerna. d. Anmälan av rapport som mottagits Om du tar emot en rapport om potentiell överträdelse av reglerna, lagstiftning eller policy från personal eller från någon annan källa, rekommenderas det starkt att du underrättar OGC om detta. e. Ställa frågor och söka information Om du har några frågor angående reglerna eller dess tillämpning, eller om du stöter på eller blir varse situationer som reglerna inte behandlar, uppmanas du att kontakta OGC eller rättsavdelningen för vägledning innan åtgärder vidtas. 16 Mylans globala regelefterlevnad

31 7. Nolltolerans mot bestraffningsåtgärder Mylan kommer inte att tolerera någon form av bestraffningsåtgärder. Om du tror att du har blivit föremål för, eller håller på att utsättas för bestraffningsåtgärder, ska du kontakta OGC. 8. Disciplinära åtgärder Mylan kan vidta rättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning som inbegriper uppsägning av anställning/kontrakt för personer som bryter mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy. 9. Ändringar Mylan förbehåller sig rätten att vid behov ändra reglerna eller policyn i sin helhet med eller utan föregående meddelande, inom ramarna för vad lokal lagstiftning och policy medger. 10. Intyg Såvida inget förbud finns i lagstiftningen ska alla styrelseledamöter, chefer och anställda hos Mylan intyga att han eller hon läst reglerna och, såvitt han eller hon är införstådd, förstår och kommer att följa reglerna och samtycker till behandling av personuppgifter på ett sådant sätt som beskrivs i detta dokument och i anslutning till policyn för EMEA Compliance-linjen. OGC kommer att tillhandahålla förfarandet för detta intyg och kan komma att kräva liknande intyg i samband med att tillägg till koden godkänns och antas. Om intygandet som ovan krävs föranleder några problem kontaktar du: Din arbetsledare, närmaste personalansvarige, närmaste ansvariga för regelefterlevnad, eller OGC. Vidare förväntas representanter, konsulter och leverantörer som arbetar för Mylans räkning följa reglerna. Juni

32 18 Mylans globala regelefterlevnad

33 Mylans globala regelefterlevnad Intern verksamhet Juni

34 Regler för god affärssed och etik Intern verksamhet Mylan är en arbetsgivare som befrämjar jämställdhet och positiv särbehandling Mylan strävar efter att tillhandahålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. 1. Anställningsförhållandet a. Kollegor Mylan strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är produktiv, hälsosam, säker och utan diskriminering och trakasserier. b. Droger och alkohol Mylan strävar efter att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Därför förbjuder Mylan användning och innehav av olagliga droger och narkotika och att vara påverkad av alkohol när man utför arbetsuppgifter för Mylan. Dessutom får personalen aldrig arbeta när deras förmåga av någon anledning är nedsatt, inklusive vid nedsatt förmåga som orsakats av lagliga eller olagliga droger, narkotiska preparat eller alkohol. Mylan förbehåller sig rätten att testa arbetssökande personer och anställd personal och leverantörer för att se om de är påverkade av olagliga droger, alkohol eller missbrukar eller felaktigt använder receptbelagda läkemedel i den utsträckning detta test medges i gällande lokal lagstiftning. c. Mobbning och diskriminering Mylan är en arbetsgivare som genom såväl lagkrav som etiskt ställningstagande och sund affärspraxis står för jämlikhet. Vi strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och andra former 20 Mylans globala regelefterlevnad

35 Du förväntas föra register över och rapportera alla data och all information på ett uppriktigt och korrekt sätt. av diskriminering. Trakasserier innefattar sexuella trakasserier och andra former av beteende som är nedvärderande eller fientliga. Sexuella trakasserier inkluderar, men är inte begränsade till, ovälkomna sexuella närmanden, uppmaningar eller krav på sexuella tjänster och annan typ av verbalt, visuellt eller fysiskt beteende av sexuell natur. Trakasserier grundade på andra personliga egenskaper eller karaktärsdrag är också förbjudna. Mylan förbjuder verbalt, visuellt och fysiskt beteende som är nedvärderande eller visar fientlighet mot en person, innefattat beteende utifrån en sådan persons: ålder, ras, hudfärg, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, medborgarskap, civilstånd, mentala eller fysiska funktionsnedsättning, höga ålder eller någon annan egenskap som genom lag är skyddad. d. Säkerhet Vi har en skyldighet att uppträda på ett säkert och ansvarsfullt sätt så att vi inte skadar oss själva eller andra. På samma sätt måste vi vidta Juni

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer