Sammanfattning förbättringsarbeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning förbättringsarbeten"

Transkript

1 Sammanfattning förbättringsarbeten Här kan du läsa sammanfattningar av teamens förbättringsarbeten gjorda inom satsningen på systematiskt förbättringsarbete, Landstinget i Kalmar län. Om du vill veta mer om teamens arbeten se kontaktperson respektive förbättringsarbete nedan. Förbättringsprogram 4 Sammanhållen vårdkedja för patienter med medicinsk njursjukdom på en enda vårdenhet. Njursviktsmottagningen Västerviks sjukhus Kontaktperson: Sofia Holtsäter Syftet med förbättringsarbetet är att få en sammanhållen vårdkedja för patienter med medicinsk njursjukdom på en enda vårdenhet. Då denna patientgrupp är stor, har vi valt att sätta upp delmål. Vi började då med att fokusera på de transplanterade patienterna då detta är en stabil och begränsad grupp. Vi började med att mäta antal läkarbesök för denna patientgrupp per år samt hur många transplanterade som fanns på varje enhet. Den första förändringen innebar att vi erbjöd de transplanterade patienterna sjuksköterskebesök varvat med läkarbesök samt ändrade en del rutiner kring bokning och remisshantering. Resultatet blev, utöver förväntade resultat, överraskande positivt då vi kunde se att väntelistan för andra patientgrupper kortades på medicinmottagningen. Optimering av utredning och behandling för patienter med inkontinens och att

2 följa förbrukning av inkontinensskydd. Primärvården Landstinget i Kalmar län Kontaktperson: Marita Palm Ankarman Syftet med förbättringsarbetet var att optimera utredningen och behandlingen för patienter med inkontinens samt att följa förbrukningen av inkontinensskydd. Gruppen består av fem distriktssköterskor och två distriktsläkare utspridda på fem Hälsocentraler i norra länsdelen. Vi kom fram till att vi behövde göra en hel del baslinje mätningar för att närmare belysa det vi uppfattade som problem. Mätningarna visade på ett stort utbildningsbehov om inkontinens bland medarbetarna på Hälsocentralen. Vi fann också att endast en knapp fjärdedel av de som fick inkontinensskydd förskrivna var tillfredsställande utredda. Vi har testat ett utbildningssätt på två Hälsocentraler men nya mätningar har dock visat att mer riktad utbildning behövs. Undersöka hur tillgängligheten och bemötandet uppfattas av våra patienter. Psykiatriska mottagningen, Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Pia Nyberg, Gunilla Magnusson, Elselott Hansson Vi i förbättringsteamet har undersökt hur vår tillgänglighet uppfattas av patienter och om vi behöver förändra/förbättra/förnya våra rutiner. Vi har mätt hur telefontiden till behandlarna utnyttjas och kommit fram till förbättringar utifrån mätresultat. För att undersöka vår tillgänglighet och vårt bemötande har en patientenkät delats ut i 200 ex. Denna patientenkät har resulterat i att vi har beslutat att införa Mina vårdkontakter för ökad tillgänglighet på nätet.

3 Förbättra flödet för kvinnor som har utvecklat kostbehandlad graviditetsdiabetes så att de ska kunna utredas, behandlas och följas upp på barnmorskemottagningarna på hemorten. MHV Norra Kalmar län Kontaktperson: Maria Engman Kvinnor med kostbehandlad graviditetsdiabetes (GDM) har tidigare handlagts på förlossningsavdelningen i Västervik. För gravida kvinnor boende i Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby kommuner har detta inneburit långa resvägar. Syftet med förbättringsarbetet har varit en decentralisering av omhändertagandet till hemortens barnmorskemottagningar. Genom journalgenomgång och telefonintervjuer med kvinnor som utvecklat en kostbehandlad graviditetsdiabetes och som har förlösts under 2008 fick man fram ett resultat. Av kvinnor som haft GDM 2008 ville 83% hellre bli omhändertagna på hemorten. Kvinnor som haft GDM 2008 (n=18) hade varit på 66 (medel 3,7) läkarbesök under graviditeten enbart för sin graviditetsdiabetes. Uppföljningsprogram inom primärvården efter graviditeten saknas ofta och en minoritet hade varit på uppföljning efter graviditeten trots att hälften av dessa kvinnorfår diabetes under sin livstid. En ny handläggningsmodellen har utarbetats med start under oktober Denna mdell beräknas medföra färre specialistläkarbesök tillmhv. Uppföljning av kvinnor som haft GDM innebär en möjlighet till riktad primär prevention.

4 Att optimera och standardisera det pre- per- och postoperativa omhändertagandet av de patienter som opereras med cholecystektomi på Oskarshamns Sjukhus. Akutkliniken Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Annica Claesson Vår erfarenhet på uppvakningsavdelningen (UVA) var att de patienter som opererades med cholecystektomi hade relativt stora besvär postoperativt med både illamående och smärta. Vårt syfte med förbättringsarbetet var att optimera och standardisera pre- per- och postoperativt omhändertagande för våra patienter som opererades med cholecystektomi. Resultatet visade att fler patienter fick premedicinering, vid optimal tidpunkt och att premedicineringen blev mer standardiserad. Majoriteten av våra patienter fick profylax mot illamående. En ökning av antalet gånger som patienterna fick VAS-skatta sin smärta, kan ses både på UVA och på kirurgavdelningen. Fler patienter har fått något att dricka på UVA. Registrering av blodtryck, längd och vikt i den perioperativa journalen har ökat markant. En tendens till minskad vårdtid kan ses och antalet övernattare på UVA har minskat något. De postoperativa samtal som testats och de enkäter som patienterna fått besvara visar på mycket nöjda patienter. Att göra KBT-behandling lättillgänglig för människor med ångestsyndrom. Psykmottagningen Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Stefan Fransson

5 Målgruppen för förbättringsarbetet är människor med ångestsyndrom. Lång väntetid, dåligt resursutnyttjande och otydligheter i patientflödet är huvudorsaker till förbättringsarbetet, som har två huvudsakliga målsättningar: 1, Tid till bedömningssamtal för ställningstagande till huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) ska igångsättas eller ej ska erbjudas till patienten inom två veckor från det attremissen mottagits. 2, Om KBT-behandling är aktuell ska patienten erbjudas tid för behandling inom 45 dagar. Förändringen, som genomfördes , innebar bland annat att fasta tider avsattes för bedömningssamtal, bättre utnyttjande av personalresurser samt tydliggörande av patientflödet. Förbättringsarbetet pågår sedan mars 2009 och utvärderas juni Hittills har målen uppnåtts fullt ut. Ett tydligt utredningsflöde för ett lika bemötande av vuxna personer med neuropsykiatrisk frågeställning och även en tydlighet i avslutad utredning. Psyk Rehab, Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Birgit Nauclér Personer med neuropsykiatrisk problematik har under senare år blivit en allt störregrupp inom vuxenpsykiatrin. Därmed har behovet av multidisciplinära utredningar ökat. Utredningarna var lite otydliga med olika långa väntetider till olika professioner och vår intention var att göra ett tydligt utredningsflöde. Vårt mål är att alla patienter skall erbjudas en strukturerad bedömning och utredning som är lika för alla. Vi har i vårt arbete mätt remissinflöde, teamnärvaro samt granskat tidigare utredningar. Ett resultat av detta har varit att vi utformat en checklista för utredningar. Vi har även fått en tydligare bild av vårt remissinflöde.

6 Bättre munvård på avdelning 15. Strokeenheten, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Anna Wångelid, Britt Carlsson Vi i munvårdsteamet hade en upplevelse av att munvården behövde förbättras på avdelningen, därför startade vi detta projekt. När det sedan visade sig att över hälften hade infektioner i munhålan insåg vi att detta var ett problem. I och med att problemet lyfts fram på avdelningen och vi börjat arbeta med det har infektionerna sparsamt börjat minska. Det vi vet idag är att många patienter redan vid inläggning har infektioner i munhålan eftersom vi nu inspektera munhålan redan första dagen. Ökad patientsäkerhet genom att förändra arbetssättet. Kirurgavdelning 1, Västerviks sjukhus Kontaktperson: Sara Fäldt Vårt syfte ökad patientsäkerhet ville vi uppnå genom ett förändrat arbetssätt. Genom olika mätningar har det konstaterats att både sjuksköterskan och undersköterskan bli avbrutna i sitt arbete. Utifrån detta har ett nytt arbetssätt tagits fram med målet att samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterska och undersköterska ska förbättras och störningsmomenten minska. Mätningar gjorda efter förändringen visar på förbättring.

7 Uppdatering av våra kallelser. Patienterna ska känna sig trygga och välinformerade inför besöket hos oss. Fysiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Solweig Johnsson Våra kallelser är gamla och ser tråkiga ut. I texten tilltalas patienten med Ni och patienterna uppmanas att uppge sina mediciner vilket vi i många fall inte alls behöver ha uppgift om. Vi får även en mängd olika frågor allt från vägbeskrivning till hur undersökningen går till. Målet är att minska antalet telefonsamtal med frågor inför undersökningen och ta bort onödig information. Vi vill ha en ny kallelse som ser modernare ut, är tydlig och enhetlig. Den ska också följa landstingets regler och riktlinjer för hur en kallelse ska se ut och även ge rätt och lagom mycket information till patienten. Förändra, förnya och effektivisera läkarsekreterargruppens arbetssätt genom ett flexibelt tänkande där man utgår från verksamhetens efterfrågan och behov. Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar län Kontaktperson: Barbro Jenssen Nilsson Vårt förbättringsarbete grundar sig på sekreterargruppen som helhet. Eftersom diktatskrivningen på mottagningen ständigt haft en tendens att skjuta i höjden så valde vi att fokusera på just det. Hösten 2008 hade vi ca oskrivna diktat men det berodde med största sannolikhet på extremt hög frånvaro (sjukdom/ledigheter) samtidigt som det gjordes en rejäl satsning av mottagningsbesök p g a vårdgarantin. Målet är att hålla diktaten i balans,

8 att inte ha mer än ca 50 oskrivna diktat dagligen vilket ger en hög patientsäkerhet. Förändringsarbetet innebär exempelvis omflyttning av sekreterare, att avdelningssekreterarna övertar hanteringen av journalkopior och att en aktuell besökslista tas ut på morgonen för att spara tid. Förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance (behandligsföljsamhet). Öron-, näs och halsmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Bertil Gunnarsson Obstruktivt Sömn Apné Syndrom (OSAS) drabbar ca 4 % av kvinnor och 9 % av män i åldern år. Patienter med sömnapnésyndrom drabbas av dagtrötthet, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. De har ökad risk för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och depression. En behandlingsform för OSAS är övertrycksbehandling via näs eller näs-munmask s.k. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Behandlingsföljsamheten (compliance) varierar kraftigt mellan olika studier. Compliance är till stor del avhängigt av hur väl man lyckas med utprovningen. Det rent tekniska utförandet av CPAP-behandlingen förbättras ständigt men vi måste bli bättre på utprovning och uppföljning. Målet med förbättringsarbetet är att ha återbesök hos en CPAP-sjuksköterska 1 gång/år. Hitta bra instrument för att mäta compliance. Omfördela befintliga resurser och bli bättre på att utnyttja befintliga lokaler så att fler personer kan arbeta parallellt.

9 Förbättra omhändertagandet för barn med nutritionssvårigheter. HRK Barnhabilitering, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Pelle Baeck, Birgit Karlsson, Berit Högström, Stina Johnsson, Anna Jonsson. Barnhabiliteringen är en specialistresurs som erbjuder barn med varaktiga funktionsnedsättningar, t.ex. utvecklingsstörning och Cerebral Pares, kvalificerat stöd i det vardagliga livet. Bland dessa barn är det vanligt med olika former av ätsvårigheter. Syftet med nutritionsprojektet är att förbättra omhändertagandet av barn med nutritionssvårigheter. Målsättningen har varit att ta fram arbetsredskap för att upptäcka och omhänderta nutritionssvårigheter och att föräldrarnas skattade upplevelser av habiliteringens insatser ska bli mer positiva. Baslinjemätningen visade att det fanns en förbättringspotential. För att tidigt uppmärksamma eventuella nutritionssvårigheter har en skattningsskala utformats och de tidigare befintliga lekobservationerna har kompletterats med en fikastund. Den största förändringen som har genomförts är att en nutritionsmottagning som involverar flera yrkeskategorier har startats upp. Föräldrautbildning har erbjudits och det befintliga habiliteringsprogrammet håller på att revideras. Arbetet med projektet kommer att fortsätta, åtminstone under hela 2010, innan den slutgiltiga utvärderingen kan göras. Förbättring av vårdkedjan i södra Kalmar län för barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada. HRK Barnhabilitering, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Ingrid Hult

10 Syftet med förbättringsarbetet är att förbättra vårdkedjan så att alla barn i södra Kalmar län som drabbas av måttlig till svår förvärvad hjärnskada skall kunna erbjudas en likvärdig och fullgod rehabilitering. Utifrån studie om frekvensen skadade i storstadsregion, skulle det översatt till invånarantalet i södra Kalmar län kunna röra sig om ca 10 barn/år. Forskning och erfarenhet visar att alla barn som drabbats av måttlig till svår förvärvad hjärnskada riskerar att få kognitiva skador. Till skillnad från vad man tidigare trott så blir de kognitiva skadorna större ju yngre barnet är vid skadetillfället. Efter akutförloppet finns idag ingen organiserad vårdkedja för dessa barn här i södra Kalmar län. Eventuella rehabiliteringsinsatser liksom kontroll av kognitiv förmåga och annan funktionsnivå i efterförloppet avgörs idag av de enskilda vårdgivare familjen möter och inte utifrån fastställt vårdprogram, PM eller liknande (undantag är onkologbarnen där det finns uppföljningsrutiner). Även informationen till föräldrar, barnen själva och berörd skolpersonal är idag bristfällig. Minska postoperativa komplikationer hos buk- tarm och kärlopererade patienter. Kirurgavdelningen 2, Västerviks sjukhus Kontaktperson: Irene Jakobsson Avdelningspersonalen upplevde att patienter som opererats för stora buksamt kärloperationer i större utsträckning än tidigare drabbades av postoperativa sårinfektioner. Personalen upplevde också att andelen återinläggningar för denna patientgrupp ökade. Journaldokumentationen och DRG-kodning av postoperativa sårinfektioner upplevdes bristfällig.

11 En tvärprofessionell arbetsgrupp bildades och mätningar av postoperativa sårinfektioner startades. Vi har genomfört mätningar av postoperativa sårinfektioner och tittar även på vilka kostnader det blir när vi har patienter inneliggande/återinlagda pga postoperativa sårinfektioner. Vi har även utformat en patenientenkät angående preoperativ information och har genomfört två stycken mätningar. Gruppen och personalen på avdelning 2 har framarbetat preoperativa informationsbroschyrer till patienterna, nya nutritionsrutiner, nya preoperativa hygienrutiner, nya såromläggningsrutiner, postoperativ checklista, samt nya riktlinjer angående postoperativ mobilisering. Tillgänglighet 45 dagar till mottagningsbesök för patienter till kirurgmottagningen. Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Martina Holgersson För att öka tillgängligheten till mottagningen och förbättra arbetsrutinerna på kirurgkliniken har schemarutiner setts över. Tidigare ansåg personalen att det var dålig tillgänglighet till mottagningen, att schemastrukturen var gammal med ett otal mottagningsmallar och moduler, och även oklara rutiner kring schemaläggningen. Målet med förbättringsarbetet var att få en jämn och säker bemanning genom följsamhet till schemat. Flera mottagningsmallar har inventerats och reducerats. Behovet av mottagningskapacitet har setts över på så sätt, att väntelistan har inventerats och dessutom har vi mätt remissflödet. Den totala mottagningsvolymen har därmed synliggjorts. Vi har nu koll på läget.

12 Att se över väntetiderna för patienter på lungmedicin med misstänkt lungmalignitet och utifrån det korta väntetiderna. Lung-Allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Gunilla Ivarsson, Jenny Lindh, Marilen Blomberg, Carina Nygren Edlund Varje år får ca 3000 individer diagnosen lungcancer. Lungcancer är den tumörform som skördar flest liv. Prognos vid lungcancer är till stor del beroende av tidig upptäckt, tumörstadium, performance status och behandlingsalternativ. Nya riktlinjer från Socialstyrelsen och Svenska Lungcancerstudiegruppen är under utarbetning och troligtvis klara under Syftet med förbättringsarbetet är att se över väntetiderna för patienter på lungmedicin med misstänkt lungmalignitet och utifrån det korta väntetiderna. Vi började med att göra ett flödesschema där vi ritade upp alla stationer från remissens ankomst till dess att patienten fick besked eller slussades vidare till UIL och ett antal flaskhalsar identifierades. Resultatet blev att väntetiderna blev kortare än förväntat. Förändrat arbetssätt för bättre service till vården. Serviceförvaltningen/Transport i Kalmar Kontaktperson: Jan-Gunnar Petersson Vi förbereder för att införa Husvaktmästare Idag gör vaktmästarna i stort sett samma uppdrag under en veckas tid, innan arbetsuppgifterna byts. Efter införandet kommer 1-2 vaktmästare per hus att

13 ha hand om alla uppgifter. Detta för att öka arbetsinsatserna till vården, personalen ökar kompetensen, arbetar närmare kund, förebygger belastningsskador och får ett flexiblare arbetssätt med ökat ansvar. Kvalitetssäkra dokumentation, vård och behandling för patienter med ben- och fotsår. Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar Kontaktperson: Karin Petersson, Ann-Christine Arvidsson, Gunilla Sterner Oucama På distriktssköterskemottagningen vid Kvarnholmens hälsocentral ligger tyngdpunkten i arbetet på sår och sårvård där vi kan identifiera flera problem. Förbättringsarbetet ville utifrån aktuella metoder och kvalitetsindikatorer för sårvård kvalitetssäkra dokumentation, vård och behandling för patienter med ben- och fotsår. Vi har under projekttiden utarbetat ett flödesschema för omhändertagande av patienter med ben- och fotsår på hälsocentralen och förbättrat dokumentationen genom att skapa en enhetlig dokumentationsmall för sår och sårbehandling. Vi skattar nu smärta med hjälp av VAS-skala vid utgångsstatus och förändring av sår- och/eller smärtstatus. Vi anpassar behandlingstiden för varje patient individuellt. Hygienrutinerna har reviderats samt en genomgång av sårvårdsmaterial och dess kostnader har genomförts. Resultatet av förbättringsarbetet är en förbättring av följsamheten till PV Kvalitets Mål & Mått gällande bensår från 47% oktober 2008 till 74% oktober 2009.

14 Hålla vårdgarantin för dyslexiutredningar. Öron- Näsa- Halskliniken, Logopedmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Eva Göransson Vi ville förbättra tillgängligheten för samtliga patientgrupper genom översyn av arbetssätt och rutiner. För att avgränsa oss riktade vi in oss på den grupp som har längst väntetid; de som remitteras för läs- och skrivutredningar. Enligt rekommendationer från SKL undantas dessa utredningar från vård- och behandlingsgarantin och väntetiderna har efterhand blivit oacceptabelt långa. Målet med förbättringsarbetet blev att hålla vårdgarantin för dyslexiutredningar i september Vi har gjort en fortbildningsinsats och samtliga logopeder som deltar i programmet har genomfört varsin dyslexiutredning. Detta innebar en betydande tidsmässig satsning på en liten patientgrupp. Som resultat av detta har väntetiden minskat.

Sammanfattning förbättringsarbeten

Sammanfattning förbättringsarbeten Sammanfattning förbättringsarbeten Här kan du läsa sammanfattningar av teamens förbättringsarbeten gjorda inom satsningen på systematiskt förbättringsarbete, Landstinget i Kalmar län. Om du vill veta mer

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad

Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad Annika Kragh Lisbeth Karlsson Lena Arvidsson Datum 2015-01-30 Version Dnr 1 (5) Slutrapport Sammanhållen vård och omsorg Prestationsmedel äldre

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Eva Angenete, Docent i kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken,

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Vårdprevention problembeskrivning

Vårdprevention problembeskrivning Vårdprevention problembeskrivning Majoriteten av våra patienter är äldre och multisjuka med större risk för skador och komplikationer. Detta medför ibland längre vårdtid och onödigt lidande för patienten.

Läs mer

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus 1 Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Patent/brukare och Närstående skall känna sig välinformerade samt uppleva en ökad trygghet i den fortsatta omvårdnaden i livets

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab HR-enheten. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1 (2) Datum

TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab HR-enheten. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1 (2) Datum Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Utredningsuppdrag 16/25 och 15/21 Handlingsplan för effektivare resursutnyttjande genom utveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Bra mottagning. Ortopedmottagningen. Centralsjukhuset Kristianstad

Bra mottagning. Ortopedmottagningen. Centralsjukhuset Kristianstad SLUTRAPPORT 2006-09-13 Bra mottagning Ortopedmottagningen Teamet består av: Gert-Uno Larsson, enhetschef Pia Gunnarsson, sjuksköterska Anne-Li Jönsson, läkarsekreterare Kristina Karlsson, sjuksköterska

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Berörda enheter Alla enheter inom Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten. Rutinen är framtagen i sammarbete med

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör Kvalitet och patientsäkerhet Magnus Persson, utvecklingsdirektör Landstingets fokusområden 2016 Mål: Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet I vårt fokus: Bra bemötande och delaktighet Främja

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada, neurologisk sjukdom eller ryggmärgsskada (spinalskada). Målsättningen med rehabiliteringen

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Sammanfattning förbättringsarbeten

Sammanfattning förbättringsarbeten Sammanfattning förbättringsarbeten Här kan du läsa sammanfattningar av teamens förbättringsarbeten gjorda inom satsningen på systematiskt förbättringsarbete, Landstinget i Kalmar län. Om du vill veta mer

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Rutinbeskrivning. Uppföljning av tillgänglighet Primärvård

Rutinbeskrivning. Uppföljning av tillgänglighet Primärvård Rutinbeskrivning Uppföljning av tillgänglighet Primärvård Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) Byte av Diarie från ITC 2011-243

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik cancervård 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Regionala skillnader 3 5 Omotiverade

Läs mer

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Säker vård - alla gånger Patientsäkerhet är ett av Landstinget i Jönköpings läns strategiska

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen Geriatrik Direkt Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Seniordialogen 2012-11-07 Geriatrik direkt bakgrund vad är geriatrik direkt vad patienterna tycker hur vet vi att

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare SIQ Processrapport från program i processutveckling 2006 Ögonkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare Processdeltagare: Kristina Öberg Olsson; sjuksköterska CVU

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg Fastställt av OLA Gäller ej OLA Fastställt av Reo 200-0-09 Vårdsamverkan Reo sjuhärad Arbetsuppgifter för diabetesansvarig sjuksköterska (DA). Bilaga idor: Antal bilagor: Hälso- och sjukvården i södra

Läs mer

Granskning av hur man förebygger och behandlar trycksår hos personer på särskilt boende för äldre

Granskning av hur man förebygger och behandlar trycksår hos personer på särskilt boende för äldre 2011-11-24 1 (6) Rapport Granskning av hur man förebygger och behandlar trycksår hos personer på särskilt boende för äldre Bakgrund MAS och MAR genomför varje år uppföljningsbesök på de 13 särskilda boenden

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS

Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS Team: Ortopedkirurgiska kliniken, USÖ Deltagare: Erik Johansson Hjorth, sjuksköterska vård avd 37 Anne-May Sjöholm, sjuksköterska ort mott Annelie Calais, undersköterska

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o slutenvård Smida vårdkedjan för de mest sköra äldre Arbetsterapeuter,

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger ÖNH-mottagningen, Värnamo Sara Granefelt Inger Haglund I teamet ingår: 1 Val av område och mål Område 5: Förebygga sårinfektioner efter operation (i lokalbedövning)

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Ingen representant från Värnamo, Eksjö eller Oskarshamn har tyvärr deltagit under 2014.

Ingen representant från Värnamo, Eksjö eller Oskarshamn har tyvärr deltagit under 2014. 2015-03-23 Årsrapport från RMPG handkirurgi 2014 Inom sydöstra sjukvårdsregionen finns ett mångårigt välutvecklat och gott samarbete inom ämnesområdet handkirurgi. Målet i det regionala samverkansarbetet

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Vårdprevention Lätt att göra rätt

Vårdprevention Lätt att göra rätt Vårdprevention Lätt att göra rätt Landstinget i Jönköpings län Jag vill inte ha trycksår, bli undernärd eller falla! Hälsningar Folke Andelen äldre patienter ökar kontinuerligt Uppkomst av trycksår, fall

Läs mer

Patient blev hemskickad begick självmord

Patient blev hemskickad begick självmord Patient blev hemskickad begick självmord En nyanställd läkare utan erfarenhet var ensam ansvarig på jourmottagningen. Den nedstämda patienten erbjöds läkemedelsbehandling och återbesök efter drygt en vecka.

Läs mer

som förbättrar vård och kvalitet

som förbättrar vård och kvalitet 8smarta verktyg som förbättrar vård och kvalitet 1 Innehåll 1. Förbättringsmodellen... 6 2. PDSA-hjulet... 7 3. SWOT-analys... 8 4. Fiskbensdiagram... 9 5. Driverdiagram... 10 6. Handlingsplan.... 12 7.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer

Tidbok online. Införande i Region Skåne

Tidbok online. Införande i Region Skåne Tidbok online Införande i Region Skåne Syfte Förbättra tillgängligheten för medborgare Underlätta för vårdproduktionens planering Erfarenheter från andra landsting Bättre tillgänglighet Frigör resurser

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Nya Dagrehab -ett förbättringsarbete på Rehabmedicin Jönköping

Nya Dagrehab -ett förbättringsarbete på Rehabmedicin Jönköping Nya Dagrehab -ett förbättringsarbete på Rehabmedicin Jönköping Rehabiliteringsmedicin Specialistklinik Patientgrupper Hjärnskador Ryggmärgsskador Långvarig smärta Multitrauma Amputationer Neurologiska

Läs mer

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel SVERIGES VIKTIGASTE PRIS SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? SVENSKA HYGIENPRISET Goda exempel 1 Svensk förening för Vårdhygien (SFVH) Delas ut av Svensk förening för Vårdhygien

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Triangelrevision. Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård.

Triangelrevision. Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård. Triangelrevision Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård. strokenhet Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet

Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren, Utvecklingsdirektör På gång Åttonde året i rad med positivt resultat 148 miljoner kronor Eva Arvidsson disputerar på torsdagen vid Linköpings

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:31 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Christina Edward Planeringschef

Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-10-27 Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/23 Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Vårdkedjan för äldre. Uppföljning av tidigare granskning. Landstinget Halland och. Varbergs kommun. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Vårdkedjan för äldre. Uppföljning av tidigare granskning. Landstinget Halland och. Varbergs kommun. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Uppföljning av tidigare granskning Vårdkedjan för äldre Landstinget Halland och Varbergs kommun Maj 2003 Bengt André Christel Eriksson Jean Johansson (1) Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Syfte: Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Komplement till strokerehab. inom PV/Kommun Tryggare omhändertagande i hemmet Specialistkompetenta team fortsätter rehabiliteringen i hemmet Öka möjligheter

Läs mer

Sammanfattning förbättringsarbeten

Sammanfattning förbättringsarbeten Sammanfattning förbättringsarbeten Förbättringsprogram 2 Förkorta handläggningstiden på akutmottagningen och få en välfungerande vårdkedja för patienter med misstänkt höftfraktur. Västerviks sjukhus, Akutmottagningen

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Säker bukkirurgi Självvärderingsfrågor

Säker bukkirurgi Självvärderingsfrågor Säker bukkirurgi Självvärderingsfrågor Pre operativ riskbedömning 1.Hur säkerställer ni att rätt diagnos och rätt operation planeras? (Ex. beslutet taget av läkare med erfoderlig kompetens? Tillräckligt

Läs mer