Respirationsfysiologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respirationsfysiologi"

Transkript

1 Respirationsfysiologi Torsdag 27/9 kl Jonas Claesson

2 Redogör för luftvägarnas anatomi, histologi och ytprojektion Näsa, nasofarynx, larynx, trachea, bronker, bronkioler, terminala bronkioler Deltar ej i gasutbytet (dead space) Har glatt muskelceller, cilier och är täckta av luftvägssekret Näsan fungerar som fukt-värme växlare

3 Luftvägarna Respiratoriska bronkioler, alveolar gångar, alveolar säckar och alveoler Deltar i gasutbytet Har ej cilier och sekretproducerande celler Totalt 23 delningar till alveolnivå Tvärsnittsytan ökar kraftigt för varje nivå

4

5 Alveoler Består av elastiska fibrer epitelceller typ 1 och 2 alveolära makrofager Ca mm stora miljoner Yta ca m 2

6 Lungcirkulation Lungartär dåligt syrsatt blod Lungven väl syrsatt blod Blodflöde 5 l/min, blodvolym ca 75 ml Bronkiellt nutritivt flöde ca 1-2%

7 Lungblodkärl

8 Lung Anterior

9 Lung Posterior

10 Lung Left Side

11 Lung Right Side

12 Vilka muskler ansvarar för inspiration resp. exspiration? Lugn andning (inspiration aktiv, exspiration passiv) Inspiratoriska Diafragma Extern interkostalmuskulatur Scalenus, sternocleidomastoideus, trapezius Exspiratoriska Intern interkostalmuskulatur Bukmuskulatur Rectus abd, ext obl, int obl, transv abd

13

14 Redogör för förändring av pleuratryck under andningen

15

16 Hur fördelar sig lungblodflöde och ventilation i lungan? Lungblodflöde motsvarar CO (cardiac output) En liten del av hjärtats venösa blod tömmer sig i vänster kammare Lägre tryck och lägre resistans jmf med systemkretsloppet Lungblodflödet regleras genom förändring av resistansen i arterioler

17 Distribution av lungblodflöde Ej jämnt fördelat i lungan Påverkas ffa av gravitationen, dvs mest blodflöde till lägst belägna lungdelar Lungblodlfödet indelas i tre zoner, sk West zoner

18 Lungblodflöde, spontanandning Genomblödning störst i lägsta lungdelar

19 Lungblodflöde, spontanandning Blodflödet störst i lägsta lungdelar Gravitation drar blodet nedåt

20 Ventilation Luftflödet fördelas också enligt gravitationen med mest ventilation till lägst belägna lungdelar Skillnaden för ventilation är dock mindre än för blodflödet

21 Spontanandning Störst luftflöde basalt

22 Vad är VA/Q? (ventilations/perfusionskvot) Förhållandet mellan ventilation och perfusion Normalt är VA/Q ca 0.8 Genomsnitt för hela lungan Normal VA/Q medför normalt PaO2 och PaCO2

23 Vad är VA/Q? (ventilations/perfusionskvot)

24 Förklara VA/Q mismatch Normalt Va/Q = 1 Dead space Va/Q = 10 Shunt Va/Q = 0.1 Va = 1 Va = 1 Va = 0.1 Q=1 Q=0.1 Q=1 Va = alveolär ventilation Q = blodflöde genom lunga

25 Shunt Fysiologisk Nutritivt blodflöde till bronker 2% Höger - vänster Ffa VOC Hypoxi som ej svarar på 100% O 2 Vänster - höger Ger ej hypoxi

26 Venös tillblandning De alveoler som är dåligt ventilerad men väl perfunderade (VA/Q lågt) Bidrar med dåligt syrsatt blod, ger hypoxi Är i praktiken en höger - vänster shunt

27 Vad menas med West zoner? West beskrev tre olika principiella områden i lungan (en fjärde lades till senare) med distinkt olika ventilation och perfusionsmönster

28 Zones of West

29 West zoner Zone 1 PA > Pa > Pv Inget blodflöde - utgör alveolärt dead space Normalt dock Pa PA vilket medför ett minimalt blodflöde Vid hypotension dock lätt totalt upphört blodflöde

30 West zoner Zone 2 Pa > PA > Pv Blodflödet drivs av tryckskillnad artär-alveol Ju högre luftvägstryck (PEEP, höga platåtryck), desto lägre blodflöde

31 West zoner Zone 3 Pa > Pv >PA Blodflödet drivs av tryckskillnad artär-ven Högst blodflöde

32 West zoner Zone 4 Interstitiellt tryck Pint Pa > Pint > Pv > PA Blodflödet drivs av tryckskillnad artär-interstitium

33 Zones of West P A >P a >P v 1 P a >P A >P v 2 P a >P v >P A

34 VA/Q - West zoner Zone 1 VA 0.75 l/min, Q 0.25 l/min VA/Q ca 3 (0.75 / 0.25) Zone 2 VA 0.75 l/min, Q 0.25 l/min VA/Q ca 1 (1.25 / 1.25) Zone 3 VA 0.75 l/min, Q 0.25 l/min VA/Q ca 0.6 (2.1 / 3.5)

35 Hur kan generell anestesi påverka VA/Q mismatch? Under generell anestesi minskar FRC med ca 400 ml hos en vuxen patient. När FRC minskar ökar risken att closing capacity överstiger FRC, och områden med låg VA/Q uppstår Detta medför ökande venös tillblandning och hypoxi

36 Vad är hypoxisk vasokonstriktion? Huvudsaklig mekanism för att fördela lungblodflöde Till skillnad från systemkretsloppet konstringeras lungkärl vid hypoxi Funktionellt - ingen blod till delar av lungan där det inte finns något syre Vid P A O 2 < 9 kpa utlöses vasokonstriktion

37 Hypoxisk vasokonstriktion, forts Medieras förmodligen via NO (kvävemonoxid) Vid global hypoxi - ex.v hög höjd pulmonell hypertension hypertrofi hö kammare

38 Beskriv den alveolära gasekvationen och normalt partialttryck för O2 i alveolen (1 - F i O 2 ) P A O 2 = P i O 2 - P A CO 2 x (F i O 2 + ) R P A O 2 = P i O 2 - P A CO 2 R P A O 2 = Alveolärt PO 2 P i O 2 = Inspiratoriskt PO (FiO 2 2 x (Pbar-PH 2 O)) R = Respiratorisk koefficient

39 Alveolära gasekvationen FiO 2 = 0.21 PiO 2 = 95 kpa * 0.21 = 38 kpa PaCO 2 = 4.8 kpa R = 0.8 P A O 2 = 20 ( 4.8 / 0.8 ) = 14 kpa SaO 2 = 100% P A O 2 = P i O 2 - P A CO 2 R

40 Vad menas med A-a gradient? Normalvärden? A-a gradieneten är skillnaden mellan alveolärt PO2 och arteriellt PO2 (PAO2-PaO2) Uppskattat normalvärde: kpa (ålder / 30) mmhg (ålder / 4) + 4

41 Vilka är de principiella orsakerna till hypoxemi? Låg inandad syrgaskoncentration (FiO2) Hypoventilation (ingen tillförsel) Shunt (sepsis, leversvikt, AV-missbildning, VOC) VA/Q mismatch (venös tillblandning) Diffusionshinder

42 Vad har de olika orsakerna till hypoxemi för A-a gradienter? Låg inandad syrgaskoncentration (FiO2) Normal A-a gradient Hypoventilation (ingen tillförsel) Normal A-a gradient Shunt (sepsis, leversvikt, AV-missbildning, VOC) Ökad A-a gradient VA/Q mismatch (venös tillblandning) Ökad A-a gradient Diffusionshinder Ökad A-a gradient

43 Fysiologiskt dead space Definiera anatomiskt, alveolärt och fysiologiskt dead space Summan av alveolärt och anatomiskt dead space Anatomiskt dead space De delar av luftvägen som inte deltar i gasutbytet (näsa, farynx, trakea, bronker och bronkioler) ca 2 ml/kg Alveolärt dead space (även funktionellt dead space) Den del av andetaget som når icke perfunderade alveoler

44 Hur beräknas fysiologiskt dead space (VD/VT)? V D = V T x PACO2 - PACO2 PACO2 PACO2 = alveolärt PCO2 PECO2 = medel expirerad PCO2

45 Hur beräknas shunt-fraktionen (Qs/Qt)? Qs/Qt = (CcO2 CaO2 ) / (CcO2 CvO2) CcO2 = idealt syrgasinnehåll ( VA/Q = 1) CaO2 = syrgasinnehåll i artärblod CvO2 = syrgasinnehåll i centralt blandat venblod (lungartär) FiO2 = 0.21 Hb = 150 g/l Idealt PaO2 = 14 kpa, SaO2 = 100% Uppmätt PaO2 = 11 kpa, SaO2 = 95% Uppmätt PvO2 = 6 kpa, SvO2 =76%

46 Hur beräknas shunt-fraktionen (Qs/Qt)? Qs/Qt = (CcO2 CaO2 ) / (CcO2 CvO2) CcO2 = 150 * 1,0 * 1,34 + 0,23 * 14 = 204,2 CaO2 = 150 * 0,95 * 1,34 + 0,23 * 11 = 193,5 CvO2 = 150 * 0,76 * 1,34 + 0,23 * 6 = 154,1 Qs/Qt = (204,2 193,5 ) / (204,2 154,1) = 10,7 / 50,1 = 0,21 FiO2 = 0.21 Hb = 150 g/l PiO2 (idealt PaO2) = 14 kpa = SiO2 100% Uppmätt PaO2 = 11 kpa = SaO2 95% Uppmätt PvO2 = 6 kpa = SvO2 76%

47 Hur härleds shunt-fraktionen (Qs/Qt)? 1) Qt = Qs + Qc (Qc = Qt Qs) Qs Qt 2) Qt = Qs + (Qt Qs) Qc 3) Qt * CaO2 = Qs * CvO2 + (Qt Qs) * CcO2 4) Qt * CaO2 = Qs * CvO2 + Qt * CcO2 Qs * CcO2 5) Qs * (CvO2 CcO2) = Qt * (CcO2 - CaO2) 6) Qs / Qt = (CvO2 CcO2) / (CcO2 - CaO2)

48 Hur transporteras O2 i blodet? Fysiologiskt löst 0.23 ml / l blod / kpa Är den del som utövar partialtrycket Normalt ca 3 ml O2 / l blod Bundet till hemoglobin 1.34 ml O 2 / g (teoretiskt 1.39) Står för majoriteten av O 2 transport Normalt ca 195 ml O 2 / l blod

49 Namnge några olika vanliga hemoglobinvarianter Fyra polypetidkedjor med varsin hemgrupp HbA = 2α, 2β HbA 2 = 2α, 2δ (2%) HbF = 2α, 2γ HbS = 2α, 2β (glutamat ersatt med valin i position 6)

50 Vad är Bohr effekten? Då CO 2 diffunderar från lungkapillär till alveol ökar ph Därigenom vänsterförskjuts dissociationskurvan och affiniteten för O 2 ökar I perifer vävnad sker det motsatta, dvs dissociationskurvan högerförskjuts och affiniteten för O 2 minskar

51 Beräkna arteriellt och venöst syrgasinnehåll Syrgas bundet till hemoglobin plus fysiologiskt löst CaO2 = Hb * 1.34 * SaO x PaO2 Normalt ca 198 ml O2 / L artärblod Hb 150, SaO 2 97%, PaO 2 13 kpa CvO2 = Hb * 1.34 * SvO x PvO2 Normalt ca 152 ml O2 / L venblod

52 Hur beräknas syrgasleverans (DO2)? Syrgasleverans till vävnad bestäms av Blodflöde CO (cardiac output) Syrgasinnehåll CaO 2 Normal syrgasleverans DO 2 = CO x CaO 2 DO 2 = 5 x 200 = 1000 ml O 2 /min

53 Ökar Vilka faktorer påverkar syrgaskonsumptionen? Hypertermi, hypotermi med shivering, smärta, hyperthyroidism, graviditet, sepsis, brännskador, feokromocytom Minskar Hypotermi utan shivering, hypothyroidism, muskelrelaxantia, generell anestesi

54 Hur transporteras CO2 i blodet? Fysikaliskt löst CO2 5% Karbaminohemoglobin 3% Bikarbonat HCO3 - Kemiskt modifierat CO2

55 Fysikaliskt löst CO2 2.3 ml CO2 / L blod ca 5% av den totala CO2 transporten

56 Karbaminohemoglobin CO2 binder till terminala aminogrupper på hemoglobin När hemoglobinet har CO2 bundet kallas det karbaminohemoglobin ca 3% av den totala CO2 transporten

57 Vad är Haldane effekten? När O2 avges i perifer vävnad (oxyhb deoxyhb) ökar hemoglobinets bidningsförmåga för CO2. Omvänt gäller att när deoxyhb syrsätts i lungan minskar bindningsförmågan för CO2 vilket leder till att CO2 avges.

58 Bikarbonat HCO3 - CO2 omvandlas till HCO3 - med hjälp av karbanhydras CO2 + H2O H2CO3 H + + HCO3 - karbanhydras Mer än 90 % av CO2 transporteras som HCO 3 -

59 CO 2 transport - perifer vävnad CO2 bildas i vävnad Diffunderar via kapillär till erytrocyter Karbanhydras finns i hög koncentration i erytrocyter CO2 omvandlas till H2CO3 H2CO3 dissocierar till H + och HCO3 -

60 Vad menas med klorid skifte? HCO 3- transporteras ut ur erytrocyten i utbyte mot Cl - speciellt transportprotein H + som blir kvar måste buffras för att förhindra intracellulär acidos

61 Vad menas med klorid skifte? H + buffras av deoxyhemoglobin i venöst blod finns mer deoxyhb än i arteriellt blod deoxyhb är en bättre buffer för H + än oxyhb H + skiftar syrgasens dissociationskurva åt höger vilket underlättar syrgasavgivningen i periferin

62 CO2 transport - lunga Omvänd process mot perifer vävnad, dvs H + frigörs från deoxyhb HCO3 - går in i erytrocyten i utbyte mot Cl - H + och HCO3 - bildar H2CO3 H2CO3 sönderfaller i H2O och CO2 CO2 diffunderar ut i alveolen

63 Minutventilation (V) Vt x f Hur beräknas alveolär ventilation? Alveolär minutventilation (V A ) (Vt-Vd) x f

64 Hur beräknas alveolär ventilation? Tidal volym Andnings frekvens Minut ventilation Alveolär ventilation

65 Alveolära ventilationsekvationen Hur förhåller sig PaCO2 till alveolär ventilation? PACO2 = VCO2 VA PACO2 = Alveolärt PCO2 VCO2 = Koldioxidproduktion VA = Alveolär ventilation K = 0.115

66 Mixed expired gas

67 Effekt av ventilation ,

68 Hypoventilation Nedsatt andningsdrive Vilka är de principiella orsakerna till hyperkarbi? CNS-skada, andningshämmande läkemedel Pumpsvikt Neuromuskulära sjukdomar, KOL Ökad koldioxidproduktion Malign hypertermi, tyreotoxikos, feber

69 Vilka effekter får hyperkarbi? Centralnervösa effekter CMRO 2 Oförändrat alt sänkt CMRO 2 vid hyperkapni CBF ICP Ökar med PaCO 2 upp till kpa Dels pga systemisk hypertension, dels pga vasodil Ökar med stigande PaCO

70 Vilka effekter får hyperkarbi? Kardiovaskulära effekter CO 2 direkt myokarddeprimerande Dilaterar koronarkärl (steal?) Skyddar mot ischemi-reperfusion skada (Ca 2+ ) CO 2 stimulerar sympaticus och frisättning av katekolaminer Integrerad respons Ökad CO, HR, SV Minskad SVR

71 Vilka effekter får hyperkarbi? Oxygenering Högerförskjuten SaO2 kurva underlättar syrgasavgivning i vävnader Vasodilatation i perifer vävnad (upp till ca 13 kpa) Potentierar hypoxisk vasokonstriktion

72 Tre huvudcentra Dorsala centra (medulla oblongata) Ventrala centra (medulla oblongata) Pneumotaktiska centra (pons) Var i hjärnan finns andningscentrum?

73 Dorsala centra i medulla oblongata Inspiratoriskt andningscentra Nucleus solitarius (DRG dorsal respiratory group) Insignal från perifera kemoreceptorer via n IX (glossopharyngeus) n X (vagus) samt från mekanoreceptorer via n X (vagus) Var i hjärnan finns andningscentrum? Utsignal via n phrenicus till diafragma

74 Ventrala centra i medulla oblongata Inspiratoriskt och exspiratoriskt andningscentrum Nära beläget kemoreceptorer som reagerar på förändringar i CSF ph VRG ventral respiratory group Var i hjärnan finns andningscentrum? Inaktivt under normal andning (passiv exspiration)

75 Pneumotaktiska centra i pons Var i hjärnan finns andningscentrum? Reglerar huvudsakligen andningsfrekvens och andningsmönster Apneustic center (förlänger inandning) Pneumotaxic center (bryter inandning)

76 Var i hjärnan finns andningscentrum? Minutvolymen kontrolleras noggrant Avseende både tidalvolym och frekvens Kontrolleras från centra i hjärnstammen genom Kemoreceptorer för H + och O 2 Mekanoreceptorer i lunga och leder Utgående signaler från hjärnstam till andningsmuskulatur

77 Kemoreceptorer Centrala Ligger i direkt anslutning till ventrala centra i medulla oblongata Reagerar på ph i CSF ph ned, andningsfrekvens upp och vice versa Indirekt på PaCO2 eftersom PaCO2 diffunderar fritt över BBB

78 Kemoreceptorer Perifera Lokaliserade i carotisbifurkationen Reagerar på O2, CO2 och H + PaO2 < 8 kpa H + oberoende av PaCO2

79 Beskriv de olika lungvolymerna Tidalvolym (V T ) Inspiratorisk reservvolym (IRV) Exspiratorisk reservvolym (ERV) Residualvolym (RV)

80 Inspiratorisk kapacitet IC (V T + IRV) Vitalkapacitet VC (ERV + V T +IRV) Beskriv de olika lungkapaciteterna

81 Funktionell residualkapacitet FRC (RV + ERV) Beskriv de olika lungkapaciteterna Total lungkapacitet TLC (RV + ERV + V T + IRV)

82 Vad är funktionell residualkapacitet (FRC)? FRC är den volym som finns kvar i lungan efter en passiv utandning. FRC bestäms av jämvikten mellan lungans sammanfallande kraft och bröstkorgens expanderande kraft. FRC är normalt mellan liter.

83 Vilka faktorer påverkar FRC? FRC ökar med: Ökande längd Något med ökande ålder Vissa lungsjukdomar (ex.v. astma och KOL)

84 Vilka faktorer påverkar FRC? FRC minskar med: Kvinnligt kön (10% lägre jmf med män) Minskad tonus i diafragma (muskelrelaxation) Kroppsposition (stående > sittande > buk > sida > rygg) Ökat buktryck (obesitas, ascites) Vissa lungsjukdomar (interstitiell lungsjukdom, brännskador thorax, kyfoskolios)

85 Heliumspädning Vilka tekniker finns för att bestämma FRC? Patienten andas in en bestämd mängd helium. Därefter mäts den utandade Hekoncentrationen, och den är beroende av volymen (FRC) som den bestämda mängden He späddes i Kväve washout Patienten andas ren syrgas. Därefter uppmäts med varje andetag en minskande N2- koncentration, eftersom N2 utandas utan att ersättas. Ytan under grafen av minskande N2-koncentration motsvarar FRC. Kroppspletysmograf Bygger på Boyle s lag Volymen av en gas i ett slutet rum är inverst korrelerad till tryckförändringen

86 Vad är closing capacity? Closing capacity är closing volume + residualvolymen. Closing capacity är den punkt under utandningen där små luftvägar börjar stängas. Hos unga individer i stående är closing capacity ca halva FRC och ca 2/3 av FRC i liggande ryggläge

87 Closing capacity

88 Ökar med stigande ålder Vilka faktorer påverkar closing capacity? Lika med FRC i liggande vid 44 års ålder Lika med FRC i stående vid 66 års ålder Closing capacity påverkas ej av kroppsläge Closing capacity ökar med Ökat intraabdominellt tryck Minskat lungblodflöde Parenkymsjukdom med nedsatt compliance

89

90 Utgår från andningsmedelläget Beskriv förhållandet mellan FRC och closing capacity? Total lung kapacitet Andningsmedelläge FRC

91 Utgår från andningsmedelläget Viloandning Total lung kapacitet Closing Capacity Andningsmedelläge FRC

92 Hindrar utandning till FRC Med PEEP eller CPAP Total lung kapacitet Closing Capacity Andningsmedelläge FRC

93 Work of breathing (WOB) Definiera work of breathing WOB Arbete för att överkomma elastiska krafter (1/C) C = compliance, 1/C = elastans Arbete för att överkomma resistans (R) Mäts i volym x tryck ml x kpa

94 Poiseuilles lag R = (8ηl) / 4πr 4 Vilka faktorer påverkar resistansen mot gasflöde? Q = P / R (Q = flöde, P = tryck, R = resistans)

95 Vilka faktorer påverkar resistansen mot gasflöde? Resistansen är ffa beroende av radien Luftvägsresistansen kommer att variera under andningscykeln Störst resistans i mellanstora bronker 1/R tot = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3

96 Autonoma nervsystemet Muskarinreceptorer Bronkkonstriktion (Atrovent muskarinantagonist) β2 receptorer Bronkdilatation (Ventoline β2 agonist) Viskositet Heliox Vilka faktorer påverkar resistansen mot gasflöde?

97 Vad menas med laminärt respektive turbulent flöde? Vid laminärt flöde bestäms resistensen enligt ovan av Poiseuille s lag Vid högre flödeshastigheter (bronkonstriktion eller kraftig andning) blir flödet turbulent och resistensen bestäms av R= densiteten / r 5

98 Vad är statisk compliance? Vad är dynamisk compliance?

99 Vad menas med compliance? Volymsförändring per tryckförändring Eftergivlighet (inverst relaterat till elastance) Lungcompliance (alveol-pleura) Bröstkorgscompliance (pleura-atmosfär) Total compliance (alveol-atmosfär) Statisk compliance uppmäts när systemet är i vila (inget pågående flöde) Dynamisk compliance uppmäts under pågående andning

100 Compliance Eftergivlighet Volymsförändring per tryckförändring Tidalvolym Luftvägstryck 600 ml 20 cm H 2 O = 30 ml / cm H 2 O

101 Spädbarn Varför kan inte compliance jämföras mellan olika patienter? 10 cm H 2 0 V T 15 ml TLC 150 ml Compliance 1.5 ml / cm H 2 O Specifik compliance 0,01 ml / cm H 2 O / TLC

102 Elefant Varför kan inte compliance jämföras mellan olika patienter? 10 cm H 2 O Vt ml TLC ml Compliance 1500 ml/cm H 2 O Specifik compliance 0,01 ml / cm H 2 O / TLC

103 Hur påverkar ytspänningen små luftvägar och alveoler? Alveoler är täckta av en vätskefilm Elektriska krafter mellan vätskemolekylerna får dem att attraheras och minska ytan Alveolen får en tendens att kollabera Laplace lag P=2T/r T=ytspänning, r=radie, P=kollaberande tryck

104 Hur påverkar ytspänningen små luftvägar och alveoler?

105 Vad är surfactant? Ytspänningsnedsättande fosfolipid + protein Huvudsaklig fosfolipid dipalmitylfosfatidylkolin (DPPC) SP-A och SP-D stora proteiner viktiga för immunförsvaret SP-B och SP-C små proteiner viktiga för ytaktivitet

106 Vilken information ger en spirometri? FVC FEV1 FEV1/FVC MMF25-75% FEF25-75%

107 Vilket mönster ger obstruktiv luftvägssjukdom vid lungfunktionstest? Astma, KOL, emfysem, cystisk fibros TLC hög VC normal eller låg RV hög FRC hög FEV1, FEV1/FVC låg Karakteristiskt mönster påverkat exspiratoriskt flöde

108 Vilket mönster ger restriktiv luftvägssjukdom vid lungfunktionstest? Kyfoskolios, neuromuskulära sjukdomar, lungfibros, pneumoni, pleuravätska, mesoteliom TLC Låg VC Låg RV Låg eller normal FRC Låg eller normal FEV1, FEV1/FVC Normal eller ökad Karakteristisk mönster låga lungvolymer

109 Vad är flöde/volym loop? Vilken information ger den? Flöde-volym loop är en graf som beskriver förhållandet mellan lungvolym och luftvägsflöde Kan ge information om var i luftvägen ett flödeshinder är beläget

110 Flöde/volym kurvan vid olika luftvägshinder

111 Vad menas med diffusionskapacitet (DLCO)? Mäts genom att bestämma upptaget av kolmonoxid Kolmonoxid (CO) används för att det har en mycket hög affinitet för hemoglobin Avspeglar diffusionskapaciteten över alveolarmembranet, men är också beroende av mängden ventilerade alveoler

112 Vilka sjukdomar ger låg DLCO? Obstruktiv luftvägssjukdom Interstitiella lungsjukdom Sjukdomar i lungcirkulationen

113 Vilka sjukdomar kan öka DLCO? Hjärtsvikt, astma, diffus lungblödning (trumhinneperforation)

114 Hur påverkar kirurgi och anestesi lungfunktionen? VC minskar till ca 40% av preoperativt värde Kvarstår minst dagar efter öppen gallkirurgi FRC minskar Återgår till normalvärde inom 7-10 dagar Förändrat andningsmönster Färre djupa andetag (suck) och försämrad sekretmobilisering

115 Inhalerade β-agonister Moderna selektiva β2-agonister Salbutamol och terbutalin Vilken läkemedelsgrupp är viktigast vid akut behandling av astma? Adrenalin Biverkningar Tremor, takykardi och muskelkramper.

116 Vilka läkemedel används för underhållsbehandling av astma? β2 Kortverkande β 2-stimulerare ICS (inhalationssteroider) LABA (long acting β2 agonists) Salbutamol, terbutalin Budesonid, flutikason Salmeterol, formoterol

117 Vilka läkemedel används för underhållsbehandling av astma?

118 Inhalationssteroider Vilka ytterligare läkemedel används vid astma? budesonid, flutikason, beklometason och mometason Biverkningar: oral svampinfektion, heshet, hudskörhet. Barn som behandlas med inhalationssteroider kan växa lite långsammare, men i regel påverkas inte deras vuxna kroppslängd.

119 Teofyllin bronkdilaterande effekt. Vilka ytterligare läkemedel används vid astma? snävt terapeutiskt intervall, risk för arytmier. interaktioner med bl.a. makrolidantibiotika, vilket kan medföra förhöjdaplasmakoncentrationer av teofyllin. Plasmakoncentrationen kan kontrolleras för att undvika överdosering. Om teofyllin ges vid akuta astamanfall skall det ges långsamt intravenöst eller rektalt (klysma).

120 Antikolinergika Vilka ytterligare läkemedel används vid astma? Ipratropiumbromid kan användas som tillägg till beta-2-agonister vid akuta astmabesvär. Biverkningarna: få, muntorrhet förekommer.

121 Natriumkromoglikat Mastcellstabiliserande. Vilka ytterligare läkemedel används vid astma? Biverkningarna: få, men lokal irritation i halsen kan förekomma.

122 Antileukotriener Vilka ytterligare läkemedel används vid astma? Montelukast dämpar inflammationen i luftrören och ger ett visst skydd mot till exempel ansträngningsastma. Biverkningarna av montelukast är få, vanligast är huvudvärk och magsmärtor. Används i första hand till barn

123 Vilka ytterligare läkemedel används vid astma? Anti-IgE-antikroppar (Omalizumab ) Omalizumab hämmar IgE-antikroppar kan användas som tilläggsbehandling vid svår allergisk astma. Läkemedlet ges som en subkutan injektion varannan till var fjärde vecka. Biverkningar i form av urtikaria och allergiska reaktioner vanliga, långtidsbiverkningar ofullständigt kända.

124 Vilka sjukdomar kan imitera astma? Övre eller nedre luftvägsobstruktion Hjärtsvikt och lungemboli Gastroesofageal reflux och aspiration Viruspneumonit (t.ex. RS-virus) Allergiska och anafylaktiska reaktioner

125 Thiobarbiturater Diskutera för- och nackdelar med olika anestesimedel vid astma Bronkonstriktion experimentellt Höga doser krävs för att hindra bronkospasm utlöst av intubationsstimuli Ketamin Bronkdilatation sekundärt till sympatikusstimulering, viss egen direkteffekt på bronker

126 Propofol Diskutera för- och nackdelar med olika anestesimedel vid astma Minskar luftvägsresistans och luftvägsreflexer Maskinduktion Halotan och sevofluran utmärkta medel för att hämma luftvägsreflexer, har en direkt bronkdilaterande effekt.

127 Muskelrelaxantia Diskutera för- och nackdelar med olika anestesimedel vid astma Tracrium och mivacurium Viss risk för histaminfrisättning Vekuronium, rokuronium, pankuronium Ingen histaminfrisättning Opioider Hämmar luftvägsreflexer, ingen bronkdilatation Morfin kontroversiellt pga histaminfrisättning

128 Intubationsstimuli Bronkkonstriktion Komplikationer vid intubation och respiratorbehandling vid astma? Air trapping Cirkulatorisk påverkan Pneumothorax och pneumomediastinum Critical illness neuro- och/eller myopati Kortikosteroider och muskelrelaxantia riskfaktorer

129 Orsaker Vilka orsaker finns till intraoperativa rhonki och hur behandlas en akut bronkospasm? Luftvägssekret, främmande kropp, hjärtsvikt, obstruktion tub, bronkintubation, allergisk eller anafylaktisk reaktion och astma. Behandling Tänk strukturerat och differentialdiagnostiskt! Kontrollera tuben, auskultera lungfälten, ge 100% O2 Fördjupa anestesin, ge β2-agonist, ev. adrenalin

130 Hur väcker du en patient med astma? Trakealtuben är ett stimuli som lätt utlöser bronkkonstriktion Djup extubation ger ofta ett okomplicerat förlopp Undvik djup extubation vid t.ex. svår luftväg, grav övervikt eller icke-fastande patient

131 Magnesium intravenöst Beskriv några olika rescue - terapier vid behandlingsresistent bronkospasm? Hämmar calcium-medierad glatt muskelkontraktion Heliox Innehåller 60-80% Helium och 20-40% O2 Minskar luftvägsresistans ECMO Livräddande vid behandlingsrefraktär bronkospasm

132 Redogör för den farmakologiska behandlingen av KOL

133 Redogör för den farmakologiska behandlingen av KOL Långverkande antikolinergika är förstahandsval när underhålls-behandling med bronkdilaterare är indicerad för behandling av KOLpatienter med symtom. Långverkande beta-2-agonister kan prövas som alternativ eller tillägg. Kortverkande beta-2-agonister eller kortverkande antikolinergika kan prövas för tillfällig symtomlindring. Kortverkande beta-2-agonister ska inte ge som underhållsbehandling.

134 Redogör för den farmakologiska behandlingen av KOL Behandling med inhalationssteroider ges i första hand för att förebygga exacerbationer hos patienter med FEV1 < 50 % av förväntat värde. Inhalationssteroider bör alltid ges som tillägg till en långverkande beta-2-agonist. Budesonid µg/dygn Flutikason µg/dygn.

135 Redogör för den farmakologiska behandlingen av KOL Perorala steroider Kontrollerade studier av långtidsbehandling med perorala steroider vid KOL saknas. På grund av detta och biverkningsprofilen rekommenderas inte perorala steroider som underhållsbehandling. Teofyllin Modern dokumentation saknas. Teofyllinpreparat har smal terapeutisk bredd och viktiga läkemedelsinteraktioner förekommer. Biverkningar är vanligt förekommande och ofta dosberoende. Vissa patienter kan känna symtomlindring av teofyllin som då ska ges med iakttagande av biverkningsrisker och möjlighet att, vid behov, bestämma plasmakoncentrationer Acetylcystein Tidiga studier visade att peroralt N-acetylcystein har en skyddseffekt mot exacerbationer av KOL hos patienter som samtidigt har kronisk bronkit. I en senare publicerad studie visades exacerbationsförebyggande effekt endast hos patienter som inte hade behandling med inhalationssteroider. OBSERVERA! Teofyllin bör b inte användas ndas vid underhållsbehandling av KOL och perorala glukokortikosteroider bör b endast användas ndas i speciella situationer (se ovan) och inte rutinmässigt.

136 Hur påverkar kroniskt förhöjda CO2 nivåer andningsdriven? Kronisk hyperkarbi ökar bikarbonatkoncentraionen i CSF, vilket leder till att kemoreceptorerna i medulla oblongata ställer om sig till en högre nivå Medför att andningsdriven kan bli mer beroende av PaO2

137 Finns det några fördelar med regional anestesi vid KOL? Regional anestesi undviker intubation Regional anestesi över Th10 kan påverka hostfunktion negativ (abdominell muskulatur) Risk för pneumothorax eller phrenicuspares vid plexus

138 Vad är auto-peep (air trapping) Air trapping innebär att patienten till följd av ökat utandningsmotstånd inte hinner andas ut, innan nästa andetag påbörjas.

139 Massa Redogör för gaslagar och grundläggande begrepp Avgörs av antal och storlek på molekylerna Temperatur Avgörs av hastigheten som molekylerna rör sig med Tryck Avgörs av frekvensen träffar mot en yta av gasmolekyler pga deras slumpmässiga rörelser

140 Gaser - fysikaliska egenskaper Volym Det utrymme en gas ockuperar (gaser expanderar och fyller sitt givna rum) Ångtryck vatten Det partialtryck som vattenångan utövar (bestäms enbart av temperatur) Kokpunkt Den temperatur där ångtrycket = atmosfärstryck

141 Gaslagar Daltons lag P t =P 1 +P 2 +P 3 Avogadros lag Likstora volymer av två gaser med samma tryck och temperatur innehåller alltid samma antal molekyler 1 mol O 2 (32g) = 6 x molekyler = 22.4 liter (T=273º K, P=101.3 kpa)

142 Gaslagar Boyles lag (konstant temperatur) P=1/V P 1 V 1 =P 2 V 2 Charles lag (konstant tryck) V 1 /T 1 =V 2 /T 2 Allmäna gaslagen (P 1 V 1 ) /T 1 = (P 2 V 2 ) /T 2

143 Gaslagar ATPS Ambient Temperature Pressure Saturated T = 298º K (25ºC), Ångtryck vatten 3.2 kpa BTPS Body Temperature Pressure Saturated T=310º K (37ºC), Ångtryck vatten 6.2 kpa STPD Standard Temperature and Pressure, Dry T=273º K (0ºC), P=101.3 kpa, Ångtryck vatten 0 kpa

Respiration del 1. Struktur och funktion. Disposition 2014-04- 23. 1. Struktur och funktion

Respiration del 1. Struktur och funktion. Disposition 2014-04- 23. 1. Struktur och funktion Respiration del 1 Sjuksköterskeutbildningen VT -14 Lunds universitet Marie Neuman 1. Struktur och funktion 2. Ventilation 3. Gastransport 4. Diffusion 5. Perfusion 6. Gasutbyte 7. Lungmekanik 8. Andningskontroll

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna

- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna Respirationsfarmakologi Astma - Komplex, okänd orsak, debuterar ofta i barndom - Prevalens 5-10% - Kronisk inflammation i lufvägarna; Infiltration av immunologiska celler, kapabla att aktivera muskelkontraktion

Läs mer

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Infant lung function testing ILFT Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Möjliga undersökningsmetoder för barn under 2(3) år Tidalandningsanalyser Passiv lungmekanik

Läs mer

2014-09-24. Svårt att andas. Lung - lobuppdelning. Bronkträdet

2014-09-24. Svårt att andas. Lung - lobuppdelning. Bronkträdet Svårt att andas SJSF15 HT 2014 Lung - lobuppdelning Höger lunga: Ovanlob med tre segment Mellanlob med två segment Underlob med fem segment Vänster lunga: Ovanlob med lingua med tre plus två segment Underlob

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Spirometri Praktik och teori

Spirometri Praktik och teori Spirometri Praktik och teori av Docent Måns Arborelius Jr, Kastanjeallén 18, 230 44 Bunkeflostrand, tel 040-51 05 15 och Överläkare Per Gustafsson, Barnkliniken, KSS, 541 85 Skövde, tel 0500-43 10 00 Utgiven

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl April 2008 Författare: Docent Hans Hedenström, Akademiska sjukhuset i Uppsala Docent Maria Albin, Universitetssjukhuset

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING 1 Kodnr... Namn...Födelsenummer... Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING DELKURS 3: AUTONOMA NERVSYSTEMET,

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

MÄTNING AV EXSPIRATORISKT PEAK-FLÖDE (PEF) SPIROMETRI BRONKODILATATIONSTEST ANDNINGSLJUD

MÄTNING AV EXSPIRATORISKT PEAK-FLÖDE (PEF) SPIROMETRI BRONKODILATATIONSTEST ANDNINGSLJUD 1 F1 MÄTNING AV EXSPIRATORISKT PEAK-FLÖDE (PEF) SPIROMETRI BRONKODILATATIONSTEST ANDNINGSLJUD 2 För mänskan är det livsviktigt med utbyte av andningsgaserna, syre och koldioxid, i lungorna. Utan syre får

Läs mer

Bild. Frontalsnitt av hjärtat

Bild. Frontalsnitt av hjärtat CIRKULATIONSSYSTEMET Bild. Frontalsnitt av hjärtat 1. Namnge åtta valfria strukturer i bilden på hjärtat med medicinska benämningar. Markera valda strukturer i bilden med pilar och siffrorna 1 8. Skriv

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12

Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12 Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12 Frågorna är uppdelade i följande kategorier med 1. Anatomi /Histologi... 2 1.1. Histologi (2p)... 2 1.2. Histologi (5p)... 3 1.3. Trumpinnefingrar (1p)...

Läs mer

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny Fall VT 2014 Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny transplantation planeras, därav denna

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL

Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL Michael Runold Lung- Allergi-kliniken, Karolinska Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Risk Factors for COPD Genes Infections Socio-economic

Läs mer

Respirationsfarmakologi. Lydia Melchior VT 2005

Respirationsfarmakologi. Lydia Melchior VT 2005 Respirationsfarmakologi Lydia Melchior VT 2005 Respirationsfarmakologi: Astma Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Luftvägsallergi Astma: Multifaktoriell: genetisk predisposition/ miljö Folksjukdom (8%), ökar

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

Cirkulation. Disposition

Cirkulation. Disposition Cirkulation Systembiologi Robert Frithiof Inst. för Fysiologi & Farmakologi HT 04 Disposition 08:30-09:15 Det kardiovaskulära systemet Hjärta Hjärtat som pump Elektrisk aktivitet EKG Hjärtcykeln 09:30-10:15

Läs mer

Proteinstruktur samt Hemoglobin

Proteinstruktur samt Hemoglobin Proteinstruktur samt Hemoglobin Biochemistry Kapitel 2 Kapitel 3 Structure and Function of the Human Body Kapitel 12 Proteinstrukturer Primärstruktur - ordningen på aminosyrorna (peptidbindningen) Sekundärstruktur

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Höger kateterisering. Copyright Johan Holm 2014

Höger kateterisering. Copyright Johan Holm 2014 Höger kateterisering Johan Holm 2014 Selbstversuch in der Mi@agspause Werner Forssmann 1929 IndikaFoner för högerkateterisering Svår hjärtsvikt, transplantafonsutredning Högersvikt, bakomliggande TI, PH

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B).

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B). Fall HT 2014 Fall 1 Fall med LQTS Indikationer för arbetsprov vid LQTS -Arbetsprov kan avmaskera fall av misstänkt LQT 1 eller 2. -Uppföljning av betablockerande medicinering för att utvärdera om adekvat

Läs mer

Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014

Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014 Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014 Inger Dahlén, överläkare, sektionschef Lung-och allergisjukdomar Akademiska sjukhuset, Uppsala Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Diagnostik Farmakoterapi

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Infektioner hos äldre

Infektioner hos äldre Infektioner hos äldre KOL och antibiotika Michael Runold Överläkare, Lung- och allergikliniken Karolinska Ordförande i Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, Stockholm KOL Definitioner, etiologi,

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Intensivvårdsteknik, 8 Högskolepoäng

Intensivvårdsteknik, 8 Högskolepoäng Intensivvårdsteknik, 8 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:1 Ladokkod: 62II01 Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2014-2015. Tentamenskod: Tentamensdatum:

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Astma och KOL. Inledning. Definition och patofysiologi

Astma och KOL. Inledning. Definition och patofysiologi 705 Christer Janson, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Björn Ställberg, Gagnefs vårdcentral, Gagnef Bill Hesselmar, Allergi-CF-Lungcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar. Mannitol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar. Mannitol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aridol inhalationspulver, hårda kapslar Mannitol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

Astma. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården och Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik och barnsjukhus.

Astma. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården och Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik och barnsjukhus. Astma Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården och Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik och barnsjukhus Kontaktpersoner Överläkare Christer Janson, lung- och allergikliniken, Akademiska

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

I. Några fysiologiska begrepp

I. Några fysiologiska begrepp Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 1(12) Barn och ungdoms i Neonatal respiratorvård Riktlinjerna baserar sig på användning av Stephanie respiratorn, som är en tryckbegränsad, tidsstyrd

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Internationella riktlinjer för behandling av kemisk lungskada. Linda Elfsmark

Internationella riktlinjer för behandling av kemisk lungskada. Linda Elfsmark Internationella riktlinjer för behandling av kemisk lungskada Linda Elfsmark Syfte Att jämföra internationella riktlinjer för medicinsk behandling av kemiskt inducerad lungskada efter inhalation av retande

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Respiratorisk insufficiens ficiens Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Respiratorisk insufficiens ficiens Rapporten är framtagen av: Tomas

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Pneumoni. Atelektas Pleuravätska Pneumothorax. Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd

Pneumoni. Atelektas Pleuravätska Pneumothorax. Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd Pneumoni Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd Atelektas Pleuravätska Pneumothorax 1 Bakterier, leukocyter och inflammatorisk vätska samlas i interstitiet

Läs mer

Proteinstruktur och Hemoglobin

Proteinstruktur och Hemoglobin Proteinstruktur och Hemoglobin Biochemistry Kapitel 2 och 3 Structure and Function of the Human Body Kapitel 12 Proteinstrukturer Primärstruktur - ordningen på aminosyrorna (peptidbindningen) Sekundärstruktur

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Farmakologisk behandling vid astma

Farmakologisk behandling vid astma Behandlingsrekommendation Farmakologisk behandling vid astma Hösten 2000 publicerade SBU rapporten Behandling av astma och KOL, nr 151. Som en följd av denna anordnade Läkemedelsverket i samarbete med

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar Mannitol

Bipacksedel: Information till användaren. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar Mannitol Bipacksedel: Information till användaren Aridol inhalationspulver, hårda kapslar Mannitol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Behandlingsriktlinjer KOL 2010

Behandlingsriktlinjer KOL 2010 Behandlingsriktlinjer KOL 2010 Innehållsförteckning Förord 3 1. Definition 5 2. Utredning 7 3. Remissindikationer för bedömning vårdnivåer 11 4. Behandling av akut försämring av KOL på vårdcentral/akutmottagning

Läs mer

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 5 0 8 1 8 Namn: Personnr: - texta Max: 79 poäng Gk: 47 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Farmakoterapi vid KOL

Farmakoterapi vid KOL Farmakoterapi vid KOL Vad kan man åstadkomma med farmakoterapi vid KOL Hjälp till rökstopp. Ökad överlevnad med hemoxygenbehandling i vissa fall Minskad dyspné och bättre prestationsförmåga i vissa fall.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Vilka speciella problem finns att ta hänsyn till vid astmabehandling hos barn och ungdomar.

Vilka speciella problem finns att ta hänsyn till vid astmabehandling hos barn och ungdomar. Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Vilka speciella problem finns att ta hänsyn till vid astmabehandling hos barn och ungdomar. Anette Janicke Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2015:F14

Läs mer

Sammanfattande rekommendationer för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Sammanfattande rekommendationer för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattande rekommendationer för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av Läkemedelsverket

Läs mer

Röntgen vid lungtransplantation. Margaretha Smith. Lungläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Göteborg

Röntgen vid lungtransplantation. Margaretha Smith. Lungläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Göteborg Röntgen vid lungtransplantation Margaretha Smith. Lungläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Göteborg ISHLT rapport i Prag 2012 (Hertz) Nu uppe i 150 000 toraxtransplanterade pat (178 centra) Lungor

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi Sicklecellsanemi Symptomen beror huvudsakligen på en aggregering av Hbmolekylerna i erytrocyterna när HbS deoxygeneras sickle celler ökad tendens till aggregering: hög blodviskositet risk för kärlocklusion

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Behandling av astma och KOL

Behandling av astma och KOL Gunnar Johansson Björn Ställberg Björn Tilling Behandling av astma och KOL Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Behandling av astma och KOL Innehållsförteckning Sida Inledning

Läs mer

Summa 54,5 poäng. Godkänd 65 % = 35 poäng

Summa 54,5 poäng. Godkänd 65 % = 35 poäng Ordinarie tentamen VT 14 RC T1 final med förslag på svar Inga hjälpmedel. Lycka till! Tentamen delas i två delar; fråga 1-8 och 9-16 Innehållsförteckning 1. Fosterperioden (4,5 poäng)... 2 2. Blodkärl-

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma ny rekommendation

Information. från Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma ny rekommendation Information från Läkemedelsverket Årgång 18 supplement 1 AUG 2007 ny rekommendation Astma är ett inflammatoriskt syndrom med återkommande episoder av andnöd, pipande andning och hosta. Prevalensen av astma

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Oramorph 2 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 6 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av patienters utköp av läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom Patienter i Jämtland 10-19 år under tidsperioden 2000-2004

EXAMENSARBETE. Kartläggning av patienters utköp av läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom Patienter i Jämtland 10-19 år under tidsperioden 2000-2004 EXAMENSARBETE 2006:30 HV Kartläggning av patienters utköp av läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom Patienter i Jämtland 10-19 år under tidsperioden 2000-2004 Erica Gustavsson, Camilla Johansson Luleå tekniska

Läs mer

Värnamo sjukhus, Geriatriken (GRK)

Värnamo sjukhus, Geriatriken (GRK) Förbättrad vård för patienter med lunginflammation Leg sg Celina Lupinska Leg sg Hanna Ljungman Freij Samrehab, Värnamo Sjukhus Värnamo sjukhus, Geriatriken (GRK) Förbättra insatser på vårdavdelning när

Läs mer

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus KOL Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus Cirka 500 000 människor i Sverige har KOL KOL-bördan kommer att öka betydligt i framtiden, återspeglande de tidigare rökvanorna

Läs mer

Astma hos barn Utredning, akut- och underhållsbehandling, omhändertagandenivå

Astma hos barn Utredning, akut- och underhållsbehandling, omhändertagandenivå Astma hos barn Utredning, akut- och underhållsbehandling, omhändertagandenivå Astmaprevalens Kent Åke Henricson Öl, barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Halland Läkemedelskommittén Halland Ca 10% i

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. Per Odencrants frågor besvaras på frågeformuläret, använd baksidan om så behövs.

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. Per Odencrants frågor besvaras på frågeformuläret, använd baksidan om så behövs. Tentamen i fysiologi B, 7,5p, mc 1411, 21/12 2013. Lärare: Sara Nordqvist, fråga 1-8, 15p. Per Odencrants, fråga 9-16, 48p. Besvara respektive lärares frågor på separata papper. Per Odencrants frågor besvaras

Läs mer

Farmakologisk behandling vid astma Behandlingsrekommendation

Farmakologisk behandling vid astma Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket publicerade behandlingsrekommendationer om astma 2002 efter ett expertmöte 2001. Eftersom ny kunskap, nya läkemedel och kombinationspreparat har tillkommit sedan

Läs mer

PRODUKTRESUME. Aridol används vid identifiering av bronkiell hyperreaktivitet hos individer med FEV 1 70% eller mer av det normala, förväntade värdet.

PRODUKTRESUME. Aridol används vid identifiering av bronkiell hyperreaktivitet hos individer med FEV 1 70% eller mer av det normala, förväntade värdet. PRODUKTRESUME 1. LÄKEMEDLETS NAMN Aridol inhalationspulver, hård kapsel. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg mannitol. Erhållen dos från

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Altargo salva 1 % Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml. Livostin nässpray 50 mikrog/dos

Altargo salva 1 % Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml. Livostin nässpray 50 mikrog/dos R Andningsorganen R01 Medel vid nässjukdomar Antibiotika Retapamulin Altargo salva 1 % Avsvällande medel adrenergika Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml Antiallergika

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014 01 17 Skrivtid:4 timmar Totalpoäng: 52 p Blodet och immunologi, 9 p Matspjälkningen, urinsystemet

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Den lägsta styrkan (Seretide Diskus mite 50 mikrogram/100 mikrogram) lämpar sig inte för behandling av vuxna och barn med svår astma.

PRODUKTRESUMÉ. Den lägsta styrkan (Seretide Diskus mite 50 mikrogram/100 mikrogram) lämpar sig inte för behandling av vuxna och barn med svår astma. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Seretide Diskus mite 50 mikrogram/100 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos Seretide Diskus 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos Seretide

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Hur länge kan du hålla andan?

Hur länge kan du hålla andan? Inledning Hur länge kan du hålla andan? Varför går det inte att hålla andan så länge som man skulle vilja? Varför går det inte att simma längre stunder under vatten utan snorkel? Vad är det som gör att

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014 03 01 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 51 p Blodet och immunologi, 8 p Matspjälkningen,

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer