Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMEs Capacity Building seminars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMEs Capacity Building seminars"

Transkript

1 Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMEs Capacity Building seminars Johan Törnberg Svensk Industriförening, Sinf miljö & kvalitet European Commission DG Environment and Industry

2 Mål med dagen Att ge en generell översikt av ECAP initiativet och över EUs miljöarbete riktat mot SME Att ge en introduktion till möjligheter till EU-finansierat stöd för miljöinvesteringar i SME Att visa ECAPs nya websida och visa hur den kan användas Att uppmuntra ett ökat engagemang och ansvarstagande hos intermediära organisationer (branschorganisationer m.m.) I syfte att hjälpa mikro- och småföretag att uppfylla miljölagstiftning Att stödja uppbyggandet av eller stärka befintligt lokalt nätverk av miljöexperter i näringslivsstödjande organisationer (Branschorganisationer, Handelskammare, Euro Info Centres, eller andra aktörer) Att öka medvetenheten kring hur behoven hos SME kan bemötas för att de ska efterleva lagkrav eller öka sin miljöprestanda Att visa goda exempel Att identifiera de problem som kan uppstå i kommunikationen med SME och att presentera de bästa lösningarna för en riktigoch effektiv spridning av ECAPs budskap

3 Agenda Förmiddag : Välkomnande och presentation av projektet : Videpresentation av ett konkret exempel : Information om miljölagstiftning Paus : Hitta svaren, erbjuda lösningar : SMEs lagefterlevnad och miljöprestanda: verktyg och metoder Eftermiddag : EU-finansierat stöd till SME för miljöinvesteringar Paus : Bygga lokala nätverk : Presentation av några genomförda projekt att dra lärdom av : Frågor, svar och diskussion 17:00-17:15 Utvärderingsformulär Lunch : Frågor, svar och diskussion

4 Introduktion ECAP och SME - varför? Medvetenhet kring begränsningen av naturresurser Sustainable Development Strategy (Europeiska rådet, Juni 2006) "to gradually change our current unsustainable consumption and production patterns and the non-integrated approach to policy-making Små och medelstora företag har en viktig roll att spela för att kunna skifta den europeiska ekonomin till en mer hållbar produktion och hållbara konsumtionsmönster, eftersom de utgör en stor del av den totala europeiska ekonomin

5 SMEs miljöpåverkan SMES 70% av all industriell förorening inom EU Påverkan på den lokala miljön ochsamhällen: I vissa fall kan det var stor lokal påverkan Problemet ärframförallt deras totala gemensamma påverkan SMEs i EU: 23 miljoner 99% av alla företag 57% av den totala ekonomin Medium (50-249) 18% Small (10-49) 19% Micro (1-9) 20% Large (250+) 43% Medium (50-249) 18,20% Micro (1-9) 19,70% Small (10-49) 19% 19% Large (250+) 43,10% Share of the number of enterprises in the business enterprise population Source DG Enterprise Value added of SMEs' sector Source Eurostat (2005)

6 Interna hinder för SME De huvudsakliga hindren för SME med att efterleva miljölagstiftning och genomföra miljöförbättringar är: Omedvetenhet och okunskap kring miljöproblem och miljöpåverkan Omedvetenhet kring dom potentiella vinsterna med miljöledning och livscykel-tänkande Otillräcklig tillgång till miljöinformation, verktyg och utbildning Begränsade finansiella och mänskliga resurser för att ta itu med lagefterlevnad Relativt kortsiktig affärsplanering

7 Miljöpåverkan av SME SME-branscher med en betydande miljöpåverkan är: metallbearbetning Viss elektronikkonstruktion livsmedel tobak tryckerier textilïndustrin Läderbearbetning Viss träbearbetning skogsbruk pappersmasseindustrin kemikalietillverkning

8 Medvetenhet kring miljöpåverkan mellan 75% och 90% tycker inte att deras verksamhet ger upphov till någon miljöpåverkan Ofta omnämns kemikalieförvaring, bränslen och oljehantering samt avfallshantering som påverkande aktiviteter nästan 70% har inte infört något arbetssätt för att minska sin miljöpåverkan bara 6% har ett fungerande miljöledningssystem (MLS) En studie visar att införandet av ett MLS leder till betydande förändringar särskilt med avseende på användandet av innovativa och mer miljövänliga metoder och produkter

9 Antal tidigare initiativ genomförda i olika länder Austria Belgium Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Hungary Italy Netherlands Slovenia Spain Sweden UK Japan USA

10 Typ av support och service i de utvalda projekten Typ ID. Exempel Passiv information och rådgivningsverktyg Aktivt/Direkt stöd och råd Utbildning Nätverkande Uppmuntran Frivilliga åtaganden PI AS TR NE IN VA Websidor, kampanjer med information om miljölagstiftning eller miljöledning Dessa projekt har en mer handgripligt tillvägagångssätt med personlig rådgivning och coachning. Utbildning är en nödvändig del av flera miljöledningssystemsinitiativ. Förståelse för nätverkens roll är viktig för att kompensera för bristen på kunskaps- och tidsresurser i det egna företaget. Ekonomisk uppmuntran och marknadsuppmuntran för att framställa mer milijövänliga produkter och tjänster En väg att arbeta med miljömål för att undvika att inte uppfylla miljölagstiftning Source: IEEP (2006)

11 Utvalda Case Studies Name (Country) 1. IHOBE (Spain) 2. Stimular (Netherlands) 3. Small Business Ombudsman (USA) 4. NetRegs (UK) 5. EnergiGuiden (Denmark) 6. VAMIL and MIA/EIA (Netherlands) 7. PBE+ (France) 8. Sitra Environmental Programme (Finland) 9. London Remade (UK) 10. EMAS Easy (Hungary) 11. Bavarian Environmental Agreement (Germany) 12. Ökoprofit (Austria) 13. Hackefors Model (Sweden) 14. Business Environment Coordinators (BECS) (UK) 15. UWE Team of Environmental Advisors (Belgium) 16. On the road to EPD (Sweden) 17. Giada Project (Italy) PI AS Type of support TR NE IN VA Geo Cover. NA MR

12 EU lagstiftning som omfattar SME Luftkvalitet, utsläppshandel och buller Kemikalier (REACH) Energi Avfall Vatten Grönare produkter Miljöledning Life Cycle Assessment Corporate Social Responsibility

13 Kemiska produkter: REACH Direktivet EUs nya kemikalielagstiftning REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Trädde i kraft 1 Juni ett integrerat system för registering, utvärdering och tillstånd för kemikalier med målet att förbättra hälsa och miljö och samtidigt behålla kemikalieindustrins konkurrenskraft och forskning

14 Eco-design Direktivet Miljövänlig design av energianvändande produkter Konkret tillämpning av Integrated Product Policy(IPP) Definition av principer, förutsättningar och kriterier för att ställa miljökrav på energiaanvändande utrustning..

15 Elektroniskt avfall WEEE Direktivet om avfall från elektriska eller elektroniska produkter Syftar till att öka återvinningen av elektirskt och elektroniskt avfall samt att skadliga kemikalier omhändertas och behandlas på ett säkert sätt. 10 kategorier 1. Stora huhållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT och telekommunikationsutrustning 4. Konsumentartiklar 5. Ljuskällor 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker fritids- och sportutrustning 8. Medicinska hjälpmedel 9. Mät- och kontrollutrustning 10. Automatic dispensers.

16 Elektroniskt avfall RoHS Direktivet ROHS direktivet kompletterar WEEE direktivet på så sätt att det ska minska miljöpåverkan från elekroniskt avfall genom att förbjuda användandet av vissa skadliga ämnen i sådana produkter. Producenter måste kunna visa att deras produkter inte innehåller mer än tillåtna mänder av följande ämnen: Bly, Kvicksilver, Kadmium, Sexvärt krom Polybromerade bifenyler (PBB)

17 Var hittar man miljölagstiftning i Sverige? All lagstiftning finns på Branschföreningar kan ofta hjälpa till med listor Många konsultbolag har tagit fram verktyg för uppdatering/prenumeration på lagar. Viktigt med analysen kring hur lagen berör företaget, inte bara ta fram en lista. Ett exempel:

18 Miljöproblem för SMEs Huruppkommermedvetenhet kring miljöprolem? Hur försöker SME lösa problem? Vad är begränsningen och effekterna av den nuvarande ståndpunkten? Vilka är de föreslagna åtgärderna som ECAP beslutat för attkomma vidare? Case studies

19 SMEs egen miljöhemsida Integrerad med Generell information om existerarande och kommande miljölagstiftning som berör SME Tillgängliga miljöledningsverktyg Bidrags möjligheter, Ett urval med goda exempel, Tillgängligt utbildning Länkar till nationella inititiativ eller andra specifika informationskällor.

20 Programmets huvudämnen Länkar till andra web-sidor Regionala kontakter Aktiv information Work area

21 Case Studies: Energiguiden (Danmark) Energi Guide: Energikonsulter har påpekat att dom är nöjda med de verktyg, eftersom 80% använder verktyget och 83 % anser att verktyget gör vardagen lättare. En undersökning av maskinkomponentsföretag och skogsbruk visade att 40% av målgruppen har hört talas om den här siten och 14% hade besökt hemsidan.

22 Case Studies: NetRegs (Storbrittanien) En gratis hemsida som vill hjälpa SME coh erbjuder: sektor-specifika guidelines för över 100 sektorer Management Guidelines omfattande olika aspekter I affärsprocesser från råmaterial inflöden till avfallshanteringen. 57% av engelska SME har använt NetRegs websida mer än en gång och dessutom har 28.5% använt den mer än 10 gånger. Organisationsförändringar som ett resultat av besöket på NetRegs hemsikda: 61% hade försäkrat att dom redan uppfyllde lagstftning eller har gjort en del småändringar. 17% har identifierat områden där ändringar behövdes men har ej hunnit införa det

23 Finansieringsprogram Generella Funding Programmes LIFE+ flerårigt program CIP - Competitiveness and Innovation framework Programme New instruments of the Cohesion Policy JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises FP7 7:e ramprogrammet för forskning och utbeckling

24 ECAPs Aktions Plan: 2:a temat Mer tillgängliga skräddarsydda miljöledningssystem (EMS) För att integrera miljöhänsyn in i SMEs kärnverksamhet på ett konsekvent och kostnadseffektivt sätt

25 MLS for SMEs: Verktyg, drivkrafter, hinder och effekter Kundkrav Ekonomiska styrverktyg Image Driv krafter Ledningsåtaganden Lagkrav Kostnad s bespari ngar Verktyg Group demands Sektor och storleksralaterade drivkraftar H I N D E R Höga kostnader Dåligt anpassade verktg Svag efterfrågan Marknadsproblem Avsaknad av tid och resurser Verktyg Otillräcklig kunskap Brist på motivation Otillräckligt ledarskap Svagt stöd från omgivningen R E S U L T A T Interna resultat Organisatoriska vinster Ekonomiska vinster Externa resultat Kommersiella vinster Miljövinster Kommunikationsvinster Attityder Samarbete med andra akntörer Source: Report 2003 by the Swedish Business Development Agency NUTEK, and BEST Project Expert Group Final Report 2004

26 Vilket MLS för SMEs? Vid sidan om EMAS har även många andra typer av MLS utvecklats. Dessa är framtagna för att bättre passa ett mindre företag eller någon specifik bransch. Eco-Lighthouse Program (Norge) The ACORN model (Storbrittanien) ÖKOPROFIT (AT)

27 Eco-mapping : det intuitiva tillvägagångsättet Analysera och styr det som är viktigti verksamheten Få en handliningsplan på direkten Source: Heinz-Werner Engel

28 Svenska initiativ MLS och SME Miljödiplomering Flera organisationer som delar ut miljödiplom har anslutit sig till Föreningen Svensk Miljöbas och tagit fram gemensamma kriterier för vad ett miljödiplom ska innehålla. Några av dessa är, Göteborgs Miljödiplom, Stockholms Stads Miljödiplom (har övergått till Miljöstegen och Sinf miljö&kvalitet) Järfälla kommun Mfl. Gå in och titta på

29 ECAP Action plan: 4:e temat Skapandet av ett nätverk med miljöexperter på lokal nivå verkar vara den bästa lösningen för att förse SME med svar på deras frågor om miljöproblem och skyldigheter. Bygga lokalt nätverk för SME För att överkomma bristen på hur man ska göra på små företag.

30 The Euro Info Centres (EIC) Nätverk EICs nätverk kommer hjälpa till att bygga det lokala nätverket av experter genom att: Agera katalysator I skapandet av partnerskap med kommunala, statliga eller privata organisationer. att utbyta goda exempel på genomförande eller andra erfarenheter. För att förbättra SMEs miljöprestanda Arbeta proaktivt med

31 Nätverksbyggande bland företag Horisontella: klusterbildande av SME som ligger I samma område, men behöver nödvändigtvis inte vara från samma bransch. Hackefors Modellen Sweden Territorial EMAS - Prato, Italy Multi-stakeholder: bestående av en blandning av både privata och offentliga intressenter: Performance Bretagne Environnement Plus - France Bavarian Environmental Pact

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR)

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) I genomförandet av strategierna för biståndet ska Sida samverka med olika aktörer. Dessa riktlinjer bildar, tillsammans med Sidas B4D-program,

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA.

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA. Working paper/pm 2011:36 Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA Tillväxtanalys har haft Näringsdepartementets uppdrag

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7 eìã~å=êéëçìêåé=ã~å~öéãéåí=á= ãáäà ~êäéíéí= = = J=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=áãéäéãéåíéêáåö= çåü=ñ ê=~íí=å =ãáäà ã ëëáö= Ñê~ãÖ åö= = = = bå=ñ~ääëíìçáé=é =på~åçáå=eçíéäë=pîéêáöé= `ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå Miljö och hållbart

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA Arbetsrapport R2006:005 Grön offentlig upphandling i Japan och USA Lärdomar för Sverige Eva Ahlner Susanna Hurtig Izumi Tanaka ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Företagens sociala ansvar och den svenska modellen

Företagens sociala ansvar och den svenska modellen 2006:9 Magnus Frostenson och Tommy Borglund Företagens sociala ansvar och den svenska modellen Magnus Frostenson och Tommy Borglund Företagens sociala ansvar och den svenska modellen Sieps 2006:9 Rapport

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ

Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ CEN/TC Date: 2009-09 CWA 99999:2009.5 CEN/TC Sekretariat: ON Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ Document type: CWA Document subtype: Document stage:

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer