Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011"

Transkript

1 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr Ur detta nummer: Så styr du företaget enligt Solvens 2 ERSA: Från påhäng till konkurrensfördel Styrelser: Ta kontroll över informationen!

2 Välkommen till BLICKPUNKT: FÖRSÄKRING! Innehåll Ledare: QIS5 nutidens Wormograph? Konkurrera med analys! Beredd på ökat ansvar? Hög tid att utforma den egna ERSA-processen QIS5 vs.qis4: Så mycket bättre BLICKPUNKT: FÖRSÄKRING skickas till dig som är verksam inom försäkring och är ett initiativ av KPMGs försäkringsspecialister. Har ni synpunkter kring Blickpunkt: försäkring eller vill veta mer om ett specifikt område är ni alltid välkomna att kontakta KPMG genom Artur Chmielewski, eller Jan Forsell,

3 4 Blickpunkt FörsäkringBlickpunkt Försäkring 5 QIS5 nutidens Wormograph? När jag nu ser tillbaka ser jag klart hur min kärlek till vetenskapen så småningom tog överhand över alla andra böjelser. Av någon outgrundlig anledning kom jag att tänka på dessa ord ur Darwins självbiografi när jag satt på ett seminarium häromdagen. Temat var QIS5 och i salen satt 110 personer mer eller mindre besatta av Solvens 2 och riskmodeller. Att salen var fullsatt visar på ett stort intresse för Solvens 2 och det förändringsarbete som kraven på de fyra nya nyckelfunktionerna medför: Styrelsens ansvar ska bli tydligare (undrar om någon läst ABL?), riskaptiten ska beskrivas, modeller ska användas för att bättre mäta den verkliga risken och ERSA ska utgöra organisationens ryggmärg och vara både framåt- och tillbakablickande. Intressanta maktkamper kommer sannolikt att uppstå när regelverket ska implementeras: dagens chefsaktuarie kanske bör kompletteras med ansvarig solvensaktuarie? Ska vi ha en CRO eller en Head of GRC? Vad händer med CFO, som knappt nämns i regelverket? Darwin var väldigt förtjust i djur och växter, ett intresse som bland annat låg till grund för On the Origin of Species. Han studerade även maskar och utvecklade med hjälp av sin son Horace ett verktyg the Wormograph (en kopparlegering med en sockel av mahogny) som användes för att mäta maskarnas aktivitet. Resultatet av studierna sammanfattades i en bok, The form of Vegatable Mould through the Actions of Worms, with Observations on their Habits, som gavs ut i oktober Slutsatsen var att små handlingar som till synes inte har en avsikt skapar skillnader som utgör en början på all förändring. Att bli compliant med Solvens 2-regelverket är en stor utmaning, men jag tror att man ibland tjänar på att dela upp problem i mindre beståndsdelar och göra små förändringar som till sammans bidrar till en stor förändring där själva omställningsprocessen går relativt obemärkt förbi. Kanske har vi en del att lära av maskarnas aktiviteter när vi planerar hur vi ska attackera Solvens 2? Jag hoppas att ni kan inspireras av denna publikation när ni i sommar luckrar jorden i komposthögarna och samlar energi för höstens aktiviteter. Ps. Darwin vilar bland kungligheter och vetenskapsmän i Westminster Abbey, men ville egentligen begravas i sin hemby, i jord luckrad av sina egna maskar. Ps2. Jag inser hur insnöad jag är när jag googlar och bara får sex träffar på Darwin s wormograph. Även den världsomspännande informationskällan internet har alltså sina begränsningar. Av Jan Forsell, chef för Financial Services, KPMG Jan har mer än 15 års erfarenhet av arbete inom området för finansiella tjänster. Han arbetar bland annat med riskhantering, processförbättringar, förändringsarbete, affärsanalys och strategi, kostnadseffektivitet och verksamhetsstyrning.

4 6 Blickpunkt FörsäkringBlickpunkt Försäkring 7 Beredd på ökat ansvar? Högre krav på styrelsen är den gemensamma nämnaren för så gott som alla regelförändringar i den finansiella sektorn just nu. Det märks särskilt i Solvens 2, som inte bara ställer krav på kunskap och erfarenhet hos styrelsen utan även beskriver flera ansvarsområden i detalj. Företrädare för regering, tillsynsmyndigheter och Riksbanken talar allt mer om att den finansiella krisen delvis berodde på att styrelserna inte tog sitt ansvar för intern styrning och kontroll. I den kommande regleringen för försäkrings företagen, Solvens 2, som träder i kraft den 1 januari 2013, får styrelsen på flera punkter ett större och tydligare ansvar än tidigare. Det gäller särskilt: Företagsstyrningen. Rapporteringen till tillsyns myndigheten och offentliggörandet av uppgifter. Interna modeller. Fyra obligatoriska nyckelfunktioner Så vad är nytt mot i dag? Företagsstyrningssystemet ska innehålla minst fyra nyckelfunktioner. Dessa är utpekade av regelverket men om styrelsen anser att det bör finnas fler nyckelfunktioner kan styrelsen besluta om det. Exempel på en tillkommande nyckelfunktion är IT, eftersom få försäkringsföretag kan bedriva verksamhet utan IT. Obligatoriska nyckelfunktioner är: Riskhanteringsfunktionen Compliancefunktionen Aktuariefunktionen Intern revision nya aktuariefunktionen ska rapportera tillförlitligheten och lämpligheten i de försäkringstekniska avsättningarna direkt till styrelsen. Aktuariefunktionen ansvarar även för att upptäcka brister i de försäkrings tekniska avsättningarna och för att föreslå åtgärder. Aktuariefunktionen blir en del av den riskhanteringsorganisation där även riskhanterings- och compliancefunktionen ingår. Riskhanteringsfunktionen ansvarar för att företagets riskhantering är ändamålsenlig, hur riskexponeringen ser ut samt rapporterar det till styrelsen. Om interna modeller används ska riskhanteringsfunktionen även rapportera till styrelsen hur dessa modeller fungerar. Riskhanteringsfunktionen ska samarbeta med aktuariefunktionen. Den första försvarslinjen är styrelsen, den andra den externa revisionen och den tredje är Finansinspektionen. GD Martin Andersson, sagt på seminarium om styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ytterligare nyheter är att en compliancefunktion med ansvar för regelefterlevnad måste inrättas. Även denna funktion rapporterar till styrelsen. Vidare formaliseras kravet på att företagen ska ha en egen interrevisionsfunktion som rapporterar till styrelsen. Funktionens ansvar preciseras i Solvens 2. Kraven på att inrätta nyckelfunktioner och det ansvar dessa funktioner får innebär att de måste kunna samarbeta och att deras arbete koordineras både vad gäller övervakning och rapportering till styrelsen. Funktionernas ansvar och arbetsområde sträcker sig över regelverkets tre pelare från de kvantitativa kraven i pelare ett till kraven på offentliggörande och rapportering i pelare tre. Lämplighetsprövning av nyckelpersoner Men inte nog med det. Som en del av företagsstyrningssystemet ansvarar styrelsen även för den lämplighetsprövning som ska ske av styrelse, ledning och de personer som arbetar i nyckelfunktionerna. Resultatet av lämplighetsprövningen ska sedan underställas Finansinspektionen, som gör en egen prövning. Principer och riktlinjer för eventuella belöningssystem ska fastställas och godkännas av styrelsen. Vidare får styrelsen ett utökat ansvar för verksamhet som läggs ut på någon annan. Att lägga ut verksamhet eller funktioner innebär en risk eftersom det kan medföra: Försämrad kvalitet. Otillbörligt ökad operativ risk. Försämrad service till försäkringstagarna. Att tillsynsmyndigheternas kontroll minskar. Tillsynsmyndigheten ska underrättas i god tid innan någonting läggs ut. Även det är styrelsens ansvar. Slutligen får styrelsen även ett uttalat ansvar för den interna kontrollen och ska se till att den interna och externa rapporteringen är tillförlitlig. Det gäller såväl finansiell som icke finansiell rapportering. Hur ska nyckelfunktionerna organiseras och bemannas? Den kanske största nyheten är kravet på egen risk och solvensanalys, ERSA, som alla försäkringsföretag ska göra årligen. Vad innebär det egentligen? Jo, för att kunna ta sitt ansvar ska styrelsen veta att företaget har möjlighet att klara sina åtaganden och sin strategiska plan för de närmaste åren, oavsett om enstaka extrema händelser inträffar. ERSA är med andra ord en process för att kartlägga och förstå företagets samtliga risker, kvantifiera dessa och säkerställa medel (kapital) för att hantera desamma. Processen ska leda fram till en analys av företagets riskbild, en beskrivning Depend upon it, Sir, when a man knows he is to be hanged in a fortnight, it concentrates his mind wonderfully. Samuel Johnson, 17 september 1777 av solvenskravet och svar på om den egna solvensberäkningen verkar riktig. Resultatet ska fastställas av styrelsen och rapporteras till tillsynsmyndigheten, som använder ERSA som huvudinstrument för sin tillsyn av företaget. Slutsats? Om de nya kraven ska kunna uppfyllas och om styrelsen ska kunna ta sitt ansvar, måste arbetet påbörjas redan nu. Hur ska den nya organisationen se ut? Hur ska nyckelfunktionerna organiseras och bemannas? Hur ska rapporteringen till styrelsen se ut? Vilka förändringar krävs i era instruktioner? Det svenska lagförslaget beräknas publiceras i början av september i år. Mitt råd till landets styrelser är att redan i dag se över och fatta beslut i dessa frågor. Nyckelfunktionerna ska inrättas, vara verksamma under styrelsens tillsyn och rapportera till styrelsen, som även ska fastställa instruktioner för nyckelfunktionernas verksamhet. Skillnaden mot nu gällande lagstiftning, där chefaktuarien ges en särställning, är att den Företagsstyrningssystemet ska innehålla minst fyra nyckelfunktioner: riskhantering, compliance, aktuarie samt intern revision. Källa: Finansinspektionen Av Jan Hedqvist, regelverksspecialist, KPMG Jan Hedqvist har utformat såväl svenska som internationella regelverk inom riskhantering. Han har lång erfarenhet av företagsstyrning och riskhantering med mer än 25 års erfarenhet i den finansiella sektorn.

5 8 Blickpunkt FörsäkringBlickpunkt Försäkring 9 QIS5 vs.qis4: Så mycket bättre När resultatet av den femte kvantitativa förstudien, QIS5, damp ned i brevlådan i mitten av mars bläddrade jag frenetiskt i jakt på en speciell uppgift: ett mått på hur lång tid bolagen behövde för att genomföra QIS5 jämfört med QIS4. De viktigaste förändringarna är: Bestämningen av diskonteringsräntan har förändrats och illikviditetspremien har tillkommit. En ny modul för kapitalkrav för immateriella tillgångar har skapats. Kapitalkravet för operativ risk beräknas enligt en ny formel. Genomförandet av QIS4 tog i snitt 3,5 manmånader för de svenska bolagen. Till min stora förvåning saknades motsvarande uppgift för QIS5 i både Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) slutrapport, EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency II och i Finansinspektionens sammanställning av densamma. Det överraskade mig, eftersom tidsfrågan fanns med i formuläret (QGQ.4). Flera parametrar har ändrat när det gälller bestämning av kapitalkravet för marknads-, livförsäkrings- och skadeförsäkringsrisk. En ny modell har tagits fram för beräkning av spreadrisk. Modulen för beräkning av kapitalkravet för koncentrations- och motpartsrisk har ändrats och en ny modul för beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk för skadeförsäkring har lagts till. Den tekniska specifikationen i QIS5 är mer omfattande än den i QIS4. EIOPA konstaterar i sin slutrapport att målet att få med minst 60 procent av alla solobolag och 75 procent av alla försäkringsgrupper har uppnåtts. För svensk del blev QIS5 en rejäl uppryckning av antalet deltagare: 119 bolag ställde upp, att jämföra med de 40 som deltog i QIS4. Av de medverkande i QIS5 var 29 livbolag (motsvarande en marknadsandel på 90 procent) 55 skadebolag (motsvarande en marknadsandel på 85 procent) 23 captives (motsvarande en marknadsandel på 91 procent) och 12 försäkringsgrupper. En ny modul har implementerats för beräkning av kapitalkravet för sjukförsäkringsrisk, med uppdelning mellan produkter som hanteras med liv- och skadeförsäkringsteknik. Modulen för beräkning av kapitalkrav för katastrofrisker har förändrats. Den nedre och övre gränsen för minimikapitalkravet (MCR) har ändrats från 20 till 25 procent respektive från 50 till 45 procent av solvenskapitalkravet (SCR). Gränserna när det gäller minsta och högsta nivån på andelen kapital i de respektive nivåerna (tier) av kapitalbasen har ändrats: För SCR måste minst 50 procent av kapitalbasen utgöras av kapital av nivå 1 (högsta kvalitet), högst 50 procent får vara av nivå 2 (god kvalitet), och högst 15 procent får vara av nivå 3. För MCR måste minst 80 procent vara av nivå 1 och högst 20 procent av nivå 2. Inget nivå 3- kapital är tillåtet i kapitalbasen. Utfallet av QIS5 på europeisk nivå visar att överskottet, det vill säga skillnaden mellan kapitalbasen och kapitalkravet, SCR, är 395 miljarder euro, vilket är cirka 12 procent lägre jämfört med det rådande regelverket. I detta sammanhang har Trafikljusrapportens resultat, inte Solvens 1, använts som referens för Sverige. Jämfört med det totala egna kapitalet på 921 miljarder euro utgör överskottet cirka 43 procent. Den totala försäkringstekniska avsättningen (FTA) i QIS5 är 1,4 procent lägre än i Solvens 1. Skillnaden, som enligt min mening är ganska liten med tanke på hur stora skillnaderna är när det gäller sättet att beräkna FTA, beror främst på ändrad diskonteringsmodell med tillägg för illikviditetspremie, medräknande av framtida premier och inte minst användning av realistiska antaganden och tillägg för riskmarginalen. SCR-överskottet jämfört med minimikapitalkravet, MCR, är 676 miljarder euro. Enligt rapporten klarar 15 procent av de deltagande bolagen inte SCR-kravet och cirka 5 procent klarar inte heller MCR. Fördelning av medverkande bolag, QIS5 i Sverige. 23 st livbolag 12 st skadebolag 55 st 29 st captives försäkringsgrupper Diagrammet nedan visar SCR i förhållande till MCR enligt rådande regelverk per land och för alla typer av bolag. Sverige sticker ut och har den högsta kvoten, 677 procent. Främsta anledningen till det är återbäringsfonderna i tradlivbolagen och säkerhetsreserverna i sakbolagen. Båda dessa är Sverigespecifika särdrag som sällan återfinns i övriga Europa. Rapportförfattarna valde att göra en justering för Sveriges del genom att även visa förhållandet mellan SCR och MCR beräknat enligt Trafikljusrapporten, vilket påstås ge en mer rättvis jämförelse. Om vi bara tittar på det svenska resultatet kan vi konstatera att de flesta svenska försäkringsbolag klarar solvenskraven med god marginal. Endast 21 av de 119 bolagen klarade inte SCR, och av dessa klarade sju inte heller MCR. Enligt Finansinspektionens rapport är det i huvudsak små bolag som har problem med att uppfylla de nya kraven. Intressant att notera är att två deltagande bolag hade negativ SCR i förhållande till MCR enligt rådande regelverk per land AT 242% BE 171% BG 330% CY 168% CZ 258% DE 241% DK 156% EE 172% ES 167% FI 376% FR 167% GR 229% HU 272% IE 358% IS 380% IT 162% kapitalbas beroende på felaktig beräkning av skulden eller svårighet att tolka avgränsningen av försäkringskontrakt. För att råda bot på felberäkningar har EU-kommissionen tillsatt en arbetsgrupp, Long-Term Guarantee, som bland annat ska se över avgränsningen av försäkringskontrakt på livsidan. Hur riskerna som kvantifieras i standardmodellen påverkar kapitalkravet för de olika bolagstyperna visas i nedanstående graf. Marknadsrisken sticker ut som mest kapitalkrävande följt av skadeförsäkrings- och livförsäkringsriskerna. Motpartsrisken är väldigt hög för captives eftersom dessa bolag ofta har en stor fordran på sina respektive moderbolag, vilka ofta saknar rating. Det totala kapitalkravet för svenska bolag är 443 miljarder kronor. Av dessa är: 379 marknadsrisk. 80 livförsäkringsrisk. 33 skadeförsäkringsrisk. 29 sjukförsäkringsrisk. 8 motpartsrisk. LI 381% LT 202% LU 303% LV 178% MT 266% NL 206% NO 269% PL 291% PT 160% RO 208% SE 677% SE* 134% SI 319% SK 229% UK 191% QISS 211%

6 10 Blickpunkt FörsäkringBlickpunkt Försäkring 11 QIS5 vs.qis4: Så mycket bättre Värt att notera är att kapitalkravet för enbart aktierisken är 225 miljarder kronor följt av 111 miljarder för ränterisken. Kapitalkravet för operativa risker uppskattas till 10 miljarder kronor. Tittar man på förhållandet mellan kapitalbasen och kapitalkravet i det nuvarande och det kommande regelverket ser vi att kapitalbasen är relativt lika medan kapitalkravet ökar från nivån som gäller för Solvens 1 till SCR. Mellan dessa värden ligger kapitalkravet enligt MCR och Trafikljusrapporten. Överskottet minskar i motsvarande grad; det är högst för Solvens 1 och lägst för SCR. I mitten av maj arrangerade KPMG i samarbete med Finansinspektionen ett frukostseminarium där resultatet av QIS5 presenterades. Min spontana uppfattning var att deltagarna utgjorde ett någorlunda representativt urval av den svenska försäkringsmarknaden och med andra ord erbjöds jag ett gyllene tillfälle att få svar på min undran kring hur lång tid det tog för bolagen att genomföra QIS5. Baserat på diskussionen som uppstod drog jag slutsatsen att det tog i genomsnitt 1,8 manmånader. Alltså gick genomförandet av QIS5 mycket snabbare än QIS4. Äntligen vet jag. SCR-delar i förhållande till total SCR. Jämförelse mellan Solvens 1, MCR, Trafikljuset och SCR för 107 försäkringsbolag Operativ Marknad Motpart Livrisk Sjukrisk Skaderisk Diversifiering 0 Solvens 1 MCR Trafikljuset SCR Av Peter Niman, diplomerad aktuarie och försäkringsspecialist, KPMG Peter arbetar med rådgivning mot försäkringsbolag. Just nu har han stort fokus på Solvens 2- regelverket, men anlitas även i frågor om reservsättning, prissättning, bolags- eller portföljvärdering i samband med köp eller samgåenden samt utvärdering av återförsäkringskontrakt.

7 12 Blickpunkt FörsäkringBlickpunkt Försäkring 13 Hög tid att utforma den egna ERSA-processen Utmaning är ett flitigt använt ord i Solvens 2-sammanhang, särskilt när det gäller ERSA. En av anledningarna är bristen på vägledning i hur analysen ska utformas ett avsiktligt drag från lagstiftarens och tillsynsmyndigheternas sida. Regelverket fokuserar på vad som ska uppnås. Vägen dit är upp till bolagen. ERSA är ett centralt inslag i Solvens 2 - regelverkets bestämmelser om bolagsstyrning och riskhantering. Syftet med analysen är som bekant tvåfalt: dels förväntas försäkringsbolagen bedöma sin solvensställning och sitt kapitalbehov med utgångspunkt från sin egen riskexponering, dels tjänar analysen som ett kraftfullt tillsynsverktyg. Riktlinjer för tillsynen av ERSA och bolagens styrningssystem kommer att utfärdas av den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA senare under året. En hel del har redan skrivits i ämnet och den som är intresserad av en sammanställning av principer och riktlinjer på området har ett flertal källor att tillgå. I denna artikel har jag valt att lyfta fram ett par aspekter av den egna risk- och solvensbedömningen som inte alltid får den uppmärksamhet de förtjänar. En ofta förekommande fråga i diskus - sion erna kring ERSA är om Finansinspek tionen kommer att utfärda en mall för analysen. Jag brukar emellanåt kontra med att fråga om bolaget baserar sin affärsplan på en mall från inspektionen. Denna försåtliga motfråga syftar till att få mottagaren att inse ERSAs roll för bolagets styrning och beslutsfattande. Några mallar är inte att vänta och det står bolaget fritt att utforma analysen utifrån verksamhetens mål, riskprofil och den aktuella affärsplanen. Med bara 1,5 år kvar till implementeringen av Solvens 2 riktas nu blickarna mot de kvalitativa delarna av regelverket. Trots det tenderar diskussionerna kring ERSA att i första hand fokusera på det tekniska, det vill säga på modeller och projektioner. Det är inte min mening att på något sätt förringa dessa nog så komplexa aspekter av analysen, de är vitala i sammanhanget och utgör ryggraden i den framåtblickande delen av bedömningen, men för att få en uppfattning om en möjlig framtid krävs dock både analys och utvärdering av den tid som gått. Här kommer den bakåtblickande delen av ERSA in i bilden, och således är överblick viktigt i båda riktningarna. Den överblickande delen av analysen kan kanske få oväntade och möjligen oönskade följder om den inte utformas på ett genomtänkt sätt från första stund. Utöver uppfyllelsen av kraven på de försäkringstekniska avsättningarna förväntas bolaget utvärdera om dess modell för beräkning av solvenskraven speglar riskprofilen. Givetvis kan det bli en svårare uppgift för ett bolag som tillämpar standardmodellen jämfört med ett som använder en intern modell. Utvärderingen får dock initialt genomföras på kvalitativ basis, och ska kvantifieras först när avvikelsen mellan modellen och riskprofilen bedöms vara väsentlig. Oavsett hur avancerad modellering bolaget i fråga tillämpar har tillsynsmyndigheten möjlighet och mandat att agera om den finner att modellen inte är helt adekvat med hänsyn till bolagets risker. Det kan sätta press på bolag som använder standardformeln att utveckla egna parametrar eller en partiell intern modell. Andra kan bli ombedda att justera sin interna modell eller utöka den med nya risker. En ordentlig genomgång av nuläget är en förutsättning för en ändamålsenlig och framåtblickande analys. Utvärderingen ska omfatta regelefter- levnaden, bolagsstyrningen och de risker som förknippas med brister i den sistnämnda. Det innebär att bolaget måste ha en dokumenterad process för uppföljning av sin interna kontroll och styrning. Vidare ska bolaget beskriva hur ERSA används i beslutsfattandet och hur ERSA-processen är anpassad till bolagets organisation och dess riskhanteringssystem. När tillsynsmyndigheten har gått igenom ERSA-rapporten och vill diskutera utfallet ska bolaget kunna förklara och försvara de antaganden, metoder, resultat och data som har använts i processen. Eftersom ERSA ska vara ett stöd för tillsynsmyndigheten, som ska skapa sig en bild av och förståelse för de risker bolaget är exponerat mot, föreställer jag mig att mycket uppmärksamhet kommer att riktas mot just nuläget. I det sammanhanget blir det minst lika viktigt för bolaget att visa regelefterlevnad och förståelse för sin egen riskprofil som förmåga att göra sofistikerade projektioner. Hur ska då själva ERSA-processen utformas? Går man igenom alla principer, riktlinjer och kopplingar blir det nästan lättare att se vad ERSA inte ska innehålla. Så gott som alla väsentliga aspekter av bolagets verksamhet berörs på ett eller annat sätt av analysen och samtliga nyckelkompetenser måste vara involverade i processen. Vidare ska processen och utfallet dokumenteras och verifieras av en oberoende part. Därefter ska styrelsen, som ytterst ansvarig, anta en ganska detaljerad ERSA-policy där både process och tillvägagångssätt tas upp. Processen ställer krav på såväl intern kommunikation som samarbete mellan de olika kompetenserna, något som bolaget också måste kunna visa för tillsynsmyndigheten. Utmaningen är inte ny, men frågan är om inte just Solvens 2 och ERSA äntligen ställer saken på sin spets och mer eller mindre tvingar fram en tvärvetenskaplig syn på verksamheten. Låt mig avsluta med några vanliga fallgropar som försäkringsbolag lätt hamnar i: Ostrukturerad dokumentation av interna instruktioner och processer. Bristande koppling mellan ERSA och affärsplan. En ordentlig genomgång av nuläget är en förutsättning för en ändamålsenlig och framåtblickande analys. Ingen koppling mellan risk, kapital och lönsamhet. Alltför stort fokus på prospektiva beräkningar och projektioner. Stresstester fokuserar på en risk i taget och avspeglar inte realistiska, eller åtminstone möjliga, scenarion. Bolagets beslutsfattare kommer in för sent i processen. Processen är för omfattande många olika delar men bristande överblick. Eftersom tiden börjar bli knapp är det viktigt att ägna en stund åt att analysera vad som behövs för en ändamålsenlig ERSA-process och sätta en rimlig ambitionsnivå. Testa er gärna fram: ofta är det bättre att börja enkelt och öka komplexiteten efterhand. Även efter regelverkets ikraftträdande kommer ERSA att vara en iterativ process. Viktigast av allt är därför att ha en god överblick och ta avstamp i nuet. Lagstiftaren fokuserar på vad som ska uppnås med ERSA snarare än på hur den ska genomföras. Nyckelorden för försäkringsbolagen blir därför process och överblick. Av Artur Chmielewski, diplomerad aktuarie och försäkringsspecialist, KPMG Artur har 20 års erfarenhet från svensk och internationell försäkringsmarknad. Han fokuserar särskilt på värderings- och kapitalfrågor, riskhantering och produktutveckling.

8 14 Blickpunkt FörsäkringBlickpunkt Försäkring 15 Konkurrera med analys! Införandet av Solvens 2 och IFRS Second Wave ställer höga krav på hantering av analysdata. Jobbigt, kan tyckas, men om man verkligen försöker göra något bra av det kan sättet att hantera analysdata bli en stor konkurrensfördel. Mått, dimensioner och definitioner på analysdata måste vara kompatibla Införandet av Solvens 2 och det nya arbetssätt det leder till gör att kraven på försäkringsföretagen ökar betydligt när det gäller lämplig, fullständig och riktig data. Så gott som allt bygger på analysdata: solvenskapitalberäkning i pelare ett, riskhantering och internkontroll i pelare två och extern rapportering i pelare tre. En förutsättning för att arbetet ska fungera är alltså att företagen har bra datakvalitet från underliggande försäkringssystem. Eftersom regelverket kräver en företagsövergripande riskhanteringsfunktion kommer affärsdata att analyseras inom andra avdelningar än där de har skapats. Information från aktuarier, kapitalförvaltare och ekonomiavdelningar kommer att samlas hos riskhanteringsfunktionen. Därför är det viktigt att mått, dimensioner och definitioner är kompatibla. Kort sagt: kraven på analysdata och processerna för informationshantering blir väsentligt högre. Solvens 2 och IFRS lika men ändå olika De grundläggande principerna är till stora delar lika mellan det nya IFRSregelverket och Solvens 2, men definitioner och begrepp definieras olika. Det innebär att försäkringsföretagen behöver hantera analysdata (bland annat BR och RR) med sammanlagt upp till tre olika definitioner: IFRS, Solvens 2 enligt standardformula, och definition i intern modell eller i ERSA, egen risk- och solvensanalys. Hanteringen av analysdata kan bli en konkurrensfördel Kraven på analysdata påverkas även av konkurrenssituationen. Marknadsutvecklingen innebär att försäkringsföretagens produkter blir allt mer lika varandra. Konkurrens sker i stället genom att produkter och service anpassas till kundernas behov man konkurrerar med analys. Information om kunderna och förståelse av marknaden blir därmed en av företagets viktigaste tillgångar. Om man ser riktlinjerna i ERSA som en miniminivå och verkligen försöker göra något bra av kraven på bolagsstyrning kan sättet att hantera analysdata bli en stor konkurrensfördel. I ett sådant scenario kommer bolagsstyrningen, och i synnerhet bedömningen av hur risk påverkar lönsamheten, att kunna göras mer integrerat och strukturerat än tidigare. Bedömningen kommer att baseras på kvantitativa data, vilket gör det viktigare än någonsin att analysdata har rätt kvalitet och är tillgänglig i rätt tid till rätt kostnad. Informationsförsörjningen ska vara företagsövergripande Dagens informationshantering är ofta ett lapptäcke av lösningar som bygger på informationsbehov i olika IT-system eller inom olika avdelningar. De företagsövergripande lösningar som förutsätts av både solvensdirektiv och konkurrenssituationen lyser ofta med sin frånvaro. I stället är informationsförsörjningen fragmenterad med stora manuella inslag, har låg spårbarhet, stort personberoende och därmed hög risk. Analysdata hanteras ofta i funktionella stuprör och hanteringen är inte processorienterad. Att försäkringsföretagen trots det oftast lyckas sköta rapporteringen till myndigheter beror till stor del på personliga uppoffringar av ett antal hjältar i organisationen. Det är dock inte alltid rapporteringen fungerar; under 2010 tog Finansinspektionen vid 18 tillfällen ut en avgift av försäkringsföretag som inte rapporterade i tid. Det är svårt att föreställa sig hur rapporteringen ska fungera under Solvens 2 om inte försäkringsföretagen tar krafttag för att rycka upp sin informationshantering. En gapanalys ger dig status och stakar ut vägen framåt! Så hur ska försäkringsföretagen kunna minska osäkerheten och öka förändringstakten vad gäller analysdata? Vi föreslår att ni startar med en gapanalys som omfattar hela försäkringsföretaget och därmed tar ett helhetsgrepp på alla aspekter av informationshanteringen. En sådan gapanalys bör baseras på noggranna urval och omfatta tre nivåer: Datakvalitet: Är datan lämplig, fullständig och riktig? räckliga kontroller? Är dokumentationen bra? Är data spårbar och är processen personoberoende? Styrning av informationshantering: Är roller, mandat och ansvar tydliga? Vem ansvarar för företagets informationshantering? Hur är ansvaret uppdelat vid överlämning mellan olika system? Gapanalysen visar status för olika områden, vilket ger möjlighet till initierade prioriteringar. Dessutom ingår en övergripande beskrivning av vägen framåt: vilka gap som bör åtgärdas först och vilka som kan vänta. En väl genomförd gapanalys gör det lättare för försäkringsföretaget att lämna den malande oro som kraven på analysdata kan ge och i stället göra frågan till en prioriterad aktivitet. Solvens 2 IFRS Konkurrera med analys Drivkrafter för en ny informationshantering. En bra start är en gapanalys i tre nivåer; styrning, process och datakvalitet. Av Bo Halvdansson, solvensprojektledare, KPMG Bo har 15 års erfarenhet från försäkringsbranschen och har medverkat i ett flertal Solvens 2-projekt, med särskilt fokus på IT. Process för informationshantering: Är processen från transaktion till beslutsunderlag sund? Finns det till- Informationshantering 2.0 STYRNING AV INFORMATIONSHANTERING Är roller, mandat och ansvar tydliga? Vem ansvarar för försäkringsföretagets informationshantering? Hur är ansvaret uppdelat vid överlämning mellan olika system? Är Data Governance, Data Policy och Data Directory av tillräcklig kvalitet? PROCESS FÖR INFORMATIONSHANTERING Är processen från transaktion till beslutsnderlag och säkerställer att data är lämplig, fullständig och riktig? Finns det tillräckliga kontroller, är dokumentationen bra, är data spårbar och är processen personoberoende? DATAKVALITET Är data lämplig, fullständig och riktig?

9 KPMG Besöksadress: Tegelbacken 4 A Postadress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: kpmg.se För mer information om KPMGs tjänster kring försäkring, vänligen kontakta: Jan Forsell Partner och Head of Financial Services Tel: E-post: Artur Chmielewski Senior Manager Financial Risk Management Tel: E-post: KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med specialister i 150 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med medarbetare på 60 orter KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden. TBKXXXXXXXXXXXXXX

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Finansinspektionens beslut 6 december 2013 eiopagl@fi.se 1 Agenda Finansinspektionens beslut Tillsyn av förberedelser Bertil Sjöö Berit Lignercrona Frågor

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20

På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20 På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. VARFÖR ETT NYTT REGELVERK? 2 Varför behöver försäkringsverksamhet

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Riktlinjer om separata fonder

Riktlinjer om separata fonder EIOPA-BoS-14/169 SV Riktlinjer om separata fonder EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2012

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2012 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2012 Ur detta nummer: Intern styrning och kontroll ny bolagskultur på väg in Oklarheter i FATCA väntar på svar IFRS och Solvens 2 hur hänger de ihop? Välkommen

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Anvisning Rapportering av internt bedömt kapitalbehov

Anvisning Rapportering av internt bedömt kapitalbehov Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning Rapportering av internt bedömt kapitalbehov Företag som

Läs mer

Yttrande över utkastet till lagrådsremiss Genomförande av Solvens 2-direktivet på försäkringsområdet

Yttrande över utkastet till lagrådsremiss Genomförande av Solvens 2-direktivet på försäkringsområdet 2014-11-28 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 14-13350 Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015 PROMEMORIA Datum 2015-05-22 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver.

Läs mer

AGENDA 6 oktober 2005

AGENDA 6 oktober 2005 AGENDA 6 oktober 2005 10.35-10.40 Inledning, Ingrid Bonde, GD 10.40-10.50 Försäkringstillsynen, Eva Ekström 10.50-11.30 Trafikljusmodellen, Tomas Flodén 11.30-12.15 Frågor och diskussion Konsumentskyddet

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn

Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn 2005-03-22 ANFÖRANDE En beskrivning av försäkringstillsynen 2005 av biträdande avdelningschef Eva Ekström på FI den 22 mars 2005. Bilaga: Utveckling av ett nytt tillsynsverktyg - trafikljussystemet Vägen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Genomförande av Omnibus II-direktivet

Genomförande av Omnibus II-direktivet Genomförande av Omnibus II-direktivet Delbetänkande av Tjänstepensionsföretagsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:xx Till statsrådet Peter Norman Regeringen beslutade 1 den 21 mars 2013 att tillkalla

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Kapitalförvaltning* Avkastning och Riskexponering. Gunnar Andersson NFT 4/1994

Kapitalförvaltning* Avkastning och Riskexponering. Gunnar Andersson NFT 4/1994 Kapitalförvaltning* Avkastning och Riskexponering NFT 4/1994 av Gunnar Andersson, f.d. avdelningschef i Finansinspektionen och sedan 1994-06-01 VD för Livförsäkringsaktiebolaget LIVIA Gunnar Andersson

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Skärpta krav för informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem. Jonas Edberg och Johan Elmerhag 20 maj, GRC 2015

Skärpta krav för informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem. Jonas Edberg och Johan Elmerhag 20 maj, GRC 2015 Skärpta krav för informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem Jonas Edberg och Johan Elmerhag 20 maj, GRC 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance,

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens NFT 2-metodiken 1/2007 Jörgen Olsén jorgen.olsen@guycarp.com Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken Hur det fungerar och varför försäkringsbolagen

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer