Solvency II i Sverige Nu eller aldrig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solvency II i Sverige Nu eller aldrig"

Transkript

1 Nordic Risk Management & Försäkringsförbundet Solvency II i Sverige Nu eller aldrig Försäkringsjuridiska föreningen och AIDA Medlemsmöte den 14 september 2009 Lena Friman Blomgren & Lars Jørgensen

2 Solvens II: Agenda Presentation av talarna Dagens mål Den politiska processen Lamfalussyprocessen och tidplan Nuvarende svenska regler Vilka bolag omfattas, proportionalitetsprincipen Tre pelare Balansräkning och SCR Strukturella skillnader mellan livförsäkring och skadeförsäkring i Solvens II Solvens II och den finansiella krisen Behov att förstå och hantera underliggande risker korrekt => Kraven gör det nödvändigt att fokusera Genomgång av innehållet i Pelare 1, 2 och 3 Viktiga erfarenheter från implementeringen av ISR i Danmark Behov av särskilda experter och kompetens Solvens II En stor organisatorisk utmaning för branschen Solvens II Starta rätt Solvens II Exempel på planering av resan Ett förslag til projektkoncept Solvens II Vad betyder det för mig? Recital f i Direktivet 2

3 Solvens II: Presentation av talarna Lena Friman Blomgren Sveriges Försäkringsförbund Finansinspektionen Lars Jørgensen Nordic Risk Management PA Codan Forsikring Finanstilsynet 3

4 Dagens mål Att ge vår bild av Solvens II Att underlätta en diskussion om Solvens II Att få bolagen att gå från att tala om Solvens II till handling 4

5 Solvens II Behov av att förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II är en katalysator för ett riktigt och effektivt governance- och riskstyrningssystem Solvens II kommer att skapa en tydligare bild av försäkringsbolagens underliggande risker Solvens II kommer att möjliggöra allokering av kapitalbelastning till rätt avdelning, riskgrupp eller kunder Affärsområdena ska konkurrera om kapital (internt i verksamheten) Mer korrekt underwriting/prissättning i förhållande till de underliggande riskerna Solvens II är en reglering, som är utarbetad i syfte att bolagen skall drivas förnuftigt och för att de ska förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II påverkar de operativa processerna och därmed även utvecklingen och driften av verksamheten Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar 5

6 Solvens II och Lamfalussy Nivå 1 Ramdirektiv Nivå 2 Förordning/direktiv Nivå 3 Vägledning/standarder Nivå 4: Uppföljning Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsländerna 6

7 Solvens II: Tidplan närmaste tiden Genomfört den 31 oktober

8 Solvens II: Nuvarande svenska regler Stabilitetsprincipen Genomlysningsprincipen God försäkringsstandard Betryggande avsättningar Volymbaserat/liten riskhänsyn Detaljerade placeringsregler för tillgångar motsvarande FTA för egen räkning 8

9 Solvens II: Vilka omfattas? Direkt försäkring och återförsäkring Undantag (artikel 4) Premieinkomst överstiger inte 5 miljoner, FTA brutto överstiger inte 25 miljoner, Grupp FTA överstiger inte 25 miljoner, Inte ansvar-, kredit- och borgensförsäkring (om inte underordnad risk) och Återförsäkring inte överstigande 0,5 miljoner premieinkomst brutto eller 2,5 miljoner FTA brutto eller 10 % av totala premieinkomst brutto eller FTA brutto Vad händer med de som är undantagna? Får frivilligt ansöka om auktorisation eller fortsätta vara auktoriserade 9

10 Solvens II: Proportionalitetsprincipen Reglerna bör inte vara mer betungande än som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet Små och medelstora företag Specialiserade företag Captive 10

11 Solvens II: Tre pelare Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Kvantitativa krav Marknadsvärdering av hela balansräkningen (inkl. försäkringstekniska avsättningar) Minimikapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Kapitalbas Prudent person investeringsregler Kvalitativa krav Styrningskrav, bland annat riskstyrning, ORSA Internkontroll ALM Fit and proper Outsourcing Internrevision Offentliggörande och årlig rapportering Genomlysning Räkenskapsupplysningar (offentlig och privat) 11

12 Solvens II Balansräkningens delar 12

13 Solvens II Standardformel SCR övergripande struktur QIS4/CP50 13

14 Solvens II: Strukturella skillnader mellan livförsäkring och skadeförsäkring i Solvens II Det finns inga grundläggande skillnader mellan liv- och skadeförsäkring i Solvens II De underliggande riskerna som hanteras kan vara olika, men bara på försäkringssidan. Andra typer av risker är desamma. ALM är mer relevant i livförsäkring än i skadeförsäkring Återförsäkring har större betydelse för skadeförsäkringsbolag än för livförsäkringsbolag 14

15 Solvens II: Solvens II och finanskrisen De Larosièregruppens rapport: Solvens 2 bör genomföras CEIOPS CP åtskruvade krav Kapitalkrav Diversifieringseffekter Höga krav på kapitalbasposter 15

16 Solvens II Behov av att förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II är en katalysator för ett riktigt och effektivt governance- och riskstyrningssystem Solvens II kommer att skapa en tydligare bild av försäkringsbolagens underliggande risker Solvens II kommer att möjliggöra allokering av kapitalbelastning till rätt avdelning, riskgrupp eller kunder Affärsområdena ska konkurrera om kapital (internt i verksamheten) Mer korrekt underwriting/prissättning i förhållande till de underliggande riskerna Solvens II är en reglering, som är utarbetad i syfte att bolagen skall drivas förnuftigt och för att de ska förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II påverkar de operativa processerna och därmed även utvecklingen och driften av verksamheten Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar 16

17 Solvens II Kraven gör det nödvändigt att fokusera Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Solvens II Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Ämnen Målsättning Kvantitativa krav Marknadsvärdering av hela balansräkningen (inkl. försäkringstekniska avsättningar) Minimikapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Kapitalbas Prudent person investeringsregler Standardformel eller Interna modeller Riskbaserad värdering Kvalitativa krav Styrningskrav, bland annat riskstyrning, ORSA Internkontroll ALM Fit and proper Outsourcing Internrevision Tillsynsprocessen (SRP) i överensstämmelse med pelare 1, 2 och 3 Riskstyrning (Enterprise Risk Management) Värdering av egen risk och solvens (ORSA) Offentliggörande och årlig rapportering Genomlysning Räkenskapsupplysningar (offentlig och privat) Räkenskapsinformation till tillsynsmyndigheten Rapportering av solvens och räkenskaper (SFCR) 17

18 Pelare 1: Kvantitativa krav Solvens II:s riskbaserade kapitalkrav kommer att ändra hur försäkringsbolagen beräknar och hanterar kapital Pelare 1 Krav på försäkringsbolagen Värdering av tillgångar och skulder (marknadsvärdering) Värdering av försäkringstekniska avsättningar Klassificering av kapitalbasposter Beräkning av solvenskapitalkrav (SCR) Intern modell eller standardformeln Beräkning av minimikapitalkrav (MCR) Kapitalberäkningar i försäkringsgrupper Investeringsregler (prudent person). Interna modeller Exempel på nödvändiga åtgärder Försäkringsbolagen ska genom ett use-test dokumentera, att deras modeller används av bolaget också i vanliga affärsmässiga sammanhang Ledningen måste besluta om bolaget ska tillämpa en intern modell, med de fördelar och nackdelar som följer Ledningen och styrelsen får ökat ansvar för att förstå hur den interna modellen fungerar En intern modell ägs av riskstyrningsfunktionen, eftersom den ska vare en integrerad del av riskstyrningen Affärsmässigt Modellen ska användas i verksamheten innan den kan godkännas. Eventuella användningsområden kan vara t.ex. prissättning och återförsäkring Man får en mer korrekt kapitalberäkning och därmed också bättre möjligheter att allokera kapital korrekt. Framgångsfaktorer Ta fram beslutsunderlag för att välja mellan interna modeller og standardformeln (cost/benefit) Ställ upp kriterier för val mellan interna modeller och standardformeln Genomför ett use-test. Samkör affärs- och it-strategi. 18

19 Pelare 2: Governance & riskstyrning Hur ska försäkringsbolaget styras och kontrolleras av ledningen, kontrollfunktionerna (inklusive compliance- och riskhanteringsfunktionerna) och internrevisionen Pelare 2 Krav på försäkringsbolagen Governancesystemet ska kunna identifiera, värdera och hantera aktuella och potentiella risker (ORSA). Det kräver fokus på de risker, som bolaget är exponerat för, inklusive: Affärsstrategi och affärsprocesser Rapporteringsstruktur Ovanstående kräver dokumentation av: Policies och processer Roller och ansvarsfördelning Rapportering och ledningsinformation Om bolaget använder interna modeller, ska det dokumenteras, att dessa är helt integrerade i riskstyrningen. Use test. Riskstyrnings- och governancepåveran Exempel på nödvändiga åtgärder Behov att säkra en effektiv riskstyrning och passande governancesystem, där roller och ansvar är tydligt definerade Megaprocesser och riskuniversum Försäkringsbolagen bör/ska utveckla ett komplett risikuniversum och ett ramverk för compliance-/riskstyring Datamässiga utmaningar För att säkra driftsäkerhet och tillräcklig data måste det finnas lämpliga kontroller, system och processer Försäkringsbolagen måste kunna förklara hur databaser kontrolleras och rensas samt vilka metoder som används för att hantera avvikande data. Framgångsfaktorer Utveckla och implementera ett ramverk för compliance (inklusive för governance) Utveckla och implementera ett ramverk för riskstyrning Ta fram en informationsstrategi Ändra befintliga processer och designa nya. Genomför en gap-analys avseende compliance Genomför en gap-analys avseende riskstyrning Genomför en gap-analys avseende data 19

20 Pelare 2 Implementering av governancestrukturen är kritisk för effektiv styrning Första försvarslinjen Andra försvarslinjen Tredje försvarslinjen Implementering Rapportering Kontroller Revision Styrelseprocesser Styrelsen sätter risktoleranser och beslutar instruktioner till ledningen vilka reflekterar risktoleranserna Styrelsen tar emot rapportering Ledningen videredelegerar Och beslutar affärsprocesser Rapportering från ledningen till styrelsen. Ledningen överväger delegationer och affärsprocesser Medarbetarnas dagliga arbete i överensstämmelse med delegationer och affärsprocesser Rapportering från medarbetare till ledningen Processen ska spegla regleringen och bolagets behov 20

21 Pelare 2 Governance, inklusive riskstyrning organisation och roller Hur ska försäkringsbolaget styras och kontrolleras av ledningen, kontrollfunktionerna (inklusive compliance- og riskhanteringsfunktionerna) och internrevisionen Vad kräver compliancereglerna - organisation Följande funktioner ska finnas (artiklarna 18 18f i direktivet): Compliancefunktion / internkontrollfunktion Riskstyrningsfunktion Aktuariefunktion Internrevision Vad innebär en funktion: organisatorisk (omfång/intressekonflikter) personalmässigt (omfång/interessekonflikter) Governancestruktur roller (de tre forsvarslinierna) Framgångsfaktorer Säkra att det finns en basal infrastruktur på plats Genomför en gap-analys avseende compliance Genomför en gap-analys avseende riskstynring Utveckla och implementera ett ramverk för compliance (inklusive kravet på governance) Utveckla och implementera ett ramför för riskstyrning Förändra befintliga processer och designa nya Genomför gap-analys avseende dataområdet 21

22 Pelare 2 Riskstyrning i ett konceptuellt ramverk Risktolerans Fastställ tolerans/aptit för alla risktyper Riskidentifiering Identifiera risk och huvudprocesser Riskvärdering Värdera identifierade risker Hantering Säkra att det sker passande kontroller och riskhantering Övervakning Övervaka kontinuerligt de identifierade riskerna (aktuella och potentiella) Rapportering Rapportera och eskalera riskvärderingar Kapitalkrav Kapitalkraven ska avspegla riskerna (MCR, SCR, ORSA och Dansk individuel solvens). 7. Kapitalkrav 6. Rapportering 1. Risktolerans Ramverk för riskstyrning Identifiering 3. Värdering 4. Hantering övervakning 22

23 Pelare 2 Internkontroll (compliance- och riskmanagementkontroller) Internkontroll (compliance) och riskstyrning går hand i hand snittytorna måste klargöras Uppbyggnad av ett konceptuellt riskramverk inneboende risker Försikringsrisker Finansiella risker kreditrisker Finansiella risker marknadsrisker Operationella risker Tillsyns- och compliancerisker Exsterna faktorer Nyckelprocesser Konkretisera det konceptuella ramverket så det passar organisationen Funktioner, avdelningar och megaprocesser Underwriting Klagomålsansvarig Agentregister Försäkringstekniska avsättningar Koncerninterna transaktioner Styrelsens Återförsäkring/ART Registrerade tillgångar M.m., m.m. Framgångsfaktorer Identifiera megaprocesser Identifiera risker 23

24 Pelare 2 Fit & Proper Artikel 42 i direktivet Fit and Proper Bolaget ska se till att alla personer som aktivt leder verksamheten eller har andra nyckelfunktioner, vid varje tidpunkt uppfyller följande krav: Fit Deras professionella kvalifikationer, kunskaper och erfarenhet är tillräckliga för att säkra en sund och aktsam ledning Kravet på fit enligt vår uppfattning Governancekraven Allt ska förstås av den enskilde Styrelsens och ledningens uppgifter och ansvar (underwriting, återförsäkring, investeringar, koncerninterna transaktioner, god standard m.m.) Proper Deras anseende och integritet är gott. Det betyder normalt att de inte är straffade, i konkurs eller har betalningsproblem Vilka omfattas De enskilda styrelseledamöterna, de som ingår i ledningsgruppen och ledande medarbetare Riskstyrning Principerna i riskstyrningen ska förstås Man måste ta ställning till alla steg i ramverket för riskmanagement (och för den sakens skull i all compliance) inklusive riskerna och kontrollerna Styrelsen är ansvarig för solvensen, dess olika beståndsdelar och principerna bakom Framgångsfaktorer Definiera rollen för styrelseledamöterna och ledningspersonerna Gör en gap-analys avseende governance Gör en gap-analys avseende riskstyrningskraven 24

25 Pelare 3: Offentliggörande och årlig rapportering Solvens II kräver offentliggörande av mer information än hitttills, och kan ge en väsentligt ökad arbetsbörda med rapportering Pelare 3 Krav på försäkringsbolagen Det krävs årlig rapportering och ingivande av räkenskapsinformation till tillsynsmyndigheterne. Bland annat: Affärsmässigt resultat Beskrivning av governancesystemet Risk (profil, väsentliga exsponeringar, koncentrationer) Räkenskapsinformation Kapitalförvaltning (MCR, SCR, kapitalbasposter) Information om modell Exempel på nödvändiga åtgärder Organisation Styrelsen och ledningen behöver involveras aktivt Processer En kommunikationsstrategi måste utvecklas Kommunikationsstrategin bör följa IFRS System Ett system för ledningsinformation måste utvecklas Framgångsfaktorer Utveckla och implementera riktlinjer Utveckla en kommunikationsstrategi Utveckla ett system för ledningsinformation 25

26 Solvens II Viktiga erfarenheter från implementeringen av ISR i Danmark Tonen från toppen Stöd från toppen har i liknande projekt varit avgörande Datarensning I liknande projekt har det funnits behov av datarensning Resurser Denna typ av projekt ställer typiskt sett större krav på kvalitet och kvantitet än ledningen först tror, och det medför därmed större kostnader än förväntat Problem Solvens II medför förhållandevis stora ändringar, och därmed större problem, än de flesta tror Tidshorisonten I förhållande till vad som ska uppnås är tidshorisonten relativt kort Det är lätt att undervärdera kraven, så man bör börja genomförandet av Solvens II nu 26 26

27 Solvens II - Behov av särskilda experter och kompetens För att hantera Solvens II professionellt och i rätt tid måste man tillsätta personal med särskild expertkunskap och kompetens Tekniska experter inom försäkringscompliance, -governance och -riskmanagement Utveckling och implementering av ramverk för compliance- och riskhantering Gap-analyser avseende compliance- och risksidan Specialister inom risk- och kapitalmodellering Utarbeta beslutsunderlag för val mellan standardformel och intern modell Aktuariekompetens för utarbetande av intern modell Specialister inom projekt- och förändringsledning Förändring av befintliga processer och implementering av nya processer Implementering av use-test. Specialister inom datainsamling och analyser Gap-analyser på dataområdet Specialister inom affärs- och it-strategi Utveckling och implementering av riktlinjer, kommunikationsstrategier, informationsstrategier samt ledningsinformationssystem 27

28 Solvens II En stor organisatorisk utmaning för branschen Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Ett lyckat genomförande av Solvens II-resan kräver bland annat: Verksamheten fortsätter samtidigt som Solvens II-resan genomförs Projektledning som kan styra, prioritera och säkra genomförandet av de många komplexa delprojekten och projektaktiviteterna, så att de stöder verksamheten Etablering av en projektstruktur som ska efterleva nya krav vilka utvecklas och tolkas av Finansinspektionen och CEIOPS Införandet av processer, som gör det möjligt att navigera efter ett rörligt mål på Solvens IIresan Accept hos ledningen och sponsorer som gör det möjligt att tillsätta ändamålsenliga resurser 28

29 Solvens II Starta rätt Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Möjliga konsekvenser om Solvens II-resan styr fel För lite: Bolaget riskerar att inte följa kraven och/eller missar affärsmässiga fördelar För mycket: Bolaget använder för mycket resurser utan någon nämnvärd marginaleffekt och/eller implementerar processer som hämmar verksamheten Startar för sent: Projektet forceras på ett ineffektivt sätt och riskerar att inte följa kraven 29

30 Solvens II Exempel på planering av resan Plan för Solvens II-resan i 3 faser Fas 1 Fas 2 Fas 3 Ambition (4 8 veckor) Vad: Sätt ambition (förstå nivå av compliance, och de affärsmässiga fördelar som man kan realisera) Sätt ambition för vad man vill uppnå med kontroller och rapportering Intern modell vs. standardformeln Hur: Diskussioner/intervjuer med sponsorer för att identifiera ambition och nivå mht. compliance Output: Terms of reference-/vision, strategi High-level roadmap och business case Projektetablering (upp till 6 veckor) Vad (high level): Värdering av QIS4 outputs mht. information om datakvalitet/behov samt aktuaiermässig kapacitet Värdering av riskramverket, governance och kontroller Arbets-/involveringssätt Producera plan och cost/benefit analys Identifiering av quick wins Hur: Diagnoser Workshops/intervjuer Output: Roadmap mht. projektet Business case Analys (4 6 månader) Vad: Map as-is processen och riskramverket Analysera data Detaljerad GAP-analys Definera to-be, definera GAP, definera vad som ska byggas Uppdatera business case Utbildning och ev rekrytering Output: Processer/system/data/- personer mapped Analys av utbildningsbehov Kapacitet Design (3 6 månader) Vad: Design av nya processer (detaljerat) Designa systemen, governance och processer Rapportering Implementeringstillgångsvinkel Test av tillgångsvinkel Output: Target operating model Detaljerade processer Systemdesign Design av utbildning Etablering/implementering (12 månader) Vad: Etablera/implementera riskstyrningsramverket (framtagande av data) Etablera kapitalberäkningarna + framtagande av data) Bygg data fødekæder Implementera rapporteringsstrukturer Design + leverand av utbildning Test af data + modeller Igångsättande Rekrytering? Output: System/data Processer Kommunikation Färdigheter 30

31 Solvens II Förväntade fördelar av en lyckad Solvens II-resa Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Ett lyckat genomförande av Solvens II-resan kan resultera i exempelvis: Implementering av Solvens II utan negativ inverkan på den dagliga drifter Etablering av processer som säkrar affärsmässiga fördelar i den dagliga driften Regeluppfyllnad, vilket säkrar den dagliga driften och varumärket Bättre förståelse av risker och processer i organisationen, och därmed möjligheter till en effektivare och stabilare verksamhet Möjlighet till en bättre kapitalstruktur, vilket gör att rätt produkter, avdelningar och kunder belastas i förhållande till de reella riskerna Etablering av en företagskultur, där risker identifieras på alla plan i organisationen, och där ledningen därigenom har tillräckligt underlag för att göra informerade val 31

32 Ett förslag till projektkoncept Inputs Projektgovernance Styr/ledn. Styrgrupp Projektledning/projektkommunikation Huvudprocesser i Solvency II Rapportering Eskalering Rådgivning udfordre Andra intressenter INTERN OMGIVNING Affärsmässiga initivativ Fusioner & uppköp Nya produkter EXTERN OMGIVNING Tillsynsutveckling Ekonomiska/marknadsmässiga betingelser Compliance og kontrollprocesser Övervakning och påverkan Riskvärdering och riskrapportering Information ska användas på tvären Stynring av huvudrisker Kapitalmodell Måling af risici Tillsynsmyndigheterna Kunder Medarbetare IT-system och data Riskkultur Påverkan av design Fundament 32

33 Solvens II: Vad betyder det för mig? Styrelsen Ledningen Jurister Ekonomer Aktuarier Etc. 33

34 Solvens II Bilagor 34

35 Kontaktdetaljer Lars Jørgensen Lena Friman Blomgren + 46 (0)

36 Bilaga Recital f i Direktivet (18) Some risks may only be properly addressed through governance requirements rather than through the quantitative requirements reflected in the Solvency Capital Requirement. An effective governance system is therefore essential for the adequate management of the insurance undertaking and for the regulatory system. (18a) The governance system includes the risk management function, the compliance function, the internal audit function and the actuarial function. (18b) A function is an administrative capacity to undertake particular governance tasks. The identification of a particular function does not prevent the undertaking from freely deciding how to organise this function in practice unless this is otherwise specified in this Directive. This should not lead to unduly burdensome requirements because account should be taken of the nature, complexity and scale of the operations of the undertaking. These functions can therefore be staffed by own staff or can rely on advice from outside experts or can be outsourced to experts within the limits set by this Directive. (18c) Furthermore, except regarding the internal audit function, in smaller and less complex undertakings more than one function can be carried out by one person or organisational unit. (18d) The functions included in the governance system are considered key functions and consequently also important and critical functions. (18e) All persons that perform key functions should be fit and proper. However, only the key function holders should be subject to notification requirements to the supervisory authority. (18f) For the purpose of assessing the required level of competence, professional qualifications and experience of those who effectively run the undertaking or have other key functions should be taken into consideration as additional factors. 36

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Finansinspektionens beslut 6 december 2013 eiopagl@fi.se 1 Agenda Finansinspektionens beslut Tillsyn av förberedelser Bertil Sjöö Berit Lignercrona Frågor

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum INTERN STYRNING OCH KONTROLL CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum COSO s ramverk Skapades under 1990-talet Syftar till att öka effektiviteten, minska oönskade händelser,

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Investeringsregler för livförsäkringsföretag

Investeringsregler för livförsäkringsföretag Investeringsregler för livförsäkringsföretag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare: Per Brandt Chefsjurist SPP Pension & Försäkring AB per.brandt@spp.se 6500559-v1 Disposition

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) 1 (7) YTTRANDE 2012-02-06 Dnr SU Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver.

Läs mer

Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn

Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn 2005-03-22 ANFÖRANDE En beskrivning av försäkringstillsynen 2005 av biträdande avdelningschef Eva Ekström på FI den 22 mars 2005. Bilaga: Utveckling av ett nytt tillsynsverktyg - trafikljussystemet Vägen

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg Kontroll över IT för efterlevnad och framgång Johanna Wallmo Peter Tornberg Agenda Direktiv från EU - tidsplan EU:s 8:e direktiv: syfte och innehåll Hur kommer svenska bolag att påverkas? Utmaningar vid

Läs mer

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Lars Hörngren 2010-04-28 Huvudpunkter Rätt att ställa krav på mer kapital och att skärpa tillsynen av likviditetsrisker, men bindande likviditetskvoter

Läs mer

Riktlinjer om separata fonder

Riktlinjer om separata fonder EIOPA-BoS-14/169 SV Riktlinjer om separata fonder EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20

På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20 På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. VARFÖR ETT NYTT REGELVERK? 2 Varför behöver försäkringsverksamhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender Advokat Agne Lindberg 1 Outsourcing en definition Gartner: A contractual relationship with an outside vendor that is usually characterized by the transfer

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021 Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige Primärtkapital 10 449 021 Total kapitalbas: 10 449 021 Kapitalkrav marknadsrisk 681 280 Kapitalkrav operativ

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011 Ur detta nummer: Så styr du företaget enligt Solvens 2 ERSA: Från påhäng till konkurrensfördel Styrelser: Ta kontroll över informationen! Välkommen

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Aktuella Solvens 2 frågor

Aktuella Solvens 2 frågor Aktuella Solvens 2 frågor Frukostmöte 2011-11-17 Finansinspektionen Inledning Malin Björkmo Avdelningschef Försäkring och Fond 2011-11-17 Agenda 1. Inledning 2. Genomförandet av Solvens 2 i Sverige 3.

Läs mer

RISKANALYS AV SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION

RISKANALYS AV SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION 1 (7) RISKANALYS AV SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy och genomföra en riskanalys med avseende på

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM HUR SÄKERSTÄLLER VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INFLYTANDE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Hantera föreskriften för operativa risker

Hantera föreskriften för operativa risker Hantera föreskriften för operativa risker SAS Enterprise Governance Risk & Compliance Föreskrifterna och SAS Enterprise Governance Risk & Compliance De nya föreskrifterna från Finansinspektionen avseende

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Riktlinjer om genomlysningsmetoden

Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA-BoS-14/171 SV Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer