Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D Dusseldorf T F januari Uppförandekod. Bästa medarbetare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare!"

Transkript

1 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D Dusseldorf T F januari 2010 Uppförandekod Bästa medarbetare! En av de faktorer som kommer att hjälpa oss att nå målet att bli världens ledande energi- och gasföretag är vår företagskultur. Våra värderingar integritet, öppenhet, förtroende och ömsesidig respekt, mod och samhällsansvar är väl förankrade i företagskulturen. Integritet är en nödvändighet för att ett globalt energiföretag som ständigt befinner sig i offentlighetens ljus ska kunna behålla ett gott rykte och nå ekonomisk framgång. Integritet innebär passande och korrekt beteende i affärslivet och i företagets dagliga rutiner. Att följa lagar och regler i de länder där vi är verksamma har högsta prioritet för oss. Dessutom måste våra interna policyer, som innehåller våra värderingar och i detalj anger de legala kraven på vår verksamhet, efterlevas. Brott mot lagar och regler är oacceptabelt; vi avstår hellre från affärer och från att uppnå våra interna mål än bryter mot tillämpliga lagar och direktiv. För att uttrycka det enkelt: Ingen chef eller anställd kommer att hållas ansvarig för att ha missat affärer om dessa affärer inte kan göras utan att bryta mot lagar eller direktiv. Denna uppförandekod innehåller de huvudsakliga principerna och reglerna för lagenligt och ansvarsfullt uppförande. Det är allas vår skyldighet att leva i enlighet med värderingarna i vår uppförandekod och de relevanta policyerna och att använda dem som riktmärke för våra handlingar. På så sätt skyddar vi inte bara E.ON:s rykte utan slår även vakt om företagets ekonomiska framgång.

2 2 E.ON AG Board of Management [namnteckning] Dr Bernotat [namnteckning] Dr Teyssen [namnteckning] [namnteckning] [namnteckning] Dänzer-Vanotti Feldmann Dr Schenck

3 3 Vår vision Genom ansträngning och engagemang är vi på god väg att förverkliga vår vision: E.ON som världens ledande energi- och gasföretag. Våra värderingar Integritet Vi agerar ärligt, etiskt och i enlighet med lagen i allt som vi gör. Vi uppfyller våra åtaganden och tar personligt ansvar för våra handlingar. Öppenhet Vi är öppna för nya idéer och förändringar. Vi är öppna och uppriktiga mot varandra och delar fritt med oss av kunskap över alla nivåer och gränser. Förtroende och ömsesidig respekt Vi behandlar alla rättvist och med värdighet. Vi litar på våra kolleger och är pålitliga i allt vad vi gör. Mod Vi har mod att handla utifrån våra övertygelser. Vi offrar våra egna intressen om det är nödvändigt för att värna om dessa värderingar. Vi gör och säger det som vi tycker är rätt och deltar konstruktivt i alla diskussioner. Samhällsansvar Vi är ansvariga inför våra kolleger, kunder och leverantörer, liksom miljön och de samhällen där vi lever och verkar. Vi försöker förbättra livet överallt där vi är verksamma och strävar efter en sund, säker och hållbar miljö. Vi tar hänsyn till nuvarande generationers behov och förutser behoven för kommande generationer.

4 4 Vår uppförandekod Vår uppförandekod förstärker våra värderingar och tillhandahåller generella principer som vårt uppförande ska mätas mot.

5 5 E.ON:s uppförandekod Innehållsförteckning II. Allmänna uppföranderegler Lagenligt uppförande Att vara med och ta ansvar för E.ON:s rykte Jämställdhet och ömsesidig respekt... 7 III. Kontakter med affärspartner, tredje part och statliga/offentliga organ Efterlevnad av konkurrenslagstiftning Korruption Erbjudande och mottagande av förmåner Anlitande av mellanmän Urval av varu- eller tjänsteleverantörer Donationer Sponsring IV. Undvikande av intressekonflikter Generella principer Konkurrensbegränsningsskyldighet Andra anställning Väsentliga ekonomiska investeringar Större transaktioner med E.ON V. Informationshantering Uppgifter och rapporter Konfidentialitet Kontakt med media och analytiker Skydd av uppgifter Insiderregler VI. Hantering av företagets egendom och resurser VII. Miljö, hälsa och säkerhet VIII. E.ON-koncernens regelefterlevnadsorganisation Chief Compliance Officer och Compliance Officer på marknadsenheterna Frågor om uppförandekoden Bekräftelse på efterlevnad av uppförandekoden Rapportering av brott mot uppförandekoden Konsekvenser av brott mot uppförandekoden... 18

6 6 I. Uppförandekodens omfattning Denna uppförandekod gäller för alla företag inom E.ON-koncernen. De olika marknadsenheterna inom E.ON, t.ex. RU Sweden, kan komplettera uppförandekoden genom att lägga till mer specifika bestämmelser för deras verksamhetsområden, förutsatt att dessa tilläggsbestämmelser är i linje med principerna i uppförandekoden. Marknadsenheterna ska säkerställa att de affärsenheter som de ansvarar för uppfyller kraven i uppförandekoden. Om nationella lagar är strängare än principerna här, ska nationell lag ha företräde. Denna uppförandekod gäller för alla E.ON-koncernens anställda, inklusive E.ON:s ledningsgrupp och alla andra högre chefer. Ledningsgruppen och de högre cheferna ska vara förebilder när det gäller efterlevnad av uppförandekoden. De ska säkerställa att koden efterlevs inom deras ansvarsområde. Alla ytterligare godkännanden som E.ON:s ledningsgrupp eller andra högre chefer behöver från styrelsen, dess arbetsgrupper och företrädare eller liknande företagsorgan och arbetsgrupper påverkas inte på något sätt av bestämmelserna i uppförandekoden. Brott mot uppförandekoden kommer inte att tolereras och särskilt stränga kriterier kommer att användas vid bedömning av ledningsgruppens eller andra högre chefers uppförande. II. Allmänna uppföranderegler 1. Lagenligt uppförande Vi handlar med mycket hög integritet. Efterlevnad av alla tillämpliga lagar och regler är E.ON:s högsta prioritet. Alla anställda måste följa de lagregler som är relevanta för deras arbetsområde. Detta gäller för alla lagar som är tillämpliga där den anställde arbetar. Alla anställda är därför skyldiga att sätta sig in i och följa de lagregler och bestämmelser som är relevanta för deras arbetsområden. E.ON kommer att göra allt som behövs för att stödja de anställda och tillhandahålla lämpliga kurser och/eller upplysningar. 2. Att vara med och ta ansvar för E.ON:s rykte E.ON:s image bestäms i stor utsträckning av de anställdas uppförande och uppträdande. Därför är alla anställda skyldiga att när de utför sitt arbete ha i åtanke hur E.ON:s rykte påverkas av deras handlingar och agerande.. När anställda uttrycker privata åsikter offentligt bör de inte hänvisa till sin befattning på E.ON.

7 7 3. Jämställdhet och ömsesidig respekt Jämställdhet och mångfald är viktigt för E.ON. Ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, nationalitet, etnicitet, ursprung, religion, världsåskådning eller sexuell läggning. Alla anställda förväntas samarbeta med varandra med ömsesidig respekt och att respektera allas rätt till privatliv och värdighet. Diskriminering, mobbning och förolämpningar kommer inte att tolereras. III. Kontakter med affärspartner, tredje part och statliga/offentliga organ 1. Efterlevnad av konkurrenslagstiftning 1.1. E.ON är mån om respekten för fria marknader och sund konkurrens. Alla anställda är skyldiga att följa konkurrenslagstiftningen. Brott mot den kan ge böter eller straff. Brott mot konkurrenslagstiftningen kan även leda till att det aktuella avtalet blir ogiltigt och kan även orsaka avsevärd och varaktig skada på E.ON:s tillgångar och rykte I synnerhet avtal och samordnade förfaranden som har till syfte eller effekt att förhindra eller begränsa konkurrens är förbjudna. Vid kontakt med konkurrenter måste anställda säkerställa att ingen information som gör det möjligt att dra slutsatser om E.ON:s eller konkurrenternas nuvarande eller framtida marknadsbeteende tas emot eller lämnas. Kontakter med konkurrenter ska hållas på ett absolut nödvändigt minimum. När konkurrenter kontaktas måste anställda följa regler och bestämmelser som preciserar hur en rådgivande funktion, såsom Juridik, ska involveras. På grund av E.ON:s starka ställning på många marknader gäller ofta särskilda regler för företaget. I synnerhet är missbruk av en dominerande ställning på marknaden förbjudet. Bedömningen av dels om ett företag har en sådan dominerande ställning på marknaden i fråga, dels tillåtligheten av ett visst agerande, varierar beroende på en mängd omständigheter i det enskilda fallet Riktlinjerna för konkurrenslagstiftningen i bilaga 2 gäller Group Management 1 och de Tysklandsbaserade marknadsenheterna. Efter samråd med avdelningen för konkurrensrätt 1 Inklusive de företag i koncernen som är direkt underställda Group Management och som inte tillhör någon marknadsenhet.

8 8 på Group Management kan de marknadsenheter som är baserade i Tyskland utöka dessa riktlinjer med bestämmelser som är mer specifika för deras affärsområde. Marknadsenheter baserade utanför Tyskland, såsom RU Sweden, bör upprätta sina egna lämpliga riktlinjer. De för RU Sweden gällande riktlinjerna följer för närvarande av dokumentet Compliance Policy, som bifogas som ny Bilaga 2. Om det finns tveksamheter måste den anställda kontakta den berörda avdelningen för konkurrensrätt så snart som möjligt. Inom RU Sweden är det Juridik som är rådgivande inom det konkurrensrättliga området. 2. Korruption Som medlem i Global Compact, har E.ON förbundit sig att bekämpa alla former av korruption över hela världen. Korruption är förbjudet enligt internationella konventioner och nationell lag. Förbuden gäller inte bara vid affärer mellan företag utan även i kontakter med politiker och offentliga tjänstemän. Brott straffas med böter eller vite och kan orsaka betydande och varaktig skada på E.ON:s tillgångar och rykte. Korruption är missbruk av makt eller förtroende som en person har fått av det allmänna eller av privatpersoner genom att personen är villig att göra utövandet av sin makt eller myndighet beroende av förmåner från tredje part. En offentlig tjänsteman får inte vid utövandet av sitt ämbete kräva eller ta emot någon ersättning i form av en förmån för sig själv eller för en tredje part. En företrädare för ett företag får inte i samband med en affärsförbindelse kräva eller ta emot någon ersättning, i form av en förmån för sig själv eller för en tredje part, i gengäld ge en fördelaktig behandling vid köp av varor eller tjänster. Både givandet och tagandet av förmåner för att påverka beslutsprocesser är förbjudna och åtalbara brott. 3. Erbjudande och mottagande av förmåner 3.1. Anställda som har kontakt med affärspartner, konkurrenter och statliga eller offentliga organ får bara ta emot eller erbjuda förmåner om detta inte på något sätt skapar ett intryck av att beslutsprocessen därigenom påverkas, avsiktligt eller på annat sätt. Affärspartner är exempelvis kunder, leverantörer av varor eller tjänster liksom tredje parter med vilka E.ON avser att upprätta affärsrelationer. Konkurrenter är företag som konkurrerar eller skulle kunna konkurrera med E.ON-koncernen på vissa marknader. Förmåner är exempelvis gåvor, representation, inbjudningar till event, betalning av resekostnader och tjänster som går

9 9 utöver vad som är standard på marknaden. Det är irrelevant om de erbjuds direkt eller indirekt (t.ex. till en nära släkting eller närstående föreningar, organisationer eller företag). Följande principer måste beaktas när förmåner tas emot eller erbjuds vid kontakter med affärspartner och konkurrenter eller statliga/offentliga organ. Detaljerna för användning i det dagliga affärslivet enligt Riktlinjer för förmåner i bilaga 3 gäller Group Management 2 och marknadsenheterna i Tyskland. Efter samråd med Chief Compliance officer kan de tyska marknadsenheterna utöka dessa riktlinjer med bestämmelser som är mer specifika för deras affärsområde. Marknadsenheter utanför Tyskland, såsom RU Sweden, bör upprätta sina egna riktlinjer baserade på här beskrivna principer, om lagreglerna i deras rättsområde kräver sådana avvikelser. De för RU Sweden gällande riktlinjerna följer för närvarande av dokumentet Regler för hantering av förmåner, som bifogas som ny Bilaga 2. Om den anställda är tveksam ska hon/han inhämta godkännande från sin chef eller berörd compliance officer innan en förmån tas emot eller erbjuds. Även om en förmån är tillåten i enlighet med uppförandekoden kan det uppkomma skatteeffekter både för E.ON och för den anställda. Alla frågor eller tveksamheter angående förmåner, både mottagna och erbjudna, måste på förhand utredas med den berörda skatteavdelningen Det är inte under några omständigheter tillåtet för en anställd att be om en förmån Anställda får inte erbjuda eller ta emot penninggåvor eller rabatter som avviker från standard Anställda får endast erbjuda eller ta emot andra gåvor än penninggåvor, representation, inbjudningar eller andra förmåner om de inte har ett orimligt högt värde, inte avviker från normal affärspraxis. Om den anställda är tveksam ska hon/han inhämta godkännande från berörd Compliance Officer innan en förmån tas emot eller erbjuds Särskilt stränga regler gäller när förmåner erbjuds till offentliga tjänstemän. Offentliga tjänstemän är exempelvis departementstjänstemän, ministrar, borgmästare, anställda på ekonomiövervakningsmyndigheter och kommunaltjänstemän. Högre chefer (t.ex. 2 Inklusive de företag i koncernen som är direkt underställda Corporate Center och som inte tillhör någon marknadsenhet.

10 10 verkställande direktörer) i företag vars majoritetsägare är staten eller privatpersoner som utför uppgifter för offentlig förvaltning kan även betraktas som offentliga tjänstemän. Innan förmåner, utöver symboliska gåvor med minimalt värde, erbjuds till offentliga tjänstemän ska den anställda inhämta godkännande från berörd compliance officer. Råd ska även inhämtas om det råder tveksamhet om en person ska klassas som offentlig tjänsteman Förmåner av högre värde kan i undantagsfall tillåtas i länder där det är brukligt och artigt att ge sådana gåvor. Godkännande från berörd Compliance Officer och ledningsgruppen eller ledningen för den berörda marknadsenheten krävs i varje enskilt fall Alla sammanträden eller andra event som E.ON-koncernens arbetsgrupper håller måste syfta till att främja företagets affärssyfte så som det framställs i bolagsordningen. Som en generell regel ska arbetsgruppsammanträden hållas antingen på företagets huvudkontor, i ett E.ON-företags lokaler eller på en annan plats som bestäms av arbetsgruppens ordförande baserat på andra objektiva och logistiska kriterier. 4. Anlitande av mellanmän 4.1. Anlitande av mäklare, agenter och rådgivare (i fortsättningen kollektivt benämnda mellanmän) är i många länder ett viktigt och nödvändigt hjälpmedel för framgång på marknaden. Å andra sidan kan anlitandet av sådana tredje parter användas som ett sätt att dölja olagliga betalningar och kringgå förbud mot korruption. När avtal tecknas med mellanmän ska vi vara noggranna med att inte ge intryck av att oegentligheter accepteras eller rent av förväntas. Följande principer måste alltid efterlevas när mellanmän väljs och instrueras. Detaljerade anvisningar finns i koncernpolicyn om avtal med mellanmän, KR 38 Intermediary Agreements Avtal med mellanmän ska endast tecknas med personer eller företag som har erforderliga meriter för att rimligtvis kunna förväntas bidra till utvecklingen av specifika projekt. Mellanmannen ska väljas på basis av en detaljerad arbetsbeskrivning och urvalsprocessen ska dokumenteras på ett förståeligt sätt.

11 Avtal med mellanmän måste vara skriftliga och i detalj beskriva de tjänster som ska utföras. Ersättningen måste vara skälig för de tjänster som tillhandahålls. Betalning till mellanmän ska aldrig göras kontant och alltid göras efter att de avtalade tjänsterna eller delar av dem har utförts. 5. Urval av varu- eller tjänsteleverantörer 5.1. Varu- eller tjänsteleverantörer ska väljas i en definierad process och på basis av objektiva och förståeliga kriterier. Närhelst detta är möjligt ska avtal tilldelas genom ett anbudsförfarande Alla anställda som är inblandade i urval av varu- eller tjänsteleverantörer och som har ett personligt intresse som kan påverka urvalsförfarandet måste informera sin chef om detta Anställda får inte ha privata avtal som utförs av en tjänsteleverantör med vilken de har affärsrelationer, om inte närmaste chef på förhand har godkänt detta. 6. Donationer E.ON är mån om att ta ett socialt ansvar och är överlag berett att, inom lagens råmärken, stödja icke vinstdrivande syften genom donationer. Icke vinstdrivande syften innefattar vetenskapliga, kulturella, sociala och sportsliga projekt. Donationer kan vara penninggåvor eller andra gåvor som används endast för att stödja icke vinstdrivande syften och som erbjuds utan att mottagaren eller en tredje part ger något i gengäld. I synnerhet får donationer inte erbjudas eller lämnas i gengäld för utförandet av en tjänst av en offentlig tjänsteman eller för beslutsfattande av en företrädare för ett företag. Förhandsgodkännande från ansvarig compliance officer måste inhämtas, om det finns några som helst indikationer på att mottagaren av en donation, i juridisk eller kommersiell mening, är en offentlig tjänsteman, en grupp av personer som innefattar minst en offentlig tjänsteman eller en person med ett speciellt åtagande för samhällsservice eller statlig service som tillhandahåller en tjänst för E.ON-koncernen.

12 12 7. Sponsring Sponsring är ett partnerskap enligt avtal med en organisation eller eventorganisatör där vissa rättigheter och förmåner som främjar företagets kommunikations- och marknadsföringsmål beviljas i utbyte mot ekonomiskt stöd med ett avtalat belopp. Detta innefattar i synnerhet främjande av E.ON:s rykte och image liksom utveckling av E.ON:s varumärke. När sådana sponsoravtal tecknas måste vi säkerställa att det finns en direkt koppling mellan sponsorns betalning och det ekonomiska syftet med sponsorskapet. Sponsring får inte erbjudas eller lämnas i gengäld för utförandet av en tjänst av en offentlig tjänsteman eller för beslutsfattande av en företrädare för ett företag. Förhandsgodkännande från ansvarig compliance officer måste inhämtas om det finns några som helst indikationer på att den som sponsras, i juridisk eller kommersiell mening, är en offentlig tjänsteman, en grupp av personer som innefattar minst en offentlig tjänsteman eller en person med ett speciellt åtagande för samhällsservice eller statlig service som tillhandahåller en tjänst för E.ONkoncernen. IV. Undvikande av intressekonflikter 1. Generella principer Det är mycket viktigt för E.ON att våra anställda inte hamnar i arbetsrelaterade situationer som försätter dem i intresse- eller lojalitetskonflikter. Varje anställd är skyldig att omgående meddela sin chef om det finns en potentiell konflikt mellan arbetet och privata intressen. En intressekonflikt kan föreligga om en anställd: (i) handlar för en konkurrent till E.ON, (ii) tar en anställning utanför E.ON, (iii) har ett ekonomiskt intresse i ett annat företag eller (iv) utför en rättshandling med E.ON. 2. Konkurrensbegränsningsskyldighet Allt direkt eller indirekt arbete för ett företag som, direkt eller indirekt, konkurrerar med E.ONkoncernen är förbjudet. I undantagsfall kan en sådan anställning tillåtas om den berörda HRavdelningen på förhand har gett sitt godkännande efter samråd med berörd Compliance Officer. Ingen anställd får, till fördel för sig själv eller för en tredje part, utnyttja affärsmöjligheter som uppkommer för ett E.ON-koncernföretag.

13 13 3. Andra anställning 3.1. En andra anställning är alla ytterligare anställningar, inklusive, men inte begränsat till anställning: - som medlem i ledningsgrupp eller verkställande direktör - som bolagsstyrelseledamot eller ledamot av en administrativ eller rådgivande nämnd - som anställd eller - i vilken annan position som helst i bolag som inte tillhör E.ON-koncernen Om inget annat avtalats, ska anställda inhämta den berörda HR-avdelningens godkännande innan de påbörjar en andra anställning hos en kund eller en leverantör till E.ON eller hos något annat företag som den anställda har kontakt med i sitt arbete för E.ON. HRavdelningen måste inhämta berörd Compliance Officers samtycke innan godkännande ges Varje annan andra anställning, som skulle kunna ha en negativ inverkan på den anställdas arbete hos E.ON, får endast påbörjas efter samråd på förhand med den berörda HRavdelningen I alla andra fall är de anställda skyldiga att meddela den berörda HR-avdelningen eller sin närmaste chef innan de påbörjar en andra anställning. 4. Väsentliga ekonomiska investeringar 4.1. En väsentlig ekonomisk investering är ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse som resulterar i att en part innehar mer än en procent av aktierna i ett företag Varje väsentlig ekonomisk investering av en anställd i en konkurrent, en kund eller en leverantör till E.ON eller i ett annat företag med vilket den anställda har kontakt i sitt arbete för E.ON, kräver ett godkännande på förhand av ansvarig Compliance Officer.

14 En väsentlig ekonomisk investering av en nära släkting i en konkurrent, en kund eller en leverantör till E.ON eller i ett annat företag med vilket den anställda har kontakt i sitt arbete för E.ON måste rapporteras till ansvarig Compliance Officer. 5. Större transaktioner med E.ON 5.1. Om inget annat har överenskommits, måste ett förhandsbesked lämnas till Compliance Officer om anställda eller deras nära släktingar vill köpa, hyra eller arrendera mark, byggnader eller andra tillgångar med ett värde över 2 500,00 (kostnad per månad vid hyres- eller arrendeavtal) från ett företag inom E.ON-koncernen. Detta gäller även om anställda eller deras nära släktingar vill sälja, hyra ut eller arrendera ut mark, byggnader eller andra tillgångar med ett värde över 2 500,00 (kostnad per månad vid hyres- eller arrendeavtal) till ett företag inom E.ON-koncernen Om inget annat har överenskommits, måste ett meddelande lämnas till berörd HR-avdelning om ett företag inom E.ON-koncernen vill lämna lån eller garantier eller ställa borgensförbindelser till anställda eller deras nära släktingar. V. Informationshantering 1. Uppgifter och rapporter E.ON är mån om att lämna korrekta och sanningsenliga rapporter till koncernens arbetsgrupper, investerare, anställda, affärspartner och allmänheten. Alla uppgifter och rapporter måste följa lagen. I enlighet med principer om god bokföringssed måste registrerade uppgifter och annan bokförd information alltid vara komplett, korrekt, i tid och systemkompatibel. 2. Konfidentialitet 2.1. Anställda förbjuds att avslöja konfidentiell verksamhetsinformation eller affärshemligheter (exempelvis ekonomiska uppgifter, affärsstrategier, planerade transaktioner) till icke godkända tredje parter, både under och efter anställningen.

15 Anställda förbjuds att direkt eller indirekt använda konfidentiell verksamhetsinformation för sin egen personliga vinning, för tredje parts vinning eller till skada för E.ON-koncernen, både under och efter anställningen Alla anställda har ansvar för att, i enlighet med gällande policyer, aktivt se till att tredje part inte kan få tillgång till konfidentiell information. 3. Kontakt med media och analytiker För att E.ON-koncernen ska kunna visa ett ansikte utåt till allmänheten och kapitalmarknaden ska anställda genast vidarebefordra alla förfrågningar som de får från media eller analytiker till Corporate Communications-avdelningen och Investor Relationsavdelningen. För RU Swedens vidkommande ska kontakt tas med Stakeholder Management, Corporate Communications, Media Relations. 4. Skydd av uppgifter Alla anställda är skyldiga att följa regler och bestämmelser för skydd av uppgifter och i synnerhet aktivt hjälpa till att se till att personuppgifter är tillräckligt skyddade mot otillåten åtkomst. Om det finns tveksamheter eller vid intrång ska den personuppgiftsansvariga eller informationssäkerhetsansvariga kontaktas. 5. Insiderregler Alla anställda måste iaktta insiderreglerna. Enligt dessa regler är det förbjudet för anställda att köpa eller sälja värdepapper om de har insiderinformation om dessa värdepapper. Det är även förbjudet att lämna rekommendationer om sådana värdepapper eller att på något annat sätt uppmana tredje part att köpa eller sälja sådana värdepapper. Insiderinformation är icke-offentlig information om omständigheter och händelser som berör ett börsnoterat bolag eller börsnoterade värdepapper och som väsentligt skulle kunna påverka aktie- eller marknadspriset för värdepappret om den skulle bli känd. Insiderinformation får endast lämnas vidare till en tredje part om detta är nödvändigt för att denne ska kunna uppfylla sina skyldigheter och om det på lämpligt sätt informeras om att informationen är konfidentiell.

16 16 För ytterligare information, se E.ON-koncernens insiderpolicy, KR 21 Preventing Insider Trading och vår svenska sammanfattning i dokumentet Regler om aktiehandel med mera. VI. Hantering av företagets egendom och resurser Det är förbjudet att använda företagets egendom och personalresurser för andra syften än för företaget. VII. Miljö, hälsa och säkerhet Skydd för människoliv och miljö är högprioriterat hos E.ON. Alla anställda har del i ansvaret för att skydda andra och miljön där de arbetar. Alla lagar, bestämmelser, direktiv och policyer om miljö- och arbetarskydd ska efterlevas. Alla chefer måste instruera, stödja och övervaka sin personal på detta område. För ytterligare information, se E.ON-koncernens policyer om miljövård och om skydd för hälsa och säkerhet. VIII. E.ON-koncernens regelefterlevnadsorganisation 1. Chief Compliance Officer och Compliance Officer på marknadsenheterna 1.1. Ansvaret inom E.ON-koncernen för implementering av denna uppförandekod ligger hos Chief Compliance Officer och Compliance Officer på varje marknadsenhet. Compliance officers är även ansvariga för att regelbundet kontrollera i vilken utsträckning reglerna efterlevs och för att uppdatera uppförandekoden Compliance Officer på varje marknadsenhet kommer att informera Chief Compliance Officer om alla rapporterade brott mot uppförandekoden och överenskomma åtgärder och andra nödvändiga konsekvenser med denne. Den enhet (Group Management eller marknadsenhet) där brottet har ägt rum har operativt ansvar för att utreda, bedöma, stoppa och sanktionera brotten. Varje marknadsenhet beslutar om en Compliance Officer ska utses för var och en av deras affärsenheter som sedan rapporterar till marknadsenhetens Compliance Officer. För ytterligare detaljer, se E.ON-koncernens compliancepolicy, KR 31 Compliance.

17 17 2. Frågor om uppförandekoden Uppförandekoden beskriver bara generella principer för lagenligt och etiskt korrekt uppförande. Om det finns problem med tolkningen och frågor om tillämpningen av uppförandekoden, ska anställda kontakta sin chef eller berörd Compliance Officer. Denne fungerar även som en rådgivare i alla ärenden om regelefterlevnad (s.k. complianceärenden). Varje Compliance Officer och all personal på avdelningen ska behandla complianceärenden strikt konfidentiellt. 3. Bekräftelse på efterlevnad av uppförandekoden 3.1. Det är ledningens uppgift att implementera uppförandekoden och säkerställa att den efterlevs. Medlemmarna i E.ON:s ledningsgrupp och de högsta cheferna kommer, i synnerhet under de utvecklingssamtal som de håller med medarbetarna, att diskutera E.ON:s värderingar och huvudprinciper samt regler för lagenligt och ansvarsfullt uppförande såsom det beskrivs i uppförandekoden och säkerställa att dessa principer och regler efterlevs i den dagliga verksamheten Medlemmarna i E.ON:s ledningsgrupp och de högsta cheferna kommer i slutet av varje år att skriftligen intyga för sin närmaste överordnade att de och deras underställda har följt uppförandekoden. Medlemmarna i ledningsgrupperna eller de verkställande direktörerna kommer att avge sin förklaring till ordföranden för bolagsstyrelsen eller den högsta ansvariga chefen som en del av deras specialiserade ledning. 4. Rapportering av brott mot uppförandekoden 4.1. Anställda ombeds att meddela sin chef eller ansvarig compliance officer om de skulle upptäcka ett brott mot uppförandekoden Anställda kan även rapportera brott mot uppförandekoden till chief compliance officer på E.ON AG:

18 18 Karl-Heinz Feldmann Head of Legal & Compliance E.ON AG E.ON Platz 1 DE Düsseldorf Tyskland T F Ett speciellt telefonnummer ( ) har inrättats för att underlätta rapportering per telefon. Brott mot uppförandekoden kan även rapporteras anonymt, t.ex. genom en whistleblower - rapport (se Whistleblower på E.ON AG:s intranät under Quick Links) All information som erhålls kommer att kontrolleras av Chief Compliance Officer i samarbete med berörda organ på E.ON. Erhållen information kommer att behandlas konfidentiellt. Om det är känt vem som har ingett en rapport om missförhållanden, kommer detta inte att avslöjas. Den person som ingett rapporten kommer att få information om handläggningen av densamma om hon/han begär det Inga sanktioner kommer att drabba anställda på grund av rapporteringen av ett brott mot uppförandekoden. Detta gäller även om informationen visar sig vara felaktig, såvitt den har lämnats i god tro. 5. Konsekvenser av brott mot uppförandekoden Brott mot reglerna i uppförandekoden kan leda till disciplinåtgärder eller sanktioner i enlighet med arbetsrätten, inklusive avsked eller andra rättsliga åtgärder.

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer