I. Några fysiologiska begrepp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Några fysiologiska begrepp"

Transkript

1 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 1(12) Barn och ungdoms i Neonatal respiratorvård Riktlinjerna baserar sig på användning av Stephanie respiratorn, som är en tryckbegränsad, tidsstyrd respirator med kontinuerligt flöde. Se även respiratorns bruksanvisning på neonatal- IVA. Det kontinuerliga flödet medger spontanandning parallellt med styrd andning, vilket är en fördel främst vid urträning. Respiratorerna medger även triggad ventilation, se vidare nedan. Observera att tidalvolymen blir större vid ökande compliance och omvänt. Det finns ingen inbyggd kompensation vid förändring i compliance vid denna typ av ventilation. Ökad frekvens i tryckrespiratorn ger ökad ventilation vid oförändrat tryck. Med Stephanierespiratorn kan även Högfrekvensventilation (HFO), Proportionell Assisterad ventilation (PAV), patientstyrd ventilation (PSV) och Volymlimiterad ventilation(vlim) användas. I. Några fysiologiska begrepp volym (l) 1. Compliance tryck (cm H 2 O) (1/cm H2O) är uttryck för luftvägssystemet, dvs huvudsakligen lungornas elasticitet. Hos nyfödda svarar lungorna för nästan hela compliance, då bröstkorgen är så eftergivlig. Vid IRDS är compliance starkt nedsatt: högre tryck i respiratorn krävs för att nå samma tidalvolym som till ett lungfriskare barn. Normal compliance hos nyfödd frisk 1,5-2,5. Prematur 0,8-1,5 l/cm H 2 O. Prematur med IRDS < 0,6 l/cm H 2 0. tryck (cm H 2 O) (cm H2O/l/s) 2. Resistens flöde (l/s) är uttryck för luftvägsmotståndet. Resistensen är ej påtagligt förändrad vid IRDS, men kan vara det vid t ex mekoniumaspiration eller pneumoni, särskilt då ett inslag av obstruktivitet föreligger. Slem och svullnad av bronker ökar resistensen, liksom själva tuben, särskilt de smalaste. Normalvärden beroende av tubstorlek i förhållande till barnets storlek, vanligen cm H2O/l/sek. Plötsligt stigande R kan indikera tubhinder. 3. Tidskonstant resistens x compliance (s) Är ett mått på hur snabbt lungorna blåses upp eller töms eller hur lång tid det tar för alveolärt och proximalt luftvägstryck att ekvilibreras. Barn och ungdoms

2 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 2(12) Barn och ungdoms i En tidskonstant är tiden i sekunder för alveolerna att tömma 63 % av sin tidalvolym till mun eller respirator. Vid frisk lunga är tidskonstanten hos nyfödd cirka 0,12 sek. Mycket lite ytterligare tryckutjämning sker efter 3-5 tidskonstanter. Om inspirationstiden är <5 tidskonstanter för given tryckförändring blir tidalvolymen otillräcklig. Om exspirationstiden är otillräcklig uppstår airtrapping. Vid IRDS är tidskonstanten minskad: barnen kan således ventileras med högre frekvenser och/eller längre inspirationstid när de är sjuka. Vid BPD gäller ofta det omvända varför de ofta kräver längre expirationstid (dvs kortare inspirationstid) 4. MAP (mean airway pressure) = genomsnittligt tryck under en andningscykel, se fig 1. Ju högre MAP desto bättre O2-tillförsel. PiP = topptryck Peep MAP tid Observera att det är MAP (plus O 2 - konc) som huvudsakligen styr O 2 - upptaget. MAP kan ökas på följande sätt: 1. Flödet påverkar stighastigheten, se fig Topptrycket (PIP) 3. I:E ration a b 4. PEEP trycket (positiva endexpiratoriska trycket) a) MAP vid lågt flöde b) MAP vid högt flöde II. Gasutbyte under konventionell ventilation CO 2 diffunderar avsevärt lättare över alveolväggen än O 2. Gasutbytet (av respektive koldioxid och syrgas) kan påverkas på flera sätt och delvis separat. CO 2 -eliminationen förändras genom 1. Förändring i resulterande inblåsningstryck (PIP-PEEP). Det påverkar tidalvolymen och därmed minutventilationen. Det paradoxala är att ett högt PEEP både kan minska tidalvolymen och öka den beroende på hur väl öppnad en lunga är. Vid dåligt öppnade lungor pga lågt PEEP Barn och ungdoms

3 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 3(12) Barn och ungdoms i är compliance låg och då krävs ett högre PIP för att få adekvata tidalvolymer. Om compliance redan är lågt kan en ökning av inblåsningstrycket via en sänkning av PEEP öka tidalvolymen. 2. Förändring i frekvensen. Påverkar minutventilationen. 3. Höjning av trycket och/eller frekvensen ökar eliminationen. CO 2 -avgivandet påverkas ibland också av I:E relationen och PEEP, på så sätt att lång I-tid kan försvåra CO 2 -eliminationen, åtminstone vid höga frekvenser och ett högt PEEP kan tänkas ge ökat motstånd mot exspiration. O 2 -upptaget förändras genom 1. Förändring i FiO 2, dvs syrgaskoncentrationen i inandningsluften. 2. Förändring i MAP (flöde, PIP, I:E, PEEP), se även ovan. För O 2 -upptaget är det i regel egalt hur en MAP-förändring åstadkommes. III. Tryckkontrollerad respiratorvård (ex. SIPPV och SIMV). I det följande, som ansluter sig till ovanstående punkt I och II, diskuteras kort de olika parametrar i ventilationen vi kan påverka. Man bör eftersträva en minutvolym om minst 0,2 l/kg/min och en tidalvolym om 4-7 ml/kg. 1. Flödet Visst minimiflöde, (regleras automatiskt i Stephanie) behövs för att nå önskvärt PIP, så att det blir en platå på tryckkurvan, ses på displayen. Flödet kan ibland behöva ökas utöver detta för att nå önskvärt PIP. Alltför högt flöde från respiratorn kan ge turbulent flöde i barnets tub och ett betydande tryckfall över denna och således minskad alveolär ventilation. 2. Topptryck, PIP Påverkar således både O 2 -upptaget (via MAP) och CO 2 -angivandet. För höga topptryck ökar antagligen pneumothoraxrisken och möjligen risken för bronkopulmonell dysplasi. Ju lägre frekvens som används, desto högre tryck åtgår för att åstadkomma samma alveolära ventilation. 3. Positivt endexspiratoriskt tryck, PEEP Detta påverkar MAP-trycket och därigenom O 2 -upptaget, jämför CPAP som ju i princip är samma sak fast vid spontanandning. Ett PEEP anses stabilisera lungvolymerna, förbättra distributionen av ventilationen samt förhindra alveolär kollaps vid utandning. Trycket bör ej överskrida 5-7 (pneumothoraxrisk och risk för cirkulatorisk påverkan) eller underskrida 2. Man kan i regel lyssna sig fram till adekvat PEEP. Barn och ungdoms

4 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 4(12) Barn och ungdoms i 4. I:E ratio Längre I-tid ger högre MAP. För kort E-tid (lång I-tid) kan ge s k inadverted PEEP och sk Airtrapping ses ej på displayen. Detta ökar t ex pneumothoraxrisken. Lång I-tid kan ge ofullständig CO 2 -elimination om inte compliance är nedsatt. Måste alltså justeras t ex om ett IRDS-barn börjar bli bättre. För kort E tid kan upptäckas i Volym/tid-kurvan genom avsaknad av 0-platå efter avslutad inspirationsfas inför nästkommande inspirationsfas. Dvs nästa inspiration påbörjas innan utandningen hunnit avslutas fullständigt. Det byggs då successivt upp en överexpansion av lungan som kan bidra till emfysemutveckling och i värsta fall leda till pneumothorax. I praktiken kan man vanligen undvika detta genom att frekvensen ej överstiger 65(70)/min vid samtidig T-insp 0,33s. Vid IRDS är vanligen compliance låg och därmed tidskonstanten låg vilket medför att kort tid åtgår till fullständig expiration. Risken för airtrapping är därmed liten under själva IRDS-fasen (3-4 dgr) 5. Frekvens Ju högre frekvens, desto bättre alveolär ventilation och CO 2 -elimination, åtminstone till en viss gräns, som bl a beror på tidskonstanten och I:E ration. En ventilation med högre frekvens som således medger lägre tryck har flera teoretiska fördelar. Pneumothoraxrisken är lägre vid än i frekvens, delvis antagligen pga att barnets egenandning slås ut lättare. Möjligen minskar också BPD-risken vid ventilation med högre frekvenser. Vid frekvens över så minskar den alveolära ventilationen med flertalet respiratorer, om I:E ration är 1:2 eller högre. Höga frekvenser har i praktiken visat sig vara bra ibland vid persisterande fetal cirkulation resp mekoniumaspiration. 6. FiO 2 Den välkända ögonskadan (retinopathy of prematurity, ROP), är relaterad till PO 2 arteriellt. Dessutom finns antagligen en risk för direkt lungtoxisk skada, relaterad till FiO 2, varför det eventuellt kan vara bättre att öka MAP inom rimliga gränser, än syrgaskoncentrationen till det maximala. Men risken för utveckling av BPD är sannolikt både relaterad till PIP och FiO2. 6. Triggning (synkronisering) innebär att respiratorn känner av när barnet påbörjar ett andetag och då ger ett respiratorunderstött andetag. Barnet kan alltså själv bestämma respiratorns andetagsfrekvens och risken att barnet kommer i otakt med respiratorn minskar. Triggningen på Stephanierespiratorn är flödesstyrd, d.v.s. när barnet påbörjar en inspiration som motsvarar en viss inställd nivå, ger respiratorn ett andetag enligt nedan. En vanlig triggningsgräns är L/min) Respiratorerna har två olika triggningsmodeller: SIPPV och SIMV. SIPPV (syncronized intermittent positive pressure ventilation =assist control, AC) innebär att varje andetag barnet påbörjar, leder till ett respiratorandetag. Barnet bestämmer alltså respiratorfrekvensen i de fall barnets egenfrekvens överstiger respiratorns. Barn och ungdoms

5 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 5(12) Barn och ungdoms i Att minska frekvensen under SIPPV är ingen idé eftersom barnet helt styr respiratorfrekvensen när den senare understiger barnets andningsfrekvens. SIMV (syncronized intermittent mandatory ventilation) Respiratorn garanterar respiratorunderstödd synkroniserad andning med inställd frekvens, resten av tiden kan barnet andas helt själv ur det kontinuerliga flödet, vilket då innebär otriggat och utan andningsstöd utöver inställt PEEP. SIMV användes lämpligen vid urträning hos fullgångna barn, då man minskar frekvensen för att barnet skall själv överta andningen mer och mer. 7. Volume Limit. Regelrätt volymkontrollerad andning finns inte på Stephanierespiratorn. Däremot finns det Volume Limit, vilket är en variant med volymsbegränsad men tryckkontrollerad ventilation. Detta ställs in under Option/V lim. Den kan kan liksom den tryckkontrollerad används tillsammans med inställningarna CPAP, SIMV, SIPPV. Det kan vara ett sätt att minska volutrauma. Om tidalvolymen överstiger inställd gräns, minskas successivt PIP vid efterkommande andetag tills volymen ligger under gränsen. Detta innebär således att enstaka andetag kan överskrida gränsen. Detta mode kan passa bra när barnets intermittenta andning innebär periodvisa höga tidalvolymer. PIP sätts då så att bra volymer erhålles när barnet inte andas själv och Volume Limit sätts så att tidalvolymen inte blir för stor vid de egna andetagen. Man måste dock sätta Volume Limit lite högre än önskad tidalvolym (ex 25%), annars riskerar man att få alltför låg minutvolym när barnet inte drar egna andetag. Undre larmgränsen för PIP måste ligga lägre än annars för att undvika ständiga larm när Vlim går in. 8. Våra grundinställning i SIPPV Grundinställning v Frekvens 70, SIPPV Topptryck cm H 2 O PEEP 4-6 cm H 2 O I:E 33%= 0,33 s FiO2 individuellt Trigg 0,5 Grundinställning v Frekvens 65, SIPPV Topptryck cmh 2 O PEEP 4-6 cmh 2 O I:E 33%=0,33s FiO2 individuellt Trigg 0,5 Barn och ungdoms

6 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 6(12) Barn och ungdoms i Grundinställlning v > 28 Frekvens 60, SIPPV Topptryck cmh 2 O PEEP 4-6 cm, H 2 O I:E 33% FiO2 individuellt Trigg 0,5 Kontrollera efter det barnet lagts i respiratorn andningsrörelser och allmäntillstånd. Lyssna, dels på att andningsljudet är lika bilateralt, dels till adekvat PEEP tryck. Koppla initialt saturationsmätare, därefter PCO 2 /PO 2 mätare transkutant. Barn födda innan vecka 27 bör inte mätas transkutant så länge huden är skör, oftast den första vecka. Justering av inställningen sker efter barnets utseende, minut- och tidalvolymer, blodgaser (tag första blodgasprov efter 30 min), transkutana värden, saturationsvärde samt auskultationsfynd. Ovan under punkt II och III har beskrivits principerna för styrning av ventilationen. Sträva efter balans i respiratorinställningen, dvs sänk/höj topptryck och FiO 2 någorlunda parallellt. Gör helst ej mer än en ändring i taget. Lyssna ofta. IV. Högfrekvensventilation (HFO) HFO (hög frekvens oscillering) utnyttjar andra gastransportfaktorer utöver tryck och volym. Ventilationstekniken går ut på att öppna upp lungorna ovanför closing volume och sedan oscillera kring den MAP som krävs för detta (enkelt uttryckt CPAP med skak ). Fördelarna med tekniken är bl a att anbringat tryck hålls lägre och risken för uppkomst av pneumothorax minskas. Tekniken lämpar sig också väl vid olika former av luftläckage såsom interstitiellt emfysem eller pneumothorax. För mer detaljerad information om bakgrundsteori och funktionssätt hänvisas till den produktinformation som finns på Neonatal-IVA. 1. Indikationer - Svår IRDS hos underburna barn med PIP över cm H 2 O med eller utan svårigheter att vädra ut CO 2. - Mekoniumaspirationssyndrom och persisterande fetal cirkulation(pfc/pphn). - Pneumothorax oftast med lägre PIP tryck än ovan. - Lungblödning Barn och ungdoms

7 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 7(12) Barn och ungdoms i - Lunghypoplasi - Diafragmabråck 2. MAP Den trycknivå kring vilken oscillationen sker. Med MAP styrs syresättningen och lungexpansionen. Utgå från respiratorns medeltryck och lägg till 1-2 cm H 2 O. Ju styvare lungor, desto högre MAP. Ojämn perfusion i lungorna, ex mekoniumaspiration kan klaras med lägre tryck neråt 7-8 cm H2O. Ställ in MAP, vänta 10 minuter, om syresättningen är dålig öka i steg om 1-2 cm H 2 O. Ofta krävs MAP på cm vid svår lungsjukdom. Som rescue vid kritiska situationer har vi vid enstaka tillfällen givit över 20 cm. För högt MAP resulterar i överexpansion och risk för pneumothorax och försämrad cirkulation (venösa återflödet försvåras). Följ lungexpansionen med röntgen. Lungröntgen görs snart efter det att barnet har stabiliserats i HFO. Lungexpansion maximalt till revben 9 (-10). Optimal lungvolym har erhållits när man inte erhåller någon ytterligare förbättring i syrsättning. 3. Frekvens Frekvensen styr CO 2 utvädringen. Högre frekvens ger lägre tidalvolymer, dvs ju högre frekvens desto sämre CO 2 -elimination och vice versa. Tidalvolymen (VTHF, V 0 ) bör vara 2,5 ml/kg. Om indikationen för HFO är CO 2 retention och dålig syresättning börja med frekvens 10 Hz för små barn med IRDS och 8 för större barn. Om indikationen är endast dålig syresättning, börja med högre frekvens, ex 12 Hz för småbarn och 10 Hz för fullgångna. (1 Hz är 60 pulsar/minut). Inspirationstid 40 %. Kan ändras vid stora syresättningsproblem. Öka inspirationstiden till 50%. 4. Amplitud Amplituden styr oscillationens storlek, dvs andetagens storlek. Styr CO 2 utvädring i första hand, men kan påverka syresättningen. Graderad 1-5. Börja med 1,5 till 2 på små barn med IRDS. Till stora barn kan 3-4 behövas. Amplitud inställningarna är mycket potenta och ändringar skall göras försiktigt, med täta blodgaser eller transkutana mätningar. Risk för överventilering är stor. Amplituden måste vara så stor att vibrationer syns och känns, när man lägger handen på barnet. 5. Larmgränser När man går från konventionell respirator till HFO så ställ in larmgränserna automatiskt till en början. Man kan sedan i ett lugnare skede gå in och justera larmgränserna för varje enskild parameter. 6. Praktiskt, från SIPPV/SIMV till HFO Ett barn som vårdas i Stephanie respiratorn kan läggas över i HFO utan att slangar eller annat behöver bytas. Ställ in amplitud och frekvens (Hz) för HFO. Slå på HFO genom att vrida mode-knappen till CPAP och tryck därefter på HFO-knappen belägen till höger. Ställ därefter Barn och ungdoms

8 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 8(12) Barn och ungdoms i in MAP (PEEP knappen). Tryck på alarm automatiskt, annars slår HFO:n av efter ett tag. Gå från SIPPV/SIMV till CPAP. Glöm inte att fixera en liten metallpropp i kedja som finns till höger på respiratorn framför befuktaren och vrid säkerhetsventilen belägen på ventiblocket till höger i läge max. 7. Nedtrappning av HFO När FiO 2 stabiliserats runt 35-40%, kan det vara dags att trappa ner på MAP. När syrgasbehovet är ännu lägre, dvs 25-30% kan det vara dags att gå ur HFO. Gå ner till MAP 8 cm H 2 O hos små barn. Större barn med längre respiratortid och orena lungor kan ofta extuberas vid högre MAP. Gå antingen över till konventionell respirator (SIPPV/SIMV eller PAV) eller extubera direkt till CPAP. 8. Parametrar som bör monitoreras vid HFO Ett barn som läggs i HFO är känslig för hypovolemi och risken för cirkulationspåverkan ökar ju högre MAP man ställt in. Ge gärna extra volym (NaCl eller FFP) innan start av HFO. Följ blodtryck, helst kontinuerligt. Det är mycket viktigt att cirkulationen är adekvat. Den perifera cirkulationen kontrolleras lätt med kapillär återfyllnad, som bör vara under 2 sekunder. Håll koll på urinproduktionen! Syra-bas med mått på Base excess och laktat kan också avslöja dålig cirkulation. Vid initialbehandling får man oftast ett snabbt svar på CO 2 utvädring. Följ VTHF, V 0 som enligt tumregeln bör vara ca 2,5/kg. Det är lätt att man överventilerar, därför är det lämpligt att transkutana registeringar är påkopplade från början och att kontroll av första S/B görs min efter att barnet stabiliserat sig kliniskt och önskvärt VTHF, V 0 uppnåtts. Vid optimal effekt av HFO, skall barnet vibrera ner till ljumskarna. Känn på bröstkorgen att den skakar. Om barnet inte skakar, så är ventilationen inte tillfredställande. Ofta beror det på att tuben börjat sätta igen. Barnet är som mest svårskött och känsligt vad gäller cirkulationen under det första dygnet i HFO, ha därför såväl volym expansion som inotropt stöd i beredskap. Små, mycket omogna barn kan pga hudskörhet inte mätas transkutant. Då måste det finnas möjlighet till arteriella eller venösa blodgaser. Saturationen följs på vanligt sätt och anpassas till varje barn, utifrån indikationen till HFO (IRDS, PFC). Blodgaser måste oftast tas tätt då man går från konventionell respirator till HFO. 9. Omvårdnad Omvårdnaden sker i stort sätt som vid konventionell respiratorvård. Barnet kan vårdas, så väl på rygg som mage och sida. Mat kan ges. Sug inte rutinmässigt och enbart med slutet sugsystem. Vid uppstart av HFO kan slem lösgöras, varför barnet behöver sugas ofta i början av HFO behandling. Slem och sekret kan vara en orsak till dåliga vibrationer, trots adekvata inställningar. Undvik att avbryta HFO. Använd det slutna systemet när surfaktant skall ges. 10. Sammanfattning inställningar HFO Syresättningen ökar om: 1. FiO2 ökas Barn och ungdoms

9 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 9(12) Barn och ungdoms i 2. MAP höjs 3. Amplituden höjs (måttlig effekt) Koldioxidutvädringen ökar om 1. Amplituden höjs 2. Frekvensen sänks 3. MAP höjs (endast om lungexpansionen är ofullständig) Notera i övervakningspapper Frekvens Amplitud MAP Syrgasnivå Tidalvolym (VTHF, Vo avläses på display) Saturation Transkutana pco 2 och po 2 Blodtryck Urinmängder V. Proportional assist ventilation (PAV) PAV (proportional assist ventilation) är en patientstyrd ventilation, som blev utarbetad av dr Andreas Shultze i Tyskland på slutet av 90-talet, vg se referenser och Stephanies manual. 1. Introduktion Vid spontan inspiration är det rörelse (flow) av andningsluft in i lungorna. Detta mäts kontinuerligt över en flödessensor, som flow- eller volymsignal. Vid PAV blir inspirationstrycket ökat proportionellt och kontinuerligt med inspirationsflow och/eller volym. Ökande flow ger ökande tryck, och vice versa. Under expirationsfasen sjunker inspirationstrycket ned mot PEEP nivå. Det positiva respirationstrycket läggs till det trycket som barnet själv skapar med hjälp av sin egen andningsmuskulatur. Det assisterade trycket förstärker härvid effekten av den spontana respirationen på lungutvidgningen. Barnet bestämmer själv längden på respirationscykeln och graden av ventilation (hur djupt barnet andas). Det betyder att barnet får mera och längre hjälp vid ett djupt andetag än vid ett ytligt. Härav namnet proportional assistans. Detta leder till mindre andningsarbete, lägre oxygen och kaloriförbrukning. Enkelt uttryckt kan man se PAVfunktionen som en slags servo (jmf servostyrning i bil) som barnet själv styr över. Barn och ungdoms

10 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 10(12) Barn och ungdoms i 2. Respiratorinställningar vid PAV i CPAP-funktion (Stephanie-respiratorn) Sätt dig ned bredvid respiratorn, och stanna där tills du är säker på att dina inställningar fungerar. I praktiken betyder det at man inte bara kan slå om till PAV, och sedan göra något annat. - Läs av MV/ tidal volym (Vt)/ MAP i SIPPV eller SIMV. - Ställ in apné-backup-tid (i Options förslagsvis 4 resp 10 s). - PIP / PEEP gränser som förut. - Öka upp Vt gränsen (säkerhetsspärr) till 25-50% över förväntat tidal volym (Om inte man gör detta, kommer andnings-understödet att brytas alldeles för tidigt). Man gör detta under option/pav - Inspirationskurvan ska stå i tryck mode, svart zon. - Ställ in R (resistans). Ställ in R på Utgå från barnets storlek, dvs stort barn med liten tub skall ha högt R värde och litet barn med stor tub ett lågt värde. Vid för högt R ökar risken för autotrigg. Vid för lågt värde ökar risken för atelektasutveckling - Sätt E (elastance)= servostyrka på 0. - Byt till CPAP mod. - Tryck på unloading - Öka E relativt snabbt tills du har uppnått det Vt/ MV nivå du önskar jämfört med startläget (4.5-7 ml/ kg resp 0,3-0,4 l/min)). - Ändra gränser i larmfunktionen (displayen). För in alla parameter i barnets observationskurva. För att utvärdera hur din inställning fungerar, titta på hur barnet trivs med dina inställningar, och titta på lungfunktionskurvorna. Jämfört med SIPPV/ SIMV, vill man under PAV kunna se att MAP är lägre, samt att barnet andas relativt snabbt och med andetag som varierar i såväl djup som längd. Kurvan får därmed ett betydligt mer oregelbundet och oroligt utseende jämfört med SIPPV/SIMV. PAV fungerar bara under spontana andetag, och lungfunktionsmätningen varierar beroende av detta. Kan således kräva att det prematura barnet insättes på koffeincitrat innan PAV påbörjas Vad betyder E på 1? Exempel: Nyfödd 1 kg Normal tidal volym 5 ml H 2 0 Normal compliance 1 ml/cm H 2 0/ kg En lungfrisk prematur på 1 kg måste generera 5 cm H 2 0 tryck vid varje inspiration med hjälp av egen andningsmuskulatur. Om compliance minskar till det halva (t.ex. vid RDS) till 0.5 ml/cm H 2 0/ kg; måste barnet skapa dubbelt så högt tryck självt för samma ventilation, d.v.s. tryck motsvarande 10 cm H 2 0. Detta motsvarar elastic unloading (E) på 1.0. Det betyder alltså att när E = 1, övertar respiratorn 50 % av andningsarbetet, så att det sjuka barnet med styva lungor kan andas spontant, men med samma andningsarbete som ett friskt barn. Barn och ungdoms

11 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 11(12) Barn och ungdoms i VI. Extubering Internationella och nationella rekommendationer är eniga om att mycket små omogna barn bör extuberas så tidigt som möjligt. Dessvärre är tidpunket för extubation svår att exakt definiera. Vi tillåter höga pco 2 nivåer, upp mot 8-11, i CPAP hos de minsta omogna barnen, så länge barnet har en andningsdrive och håller ph. Hos lungsjuka barn kan vi extubera från topptryck på cmh 2 O, så länge barnet har en tillfredställande andningsdrive. Vi extuberar även från HFO när MAP nått ner till 8-10 (-12) cmh 2 O. Steroider (hydrocortison) kan övervägas om intubationen varit traumatisk, barnet reintuberats, eller legat mer än en vecka i respirator. Sug i tuben samtidigt som denna drages. Extubation göres lämpligen dagtid. Risken för atelektaser efter extubation minskas om barnen ncpapbehandlas. NIPPV (nasal intermittent positive pressure), dvs användning av ncpap med tillägg av puffar (SiPAP bifasisk ncpap), kan möjligen minska risken för vissa barn att behöva reintuberas pga stigande pco 2. Det är ingen fördel att låta barnen CPAP andas via endotrakealtub innan extubation. VII. Komplikationer till respiratorbehandling Vid akut försämring, kontrollera följande: 1. Maskinen Ger den tryck? Knick? Slang loss någonstans? För mycket fukt i slangarna? Töm! Om respiratorn ej ger tryck och felet inte omedelbart hittas övergå tillfälligt till handventilation. 2. Tubstopp Ovanligt vid god anfuktning. Kontrollera om sug lätt går ned. Om misstanke finns, lyssna. Går luft ned? Titta på flödeskurvorna på respiratorn. Har de normal form så går troligen luft ned. Orsak till tubstopp? 3. Tubdislokation Håll kontroll på tubläget. Markera någonstans tublängden. Lyssna till eventuell sidoskillnad, lyssna över ventrikeln om andningsljud finns där. Ofta hörs biljud från munnen pga flödet från tuben. Titta på flödeskurvan på respiratorn. Kommer det enligt kurvan tillbaka luft i tuben? Om tveksamhet föreligger laryngoskopera och inspektera larynx direkt, reintubera eventuellt. 4. Barnet Pneumothorax - transilluminera! Intrakraniell blödning ultraljud skalle! Atelektas - lungröntgen! Cirkulationspåverkan- blodtryck, kapillär återfyllnad. Ofta beror desaturering på att barnet stänger Barn och ungdoms

12 Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 12(12) Barn och ungdoms i igen /har bronkospasm. Det hjälper då ofta med att kortvarigt höja PIP med 5 cm H 2 O. Om din åtgärd har effekt på hjärtfrekvens och saturation kan du andas ut. Vid utebliven effekt bör du starkt överväga att reintubera! Referenser 1. Donn SM, Wisewell T. Surfactant and Mechanical ventilation. Clinics in Perinatology, Vol 34, 1; Greenough A, Prendergast. Difficult extubation in low birthweight infants. Arch Dis In Childh, Fet and Neon ed, Vol 93; 3, , Lampland A, Mammel M. The role of high-frequency ventilation in neonates. Evidencebased recommendations. Clinics in Perinatology, Vol 34, 1; , Bhuta T, Clark RH, Henderson-Smart DJ. Rescue high frequency oscillatory vs conventional ventilation for infants with severe pulmonary dysfunction born at or near term. Cochr Database Syst Rev 2001;1:CD Schultze A. Acta Paediatr Suppl 2002; 91(437): Schultze A, Bancalari E. Clin Perinatol 2001; Sep;28(3): Schultze m fl. J Ped 1999; 135(3): Dokumenthistorik Utgåva nr: Giltig fr o m: Kommentar till ny utgåva: Godkänd av (namn, titel, datum): Sign Första utgåvan Ulf Samuelsson, Bitr verksamhetschef, Barn och ungdoms

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Infant lung function testing ILFT Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Möjliga undersökningsmetoder för barn under 2(3) år Tidalandningsanalyser Passiv lungmekanik

Läs mer

Behandling med Mekanisk In-Exsufflation (MI-E) Kliniska erfarenheter och evidens

Behandling med Mekanisk In-Exsufflation (MI-E) Kliniska erfarenheter och evidens Behandling med Mekanisk In-Exsufflation (MI-E) Kliniska erfarenheter och evidens Åsa Björkgren leg Sjukgymnast Sofia Broman Specialistsjukgymnast Cecilia Lindström Specialistsjukgymnast Helena Sandin Specialistsjukgymnast

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Intensivvårdsteknik, 8 Högskolepoäng

Intensivvårdsteknik, 8 Högskolepoäng Intensivvårdsteknik, 8 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:1 Ladokkod: 62II01 Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2014-2015. Tentamenskod: Tentamensdatum:

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B).

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B). Fall HT 2014 Fall 1 Fall med LQTS Indikationer för arbetsprov vid LQTS -Arbetsprov kan avmaskera fall av misstänkt LQT 1 eller 2. -Uppföljning av betablockerande medicinering för att utvärdera om adekvat

Läs mer

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny Fall VT 2014 Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny transplantation planeras, därav denna

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Respiration del 1. Struktur och funktion. Disposition 2014-04- 23. 1. Struktur och funktion

Respiration del 1. Struktur och funktion. Disposition 2014-04- 23. 1. Struktur och funktion Respiration del 1 Sjuksköterskeutbildningen VT -14 Lunds universitet Marie Neuman 1. Struktur och funktion 2. Ventilation 3. Gastransport 4. Diffusion 5. Perfusion 6. Gasutbyte 7. Lungmekanik 8. Andningskontroll

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Lungröntgen 2014-10-09. Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet. Mediastinum Diafragma. DT thorax översikt

Lungröntgen 2014-10-09. Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet. Mediastinum Diafragma. DT thorax översikt DT BARNTHORAX Lungröntgen Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet Marika Lidegran Barnröntgen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Solna 1 år När DT thorax på barn? 1

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Innehåll Avsnitt 1: Kretsinställning...1 Öppen säng och kuvös...2 Abdominell sensor...3 Trycknomogram för Infant Flow LP-generator...4 Larmtest...5-6 2-punkts syrgaskalibrering...7-8

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Hur länge kan du hålla andan?

Hur länge kan du hålla andan? Inledning Hur länge kan du hålla andan? Varför går det inte att hålla andan så länge som man skulle vilja? Varför går det inte att simma längre stunder under vatten utan snorkel? Vad är det som gör att

Läs mer

AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym. AVAPS keep. Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation

AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym. AVAPS keep. Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym AVAPS keep Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation Vad är AVAPS? AVAPS är en stödfunktion som kan aktiveras i

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

Kortformsinstruktion. Gasflödesanalysator. VT Plus HF. Firmware version 1.08.05 och högre

Kortformsinstruktion. Gasflödesanalysator. VT Plus HF. Firmware version 1.08.05 och högre TTSF-VTP, ver 090821 Kortformsinstruktion VT Plus HF Gasflödesanalysator Firmware version 1.08.05 och högre Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

Infant Flow. LP-system med fixeringsband

Infant Flow. LP-system med fixeringsband Infant Flow LP-system med fixeringsband Innehåll Förbereda Infant Flow SiPAP-drivenheten... 1 Infant Flow LP-komponenter...2 Komponenter i näsaggregatet...3 Lågtrycksnäsaggregat...4 Nasalprong...5 Nasalmask...6

Läs mer

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

Lik- och Växelriktning

Lik- och Växelriktning FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Feb 2015 2 Innehåll

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Värnamo sjukhus, Geriatriken (GRK)

Värnamo sjukhus, Geriatriken (GRK) Förbättrad vård för patienter med lunginflammation Leg sg Celina Lupinska Leg sg Hanna Ljungman Freij Samrehab, Värnamo Sjukhus Värnamo sjukhus, Geriatriken (GRK) Förbättra insatser på vårdavdelning när

Läs mer

PM Intubation - Extubation

PM Intubation - Extubation Skånes universitetssjukhus Neonatalverksamheten Elisabeth Norman Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum 2014-10-01 Giltigt t.o.m. 2018-10-01 PM Intubation - Extubation Intubation

Läs mer

D-63374-2012. Fler valmöjligheter, enklare beslut. DRÄGER EVITA V300

D-63374-2012. Fler valmöjligheter, enklare beslut. DRÄGER EVITA V300 D-63374-2012 Fler valmöjligheter, enklare beslut. DRÄGER EVITA V300 02 Hur fattar jag rätt beslut idag? D-63267-2012 Hållbara beslut kräver flera alternativ De dagliga kraven på IVA ökar hela tiden: Fler

Läs mer

CVP,PRELOAD.. Roman Aroch 20121214. Pull out, Betty! Pull out!... You ve hit an artery!

CVP,PRELOAD.. Roman Aroch 20121214. Pull out, Betty! Pull out!... You ve hit an artery! CVP,PRELOAD.. Roman Aroch 20121214 Pull out, Betty! Pull out!... You ve hit an artery! CVPleverkirurgi? De>a jag ska inte prata om men Ingen prakesk erfarenhet.. Jobbar mest på IVA Kirurgers inställning

Läs mer

Multifunktionell muggpress Manual

Multifunktionell muggpress Manual Multifunktionell muggpress Manual Produktbeskrivning Muggpressen är liten och portabel och är ett utmärkt redskap att använda på plast, till exempel på marknader. Pressen har fullt digital temperaturkontroll

Läs mer

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck TTSF-BPP2, ver 090821 Kortformsinstruktion BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Fakta om neonatalvård

Fakta om neonatalvård Fakta om neonatalvård Neonatalvård innebär sjukvård av nyfödda barn. Ordet neonatal kommer av neonatalis, där neo är grekiska för ny och natalis är latin och syftar på födelsen. Till neontalvården kommer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Information för besökande till intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Information för besökande till intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett ÖREBRO LÄNS LANDSTING Information för besökande till intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett Välkommen till intensivvårdsavdelningen Lindesbergs lasarett Stentäppsgatan 711 82 Lindesberg Tel:

Läs mer

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Kapnometer Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Världens första underhållsfria kapnometer som andetag för andetag verifierar trakealtubläge vid intubation och lämpar

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Luftveishåndtering og venevei hos barn. Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall

Luftveishåndtering og venevei hos barn. Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall Luftveishåndtering og venevei hos barn Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall Anders Åvall, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Barnenestesi/IVA Luftambulansen Brønnøysund Ambulanshelikoptern Västra

Läs mer

D-76317-2013. Ett framtidsbeslut DRÄGER EVITA INFINITY V500

D-76317-2013. Ett framtidsbeslut DRÄGER EVITA INFINITY V500 D-76317-2013 Ett framtidsbeslut DRÄGER EVITA INFINITY V500 02 Hur kan jag försäkra mig om att vara Förbered för framtiden? D-76319-2013 D-76325-2013 Beslut för högkvalitativ ventilationsterapi Det finns

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

www.lucas-cpr.com a product by JOLIFE När varje sekund räknas...

www.lucas-cpr.com a product by JOLIFE När varje sekund räknas... www.lucas-cpr.com a product by JOLIFE När varje sekund räknas... När va Effektiva, jämna och oavbrutna kompressioner i enlighet med Riktlinjerna HLR 2005 Sternumkompressioner; 100 kompressioner per minut

Läs mer

Röntgen vid lungtransplantation. Margaretha Smith. Lungläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Göteborg

Röntgen vid lungtransplantation. Margaretha Smith. Lungläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Göteborg Röntgen vid lungtransplantation Margaretha Smith. Lungläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Göteborg ISHLT rapport i Prag 2012 (Hertz) Nu uppe i 150 000 toraxtransplanterade pat (178 centra) Lungor

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner 003-07-7 Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras

Läs mer

Transport av sjuka barn

Transport av sjuka barn Transport av sjuka barn Tova Hannegård Hamrin PETS ALB 2013 Disposition Patientkategorier Stabilisering inför transport Övervakning under transport Transportlogistik Typdiagnoser och lite om behandling

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Andning. Hur svårt kan det vara?

Andning. Hur svårt kan det vara? Andning Hur svårt kan det vara? Bertil Brogeland vem är jag och vad gör jag? Gift, en son, bor i villa i Trollhättan, tränar en del, ledare inom skridsko (hastighetsåkning) Andningsterapeut (thoracal mobilisering

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

SUGTEKNIK I ENDOTRAKEALTUB OCH TRAKEALKANYL

SUGTEKNIK I ENDOTRAKEALTUB OCH TRAKEALKANYL Hälsa och samhälle SUGTEKNIK I ENDOTRAKEALTUB OCH TRAKEALKANYL EN LITTERATURSTUDIE ANNA JONSSON ANNA-KARIN NORDH Examensarbete Omvårdnadsvetenskap 61-90 hp Uppdragsutbildning Maj 2008 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Pneumoni. Atelektas Pleuravätska Pneumothorax. Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd

Pneumoni. Atelektas Pleuravätska Pneumothorax. Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd Pneumoni Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd Atelektas Pleuravätska Pneumothorax 1 Bakterier, leukocyter och inflammatorisk vätska samlas i interstitiet

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1

Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1 Barndos 2.1 2010-06-03 1 Dokumentation Version 2.1 Barndos 2.1 2010-06-03 2 BARNDOS 2.1 Läkemedelsdoserna avser användning i samband med anestesi eller vård under ett fåtal dagar på uppvaknings- eller

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer