Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D Dusseldorf T F januari Uppförandekod. Bästa medarbetare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare!"

Transkript

1 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D Dusseldorf T F januari 2010 Uppförandekod Bästa medarbetare! En av de faktorer som kommer att hjälpa oss att nå målet att bli världens ledande energi- och gasföretag är vår företagskultur. Våra värderingar integritet, öppenhet, förtroende och ömsesidig respekt, mod och samhällsansvar är väl förankrade i företagskulturen. Integritet är en nödvändighet för att ett globalt energiföretag som ständigt befinner sig i offentlighetens ljus ska kunna behålla ett gott rykte och nå ekonomisk framgång. Integritet innebär passande och korrekt beteende i affärslivet och i företagets dagliga rutiner. Att följa lagar och regler i de länder där vi är verksamma har högsta prioritet för oss. Dessutom måste våra interna policyer, som innehåller våra värderingar och i detalj anger de legala kraven på vår verksamhet, efterlevas. Brott mot lagar och regler är oacceptabelt; vi avstår hellre från affärer och från att uppnå våra interna mål än bryter mot tillämpliga lagar och direktiv. För att uttrycka det enkelt: Ingen chef eller anställd kommer att hållas ansvarig för att ha missat affärer om dessa affärer inte kan göras utan att bryta mot lagar eller direktiv. Denna uppförandekod innehåller de huvudsakliga principerna och reglerna för lagenligt och ansvarsfullt uppförande. Det är allas vår skyldighet att leva i enlighet med värderingarna i vår uppförandekod och de relevanta policyerna och att använda dem som riktmärke för våra handlingar. På så sätt skyddar vi inte bara E.ON:s rykte utan slår även vakt om företagets ekonomiska framgång.

2 2 E.ON AG Board of Management [namnteckning] Dr Bernotat [namnteckning] Dr Teyssen [namnteckning] [namnteckning] [namnteckning] Dänzer-Vanotti Feldmann Dr Schenck

3 3 Vår vision Genom ansträngning och engagemang är vi på god väg att förverkliga vår vision: E.ON som världens ledande energi- och gasföretag. Våra värderingar Integritet Vi agerar ärligt, etiskt och i enlighet med lagen i allt som vi gör. Vi uppfyller våra åtaganden och tar personligt ansvar för våra handlingar. Öppenhet Vi är öppna för nya idéer och förändringar. Vi är öppna och uppriktiga mot varandra och delar fritt med oss av kunskap över alla nivåer och gränser. Förtroende och ömsesidig respekt Vi behandlar alla rättvist och med värdighet. Vi litar på våra kolleger och är pålitliga i allt vad vi gör. Mod Vi har mod att handla utifrån våra övertygelser. Vi offrar våra egna intressen om det är nödvändigt för att värna om dessa värderingar. Vi gör och säger det som vi tycker är rätt och deltar konstruktivt i alla diskussioner. Samhällsansvar Vi är ansvariga inför våra kolleger, kunder och leverantörer, liksom miljön och de samhällen där vi lever och verkar. Vi försöker förbättra livet överallt där vi är verksamma och strävar efter en sund, säker och hållbar miljö. Vi tar hänsyn till nuvarande generationers behov och förutser behoven för kommande generationer.

4 4 Vår uppförandekod Vår uppförandekod förstärker våra värderingar och tillhandahåller generella principer som vårt uppförande ska mätas mot.

5 5 E.ON:s uppförandekod Innehållsförteckning II. Allmänna uppföranderegler Lagenligt uppförande Att vara med och ta ansvar för E.ON:s rykte Jämställdhet och ömsesidig respekt... 7 III. Kontakter med affärspartner, tredje part och statliga/offentliga organ Efterlevnad av konkurrenslagstiftning Korruption Erbjudande och mottagande av förmåner Anlitande av mellanmän Urval av varu- eller tjänsteleverantörer Donationer Sponsring IV. Undvikande av intressekonflikter Generella principer Konkurrensbegränsningsskyldighet Andra anställning Väsentliga ekonomiska investeringar Större transaktioner med E.ON V. Informationshantering Uppgifter och rapporter Konfidentialitet Kontakt med media och analytiker Skydd av uppgifter Insiderregler VI. Hantering av företagets egendom och resurser VII. Miljö, hälsa och säkerhet VIII. E.ON-koncernens regelefterlevnadsorganisation Chief Compliance Officer och Compliance Officer på marknadsenheterna Frågor om uppförandekoden Bekräftelse på efterlevnad av uppförandekoden Rapportering av brott mot uppförandekoden Konsekvenser av brott mot uppförandekoden... 18

6 6 I. Uppförandekodens omfattning Denna uppförandekod gäller för alla företag inom E.ON-koncernen. De olika marknadsenheterna inom E.ON, t.ex. RU Sweden, kan komplettera uppförandekoden genom att lägga till mer specifika bestämmelser för deras verksamhetsområden, förutsatt att dessa tilläggsbestämmelser är i linje med principerna i uppförandekoden. Marknadsenheterna ska säkerställa att de affärsenheter som de ansvarar för uppfyller kraven i uppförandekoden. Om nationella lagar är strängare än principerna här, ska nationell lag ha företräde. Denna uppförandekod gäller för alla E.ON-koncernens anställda, inklusive E.ON:s ledningsgrupp och alla andra högre chefer. Ledningsgruppen och de högre cheferna ska vara förebilder när det gäller efterlevnad av uppförandekoden. De ska säkerställa att koden efterlevs inom deras ansvarsområde. Alla ytterligare godkännanden som E.ON:s ledningsgrupp eller andra högre chefer behöver från styrelsen, dess arbetsgrupper och företrädare eller liknande företagsorgan och arbetsgrupper påverkas inte på något sätt av bestämmelserna i uppförandekoden. Brott mot uppförandekoden kommer inte att tolereras och särskilt stränga kriterier kommer att användas vid bedömning av ledningsgruppens eller andra högre chefers uppförande. II. Allmänna uppföranderegler 1. Lagenligt uppförande Vi handlar med mycket hög integritet. Efterlevnad av alla tillämpliga lagar och regler är E.ON:s högsta prioritet. Alla anställda måste följa de lagregler som är relevanta för deras arbetsområde. Detta gäller för alla lagar som är tillämpliga där den anställde arbetar. Alla anställda är därför skyldiga att sätta sig in i och följa de lagregler och bestämmelser som är relevanta för deras arbetsområden. E.ON kommer att göra allt som behövs för att stödja de anställda och tillhandahålla lämpliga kurser och/eller upplysningar. 2. Att vara med och ta ansvar för E.ON:s rykte E.ON:s image bestäms i stor utsträckning av de anställdas uppförande och uppträdande. Därför är alla anställda skyldiga att när de utför sitt arbete ha i åtanke hur E.ON:s rykte påverkas av deras handlingar och agerande.. När anställda uttrycker privata åsikter offentligt bör de inte hänvisa till sin befattning på E.ON.

7 7 3. Jämställdhet och ömsesidig respekt Jämställdhet och mångfald är viktigt för E.ON. Ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, nationalitet, etnicitet, ursprung, religion, världsåskådning eller sexuell läggning. Alla anställda förväntas samarbeta med varandra med ömsesidig respekt och att respektera allas rätt till privatliv och värdighet. Diskriminering, mobbning och förolämpningar kommer inte att tolereras. III. Kontakter med affärspartner, tredje part och statliga/offentliga organ 1. Efterlevnad av konkurrenslagstiftning 1.1. E.ON är mån om respekten för fria marknader och sund konkurrens. Alla anställda är skyldiga att följa konkurrenslagstiftningen. Brott mot den kan ge böter eller straff. Brott mot konkurrenslagstiftningen kan även leda till att det aktuella avtalet blir ogiltigt och kan även orsaka avsevärd och varaktig skada på E.ON:s tillgångar och rykte I synnerhet avtal och samordnade förfaranden som har till syfte eller effekt att förhindra eller begränsa konkurrens är förbjudna. Vid kontakt med konkurrenter måste anställda säkerställa att ingen information som gör det möjligt att dra slutsatser om E.ON:s eller konkurrenternas nuvarande eller framtida marknadsbeteende tas emot eller lämnas. Kontakter med konkurrenter ska hållas på ett absolut nödvändigt minimum. När konkurrenter kontaktas måste anställda följa regler och bestämmelser som preciserar hur en rådgivande funktion, såsom Juridik, ska involveras. På grund av E.ON:s starka ställning på många marknader gäller ofta särskilda regler för företaget. I synnerhet är missbruk av en dominerande ställning på marknaden förbjudet. Bedömningen av dels om ett företag har en sådan dominerande ställning på marknaden i fråga, dels tillåtligheten av ett visst agerande, varierar beroende på en mängd omständigheter i det enskilda fallet Riktlinjerna för konkurrenslagstiftningen i bilaga 2 gäller Group Management 1 och de Tysklandsbaserade marknadsenheterna. Efter samråd med avdelningen för konkurrensrätt 1 Inklusive de företag i koncernen som är direkt underställda Group Management och som inte tillhör någon marknadsenhet.

8 8 på Group Management kan de marknadsenheter som är baserade i Tyskland utöka dessa riktlinjer med bestämmelser som är mer specifika för deras affärsområde. Marknadsenheter baserade utanför Tyskland, såsom RU Sweden, bör upprätta sina egna lämpliga riktlinjer. De för RU Sweden gällande riktlinjerna följer för närvarande av dokumentet Compliance Policy, som bifogas som ny Bilaga 2. Om det finns tveksamheter måste den anställda kontakta den berörda avdelningen för konkurrensrätt så snart som möjligt. Inom RU Sweden är det Juridik som är rådgivande inom det konkurrensrättliga området. 2. Korruption Som medlem i Global Compact, har E.ON förbundit sig att bekämpa alla former av korruption över hela världen. Korruption är förbjudet enligt internationella konventioner och nationell lag. Förbuden gäller inte bara vid affärer mellan företag utan även i kontakter med politiker och offentliga tjänstemän. Brott straffas med böter eller vite och kan orsaka betydande och varaktig skada på E.ON:s tillgångar och rykte. Korruption är missbruk av makt eller förtroende som en person har fått av det allmänna eller av privatpersoner genom att personen är villig att göra utövandet av sin makt eller myndighet beroende av förmåner från tredje part. En offentlig tjänsteman får inte vid utövandet av sitt ämbete kräva eller ta emot någon ersättning i form av en förmån för sig själv eller för en tredje part. En företrädare för ett företag får inte i samband med en affärsförbindelse kräva eller ta emot någon ersättning, i form av en förmån för sig själv eller för en tredje part, i gengäld ge en fördelaktig behandling vid köp av varor eller tjänster. Både givandet och tagandet av förmåner för att påverka beslutsprocesser är förbjudna och åtalbara brott. 3. Erbjudande och mottagande av förmåner 3.1. Anställda som har kontakt med affärspartner, konkurrenter och statliga eller offentliga organ får bara ta emot eller erbjuda förmåner om detta inte på något sätt skapar ett intryck av att beslutsprocessen därigenom påverkas, avsiktligt eller på annat sätt. Affärspartner är exempelvis kunder, leverantörer av varor eller tjänster liksom tredje parter med vilka E.ON avser att upprätta affärsrelationer. Konkurrenter är företag som konkurrerar eller skulle kunna konkurrera med E.ON-koncernen på vissa marknader. Förmåner är exempelvis gåvor, representation, inbjudningar till event, betalning av resekostnader och tjänster som går

9 9 utöver vad som är standard på marknaden. Det är irrelevant om de erbjuds direkt eller indirekt (t.ex. till en nära släkting eller närstående föreningar, organisationer eller företag). Följande principer måste beaktas när förmåner tas emot eller erbjuds vid kontakter med affärspartner och konkurrenter eller statliga/offentliga organ. Detaljerna för användning i det dagliga affärslivet enligt Riktlinjer för förmåner i bilaga 3 gäller Group Management 2 och marknadsenheterna i Tyskland. Efter samråd med Chief Compliance officer kan de tyska marknadsenheterna utöka dessa riktlinjer med bestämmelser som är mer specifika för deras affärsområde. Marknadsenheter utanför Tyskland, såsom RU Sweden, bör upprätta sina egna riktlinjer baserade på här beskrivna principer, om lagreglerna i deras rättsområde kräver sådana avvikelser. De för RU Sweden gällande riktlinjerna följer för närvarande av dokumentet Regler för hantering av förmåner, som bifogas som ny Bilaga 2. Om den anställda är tveksam ska hon/han inhämta godkännande från sin chef eller berörd compliance officer innan en förmån tas emot eller erbjuds. Även om en förmån är tillåten i enlighet med uppförandekoden kan det uppkomma skatteeffekter både för E.ON och för den anställda. Alla frågor eller tveksamheter angående förmåner, både mottagna och erbjudna, måste på förhand utredas med den berörda skatteavdelningen Det är inte under några omständigheter tillåtet för en anställd att be om en förmån Anställda får inte erbjuda eller ta emot penninggåvor eller rabatter som avviker från standard Anställda får endast erbjuda eller ta emot andra gåvor än penninggåvor, representation, inbjudningar eller andra förmåner om de inte har ett orimligt högt värde, inte avviker från normal affärspraxis. Om den anställda är tveksam ska hon/han inhämta godkännande från berörd Compliance Officer innan en förmån tas emot eller erbjuds Särskilt stränga regler gäller när förmåner erbjuds till offentliga tjänstemän. Offentliga tjänstemän är exempelvis departementstjänstemän, ministrar, borgmästare, anställda på ekonomiövervakningsmyndigheter och kommunaltjänstemän. Högre chefer (t.ex. 2 Inklusive de företag i koncernen som är direkt underställda Corporate Center och som inte tillhör någon marknadsenhet.

10 10 verkställande direktörer) i företag vars majoritetsägare är staten eller privatpersoner som utför uppgifter för offentlig förvaltning kan även betraktas som offentliga tjänstemän. Innan förmåner, utöver symboliska gåvor med minimalt värde, erbjuds till offentliga tjänstemän ska den anställda inhämta godkännande från berörd compliance officer. Råd ska även inhämtas om det råder tveksamhet om en person ska klassas som offentlig tjänsteman Förmåner av högre värde kan i undantagsfall tillåtas i länder där det är brukligt och artigt att ge sådana gåvor. Godkännande från berörd Compliance Officer och ledningsgruppen eller ledningen för den berörda marknadsenheten krävs i varje enskilt fall Alla sammanträden eller andra event som E.ON-koncernens arbetsgrupper håller måste syfta till att främja företagets affärssyfte så som det framställs i bolagsordningen. Som en generell regel ska arbetsgruppsammanträden hållas antingen på företagets huvudkontor, i ett E.ON-företags lokaler eller på en annan plats som bestäms av arbetsgruppens ordförande baserat på andra objektiva och logistiska kriterier. 4. Anlitande av mellanmän 4.1. Anlitande av mäklare, agenter och rådgivare (i fortsättningen kollektivt benämnda mellanmän) är i många länder ett viktigt och nödvändigt hjälpmedel för framgång på marknaden. Å andra sidan kan anlitandet av sådana tredje parter användas som ett sätt att dölja olagliga betalningar och kringgå förbud mot korruption. När avtal tecknas med mellanmän ska vi vara noggranna med att inte ge intryck av att oegentligheter accepteras eller rent av förväntas. Följande principer måste alltid efterlevas när mellanmän väljs och instrueras. Detaljerade anvisningar finns i koncernpolicyn om avtal med mellanmän, KR 38 Intermediary Agreements Avtal med mellanmän ska endast tecknas med personer eller företag som har erforderliga meriter för att rimligtvis kunna förväntas bidra till utvecklingen av specifika projekt. Mellanmannen ska väljas på basis av en detaljerad arbetsbeskrivning och urvalsprocessen ska dokumenteras på ett förståeligt sätt.

11 Avtal med mellanmän måste vara skriftliga och i detalj beskriva de tjänster som ska utföras. Ersättningen måste vara skälig för de tjänster som tillhandahålls. Betalning till mellanmän ska aldrig göras kontant och alltid göras efter att de avtalade tjänsterna eller delar av dem har utförts. 5. Urval av varu- eller tjänsteleverantörer 5.1. Varu- eller tjänsteleverantörer ska väljas i en definierad process och på basis av objektiva och förståeliga kriterier. Närhelst detta är möjligt ska avtal tilldelas genom ett anbudsförfarande Alla anställda som är inblandade i urval av varu- eller tjänsteleverantörer och som har ett personligt intresse som kan påverka urvalsförfarandet måste informera sin chef om detta Anställda får inte ha privata avtal som utförs av en tjänsteleverantör med vilken de har affärsrelationer, om inte närmaste chef på förhand har godkänt detta. 6. Donationer E.ON är mån om att ta ett socialt ansvar och är överlag berett att, inom lagens råmärken, stödja icke vinstdrivande syften genom donationer. Icke vinstdrivande syften innefattar vetenskapliga, kulturella, sociala och sportsliga projekt. Donationer kan vara penninggåvor eller andra gåvor som används endast för att stödja icke vinstdrivande syften och som erbjuds utan att mottagaren eller en tredje part ger något i gengäld. I synnerhet får donationer inte erbjudas eller lämnas i gengäld för utförandet av en tjänst av en offentlig tjänsteman eller för beslutsfattande av en företrädare för ett företag. Förhandsgodkännande från ansvarig compliance officer måste inhämtas, om det finns några som helst indikationer på att mottagaren av en donation, i juridisk eller kommersiell mening, är en offentlig tjänsteman, en grupp av personer som innefattar minst en offentlig tjänsteman eller en person med ett speciellt åtagande för samhällsservice eller statlig service som tillhandahåller en tjänst för E.ON-koncernen.

12 12 7. Sponsring Sponsring är ett partnerskap enligt avtal med en organisation eller eventorganisatör där vissa rättigheter och förmåner som främjar företagets kommunikations- och marknadsföringsmål beviljas i utbyte mot ekonomiskt stöd med ett avtalat belopp. Detta innefattar i synnerhet främjande av E.ON:s rykte och image liksom utveckling av E.ON:s varumärke. När sådana sponsoravtal tecknas måste vi säkerställa att det finns en direkt koppling mellan sponsorns betalning och det ekonomiska syftet med sponsorskapet. Sponsring får inte erbjudas eller lämnas i gengäld för utförandet av en tjänst av en offentlig tjänsteman eller för beslutsfattande av en företrädare för ett företag. Förhandsgodkännande från ansvarig compliance officer måste inhämtas om det finns några som helst indikationer på att den som sponsras, i juridisk eller kommersiell mening, är en offentlig tjänsteman, en grupp av personer som innefattar minst en offentlig tjänsteman eller en person med ett speciellt åtagande för samhällsservice eller statlig service som tillhandahåller en tjänst för E.ONkoncernen. IV. Undvikande av intressekonflikter 1. Generella principer Det är mycket viktigt för E.ON att våra anställda inte hamnar i arbetsrelaterade situationer som försätter dem i intresse- eller lojalitetskonflikter. Varje anställd är skyldig att omgående meddela sin chef om det finns en potentiell konflikt mellan arbetet och privata intressen. En intressekonflikt kan föreligga om en anställd: (i) handlar för en konkurrent till E.ON, (ii) tar en anställning utanför E.ON, (iii) har ett ekonomiskt intresse i ett annat företag eller (iv) utför en rättshandling med E.ON. 2. Konkurrensbegränsningsskyldighet Allt direkt eller indirekt arbete för ett företag som, direkt eller indirekt, konkurrerar med E.ONkoncernen är förbjudet. I undantagsfall kan en sådan anställning tillåtas om den berörda HRavdelningen på förhand har gett sitt godkännande efter samråd med berörd Compliance Officer. Ingen anställd får, till fördel för sig själv eller för en tredje part, utnyttja affärsmöjligheter som uppkommer för ett E.ON-koncernföretag.

13 13 3. Andra anställning 3.1. En andra anställning är alla ytterligare anställningar, inklusive, men inte begränsat till anställning: - som medlem i ledningsgrupp eller verkställande direktör - som bolagsstyrelseledamot eller ledamot av en administrativ eller rådgivande nämnd - som anställd eller - i vilken annan position som helst i bolag som inte tillhör E.ON-koncernen Om inget annat avtalats, ska anställda inhämta den berörda HR-avdelningens godkännande innan de påbörjar en andra anställning hos en kund eller en leverantör till E.ON eller hos något annat företag som den anställda har kontakt med i sitt arbete för E.ON. HRavdelningen måste inhämta berörd Compliance Officers samtycke innan godkännande ges Varje annan andra anställning, som skulle kunna ha en negativ inverkan på den anställdas arbete hos E.ON, får endast påbörjas efter samråd på förhand med den berörda HRavdelningen I alla andra fall är de anställda skyldiga att meddela den berörda HR-avdelningen eller sin närmaste chef innan de påbörjar en andra anställning. 4. Väsentliga ekonomiska investeringar 4.1. En väsentlig ekonomisk investering är ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse som resulterar i att en part innehar mer än en procent av aktierna i ett företag Varje väsentlig ekonomisk investering av en anställd i en konkurrent, en kund eller en leverantör till E.ON eller i ett annat företag med vilket den anställda har kontakt i sitt arbete för E.ON, kräver ett godkännande på förhand av ansvarig Compliance Officer.

14 En väsentlig ekonomisk investering av en nära släkting i en konkurrent, en kund eller en leverantör till E.ON eller i ett annat företag med vilket den anställda har kontakt i sitt arbete för E.ON måste rapporteras till ansvarig Compliance Officer. 5. Större transaktioner med E.ON 5.1. Om inget annat har överenskommits, måste ett förhandsbesked lämnas till Compliance Officer om anställda eller deras nära släktingar vill köpa, hyra eller arrendera mark, byggnader eller andra tillgångar med ett värde över 2 500,00 (kostnad per månad vid hyres- eller arrendeavtal) från ett företag inom E.ON-koncernen. Detta gäller även om anställda eller deras nära släktingar vill sälja, hyra ut eller arrendera ut mark, byggnader eller andra tillgångar med ett värde över 2 500,00 (kostnad per månad vid hyres- eller arrendeavtal) till ett företag inom E.ON-koncernen Om inget annat har överenskommits, måste ett meddelande lämnas till berörd HR-avdelning om ett företag inom E.ON-koncernen vill lämna lån eller garantier eller ställa borgensförbindelser till anställda eller deras nära släktingar. V. Informationshantering 1. Uppgifter och rapporter E.ON är mån om att lämna korrekta och sanningsenliga rapporter till koncernens arbetsgrupper, investerare, anställda, affärspartner och allmänheten. Alla uppgifter och rapporter måste följa lagen. I enlighet med principer om god bokföringssed måste registrerade uppgifter och annan bokförd information alltid vara komplett, korrekt, i tid och systemkompatibel. 2. Konfidentialitet 2.1. Anställda förbjuds att avslöja konfidentiell verksamhetsinformation eller affärshemligheter (exempelvis ekonomiska uppgifter, affärsstrategier, planerade transaktioner) till icke godkända tredje parter, både under och efter anställningen.

15 Anställda förbjuds att direkt eller indirekt använda konfidentiell verksamhetsinformation för sin egen personliga vinning, för tredje parts vinning eller till skada för E.ON-koncernen, både under och efter anställningen Alla anställda har ansvar för att, i enlighet med gällande policyer, aktivt se till att tredje part inte kan få tillgång till konfidentiell information. 3. Kontakt med media och analytiker För att E.ON-koncernen ska kunna visa ett ansikte utåt till allmänheten och kapitalmarknaden ska anställda genast vidarebefordra alla förfrågningar som de får från media eller analytiker till Corporate Communications-avdelningen och Investor Relationsavdelningen. För RU Swedens vidkommande ska kontakt tas med Stakeholder Management, Corporate Communications, Media Relations. 4. Skydd av uppgifter Alla anställda är skyldiga att följa regler och bestämmelser för skydd av uppgifter och i synnerhet aktivt hjälpa till att se till att personuppgifter är tillräckligt skyddade mot otillåten åtkomst. Om det finns tveksamheter eller vid intrång ska den personuppgiftsansvariga eller informationssäkerhetsansvariga kontaktas. 5. Insiderregler Alla anställda måste iaktta insiderreglerna. Enligt dessa regler är det förbjudet för anställda att köpa eller sälja värdepapper om de har insiderinformation om dessa värdepapper. Det är även förbjudet att lämna rekommendationer om sådana värdepapper eller att på något annat sätt uppmana tredje part att köpa eller sälja sådana värdepapper. Insiderinformation är icke-offentlig information om omständigheter och händelser som berör ett börsnoterat bolag eller börsnoterade värdepapper och som väsentligt skulle kunna påverka aktie- eller marknadspriset för värdepappret om den skulle bli känd. Insiderinformation får endast lämnas vidare till en tredje part om detta är nödvändigt för att denne ska kunna uppfylla sina skyldigheter och om det på lämpligt sätt informeras om att informationen är konfidentiell.

16 16 För ytterligare information, se E.ON-koncernens insiderpolicy, KR 21 Preventing Insider Trading och vår svenska sammanfattning i dokumentet Regler om aktiehandel med mera. VI. Hantering av företagets egendom och resurser Det är förbjudet att använda företagets egendom och personalresurser för andra syften än för företaget. VII. Miljö, hälsa och säkerhet Skydd för människoliv och miljö är högprioriterat hos E.ON. Alla anställda har del i ansvaret för att skydda andra och miljön där de arbetar. Alla lagar, bestämmelser, direktiv och policyer om miljö- och arbetarskydd ska efterlevas. Alla chefer måste instruera, stödja och övervaka sin personal på detta område. För ytterligare information, se E.ON-koncernens policyer om miljövård och om skydd för hälsa och säkerhet. VIII. E.ON-koncernens regelefterlevnadsorganisation 1. Chief Compliance Officer och Compliance Officer på marknadsenheterna 1.1. Ansvaret inom E.ON-koncernen för implementering av denna uppförandekod ligger hos Chief Compliance Officer och Compliance Officer på varje marknadsenhet. Compliance officers är även ansvariga för att regelbundet kontrollera i vilken utsträckning reglerna efterlevs och för att uppdatera uppförandekoden Compliance Officer på varje marknadsenhet kommer att informera Chief Compliance Officer om alla rapporterade brott mot uppförandekoden och överenskomma åtgärder och andra nödvändiga konsekvenser med denne. Den enhet (Group Management eller marknadsenhet) där brottet har ägt rum har operativt ansvar för att utreda, bedöma, stoppa och sanktionera brotten. Varje marknadsenhet beslutar om en Compliance Officer ska utses för var och en av deras affärsenheter som sedan rapporterar till marknadsenhetens Compliance Officer. För ytterligare detaljer, se E.ON-koncernens compliancepolicy, KR 31 Compliance.

17 17 2. Frågor om uppförandekoden Uppförandekoden beskriver bara generella principer för lagenligt och etiskt korrekt uppförande. Om det finns problem med tolkningen och frågor om tillämpningen av uppförandekoden, ska anställda kontakta sin chef eller berörd Compliance Officer. Denne fungerar även som en rådgivare i alla ärenden om regelefterlevnad (s.k. complianceärenden). Varje Compliance Officer och all personal på avdelningen ska behandla complianceärenden strikt konfidentiellt. 3. Bekräftelse på efterlevnad av uppförandekoden 3.1. Det är ledningens uppgift att implementera uppförandekoden och säkerställa att den efterlevs. Medlemmarna i E.ON:s ledningsgrupp och de högsta cheferna kommer, i synnerhet under de utvecklingssamtal som de håller med medarbetarna, att diskutera E.ON:s värderingar och huvudprinciper samt regler för lagenligt och ansvarsfullt uppförande såsom det beskrivs i uppförandekoden och säkerställa att dessa principer och regler efterlevs i den dagliga verksamheten Medlemmarna i E.ON:s ledningsgrupp och de högsta cheferna kommer i slutet av varje år att skriftligen intyga för sin närmaste överordnade att de och deras underställda har följt uppförandekoden. Medlemmarna i ledningsgrupperna eller de verkställande direktörerna kommer att avge sin förklaring till ordföranden för bolagsstyrelsen eller den högsta ansvariga chefen som en del av deras specialiserade ledning. 4. Rapportering av brott mot uppförandekoden 4.1. Anställda ombeds att meddela sin chef eller ansvarig compliance officer om de skulle upptäcka ett brott mot uppförandekoden Anställda kan även rapportera brott mot uppförandekoden till chief compliance officer på E.ON AG:

18 18 Karl-Heinz Feldmann Head of Legal & Compliance E.ON AG E.ON Platz 1 DE Düsseldorf Tyskland T F Ett speciellt telefonnummer ( ) har inrättats för att underlätta rapportering per telefon. Brott mot uppförandekoden kan även rapporteras anonymt, t.ex. genom en whistleblower - rapport (se Whistleblower på E.ON AG:s intranät under Quick Links) All information som erhålls kommer att kontrolleras av Chief Compliance Officer i samarbete med berörda organ på E.ON. Erhållen information kommer att behandlas konfidentiellt. Om det är känt vem som har ingett en rapport om missförhållanden, kommer detta inte att avslöjas. Den person som ingett rapporten kommer att få information om handläggningen av densamma om hon/han begär det Inga sanktioner kommer att drabba anställda på grund av rapporteringen av ett brott mot uppförandekoden. Detta gäller även om informationen visar sig vara felaktig, såvitt den har lämnats i god tro. 5. Konsekvenser av brott mot uppförandekoden Brott mot reglerna i uppförandekoden kan leda till disciplinåtgärder eller sanktioner i enlighet med arbetsrätten, inklusive avsked eller andra rättsliga åtgärder.

September 17, 2013. Uppförandekod. Bästa medarbetare!

September 17, 2013. Uppförandekod. Bästa medarbetare! 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501 September 17, 2013 Uppförandekod Bästa medarbetare! Lag- och regelefterlevnad (s.k. compliance) är särskilt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW

EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW 2 I CODE OF CONDUCT LEDNINGENS FÖRORD Som en global partner inom fordonsindustrin med fabriker placerade

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Nexans etik- och uppförandekod

Nexans etik- och uppförandekod NEXANS POLICY GMP1 NEXANS POLICY GMP1 20 mars 2009 Nexans etik- och uppförandekod 2009-06-05 INNEHÅLL Förord av Gérard Hauser och Frédéric Vincent Nexans ansluter sig till Global Compact En vardagsguide

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter.

över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter. Affärsetisk kod En översikt över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter. Mer information och ytterligare regler för

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer