Solvency II i Sverige Nu eller aldrig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solvency II i Sverige Nu eller aldrig"

Transkript

1 Nordic Risk Management & Försäkringsförbundet Solvency II i Sverige Nu eller aldrig Försäkringsjuridiska föreningen och AIDA Medlemsmöte den 14 september 2009 Lena Friman Blomgren & Lars Jørgensen

2 Solvens II: Agenda Presentation av talarna Dagens mål Den politiska processen Lamfalussyprocessen och tidplan Nuvarende svenska regler Vilka bolag omfattas, proportionalitetsprincipen Tre pelare Balansräkning och SCR Strukturella skillnader mellan livförsäkring och skadeförsäkring i Solvens II Solvens II och den finansiella krisen Behov att förstå och hantera underliggande risker korrekt => Kraven gör det nödvändigt att fokusera Genomgång av innehållet i Pelare 1, 2 och 3 Viktiga erfarenheter från implementeringen av ISR i Danmark Behov av särskilda experter och kompetens Solvens II En stor organisatorisk utmaning för branschen Solvens II Starta rätt Solvens II Exempel på planering av resan Ett förslag til projektkoncept Solvens II Vad betyder det för mig? Recital f i Direktivet 2

3 Solvens II: Presentation av talarna Lena Friman Blomgren Sveriges Försäkringsförbund Finansinspektionen Lars Jørgensen Nordic Risk Management PA Codan Forsikring Finanstilsynet 3

4 Dagens mål Att ge vår bild av Solvens II Att underlätta en diskussion om Solvens II Att få bolagen att gå från att tala om Solvens II till handling 4

5 Solvens II Behov av att förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II är en katalysator för ett riktigt och effektivt governance- och riskstyrningssystem Solvens II kommer att skapa en tydligare bild av försäkringsbolagens underliggande risker Solvens II kommer att möjliggöra allokering av kapitalbelastning till rätt avdelning, riskgrupp eller kunder Affärsområdena ska konkurrera om kapital (internt i verksamheten) Mer korrekt underwriting/prissättning i förhållande till de underliggande riskerna Solvens II är en reglering, som är utarbetad i syfte att bolagen skall drivas förnuftigt och för att de ska förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II påverkar de operativa processerna och därmed även utvecklingen och driften av verksamheten Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar 5

6 Solvens II och Lamfalussy Nivå 1 Ramdirektiv Nivå 2 Förordning/direktiv Nivå 3 Vägledning/standarder Nivå 4: Uppföljning Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsländerna 6

7 Solvens II: Tidplan närmaste tiden Genomfört den 31 oktober

8 Solvens II: Nuvarande svenska regler Stabilitetsprincipen Genomlysningsprincipen God försäkringsstandard Betryggande avsättningar Volymbaserat/liten riskhänsyn Detaljerade placeringsregler för tillgångar motsvarande FTA för egen räkning 8

9 Solvens II: Vilka omfattas? Direkt försäkring och återförsäkring Undantag (artikel 4) Premieinkomst överstiger inte 5 miljoner, FTA brutto överstiger inte 25 miljoner, Grupp FTA överstiger inte 25 miljoner, Inte ansvar-, kredit- och borgensförsäkring (om inte underordnad risk) och Återförsäkring inte överstigande 0,5 miljoner premieinkomst brutto eller 2,5 miljoner FTA brutto eller 10 % av totala premieinkomst brutto eller FTA brutto Vad händer med de som är undantagna? Får frivilligt ansöka om auktorisation eller fortsätta vara auktoriserade 9

10 Solvens II: Proportionalitetsprincipen Reglerna bör inte vara mer betungande än som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet Små och medelstora företag Specialiserade företag Captive 10

11 Solvens II: Tre pelare Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Kvantitativa krav Marknadsvärdering av hela balansräkningen (inkl. försäkringstekniska avsättningar) Minimikapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Kapitalbas Prudent person investeringsregler Kvalitativa krav Styrningskrav, bland annat riskstyrning, ORSA Internkontroll ALM Fit and proper Outsourcing Internrevision Offentliggörande och årlig rapportering Genomlysning Räkenskapsupplysningar (offentlig och privat) 11

12 Solvens II Balansräkningens delar 12

13 Solvens II Standardformel SCR övergripande struktur QIS4/CP50 13

14 Solvens II: Strukturella skillnader mellan livförsäkring och skadeförsäkring i Solvens II Det finns inga grundläggande skillnader mellan liv- och skadeförsäkring i Solvens II De underliggande riskerna som hanteras kan vara olika, men bara på försäkringssidan. Andra typer av risker är desamma. ALM är mer relevant i livförsäkring än i skadeförsäkring Återförsäkring har större betydelse för skadeförsäkringsbolag än för livförsäkringsbolag 14

15 Solvens II: Solvens II och finanskrisen De Larosièregruppens rapport: Solvens 2 bör genomföras CEIOPS CP åtskruvade krav Kapitalkrav Diversifieringseffekter Höga krav på kapitalbasposter 15

16 Solvens II Behov av att förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II är en katalysator för ett riktigt och effektivt governance- och riskstyrningssystem Solvens II kommer att skapa en tydligare bild av försäkringsbolagens underliggande risker Solvens II kommer att möjliggöra allokering av kapitalbelastning till rätt avdelning, riskgrupp eller kunder Affärsområdena ska konkurrera om kapital (internt i verksamheten) Mer korrekt underwriting/prissättning i förhållande till de underliggande riskerna Solvens II är en reglering, som är utarbetad i syfte att bolagen skall drivas förnuftigt och för att de ska förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II påverkar de operativa processerna och därmed även utvecklingen och driften av verksamheten Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar 16

17 Solvens II Kraven gör det nödvändigt att fokusera Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Solvens II Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Ämnen Målsättning Kvantitativa krav Marknadsvärdering av hela balansräkningen (inkl. försäkringstekniska avsättningar) Minimikapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Kapitalbas Prudent person investeringsregler Standardformel eller Interna modeller Riskbaserad värdering Kvalitativa krav Styrningskrav, bland annat riskstyrning, ORSA Internkontroll ALM Fit and proper Outsourcing Internrevision Tillsynsprocessen (SRP) i överensstämmelse med pelare 1, 2 och 3 Riskstyrning (Enterprise Risk Management) Värdering av egen risk och solvens (ORSA) Offentliggörande och årlig rapportering Genomlysning Räkenskapsupplysningar (offentlig och privat) Räkenskapsinformation till tillsynsmyndigheten Rapportering av solvens och räkenskaper (SFCR) 17

18 Pelare 1: Kvantitativa krav Solvens II:s riskbaserade kapitalkrav kommer att ändra hur försäkringsbolagen beräknar och hanterar kapital Pelare 1 Krav på försäkringsbolagen Värdering av tillgångar och skulder (marknadsvärdering) Värdering av försäkringstekniska avsättningar Klassificering av kapitalbasposter Beräkning av solvenskapitalkrav (SCR) Intern modell eller standardformeln Beräkning av minimikapitalkrav (MCR) Kapitalberäkningar i försäkringsgrupper Investeringsregler (prudent person). Interna modeller Exempel på nödvändiga åtgärder Försäkringsbolagen ska genom ett use-test dokumentera, att deras modeller används av bolaget också i vanliga affärsmässiga sammanhang Ledningen måste besluta om bolaget ska tillämpa en intern modell, med de fördelar och nackdelar som följer Ledningen och styrelsen får ökat ansvar för att förstå hur den interna modellen fungerar En intern modell ägs av riskstyrningsfunktionen, eftersom den ska vare en integrerad del av riskstyrningen Affärsmässigt Modellen ska användas i verksamheten innan den kan godkännas. Eventuella användningsområden kan vara t.ex. prissättning och återförsäkring Man får en mer korrekt kapitalberäkning och därmed också bättre möjligheter att allokera kapital korrekt. Framgångsfaktorer Ta fram beslutsunderlag för att välja mellan interna modeller og standardformeln (cost/benefit) Ställ upp kriterier för val mellan interna modeller och standardformeln Genomför ett use-test. Samkör affärs- och it-strategi. 18

19 Pelare 2: Governance & riskstyrning Hur ska försäkringsbolaget styras och kontrolleras av ledningen, kontrollfunktionerna (inklusive compliance- och riskhanteringsfunktionerna) och internrevisionen Pelare 2 Krav på försäkringsbolagen Governancesystemet ska kunna identifiera, värdera och hantera aktuella och potentiella risker (ORSA). Det kräver fokus på de risker, som bolaget är exponerat för, inklusive: Affärsstrategi och affärsprocesser Rapporteringsstruktur Ovanstående kräver dokumentation av: Policies och processer Roller och ansvarsfördelning Rapportering och ledningsinformation Om bolaget använder interna modeller, ska det dokumenteras, att dessa är helt integrerade i riskstyrningen. Use test. Riskstyrnings- och governancepåveran Exempel på nödvändiga åtgärder Behov att säkra en effektiv riskstyrning och passande governancesystem, där roller och ansvar är tydligt definerade Megaprocesser och riskuniversum Försäkringsbolagen bör/ska utveckla ett komplett risikuniversum och ett ramverk för compliance-/riskstyring Datamässiga utmaningar För att säkra driftsäkerhet och tillräcklig data måste det finnas lämpliga kontroller, system och processer Försäkringsbolagen måste kunna förklara hur databaser kontrolleras och rensas samt vilka metoder som används för att hantera avvikande data. Framgångsfaktorer Utveckla och implementera ett ramverk för compliance (inklusive för governance) Utveckla och implementera ett ramverk för riskstyrning Ta fram en informationsstrategi Ändra befintliga processer och designa nya. Genomför en gap-analys avseende compliance Genomför en gap-analys avseende riskstyrning Genomför en gap-analys avseende data 19

20 Pelare 2 Implementering av governancestrukturen är kritisk för effektiv styrning Första försvarslinjen Andra försvarslinjen Tredje försvarslinjen Implementering Rapportering Kontroller Revision Styrelseprocesser Styrelsen sätter risktoleranser och beslutar instruktioner till ledningen vilka reflekterar risktoleranserna Styrelsen tar emot rapportering Ledningen videredelegerar Och beslutar affärsprocesser Rapportering från ledningen till styrelsen. Ledningen överväger delegationer och affärsprocesser Medarbetarnas dagliga arbete i överensstämmelse med delegationer och affärsprocesser Rapportering från medarbetare till ledningen Processen ska spegla regleringen och bolagets behov 20

21 Pelare 2 Governance, inklusive riskstyrning organisation och roller Hur ska försäkringsbolaget styras och kontrolleras av ledningen, kontrollfunktionerna (inklusive compliance- og riskhanteringsfunktionerna) och internrevisionen Vad kräver compliancereglerna - organisation Följande funktioner ska finnas (artiklarna 18 18f i direktivet): Compliancefunktion / internkontrollfunktion Riskstyrningsfunktion Aktuariefunktion Internrevision Vad innebär en funktion: organisatorisk (omfång/intressekonflikter) personalmässigt (omfång/interessekonflikter) Governancestruktur roller (de tre forsvarslinierna) Framgångsfaktorer Säkra att det finns en basal infrastruktur på plats Genomför en gap-analys avseende compliance Genomför en gap-analys avseende riskstynring Utveckla och implementera ett ramverk för compliance (inklusive kravet på governance) Utveckla och implementera ett ramför för riskstyrning Förändra befintliga processer och designa nya Genomför gap-analys avseende dataområdet 21

22 Pelare 2 Riskstyrning i ett konceptuellt ramverk Risktolerans Fastställ tolerans/aptit för alla risktyper Riskidentifiering Identifiera risk och huvudprocesser Riskvärdering Värdera identifierade risker Hantering Säkra att det sker passande kontroller och riskhantering Övervakning Övervaka kontinuerligt de identifierade riskerna (aktuella och potentiella) Rapportering Rapportera och eskalera riskvärderingar Kapitalkrav Kapitalkraven ska avspegla riskerna (MCR, SCR, ORSA och Dansk individuel solvens). 7. Kapitalkrav 6. Rapportering 1. Risktolerans Ramverk för riskstyrning Identifiering 3. Värdering 4. Hantering övervakning 22

23 Pelare 2 Internkontroll (compliance- och riskmanagementkontroller) Internkontroll (compliance) och riskstyrning går hand i hand snittytorna måste klargöras Uppbyggnad av ett konceptuellt riskramverk inneboende risker Försikringsrisker Finansiella risker kreditrisker Finansiella risker marknadsrisker Operationella risker Tillsyns- och compliancerisker Exsterna faktorer Nyckelprocesser Konkretisera det konceptuella ramverket så det passar organisationen Funktioner, avdelningar och megaprocesser Underwriting Klagomålsansvarig Agentregister Försäkringstekniska avsättningar Koncerninterna transaktioner Styrelsens Återförsäkring/ART Registrerade tillgångar M.m., m.m. Framgångsfaktorer Identifiera megaprocesser Identifiera risker 23

24 Pelare 2 Fit & Proper Artikel 42 i direktivet Fit and Proper Bolaget ska se till att alla personer som aktivt leder verksamheten eller har andra nyckelfunktioner, vid varje tidpunkt uppfyller följande krav: Fit Deras professionella kvalifikationer, kunskaper och erfarenhet är tillräckliga för att säkra en sund och aktsam ledning Kravet på fit enligt vår uppfattning Governancekraven Allt ska förstås av den enskilde Styrelsens och ledningens uppgifter och ansvar (underwriting, återförsäkring, investeringar, koncerninterna transaktioner, god standard m.m.) Proper Deras anseende och integritet är gott. Det betyder normalt att de inte är straffade, i konkurs eller har betalningsproblem Vilka omfattas De enskilda styrelseledamöterna, de som ingår i ledningsgruppen och ledande medarbetare Riskstyrning Principerna i riskstyrningen ska förstås Man måste ta ställning till alla steg i ramverket för riskmanagement (och för den sakens skull i all compliance) inklusive riskerna och kontrollerna Styrelsen är ansvarig för solvensen, dess olika beståndsdelar och principerna bakom Framgångsfaktorer Definiera rollen för styrelseledamöterna och ledningspersonerna Gör en gap-analys avseende governance Gör en gap-analys avseende riskstyrningskraven 24

25 Pelare 3: Offentliggörande och årlig rapportering Solvens II kräver offentliggörande av mer information än hitttills, och kan ge en väsentligt ökad arbetsbörda med rapportering Pelare 3 Krav på försäkringsbolagen Det krävs årlig rapportering och ingivande av räkenskapsinformation till tillsynsmyndigheterne. Bland annat: Affärsmässigt resultat Beskrivning av governancesystemet Risk (profil, väsentliga exsponeringar, koncentrationer) Räkenskapsinformation Kapitalförvaltning (MCR, SCR, kapitalbasposter) Information om modell Exempel på nödvändiga åtgärder Organisation Styrelsen och ledningen behöver involveras aktivt Processer En kommunikationsstrategi måste utvecklas Kommunikationsstrategin bör följa IFRS System Ett system för ledningsinformation måste utvecklas Framgångsfaktorer Utveckla och implementera riktlinjer Utveckla en kommunikationsstrategi Utveckla ett system för ledningsinformation 25

26 Solvens II Viktiga erfarenheter från implementeringen av ISR i Danmark Tonen från toppen Stöd från toppen har i liknande projekt varit avgörande Datarensning I liknande projekt har det funnits behov av datarensning Resurser Denna typ av projekt ställer typiskt sett större krav på kvalitet och kvantitet än ledningen först tror, och det medför därmed större kostnader än förväntat Problem Solvens II medför förhållandevis stora ändringar, och därmed större problem, än de flesta tror Tidshorisonten I förhållande till vad som ska uppnås är tidshorisonten relativt kort Det är lätt att undervärdera kraven, så man bör börja genomförandet av Solvens II nu 26 26

27 Solvens II - Behov av särskilda experter och kompetens För att hantera Solvens II professionellt och i rätt tid måste man tillsätta personal med särskild expertkunskap och kompetens Tekniska experter inom försäkringscompliance, -governance och -riskmanagement Utveckling och implementering av ramverk för compliance- och riskhantering Gap-analyser avseende compliance- och risksidan Specialister inom risk- och kapitalmodellering Utarbeta beslutsunderlag för val mellan standardformel och intern modell Aktuariekompetens för utarbetande av intern modell Specialister inom projekt- och förändringsledning Förändring av befintliga processer och implementering av nya processer Implementering av use-test. Specialister inom datainsamling och analyser Gap-analyser på dataområdet Specialister inom affärs- och it-strategi Utveckling och implementering av riktlinjer, kommunikationsstrategier, informationsstrategier samt ledningsinformationssystem 27

28 Solvens II En stor organisatorisk utmaning för branschen Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Ett lyckat genomförande av Solvens II-resan kräver bland annat: Verksamheten fortsätter samtidigt som Solvens II-resan genomförs Projektledning som kan styra, prioritera och säkra genomförandet av de många komplexa delprojekten och projektaktiviteterna, så att de stöder verksamheten Etablering av en projektstruktur som ska efterleva nya krav vilka utvecklas och tolkas av Finansinspektionen och CEIOPS Införandet av processer, som gör det möjligt att navigera efter ett rörligt mål på Solvens IIresan Accept hos ledningen och sponsorer som gör det möjligt att tillsätta ändamålsenliga resurser 28

29 Solvens II Starta rätt Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Möjliga konsekvenser om Solvens II-resan styr fel För lite: Bolaget riskerar att inte följa kraven och/eller missar affärsmässiga fördelar För mycket: Bolaget använder för mycket resurser utan någon nämnvärd marginaleffekt och/eller implementerar processer som hämmar verksamheten Startar för sent: Projektet forceras på ett ineffektivt sätt och riskerar att inte följa kraven 29

30 Solvens II Exempel på planering av resan Plan för Solvens II-resan i 3 faser Fas 1 Fas 2 Fas 3 Ambition (4 8 veckor) Vad: Sätt ambition (förstå nivå av compliance, och de affärsmässiga fördelar som man kan realisera) Sätt ambition för vad man vill uppnå med kontroller och rapportering Intern modell vs. standardformeln Hur: Diskussioner/intervjuer med sponsorer för att identifiera ambition och nivå mht. compliance Output: Terms of reference-/vision, strategi High-level roadmap och business case Projektetablering (upp till 6 veckor) Vad (high level): Värdering av QIS4 outputs mht. information om datakvalitet/behov samt aktuaiermässig kapacitet Värdering av riskramverket, governance och kontroller Arbets-/involveringssätt Producera plan och cost/benefit analys Identifiering av quick wins Hur: Diagnoser Workshops/intervjuer Output: Roadmap mht. projektet Business case Analys (4 6 månader) Vad: Map as-is processen och riskramverket Analysera data Detaljerad GAP-analys Definera to-be, definera GAP, definera vad som ska byggas Uppdatera business case Utbildning och ev rekrytering Output: Processer/system/data/- personer mapped Analys av utbildningsbehov Kapacitet Design (3 6 månader) Vad: Design av nya processer (detaljerat) Designa systemen, governance och processer Rapportering Implementeringstillgångsvinkel Test av tillgångsvinkel Output: Target operating model Detaljerade processer Systemdesign Design av utbildning Etablering/implementering (12 månader) Vad: Etablera/implementera riskstyrningsramverket (framtagande av data) Etablera kapitalberäkningarna + framtagande av data) Bygg data fødekæder Implementera rapporteringsstrukturer Design + leverand av utbildning Test af data + modeller Igångsättande Rekrytering? Output: System/data Processer Kommunikation Färdigheter 30

31 Solvens II Förväntade fördelar av en lyckad Solvens II-resa Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Ett lyckat genomförande av Solvens II-resan kan resultera i exempelvis: Implementering av Solvens II utan negativ inverkan på den dagliga drifter Etablering av processer som säkrar affärsmässiga fördelar i den dagliga driften Regeluppfyllnad, vilket säkrar den dagliga driften och varumärket Bättre förståelse av risker och processer i organisationen, och därmed möjligheter till en effektivare och stabilare verksamhet Möjlighet till en bättre kapitalstruktur, vilket gör att rätt produkter, avdelningar och kunder belastas i förhållande till de reella riskerna Etablering av en företagskultur, där risker identifieras på alla plan i organisationen, och där ledningen därigenom har tillräckligt underlag för att göra informerade val 31

32 Ett förslag till projektkoncept Inputs Projektgovernance Styr/ledn. Styrgrupp Projektledning/projektkommunikation Huvudprocesser i Solvency II Rapportering Eskalering Rådgivning udfordre Andra intressenter INTERN OMGIVNING Affärsmässiga initivativ Fusioner & uppköp Nya produkter EXTERN OMGIVNING Tillsynsutveckling Ekonomiska/marknadsmässiga betingelser Compliance og kontrollprocesser Övervakning och påverkan Riskvärdering och riskrapportering Information ska användas på tvären Stynring av huvudrisker Kapitalmodell Måling af risici Tillsynsmyndigheterna Kunder Medarbetare IT-system och data Riskkultur Påverkan av design Fundament 32

33 Solvens II: Vad betyder det för mig? Styrelsen Ledningen Jurister Ekonomer Aktuarier Etc. 33

34 Solvens II Bilagor 34

35 Kontaktdetaljer Lars Jørgensen Lena Friman Blomgren + 46 (0)

36 Bilaga Recital f i Direktivet (18) Some risks may only be properly addressed through governance requirements rather than through the quantitative requirements reflected in the Solvency Capital Requirement. An effective governance system is therefore essential for the adequate management of the insurance undertaking and for the regulatory system. (18a) The governance system includes the risk management function, the compliance function, the internal audit function and the actuarial function. (18b) A function is an administrative capacity to undertake particular governance tasks. The identification of a particular function does not prevent the undertaking from freely deciding how to organise this function in practice unless this is otherwise specified in this Directive. This should not lead to unduly burdensome requirements because account should be taken of the nature, complexity and scale of the operations of the undertaking. These functions can therefore be staffed by own staff or can rely on advice from outside experts or can be outsourced to experts within the limits set by this Directive. (18c) Furthermore, except regarding the internal audit function, in smaller and less complex undertakings more than one function can be carried out by one person or organisational unit. (18d) The functions included in the governance system are considered key functions and consequently also important and critical functions. (18e) All persons that perform key functions should be fit and proper. However, only the key function holders should be subject to notification requirements to the supervisory authority. (18f) For the purpose of assessing the required level of competence, professional qualifications and experience of those who effectively run the undertaking or have other key functions should be taken into consideration as additional factors. 36

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013 Ur detta nummer: Förväntningar på riskhantering: Åtta måsten för styrelse och ledning BEPS hårdnande attityder till internationell skatteplanering

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag. Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014. Civilekonomexamen Civilekonom

EXAMENSARBETE. Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag. Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014. Civilekonomexamen Civilekonom EXAMENSARBETE Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer