Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige"

Transkript

1 Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige

2 Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta nya standarder inom hälso-och sjukvården. Vi arbetar tillsammans världen över för att ge 7 miljarder människor tillgång till medicin av hög kvalitet, vi: Förnyar oss för att möta otillfredsställda behov Gör pålitlighet och bra service till en vana Gör det rätta inte det lätta Gör inverkan på framtiden genom passionerat globalt ledarskap. i Mylans globala regelefterlevnad

3 Vår vision Bygga en plan för att utvecklas till en mer skalbar, hållbar organisationsstruktur som ytterligare stärker våra bästa tillgångar vårt folk att ansluta, samarbeta och kommunicera för att fullfölja vårt uppdrag att sätta nya standarder inom hälso- och sjukvård, tillsammans arbetandes för att förse världens 7 miljarder människor med tillgång till medicin av hög kvalitet. Vårt varumärkeslöfte Kvalitetssäkerhet: Mylan arbetar hängivet med service och leveranspålitlighet i alla delar av sitt marknadserbjudande och sin verksamhet. Juni 2013 ii

4 Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Värderingar Mylans värderingsförklaring är grunden för företagets mission och vision samt varumärkeslöfte: kvalitetssäkerhet. De på samma gång ambitiösa, relevanta och associationsrika definitionerna av värderingarna gör dem unika för Mylan. Innovation Integritet Pålitlighet Service Lagarbete iii Mylans globala regelefterlevnad

5 Juni 2013 iv

6 Regler för god affärssed och etik Ett brev från Mylans chef för regelefterlevnad Affärsetik handlar om mycket mer än att bara följa reglerna. Det handlar om att föregå med gott exempel, att sätta höga normer, att ha modet att kunna fatta svåra beslut, att visa prov på de riktiga värderingarna och skapa en sund företagskultur. Office of Global Compliance (OGC Kontoret för global policy) strävar ständigt efter att förverkliga Mylans strategi för regelefterlevnad och tack vare dina ansträngningar har vi ett oslagbart program för regelefterlevnad där Mylans värderingar kommer till uttryck. Som du kommer att märka har vi ett inarbetat grundligt förfarande för att upptäcka och utreda potentiella överträdelser av regelefterlevnaden. Vår avdelning har ett nära samarbete med Mylans företagsledning och personal-, rätts- och finansavdelningarna för att kunna hantera och åtgärda problem som upptäcks. Som en del av Mylans regelefterlevnadsstrategi har vi skapat en innovativ regelefterlevnadsutbildning för anställda över hela världen. Vi kan alla vara stolta över vad vi har uppnått så här långt, men måste fortsatt fokusera på den fortgående utvecklingen och de stadiga förbättringarna i vårt globala regelefterlevnadsprogram. v Mylans globala regelefterlevnad

7 Vi har alla ett ansvar för vårt företags rykte och integritet. Tack vare din hängivenhet och dina ansträngningar kommer regelefterlevnaden att förbli en komponent av verklig betydelse för vår affärsstrategi, vilket gynnar oss alla, liksom Mylans kunder och aktieägare och de patienter som använder våra produkter och de samhällen som vi verkar i. Vänliga hälsningar, Brian S. Roman Vice verkställande direktör Chef för regelefterlevnad Kontor: Fax: Juni 2013 vi

8 vii Mylans globala regelefterlevnad

9 Mylans globala regelefterlevnad Innehållsförteckning Juni 2013 viii

10 Regler för god affärssed och etik Innehållsförteckning Inledning Ämne Sida Inledning...2 Regler för god affärssed och etik: omfattning och tillämpning...4 Syften med regler för god affärssed och etik...5 Regelefterlevnad och etik...6 Mylans globala program för regelefterlevnad...7 Personalens ansvar...9 Allmänt ansvar Efterlevnad av regler för god affärssed och etik Rapportering av potentiella överträdelser Anmälan av rapport som mottagits Ställa frågor och söka information Nolltolerans mot bestraffningsåtgärder...17 Disciplinära åtgärder...17 Ändringar Intyg...17 ix Mylans globala regelefterlevnad

11 Intern verksamhet Ämne Sida Anställningsförhållandet...20 Kollegor Droger och alkohol Mobbning och diskriminering Säkerhet Anställning Register...22 Räkenskaper och register Produktkvalitet...25 Företagets tillgångar...25 Allmänt Skydd av tillgångar Användning av tillgångar Patientsekretess...29 Datasekretess...29 Miljöskydd...29 Juni 2013 x

12 Regler för god affärssed och etik Innehållsförteckning Mylan som aktör på marknaden Ämne Sida Uppträdande på marknaden...32 Konkurrens...32 Konkurrensinformation...33 Produktmarknadsföring...34 Reklam...34 Bestickning, mutor och gåvor...35 Gällande lagstiftning Representation, gåvor och gratifikationer Extern kommunikation...39 Hederlighet i affärer...40 Export- och importlagstiftning...40 Penningtvättsbekämpning...41 Informationsförfrågan från myndighet...41 Värdepapperslagstiftning...42 xi Mylans globala regelefterlevnad

13 Undvikande av intressekonflikter Ämne Sida Översikt...44 Personliga förmåner...47 Affärsavtal med Mylan...47 Företagets affärsmöjligheter...48 Ekonomiska intressen i andra verksamheter...48 Anställning eller utförande av annan verksamhet för konkurrenters, leverantörers eller återförsäljares räkning...49 Familjemedlem/familjemedlemmar som är verksamma i branschen.49 Arbete inom välgörenhet, offentlig sektor och annat företagsexternt arbete...50 Politiska bidrag och relaterade aktiviteter...51 Juni 2013 xii

14 xiii Mylans globala regelefterlevnad

15 Mylans globala regelefterlevnad Inledning Juni

16 Regelefterlevnad Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sätt som är förenligt med reglerna, rådande lagstiftning och policy Mylan förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta möjliga etiska normer och integritet samt i enlighet med gällande lagstiftning. F. Vad innebär termen regelefterlevnad? S. I allmänhet betyder regelefterlevnad (compliance) att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt och på ett sätt som är förenligt med de regler, lagstiftning och den policy som definieras i denna text. 1. Inledning Mylan förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med högsta möjliga etiska normer och integritet samt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa regler för god affärssed och etik för EMEA-regionen (nedan kallade regler och EMEA) återspeglar Mylans värderingar: Innovation, Integritet, Pålitlighet, Service och Lagarbete. Reglerna gäller Mylan och dess direktägda och indirekt ägda dotterbolag med avseende på deras affärsverksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) (som nedan gemensamt benämns Mylan) (Se Inledning, avsnitt 2). För att missförstånd ska undvikas ersätter dessa regler tidigare uppförandekoder för hela Mylans verksamhet inom EMEA. Som dotterbolag betecknas alla enheter som är direkt eller indirekt styrda, eller är gemensamt styrda av Mylan. I denna definition avses med styrning: 2 Mylans globala regelefterlevnad

17 Om det föreligger bristande överensstämmelse mellan reglerna och en policy ska reglerna vara rådande. (i) ifråga om ett företag, direkt eller indirekt ägande av över femtio procent (50 %) av de aktier eller andelar som är röstberättigande (eller det mindre procenttal som ett utländskt företag maximalt tillåts äga inom ett särskilt rättsområde) för val av styrelse till ett sådant företag, eller (ii) i fråga om en enhet som inte är ett företag, kapacitet att, direkt eller indirekt styra, eller påverka ledningen eller styrningen av eller policyinriktningen för denna enhet, genom innehav av röstberättigande värdepapper, via avtal eller på annat sätt. Reglerna avhandlar ett brett spektrum av olika affärsseder och närbesläktad verksamhet, men tar inte upp alla tänkbara problem som kan uppstå. De anger snarare de viktigaste vägledande riktlinjerna som representerar företagspolicy, företagsnormer och fastställda villkor för anställning hos Mylan. Om du är osäker i en viss fråga eller gällande krav, eller angående vad som är korrekt förfarande, ska du rådfråga din företagsledning eller annan områdesexpertis, som kan vara, men inte är begränsad till, OGC (kontoret för global policy) och rättsavdelningen. Tillämpning av reglerna hindrar inte att mer restriktiva normer i enlighet med lokala bestämmelser och lokal lagstiftning tillämpas lokalt i respektive land. I sådant fall ska det berörda Mylan-dotterbolaget utfärda en specifik lokalt gällande policy för att säkerställa att lokal lagstiftning efterlevs. Koden är avsedd att fungera som ett tillägg till, och inte ersätta, befintlig policy inom Mylan (kollektivt, policy). Mylan har och kommer att fortsätta att använda och utveckla detaljpolicy och procedurer i syfte att komplettera många av de områden som avhandlas i reglerna, liksom ta upp områden som reglerna inte omfattar. Mylans personal ska följa all policy som deras ansvarsområde omfattas av. Du kan hitta mycket av denna policy på företagets interna hemsida, annan policy kan finnas inom Juni

18 Regler för god affärssed och etik Inledning Reglerna utgör en sammanfattning av de normer som vår verksamhet i alla avseenden ska uppfylla Ställ dig frågan: Är det förenligt med policy? Är det förenligt med reglerna? Bör jag rådfråga rättsavdelningen? affärsenheter eller avdelningar på företaget. Om emellertid sinsemellan motstridiga uppgifter anges i (i) reglerna och en policy, är reglerna de som råder och alla motstridiga uppgifter ska omedelbart meddelas OGC, eller i (ii) reglerna och obligatoriska juridiska bestämmelser, ska dessa bestämmelser vara rådande och de motstridiga uppgifterna ska omgående meddelas OGC. Du kan erhålla kopior av reglerna på följande sätt: Från din lokala ansvariga för regelefterlevnad, från din lokala personalavdelning eller från OGC. Du kan även hitta reglerna på webben på: Från företagets intranät besök Functions > Compliance, eller 2. Regler för god affärssed och etik: omfattning och tillämpning Reglerna gäller Mylan och alla dess dotterbolag (som nedan gemensamt benämns dotterbolag), liksom alla nedanstående (som nedan gemensamt benämns personal) inom EMEA: Styrelsemedlemmar, chefer, anställda, 4 Mylans globala regelefterlevnad

19 OGC: Office of Global Compliance, Kontoret för global policy. representanter, konsulter, leverantörer eller andra personer som handlar för Mylans räkning eller representerar Mylan, under Mylans ledning. Termen anställd används för enkelhetens skull och är ingen antydan om rättsligt förbehåll för personer som inte är anställda och som i sitt anställningsavtal inte är underställda någons ledning. 3. Syften med regler för god affärssed och etik Syftena med reglerna är följande: Understryka Mylans engagemang i etiskt handlande och för en kultur präglad av regelefterlevnad, etik och iakttagande av gällande lagstiftning, föreskrifter, regler, förordningar, råd och påbud utfärdade av myndigheter (gemensamt benämnd lagstiftning) och policy; definiera Mylans grundläggande regler för rättsligt och etiskt uppförande; ange var och hur man kan få hjälp och råd om hur man hanterar regelefterlevnad och etiska frågor; informera personalen om procedurer för rapportering av kända eller misstänkta överträdelser av regler, lagstiftning eller policy; säkerställa korrekt hantering av regelefterlevnadsfrågor; upptäcka och förhindra överträdelser av reglerna, lagstiftningen eller policy, samt uppmuntra öppen kommunikation i olika ärenden eller frågor med koppling till etik och regelefterlevnad. Juni

20 Regler för god affärssed och etik Inledning Du omfattas av reglerna Mylans strävan efter regelefterlevnad kräver att du handlar etiskt när du utför arbete för Mylans räkning. 4. Regelefterlevnad och etik Det globala regelefterlevnadsprogrammet består av två delar (och kallas nedan programmet). Den del som handlar om regelefterlevnad förordnar efterlevnad av reglerna, lagstiftningen och policy. Dock kan det förekomma situationer där reglerna, lagstiftningen eller policyn är oklar i ett visst ärende, eller att problemet lämnats utan åtgärd. I sådana situationer utgör etikdelen i vårt program extra vägledning för ett korrekt förfarande. Etiken kräver att vi alltid är ärliga och agerar med integritet och på ett ansvarstagande vis i alla delar av vårt arbete, även vid avsaknad av specifika regler för regelefterlevnad. När du står inför ett problem som kräver etiska ställningstaganden, bör du fråga dig själv följande: Är det förenligt med policyn? Är det förenligt med reglerna? Bör jag rådfråga rättsavdelningen? Bör jag rådfråga OGC? Om du anser att en verksamhet utgör en överträdelse av reglerna, lagstiftningen eller policy, eller om du har några frågor om en speciell praxis eller ett särskilt förfarande, ska 6 Mylans globala regelefterlevnad

21 Vår Chief Compliance Officer leder vårt program för regelefterlevnad. du inte agera innan du har rådfrågat experterna. Be om vägledning från din chef, OGC, rättsavdelningen, personalavdelningen eller annan områdesexpert. 5. Mylans globala program för regelefterlevnad Mylans etik- och integritetsnormer och vår strävan efter regelefterlevnad har fastslagits av styrelsen, företagets ledning och dotterbolagets ledning. Styrelsen har gett vår Chief Compliance Officer och OGC huvudansvaret för hanteringen av företagets program för regelefterlevnad. Programmet har en utformning som hjälper till att säkerställa att Mylans policy och förfaranden, gällande lagar och förordningar samt etiska normer följs. Syftet med programmet är att bidra till att säkerställa att vi alla tillämpar reglerna och lagen när vi utför vårt arbete. Programmet innehåller: Riskhanteringsförfarande för regelefterlevnad; granskning och utveckling av policy; träning och utbildning; förfarande för granskning och övervakning; upprättande av förfaranden för rapportering av misstänkta eller inträffade överträdelser av reglerna, lagar eller policy; utredning av rapporter om bristande regelefterlevnad; lämpliga åtgärder för rapporter, inklusive, men inte begränsat till, disciplinära eller andra korrigerande åtgärder, efter behov. Kontaktinformationen för OGC inkluderar följande: Juni

22 Regler för god affärssed och etik Inledning Etik: Uppriktighet, Integritet, Ansvarsskyldighet Du uppmanas starkt att agera mot olämpligt uppträdande genom att rapportera det. Telephone: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) *Please note that if dialing the international phone number of , you may call collect 8 Mylans globala regelefterlevnad

23 Säkerställ att du vid varje tidpunkt är förtrogen med och följer gällande lagstiftning och policy som har bäring på din tjänst och våra regler E-post: Säker fax: Postadress: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Nätet: Från företagets intranät besök Functions > Compliance. 6. Personalens ansvar a. Allmänt ansvar Mylans personal har ett viktigt ansvar med avseende på reglerna. Vi ska: Vara insatta i gällande lagstiftning och policy som berör vår tjänst och våra regler och alltid följa dem; sätta höga normer ifråga om etik och integritet; och söka vägledning när vi har frågor att ställa. Du uppmanas starkt att agera mot olämpligt uppträdande genom att rapportera detta. Personer i chefsposition och i verkställande och arbetsledande ställning hos Mylan ska även: Sörja för en arbetsmiljö där öppen kommunikation i fråga om rättsliga eller etiska problem och angelägenheter uppmuntras; säkerställa att all personal du ansvarar för genomgår lämplig utbildning i reglerna och gällande lagstiftning och policy; ha god kännedom om de resurser som finns att tillgå vid hanteringen av Juni

24 Regler för god affärssed och etik Inledning juridiska och etiska frågor och spörsmål; och Sök vägledning när du har frågor Vårt agerande ska vara förenligt med reglernas anda och mening. förstärka vårt etiska och regelefterlevande arbetssätt genom starkt etiskt ledarskap på alla nivåer. b. Efterlevnad av regler för god affärssed och etik Vi har ansvaret för att säkerställa att Mylan följer lagstiftningen i alla länder där företaget bedriver verksamhet. Efterlevnad av reglerna, lagstiftningen och policy är ovillkorlig och krävs för fortsatt anställning, vid anställning eller uppdragstagande för all personal. Vi måste bedriva vår yrkesutövning på ett sätt som är förenligt med reglernas anda och mening och undvika att någon ens får intrycket av att vi uppträder olämpligt. Du bör vara medveten om att alla inträffade eller misstänkta överträdelser av reglerna, gällande lagstiftning eller policy kan leda till att en rapport inlämnas till din närmaste ansvariga för regelefterlevnad, din lokala personalavdelning, rättsavdelningen eller OGC och att en sådan rapport oundvikligen kommer att innehålla personlig information om dig, som kan behandlas av andra anställda eller andra Mylan-avdelningar som deltar i OGC:s verksamhet. I sådana fall kan din personliga information användas i utredningen av rapporten, men endast under 10 Mylans globala regelefterlevnad

25 Du ska först söka diskutera ärenden som gäller regelefterlevnad med din arbetsledare. den tidsperiod som kan anses rimlig för detta ändamål och informationen kan vidarebefordras till ett tredje land, inklusive USA. Du kan utöva din rätt till åtkomst av personliga uppgifter och dina rättsmedel, för vilka reglerna kan variera i respektive nationell lagstiftning. Dock bör du vara medveten om att din rätt till åtkomst av informationen kan vara begränsad om den kan äventyra utredningens genomförande. c. Rapportering av potentiella överträdelser Om du tror att ditt, eller en kollegas, handlande har, eller kan ha, brutit mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy, uppmanas du starkt att rapportera ärendet. I allmänhet bör du i första hand meddela din närmaste överordnade. Din arbetsledare har möjlighet att bidra med värdefulla insikter och perspektiv och uppmuntra till att problemen löses inom lämplig arbetsenhet. Om det emellertid inte känns tryggt att ta upp ett ärende med din närmaste överordnade eller om du inte anser att din arbetsledare har hanterat ärendet på ett korrekt sätt, kan du även rapportera saken till: Din närmaste ansvariga för regelefterlevnad, din lokala personalavdelning, rättsavdelningen eller OGC. Dessa är de normala kommunikationskanalerna och ska användas i de flesta fall. Mylan tillhandahåller dessutom ytterligare en rapporteringsväg för vissa typer av potentiella brister i regelefterlevnaden: Compliancelinjen (linjen för regelefterlevnadsärenden). Compliance-linjen sköts av en tredjepartsleverantör (som nedan kallas för The Network, Nätet) som tar emot dina samtal på ditt språk och vidarebefordrar informationen till OGC. Observera dock att på grund av vissa rättsliga begränsningar, har Compliance-linjen endast tillstånd att ta emot rapporter angående allvarliga risker för Mylan inom bokföring, finansiell rapportering, internkontroll, Juni

26 Regler för god affärssed och etik Inledning Vi uppmuntrar anställda och icke anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport Om du misstänker att ditt eller en kollegas handlande brutit mot eller kan ha brutit mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy uppmanas du starkt att rapportera ärendet. bedrägeri, ekonomisk granskning, mutor, bankverksamhet och andra finansiella eller bokföringsrelaterade ärenden, exempelvis oriktiga bokföringsposter, skatteflykt, anställning av fiktiv personal, mutor, betalning till myndighetspersoner, finansiering av terrorism, penningtvätt och liknande. Compliance-linjen är också behörig att ta emot rapporter om potentiella brott mot regelefterlevnad som hänför sig till sakinformation av allvarlig art som kan påverka Mylans vitala intressen eller företagets anställdas fysiska säkerhet eller mentala integritet (som hot mot en annan persons säkerhet, mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, insideraffärer, intressekonflikter, allvarliga miljöbrott eller hot mot allmänhälsan, yppande av en företagshemlighet och allvarliga hot mot säkerheten i företagets informationssystem). Mylan uppmuntrar dig självfallet att rapportera alla potentiella brott mot regelefterlevnaden, även om det inte uppfyller dessa kriterier; dock bör du göra detta via de normala rapporteringskanalerna och inte via Compliance-linjen. Din rapport kommer att behandlas med största möjliga allvar och sekretess. Om din rapport angående en överträdelse av reglerna, gällande lagstiftning eller policy innehåller personlig information, ska datakontrollanten vara den enhet till vilken rapporten vidarebefordras och i händelse av att en rapport lämnas in eller 12 Mylans globala regelefterlevnad

27 Din rapport kommer att behandlas med största möjliga allvar och sekretess. vidarebefordras till OGC, kommer datakontrollanterna att vara följande enheter: Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, men vi uppmuntrar Entity Behörighet Arcana Arzneimittel GmbH, Docpharma BVBA Hospithera N.V., Mylan B.V.B.A., Mylan Europe B.V.B.A. Mylan Pharmaceuticals spol s.r.o Mylan ApS Mylan OY Mylan EMEA S.A.S., Mylan Generics France Holding S.A.S., Mylan S.A.S., Qualimed S.A.S. Mylan dura GmbH Generics Pharma Hellas Ltd. Mylan Kft McDermott Laboratories Limited (Gerard) Mylan S.p.A. Mylan Luxembourg 2 s.a.r.l. Mylan Group B.V. Mylan Pharmaceuticals Mylan Sp. Z.o.o Mylan, Lda. Mylan s.r.o. Mylan d.o.o. Xixia Pharmaceuticals (Proprietary) Limited Mylan Pharmaceuticals S.L., Prasfarma Oncologicos S.L. Mylan AB Mylan GmbH, Mylan Switzerland GmbH Generics [U.K.] Ltd. Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Luxembourg Netherlands Morocco Poland Portugal Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom Juni

28 Regler för god affärssed och etik Inledning Vi uppmuntrar anställda och icke anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport Mylan uppmuntrar dig självfallet att rapportera alla potentiella brott mot regelefterlevnaden. anställda och icke-anställda att identifiera sig när de lämnar in en rapport. Rapporterna kommer endast att behandlas för att utredningar ska kunna göras och nödvändiga åtgärder kunna vidtas och endast så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt för dessa syften. Personuppgifter som ingår i rapporter kan komma att vidarebefordras till USA och andra länder. Reglerna för rätten till åtkomst av information och rättslig prövning regleras i gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för databehandling är medgivandet från individen som lämnar in rapporten och medgivandet lämnas underförstått genom själva inlämnandet. Om du önskar ytterligare uppgifter angående Compliance-linjen ber vi dig att vänligen ställa förfrågan till OGC eller läsa Mylans policy för utredning och åtgärdande av potentiella brott mot regelefterlevnaden. Så kontaktas The Network: 14 Mylans globala regelefterlevnad

29 Vi ska verka i enlighet med de högsta etiska och integritetsmässiga normkraven. Telephone: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (international) (toll-free) (toll-free) (international) (toll-free) (toll-free) (toll-free) *Please note that if dialing the international phone number of , you may call collect Juni

30 Regler för god affärssed och etik Inledning Rapporterna ska upprättas i god tro. Att lämna in en rapport som du vet är osann är emellertid i sig självt ett brott mot reglerna. Mail: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Rapporterna ska upprättas i god tro. Under förutsättning att din rapport har upprättats i god tro kommer den, oavsett riktigheten i din tolkning av fakta, reglerna, gällande lagstiftning eller policy, att behandlas som alla andra rapporter. Att lämna in en rapport som du vet är osann är emellertid i sig självt ett brott mot reglerna. d. Anmälan av rapport som mottagits Om du tar emot en rapport om potentiell överträdelse av reglerna, lagstiftning eller policy från personal eller från någon annan källa, rekommenderas det starkt att du underrättar OGC om detta. e. Ställa frågor och söka information Om du har några frågor angående reglerna eller dess tillämpning, eller om du stöter på eller blir varse situationer som reglerna inte behandlar, uppmanas du att kontakta OGC eller rättsavdelningen för vägledning innan åtgärder vidtas. 16 Mylans globala regelefterlevnad

31 7. Nolltolerans mot bestraffningsåtgärder Mylan kommer inte att tolerera någon form av bestraffningsåtgärder. Om du tror att du har blivit föremål för, eller håller på att utsättas för bestraffningsåtgärder, ska du kontakta OGC. 8. Disciplinära åtgärder Mylan kan vidta rättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning som inbegriper uppsägning av anställning/kontrakt för personer som bryter mot reglerna, gällande lagstiftning eller policy. 9. Ändringar Mylan förbehåller sig rätten att vid behov ändra reglerna eller policyn i sin helhet med eller utan föregående meddelande, inom ramarna för vad lokal lagstiftning och policy medger. 10. Intyg Såvida inget förbud finns i lagstiftningen ska alla styrelseledamöter, chefer och anställda hos Mylan intyga att han eller hon läst reglerna och, såvitt han eller hon är införstådd, förstår och kommer att följa reglerna och samtycker till behandling av personuppgifter på ett sådant sätt som beskrivs i detta dokument och i anslutning till policyn för EMEA Compliance-linjen. OGC kommer att tillhandahålla förfarandet för detta intyg och kan komma att kräva liknande intyg i samband med att tillägg till koden godkänns och antas. Om intygandet som ovan krävs föranleder några problem kontaktar du: Din arbetsledare, närmaste personalansvarige, närmaste ansvariga för regelefterlevnad, eller OGC. Vidare förväntas representanter, konsulter och leverantörer som arbetar för Mylans räkning följa reglerna. Juni

32 18 Mylans globala regelefterlevnad

33 Mylans globala regelefterlevnad Intern verksamhet Juni

34 Regler för god affärssed och etik Intern verksamhet Mylan är en arbetsgivare som befrämjar jämställdhet och positiv särbehandling Mylan strävar efter att tillhandahålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. 1. Anställningsförhållandet a. Kollegor Mylan strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är produktiv, hälsosam, säker och utan diskriminering och trakasserier. b. Droger och alkohol Mylan strävar efter att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Därför förbjuder Mylan användning och innehav av olagliga droger och narkotika och att vara påverkad av alkohol när man utför arbetsuppgifter för Mylan. Dessutom får personalen aldrig arbeta när deras förmåga av någon anledning är nedsatt, inklusive vid nedsatt förmåga som orsakats av lagliga eller olagliga droger, narkotiska preparat eller alkohol. Mylan förbehåller sig rätten att testa arbetssökande personer och anställd personal och leverantörer för att se om de är påverkade av olagliga droger, alkohol eller missbrukar eller felaktigt använder receptbelagda läkemedel i den utsträckning detta test medges i gällande lokal lagstiftning. c. Mobbning och diskriminering Mylan är en arbetsgivare som genom såväl lagkrav som etiskt ställningstagande och sund affärspraxis står för jämlikhet. Vi strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och andra former 20 Mylans globala regelefterlevnad

35 Du förväntas föra register över och rapportera alla data och all information på ett uppriktigt och korrekt sätt. av diskriminering. Trakasserier innefattar sexuella trakasserier och andra former av beteende som är nedvärderande eller fientliga. Sexuella trakasserier inkluderar, men är inte begränsade till, ovälkomna sexuella närmanden, uppmaningar eller krav på sexuella tjänster och annan typ av verbalt, visuellt eller fysiskt beteende av sexuell natur. Trakasserier grundade på andra personliga egenskaper eller karaktärsdrag är också förbjudna. Mylan förbjuder verbalt, visuellt och fysiskt beteende som är nedvärderande eller visar fientlighet mot en person, innefattat beteende utifrån en sådan persons: ålder, ras, hudfärg, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, medborgarskap, civilstånd, mentala eller fysiska funktionsnedsättning, höga ålder eller någon annan egenskap som genom lag är skyddad. d. Säkerhet Vi har en skyldighet att uppträda på ett säkert och ansvarsfullt sätt så att vi inte skadar oss själva eller andra. På samma sätt måste vi vidta Juni

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Funktionen för Axel Styrelsen 2016-12-14 regelefterlevnad Wilhelmsson POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Traditionellt i Sverige så upplevs mutbrott somöverlämnande av vederlag för att få en förmån framförallt för egen del.

Traditionellt i Sverige så upplevs mutbrott somöverlämnande av vederlag för att få en förmån framförallt för egen del. Mutlagstiftningen f.d. överåklagaren Gunnar Stetler 1 Traditionellt i Sverige så upplevs mutbrott somöverlämnande av vederlag för att få en förmån framförallt för egen del. Missbruk av egen maktsfär är

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS* RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. KÄRNVÄRDERINGAR Responsible Care Respekt och integritet Ansvarstagande

Läs mer

Uppförandekod. s. 1 (5)

Uppförandekod. s. 1 (5) Sammanställt av: Ingrid Olsson, HR-chef Dokumentnamn: Uppförandekod Dokumenttyp: Policy Godkänt av: Generalsekreteraren Dokumentnr: Utfärdat datum: 2014-06-18 Senaste revision: 2016-05-25 Publicerat: IM-webben

Läs mer