Solvency II i Sverige Nu eller aldrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solvency II i Sverige Nu eller aldrig"

Transkript

1 Nordic Risk Management & Försäkringsförbundet Solvency II i Sverige Nu eller aldrig Försäkringsjuridiska föreningen och AIDA Medlemsmöte den 14 september 2009 Lena Friman Blomgren & Lars Jørgensen

2 Solvens II: Agenda Presentation av talarna Dagens mål Den politiska processen Lamfalussyprocessen och tidplan Nuvarende svenska regler Vilka bolag omfattas, proportionalitetsprincipen Tre pelare Balansräkning och SCR Strukturella skillnader mellan livförsäkring och skadeförsäkring i Solvens II Solvens II och den finansiella krisen Behov att förstå och hantera underliggande risker korrekt => Kraven gör det nödvändigt att fokusera Genomgång av innehållet i Pelare 1, 2 och 3 Viktiga erfarenheter från implementeringen av ISR i Danmark Behov av särskilda experter och kompetens Solvens II En stor organisatorisk utmaning för branschen Solvens II Starta rätt Solvens II Exempel på planering av resan Ett förslag til projektkoncept Solvens II Vad betyder det för mig? Recital f i Direktivet 2

3 Solvens II: Presentation av talarna Lena Friman Blomgren Sveriges Försäkringsförbund Finansinspektionen Lars Jørgensen Nordic Risk Management PA Codan Forsikring Finanstilsynet 3

4 Dagens mål Att ge vår bild av Solvens II Att underlätta en diskussion om Solvens II Att få bolagen att gå från att tala om Solvens II till handling 4

5 Solvens II Behov av att förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II är en katalysator för ett riktigt och effektivt governance- och riskstyrningssystem Solvens II kommer att skapa en tydligare bild av försäkringsbolagens underliggande risker Solvens II kommer att möjliggöra allokering av kapitalbelastning till rätt avdelning, riskgrupp eller kunder Affärsområdena ska konkurrera om kapital (internt i verksamheten) Mer korrekt underwriting/prissättning i förhållande till de underliggande riskerna Solvens II är en reglering, som är utarbetad i syfte att bolagen skall drivas förnuftigt och för att de ska förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II påverkar de operativa processerna och därmed även utvecklingen och driften av verksamheten Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar 5

6 Solvens II och Lamfalussy Nivå 1 Ramdirektiv Nivå 2 Förordning/direktiv Nivå 3 Vägledning/standarder Nivå 4: Uppföljning Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsländerna 6

7 Solvens II: Tidplan närmaste tiden Genomfört den 31 oktober

8 Solvens II: Nuvarande svenska regler Stabilitetsprincipen Genomlysningsprincipen God försäkringsstandard Betryggande avsättningar Volymbaserat/liten riskhänsyn Detaljerade placeringsregler för tillgångar motsvarande FTA för egen räkning 8

9 Solvens II: Vilka omfattas? Direkt försäkring och återförsäkring Undantag (artikel 4) Premieinkomst överstiger inte 5 miljoner, FTA brutto överstiger inte 25 miljoner, Grupp FTA överstiger inte 25 miljoner, Inte ansvar-, kredit- och borgensförsäkring (om inte underordnad risk) och Återförsäkring inte överstigande 0,5 miljoner premieinkomst brutto eller 2,5 miljoner FTA brutto eller 10 % av totala premieinkomst brutto eller FTA brutto Vad händer med de som är undantagna? Får frivilligt ansöka om auktorisation eller fortsätta vara auktoriserade 9

10 Solvens II: Proportionalitetsprincipen Reglerna bör inte vara mer betungande än som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet Små och medelstora företag Specialiserade företag Captive 10

11 Solvens II: Tre pelare Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Kvantitativa krav Marknadsvärdering av hela balansräkningen (inkl. försäkringstekniska avsättningar) Minimikapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Kapitalbas Prudent person investeringsregler Kvalitativa krav Styrningskrav, bland annat riskstyrning, ORSA Internkontroll ALM Fit and proper Outsourcing Internrevision Offentliggörande och årlig rapportering Genomlysning Räkenskapsupplysningar (offentlig och privat) 11

12 Solvens II Balansräkningens delar 12

13 Solvens II Standardformel SCR övergripande struktur QIS4/CP50 13

14 Solvens II: Strukturella skillnader mellan livförsäkring och skadeförsäkring i Solvens II Det finns inga grundläggande skillnader mellan liv- och skadeförsäkring i Solvens II De underliggande riskerna som hanteras kan vara olika, men bara på försäkringssidan. Andra typer av risker är desamma. ALM är mer relevant i livförsäkring än i skadeförsäkring Återförsäkring har större betydelse för skadeförsäkringsbolag än för livförsäkringsbolag 14

15 Solvens II: Solvens II och finanskrisen De Larosièregruppens rapport: Solvens 2 bör genomföras CEIOPS CP åtskruvade krav Kapitalkrav Diversifieringseffekter Höga krav på kapitalbasposter 15

16 Solvens II Behov av att förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II är en katalysator för ett riktigt och effektivt governance- och riskstyrningssystem Solvens II kommer att skapa en tydligare bild av försäkringsbolagens underliggande risker Solvens II kommer att möjliggöra allokering av kapitalbelastning till rätt avdelning, riskgrupp eller kunder Affärsområdena ska konkurrera om kapital (internt i verksamheten) Mer korrekt underwriting/prissättning i förhållande till de underliggande riskerna Solvens II är en reglering, som är utarbetad i syfte att bolagen skall drivas förnuftigt och för att de ska förstå och hantera underliggande risker korrekt Solvens II påverkar de operativa processerna och därmed även utvecklingen och driften av verksamheten Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar 16

17 Solvens II Kraven gör det nödvändigt att fokusera Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Solvens II Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Ämnen Målsättning Kvantitativa krav Marknadsvärdering av hela balansräkningen (inkl. försäkringstekniska avsättningar) Minimikapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Kapitalbas Prudent person investeringsregler Standardformel eller Interna modeller Riskbaserad värdering Kvalitativa krav Styrningskrav, bland annat riskstyrning, ORSA Internkontroll ALM Fit and proper Outsourcing Internrevision Tillsynsprocessen (SRP) i överensstämmelse med pelare 1, 2 och 3 Riskstyrning (Enterprise Risk Management) Värdering av egen risk och solvens (ORSA) Offentliggörande och årlig rapportering Genomlysning Räkenskapsupplysningar (offentlig och privat) Räkenskapsinformation till tillsynsmyndigheten Rapportering av solvens och räkenskaper (SFCR) 17

18 Pelare 1: Kvantitativa krav Solvens II:s riskbaserade kapitalkrav kommer att ändra hur försäkringsbolagen beräknar och hanterar kapital Pelare 1 Krav på försäkringsbolagen Värdering av tillgångar och skulder (marknadsvärdering) Värdering av försäkringstekniska avsättningar Klassificering av kapitalbasposter Beräkning av solvenskapitalkrav (SCR) Intern modell eller standardformeln Beräkning av minimikapitalkrav (MCR) Kapitalberäkningar i försäkringsgrupper Investeringsregler (prudent person). Interna modeller Exempel på nödvändiga åtgärder Försäkringsbolagen ska genom ett use-test dokumentera, att deras modeller används av bolaget också i vanliga affärsmässiga sammanhang Ledningen måste besluta om bolaget ska tillämpa en intern modell, med de fördelar och nackdelar som följer Ledningen och styrelsen får ökat ansvar för att förstå hur den interna modellen fungerar En intern modell ägs av riskstyrningsfunktionen, eftersom den ska vare en integrerad del av riskstyrningen Affärsmässigt Modellen ska användas i verksamheten innan den kan godkännas. Eventuella användningsområden kan vara t.ex. prissättning och återförsäkring Man får en mer korrekt kapitalberäkning och därmed också bättre möjligheter att allokera kapital korrekt. Framgångsfaktorer Ta fram beslutsunderlag för att välja mellan interna modeller og standardformeln (cost/benefit) Ställ upp kriterier för val mellan interna modeller och standardformeln Genomför ett use-test. Samkör affärs- och it-strategi. 18

19 Pelare 2: Governance & riskstyrning Hur ska försäkringsbolaget styras och kontrolleras av ledningen, kontrollfunktionerna (inklusive compliance- och riskhanteringsfunktionerna) och internrevisionen Pelare 2 Krav på försäkringsbolagen Governancesystemet ska kunna identifiera, värdera och hantera aktuella och potentiella risker (ORSA). Det kräver fokus på de risker, som bolaget är exponerat för, inklusive: Affärsstrategi och affärsprocesser Rapporteringsstruktur Ovanstående kräver dokumentation av: Policies och processer Roller och ansvarsfördelning Rapportering och ledningsinformation Om bolaget använder interna modeller, ska det dokumenteras, att dessa är helt integrerade i riskstyrningen. Use test. Riskstyrnings- och governancepåveran Exempel på nödvändiga åtgärder Behov att säkra en effektiv riskstyrning och passande governancesystem, där roller och ansvar är tydligt definerade Megaprocesser och riskuniversum Försäkringsbolagen bör/ska utveckla ett komplett risikuniversum och ett ramverk för compliance-/riskstyring Datamässiga utmaningar För att säkra driftsäkerhet och tillräcklig data måste det finnas lämpliga kontroller, system och processer Försäkringsbolagen måste kunna förklara hur databaser kontrolleras och rensas samt vilka metoder som används för att hantera avvikande data. Framgångsfaktorer Utveckla och implementera ett ramverk för compliance (inklusive för governance) Utveckla och implementera ett ramverk för riskstyrning Ta fram en informationsstrategi Ändra befintliga processer och designa nya. Genomför en gap-analys avseende compliance Genomför en gap-analys avseende riskstyrning Genomför en gap-analys avseende data 19

20 Pelare 2 Implementering av governancestrukturen är kritisk för effektiv styrning Första försvarslinjen Andra försvarslinjen Tredje försvarslinjen Implementering Rapportering Kontroller Revision Styrelseprocesser Styrelsen sätter risktoleranser och beslutar instruktioner till ledningen vilka reflekterar risktoleranserna Styrelsen tar emot rapportering Ledningen videredelegerar Och beslutar affärsprocesser Rapportering från ledningen till styrelsen. Ledningen överväger delegationer och affärsprocesser Medarbetarnas dagliga arbete i överensstämmelse med delegationer och affärsprocesser Rapportering från medarbetare till ledningen Processen ska spegla regleringen och bolagets behov 20

21 Pelare 2 Governance, inklusive riskstyrning organisation och roller Hur ska försäkringsbolaget styras och kontrolleras av ledningen, kontrollfunktionerna (inklusive compliance- og riskhanteringsfunktionerna) och internrevisionen Vad kräver compliancereglerna - organisation Följande funktioner ska finnas (artiklarna 18 18f i direktivet): Compliancefunktion / internkontrollfunktion Riskstyrningsfunktion Aktuariefunktion Internrevision Vad innebär en funktion: organisatorisk (omfång/intressekonflikter) personalmässigt (omfång/interessekonflikter) Governancestruktur roller (de tre forsvarslinierna) Framgångsfaktorer Säkra att det finns en basal infrastruktur på plats Genomför en gap-analys avseende compliance Genomför en gap-analys avseende riskstynring Utveckla och implementera ett ramverk för compliance (inklusive kravet på governance) Utveckla och implementera ett ramför för riskstyrning Förändra befintliga processer och designa nya Genomför gap-analys avseende dataområdet 21

22 Pelare 2 Riskstyrning i ett konceptuellt ramverk Risktolerans Fastställ tolerans/aptit för alla risktyper Riskidentifiering Identifiera risk och huvudprocesser Riskvärdering Värdera identifierade risker Hantering Säkra att det sker passande kontroller och riskhantering Övervakning Övervaka kontinuerligt de identifierade riskerna (aktuella och potentiella) Rapportering Rapportera och eskalera riskvärderingar Kapitalkrav Kapitalkraven ska avspegla riskerna (MCR, SCR, ORSA och Dansk individuel solvens). 7. Kapitalkrav 6. Rapportering 1. Risktolerans Ramverk för riskstyrning Identifiering 3. Värdering 4. Hantering övervakning 22

23 Pelare 2 Internkontroll (compliance- och riskmanagementkontroller) Internkontroll (compliance) och riskstyrning går hand i hand snittytorna måste klargöras Uppbyggnad av ett konceptuellt riskramverk inneboende risker Försikringsrisker Finansiella risker kreditrisker Finansiella risker marknadsrisker Operationella risker Tillsyns- och compliancerisker Exsterna faktorer Nyckelprocesser Konkretisera det konceptuella ramverket så det passar organisationen Funktioner, avdelningar och megaprocesser Underwriting Klagomålsansvarig Agentregister Försäkringstekniska avsättningar Koncerninterna transaktioner Styrelsens Återförsäkring/ART Registrerade tillgångar M.m., m.m. Framgångsfaktorer Identifiera megaprocesser Identifiera risker 23

24 Pelare 2 Fit & Proper Artikel 42 i direktivet Fit and Proper Bolaget ska se till att alla personer som aktivt leder verksamheten eller har andra nyckelfunktioner, vid varje tidpunkt uppfyller följande krav: Fit Deras professionella kvalifikationer, kunskaper och erfarenhet är tillräckliga för att säkra en sund och aktsam ledning Kravet på fit enligt vår uppfattning Governancekraven Allt ska förstås av den enskilde Styrelsens och ledningens uppgifter och ansvar (underwriting, återförsäkring, investeringar, koncerninterna transaktioner, god standard m.m.) Proper Deras anseende och integritet är gott. Det betyder normalt att de inte är straffade, i konkurs eller har betalningsproblem Vilka omfattas De enskilda styrelseledamöterna, de som ingår i ledningsgruppen och ledande medarbetare Riskstyrning Principerna i riskstyrningen ska förstås Man måste ta ställning till alla steg i ramverket för riskmanagement (och för den sakens skull i all compliance) inklusive riskerna och kontrollerna Styrelsen är ansvarig för solvensen, dess olika beståndsdelar och principerna bakom Framgångsfaktorer Definiera rollen för styrelseledamöterna och ledningspersonerna Gör en gap-analys avseende governance Gör en gap-analys avseende riskstyrningskraven 24

25 Pelare 3: Offentliggörande och årlig rapportering Solvens II kräver offentliggörande av mer information än hitttills, och kan ge en väsentligt ökad arbetsbörda med rapportering Pelare 3 Krav på försäkringsbolagen Det krävs årlig rapportering och ingivande av räkenskapsinformation till tillsynsmyndigheterne. Bland annat: Affärsmässigt resultat Beskrivning av governancesystemet Risk (profil, väsentliga exsponeringar, koncentrationer) Räkenskapsinformation Kapitalförvaltning (MCR, SCR, kapitalbasposter) Information om modell Exempel på nödvändiga åtgärder Organisation Styrelsen och ledningen behöver involveras aktivt Processer En kommunikationsstrategi måste utvecklas Kommunikationsstrategin bör följa IFRS System Ett system för ledningsinformation måste utvecklas Framgångsfaktorer Utveckla och implementera riktlinjer Utveckla en kommunikationsstrategi Utveckla ett system för ledningsinformation 25

26 Solvens II Viktiga erfarenheter från implementeringen av ISR i Danmark Tonen från toppen Stöd från toppen har i liknande projekt varit avgörande Datarensning I liknande projekt har det funnits behov av datarensning Resurser Denna typ av projekt ställer typiskt sett större krav på kvalitet och kvantitet än ledningen först tror, och det medför därmed större kostnader än förväntat Problem Solvens II medför förhållandevis stora ändringar, och därmed större problem, än de flesta tror Tidshorisonten I förhållande till vad som ska uppnås är tidshorisonten relativt kort Det är lätt att undervärdera kraven, så man bör börja genomförandet av Solvens II nu 26 26

27 Solvens II - Behov av särskilda experter och kompetens För att hantera Solvens II professionellt och i rätt tid måste man tillsätta personal med särskild expertkunskap och kompetens Tekniska experter inom försäkringscompliance, -governance och -riskmanagement Utveckling och implementering av ramverk för compliance- och riskhantering Gap-analyser avseende compliance- och risksidan Specialister inom risk- och kapitalmodellering Utarbeta beslutsunderlag för val mellan standardformel och intern modell Aktuariekompetens för utarbetande av intern modell Specialister inom projekt- och förändringsledning Förändring av befintliga processer och implementering av nya processer Implementering av use-test. Specialister inom datainsamling och analyser Gap-analyser på dataområdet Specialister inom affärs- och it-strategi Utveckling och implementering av riktlinjer, kommunikationsstrategier, informationsstrategier samt ledningsinformationssystem 27

28 Solvens II En stor organisatorisk utmaning för branschen Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Ett lyckat genomförande av Solvens II-resan kräver bland annat: Verksamheten fortsätter samtidigt som Solvens II-resan genomförs Projektledning som kan styra, prioritera och säkra genomförandet av de många komplexa delprojekten och projektaktiviteterna, så att de stöder verksamheten Etablering av en projektstruktur som ska efterleva nya krav vilka utvecklas och tolkas av Finansinspektionen och CEIOPS Införandet av processer, som gör det möjligt att navigera efter ett rörligt mål på Solvens IIresan Accept hos ledningen och sponsorer som gör det möjligt att tillsätta ändamålsenliga resurser 28

29 Solvens II Starta rätt Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Möjliga konsekvenser om Solvens II-resan styr fel För lite: Bolaget riskerar att inte följa kraven och/eller missar affärsmässiga fördelar För mycket: Bolaget använder för mycket resurser utan någon nämnvärd marginaleffekt och/eller implementerar processer som hämmar verksamheten Startar för sent: Projektet forceras på ett ineffektivt sätt och riskerar att inte följa kraven 29

30 Solvens II Exempel på planering av resan Plan för Solvens II-resan i 3 faser Fas 1 Fas 2 Fas 3 Ambition (4 8 veckor) Vad: Sätt ambition (förstå nivå av compliance, och de affärsmässiga fördelar som man kan realisera) Sätt ambition för vad man vill uppnå med kontroller och rapportering Intern modell vs. standardformeln Hur: Diskussioner/intervjuer med sponsorer för att identifiera ambition och nivå mht. compliance Output: Terms of reference-/vision, strategi High-level roadmap och business case Projektetablering (upp till 6 veckor) Vad (high level): Värdering av QIS4 outputs mht. information om datakvalitet/behov samt aktuaiermässig kapacitet Värdering av riskramverket, governance och kontroller Arbets-/involveringssätt Producera plan och cost/benefit analys Identifiering av quick wins Hur: Diagnoser Workshops/intervjuer Output: Roadmap mht. projektet Business case Analys (4 6 månader) Vad: Map as-is processen och riskramverket Analysera data Detaljerad GAP-analys Definera to-be, definera GAP, definera vad som ska byggas Uppdatera business case Utbildning och ev rekrytering Output: Processer/system/data/- personer mapped Analys av utbildningsbehov Kapacitet Design (3 6 månader) Vad: Design av nya processer (detaljerat) Designa systemen, governance och processer Rapportering Implementeringstillgångsvinkel Test av tillgångsvinkel Output: Target operating model Detaljerade processer Systemdesign Design av utbildning Etablering/implementering (12 månader) Vad: Etablera/implementera riskstyrningsramverket (framtagande av data) Etablera kapitalberäkningarna + framtagande av data) Bygg data fødekæder Implementera rapporteringsstrukturer Design + leverand av utbildning Test af data + modeller Igångsättande Rekrytering? Output: System/data Processer Kommunikation Färdigheter 30

31 Solvens II Förväntade fördelar av en lyckad Solvens II-resa Om Solvens II-resan hanteras riktigt och i rätt tid, kommer man inte bara vara laglig utan även få affärsmässiga fördelar Ett lyckat genomförande av Solvens II-resan kan resultera i exempelvis: Implementering av Solvens II utan negativ inverkan på den dagliga drifter Etablering av processer som säkrar affärsmässiga fördelar i den dagliga driften Regeluppfyllnad, vilket säkrar den dagliga driften och varumärket Bättre förståelse av risker och processer i organisationen, och därmed möjligheter till en effektivare och stabilare verksamhet Möjlighet till en bättre kapitalstruktur, vilket gör att rätt produkter, avdelningar och kunder belastas i förhållande till de reella riskerna Etablering av en företagskultur, där risker identifieras på alla plan i organisationen, och där ledningen därigenom har tillräckligt underlag för att göra informerade val 31

32 Ett förslag till projektkoncept Inputs Projektgovernance Styr/ledn. Styrgrupp Projektledning/projektkommunikation Huvudprocesser i Solvency II Rapportering Eskalering Rådgivning udfordre Andra intressenter INTERN OMGIVNING Affärsmässiga initivativ Fusioner & uppköp Nya produkter EXTERN OMGIVNING Tillsynsutveckling Ekonomiska/marknadsmässiga betingelser Compliance og kontrollprocesser Övervakning och påverkan Riskvärdering och riskrapportering Information ska användas på tvären Stynring av huvudrisker Kapitalmodell Måling af risici Tillsynsmyndigheterna Kunder Medarbetare IT-system och data Riskkultur Påverkan av design Fundament 32

33 Solvens II: Vad betyder det för mig? Styrelsen Ledningen Jurister Ekonomer Aktuarier Etc. 33

34 Solvens II Bilagor 34

35 Kontaktdetaljer Lars Jørgensen Lena Friman Blomgren + 46 (0)

36 Bilaga Recital f i Direktivet (18) Some risks may only be properly addressed through governance requirements rather than through the quantitative requirements reflected in the Solvency Capital Requirement. An effective governance system is therefore essential for the adequate management of the insurance undertaking and for the regulatory system. (18a) The governance system includes the risk management function, the compliance function, the internal audit function and the actuarial function. (18b) A function is an administrative capacity to undertake particular governance tasks. The identification of a particular function does not prevent the undertaking from freely deciding how to organise this function in practice unless this is otherwise specified in this Directive. This should not lead to unduly burdensome requirements because account should be taken of the nature, complexity and scale of the operations of the undertaking. These functions can therefore be staffed by own staff or can rely on advice from outside experts or can be outsourced to experts within the limits set by this Directive. (18c) Furthermore, except regarding the internal audit function, in smaller and less complex undertakings more than one function can be carried out by one person or organisational unit. (18d) The functions included in the governance system are considered key functions and consequently also important and critical functions. (18e) All persons that perform key functions should be fit and proper. However, only the key function holders should be subject to notification requirements to the supervisory authority. (18f) For the purpose of assessing the required level of competence, professional qualifications and experience of those who effectively run the undertaking or have other key functions should be taken into consideration as additional factors. 36

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Svenska Aktuarieföreningen

Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Svenska Aktuarieföreningen Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2 Svenska Aktuarieföreningen 2015-06-10 Per Jakobsson och Younes Elonq Finansinspektionen Tre pelare Pelare

Läs mer

Exempel på praktisk tillämpning av företagsstyrning

Exempel på praktisk tillämpning av företagsstyrning Övergripande om Solvens II-regelverket Företagsstyrning Exempel på praktisk tillämpning av företagsstyrning Styrelsens (och VD:s) ansvar Översyn av systemen o o o o o o o Lämplighetskrav för berörd

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

EIOPACP 13/08 SV. Riktlinjer för företagsstyrningssystem

EIOPACP 13/08 SV. Riktlinjer för företagsstyrningssystem EIOPACP 13/08 SV Riktlinjer för företagsstyrningssystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Riktlinjer

Läs mer

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper.

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Finansinspektionen 14 mars 2011 DELTAGANDE I QIS5 STORA MEDEL SMÅ MARKNADS- ANDEL

Läs mer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Finansinspektionens beslut 6 december 2013 eiopagl@fi.se 1 Agenda Finansinspektionens beslut Tillsyn av förberedelser Bertil Sjöö Berit Lignercrona Frågor

Läs mer

Begäran om förhandsgranskning

Begäran om förhandsgranskning 2014-10-20 PROMEMORIA Författare: Interna modeller försäkring Begäran om förhandsgranskning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

Inget är nytt under solen en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL

Inget är nytt under solen en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL Inget är nytt under solen en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL Solvens II - Ramlagstiftning på försäkringsområdet Hot eller möjlighet? SCCL den 27 mars 2012 Per

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll 2016-11-23 Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Små ändringar är gjorda. Ändringar i rött.

Läs mer

Investeringsregler för livförsäkringsföretag

Investeringsregler för livförsäkringsföretag Investeringsregler för livförsäkringsföretag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare: Per Brandt Chefsjurist SPP Pension & Försäkring AB per.brandt@spp.se 6500559-v1 Disposition

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Solvens II i Folksam. Daniel Barr 2015-11-12

Solvens II i Folksam. Daniel Barr 2015-11-12 Solvens II i Folksam Daniel Barr 2015-11-12 Folksam Två försäkringsgrupper 10 försäkringsbolag Alla typer av försäkring i flera bolag 3 800 anställda och konsulter Gemensam organisation Åldrade IT-lösningar

Läs mer

ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SAMRÅD OM SOLVENS II

ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SAMRÅD OM SOLVENS II EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden och tjänster FINANSIELLA INSTITUTIONER Försäkringar och pensioner April 2006 MARKT/2515/06 ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SAMRÅD OM SOLVENS II Syftet med detta dokument Detta

Läs mer

Punkt 18 Finansinspektionen

Punkt 18 Finansinspektionen 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Diarienummer: 0017/17 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Punkt 18 Finansinspektionen Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 Eiopas riktlinjer Föreberedelser inför Solvens 2 FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 1 Bakgrund och syfte Martin Noréus Områdeschef Försäkring och fond 2 Agenda Bakgrund och syfte Eiopas

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2013. Solvens II

Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2013. Solvens II Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2013 Solvens II Hur påverkas Svenska försäkringsbolag av de ökade kraven på intern kontroll,

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum INTERN STYRNING OCH KONTROLL CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum COSO s ramverk Skapades under 1990-talet Syftar till att öka effektiviteten, minska oönskade händelser,

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

OpRisk Seminaret 2010 Operasjonell Risiko og Organisasjonskultur Björvika konferansesenter,oslo Jan Hedqvist

OpRisk Seminaret 2010 Operasjonell Risiko og Organisasjonskultur Björvika konferansesenter,oslo Jan Hedqvist Tankar kring styrning av Operativ Risk och Basel III OpRisk Seminaret 2010 Operasjonell Risiko og Organisasjonskultur Björvika konferansesenter,oslo 2010-06-03 Jan Hedqvist Agenda Nuvarande regler Brister?

Läs mer

Solvens II. Rörelsereglering för försäkringsföretag

Solvens II. Rörelsereglering för försäkringsföretag Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 Solvens II Rörelsereglering för försäkringsföretag Författare: Sebastian Bertheau Handledare:

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Aktuella Solvens 2-frågor

Aktuella Solvens 2-frågor Aktuella Solvens 2-frågor Finansinspektionen Frukostmöte 11 maj 2010 Solvens 2 Nytt modernt regelverk för hela försäkringsbranschen i Europa Effektivare riskhantering i bolagen Stark koppling mellan risker

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) 1 (7) YTTRANDE 2012-02-06 Dnr SU Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg Kontroll över IT för efterlevnad och framgång Johanna Wallmo Peter Tornberg Agenda Direktiv från EU - tidsplan EU:s 8:e direktiv: syfte och innehåll Hur kommer svenska bolag att påverkas? Utmaningar vid

Läs mer

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden en bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden en bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden en bransch i förändring En bransch i ständig rörelse 2 Försäkringsmarknaden en bransch i förändring Sällan har försäkringsbranschen varit så svårnavigerad som

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

Standard RA4.11 1(5) Bilaga 2

Standard RA4.11 1(5) Bilaga 2 Standard RA4.11 1(5) Modell för lokalbankernas interna kapitalutvärdering 1 Inledning Oberoende bedömningar ska göras av nedan nämnda moment inom bankens riskhantering och interna styrning. En numerisk

Läs mer

Solvenskrav och riskhantering enligt Solvens II

Solvenskrav och riskhantering enligt Solvens II Sid i Solvenskrav och riskhantering enligt Solvens II Implementering av de nya riskbaserade solvensreglerna på ett skadeförsäkringsbolag Författare: Mats Appelblad Handledare: Andreas Johansson (FCG) Markus

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Internkontrollfunktionen Jonas Kinnander och Anna Lycke Börjesson 2014-05-15 Agenda Bakgrund Kort om intern styrning och kontroll Gemensam riskhantering? Fortsatt

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

CEIOPS förslag till tekniska råd för nivå 2-regler i Solvens 2-direktivet

CEIOPS förslag till tekniska råd för nivå 2-regler i Solvens 2-direktivet Stockholm 2009-09-18 Försäkringsförbundets inställning till CEIOPS förslag till tekniska råd för nivå 2-regler i Solvens 2-direktivet Solvens 2-direktivet är ett principbaserat regelsystem som bygger på

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Nyfiken på Compliance Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Vem är jag? Vad är Compliance? Var finns Compliancefunktionen i företaget? Compliancefunktionens ställning i företaget? Inom vilket

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Policy för riskhantering

Policy för riskhantering Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller oftare vid behov Tidigare godkänd; 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16

Läs mer

2015-01-21 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-9537. Sammanfattning

2015-01-21 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-9537. Sammanfattning 2015-01-21 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 10-9537 Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av att Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG,

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Tillsyn under Solvens 2

Tillsyn under Solvens 2 Tillsyn under Solvens 2 Bertil Sjöö Juridikseminariet - SFF 12 november 2015 Tillsyn Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Punkt 14: Riktlinje för rapportering till myndigheter

Punkt 14: Riktlinje för rapportering till myndigheter 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Punkt 14: Riktlinje för rapportering till myndigheter Diarienummer: Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Förslag

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Riktlinjer om företagsspecifika parametrar

Riktlinjer om företagsspecifika parametrar EIOPA-BoS-14/178 SV Riktlinjer om företagsspecifika parametrar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153)

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU33 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Sammanfattning År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler (EG-direktiv)

Läs mer

Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag Solvens II

Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag Solvens II Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag Solvens II Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Lagreglerad 1997 (frivillig patientförsäkring 1975) 2010 Fusionerades PSR och LÖF 140 anställda Utreder och ersätter

Läs mer