Sammanfattning förbättringsarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning förbättringsarbeten"

Transkript

1 Sammanfattning förbättringsarbeten Här kan du läsa sammanfattningar av teamens förbättringsarbeten gjorda inom satsningen på systematiskt förbättringsarbete, Landstinget i Kalmar län. Om du vill veta mer om teamens arbeten se kontaktperson respektive förbättringsarbete nedan. Förbättringsprogram 4 Sammanhållen vårdkedja för patienter med medicinsk njursjukdom på en enda vårdenhet. Njursviktsmottagningen Västerviks sjukhus Kontaktperson: Sofia Holtsäter Syftet med förbättringsarbetet är att få en sammanhållen vårdkedja för patienter med medicinsk njursjukdom på en enda vårdenhet. Då denna patientgrupp är stor, har vi valt att sätta upp delmål. Vi började då med att fokusera på de transplanterade patienterna då detta är en stabil och begränsad grupp. Vi började med att mäta antal läkarbesök för denna patientgrupp per år samt hur många transplanterade som fanns på varje enhet. Den första förändringen innebar att vi erbjöd de transplanterade patienterna sjuksköterskebesök varvat med läkarbesök samt ändrade en del rutiner kring bokning och remisshantering. Resultatet blev, utöver förväntade resultat, överraskande positivt då vi kunde se att väntelistan för andra patientgrupper kortades på medicinmottagningen. Optimering av utredning och behandling för patienter med inkontinens och att

2 följa förbrukning av inkontinensskydd. Primärvården Landstinget i Kalmar län Kontaktperson: Marita Palm Ankarman Syftet med förbättringsarbetet var att optimera utredningen och behandlingen för patienter med inkontinens samt att följa förbrukningen av inkontinensskydd. Gruppen består av fem distriktssköterskor och två distriktsläkare utspridda på fem Hälsocentraler i norra länsdelen. Vi kom fram till att vi behövde göra en hel del baslinje mätningar för att närmare belysa det vi uppfattade som problem. Mätningarna visade på ett stort utbildningsbehov om inkontinens bland medarbetarna på Hälsocentralen. Vi fann också att endast en knapp fjärdedel av de som fick inkontinensskydd förskrivna var tillfredsställande utredda. Vi har testat ett utbildningssätt på två Hälsocentraler men nya mätningar har dock visat att mer riktad utbildning behövs. Undersöka hur tillgängligheten och bemötandet uppfattas av våra patienter. Psykiatriska mottagningen, Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Pia Nyberg, Gunilla Magnusson, Elselott Hansson Vi i förbättringsteamet har undersökt hur vår tillgänglighet uppfattas av patienter och om vi behöver förändra/förbättra/förnya våra rutiner. Vi har mätt hur telefontiden till behandlarna utnyttjas och kommit fram till förbättringar utifrån mätresultat. För att undersöka vår tillgänglighet och vårt bemötande har en patientenkät delats ut i 200 ex. Denna patientenkät har resulterat i att vi har beslutat att införa Mina vårdkontakter för ökad tillgänglighet på nätet.

3 Förbättra flödet för kvinnor som har utvecklat kostbehandlad graviditetsdiabetes så att de ska kunna utredas, behandlas och följas upp på barnmorskemottagningarna på hemorten. MHV Norra Kalmar län Kontaktperson: Maria Engman Kvinnor med kostbehandlad graviditetsdiabetes (GDM) har tidigare handlagts på förlossningsavdelningen i Västervik. För gravida kvinnor boende i Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby kommuner har detta inneburit långa resvägar. Syftet med förbättringsarbetet har varit en decentralisering av omhändertagandet till hemortens barnmorskemottagningar. Genom journalgenomgång och telefonintervjuer med kvinnor som utvecklat en kostbehandlad graviditetsdiabetes och som har förlösts under 2008 fick man fram ett resultat. Av kvinnor som haft GDM 2008 ville 83% hellre bli omhändertagna på hemorten. Kvinnor som haft GDM 2008 (n=18) hade varit på 66 (medel 3,7) läkarbesök under graviditeten enbart för sin graviditetsdiabetes. Uppföljningsprogram inom primärvården efter graviditeten saknas ofta och en minoritet hade varit på uppföljning efter graviditeten trots att hälften av dessa kvinnorfår diabetes under sin livstid. En ny handläggningsmodellen har utarbetats med start under oktober Denna mdell beräknas medföra färre specialistläkarbesök tillmhv. Uppföljning av kvinnor som haft GDM innebär en möjlighet till riktad primär prevention.

4 Att optimera och standardisera det pre- per- och postoperativa omhändertagandet av de patienter som opereras med cholecystektomi på Oskarshamns Sjukhus. Akutkliniken Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Annica Claesson Vår erfarenhet på uppvakningsavdelningen (UVA) var att de patienter som opererades med cholecystektomi hade relativt stora besvär postoperativt med både illamående och smärta. Vårt syfte med förbättringsarbetet var att optimera och standardisera pre- per- och postoperativt omhändertagande för våra patienter som opererades med cholecystektomi. Resultatet visade att fler patienter fick premedicinering, vid optimal tidpunkt och att premedicineringen blev mer standardiserad. Majoriteten av våra patienter fick profylax mot illamående. En ökning av antalet gånger som patienterna fick VAS-skatta sin smärta, kan ses både på UVA och på kirurgavdelningen. Fler patienter har fått något att dricka på UVA. Registrering av blodtryck, längd och vikt i den perioperativa journalen har ökat markant. En tendens till minskad vårdtid kan ses och antalet övernattare på UVA har minskat något. De postoperativa samtal som testats och de enkäter som patienterna fått besvara visar på mycket nöjda patienter. Att göra KBT-behandling lättillgänglig för människor med ångestsyndrom. Psykmottagningen Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Stefan Fransson

5 Målgruppen för förbättringsarbetet är människor med ångestsyndrom. Lång väntetid, dåligt resursutnyttjande och otydligheter i patientflödet är huvudorsaker till förbättringsarbetet, som har två huvudsakliga målsättningar: 1, Tid till bedömningssamtal för ställningstagande till huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) ska igångsättas eller ej ska erbjudas till patienten inom två veckor från det attremissen mottagits. 2, Om KBT-behandling är aktuell ska patienten erbjudas tid för behandling inom 45 dagar. Förändringen, som genomfördes , innebar bland annat att fasta tider avsattes för bedömningssamtal, bättre utnyttjande av personalresurser samt tydliggörande av patientflödet. Förbättringsarbetet pågår sedan mars 2009 och utvärderas juni Hittills har målen uppnåtts fullt ut. Ett tydligt utredningsflöde för ett lika bemötande av vuxna personer med neuropsykiatrisk frågeställning och även en tydlighet i avslutad utredning. Psyk Rehab, Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Birgit Nauclér Personer med neuropsykiatrisk problematik har under senare år blivit en allt störregrupp inom vuxenpsykiatrin. Därmed har behovet av multidisciplinära utredningar ökat. Utredningarna var lite otydliga med olika långa väntetider till olika professioner och vår intention var att göra ett tydligt utredningsflöde. Vårt mål är att alla patienter skall erbjudas en strukturerad bedömning och utredning som är lika för alla. Vi har i vårt arbete mätt remissinflöde, teamnärvaro samt granskat tidigare utredningar. Ett resultat av detta har varit att vi utformat en checklista för utredningar. Vi har även fått en tydligare bild av vårt remissinflöde.

6 Bättre munvård på avdelning 15. Strokeenheten, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Anna Wångelid, Britt Carlsson Vi i munvårdsteamet hade en upplevelse av att munvården behövde förbättras på avdelningen, därför startade vi detta projekt. När det sedan visade sig att över hälften hade infektioner i munhålan insåg vi att detta var ett problem. I och med att problemet lyfts fram på avdelningen och vi börjat arbeta med det har infektionerna sparsamt börjat minska. Det vi vet idag är att många patienter redan vid inläggning har infektioner i munhålan eftersom vi nu inspektera munhålan redan första dagen. Ökad patientsäkerhet genom att förändra arbetssättet. Kirurgavdelning 1, Västerviks sjukhus Kontaktperson: Sara Fäldt Vårt syfte ökad patientsäkerhet ville vi uppnå genom ett förändrat arbetssätt. Genom olika mätningar har det konstaterats att både sjuksköterskan och undersköterskan bli avbrutna i sitt arbete. Utifrån detta har ett nytt arbetssätt tagits fram med målet att samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterska och undersköterska ska förbättras och störningsmomenten minska. Mätningar gjorda efter förändringen visar på förbättring.

7 Uppdatering av våra kallelser. Patienterna ska känna sig trygga och välinformerade inför besöket hos oss. Fysiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Solweig Johnsson Våra kallelser är gamla och ser tråkiga ut. I texten tilltalas patienten med Ni och patienterna uppmanas att uppge sina mediciner vilket vi i många fall inte alls behöver ha uppgift om. Vi får även en mängd olika frågor allt från vägbeskrivning till hur undersökningen går till. Målet är att minska antalet telefonsamtal med frågor inför undersökningen och ta bort onödig information. Vi vill ha en ny kallelse som ser modernare ut, är tydlig och enhetlig. Den ska också följa landstingets regler och riktlinjer för hur en kallelse ska se ut och även ge rätt och lagom mycket information till patienten. Förändra, förnya och effektivisera läkarsekreterargruppens arbetssätt genom ett flexibelt tänkande där man utgår från verksamhetens efterfrågan och behov. Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar län Kontaktperson: Barbro Jenssen Nilsson Vårt förbättringsarbete grundar sig på sekreterargruppen som helhet. Eftersom diktatskrivningen på mottagningen ständigt haft en tendens att skjuta i höjden så valde vi att fokusera på just det. Hösten 2008 hade vi ca oskrivna diktat men det berodde med största sannolikhet på extremt hög frånvaro (sjukdom/ledigheter) samtidigt som det gjordes en rejäl satsning av mottagningsbesök p g a vårdgarantin. Målet är att hålla diktaten i balans,

8 att inte ha mer än ca 50 oskrivna diktat dagligen vilket ger en hög patientsäkerhet. Förändringsarbetet innebär exempelvis omflyttning av sekreterare, att avdelningssekreterarna övertar hanteringen av journalkopior och att en aktuell besökslista tas ut på morgonen för att spara tid. Förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance (behandligsföljsamhet). Öron-, näs och halsmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Bertil Gunnarsson Obstruktivt Sömn Apné Syndrom (OSAS) drabbar ca 4 % av kvinnor och 9 % av män i åldern år. Patienter med sömnapnésyndrom drabbas av dagtrötthet, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. De har ökad risk för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och depression. En behandlingsform för OSAS är övertrycksbehandling via näs eller näs-munmask s.k. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Behandlingsföljsamheten (compliance) varierar kraftigt mellan olika studier. Compliance är till stor del avhängigt av hur väl man lyckas med utprovningen. Det rent tekniska utförandet av CPAP-behandlingen förbättras ständigt men vi måste bli bättre på utprovning och uppföljning. Målet med förbättringsarbetet är att ha återbesök hos en CPAP-sjuksköterska 1 gång/år. Hitta bra instrument för att mäta compliance. Omfördela befintliga resurser och bli bättre på att utnyttja befintliga lokaler så att fler personer kan arbeta parallellt.

9 Förbättra omhändertagandet för barn med nutritionssvårigheter. HRK Barnhabilitering, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Pelle Baeck, Birgit Karlsson, Berit Högström, Stina Johnsson, Anna Jonsson. Barnhabiliteringen är en specialistresurs som erbjuder barn med varaktiga funktionsnedsättningar, t.ex. utvecklingsstörning och Cerebral Pares, kvalificerat stöd i det vardagliga livet. Bland dessa barn är det vanligt med olika former av ätsvårigheter. Syftet med nutritionsprojektet är att förbättra omhändertagandet av barn med nutritionssvårigheter. Målsättningen har varit att ta fram arbetsredskap för att upptäcka och omhänderta nutritionssvårigheter och att föräldrarnas skattade upplevelser av habiliteringens insatser ska bli mer positiva. Baslinjemätningen visade att det fanns en förbättringspotential. För att tidigt uppmärksamma eventuella nutritionssvårigheter har en skattningsskala utformats och de tidigare befintliga lekobservationerna har kompletterats med en fikastund. Den största förändringen som har genomförts är att en nutritionsmottagning som involverar flera yrkeskategorier har startats upp. Föräldrautbildning har erbjudits och det befintliga habiliteringsprogrammet håller på att revideras. Arbetet med projektet kommer att fortsätta, åtminstone under hela 2010, innan den slutgiltiga utvärderingen kan göras. Förbättring av vårdkedjan i södra Kalmar län för barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada. HRK Barnhabilitering, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Ingrid Hult

10 Syftet med förbättringsarbetet är att förbättra vårdkedjan så att alla barn i södra Kalmar län som drabbas av måttlig till svår förvärvad hjärnskada skall kunna erbjudas en likvärdig och fullgod rehabilitering. Utifrån studie om frekvensen skadade i storstadsregion, skulle det översatt till invånarantalet i södra Kalmar län kunna röra sig om ca 10 barn/år. Forskning och erfarenhet visar att alla barn som drabbats av måttlig till svår förvärvad hjärnskada riskerar att få kognitiva skador. Till skillnad från vad man tidigare trott så blir de kognitiva skadorna större ju yngre barnet är vid skadetillfället. Efter akutförloppet finns idag ingen organiserad vårdkedja för dessa barn här i södra Kalmar län. Eventuella rehabiliteringsinsatser liksom kontroll av kognitiv förmåga och annan funktionsnivå i efterförloppet avgörs idag av de enskilda vårdgivare familjen möter och inte utifrån fastställt vårdprogram, PM eller liknande (undantag är onkologbarnen där det finns uppföljningsrutiner). Även informationen till föräldrar, barnen själva och berörd skolpersonal är idag bristfällig. Minska postoperativa komplikationer hos buk- tarm och kärlopererade patienter. Kirurgavdelningen 2, Västerviks sjukhus Kontaktperson: Irene Jakobsson Avdelningspersonalen upplevde att patienter som opererats för stora buksamt kärloperationer i större utsträckning än tidigare drabbades av postoperativa sårinfektioner. Personalen upplevde också att andelen återinläggningar för denna patientgrupp ökade. Journaldokumentationen och DRG-kodning av postoperativa sårinfektioner upplevdes bristfällig.

11 En tvärprofessionell arbetsgrupp bildades och mätningar av postoperativa sårinfektioner startades. Vi har genomfört mätningar av postoperativa sårinfektioner och tittar även på vilka kostnader det blir när vi har patienter inneliggande/återinlagda pga postoperativa sårinfektioner. Vi har även utformat en patenientenkät angående preoperativ information och har genomfört två stycken mätningar. Gruppen och personalen på avdelning 2 har framarbetat preoperativa informationsbroschyrer till patienterna, nya nutritionsrutiner, nya preoperativa hygienrutiner, nya såromläggningsrutiner, postoperativ checklista, samt nya riktlinjer angående postoperativ mobilisering. Tillgänglighet 45 dagar till mottagningsbesök för patienter till kirurgmottagningen. Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Martina Holgersson För att öka tillgängligheten till mottagningen och förbättra arbetsrutinerna på kirurgkliniken har schemarutiner setts över. Tidigare ansåg personalen att det var dålig tillgänglighet till mottagningen, att schemastrukturen var gammal med ett otal mottagningsmallar och moduler, och även oklara rutiner kring schemaläggningen. Målet med förbättringsarbetet var att få en jämn och säker bemanning genom följsamhet till schemat. Flera mottagningsmallar har inventerats och reducerats. Behovet av mottagningskapacitet har setts över på så sätt, att väntelistan har inventerats och dessutom har vi mätt remissflödet. Den totala mottagningsvolymen har därmed synliggjorts. Vi har nu koll på läget.

12 Att se över väntetiderna för patienter på lungmedicin med misstänkt lungmalignitet och utifrån det korta väntetiderna. Lung-Allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Gunilla Ivarsson, Jenny Lindh, Marilen Blomberg, Carina Nygren Edlund Varje år får ca 3000 individer diagnosen lungcancer. Lungcancer är den tumörform som skördar flest liv. Prognos vid lungcancer är till stor del beroende av tidig upptäckt, tumörstadium, performance status och behandlingsalternativ. Nya riktlinjer från Socialstyrelsen och Svenska Lungcancerstudiegruppen är under utarbetning och troligtvis klara under Syftet med förbättringsarbetet är att se över väntetiderna för patienter på lungmedicin med misstänkt lungmalignitet och utifrån det korta väntetiderna. Vi började med att göra ett flödesschema där vi ritade upp alla stationer från remissens ankomst till dess att patienten fick besked eller slussades vidare till UIL och ett antal flaskhalsar identifierades. Resultatet blev att väntetiderna blev kortare än förväntat. Förändrat arbetssätt för bättre service till vården. Serviceförvaltningen/Transport i Kalmar Kontaktperson: Jan-Gunnar Petersson Vi förbereder för att införa Husvaktmästare Idag gör vaktmästarna i stort sett samma uppdrag under en veckas tid, innan arbetsuppgifterna byts. Efter införandet kommer 1-2 vaktmästare per hus att

13 ha hand om alla uppgifter. Detta för att öka arbetsinsatserna till vården, personalen ökar kompetensen, arbetar närmare kund, förebygger belastningsskador och får ett flexiblare arbetssätt med ökat ansvar. Kvalitetssäkra dokumentation, vård och behandling för patienter med ben- och fotsår. Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar Kontaktperson: Karin Petersson, Ann-Christine Arvidsson, Gunilla Sterner Oucama På distriktssköterskemottagningen vid Kvarnholmens hälsocentral ligger tyngdpunkten i arbetet på sår och sårvård där vi kan identifiera flera problem. Förbättringsarbetet ville utifrån aktuella metoder och kvalitetsindikatorer för sårvård kvalitetssäkra dokumentation, vård och behandling för patienter med ben- och fotsår. Vi har under projekttiden utarbetat ett flödesschema för omhändertagande av patienter med ben- och fotsår på hälsocentralen och förbättrat dokumentationen genom att skapa en enhetlig dokumentationsmall för sår och sårbehandling. Vi skattar nu smärta med hjälp av VAS-skala vid utgångsstatus och förändring av sår- och/eller smärtstatus. Vi anpassar behandlingstiden för varje patient individuellt. Hygienrutinerna har reviderats samt en genomgång av sårvårdsmaterial och dess kostnader har genomförts. Resultatet av förbättringsarbetet är en förbättring av följsamheten till PV Kvalitets Mål & Mått gällande bensår från 47% oktober 2008 till 74% oktober 2009.

14 Hålla vårdgarantin för dyslexiutredningar. Öron- Näsa- Halskliniken, Logopedmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Eva Göransson Vi ville förbättra tillgängligheten för samtliga patientgrupper genom översyn av arbetssätt och rutiner. För att avgränsa oss riktade vi in oss på den grupp som har längst väntetid; de som remitteras för läs- och skrivutredningar. Enligt rekommendationer från SKL undantas dessa utredningar från vård- och behandlingsgarantin och väntetiderna har efterhand blivit oacceptabelt långa. Målet med förbättringsarbetet blev att hålla vårdgarantin för dyslexiutredningar i september Vi har gjort en fortbildningsinsats och samtliga logopeder som deltar i programmet har genomfört varsin dyslexiutredning. Detta innebar en betydande tidsmässig satsning på en liten patientgrupp. Som resultat av detta har väntetiden minskat.

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kvalitetsutveckling 2008

Kvalitetsutveckling 2008 Kvalitetsutveckling 2008 Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kvalitetsutveckingsarbeten 2008 Kvalitetsutvecklingsarbeten inom Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Granskning av Psykiatrin 2014

Granskning av Psykiatrin 2014 REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2015-02-16 Dnr REVj28j2015 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Psykiatrin 2014 Landstingets

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer