Regionbildning Uppsala län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionbildning Uppsala län"

Transkript

1

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2017 Sammanfattning av ärendet Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret och att det i Uppsala län därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige. Att bilda region Uppsala innebär att landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Älvkarleby kommun kommer få yttra sig över detta i två remisser. Den första remissen (se bilaga) innebär att ta ställning till om kommunen tillstyrker att landstinget ansöker om att bilda region Uppsala. Den andra remissen innebär en möjlighet för kommunen att lämna synpunkter på hur kommunen ska få inflytande samt hur vi anser att detta organiseras på bästa sätt. Beslutsunderlag Remiss om Region Uppsala CK Ärende Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och att det i Uppsala län därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige. Det är ett krav från regeringen att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om att bilda region. För att regeringskansliet ska hinna bereda en ansökan om att bilda regionkommun med start 1 januari 2017 behövs ett beslut i landstingsfullmäktige den 30 september Beslutet ska föregås av en remiss (se bilaga) till kommunerna. I denna ombeds Älvkarleby kommun att ta ställning till om man tillstyrker att landstinget ansöker hos regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och att det därmed bildas en regionkommun med ett direktvalt regionfullmäktige. Remisstiden sträcker sig mellan den 5 maj och den 30 juni Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. De viktigaste uppgifterna för Region Uppsala utöver de som landstinget ÄLVKARLEBY KOMMUN Postadress Box 4, Skutskär växel orgnr

4 2(2) redan har - blir att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi, RUS), samordna insatser för genomförandet av strategin samt att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, dvs samma uppgifter som regionförbundet Uppsala län har idag. Region Uppsala får också besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Region Uppsala får även utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Förbundsstyrelsens arbetsutskott i Regionförbundet Uppsala län, förstärkt med landstingsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande utgör politisk styrgrupp för bildandet av Region Uppsala. Regionförbundets förbundsstyrelse utgör politisk referensgrupp. Landstingsdirektören tillsammans med regiondirektören har utsetts till projektledare för bildandet av Region Uppsala. Regionförbundet Uppsala län är ett kommunalförbund med länets åtta kommuner och landstinget som medlemmar. I dag har kommunerna således ett direkt inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna. Samtliga kommunstyrelseordförande och ledande oppositionspolitiker sitter i förbundets styrelse. Landstinget Uppsala län anser att det är en prioriterad uppgift att framöver identifiera formerna för inflytande för kommunerna i Region Uppsala. Frågan hänger nära ihop med en utredning som landstinget ska göra om vilka uppgifter Region Uppsala ska ha utöver de som Landstinget i Uppsala län har i dag och de som regleras i Lagen om regionalt utvecklingsansvar. Landstingsstyrelsen kommer därför den 1 juni att besluta om ytterligare en remiss till kommunerna för att förbereda genomförandet av regionbildningen. I denna remiss kan kommunerna lämna synpunkter kring: - Hur kommunernas inflytande över de regionala utvecklings- och planeringsfrågorna säkras i den nya regionkommunen Hur samverkan mellan kommunerna och regionkommunen ska organiseras och struktureras Vilka frågor (utöver de som Landstinget i Uppsala län har i dag och de som regleras i Lagen om regionalt utvecklingsansvar) kommunerna anser ska Region Uppsala ska ha ansvar för. Anna-Karin Karlsson Kommunchef Kommunstyrelsen Beslutet lämnas till Landstinget Uppsala län

5

6

7

8

9

10

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Handläggare Sofie Åberg Kommunarkitekt Detaljplan för Östanån 2:19 och 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby Dnr KS 1014/ Förslag till beslut 1. Detaljplanen, för Östanån 2:19 och 2:39, antas. Sammanfattning av ärendet Detaljplan, för utvidgad och utökad byggrätt, inom delar av fastigheterna Östanån 2:19 och 2:39 i Älvkarleby. Detaljplanen består endast av kvartersmark och medger byggrätt för maximalt två tomter. I gällande detaljplan fanns en mindre byggrätt, för en tomt, och resten av marken är allmän parkmark, som ska vara tillgänglig för allmänheten. De delar av fastigheterna som inte har planlagts har befunnits ha höga frilufts- och kulturvärden samt mycket höga naturskyddsvärden. Den äldre och gällande detaljplanens bestämmelser om parkmark kvarstår i de delarna. Detaljplanen har tagits fram med normalt planförfarande och har varit föremål för samråd och granskning. Samrådsredogörelse och särskilt utlåtande, som visar samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande till inkomna synpunkter, finns bland planhandlingarna. En del synpunkter som framkommit i samråden har föranlett ändringar i planförslaget, under planprocessen, men det finns också kvarstående synpunkter som inte har beaktats (ingen ändring av planförslaget har vidtagits på grund av dem). Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt planförslaget Beslutsunderlag Särskilt utlåtande / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Planbeskrivning / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Genomförandebeskrivning / Sofie Åberg / Plankarta med bestämmelser / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Samrådsredogörelse / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / Inkomna synpunkter efter granskningen / 2015 Inkomna synpunkter efter första samrådet / 2014 Sammanställning av naturinventeringar utförda på ängarna vid Sand / Upplandsstiftelsen / 2013 ÄLVKARLEBY KOMMUN Postadress Box 4, Skutskär växel orgnr

12 2(2) Sofie Åberg Kommunarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutet lämnas till Samhällsbyggnadschef Bygg- och miljöchef Kommunarkitekt

13

14

15 Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen DNR 2012/013 Sofie Åberg Antagandehandling Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och grundkarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Särskilt utlåtande Behovsbedömning Fastighetsförteckning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att skapa utvidgad och utökad byggrätt, på fastigheter i Sandområdet. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Inga miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas och planen är förenlig med riksintressen i området.

16 PLANDATA Läge Planområdet är beläget i orten Älvkarleby i Älvkarleby kommun, och omfattar delar av två privatägda fastigheter, Östanån 2:19 samt 2:39. Planområdet är cirka kvm stort. Markägo-förhållanden Marken är privatägd. Fastigheterna har samma ägare. Nuvarande markanvändning Nuvarande markanvändning är tomtmark. Den röda rutan visar ungefärligt detaljplaneområde i Älvkarleby

17 TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplanen pekar ut området som en del av ett område med kulturmiljö av regionalt intresse där restriktivitet ska ske vid kompletteringar i bebyggelsen. Gällande detaljplan Älv-DP-3/03-ÄLV Byggnadsplan fastställd 20 mars I planområdet återfinns små byggrätter för bostäder och i övrigt allmän platsmark centralt i området (parkmark). Den allmänna platsmarken sträcker sig som ett stråk ner mot älven. Stråket finns också kvar i en nyare detaljplan som gjorts över området väster om Sandvägen. Gällande detaljplan över fastigheterna (väster om Sandvägen är denna plan ersatt av en ny detaljplan) Kommunala beslut Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 8 juli 2011 beslut om positivt planbesked för att pröva lämpligheten av utökade byggrätter på fastigheterna. Behovsbedömning Behovsbedömningen visar att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för planområdet. Riksintressen Hela planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, enligt 3 kap. miljöbalken, och geografiska hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. Strandskydd Utökat strandskydd (300 m) över hela planområdet och det upphävs inom

18 kvartersmarken. Planområdet är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom vägar och planlagd bebyggelse. Naturvårdsprogram Planområdet ligger precis intill ett skyddsområde i Uppsala läns naturvårdsprogram. Det området har klassning 1. Bevarandevärden i programmet som har betydelse för planen är örtrika partier. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Planområdet är påverkat av geologiska lämningar och en tydligt avgränsad slänt delar ena fastigheten (2:19) i två platåer. Fastigheterna är idag tydligt avdelade med staket efter ungefär en tredjedel av sin längd och används som tomtmark längs med Sandvägen medan resterande två tredjedelar mark är obrukad ängsmark, en lövskogsdunge och en liten del av en bäck som går i fastigheternas östra gräns. Inom planområdet består naturtypen av gräsmark som förr varit en del av det gamla jordbrukslandskapet på platsen. En botanisk naturinventering av ängsmark på den delen av fastigheterna som inte används som tomtmark samt i närområdet har under 2012 utförts av Naturskyddsförenigen och Upplandsstiftelsen. Flera signalarter och rara örter (bland annat rödlistade) hittades och även rödlistade insekter (se sammanställning av naturinventeringar utförda på ängarna i Sand 2013). Området strax öster om planområdet består av lågväxande torrbackar och här växer bland annat toppjungfrulin, en rödlistad art (sårbar) som har minskat kraftigt i Uppsala län (ca 50 %). Sandmarksängarna i närheten av planområdet är också en naturtyp som har minskat kraftigt i Älvkarleby kommun (80-90 %). Planområde och närområde

19 Restaureringsstöd har beviljats för de delar av ängarna som är kommunalt ägda (och avtal håller på att skrivas för kyrkans mark), och i Upplandstiftelsens regi kommer de snart att börja hävdas. En del av kvartersmarken, i östra delen, förses med egenskapsbestämmelsen naturmark/äng, för att skydda naturmiljön i planens närområde. Strandskydd Strandskyddet hävs inom planområdet. Särskilt skäl är redan ianspråktagen mark och åtskillnad från stranden genom väg och bebyggelse. Det enskilda intresset av att få utökade byggrätter är stor. Friluftsliv Ängen bakom de befintliga tomterna kan idag användas som rekreations- eller friluftsområde, men det sker i ringa omfattning. Potential för ett mer frekvent nyttjande finns dock. För att återskapa gynnsamma förhållanden för den rara botaniken i området och för att ängen ska kunna nyttjas mer som rekreationsområde och resurs för det rörliga friluftslivet har kommunen, sedan vintern 2013, avtal med Upplandsstiftelsen om att stiftelsen arrenderar och ska slå de delar av ängen som ägs av kommunen. Kulturmiljö Översiktsplanen pekar ut området som en del av ett område med kulturmiljö av regionalt intresse Äl 7 Östanån. Intresset inriktas speciellt på kyrkan och hembygdsgården i Älvkarleby samt välbevarade mindre och större gårdar, från 1800-talet. Men samma plan manar också till stor restriktivitet och varsamhet vad gäller bebyggelsekompletteringar. Planområdet och närområdet till det är del av ett äldre kulturmiljölandskap och här har bedrivits jordbruk (åker). Rester av detta landskap finns framförallt utanför planområdet i den ängsmark och den lövskogsdunge som finns där. Befintliga hus längs Sandvägen Det införs varsamhets- och utseendebestämmelser i detaljplanen som syftar till att byggrätterna ska anpassas till kulturmiljön. Planområdet får bara indelas i maximalt två fastigheter för att behålla den öppna karaktären i området. Bebyggelse och gestaltning Ny bebyggelse ska utformas med träfasader och sadeltak om grader, för att utgöra ett bra komplement till kulturmiljön och ängsområdet. Huvudbyggnader får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 4,5 meter och största byggnadsarea 160 kvm. Komplementbyggnader får uppföras i två enheter om vardera 60 kvm och 40

20 kvm. Högsta byggnadshöjd 3,5 m. Komplementbyggnadsrätten har ökats något då det totalt blir mindre bebyggelse i området än i tidigare planförslag och för att kunna medge garage även om man i framtiden behåller den större stugan på Östanån 2:39. För att legitimera den stugan är den största komplementbyggnadsrätten satt till 60 kvm. Byggnader uppförs fristående för att få gårdsbildande lägen. Färgsättning enligt tradition i bygden och anpassad till omgivningen. Lämpliga färger är röda, ljusa eller mörka. Lämpliga takmaterial är tegel, slätplåt eller papp. Kommunikationer Via Sandvägen tar man sig ut på Östanåvägen (norr- eller söderut) och sedan till riksväg 76 mot Skutskär-Gävle eller Skärplinge-Östhammar. Väg 76 ansluter efter ca 1 km söderut till väg 291 mot Marma-Tierp och E4. Det går bussar på Östanåvägen med hållplatser ca 300 m öster om planområdet. Vattenskyddsområde och sårbarhet för grundvatten Ena fastigheten (2:39) ligger inom område för primärt vattenskyddsområde. Området har hög sårbaret för grundvattnet på grund av risk för snabb infiltration, då marken består av sand/grus. Miljökonsekvensnormer anger ingen risk för försämring av vattnet och vanlig bostadsbebyggelse beräknas inte medföra några särskilda risker. Grundvatten, sårbarhetskarta Mörkröd: Högrisk med betydande grundvattensmagasin. Ljusröd: Hög risk Randigt: Vattenskyddsområde Prickigt: Strandskydd. Översvämningsrisk Området löper risk att drabbas av översvämning vid årsflöden och samtidigt pågående dammbrott. Detta medför inga särskilda restriktioner i enlighet med Boverkets rekommendationer. Ingen känd risk för översvämning vid 100-årsflöden. Radon Marken är troligtvis normalradonmark. Lämpligt grundläggningssätt för byggnation undersöks i bygglovet.

21 Geoteknik På grund av stora och branta nivåskillnader i kombination med sandiga och grusiga marker krävs geoteknisk bedömning och eventuellt utredning, för att fastställa lämpligt grundläggningssätt för byggnader, i samband med bygglovsprövning. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp och nya byggnader ska anslutas till det kommunala nätet. Kommunalt omhändertagande av dagvatten finns inte i bostadsområdet. Riskerna med dagvattnet bedöms inte som särskilt höga vid bostadsbebyggelse. Planbestämmelse som hindrar asfalts-, och stenbeläggning införs dock på plankartan för att motverka ökade punktutsläpp till vattentäkten. Ledningar i mark Det finns el-, tele- och vattenledningar i mark längs Sandvägen samt indraget på befintlig tomt. För markledningar, förutom serviser reserveras mark som u- område på plankartan. Avfall Avfall ska tas om hand kommunalt. Bredband Fiber finns närmast vid Östangård vid Östanåvägen, ca 200 meter österut. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Planens genomförandetid är 15 år. Utökad lovplikt Bygglovplikten utökas till att även omfatta fasad- och takfärg samt tak- och fasadmaterial. Den utökade lovplikten är avgiftsfri enligt PBL-rekommendationer (på grund av att kulturmiljövärdet manar fram detta). Fastighetsrättsliga frågor Planområdet kan indelas i maximalt två fastigheter, genom planbestämmelse om maximalt två huvudbyggnader inom kvarteret och en huvudbyggnad per fastighet. Minsta fastighetsstorlek får vara 900 kvm, vilket ger en exploateringsgrad på 33 % (bygglovsbefriade komplementbyggnader är inräknade), tätare bebyggelse på en fastighet bedöms inte som lämpligt. Strandskydd Strandskyddet upphävs inom planområdet.

22 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE En behovsbedömning visar på att ingen MKB behövs. Viss påverkan på gräsmark/äldre ängsmark som kan exploateras i högre utsträckning. Sofie Åberg Kommunarkitekt

23 Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen DNR 2012/013 Sofie Åberg Antagandehandling Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år. Det är under den tiden byggrätterna garanteras. Om inte planen är genomförd inom tidsramen kan kommunen lösa in kvartersmarken med, icke genomförda, byggrätter om det är viktigt genomföra planen. TEKNISKA FRÅGOR Vatten och avloppsanläggningar Området ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ny tomt ska anslutas till kommunala nätet. Ledningar Det finns el, tele och vattenledningar i markledningar längs Sandvägen. För markledningarna reserveras u- område i planen. Den marken får inte bebyggas. Avfall Avfallet ska tas om hand kommunalt.

24 Bredband Fiber finns närmast 200 meter österut. Grundläggningssätt för byggnader Geoteknisk utredning krävs för att fastställa lämpligt grundläggningssätt för byggnader på grund av risker för förhöjda radonvärden och ras. EKONOMISKA OCH FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Om fastigheterna ska ändras i storlek krävs fastighetsreglering. Fastighetsägare står för kostnader som uppkommer om fastighetsregleringar ska ske inom planområdet, och som sker på fastighetsägares initiativ. Sofie Åberg Kommunarkitekt

25 Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen DNR 2012/013 Sofie Åberg Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planens syfte Syftet med detaljplanen har varit att pröva frågan om fler byggrätter för nya bostäder i Sandområdet i Älvkarleby, samt att befästa vissa höga naturvärden för delar av ett ängsområde. Planförfarande Planförslaget tas fram med normalt planförfarande (PBL 2010:900). Samråd i enlighet med plan- och bygglagen har hållits. En granskningsperiod kommer att följa. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige. Samråd detaljplaneförslaget Detaljplanen har varit föremål för samråd från och med den 24 juni till och med den 2 september. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall. Under samrådstiden anordnades ett samrådsmöte den 18:e augusti. Denna redogörelse är ett utlåtande och en redogörelse efter det skriftliga samrådet. Den visar också kommunens ställningstagande till inkomna yttranden samt hur planförslaget påverkas av de inkomna synpunkterna. Inkomna skriftliga synpunkter bifogas i sin helhet denna redogörelse och kommunens kommentarer till dem finns i detta dokument. 1

26 Utlåtande efter samrådet Detaljplaneläggningen Älvkarleby kommuns samhällsbyggnadsnämnd har prövat lämpligheten av fler tomter och byggrätter än dagens, på två befintliga fastigheter, Östanån 2:19 och 2:39, i Sandområdet i orten Älvkarleby. Detta har gjorts genom detaljplaneläggning och ett första samråd av ett detaljplaneförslag har hållits. Förslaget har också behandlat frågan om att utöka en i detaljplan befintlig byggrätt på ena fastigheten (2:39) och se över om det också går att medge byggrätt för en stuga på Östanån 2:19 som inte har byggrätt i detaljplan idag. Kommunens avsikt att pröva frågan genom detaljplaneläggning fastställdes i ett planbesked. I planbeskedet lyfte kommunen frågan om att vissa allmänna intressen på platsen är starka. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg det dock lämpligt att avväga de allmänna intressena mot det enskilda intresset av att exploatera, genom planläggning Slutsats efter samrådet Kommunen har genom planmonopolet ansvaret att pröva frågor om lämplig mark- och vattenanvändning i enlighet med plan- och bygglagen. I detaljplaneärenden ska markens lämplighet för bebyggelse prövas. Att det är möjligt att bygga på en viss plats, och/eller att det finns ett starkt enskilt intresse av det, är inte alltid enkom ett tillräckligt skäl för att exploatering ska vara lämplig. Slutsatsen av det första samrådet, genom ett i samrådet klargörande av områdets förutsättningar, visar att det är olämpligt med flertalet nya tomter och byggrätter på fastigheterna men att utökad byggrätt kan läggas ut på den delen av fastigheterna som används som tomtmark. Utökningen kan fortsätta behandlas i nuvarande detaljplanläggning, där en granskningsperiod återstår. Lämplig markanvändning för resterande delen av fastigheterna bedöms fortfarande kvarstå som allmän platsmark såsom reglerat i gällande detaljplan. Det samlade värdet av de allmänna intressena i området väger tyngre än det enskilda intresset av att anlägga flertalet nya tomter på fastigheterna. De allmänna intressena är riksintressen och övriga allmänna intressen såsom värdefulla friluftsliv-, natur- och kulturmiljöintressen. Planområdets regleringar, värden och skydd som har betydelse för detta utlåtande och för detaljplaneläggningen Gällande detaljplan I planområdet gäller en byggnadsplan som fastställdes På fastigheten Östanån 2:19 planlades en byggrätt i västra delen och 2:39 fick en väldigt liten andel av en byggrätt som i huvudsak placerades över fastigheten norröver, på Östanån 2:42. Som det verkar tänkte man sig en fastighetsreglering över de sistnämnda fastigheterna. Övriga delar av fastigheterna i planområdet planlades som allmän platsmark (parkmark). Detta motiverades av att marken var jordbruksmark som fortsättningsvis skulle kunna användas för jordbruksändamål. Dessutom var ett syfte och en intention att det ur miljösynpunkt var värdefullt att jordbruksmarken hölls i hävd. Den allmänna platsmarken över fastigheterna och ner mot Sandvägen utgör ett grönt stråk ner mot älven som även befästs i en ny detaljplan väster om Sand- 2

27 vägen. Kommuntäckande översiktsplan I den kommuntäckande översiktsplanen, från 2009, anges att planområdet ingår i en kulturmiljö av regionalt intresse och att bebyggelsekompletteringar i denna miljö bör ske mycket restriktivt och varsamt. Kulturlandskap, naturmiljö och naturvärden Stora delar av planområdet ingår i ett större sammanhängande ängsområde och äldre kulturlandskap som bär värdefulla spår efter tidigare agrara näringar, och som har stora kulturmiljö- och upplevelsevärden och framförallt mycket höga naturvärden. Ängen i Sand är av typen kalkgräsmark/stäppartad torräng vilket är en ovanlig naturtyp. Ängsmarkerna representerar en naturmiljö som har minskat starkt i hela landet och som är särskilt intressant ur biologisk synpunkt. Det finns bedömningar som gör gällande att så mycket som 80-90% av de öppna hävdade markerna försvunnit i kommunen sen början av 1900-talet. Inom hela ängen har det efter inventeringar påträffats flera intressanta och rödlistade växter och insekter fast inventeringarna är långt ifrån heltäckande. De kalkrika gräsmarkerna levererar en rik och varierad nektar- och pollenflora och de rara arterna är signalarter som indikerar värdefull naturmiljö. Naturtypen är artrik både vad gäller kärlväxter och värmekrävande insekter. Centralt inom planområdet, på den delen av marken som lagts ut som ny tomtmark, finns en värdefull torrbacke, inom den har den hotade arten toppjungfrulin hittats. Denna art har klassats som en rödlistad och sårbar art enligt Naturvårdsverket, med risk för att den kan komma att försvinna från Sverige. Denna art har minskat starkt i länet, i omfattningen omkring 50 %, enligt redovisade studier (Svensk botanisk tidsskrift år 2009). I denna del av planområdet växer också flera värdefulla värdväxter eller nektarkällor för insekter i området. I den sydöstra delen av planområdet, i det område som avsatts som naturmark i samrådsförslaget av detaljplanen, kan man också finna spår av det gamla kultur- och jordbrukslandskapet i den lövskogsdunge som finns på platsen. Riksintressen Planområdet återfinns inom två riksintressen: riksintresset för rörligt friluftsliv enligt Miljöbalkens 3:e kapitel och geografiska hushållningsbestämmelser. Det sistnämnda är ett riksintresse där mark- och vattenområden runt Dalälven pekas ut direkt i Miljöbalkens 4:e kapitel. Det samlade värdet i det intresset förknippas bland annat med att landskapet ska hållas öppet och att växters och djurs livsbetingelser ska tillgodoses. Riksintresset för rörligt friluftsliv innebär att behov av grönområden i tätorter och närheten av tätorter ska beaktas i beslut som rör intresset. Värdena i intresset är också framåtsyftande vilket även innebär att miljöer som har förutsättningar och potential till att bli värdefulla för friluftslivet skyddas, inte enbart områden som nyttjas frekvent för stunden. De frilufts-, kultur- och naturskyddsvärden som finns på platsen är starka och risken för att miljön ska skadas allvarligt finns om kommunen börjar fragmen- 3

28 tisera området. På sikt kan riksintressena skadas påtagligt om enskilda intressen, ett efter ett, får tillåtas väga tyngre på platsen. För det geografiska hushållningsintresset finns möjlighet att tillämpa tätortsutveckling som ett undantag. Detta innebär dock inte att samlade värden i intresset kan bortses från vid sådan utveckling. Det blygsamma tillskottet av nya tomter som har prövats i detaljplaneläggningen kan inte heller ses som någon särskild tätortsutveckling. Framtida skötsel, önskvärd utveckling och bevarande av ängsområdet Upplandsstiftelsen har tecknat avtal med kommunen, och avtal är på väg att skrivas med kyrkan, för att möjliggöra restaurering, vård och hävd av den hävdberoende mark som kommunen och kyrkan äger. Denna är belägen strax norr och söder om planområdets centrala och östra delar. Restaureringsstöd har beviljats av länsstyrelsen. Målsättningen är att få en sammanhängande slåtteräng med stora biologiska värden och samtidigt ett vackert strövområde för boende i området, tillika en möjlighet att sprida kunskap om natur och kultur i området. Stora förutsättningarna finns därmed för området som stärkt resurs för det rörliga friluftslivet, stärkta och utvecklade naturmiljöer samt bevarande av kulturlandskapet. Detaljplanen som gäller för ängsområdet är från 1967 och skulle behöva ersättas av en ny detaljplan som i sin helhet reglerar ängsområdet i ett sammanhang istället för att med en mindre detaljplan, över en liten del av ängsområdet, reglera endast en liten del av området. Detta skulle möjliggöra att kommunalt huvudmannaskap läggs ut över hela ängsområdet och att hela området får markanvändningsbestämmelsen naturmark. Detta kan ge mycket goda förutsättningar för vidare skötsel och restaurering över hela området och en möjlighet att få till en helt och hållet sammanhängande slåtteräng. Denna möjlighet bör kvarstå. 4

29 INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DEM Länsstyrelsen i Uppsala Kommentar: Behovsbedömning Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte medför sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. Frågor som bevakas av länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 11 kap 10 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten Miljökvalitetsnormerna för grundvattnet i Uppsalaåsen-Marma beskrivs med både god kemisk och kvantitativ status i beslutade och nya preliminära bedömningar. Det är heller ingen risk för att statusen ska förändras till Utbyggnadsförslaget i det nya detaljplanförslaget är ringa och bör inte påverka normerna. Strandskydd Det finns ett starkt enskilt intresse av att få en större byggrätt för Östanån 2:39, och som kan motsvara andra huvudbyggnadsrätter i närområdet. Byggrätten blev väldigt liten när gällande detaljplan fastställdes på grund av en kraftledning som fanns i planområdet. Ledningen är numera borttagen. Synpunkter rörande förordnanden Vattenskyddsområde Vattenskyddsföreskrifterna är förlegade och ska göras om. Detta beräknas vara klart inom några år. Speciellt grävarbeten kommer att behandlas då. Det införs bestämmelser som motverkar för mycket hårdjord yta på fastigheterna. För övrigt är det framförallt takvatten som kommer att infiltreras. Utbyggnadsmöjligheterna är inte omfattande. Övriga synpunkter Naturvård Hänsyn till naturvärden och rödlistade arter tas på så sätt att planområdet och byggrätter blir färre. Ängen undantas från detaljplaneförslaget. En del av kvartersmarken får också byggförbud och egenskapsbestämmelsen naturmark/äng, för att skydda ängen. Upplysningar Inlösen av mark Inlösen blir inte aktuellt då det nya planförslaget inte kommer att omfatta allmän platsmark, bara kvartersmark. 5

30 Upplandsstiftelsen Kommentar: Allmänna synpunkter De starka allmänna intressena i form av natur-, friluftsliv- och kulturmiljövärden har övervärderats det enskilda intresset av att bebygga ängen. Förslag till byggrätter minskas. Förutsättningarna för en sammanhållande slåtteräng finns på sikt kvar, men kan troligtvis helt och hållet realiseras om en ny detaljplan för hela ängsområdet upprättas, och där markanvändningen sätts till naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Planbestämmelser införs så att kvartersmark där toppjungfrulinen finns (i skarven av planområdet, i granskningsförslaget) får egenskapen naturmark/äng. Naturskyddsföreningen Kommentar: Se tidigare svar. Upplandsmuseet Kommentar: Kommunen delar bedömningen om att ängsmarken och området mellan Sandvägen och Östanåvägen är olämpligt att bebygga i någon vidare utsträckning. Lantmäteriet Kommentar: Plankarta Utfarten är inte med i granskningsförslaget av detaljplanen. Genomförandebeskrivning Organisatoriska frågor Lokalgatan har tagits bort. Fastighetsrättsliga frågor Naturmarken har tagits bort. Rätt genomförandetid ska vara 15 år och detta rättas till. Planbestämmelse om maximalt två fastigheter införs i granskningsförslaget av detaljplanen. 6

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4

BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4 BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4 Planarbetets syfte är att i enlighet med Plan- och

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan

Behovsbedömning av detaljplan Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: BN-2014/00468 2015-07-03 Sida 1 av 5 Behovsbedömning Resedan 21, 22 och 24 Behovsbedömning av detaljplan BN-2014/00468 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

BLOMMEDALEN Lerdala tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län

BLOMMEDALEN Lerdala tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Upphävande av detaljplan för del av BLOMMEDALEN Lerdala tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Golfbana Flämslätts stiftsgård PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-10 Plan, Bygg

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län 1 (6) Behovsbedömning av Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå ANTAGANDEHANDLING Dnr. MBN 2011-407 Version Plannr. V1 D 2030 Planhandling Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG arkitekter i Piteå Postadress

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola Bygg- och miljöavdelningen Johannes Siirtola Johannes.siirtola@alvkarleby.se 026-83044 PLANBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för del av Gårdskärs by (del av Gårdskär 25:1 m.fl.) samt ändring av del av

Läs mer

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 1(11) Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 Upprättad den 24 sept 2013 Laga kraft 2014-04-28 Antagandehandling Planbeskrivning Miljöbedömning Planens

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer