Regionbildning Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionbildning Uppsala län"

Transkript

1

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2017 Sammanfattning av ärendet Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret och att det i Uppsala län därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige. Att bilda region Uppsala innebär att landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Älvkarleby kommun kommer få yttra sig över detta i två remisser. Den första remissen (se bilaga) innebär att ta ställning till om kommunen tillstyrker att landstinget ansöker om att bilda region Uppsala. Den andra remissen innebär en möjlighet för kommunen att lämna synpunkter på hur kommunen ska få inflytande samt hur vi anser att detta organiseras på bästa sätt. Beslutsunderlag Remiss om Region Uppsala CK Ärende Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och att det i Uppsala län därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige. Det är ett krav från regeringen att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om att bilda region. För att regeringskansliet ska hinna bereda en ansökan om att bilda regionkommun med start 1 januari 2017 behövs ett beslut i landstingsfullmäktige den 30 september Beslutet ska föregås av en remiss (se bilaga) till kommunerna. I denna ombeds Älvkarleby kommun att ta ställning till om man tillstyrker att landstinget ansöker hos regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och att det därmed bildas en regionkommun med ett direktvalt regionfullmäktige. Remisstiden sträcker sig mellan den 5 maj och den 30 juni Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. De viktigaste uppgifterna för Region Uppsala utöver de som landstinget ÄLVKARLEBY KOMMUN Postadress Box 4, Skutskär växel orgnr

4 2(2) redan har - blir att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi, RUS), samordna insatser för genomförandet av strategin samt att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, dvs samma uppgifter som regionförbundet Uppsala län har idag. Region Uppsala får också besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Region Uppsala får även utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Förbundsstyrelsens arbetsutskott i Regionförbundet Uppsala län, förstärkt med landstingsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande utgör politisk styrgrupp för bildandet av Region Uppsala. Regionförbundets förbundsstyrelse utgör politisk referensgrupp. Landstingsdirektören tillsammans med regiondirektören har utsetts till projektledare för bildandet av Region Uppsala. Regionförbundet Uppsala län är ett kommunalförbund med länets åtta kommuner och landstinget som medlemmar. I dag har kommunerna således ett direkt inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna. Samtliga kommunstyrelseordförande och ledande oppositionspolitiker sitter i förbundets styrelse. Landstinget Uppsala län anser att det är en prioriterad uppgift att framöver identifiera formerna för inflytande för kommunerna i Region Uppsala. Frågan hänger nära ihop med en utredning som landstinget ska göra om vilka uppgifter Region Uppsala ska ha utöver de som Landstinget i Uppsala län har i dag och de som regleras i Lagen om regionalt utvecklingsansvar. Landstingsstyrelsen kommer därför den 1 juni att besluta om ytterligare en remiss till kommunerna för att förbereda genomförandet av regionbildningen. I denna remiss kan kommunerna lämna synpunkter kring: - Hur kommunernas inflytande över de regionala utvecklings- och planeringsfrågorna säkras i den nya regionkommunen Hur samverkan mellan kommunerna och regionkommunen ska organiseras och struktureras Vilka frågor (utöver de som Landstinget i Uppsala län har i dag och de som regleras i Lagen om regionalt utvecklingsansvar) kommunerna anser ska Region Uppsala ska ha ansvar för. Anna-Karin Karlsson Kommunchef Kommunstyrelsen Beslutet lämnas till Landstinget Uppsala län

5

6

7

8

9

10

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Handläggare Sofie Åberg Kommunarkitekt Detaljplan för Östanån 2:19 och 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby Dnr KS 1014/ Förslag till beslut 1. Detaljplanen, för Östanån 2:19 och 2:39, antas. Sammanfattning av ärendet Detaljplan, för utvidgad och utökad byggrätt, inom delar av fastigheterna Östanån 2:19 och 2:39 i Älvkarleby. Detaljplanen består endast av kvartersmark och medger byggrätt för maximalt två tomter. I gällande detaljplan fanns en mindre byggrätt, för en tomt, och resten av marken är allmän parkmark, som ska vara tillgänglig för allmänheten. De delar av fastigheterna som inte har planlagts har befunnits ha höga frilufts- och kulturvärden samt mycket höga naturskyddsvärden. Den äldre och gällande detaljplanens bestämmelser om parkmark kvarstår i de delarna. Detaljplanen har tagits fram med normalt planförfarande och har varit föremål för samråd och granskning. Samrådsredogörelse och särskilt utlåtande, som visar samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande till inkomna synpunkter, finns bland planhandlingarna. En del synpunkter som framkommit i samråden har föranlett ändringar i planförslaget, under planprocessen, men det finns också kvarstående synpunkter som inte har beaktats (ingen ändring av planförslaget har vidtagits på grund av dem). Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt planförslaget Beslutsunderlag Särskilt utlåtande / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Planbeskrivning / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Genomförandebeskrivning / Sofie Åberg / Plankarta med bestämmelser / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Samrådsredogörelse / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Inkomna synpunkter efter granskningen / 2015 Inkomna synpunkter efter första samrådet / 2014 Sammanställning av naturinventeringar utförda på ängarna vid Sand / Upplandsstiftelsen / 2013 ÄLVKARLEBY KOMMUN Postadress Box 4, Skutskär växel orgnr

12 2(2) Sofie Åberg Kommunarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutet lämnas till Samhällsbyggnadschef Bygg- och miljöchef Kommunarkitekt

13

14

15 Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen DNR 2012/013 Sofie Åberg Antagandehandling Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och grundkarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Särskilt utlåtande Behovsbedömning Fastighetsförteckning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att skapa utvidgad och utökad byggrätt, på fastigheter i Sandområdet. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Inga miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas och planen är förenlig med riksintressen i området.

16 PLANDATA Läge Planområdet är beläget i orten Älvkarleby i Älvkarleby kommun, och omfattar delar av två privatägda fastigheter, Östanån 2:19 samt 2:39. Planområdet är cirka kvm stort. Markägo-förhållanden Marken är privatägd. Fastigheterna har samma ägare. Nuvarande markanvändning Nuvarande markanvändning är tomtmark. Den röda rutan visar ungefärligt detaljplaneområde i Älvkarleby

17 TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplanen pekar ut området som en del av ett område med kulturmiljö av regionalt intresse där restriktivitet ska ske vid kompletteringar i bebyggelsen. Gällande detaljplan Älv-DP-3/03-ÄLV Byggnadsplan fastställd 20 mars I planområdet återfinns små byggrätter för bostäder och i övrigt allmän platsmark centralt i området (parkmark). Den allmänna platsmarken sträcker sig som ett stråk ner mot älven. Stråket finns också kvar i en nyare detaljplan som gjorts över området väster om Sandvägen. Gällande detaljplan över fastigheterna (väster om Sandvägen är denna plan ersatt av en ny detaljplan) Kommunala beslut Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 8 juli 2011 beslut om positivt planbesked för att pröva lämpligheten av utökade byggrätter på fastigheterna. Behovsbedömning Behovsbedömningen visar att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för planområdet. Riksintressen Hela planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, enligt 3 kap. miljöbalken, och geografiska hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. Strandskydd Utökat strandskydd (300 m) över hela planområdet och det upphävs inom

18 kvartersmarken. Planområdet är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom vägar och planlagd bebyggelse. Naturvårdsprogram Planområdet ligger precis intill ett skyddsområde i Uppsala läns naturvårdsprogram. Det området har klassning 1. Bevarandevärden i programmet som har betydelse för planen är örtrika partier. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Planområdet är påverkat av geologiska lämningar och en tydligt avgränsad slänt delar ena fastigheten (2:19) i två platåer. Fastigheterna är idag tydligt avdelade med staket efter ungefär en tredjedel av sin längd och används som tomtmark längs med Sandvägen medan resterande två tredjedelar mark är obrukad ängsmark, en lövskogsdunge och en liten del av en bäck som går i fastigheternas östra gräns. Inom planområdet består naturtypen av gräsmark som förr varit en del av det gamla jordbrukslandskapet på platsen. En botanisk naturinventering av ängsmark på den delen av fastigheterna som inte används som tomtmark samt i närområdet har under 2012 utförts av Naturskyddsförenigen och Upplandsstiftelsen. Flera signalarter och rara örter (bland annat rödlistade) hittades och även rödlistade insekter (se sammanställning av naturinventeringar utförda på ängarna i Sand 2013). Området strax öster om planområdet består av lågväxande torrbackar och här växer bland annat toppjungfrulin, en rödlistad art (sårbar) som har minskat kraftigt i Uppsala län (ca 50 %). Sandmarksängarna i närheten av planområdet är också en naturtyp som har minskat kraftigt i Älvkarleby kommun (80-90 %). Planområde och närområde

19 Restaureringsstöd har beviljats för de delar av ängarna som är kommunalt ägda (och avtal håller på att skrivas för kyrkans mark), och i Upplandstiftelsens regi kommer de snart att börja hävdas. En del av kvartersmarken, i östra delen, förses med egenskapsbestämmelsen naturmark/äng, för att skydda naturmiljön i planens närområde. Strandskydd Strandskyddet hävs inom planområdet. Särskilt skäl är redan ianspråktagen mark och åtskillnad från stranden genom väg och bebyggelse. Det enskilda intresset av att få utökade byggrätter är stor. Friluftsliv Ängen bakom de befintliga tomterna kan idag användas som rekreations- eller friluftsområde, men det sker i ringa omfattning. Potential för ett mer frekvent nyttjande finns dock. För att återskapa gynnsamma förhållanden för den rara botaniken i området och för att ängen ska kunna nyttjas mer som rekreationsområde och resurs för det rörliga friluftslivet har kommunen, sedan vintern 2013, avtal med Upplandsstiftelsen om att stiftelsen arrenderar och ska slå de delar av ängen som ägs av kommunen. Kulturmiljö Översiktsplanen pekar ut området som en del av ett område med kulturmiljö av regionalt intresse Äl 7 Östanån. Intresset inriktas speciellt på kyrkan och hembygdsgården i Älvkarleby samt välbevarade mindre och större gårdar, från 1800-talet. Men samma plan manar också till stor restriktivitet och varsamhet vad gäller bebyggelsekompletteringar. Planområdet och närområdet till det är del av ett äldre kulturmiljölandskap och här har bedrivits jordbruk (åker). Rester av detta landskap finns framförallt utanför planområdet i den ängsmark och den lövskogsdunge som finns där. Befintliga hus längs Sandvägen Det införs varsamhets- och utseendebestämmelser i detaljplanen som syftar till att byggrätterna ska anpassas till kulturmiljön. Planområdet får bara indelas i maximalt två fastigheter för att behålla den öppna karaktären i området. Bebyggelse och gestaltning Ny bebyggelse ska utformas med träfasader och sadeltak om grader, för att utgöra ett bra komplement till kulturmiljön och ängsområdet. Huvudbyggnader får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 4,5 meter och största byggnadsarea 160 kvm. Komplementbyggnader får uppföras i två enheter om vardera 60 kvm och 40

20 kvm. Högsta byggnadshöjd 3,5 m. Komplementbyggnadsrätten har ökats något då det totalt blir mindre bebyggelse i området än i tidigare planförslag och för att kunna medge garage även om man i framtiden behåller den större stugan på Östanån 2:39. För att legitimera den stugan är den största komplementbyggnadsrätten satt till 60 kvm. Byggnader uppförs fristående för att få gårdsbildande lägen. Färgsättning enligt tradition i bygden och anpassad till omgivningen. Lämpliga färger är röda, ljusa eller mörka. Lämpliga takmaterial är tegel, slätplåt eller papp. Kommunikationer Via Sandvägen tar man sig ut på Östanåvägen (norr- eller söderut) och sedan till riksväg 76 mot Skutskär-Gävle eller Skärplinge-Östhammar. Väg 76 ansluter efter ca 1 km söderut till väg 291 mot Marma-Tierp och E4. Det går bussar på Östanåvägen med hållplatser ca 300 m öster om planområdet. Vattenskyddsområde och sårbarhet för grundvatten Ena fastigheten (2:39) ligger inom område för primärt vattenskyddsområde. Området har hög sårbaret för grundvattnet på grund av risk för snabb infiltration, då marken består av sand/grus. Miljökonsekvensnormer anger ingen risk för försämring av vattnet och vanlig bostadsbebyggelse beräknas inte medföra några särskilda risker. Grundvatten, sårbarhetskarta Mörkröd: Högrisk med betydande grundvattensmagasin. Ljusröd: Hög risk Randigt: Vattenskyddsområde Prickigt: Strandskydd. Översvämningsrisk Området löper risk att drabbas av översvämning vid årsflöden och samtidigt pågående dammbrott. Detta medför inga särskilda restriktioner i enlighet med Boverkets rekommendationer. Ingen känd risk för översvämning vid 100-årsflöden. Radon Marken är troligtvis normalradonmark. Lämpligt grundläggningssätt för byggnation undersöks i bygglovet.

21 Geoteknik På grund av stora och branta nivåskillnader i kombination med sandiga och grusiga marker krävs geoteknisk bedömning och eventuellt utredning, för att fastställa lämpligt grundläggningssätt för byggnader, i samband med bygglovsprövning. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp och nya byggnader ska anslutas till det kommunala nätet. Kommunalt omhändertagande av dagvatten finns inte i bostadsområdet. Riskerna med dagvattnet bedöms inte som särskilt höga vid bostadsbebyggelse. Planbestämmelse som hindrar asfalts-, och stenbeläggning införs dock på plankartan för att motverka ökade punktutsläpp till vattentäkten. Ledningar i mark Det finns el-, tele- och vattenledningar i mark längs Sandvägen samt indraget på befintlig tomt. För markledningar, förutom serviser reserveras mark som u- område på plankartan. Avfall Avfall ska tas om hand kommunalt. Bredband Fiber finns närmast vid Östangård vid Östanåvägen, ca 200 meter österut. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Planens genomförandetid är 15 år. Utökad lovplikt Bygglovplikten utökas till att även omfatta fasad- och takfärg samt tak- och fasadmaterial. Den utökade lovplikten är avgiftsfri enligt PBL-rekommendationer (på grund av att kulturmiljövärdet manar fram detta). Fastighetsrättsliga frågor Planområdet kan indelas i maximalt två fastigheter, genom planbestämmelse om maximalt två huvudbyggnader inom kvarteret och en huvudbyggnad per fastighet. Minsta fastighetsstorlek får vara 900 kvm, vilket ger en exploateringsgrad på 33 % (bygglovsbefriade komplementbyggnader är inräknade), tätare bebyggelse på en fastighet bedöms inte som lämpligt. Strandskydd Strandskyddet upphävs inom planområdet.

22 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE En behovsbedömning visar på att ingen MKB behövs. Viss påverkan på gräsmark/äldre ängsmark som kan exploateras i högre utsträckning. Sofie Åberg Kommunarkitekt

23 Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen DNR 2012/013 Sofie Åberg Antagandehandling Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år. Det är under den tiden byggrätterna garanteras. Om inte planen är genomförd inom tidsramen kan kommunen lösa in kvartersmarken med, icke genomförda, byggrätter om det är viktigt genomföra planen. TEKNISKA FRÅGOR Vatten och avloppsanläggningar Området ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ny tomt ska anslutas till kommunala nätet. Ledningar Det finns el, tele och vattenledningar i markledningar längs Sandvägen. För markledningarna reserveras u- område i planen. Den marken får inte bebyggas. Avfall Avfallet ska tas om hand kommunalt.

24 Bredband Fiber finns närmast 200 meter österut. Grundläggningssätt för byggnader Geoteknisk utredning krävs för att fastställa lämpligt grundläggningssätt för byggnader på grund av risker för förhöjda radonvärden och ras. EKONOMISKA OCH FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Om fastigheterna ska ändras i storlek krävs fastighetsreglering. Fastighetsägare står för kostnader som uppkommer om fastighetsregleringar ska ske inom planområdet, och som sker på fastighetsägares initiativ. Sofie Åberg Kommunarkitekt

25 Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen DNR 2012/013 Sofie Åberg Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planens syfte Syftet med detaljplanen har varit att pröva frågan om fler byggrätter för nya bostäder i Sandområdet i Älvkarleby, samt att befästa vissa höga naturvärden för delar av ett ängsområde. Planförfarande Planförslaget tas fram med normalt planförfarande (PBL 2010:900). Samråd i enlighet med plan- och bygglagen har hållits. En granskningsperiod kommer att följa. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige. Samråd detaljplaneförslaget Detaljplanen har varit föremål för samråd från och med den 24 juni till och med den 2 september. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall. Under samrådstiden anordnades ett samrådsmöte den 18:e augusti. Denna redogörelse är ett utlåtande och en redogörelse efter det skriftliga samrådet. Den visar också kommunens ställningstagande till inkomna yttranden samt hur planförslaget påverkas av de inkomna synpunkterna. Inkomna skriftliga synpunkter bifogas i sin helhet denna redogörelse och kommunens kommentarer till dem finns i detta dokument. 1

26 Utlåtande efter samrådet Detaljplaneläggningen Älvkarleby kommuns samhällsbyggnadsnämnd har prövat lämpligheten av fler tomter och byggrätter än dagens, på två befintliga fastigheter, Östanån 2:19 och 2:39, i Sandområdet i orten Älvkarleby. Detta har gjorts genom detaljplaneläggning och ett första samråd av ett detaljplaneförslag har hållits. Förslaget har också behandlat frågan om att utöka en i detaljplan befintlig byggrätt på ena fastigheten (2:39) och se över om det också går att medge byggrätt för en stuga på Östanån 2:19 som inte har byggrätt i detaljplan idag. Kommunens avsikt att pröva frågan genom detaljplaneläggning fastställdes i ett planbesked. I planbeskedet lyfte kommunen frågan om att vissa allmänna intressen på platsen är starka. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg det dock lämpligt att avväga de allmänna intressena mot det enskilda intresset av att exploatera, genom planläggning Slutsats efter samrådet Kommunen har genom planmonopolet ansvaret att pröva frågor om lämplig mark- och vattenanvändning i enlighet med plan- och bygglagen. I detaljplaneärenden ska markens lämplighet för bebyggelse prövas. Att det är möjligt att bygga på en viss plats, och/eller att det finns ett starkt enskilt intresse av det, är inte alltid enkom ett tillräckligt skäl för att exploatering ska vara lämplig. Slutsatsen av det första samrådet, genom ett i samrådet klargörande av områdets förutsättningar, visar att det är olämpligt med flertalet nya tomter och byggrätter på fastigheterna men att utökad byggrätt kan läggas ut på den delen av fastigheterna som används som tomtmark. Utökningen kan fortsätta behandlas i nuvarande detaljplanläggning, där en granskningsperiod återstår. Lämplig markanvändning för resterande delen av fastigheterna bedöms fortfarande kvarstå som allmän platsmark såsom reglerat i gällande detaljplan. Det samlade värdet av de allmänna intressena i området väger tyngre än det enskilda intresset av att anlägga flertalet nya tomter på fastigheterna. De allmänna intressena är riksintressen och övriga allmänna intressen såsom värdefulla friluftsliv-, natur- och kulturmiljöintressen. Planområdets regleringar, värden och skydd som har betydelse för detta utlåtande och för detaljplaneläggningen Gällande detaljplan I planområdet gäller en byggnadsplan som fastställdes På fastigheten Östanån 2:19 planlades en byggrätt i västra delen och 2:39 fick en väldigt liten andel av en byggrätt som i huvudsak placerades över fastigheten norröver, på Östanån 2:42. Som det verkar tänkte man sig en fastighetsreglering över de sistnämnda fastigheterna. Övriga delar av fastigheterna i planområdet planlades som allmän platsmark (parkmark). Detta motiverades av att marken var jordbruksmark som fortsättningsvis skulle kunna användas för jordbruksändamål. Dessutom var ett syfte och en intention att det ur miljösynpunkt var värdefullt att jordbruksmarken hölls i hävd. Den allmänna platsmarken över fastigheterna och ner mot Sandvägen utgör ett grönt stråk ner mot älven som även befästs i en ny detaljplan väster om Sand- 2

27 vägen. Kommuntäckande översiktsplan I den kommuntäckande översiktsplanen, från 2009, anges att planområdet ingår i en kulturmiljö av regionalt intresse och att bebyggelsekompletteringar i denna miljö bör ske mycket restriktivt och varsamt. Kulturlandskap, naturmiljö och naturvärden Stora delar av planområdet ingår i ett större sammanhängande ängsområde och äldre kulturlandskap som bär värdefulla spår efter tidigare agrara näringar, och som har stora kulturmiljö- och upplevelsevärden och framförallt mycket höga naturvärden. Ängen i Sand är av typen kalkgräsmark/stäppartad torräng vilket är en ovanlig naturtyp. Ängsmarkerna representerar en naturmiljö som har minskat starkt i hela landet och som är särskilt intressant ur biologisk synpunkt. Det finns bedömningar som gör gällande att så mycket som 80-90% av de öppna hävdade markerna försvunnit i kommunen sen början av 1900-talet. Inom hela ängen har det efter inventeringar påträffats flera intressanta och rödlistade växter och insekter fast inventeringarna är långt ifrån heltäckande. De kalkrika gräsmarkerna levererar en rik och varierad nektar- och pollenflora och de rara arterna är signalarter som indikerar värdefull naturmiljö. Naturtypen är artrik både vad gäller kärlväxter och värmekrävande insekter. Centralt inom planområdet, på den delen av marken som lagts ut som ny tomtmark, finns en värdefull torrbacke, inom den har den hotade arten toppjungfrulin hittats. Denna art har klassats som en rödlistad och sårbar art enligt Naturvårdsverket, med risk för att den kan komma att försvinna från Sverige. Denna art har minskat starkt i länet, i omfattningen omkring 50 %, enligt redovisade studier (Svensk botanisk tidsskrift år 2009). I denna del av planområdet växer också flera värdefulla värdväxter eller nektarkällor för insekter i området. I den sydöstra delen av planområdet, i det område som avsatts som naturmark i samrådsförslaget av detaljplanen, kan man också finna spår av det gamla kultur- och jordbrukslandskapet i den lövskogsdunge som finns på platsen. Riksintressen Planområdet återfinns inom två riksintressen: riksintresset för rörligt friluftsliv enligt Miljöbalkens 3:e kapitel och geografiska hushållningsbestämmelser. Det sistnämnda är ett riksintresse där mark- och vattenområden runt Dalälven pekas ut direkt i Miljöbalkens 4:e kapitel. Det samlade värdet i det intresset förknippas bland annat med att landskapet ska hållas öppet och att växters och djurs livsbetingelser ska tillgodoses. Riksintresset för rörligt friluftsliv innebär att behov av grönområden i tätorter och närheten av tätorter ska beaktas i beslut som rör intresset. Värdena i intresset är också framåtsyftande vilket även innebär att miljöer som har förutsättningar och potential till att bli värdefulla för friluftslivet skyddas, inte enbart områden som nyttjas frekvent för stunden. De frilufts-, kultur- och naturskyddsvärden som finns på platsen är starka och risken för att miljön ska skadas allvarligt finns om kommunen börjar fragmen- 3

28 tisera området. På sikt kan riksintressena skadas påtagligt om enskilda intressen, ett efter ett, får tillåtas väga tyngre på platsen. För det geografiska hushållningsintresset finns möjlighet att tillämpa tätortsutveckling som ett undantag. Detta innebär dock inte att samlade värden i intresset kan bortses från vid sådan utveckling. Det blygsamma tillskottet av nya tomter som har prövats i detaljplaneläggningen kan inte heller ses som någon särskild tätortsutveckling. Framtida skötsel, önskvärd utveckling och bevarande av ängsområdet Upplandsstiftelsen har tecknat avtal med kommunen, och avtal är på väg att skrivas med kyrkan, för att möjliggöra restaurering, vård och hävd av den hävdberoende mark som kommunen och kyrkan äger. Denna är belägen strax norr och söder om planområdets centrala och östra delar. Restaureringsstöd har beviljats av länsstyrelsen. Målsättningen är att få en sammanhängande slåtteräng med stora biologiska värden och samtidigt ett vackert strövområde för boende i området, tillika en möjlighet att sprida kunskap om natur och kultur i området. Stora förutsättningarna finns därmed för området som stärkt resurs för det rörliga friluftslivet, stärkta och utvecklade naturmiljöer samt bevarande av kulturlandskapet. Detaljplanen som gäller för ängsområdet är från 1967 och skulle behöva ersättas av en ny detaljplan som i sin helhet reglerar ängsområdet i ett sammanhang istället för att med en mindre detaljplan, över en liten del av ängsområdet, reglera endast en liten del av området. Detta skulle möjliggöra att kommunalt huvudmannaskap läggs ut över hela ängsområdet och att hela området får markanvändningsbestämmelsen naturmark. Detta kan ge mycket goda förutsättningar för vidare skötsel och restaurering över hela området och en möjlighet att få till en helt och hållet sammanhängande slåtteräng. Denna möjlighet bör kvarstå. 4

29 INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DEM Länsstyrelsen i Uppsala Kommentar: Behovsbedömning Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte medför sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. Frågor som bevakas av länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 11 kap 10 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten Miljökvalitetsnormerna för grundvattnet i Uppsalaåsen-Marma beskrivs med både god kemisk och kvantitativ status i beslutade och nya preliminära bedömningar. Det är heller ingen risk för att statusen ska förändras till Utbyggnadsförslaget i det nya detaljplanförslaget är ringa och bör inte påverka normerna. Strandskydd Det finns ett starkt enskilt intresse av att få en större byggrätt för Östanån 2:39, och som kan motsvara andra huvudbyggnadsrätter i närområdet. Byggrätten blev väldigt liten när gällande detaljplan fastställdes på grund av en kraftledning som fanns i planområdet. Ledningen är numera borttagen. Synpunkter rörande förordnanden Vattenskyddsområde Vattenskyddsföreskrifterna är förlegade och ska göras om. Detta beräknas vara klart inom några år. Speciellt grävarbeten kommer att behandlas då. Det införs bestämmelser som motverkar för mycket hårdjord yta på fastigheterna. För övrigt är det framförallt takvatten som kommer att infiltreras. Utbyggnadsmöjligheterna är inte omfattande. Övriga synpunkter Naturvård Hänsyn till naturvärden och rödlistade arter tas på så sätt att planområdet och byggrätter blir färre. Ängen undantas från detaljplaneförslaget. En del av kvartersmarken får också byggförbud och egenskapsbestämmelsen naturmark/äng, för att skydda ängen. Upplysningar Inlösen av mark Inlösen blir inte aktuellt då det nya planförslaget inte kommer att omfatta allmän platsmark, bara kvartersmark. 5

30 Upplandsstiftelsen Kommentar: Allmänna synpunkter De starka allmänna intressena i form av natur-, friluftsliv- och kulturmiljövärden har övervärderats det enskilda intresset av att bebygga ängen. Förslag till byggrätter minskas. Förutsättningarna för en sammanhållande slåtteräng finns på sikt kvar, men kan troligtvis helt och hållet realiseras om en ny detaljplan för hela ängsområdet upprättas, och där markanvändningen sätts till naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Planbestämmelser införs så att kvartersmark där toppjungfrulinen finns (i skarven av planområdet, i granskningsförslaget) får egenskapen naturmark/äng. Naturskyddsföreningen Kommentar: Se tidigare svar. Upplandsmuseet Kommentar: Kommunen delar bedömningen om att ängsmarken och området mellan Sandvägen och Östanåvägen är olämpligt att bebygga i någon vidare utsträckning. Lantmäteriet Kommentar: Plankarta Utfarten är inte med i granskningsförslaget av detaljplanen. Genomförandebeskrivning Organisatoriska frågor Lokalgatan har tagits bort. Fastighetsrättsliga frågor Naturmarken har tagits bort. Rätt genomförandetid ska vara 15 år och detta rättas till. Planbestämmelse om maximalt två fastigheter införs i granskningsförslaget av detaljplanen. 6

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100 !!!!!!!!!!! Ü 6259800 69:1 24:4 143,1 24:10 142,8 142,9 24:11 25:6 142,3 24:12 141,5 25:5 25:4 140,5 140,2 25:3 25:7 1:47 UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. Fastighetsredovisningen

Läs mer