Nr 4, september Vd-ordet. Innehåll. Redaktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4, september 2014. Vd-ordet. Innehåll. Redaktion"

Transkript

1 Nr 4, september 2014 Vd-ordet Nu är vi i föreningen igång för fullt igen och har laddat om för höstens arbete. Det gäller förstås inte politikerkontakter där vi avvaktar utvecklingen efter helgens val. Även politikerna låter oss vänta med besked i för oss viktiga frågor såsom tillsättande av utredare i ny premiepensionsutredning och utredare i ny fondutredning för implementering av UCITS V. Finansdepartementet har dock bett oss om en lista över andra fondfrågor som också skulle kunna tas om hand av fondutredningen. Det är med spänning som vi ser fram emot att ta del av utredningsdirektiv för att se vad av detta som kommer med. Nysparandet i fonder är rekordhögt. Över 100 miljarder kronor i nysparande netto under årets första åtta månader. Institutionella kunder väljer främst obligationsfonder och privatpersoner väljer i första hand blandfonder för sitt nysparande. Däremot är det svag efterfrågan på aktiefonder och det är ju också mycket oro i världen. Vi har skickat in föreningens remissyttrande över konsumentskydd vid försäkringsförmedling, som bland annat handlar om provisioner vid rådgivning. Något totalt förbud talas det inte längre om. Den större värdepappersmarknadsutredningen har fått förlängt till och med januari Vi får hoppas att det blir ett sansat förslag från denna utredning och att konkurrensen värnas för konsumenternas skull och att det inte försvåras för småsparare att få rådgivning. Pensionsmyndigheten har kommit med förslag till ett tak för avgifter inom ramen för rabattsystemet i premiepensionssystemet. Taket är satt till 2 procent i bruttoavgift för alla fonder utom för räntefonder, där taket är satt till 1 procent. Alla fondbolag som finns med i premiepensionssystemet har fått förslag till ändrat avtal på remiss och även föreningen kommer att yttra sig. Föreningen har tidigare framfört önskemål om ett differentierat tak för olika fondtyper, men det är inte säkert att en sådan modell skulle ha inneburit ett högre tak för något alternativ. Syftet med taket är att komma tillrätta med mycket höga bruttoavgifter som har införts under senare år för nya fonder i systemet. Tyvärr påverkas även fonder som inte kännetecknats av problem för spararna av taket, såsom många Innehåll Vd-ordet 1 Rapport från styrelsemöte 3 Föreningsnytt och notiser 4 Statistik och analys 5 Juridik 6 Konsumentfrågor 10 Pension 11 Övrigt 11 Rapport från arbetsgrupper 13 Fondbolagens förening i media 14 Redaktion Redaktörer Åsa Drakenberg Pia Nilsson Juridik, internationellt Helene Wall Lena Falk Ekonomi, statistik Fredrik Pettersson Fredrik Hård af Segerstad Övrigt Hanna Helgesson Jenny Grip Irene Rikkinen STUREPLAN 6, SE STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0) , FONDBOLAGEN.SE

2 tillväxtmarknadsfonder och fonder med prestationsbaserade avgifter. De flesta fonder påverkas dock inte alls och i genomsnitt påverkas rabatten endast marginellt. Nettoavgiften beräknas sänkas från 0,31 till 0,29 procent. Glädjande är att antalet besökare på Fondkollen-sajten nu har passerat och bara den senaste månaden hade sajten över besök. Fondkollen-appen är också uppdaterad. För premiepensionsfonder finns nu uppgifter om avkastning de senaste fem åren med hänsyn tagen till rabatter. Vi kommer att jobba för att ännu fler ska hitta till Fondkollen och vi kommer att fylla på med nya intressanta uppgifter för alla som är intresserade av fonder. Inte minst är verktyget Kolla fonden av stort värde för alla som vill se hur deras fonder står sig i förhållande till andra jämförbara fonder. Det kan inte bli enklare än att bara skriva in namnet och få upp rätt jämförelse. Värdeökningen efter att avgifter dragits bort är den viktigaste uppgiften för spararna. För väldigt många som har ont om tid och intresse räcker det bra att kolla upp sina fonder med Kolla fonden. Alla vill inte vid val av fonder behöva ta ställning till graden av fonders aktivitet, men vi är beredda på att också denna diskussion kommer att fortsätta. Och när det gäller konsumentvänlig information så kan vi alltid bli bättre. Vi ser fram emot en spännande höst i föreningen! Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening 2, FONDBLADET NR 4, september 2014

3 Rapport från styrelsemöte På styrelsemötet den 3 september avhandlades bland annat följande frågor. Beslutades att bevilja ISEC Services AB ordinarie medlemskap och Apriori Advokatbyrå AB associerat medlemskap i föreningen. Beslutades att höja den avgift som Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, har möjlighet att ålägga från till kronor. Vidare diskuterades bland annat utvärdering av Åre kapitalmarknadsdagar, remissyttrande om stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling, kommande vdrekrytering samt Efamas riktlinjer om avkastningsrelaterade avgifter. 3, FONDBLADET NR 4, september 2014

4 Föreningsnytt och notiser ISEC Services ny medlem i föreningen Fondbolagens förening har glädjen att välkomna ISEC Services som ny ordinarie medlem i Fondbolagens förening. ISEC Services har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt LVF och LAIF och har bland annat avsikten att lansera det första svenska så kallade fondhotellet. Apriori Advokatbyrå ny associerad medlem Fondbladet bad Apriori Advokatbyrås Caroline Mitteregger berätta om bolaget och vad man förväntar sig av medlemskapet i föreningen. På fotot syns från vänster Cecilia Wennerholm, Marie Friman och Caroline Mitteregger. Apriori Advokatbyrå är specialiserat på rådgivning till finansiella företag. Vi har erfarenhet från tillsynssidan och har även arbetat operativt på sådana bolag som i dag är våra klienter. Det gör att vi snabbt förstår klienternas verksamhet och vilka behov som finns. Apriori utgör compliance-funktion för ett antal fondbolag, bistår bolag i tillståndsprocesser och har tät kontakt med Finansinspektionen. Apriori är också rådgivare i bolagsjuridiska och avtalsrättsliga frågor. Vi hjälper även till att tolka och implementera nya regelverk såsom AIFM, EMIR, MAD och MiFID II/MiFIR, IMD II, PRIIPS och UCITS V. Med ett stort antal fondbolag/aif-förvaltare som klienter är det naturligt för Apriori att bli medlem i Fondbolagens förening. Vi uppskattar regelverksdiskussionerna och föreningens stöd ifråga om omvärldsbevakningen. Ny vd för Danske Capital Pehr-Olof Malmström har tagit över som vd för Danske Capital efter André Vatsgar, som gått vidare som ansvarig för finansiella institutioner på Swedbank Norge. Pehr- Olof Malmström har jobbat på Danske Capital sedan 2010 och närmast som vice vd och tillförordnad vd. Föreningens Fondkollen-ambassadör byter namn Jenny Hansson, som många av er läsare möter i olika Fondkollen-sammanhang, Fonddagen och andra spännande projekt, har gift sig och heter nu Grip i efternamn. Grattis Jenny Grip! 4, FONDBLADET NR 4, september 2014

5 Statistik och analys Över 100 miljarder till fonder hittills i år Även i augusti var intresset för fonder fortsatt stort hos de svenska fondspararna. Totalt nysparades 7,1 miljarder kronor under månaden. Störst var nettoinsättningarna i obligationsfonder och blandfonder. Hittills i år har hela 103 miljarder kronor nettosparats i fonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 30 miljarder i augusti och uppgick vid slutet av månaden till den nya högstanivån miljarder. Fondsparandets fördelning: Halvårsrapport 2014 Under det första halvåret i år köpte hushållen fonder främst via investeringssparkonto (ISK), 24 miljarder kronor, och via fondförsäkring, 12 miljarder kronor. Även företagens fondsparande var högt under första halvåret och uppgick till 20 miljarder kronor. 5, FONDBLADET NR 4, september 2014

6 Juridik Nya regler för värdepappersfonder Ett nytt EU-direktiv om värdepappersfonder (inom EU benämnda UCITS) har beslutats och publicerats den 28 augusti Direktivet ändrar 2009 års UCITS IV-direktiv och kallas därför UCITS V. Det innehåller regler om förvaringsinstitut för värdepappersfonder samt om ersättningspolicy och sanktioner för fondbolag. Reglerna om förvaringsinstitut och ersättningspolicy motsvarar i huvudsak de som redan gäller för förvaltare av alternativa investeringsfonder. För ett förvaringsinstitut finns dock ingen möjlighet att genom avtal begränsa sitt ansvar när förvaringen av fondens tillgångar delegeras. De nya sanktionsreglerna innebär bland annat att det införs möjlighet att besluta om sanktionsavgift mot fysiska personer i fondbolagets ledning på fem miljoner euro. Reglerna ska börja tillämpas den 18 mars Enligt uppgift från Finansdepartementet kommer en utredning att tillsättas för att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Fondbolagens förening ser positivt på regeringens initiativ att försöka skapa likvärdiga regler för rådgivning på alla delar av finansmarknaden. Därför är det av stor vikt att reglerna för försäkringsförmedlare återspeglar de regler som samtidigt håller på att införas för värdepappersföretag genom EU-direktivet MiFID II. Förslaget till stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling är ett bra steg i rätt riktning men när det gäller provisionerna behöver reglerna överensstämma med MiFID II menar föreningen. I en departementspromemoria, som regeringen presenterade före sommaren, föreslås att provisioner inte ska få tas emot av försäkringsförmedlare om provisionen kan påverka kundens intressen negativt. Finansinspektionen ges öppet mandat att närmare reglera vad som krävs för att regeln ska uppfyllas. Det förbud att ta emot provisioner för oberoende rådgivare som finns i MiFID II saknas helt. Samtliga föreningens remissyttranden finns alltid här: Juridik/Remissyttran den Föreningen menar att det är nödvändigt att bolag som erbjuder samma tjänster lyder under samma reglering. Exempelvis vore det orimligt om en försäkringsförmedlare fick kalla sig oberoende och samtidigt ta emot provisioner medan ett värdepappersbolag inte fick göra det. Föreningen har även invänt mot det breda mandat som lämnas till Finansinspektionen. Frågan om provisionsförbud kan få stora konsekvenser för konkurrensen på marknaden och det måste tydliggöras att inspektionen måste ta hänsyn till sådana aspekter vid utformningen av sina föreskrifter. 6, FONDBLADET NR 4, september 2014

7 Föreningen ger synpunkter på MiFID II och MiFIR till Esma Under sommaren besvarade föreningen Esmas konsultation om MiFID II och MiFIR. Konsultationen avsåg de förslag till regler som Esma ska ta fram på nivå två som ska slås fast av EU-kommissionen och som anger detaljerna kring regleringen i MiFID och MiFIR. Flera svåra frågor behandlas i konsultationen, såsom hur kostnader ska redovisas, vilka provisioner som ska få tas emot och huruvida specialfonder ska betraktas som komplexa finansiella instrument. Föreningen har inte besvarat konsultationens alla 245 frågor, utan valt ut dem som är av störst betydelse för fondbranschen. Bland annat har Esma lämnat förslag när det gäller hur MiFID II-kravet ska tolkas om att provisioner måste höja kvaliteten på tjänsten till kunden. Esma framhåller att provisioner såsom distributionsersättning kan höja kvaliteten på en tjänst eftersom kunderna får del av ett större utbud, men skriver samtidigt att provisionerna inte får användas för att betala för verksamheten. Föreningen har invänt att Esmas tolkning är motsägelsefull och måste förtydligas. Esma har vidare föreslagit att transaktionskostnader ska inkluderas bland de kostnader som ska redovisas till kund. Esma har konstaterat att för fonder finns inte dessa siffror att tillgå och därför har man rekommenderat EU-kommissionen att göra justeringar i faktabladsförordningen. Föreningen har invänt mot detta och menar att transaktionskostnader inte hör hemma i ett kostnadsmått för fonder. En annan besvärlig fråga där Esmas tolkning ifrågasatts av föreningen är när det gäller definitionen av icke-komplexa finansiella instrument. Esma har tolkat MiFID II som att alla AIF-fonder alltid ska anses vara komplexa instrument, det vill säga även specialfonder. Föreningen har invänt mot denna tolkning och menar att specialfonder och andra konsumentfonder på nationell nivå måste kunna säljas som icke-komplexa. Vad beträffar MiFIR har förening varit överlag positiv till Esmas förslag att höja transparensen vid handel på penningmarknaden. Föreningen har dock uppmärksammat Esma på att alla länder inte kan behandlas på samma sätt i alla frågor eftersom marknaderna ser olika ut. Regleringen kring Fatca klarnar Ett avtal mellan Sverige och USA kring genomförandet av Fatca undertecknades den 8 augusti Fatca (the Foreign Accounts Tax Compliance Act) är ett amerikanskt regelverk som syftar till att den amerikanska skattemyndigheten ska få tillgång till information om amerikanska skattskyldiga personers tillgångar i utlandet. Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA ska utföra kontroller för att identifiera amerikanska personers tillgångar. Uppgifterna ska sedan rapporteras till den amerikanska skattemyndigheten. 7, FONDBLADET NR 4, september 2014

8 Strax efter det att avtalet mellan Sverige och USA undertecknats remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ny lagstiftning för att genomföra avtalet i svensk rätt. Förslagen innebär bland annat följande. Fondbolag ska granska konton som tecknats före den 1 juli 2014 och som uppgår till minst US-dollar. Granskningen ska avse omständigheter som tyder på att innehavaren har skatterättslig hemvist i USA. För konton som tecknas därefter av en ny andelsägare ska en egenförsäkran tas in om denne är skattskyldig i USA eller inte. Kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket om utdelningar och inlösenbelopp som tillgodoräknats amerikanska personer. Skatteverket ska sedan överföra uppgifterna till USA. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 15 april Föreningen har besvarat remissen från Finansdepartementet. Framför allt ifrågasätts hur skyldigheten att stänga ett konto ska kunna uppfyllas. Läs yttrandet här: Skatteverket belyser momsregler för analyskostnader Skatteverket har i ett brevsvar belyst fråga om mervärdesskatt på analyskostnader. Frågor kring hantering av kostnader för analys har diskuterats vid möten i föreningens regi (se under rubriken Rapport från arbetsgrupper). Bland annat har fråga uppkommit om sådana kostnader är undantagna från mervärdesskatt. Enligt EU-rätten är förvaltning av särskilda investeringsfonder undantagen från mervärdesskatt. Frågan om vad som innefattas i begreppet förvaltning har tagits upp i flera domar från EU-domstolen (mål C-169/04, Abbey National, och mål C-275/11, Gesellschaft für Börsenkommunikation ). Domstolen har uttalat att det rör sig om tjänster som har ett sådant samband med fondbolagets verksamhet att de är specifika och väsentliga för fondförvaltningen. Skatteverket har i ett brevsvar till Svenska Handelsbanken ansett att tillhandahållande av analys och rekommendationer i samband med värdepapperstransaktioner är tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av särskilda investeringsfonder. Ersättning för sådana tjänster till en fond omfattas därför av undantaget från mervärdesskatt. Detta gäller oavsett om analysen ses som en fristående tjänst eller som underordnad exekveringen (brevsvar , dnr /1152). 8, FONDBLADET NR 4, september 2014

9 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Fondbolagens förening har lämnat synpunkter på en promemoria med förslag på åtgärder som kan förbättra marknaden för företagsobligationers effektivitet. Fondbolagens förening välkomnar Finansinspektionen initiativ till ökad öppenhet. Värdepappersfonder och specialfonder ( fonder ) behöver en väl fungerande marknad för företagsobligationer för att kunna investera i dessa instrument. Eftersom den absoluta majoriteten av fonderna är öppna för daglig handel behöver fonderna kunna värdera sina innehav på daglig basis samt analysera bland annat likviditetsrisker. Bättre information leder till bättre beräkningsunderlag, bättre analyser och i förlängningen till ett bättre konsumentskydd för fondspararna. Generellt anser föreningen även att en ökad öppenhet på företagsobligationsmarknaden leder till en mer effektiv marknad. Dock bör hänsyn tas till eventuell påverkan på likviditeten på företagsobligationsmarknaden. Exempelvis kan information på aggregerad nivå (för alla värdepappersinstitut) vara fullt tillräcklig i de fall publicering av information på individuell nivå bedöms påverka likviditeten negativt. Läs detta och andra yttranden här: Konferens om aktuella penningtvättsfrågor i mars Den mars 2015 ordnar Fondbolagens förening, tillsammans med andra branschorganisationer, en konferens om penningtvättsfrågor. På agendan för konferensen: FATF och den kommande utvärderingen av Sverige Det fjärde penningtvättsdirektivet - ändringar i svensk lagstiftning Kriminalisering av penningtvätt och dispositionsförbud Praxisgenomgång Work shops Konferensen hålls på Hilton Slussen i Stockholm och priset för medverkan kommer att vara ca kronor. Fondbolagens förening arrangerar konferensen tillsammans med Bankföreningen, Svensk Försäkring, Fondhandlareföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagens förening Kontakta Lena Falk för att få veta mer: 9, FONDBLADET NR 4, september 2014

10 Konsumentfrågor Majoriteten vill ha privatekonomi på skolschemat Sex av tio svenskar vill se privatekonomi som ett obligatoriskt inslag i gymnasieskolan. Detta enligt en undersökning som Sifo nyligen genomfört på uppdrag av utbildningsorganisationen Ung Privatekonomi. I undersökningen, som genomfördes under augusti med hjälp av telefonintervjuer, ställdes bland annat frågan om det ska vara obligatoriskt att lära sig om olika sparformer, exempelvis aktier och fonder, i gymnasieskolan. Undersökningen visar att 64 procent av de tillfrågade ställer sig positiva till privatekonomi som ett obligatoriskt inslag i undervisningen. På frågan om vem som bär ansvaret för att gymnasieungdomar får grundläggande kunskap om sin privatekonomi, anser åldersgruppen år i högre grad att skolan har ansvaret att utbilda ungdomar i privatekonomi och sparande. Av alla de tillfrågade ansåg 51 procent att skolan är den som bör spela en central roll för att lära ut dessa kunskaper. Att föräldrarna bär ett ansvar för att lära ut dessa kunskaper anser 77 procent av de tillfrågade. Tidigare i somras genomförde Ung Privatekonomi dessutom en undersökning bland riksdagspartierna som visade att sju av åtta riksdagspartier anser att elever som går ut gymnasiet i dag har allt för liten kunskap för att kunna hantera sin privatekonomi på ett bra sätt. Sju av åtta riksdagspartier anser också att det i dag är för lite undervisning i ämnet privatekonomi i skolan. Se resultatet av undersökningarna här: Fondbolagens förening är en av huvudmännen bakom Ung Privatekonomi. 10, FONDBLADET NR 4, september 2014

11 Pension Förslag om avgiftstak i premiepensionssystemet Pensionsmyndigheten upplever att ett ökat antal fonder tar ut alltför höga avgifter och menar därför att det är nödvändigt att sätta ett tak för avgifterna i premiepensionssystemet. Myndigheten föreslår att förvaltare måste lämna 100 procent rabatt på bruttoavgift som överstiger taknivån, 1 procent för räntefonder och 2 procent för övriga fonder. För belopp som understiger taknivån gäller samma rabatter som tidigare. Redan i samband med den premiepensionsutredning som presenterades förra sommaren föreslogs att ett avgiftstak skulle införas i premiepensionssystemet. Detta var ett av flera förslag som regeringens utredare föreslog för att sänka kostnaderna för spararna och underlätta valet genom att begränsa antalet fonder. Pensionsmyndigheten har sedan dess arbetat fram ett avgiftstak och det nu presenterade förslaget ligger på en högre nivå för aktiefonder än det förslag som lämnades i premiepensionsutredningen. Den kritik som riktats mot ett avgiftstak handlar i huvudsak om att tillväxtmarknadsfonder och andra specialiserade fonder inte kommer att kunna ta ut de avgifter som förvaltningen normalt betingar. Fondbolagens förening har fått förslaget på remiss till och med den 1 oktober men har initialt ställt sig positiv till förslaget. Övrigt Konkurrensverket vill ha branschens syn på konkurrens Konkurrensverket vill höra fondbolagens syn på konkurrensen på fondmarknaden. Verket vill också diskutera potentiella åtgärder som kan underlätta konsumentrörligheten och förbättra konkurrenssituationen för främst små- och medelstora fondbolag. Fondbolagens förening har därför, tillsammans med ett antal representanter för medlemsbolag, deltagit i ett rundabordssamtal hos Konkurrensverket den 10 juni. Den input Konkurrensverket fick kommer att användas i verkets uppföljning av rapporten Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder (2013:4) som kom i juni , FONDBLADET NR 4, september 2014

12 Ny EU-kommissionär får ansvar för finansiella tjänster Ett nytt ansvarsområde för finansiella tjänster skapas i EUkommissionen. Ansvarig kommissionär blir Jonathan Hill, konservativ ledare i brittiska överhuset (bilden). EU beslutade redan i juli att finansiell reglering skulle lyftas ut från den portfölj som kommissionären för inre marknaden ansvarar för. Det nya ansvarsområdet finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen kommer att fokusera på befintlig sakkunskap och ansvar på ett och samma ställe ett nytt generaldirektorat och att säkerställa att kommissionen är aktiv och vaksam i samband med införandet av de nya tillsyns- och resolutionreglerna för bankerna, enligt Jean-Claude Juncker. I ansvarsområdet ingår också bland annat vår paneuropeiska tillsynsmyndighet Esma. Utnämningen av Jonathan Hill har på flera håll beskrivits som något oväntad. Folkpartisten Cecilia Malmström (bilden) får den viktiga posten som handelskommissionär i den nya kommissionen. Hon var tidigare kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Den nya kommissionen, eller laget, som ordförande Jean-Claude Juncker uttrycker det, kommer totalt att bestå av 27 spelare på planen och tillträder den 1 november efter utfrågning och omröstning i Europaparlamentet. Efamas ordförande om branschens utmaningar Fondbranschens europeiska samarbetsorganisation Efamas ordförande Christian Dargnat talade vid Efamas årsmöte om de utmaningar som branschen står inför. När Christian Dargnat, till vardags chef för BNP Paribas Asset Management, tillträdde som ordförande i Efama tog han upp flera nyckelfrågor för branschen som han bland annat berättat om på plats hos Fondbolagens förening i Stockholm. En viktig fråga var den oöverträffade mängden lagstiftningsinitiativ som läggs på kapitalförvaltningsbranschen. Brist på lika villkor för finansiella produkter och den en urholkning av branschens marginaler var andra frågor som Dargnat lyfte. Läs hela Christian Dargnats tal på den egna sajten Dargnatnomics: 12, FONDBLADET NR 4, september 2014

13 Rapport från arbetsgrupper Juridik/Compliance Kostnader för analys har diskuterats vid en workshop den 5 juni 2014 och ett möte den 29 augusti Det diskuterades kring vilka krav som bör ställas vid köp av analystjänster och olika sätt att hantera dessa kostnader. Vidare togs upp de regler kring mäklararvoden och analyskostnader som nyligen antagits av tillsynsmyndigheten (FCA) i Storbritannien och vad MiFID II innebär för betalning av analys med mäklararvoden. Information gavs också om pågående arbete hos medlemsbolagen i frågan. Därutöver diskuterades momsregler i samband med analyskostnader och undantaget för fondförvaltning, se vidare under rubriken Juridik i detta nummer av Fondbladet. Minnesanteckningar från mötena kan beställas av föreningens medlemmar. Redovisningsgruppen Den 18 juni träffades delar av gruppen för att diskutera AIFM-rapportering till Finansinspektionen och Esma. 13, FONDBLADET NR 4, september 2014

14 Fondbolagens förening i media Sommaren har präglats av stort intresse för det fortsatt mycket stora inflödet i fonder, totalt över 100 miljarder i nettosparande hittills i år. I juni intervjuades Pia Nilsson bland annat av TV4 om det stora inflödet, medan Fredrik Hård hade fullt upp i och med halvårsstatistiken som släpptes i juli och Fredrik Pettersson, som fick kommentera flitigt i augusti. Sparekonom Hanna Helgesson lyfte i början av sommaren frågan om varför det är bra att betala skatt på sommarjobbet i Sparekonomen informerar, vilket fick stor spridning i landet bland annat tack vare TT. Hanna Helgesson har också varit expert i TT:s artiklar om hur man kan spara när räntorna är låga, medan Fredrik Pettersson bland annat har förklarat det ökande sparandet överlag i EFN-tv. Historien om hur svenska folket blev världsbäst på fondsparande är alltid en god historia. Privata Affärer utgick från föreningens studie 30 år med fonder när tidningen på flera uppslag beskrev vägen dit. Även publikationen FBNW (efterföljaren till Fondbranschen) beskrev utvecklingen i sommarnumret. 30 år med fonder togs fram inför föreningens 30-årsjubileum 2009, men är fortfarande en högt rekommenderad läsning där Fredrik Pettersson, Fredrik Hård och Hanna Helgesson efter att ha grävt i många arkiv har levandegjort historien som tog sin början med postorderbröderna Åhlén. Fondkollen-appen har fått välförtjänt (tycker vi) uppmärksamhet när Dagens Nyheter tipsade om bra privatekonomi-appar och Privata Affärer gjorde samma sak två gånger under sommaren. Slutligen ska också nämnas det förslag om avgiftstak i premiepensionssystem som nyligen presenterades och där Pia Nilsson uttalade sig bland annat i Ekot. 14, FONDBLADET NR 4, september 2014

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se Utblick om fonder 2015 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Remissvar, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR

Remissvar, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR 1 (7) 2015-05-11 Anna Forslin 070-348 17 14 jimmy.johnsson@ftf.se Finansdepartementet 103 33 Stockholm Fi2015/578 Remissvar, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR Härmed avlämnar FTF facket för försäkring

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

MiFID II/MiFIR input från Sverige

MiFID II/MiFIR input från Sverige MiFID II/MiFIR input från Sverige FINANSNORGE, DEN 24 SEPT 2015 SARA MITELMAN AGENDA Kort om Fondhandlareföreningen (FHF) Preliminär tidtabell EU/Sverige Några svenska (nordiska) fokusfrågor i EU-förhandlingarna

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 30 januari 2014. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2.0

Mer fakta om premiepensionen 2.0 Mer fakta om premiepensionen 2.0 April 2015 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer