Nr 4, september Vd-ordet. Innehåll. Redaktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4, september 2014. Vd-ordet. Innehåll. Redaktion"

Transkript

1 Nr 4, september 2014 Vd-ordet Nu är vi i föreningen igång för fullt igen och har laddat om för höstens arbete. Det gäller förstås inte politikerkontakter där vi avvaktar utvecklingen efter helgens val. Även politikerna låter oss vänta med besked i för oss viktiga frågor såsom tillsättande av utredare i ny premiepensionsutredning och utredare i ny fondutredning för implementering av UCITS V. Finansdepartementet har dock bett oss om en lista över andra fondfrågor som också skulle kunna tas om hand av fondutredningen. Det är med spänning som vi ser fram emot att ta del av utredningsdirektiv för att se vad av detta som kommer med. Nysparandet i fonder är rekordhögt. Över 100 miljarder kronor i nysparande netto under årets första åtta månader. Institutionella kunder väljer främst obligationsfonder och privatpersoner väljer i första hand blandfonder för sitt nysparande. Däremot är det svag efterfrågan på aktiefonder och det är ju också mycket oro i världen. Vi har skickat in föreningens remissyttrande över konsumentskydd vid försäkringsförmedling, som bland annat handlar om provisioner vid rådgivning. Något totalt förbud talas det inte längre om. Den större värdepappersmarknadsutredningen har fått förlängt till och med januari Vi får hoppas att det blir ett sansat förslag från denna utredning och att konkurrensen värnas för konsumenternas skull och att det inte försvåras för småsparare att få rådgivning. Pensionsmyndigheten har kommit med förslag till ett tak för avgifter inom ramen för rabattsystemet i premiepensionssystemet. Taket är satt till 2 procent i bruttoavgift för alla fonder utom för räntefonder, där taket är satt till 1 procent. Alla fondbolag som finns med i premiepensionssystemet har fått förslag till ändrat avtal på remiss och även föreningen kommer att yttra sig. Föreningen har tidigare framfört önskemål om ett differentierat tak för olika fondtyper, men det är inte säkert att en sådan modell skulle ha inneburit ett högre tak för något alternativ. Syftet med taket är att komma tillrätta med mycket höga bruttoavgifter som har införts under senare år för nya fonder i systemet. Tyvärr påverkas även fonder som inte kännetecknats av problem för spararna av taket, såsom många Innehåll Vd-ordet 1 Rapport från styrelsemöte 3 Föreningsnytt och notiser 4 Statistik och analys 5 Juridik 6 Konsumentfrågor 10 Pension 11 Övrigt 11 Rapport från arbetsgrupper 13 Fondbolagens förening i media 14 Redaktion Redaktörer Åsa Drakenberg Pia Nilsson Juridik, internationellt Helene Wall Lena Falk Ekonomi, statistik Fredrik Pettersson Fredrik Hård af Segerstad Övrigt Hanna Helgesson Jenny Grip Irene Rikkinen STUREPLAN 6, SE STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0) , FONDBOLAGEN.SE

2 tillväxtmarknadsfonder och fonder med prestationsbaserade avgifter. De flesta fonder påverkas dock inte alls och i genomsnitt påverkas rabatten endast marginellt. Nettoavgiften beräknas sänkas från 0,31 till 0,29 procent. Glädjande är att antalet besökare på Fondkollen-sajten nu har passerat och bara den senaste månaden hade sajten över besök. Fondkollen-appen är också uppdaterad. För premiepensionsfonder finns nu uppgifter om avkastning de senaste fem åren med hänsyn tagen till rabatter. Vi kommer att jobba för att ännu fler ska hitta till Fondkollen och vi kommer att fylla på med nya intressanta uppgifter för alla som är intresserade av fonder. Inte minst är verktyget Kolla fonden av stort värde för alla som vill se hur deras fonder står sig i förhållande till andra jämförbara fonder. Det kan inte bli enklare än att bara skriva in namnet och få upp rätt jämförelse. Värdeökningen efter att avgifter dragits bort är den viktigaste uppgiften för spararna. För väldigt många som har ont om tid och intresse räcker det bra att kolla upp sina fonder med Kolla fonden. Alla vill inte vid val av fonder behöva ta ställning till graden av fonders aktivitet, men vi är beredda på att också denna diskussion kommer att fortsätta. Och när det gäller konsumentvänlig information så kan vi alltid bli bättre. Vi ser fram emot en spännande höst i föreningen! Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening 2, FONDBLADET NR 4, september 2014

3 Rapport från styrelsemöte På styrelsemötet den 3 september avhandlades bland annat följande frågor. Beslutades att bevilja ISEC Services AB ordinarie medlemskap och Apriori Advokatbyrå AB associerat medlemskap i föreningen. Beslutades att höja den avgift som Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, har möjlighet att ålägga från till kronor. Vidare diskuterades bland annat utvärdering av Åre kapitalmarknadsdagar, remissyttrande om stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling, kommande vdrekrytering samt Efamas riktlinjer om avkastningsrelaterade avgifter. 3, FONDBLADET NR 4, september 2014

4 Föreningsnytt och notiser ISEC Services ny medlem i föreningen Fondbolagens förening har glädjen att välkomna ISEC Services som ny ordinarie medlem i Fondbolagens förening. ISEC Services har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt LVF och LAIF och har bland annat avsikten att lansera det första svenska så kallade fondhotellet. Apriori Advokatbyrå ny associerad medlem Fondbladet bad Apriori Advokatbyrås Caroline Mitteregger berätta om bolaget och vad man förväntar sig av medlemskapet i föreningen. På fotot syns från vänster Cecilia Wennerholm, Marie Friman och Caroline Mitteregger. Apriori Advokatbyrå är specialiserat på rådgivning till finansiella företag. Vi har erfarenhet från tillsynssidan och har även arbetat operativt på sådana bolag som i dag är våra klienter. Det gör att vi snabbt förstår klienternas verksamhet och vilka behov som finns. Apriori utgör compliance-funktion för ett antal fondbolag, bistår bolag i tillståndsprocesser och har tät kontakt med Finansinspektionen. Apriori är också rådgivare i bolagsjuridiska och avtalsrättsliga frågor. Vi hjälper även till att tolka och implementera nya regelverk såsom AIFM, EMIR, MAD och MiFID II/MiFIR, IMD II, PRIIPS och UCITS V. Med ett stort antal fondbolag/aif-förvaltare som klienter är det naturligt för Apriori att bli medlem i Fondbolagens förening. Vi uppskattar regelverksdiskussionerna och föreningens stöd ifråga om omvärldsbevakningen. Ny vd för Danske Capital Pehr-Olof Malmström har tagit över som vd för Danske Capital efter André Vatsgar, som gått vidare som ansvarig för finansiella institutioner på Swedbank Norge. Pehr- Olof Malmström har jobbat på Danske Capital sedan 2010 och närmast som vice vd och tillförordnad vd. Föreningens Fondkollen-ambassadör byter namn Jenny Hansson, som många av er läsare möter i olika Fondkollen-sammanhang, Fonddagen och andra spännande projekt, har gift sig och heter nu Grip i efternamn. Grattis Jenny Grip! 4, FONDBLADET NR 4, september 2014

5 Statistik och analys Över 100 miljarder till fonder hittills i år Även i augusti var intresset för fonder fortsatt stort hos de svenska fondspararna. Totalt nysparades 7,1 miljarder kronor under månaden. Störst var nettoinsättningarna i obligationsfonder och blandfonder. Hittills i år har hela 103 miljarder kronor nettosparats i fonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 30 miljarder i augusti och uppgick vid slutet av månaden till den nya högstanivån miljarder. Fondsparandets fördelning: Halvårsrapport 2014 Under det första halvåret i år köpte hushållen fonder främst via investeringssparkonto (ISK), 24 miljarder kronor, och via fondförsäkring, 12 miljarder kronor. Även företagens fondsparande var högt under första halvåret och uppgick till 20 miljarder kronor. 5, FONDBLADET NR 4, september 2014

6 Juridik Nya regler för värdepappersfonder Ett nytt EU-direktiv om värdepappersfonder (inom EU benämnda UCITS) har beslutats och publicerats den 28 augusti Direktivet ändrar 2009 års UCITS IV-direktiv och kallas därför UCITS V. Det innehåller regler om förvaringsinstitut för värdepappersfonder samt om ersättningspolicy och sanktioner för fondbolag. Reglerna om förvaringsinstitut och ersättningspolicy motsvarar i huvudsak de som redan gäller för förvaltare av alternativa investeringsfonder. För ett förvaringsinstitut finns dock ingen möjlighet att genom avtal begränsa sitt ansvar när förvaringen av fondens tillgångar delegeras. De nya sanktionsreglerna innebär bland annat att det införs möjlighet att besluta om sanktionsavgift mot fysiska personer i fondbolagets ledning på fem miljoner euro. Reglerna ska börja tillämpas den 18 mars Enligt uppgift från Finansdepartementet kommer en utredning att tillsättas för att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Fondbolagens förening ser positivt på regeringens initiativ att försöka skapa likvärdiga regler för rådgivning på alla delar av finansmarknaden. Därför är det av stor vikt att reglerna för försäkringsförmedlare återspeglar de regler som samtidigt håller på att införas för värdepappersföretag genom EU-direktivet MiFID II. Förslaget till stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling är ett bra steg i rätt riktning men när det gäller provisionerna behöver reglerna överensstämma med MiFID II menar föreningen. I en departementspromemoria, som regeringen presenterade före sommaren, föreslås att provisioner inte ska få tas emot av försäkringsförmedlare om provisionen kan påverka kundens intressen negativt. Finansinspektionen ges öppet mandat att närmare reglera vad som krävs för att regeln ska uppfyllas. Det förbud att ta emot provisioner för oberoende rådgivare som finns i MiFID II saknas helt. Samtliga föreningens remissyttranden finns alltid här: Juridik/Remissyttran den Föreningen menar att det är nödvändigt att bolag som erbjuder samma tjänster lyder under samma reglering. Exempelvis vore det orimligt om en försäkringsförmedlare fick kalla sig oberoende och samtidigt ta emot provisioner medan ett värdepappersbolag inte fick göra det. Föreningen har även invänt mot det breda mandat som lämnas till Finansinspektionen. Frågan om provisionsförbud kan få stora konsekvenser för konkurrensen på marknaden och det måste tydliggöras att inspektionen måste ta hänsyn till sådana aspekter vid utformningen av sina föreskrifter. 6, FONDBLADET NR 4, september 2014

7 Föreningen ger synpunkter på MiFID II och MiFIR till Esma Under sommaren besvarade föreningen Esmas konsultation om MiFID II och MiFIR. Konsultationen avsåg de förslag till regler som Esma ska ta fram på nivå två som ska slås fast av EU-kommissionen och som anger detaljerna kring regleringen i MiFID och MiFIR. Flera svåra frågor behandlas i konsultationen, såsom hur kostnader ska redovisas, vilka provisioner som ska få tas emot och huruvida specialfonder ska betraktas som komplexa finansiella instrument. Föreningen har inte besvarat konsultationens alla 245 frågor, utan valt ut dem som är av störst betydelse för fondbranschen. Bland annat har Esma lämnat förslag när det gäller hur MiFID II-kravet ska tolkas om att provisioner måste höja kvaliteten på tjänsten till kunden. Esma framhåller att provisioner såsom distributionsersättning kan höja kvaliteten på en tjänst eftersom kunderna får del av ett större utbud, men skriver samtidigt att provisionerna inte får användas för att betala för verksamheten. Föreningen har invänt att Esmas tolkning är motsägelsefull och måste förtydligas. Esma har vidare föreslagit att transaktionskostnader ska inkluderas bland de kostnader som ska redovisas till kund. Esma har konstaterat att för fonder finns inte dessa siffror att tillgå och därför har man rekommenderat EU-kommissionen att göra justeringar i faktabladsförordningen. Föreningen har invänt mot detta och menar att transaktionskostnader inte hör hemma i ett kostnadsmått för fonder. En annan besvärlig fråga där Esmas tolkning ifrågasatts av föreningen är när det gäller definitionen av icke-komplexa finansiella instrument. Esma har tolkat MiFID II som att alla AIF-fonder alltid ska anses vara komplexa instrument, det vill säga även specialfonder. Föreningen har invänt mot denna tolkning och menar att specialfonder och andra konsumentfonder på nationell nivå måste kunna säljas som icke-komplexa. Vad beträffar MiFIR har förening varit överlag positiv till Esmas förslag att höja transparensen vid handel på penningmarknaden. Föreningen har dock uppmärksammat Esma på att alla länder inte kan behandlas på samma sätt i alla frågor eftersom marknaderna ser olika ut. Regleringen kring Fatca klarnar Ett avtal mellan Sverige och USA kring genomförandet av Fatca undertecknades den 8 augusti Fatca (the Foreign Accounts Tax Compliance Act) är ett amerikanskt regelverk som syftar till att den amerikanska skattemyndigheten ska få tillgång till information om amerikanska skattskyldiga personers tillgångar i utlandet. Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA ska utföra kontroller för att identifiera amerikanska personers tillgångar. Uppgifterna ska sedan rapporteras till den amerikanska skattemyndigheten. 7, FONDBLADET NR 4, september 2014

8 Strax efter det att avtalet mellan Sverige och USA undertecknats remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ny lagstiftning för att genomföra avtalet i svensk rätt. Förslagen innebär bland annat följande. Fondbolag ska granska konton som tecknats före den 1 juli 2014 och som uppgår till minst US-dollar. Granskningen ska avse omständigheter som tyder på att innehavaren har skatterättslig hemvist i USA. För konton som tecknas därefter av en ny andelsägare ska en egenförsäkran tas in om denne är skattskyldig i USA eller inte. Kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket om utdelningar och inlösenbelopp som tillgodoräknats amerikanska personer. Skatteverket ska sedan överföra uppgifterna till USA. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 15 april Föreningen har besvarat remissen från Finansdepartementet. Framför allt ifrågasätts hur skyldigheten att stänga ett konto ska kunna uppfyllas. Läs yttrandet här: Skatteverket belyser momsregler för analyskostnader Skatteverket har i ett brevsvar belyst fråga om mervärdesskatt på analyskostnader. Frågor kring hantering av kostnader för analys har diskuterats vid möten i föreningens regi (se under rubriken Rapport från arbetsgrupper). Bland annat har fråga uppkommit om sådana kostnader är undantagna från mervärdesskatt. Enligt EU-rätten är förvaltning av särskilda investeringsfonder undantagen från mervärdesskatt. Frågan om vad som innefattas i begreppet förvaltning har tagits upp i flera domar från EU-domstolen (mål C-169/04, Abbey National, och mål C-275/11, Gesellschaft für Börsenkommunikation ). Domstolen har uttalat att det rör sig om tjänster som har ett sådant samband med fondbolagets verksamhet att de är specifika och väsentliga för fondförvaltningen. Skatteverket har i ett brevsvar till Svenska Handelsbanken ansett att tillhandahållande av analys och rekommendationer i samband med värdepapperstransaktioner är tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av särskilda investeringsfonder. Ersättning för sådana tjänster till en fond omfattas därför av undantaget från mervärdesskatt. Detta gäller oavsett om analysen ses som en fristående tjänst eller som underordnad exekveringen (brevsvar , dnr /1152). 8, FONDBLADET NR 4, september 2014

9 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Fondbolagens förening har lämnat synpunkter på en promemoria med förslag på åtgärder som kan förbättra marknaden för företagsobligationers effektivitet. Fondbolagens förening välkomnar Finansinspektionen initiativ till ökad öppenhet. Värdepappersfonder och specialfonder ( fonder ) behöver en väl fungerande marknad för företagsobligationer för att kunna investera i dessa instrument. Eftersom den absoluta majoriteten av fonderna är öppna för daglig handel behöver fonderna kunna värdera sina innehav på daglig basis samt analysera bland annat likviditetsrisker. Bättre information leder till bättre beräkningsunderlag, bättre analyser och i förlängningen till ett bättre konsumentskydd för fondspararna. Generellt anser föreningen även att en ökad öppenhet på företagsobligationsmarknaden leder till en mer effektiv marknad. Dock bör hänsyn tas till eventuell påverkan på likviditeten på företagsobligationsmarknaden. Exempelvis kan information på aggregerad nivå (för alla värdepappersinstitut) vara fullt tillräcklig i de fall publicering av information på individuell nivå bedöms påverka likviditeten negativt. Läs detta och andra yttranden här: Konferens om aktuella penningtvättsfrågor i mars Den mars 2015 ordnar Fondbolagens förening, tillsammans med andra branschorganisationer, en konferens om penningtvättsfrågor. På agendan för konferensen: FATF och den kommande utvärderingen av Sverige Det fjärde penningtvättsdirektivet - ändringar i svensk lagstiftning Kriminalisering av penningtvätt och dispositionsförbud Praxisgenomgång Work shops Konferensen hålls på Hilton Slussen i Stockholm och priset för medverkan kommer att vara ca kronor. Fondbolagens förening arrangerar konferensen tillsammans med Bankföreningen, Svensk Försäkring, Fondhandlareföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagens förening Kontakta Lena Falk för att få veta mer: 9, FONDBLADET NR 4, september 2014

10 Konsumentfrågor Majoriteten vill ha privatekonomi på skolschemat Sex av tio svenskar vill se privatekonomi som ett obligatoriskt inslag i gymnasieskolan. Detta enligt en undersökning som Sifo nyligen genomfört på uppdrag av utbildningsorganisationen Ung Privatekonomi. I undersökningen, som genomfördes under augusti med hjälp av telefonintervjuer, ställdes bland annat frågan om det ska vara obligatoriskt att lära sig om olika sparformer, exempelvis aktier och fonder, i gymnasieskolan. Undersökningen visar att 64 procent av de tillfrågade ställer sig positiva till privatekonomi som ett obligatoriskt inslag i undervisningen. På frågan om vem som bär ansvaret för att gymnasieungdomar får grundläggande kunskap om sin privatekonomi, anser åldersgruppen år i högre grad att skolan har ansvaret att utbilda ungdomar i privatekonomi och sparande. Av alla de tillfrågade ansåg 51 procent att skolan är den som bör spela en central roll för att lära ut dessa kunskaper. Att föräldrarna bär ett ansvar för att lära ut dessa kunskaper anser 77 procent av de tillfrågade. Tidigare i somras genomförde Ung Privatekonomi dessutom en undersökning bland riksdagspartierna som visade att sju av åtta riksdagspartier anser att elever som går ut gymnasiet i dag har allt för liten kunskap för att kunna hantera sin privatekonomi på ett bra sätt. Sju av åtta riksdagspartier anser också att det i dag är för lite undervisning i ämnet privatekonomi i skolan. Se resultatet av undersökningarna här: Fondbolagens förening är en av huvudmännen bakom Ung Privatekonomi. 10, FONDBLADET NR 4, september 2014

11 Pension Förslag om avgiftstak i premiepensionssystemet Pensionsmyndigheten upplever att ett ökat antal fonder tar ut alltför höga avgifter och menar därför att det är nödvändigt att sätta ett tak för avgifterna i premiepensionssystemet. Myndigheten föreslår att förvaltare måste lämna 100 procent rabatt på bruttoavgift som överstiger taknivån, 1 procent för räntefonder och 2 procent för övriga fonder. För belopp som understiger taknivån gäller samma rabatter som tidigare. Redan i samband med den premiepensionsutredning som presenterades förra sommaren föreslogs att ett avgiftstak skulle införas i premiepensionssystemet. Detta var ett av flera förslag som regeringens utredare föreslog för att sänka kostnaderna för spararna och underlätta valet genom att begränsa antalet fonder. Pensionsmyndigheten har sedan dess arbetat fram ett avgiftstak och det nu presenterade förslaget ligger på en högre nivå för aktiefonder än det förslag som lämnades i premiepensionsutredningen. Den kritik som riktats mot ett avgiftstak handlar i huvudsak om att tillväxtmarknadsfonder och andra specialiserade fonder inte kommer att kunna ta ut de avgifter som förvaltningen normalt betingar. Fondbolagens förening har fått förslaget på remiss till och med den 1 oktober men har initialt ställt sig positiv till förslaget. Övrigt Konkurrensverket vill ha branschens syn på konkurrens Konkurrensverket vill höra fondbolagens syn på konkurrensen på fondmarknaden. Verket vill också diskutera potentiella åtgärder som kan underlätta konsumentrörligheten och förbättra konkurrenssituationen för främst små- och medelstora fondbolag. Fondbolagens förening har därför, tillsammans med ett antal representanter för medlemsbolag, deltagit i ett rundabordssamtal hos Konkurrensverket den 10 juni. Den input Konkurrensverket fick kommer att användas i verkets uppföljning av rapporten Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder (2013:4) som kom i juni , FONDBLADET NR 4, september 2014

12 Ny EU-kommissionär får ansvar för finansiella tjänster Ett nytt ansvarsområde för finansiella tjänster skapas i EUkommissionen. Ansvarig kommissionär blir Jonathan Hill, konservativ ledare i brittiska överhuset (bilden). EU beslutade redan i juli att finansiell reglering skulle lyftas ut från den portfölj som kommissionären för inre marknaden ansvarar för. Det nya ansvarsområdet finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen kommer att fokusera på befintlig sakkunskap och ansvar på ett och samma ställe ett nytt generaldirektorat och att säkerställa att kommissionen är aktiv och vaksam i samband med införandet av de nya tillsyns- och resolutionreglerna för bankerna, enligt Jean-Claude Juncker. I ansvarsområdet ingår också bland annat vår paneuropeiska tillsynsmyndighet Esma. Utnämningen av Jonathan Hill har på flera håll beskrivits som något oväntad. Folkpartisten Cecilia Malmström (bilden) får den viktiga posten som handelskommissionär i den nya kommissionen. Hon var tidigare kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Den nya kommissionen, eller laget, som ordförande Jean-Claude Juncker uttrycker det, kommer totalt att bestå av 27 spelare på planen och tillträder den 1 november efter utfrågning och omröstning i Europaparlamentet. Efamas ordförande om branschens utmaningar Fondbranschens europeiska samarbetsorganisation Efamas ordförande Christian Dargnat talade vid Efamas årsmöte om de utmaningar som branschen står inför. När Christian Dargnat, till vardags chef för BNP Paribas Asset Management, tillträdde som ordförande i Efama tog han upp flera nyckelfrågor för branschen som han bland annat berättat om på plats hos Fondbolagens förening i Stockholm. En viktig fråga var den oöverträffade mängden lagstiftningsinitiativ som läggs på kapitalförvaltningsbranschen. Brist på lika villkor för finansiella produkter och den en urholkning av branschens marginaler var andra frågor som Dargnat lyfte. Läs hela Christian Dargnats tal på den egna sajten Dargnatnomics: 12, FONDBLADET NR 4, september 2014

13 Rapport från arbetsgrupper Juridik/Compliance Kostnader för analys har diskuterats vid en workshop den 5 juni 2014 och ett möte den 29 augusti Det diskuterades kring vilka krav som bör ställas vid köp av analystjänster och olika sätt att hantera dessa kostnader. Vidare togs upp de regler kring mäklararvoden och analyskostnader som nyligen antagits av tillsynsmyndigheten (FCA) i Storbritannien och vad MiFID II innebär för betalning av analys med mäklararvoden. Information gavs också om pågående arbete hos medlemsbolagen i frågan. Därutöver diskuterades momsregler i samband med analyskostnader och undantaget för fondförvaltning, se vidare under rubriken Juridik i detta nummer av Fondbladet. Minnesanteckningar från mötena kan beställas av föreningens medlemmar. Redovisningsgruppen Den 18 juni träffades delar av gruppen för att diskutera AIFM-rapportering till Finansinspektionen och Esma. 13, FONDBLADET NR 4, september 2014

14 Fondbolagens förening i media Sommaren har präglats av stort intresse för det fortsatt mycket stora inflödet i fonder, totalt över 100 miljarder i nettosparande hittills i år. I juni intervjuades Pia Nilsson bland annat av TV4 om det stora inflödet, medan Fredrik Hård hade fullt upp i och med halvårsstatistiken som släpptes i juli och Fredrik Pettersson, som fick kommentera flitigt i augusti. Sparekonom Hanna Helgesson lyfte i början av sommaren frågan om varför det är bra att betala skatt på sommarjobbet i Sparekonomen informerar, vilket fick stor spridning i landet bland annat tack vare TT. Hanna Helgesson har också varit expert i TT:s artiklar om hur man kan spara när räntorna är låga, medan Fredrik Pettersson bland annat har förklarat det ökande sparandet överlag i EFN-tv. Historien om hur svenska folket blev världsbäst på fondsparande är alltid en god historia. Privata Affärer utgick från föreningens studie 30 år med fonder när tidningen på flera uppslag beskrev vägen dit. Även publikationen FBNW (efterföljaren till Fondbranschen) beskrev utvecklingen i sommarnumret. 30 år med fonder togs fram inför föreningens 30-årsjubileum 2009, men är fortfarande en högt rekommenderad läsning där Fredrik Pettersson, Fredrik Hård och Hanna Helgesson efter att ha grävt i många arkiv har levandegjort historien som tog sin början med postorderbröderna Åhlén. Fondkollen-appen har fått välförtjänt (tycker vi) uppmärksamhet när Dagens Nyheter tipsade om bra privatekonomi-appar och Privata Affärer gjorde samma sak två gånger under sommaren. Slutligen ska också nämnas det förslag om avgiftstak i premiepensionssystem som nyligen presenterades och där Pia Nilsson uttalade sig bland annat i Ekot. 14, FONDBLADET NR 4, september 2014

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se Utblick om fonder 2015 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 december 2011 6 Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 Illustratör: Robert Hilmersson Europas nya betalningslösningar Premiär för investeringssparkontot vd blir vice riksbankchef 2 Bankföreningens

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA DECEMBER 2013 6 Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande.

Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande. november 2010 5 Foto: Lars Nyman Bankmötet 2010 Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor ISBN 91 7086 079 3 RiR 2006:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Innehåll Bilaga 1 Modell för analys av tillsynsprocessen

Läs mer

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Fond&Bank. Ospännande strukturerade produkter allt hetare. SEB överlägsen på att twittra

Fond&Bank. Ospännande strukturerade produkter allt hetare. SEB överlägsen på att twittra SVENSKA NYHETS BREV> Fond&Bank 1.1520 januari Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Ospännande strukturerade produkter allt hetare Marknaden för strukturerade produkter vek i fjol. Nordea

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer