Sammanfattning förbättringsarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning förbättringsarbeten"

Transkript

1 Sammanfattning förbättringsarbeten Här kan du läsa sammanfattningar av teamens förbättringsarbeten gjorda inom satsningen på systematiskt förbättringsarbete, Landstinget i Kalmar län. Om du vill veta mer om teamens arbeten se kontaktperson respektive förbättringsarbete nedan. Förbättringsprogram 4 Sammanhållen vårdkedja för patienter med medicinsk njursjukdom på en enda vårdenhet. Njursviktsmottagningen Västerviks sjukhus Kontaktperson: Sofia Holtsäter Syftet med förbättringsarbetet är att få en sammanhållen vårdkedja för patienter med medicinsk njursjukdom på en enda vårdenhet. Då denna patientgrupp är stor, har vi valt att sätta upp delmål. Vi började då med att fokusera på de transplanterade patienterna då detta är en stabil och begränsad grupp. Vi började med att mäta antal läkarbesök för denna patientgrupp per år samt hur många transplanterade som fanns på varje enhet. Den första förändringen innebar att vi erbjöd de transplanterade patienterna sjuksköterskebesök varvat med läkarbesök samt ändrade en del rutiner kring bokning och remisshantering. Resultatet blev, utöver förväntade resultat, överraskande positivt då vi kunde se att väntelistan för andra patientgrupper kortades på medicinmottagningen. Optimering av utredning och behandling för patienter med inkontinens och att

2 följa förbrukning av inkontinensskydd. Primärvården Landstinget i Kalmar län Kontaktperson: Marita Palm Ankarman Syftet med förbättringsarbetet var att optimera utredningen och behandlingen för patienter med inkontinens samt att följa förbrukningen av inkontinensskydd. Gruppen består av fem distriktssköterskor och två distriktsläkare utspridda på fem Hälsocentraler i norra länsdelen. Vi kom fram till att vi behövde göra en hel del baslinje mätningar för att närmare belysa det vi uppfattade som problem. Mätningarna visade på ett stort utbildningsbehov om inkontinens bland medarbetarna på Hälsocentralen. Vi fann också att endast en knapp fjärdedel av de som fick inkontinensskydd förskrivna var tillfredsställande utredda. Vi har testat ett utbildningssätt på två Hälsocentraler men nya mätningar har dock visat att mer riktad utbildning behövs. Undersöka hur tillgängligheten och bemötandet uppfattas av våra patienter. Psykiatriska mottagningen, Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Pia Nyberg, Gunilla Magnusson, Elselott Hansson Vi i förbättringsteamet har undersökt hur vår tillgänglighet uppfattas av patienter och om vi behöver förändra/förbättra/förnya våra rutiner. Vi har mätt hur telefontiden till behandlarna utnyttjas och kommit fram till förbättringar utifrån mätresultat. För att undersöka vår tillgänglighet och vårt bemötande har en patientenkät delats ut i 200 ex. Denna patientenkät har resulterat i att vi har beslutat att införa Mina vårdkontakter för ökad tillgänglighet på nätet.

3 Förbättra flödet för kvinnor som har utvecklat kostbehandlad graviditetsdiabetes så att de ska kunna utredas, behandlas och följas upp på barnmorskemottagningarna på hemorten. MHV Norra Kalmar län Kontaktperson: Maria Engman Kvinnor med kostbehandlad graviditetsdiabetes (GDM) har tidigare handlagts på förlossningsavdelningen i Västervik. För gravida kvinnor boende i Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby kommuner har detta inneburit långa resvägar. Syftet med förbättringsarbetet har varit en decentralisering av omhändertagandet till hemortens barnmorskemottagningar. Genom journalgenomgång och telefonintervjuer med kvinnor som utvecklat en kostbehandlad graviditetsdiabetes och som har förlösts under 2008 fick man fram ett resultat. Av kvinnor som haft GDM 2008 ville 83% hellre bli omhändertagna på hemorten. Kvinnor som haft GDM 2008 (n=18) hade varit på 66 (medel 3,7) läkarbesök under graviditeten enbart för sin graviditetsdiabetes. Uppföljningsprogram inom primärvården efter graviditeten saknas ofta och en minoritet hade varit på uppföljning efter graviditeten trots att hälften av dessa kvinnorfår diabetes under sin livstid. En ny handläggningsmodellen har utarbetats med start under oktober Denna mdell beräknas medföra färre specialistläkarbesök tillmhv. Uppföljning av kvinnor som haft GDM innebär en möjlighet till riktad primär prevention.

4 Att optimera och standardisera det pre- per- och postoperativa omhändertagandet av de patienter som opereras med cholecystektomi på Oskarshamns Sjukhus. Akutkliniken Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Annica Claesson Vår erfarenhet på uppvakningsavdelningen (UVA) var att de patienter som opererades med cholecystektomi hade relativt stora besvär postoperativt med både illamående och smärta. Vårt syfte med förbättringsarbetet var att optimera och standardisera pre- per- och postoperativt omhändertagande för våra patienter som opererades med cholecystektomi. Resultatet visade att fler patienter fick premedicinering, vid optimal tidpunkt och att premedicineringen blev mer standardiserad. Majoriteten av våra patienter fick profylax mot illamående. En ökning av antalet gånger som patienterna fick VAS-skatta sin smärta, kan ses både på UVA och på kirurgavdelningen. Fler patienter har fått något att dricka på UVA. Registrering av blodtryck, längd och vikt i den perioperativa journalen har ökat markant. En tendens till minskad vårdtid kan ses och antalet övernattare på UVA har minskat något. De postoperativa samtal som testats och de enkäter som patienterna fått besvara visar på mycket nöjda patienter. Att göra KBT-behandling lättillgänglig för människor med ångestsyndrom. Psykmottagningen Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Stefan Fransson

5 Målgruppen för förbättringsarbetet är människor med ångestsyndrom. Lång väntetid, dåligt resursutnyttjande och otydligheter i patientflödet är huvudorsaker till förbättringsarbetet, som har två huvudsakliga målsättningar: 1, Tid till bedömningssamtal för ställningstagande till huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) ska igångsättas eller ej ska erbjudas till patienten inom två veckor från det attremissen mottagits. 2, Om KBT-behandling är aktuell ska patienten erbjudas tid för behandling inom 45 dagar. Förändringen, som genomfördes , innebar bland annat att fasta tider avsattes för bedömningssamtal, bättre utnyttjande av personalresurser samt tydliggörande av patientflödet. Förbättringsarbetet pågår sedan mars 2009 och utvärderas juni Hittills har målen uppnåtts fullt ut. Ett tydligt utredningsflöde för ett lika bemötande av vuxna personer med neuropsykiatrisk frågeställning och även en tydlighet i avslutad utredning. Psyk Rehab, Oskarshamns sjukhus Kontaktperson: Birgit Nauclér Personer med neuropsykiatrisk problematik har under senare år blivit en allt störregrupp inom vuxenpsykiatrin. Därmed har behovet av multidisciplinära utredningar ökat. Utredningarna var lite otydliga med olika långa väntetider till olika professioner och vår intention var att göra ett tydligt utredningsflöde. Vårt mål är att alla patienter skall erbjudas en strukturerad bedömning och utredning som är lika för alla. Vi har i vårt arbete mätt remissinflöde, teamnärvaro samt granskat tidigare utredningar. Ett resultat av detta har varit att vi utformat en checklista för utredningar. Vi har även fått en tydligare bild av vårt remissinflöde.

6 Bättre munvård på avdelning 15. Strokeenheten, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Anna Wångelid, Britt Carlsson Vi i munvårdsteamet hade en upplevelse av att munvården behövde förbättras på avdelningen, därför startade vi detta projekt. När det sedan visade sig att över hälften hade infektioner i munhålan insåg vi att detta var ett problem. I och med att problemet lyfts fram på avdelningen och vi börjat arbeta med det har infektionerna sparsamt börjat minska. Det vi vet idag är att många patienter redan vid inläggning har infektioner i munhålan eftersom vi nu inspektera munhålan redan första dagen. Ökad patientsäkerhet genom att förändra arbetssättet. Kirurgavdelning 1, Västerviks sjukhus Kontaktperson: Sara Fäldt Vårt syfte ökad patientsäkerhet ville vi uppnå genom ett förändrat arbetssätt. Genom olika mätningar har det konstaterats att både sjuksköterskan och undersköterskan bli avbrutna i sitt arbete. Utifrån detta har ett nytt arbetssätt tagits fram med målet att samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterska och undersköterska ska förbättras och störningsmomenten minska. Mätningar gjorda efter förändringen visar på förbättring.

7 Uppdatering av våra kallelser. Patienterna ska känna sig trygga och välinformerade inför besöket hos oss. Fysiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Solweig Johnsson Våra kallelser är gamla och ser tråkiga ut. I texten tilltalas patienten med Ni och patienterna uppmanas att uppge sina mediciner vilket vi i många fall inte alls behöver ha uppgift om. Vi får även en mängd olika frågor allt från vägbeskrivning till hur undersökningen går till. Målet är att minska antalet telefonsamtal med frågor inför undersökningen och ta bort onödig information. Vi vill ha en ny kallelse som ser modernare ut, är tydlig och enhetlig. Den ska också följa landstingets regler och riktlinjer för hur en kallelse ska se ut och även ge rätt och lagom mycket information till patienten. Förändra, förnya och effektivisera läkarsekreterargruppens arbetssätt genom ett flexibelt tänkande där man utgår från verksamhetens efterfrågan och behov. Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar län Kontaktperson: Barbro Jenssen Nilsson Vårt förbättringsarbete grundar sig på sekreterargruppen som helhet. Eftersom diktatskrivningen på mottagningen ständigt haft en tendens att skjuta i höjden så valde vi att fokusera på just det. Hösten 2008 hade vi ca oskrivna diktat men det berodde med största sannolikhet på extremt hög frånvaro (sjukdom/ledigheter) samtidigt som det gjordes en rejäl satsning av mottagningsbesök p g a vårdgarantin. Målet är att hålla diktaten i balans,

8 att inte ha mer än ca 50 oskrivna diktat dagligen vilket ger en hög patientsäkerhet. Förändringsarbetet innebär exempelvis omflyttning av sekreterare, att avdelningssekreterarna övertar hanteringen av journalkopior och att en aktuell besökslista tas ut på morgonen för att spara tid. Förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance (behandligsföljsamhet). Öron-, näs och halsmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Bertil Gunnarsson Obstruktivt Sömn Apné Syndrom (OSAS) drabbar ca 4 % av kvinnor och 9 % av män i åldern år. Patienter med sömnapnésyndrom drabbas av dagtrötthet, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. De har ökad risk för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och depression. En behandlingsform för OSAS är övertrycksbehandling via näs eller näs-munmask s.k. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Behandlingsföljsamheten (compliance) varierar kraftigt mellan olika studier. Compliance är till stor del avhängigt av hur väl man lyckas med utprovningen. Det rent tekniska utförandet av CPAP-behandlingen förbättras ständigt men vi måste bli bättre på utprovning och uppföljning. Målet med förbättringsarbetet är att ha återbesök hos en CPAP-sjuksköterska 1 gång/år. Hitta bra instrument för att mäta compliance. Omfördela befintliga resurser och bli bättre på att utnyttja befintliga lokaler så att fler personer kan arbeta parallellt.

9 Förbättra omhändertagandet för barn med nutritionssvårigheter. HRK Barnhabilitering, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Pelle Baeck, Birgit Karlsson, Berit Högström, Stina Johnsson, Anna Jonsson. Barnhabiliteringen är en specialistresurs som erbjuder barn med varaktiga funktionsnedsättningar, t.ex. utvecklingsstörning och Cerebral Pares, kvalificerat stöd i det vardagliga livet. Bland dessa barn är det vanligt med olika former av ätsvårigheter. Syftet med nutritionsprojektet är att förbättra omhändertagandet av barn med nutritionssvårigheter. Målsättningen har varit att ta fram arbetsredskap för att upptäcka och omhänderta nutritionssvårigheter och att föräldrarnas skattade upplevelser av habiliteringens insatser ska bli mer positiva. Baslinjemätningen visade att det fanns en förbättringspotential. För att tidigt uppmärksamma eventuella nutritionssvårigheter har en skattningsskala utformats och de tidigare befintliga lekobservationerna har kompletterats med en fikastund. Den största förändringen som har genomförts är att en nutritionsmottagning som involverar flera yrkeskategorier har startats upp. Föräldrautbildning har erbjudits och det befintliga habiliteringsprogrammet håller på att revideras. Arbetet med projektet kommer att fortsätta, åtminstone under hela 2010, innan den slutgiltiga utvärderingen kan göras. Förbättring av vårdkedjan i södra Kalmar län för barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada. HRK Barnhabilitering, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Ingrid Hult

10 Syftet med förbättringsarbetet är att förbättra vårdkedjan så att alla barn i södra Kalmar län som drabbas av måttlig till svår förvärvad hjärnskada skall kunna erbjudas en likvärdig och fullgod rehabilitering. Utifrån studie om frekvensen skadade i storstadsregion, skulle det översatt till invånarantalet i södra Kalmar län kunna röra sig om ca 10 barn/år. Forskning och erfarenhet visar att alla barn som drabbats av måttlig till svår förvärvad hjärnskada riskerar att få kognitiva skador. Till skillnad från vad man tidigare trott så blir de kognitiva skadorna större ju yngre barnet är vid skadetillfället. Efter akutförloppet finns idag ingen organiserad vårdkedja för dessa barn här i södra Kalmar län. Eventuella rehabiliteringsinsatser liksom kontroll av kognitiv förmåga och annan funktionsnivå i efterförloppet avgörs idag av de enskilda vårdgivare familjen möter och inte utifrån fastställt vårdprogram, PM eller liknande (undantag är onkologbarnen där det finns uppföljningsrutiner). Även informationen till föräldrar, barnen själva och berörd skolpersonal är idag bristfällig. Minska postoperativa komplikationer hos buk- tarm och kärlopererade patienter. Kirurgavdelningen 2, Västerviks sjukhus Kontaktperson: Irene Jakobsson Avdelningspersonalen upplevde att patienter som opererats för stora buksamt kärloperationer i större utsträckning än tidigare drabbades av postoperativa sårinfektioner. Personalen upplevde också att andelen återinläggningar för denna patientgrupp ökade. Journaldokumentationen och DRG-kodning av postoperativa sårinfektioner upplevdes bristfällig.

11 En tvärprofessionell arbetsgrupp bildades och mätningar av postoperativa sårinfektioner startades. Vi har genomfört mätningar av postoperativa sårinfektioner och tittar även på vilka kostnader det blir när vi har patienter inneliggande/återinlagda pga postoperativa sårinfektioner. Vi har även utformat en patenientenkät angående preoperativ information och har genomfört två stycken mätningar. Gruppen och personalen på avdelning 2 har framarbetat preoperativa informationsbroschyrer till patienterna, nya nutritionsrutiner, nya preoperativa hygienrutiner, nya såromläggningsrutiner, postoperativ checklista, samt nya riktlinjer angående postoperativ mobilisering. Tillgänglighet 45 dagar till mottagningsbesök för patienter till kirurgmottagningen. Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Martina Holgersson För att öka tillgängligheten till mottagningen och förbättra arbetsrutinerna på kirurgkliniken har schemarutiner setts över. Tidigare ansåg personalen att det var dålig tillgänglighet till mottagningen, att schemastrukturen var gammal med ett otal mottagningsmallar och moduler, och även oklara rutiner kring schemaläggningen. Målet med förbättringsarbetet var att få en jämn och säker bemanning genom följsamhet till schemat. Flera mottagningsmallar har inventerats och reducerats. Behovet av mottagningskapacitet har setts över på så sätt, att väntelistan har inventerats och dessutom har vi mätt remissflödet. Den totala mottagningsvolymen har därmed synliggjorts. Vi har nu koll på läget.

12 Att se över väntetiderna för patienter på lungmedicin med misstänkt lungmalignitet och utifrån det korta väntetiderna. Lung-Allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Gunilla Ivarsson, Jenny Lindh, Marilen Blomberg, Carina Nygren Edlund Varje år får ca 3000 individer diagnosen lungcancer. Lungcancer är den tumörform som skördar flest liv. Prognos vid lungcancer är till stor del beroende av tidig upptäckt, tumörstadium, performance status och behandlingsalternativ. Nya riktlinjer från Socialstyrelsen och Svenska Lungcancerstudiegruppen är under utarbetning och troligtvis klara under Syftet med förbättringsarbetet är att se över väntetiderna för patienter på lungmedicin med misstänkt lungmalignitet och utifrån det korta väntetiderna. Vi började med att göra ett flödesschema där vi ritade upp alla stationer från remissens ankomst till dess att patienten fick besked eller slussades vidare till UIL och ett antal flaskhalsar identifierades. Resultatet blev att väntetiderna blev kortare än förväntat. Förändrat arbetssätt för bättre service till vården. Serviceförvaltningen/Transport i Kalmar Kontaktperson: Jan-Gunnar Petersson Vi förbereder för att införa Husvaktmästare Idag gör vaktmästarna i stort sett samma uppdrag under en veckas tid, innan arbetsuppgifterna byts. Efter införandet kommer 1-2 vaktmästare per hus att

13 ha hand om alla uppgifter. Detta för att öka arbetsinsatserna till vården, personalen ökar kompetensen, arbetar närmare kund, förebygger belastningsskador och får ett flexiblare arbetssätt med ökat ansvar. Kvalitetssäkra dokumentation, vård och behandling för patienter med ben- och fotsår. Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar Kontaktperson: Karin Petersson, Ann-Christine Arvidsson, Gunilla Sterner Oucama På distriktssköterskemottagningen vid Kvarnholmens hälsocentral ligger tyngdpunkten i arbetet på sår och sårvård där vi kan identifiera flera problem. Förbättringsarbetet ville utifrån aktuella metoder och kvalitetsindikatorer för sårvård kvalitetssäkra dokumentation, vård och behandling för patienter med ben- och fotsår. Vi har under projekttiden utarbetat ett flödesschema för omhändertagande av patienter med ben- och fotsår på hälsocentralen och förbättrat dokumentationen genom att skapa en enhetlig dokumentationsmall för sår och sårbehandling. Vi skattar nu smärta med hjälp av VAS-skala vid utgångsstatus och förändring av sår- och/eller smärtstatus. Vi anpassar behandlingstiden för varje patient individuellt. Hygienrutinerna har reviderats samt en genomgång av sårvårdsmaterial och dess kostnader har genomförts. Resultatet av förbättringsarbetet är en förbättring av följsamheten till PV Kvalitets Mål & Mått gällande bensår från 47% oktober 2008 till 74% oktober 2009.

14 Hålla vårdgarantin för dyslexiutredningar. Öron- Näsa- Halskliniken, Logopedmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar Kontaktperson: Eva Göransson Vi ville förbättra tillgängligheten för samtliga patientgrupper genom översyn av arbetssätt och rutiner. För att avgränsa oss riktade vi in oss på den grupp som har längst väntetid; de som remitteras för läs- och skrivutredningar. Enligt rekommendationer från SKL undantas dessa utredningar från vård- och behandlingsgarantin och väntetiderna har efterhand blivit oacceptabelt långa. Målet med förbättringsarbetet blev att hålla vårdgarantin för dyslexiutredningar i september Vi har gjort en fortbildningsinsats och samtliga logopeder som deltar i programmet har genomfört varsin dyslexiutredning. Detta innebar en betydande tidsmässig satsning på en liten patientgrupp. Som resultat av detta har väntetiden minskat.

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus 1 Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Patent/brukare och Närstående skall känna sig välinformerade samt uppleva en ökad trygghet i den fortsatta omvårdnaden i livets

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Sammanfattning förbättringsarbeten

Sammanfattning förbättringsarbeten Sammanfattning förbättringsarbeten Här kan du läsa sammanfattningar av teamens förbättringsarbeten gjorda inom satsningen på systematiskt förbättringsarbete, Landstinget i Kalmar län. Om du vill veta mer

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel SVERIGES VIKTIGASTE PRIS SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? SVENSKA HYGIENPRISET Goda exempel 1 Svensk förening för Vårdhygien (SFVH) Delas ut av Svensk förening för Vårdhygien

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Vårdkedjan för äldre. Uppföljning av tidigare granskning. Landstinget Halland och. Varbergs kommun. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Vårdkedjan för äldre. Uppföljning av tidigare granskning. Landstinget Halland och. Varbergs kommun. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Uppföljning av tidigare granskning Vårdkedjan för äldre Landstinget Halland och Varbergs kommun Maj 2003 Bengt André Christel Eriksson Jean Johansson (1) Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

som förbättrar vård och kvalitet

som förbättrar vård och kvalitet 8smarta verktyg som förbättrar vård och kvalitet 1 Innehåll 1. Förbättringsmodellen... 6 2. PDSA-hjulet... 7 3. SWOT-analys... 8 4. Fiskbensdiagram... 9 5. Driverdiagram... 10 6. Handlingsplan.... 12 7.

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk Vårdrutin 1 (9) Utgåva: 1 Godkänd av: Gunnel Alexandersson Verksamhetschef 2010-01-31 2011-01-31 Utarbetad av: Irene Westlund, Per-Nicklas Olofsson, Joakim Hedbrant, Gunilla Bertilsson Revisionsansvarig:

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS Björn Kadesjö, ö.. l. Målgrupper Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, dvs med Autismspektrumtillstånd ADHD, DAMP

Läs mer

Ortopedisk vård 2011

Ortopedisk vård 2011 Gå 4, betala för 3! Kom hela teamet Ortopedisk vård 2011 Patientsäkerhet och vårdkvalitet! Lean och höftfrakturprocessen Smärta och smärtbehandling Äldre patienten i fokus Moderator: Kajsa Rosén, leg sjukgymnast,

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC PRIMÄRVÅRDEN Samtal om ohälsosamma matvanor I patientenkäten (01) uppger 3% av patienterna att de under sitt besök på hälsocentralen

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder -en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bakgrund till studien. Vetenskapligt arbete del i specialistutbildningen

Läs mer

Medicinska sekreterare VC Husie

Medicinska sekreterare VC Husie Medicinska sekreterare VC Husie Vi hinner inte med att skriva journaler Vad kan vi göra för att få mer skrivtid? Vi valde att fokusera på vit tid (vit tid innebär att vi sitter på våra platser och gör

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar.

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar. Inledning Vårdcentralen Törnrosen har haft ett stort underskott på personal. Detta har lett till att vi tvingats se över vårt arbetssätt och inleda ett förändringsarbete redan innan vi gick kursen Bra

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion PRISS expertgrupp 1 Medlemmar SOF: Anders Lindstrand, Nils Hailer OSIS: Ingrid Höglund-Karlsson

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping

Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping 1(6) Frågeställningarna: Hur påverkar personcentrerad vård professionerna sjuksköterskan, barnmorskan, biomedicinska

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2013-09-03 LS-LED13-484-3 114/13 Förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, inom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Internetstödd behandling. Ett alternativ för framtiden

Internetstödd behandling. Ett alternativ för framtiden Internetstödd behandling Ett alternativ för framtiden Projekt internetstödd KBT 2012-2014 Beställare och Styrgrupp - Lars Mattsson - Florence Eddyson Hägg Projektledare - Affe Lindén Projektgrupp - Annica

Läs mer

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojekt Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer