Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE"

Transkript

1 Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss.

2 Bästa medarbetare! På Pfizer har vi alla ansvar för att vi förstår de viktiga juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och att vi alltid agerar med integritet. Integritet innebär mer än att bara följa lagen. Det är en av Pfizers kärnvärderingar. Det speglar vilka vi är som företag och individer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Denna uppförandekod (som med gemensamt namn kallas för Blue Book ) och den tillhörande webbplatsen integrity.pfizer.com är viktiga resurser för alla medarbetare. De utgör Pfizers policies för Business Conduct och identifierar personer som kan svara på eventuella frågor kring compliance. Jag ber dig bekanta dig med Pfizers Blue Book och lägga till webbplatsen som ett bokmärke, så att du kan vara säker på att följa alla policies och rutiner som gäller för ditt arbete. Pfizers chefer finns alltid tillgängliga för dig om du har några betänkligheter beträffande företagets praxis eller någon kollega. Att söka råd, ta upp eventuella farhågor eller att rapportera brister i uppförande kan inte och kommer inte kunna vändas emot dig. Vår Open Door Policy, förbud mot repressalier, har införts för att uppmuntra och skydda medarbetare som tar upp eventuella problem. Vårt åtagande att göra rätt, vilket betyder att vi ska följa de lagar som styr vår bransch, både bokstavligen och i andan, ger oss en konkurrensfördel. Att agera med integritet förutsätter att vi alla åtar oss att följa reglerna. Ansvaret ligger hos oss alla det är mitt, ditt och allas vårt ansvar. Ian Read Styrelseordförande & VD i

3 Pfizer OWNIT! O Ta ansvar för affären Ta vara på alla möjligheter att tänka annorlunda, ta risker såväl som ansvar och prova något nytt W Ta plats på marknaden Förespråka och främja långsiktiga anpassade strategier som är till gagn för vårt uppdrag och ställning i branschen N inga dumheter - tänk på ditt uppförande Konfrontera destruktiva, egensinniga och småaktiga beteenden det är allas vårt ansvar I Påverka resultatet Leverera åtaganden med snabbhet, beslutsamhet och integritet T Lita på varandra Investera i ett uppriktigt och konstruktivt samtal för att bana väg för varandras framgångar det är dags att gå rakt på sak 1

4 På Pfizer har vi alla ansvar för att vi förstår de viktiga juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och att vi alltid agerar med integritet. Integritet innebär mer än att bara följa lagen. Det är en av Pfizers värderingar. Det speglar vilka vi är som företag och individer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Agera med integritet Vårt åtagande... 4 Våra normer... 6 Vårt ansvar... 7 Pfizers complianceprogram... 8 Ombudsmannen... 9 Rapportering av complianceproblem...10 Förhindrande av repressalier...12 Sekretess...13 Marknaden Vårt åtagande...14 Hälso- och sjukvårdslagar och regulatoriska krav...15 Lagar mot mutor och korruption Forskning och utveckling...17 Tillverknings- och leveranssäkerhet...19 Marknaden och interaktioner med hälso- och sjukvårdpersonal...20 Antitrust- och konkurrenslagstiftning...21 Övervakning av våra produkters säkerhet, funktion och kvalitet

5 Vårt företag Vårt åtagande...23 Patent, varumärken och upphovsrätt...24 Bokföring och dokumenthantering...24 Konfidentiell information som utgör en företagstillgång...25 Personuppgifters integritet...25 Dokument- och informationshantering...27 Godkänd användning av företagets datorer och informationssystem...28 Intressekonflikter...29 Sociala medier...31 Insiderinformation...32 Affärsinformation...33 Efterlevnad av globala handelsregler...34 Våra kollegor Vårt åtagande...35 Policy mot repressalier...36 Lika möjlighet till anställning...36 Diskriminering eller trakasserier...37 Missbruk av droger och alkohol...38 Vårt samhälle och allmänheten Vårt åtagande...39 Göra rätt Samhällsstöd...40 Skydd av miljö, hälsa och säkerhet...41 Statliga utredningar: Begäran om information eller anläggningsinspektioner...42 Förfrågningar från media, analytiker, investerare och offentliga utredningar...43 Politisk aktivitet

6 Agera med integritet Vårt åtagande Pfizer förväntar sig att du ska upprätthålla vårt goda rykte och vår höga standard genom att ta ansvar för att agera med integritet. Känn till våra policies och lev upp till dem. Genom att känna till, förstå och agera i enlighet med Pfizers värderingar, tillämpliga lagar och företagets policies kan var och en av oss fungera som förebild. Känn till vad lagen säger och ställ frågor. Du förväntas känna till de lagar och policies som gäller för din roll. Om du har frågor ska du kontakta din chef, juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division. Ta upp problem. Om du tror att någon kanske bryter mot en lag eller policy ska du meddela din chef, HR-avdelningen eller företagets Compliance Division. Ledningen för Pfizer arbetar för att säkerställa att våra normer upprätthålls och att eventuella problem hanteras. Repressalier mot någon kollega som ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Agera alltid med integritet. Det är aldrig tillåtet att bryta mot någon lag eller policy, och du ska heller inte känna dig uppmuntrad till eller pressad att göra det även om det skulle förbättra lönsamheten eller hjälpa till att uppnå ett avsett resultat. Vårt åtagande att agera med INTEGRITET Vi kräver av oss själva och andra att de följer de striktaste etiska normer och att våra produkter och processer ska vara av högsta kvalitet. 4

7 AGERA MED INTEGRITET En överblick: Hur ställer jag frågor, presenterar förslag eller lyfter problem? Open Door-policy Diskutera frågor, idéer och problem utan att vara orolig för repressalier. Det finns många människor som kan hjälpa dig, så rådfråga den person du känner dig mest bekväm att tala med. Compliance Division Kontakta Compliance Division direkt om du vill ställa någon fråga, ge förslag eller rapportera problem. Compliance Helpline Rapportera problem via webbrapporteringsverktyget eller telefon till Compliance Helpline. Vissa jurisdiktioner har begränsningar för vilka ämnen som kan rapporteras via hjälplinjen. Möjligheten att rapportera anonymt beror på var du arbetar. Ytterligare information finns på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Pfizers intranät Här hittar du policies och rutiner, It s Mine-resurser, berättelser om framgångar, kontaktinformation och mycket annat. Kontakta: En valfri chef Din kontakt på Compliance eller Legal Division HR-avdelningen Kontakta: Din kontakt på Compliance Division per e-post: per telefon: per säker fax: per brev: 235 East 42nd Street New York, NY USA Kontakta: webbrapportering: pfizer.alertline.com Gå till helpline.pfizer.com för att se lokala telefonnummer Kontakta: integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com 5

8 Hur övervakas efterlevnaden av Pfizers policies? Varje överträdelse av lag eller företagspolicy kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive avsked, speciellt om personen: medvetet och avsiktligt bryter mot lagen eller företagets policy, beordrar andra att bryta mot lagen eller företagets policy, underlåter att samarbeta i en av företagets undersökningar av möjliga överträdelser, utövar repressalier mot en annan medarbetare för att denne rapporterat ett problem eller ett brott, eller underlåter att effektivt övervaka underordnades agerande. Våra normer Denna sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer ( Blue Book ) är en vägledning till företagets compliancestruktur, tillämpliga lagar och viktiga normer. Denna uppförandekod ("Blue Book") sammanfattar företagets policies och rutiner som styr hur företaget gör affärer på ett lagligt och etiskt sätt. De normer som beskrivs i Blue Book gäller i alla länder där vi har verksamhet. Alla kollegor måste följa de lagar och förordningar som gäller i det land där de arbetar. Eftersom vårt moderbolag Pfizer Inc. är ett amerikanskt företag kan dessutom vissa amerikanska lagar gälla för uppförande även utanför USA. Konsekvenser av bristande compliance kan innebära: Dessutom har alla medarbetare ansvar för att förstå och följa Pfizers policies och rutiner som gäller för deras roller och ansvarsområden. Var noga med att rådgöra med din chef eller kontakta juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division om du är osäker på vilka lagar och förordningar som gäller för din verksamhet. Pfizer kräver även att företagets leverantörer och inhyrd personal ska hålla en hög standard. Leverantörer och inhyrd personal förväntas följa alla lagar och de av företagets policies som gäller för arbete som utförs för Pfizers räkning. Konsekvenserna för Pfizer kan vara Skada på Pfizers goda anseende, åtal, böter och andra påföljder, anmälan till myndigheter, förlorade affärsmöjligheter Konsekvenserna för en medarbetare kan vara Åtal, böter, fängelse och andra disciplinära påföljder, skadat personligt rykte, allvarlig skada eller sjukdom Konsekvenserna för patienter, kunder och allmänheten kan vara Nedsatt produktsäkerhet eller effekt, miljörisk, högre kostnader för läkemedel, förlorat förtroende för Pfizer som affärspartner Konsekvenserna för investerare kan vara Förlorat förtroende för Pfizer och företagets produkter, förlorat investeringsvärde, skada på Pfizers anseende avseende god bolagsstyrning 6

9 AGERA MED INTEGRITET Vad är det för normer som gäller? Ta kontakt om du behöver hjälp med att fastställa vilka lagar (t.ex. lokala, regionala, i andra länder), policies (t.ex. lokala, inom divisionen, globala) eller andra normer som kan vara tillämpliga på din roll. Om du har frågor kan du kontakta din chef, juridiska avdelningen eller Compliance Division. Vårt ansvar Som medarbetare hos Pfizer har du del i den förmån och det ansvar som det innebär att upprätthålla företagets goda anseende. Du gör det varje gång som du agerar etiskt och enligt lagen. Även om ett sådant beteende kan vara helt naturligt finns det många situationer då det kan vara svårt att fatta rätt beslut. Ta kontakt om du har frågor eller stöter på problem det finns många resurser som kan vara till hjälp. Vi ansvarar även för att ta upp angelägenheter som kan innebära en risk för företaget och helst innan dessa risker blir till verkliga problem. Genom att ta upp problem ger du ledningen möjlighet att ta itu med potentiella problem och skydda företaget, våra kollegor och allmänheten. Om du har skäl att tro att en kollega har brutit mot eller kan bryta mot någon lag eller Pfizers policies är det din skyldighet att rapportera det direkt till din chef, någon annan chef, HR-avdelningen eller Compliance avdelningen eller Legala avdelningen. Pfizer har en Open Doorpolicy och policies om förhindrande av repressalier och om sekretess för att skydda kollegor. Repressalier mot en kollega som i god tro ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Om du känner dig osäker är det bäst att ta upp problemet. 7

10 Referable Compliance Issues (RCI), problem som måste rapporteras RCI är betydande potentiella, misstänkta eller faktiska brott mot gällande lag eller företagets policies som måste rapporteras till Compliance Division för utredning. Huruvida en fråga är betydande eller inte beror på de särskilda omständigheterna kring situationen. Några överväganden: Var åtgärden avsiktlig eller ingår den i ett mönster? Var åtgärden kriminell? Var en chef inblandad? Utsatte åtgärden medarbetare eller allmänheten för farliga hälso- eller säkerhetsrisker? Vilka är de potentiella konsekvenserna, ekonomiskt, operativt, rättsligt eller PR-mässigt? Vilken är den totala omfattningen av och allvaret i brottet? Vilken typ av lagar, policies eller rutiner gäller det? Är brottet föremål för en utredning av myndighet eller reglerande organ? Om du är osäker på om ärende är ett RCI bör du kontakta Compliance Division. Pfizers complianceprogram Pfizers complianceprogram är avsett att stödja lagligt och etiskt uppförande inom hela företaget. Vår Chief Compliance and Risk Officer övervakar Pfizers Complianceprogram och tillsammans med Compliance Division identifierar riskområden samt säkerställer en enhetlig och konsekvent tillämpning och tolkning av våra normer. Pfizers Compliance Committee-struktur med flera nivåer underlättar övervakning av chefernas arbete och kompletterar vår integrerade organisation för compliance på divisions- och affärsenhetsnivå. Ytterligare compliancestöd ges av grupper och individer i hela företaget inom områden som t.ex. juridik, säkerhet och övervakning, Corporate Audit, HR, finans och bolagsstyrning. Compliance Division har ett särskilt ansvar när det gäller att undersöka refererbara compliancefrågor (Referable Compliance Issues) dvs. betydande potentiella, misstänkta eller faktiska brott mot gällande lagar eller policies. Compliance Division bedömer omfattningen av undersökningen och kan komma att be andra personer och grupper om hjälp med att utreda dessa frågor. Ingen undersökning får dock inledas utan uttryckligt tillstånd från Compliance Division. 8

11 AGERA MED INTEGRITET Ombudsmannen Ombudsmannen* tillhandahåller en informell plats där alla Pfizermedarbetare kan tala i förtroende och konfidentiellt få hjälp med att adressera och lösa arbetsrelaterade problem. Ombudsmannen är oberoende och neutral och försvarar inte någondera av parterna, utan försvarar en rättvis process. Ombudsmannen kompletterar och ersätter inte andra resurser för lösningar av problem, som till exempel chefer, HRavdelningen och Compliance Division. Om medarbetare vill göra ett formellt klagomål, varsla företaget om eventuella anspråk, eller dokumentera ett problem så måste de använda någon av Pfizers andra kanaler för rapportering, vilka beskrivs på annan plats i Blue Book. Ombudsmannen ger stöd och vägledning om hur man objektivt och rättvist ska hantera och lösa arbetsrelaterade frågor, men alla åtgärder som vidtas är upp till medarbetaren själv utom i de sällsynta fall då Ombudsmannen bedömer att det finns överhängande risk för allvarlig skada eller att frågan rör en trolig överträdelse av någon lag inom USA:s federala sjukvårdsprogram eller FDA:s särskilda krav, i vilket fall Ombudsmannen kommer att informera medarbetaren om det. *Finns på vissa av Pfizers anläggningar Medarbetare kan vända sig till Ombudsmannen när de: inte vet vart de ska vända sig i en fråga, inte vet hur de ska gå vidare med en fråga, inte är säkra på om det de observerat är oetiskt eller är brott mot gällande lag eller policy, vill ha hjälp med att identifiera olika alternativ för att lösa problem på arbetsplatsen, vill ha ett neutralt bollplank för att kunna identifiera och utvärdera olika möjligheter att uppmärksamma och åtgärda ett problem, eller vill tala inofficiellt med en neutral expert som har omfattande kännedom om Pfizers policies och rutiner innan någon formell åtgärd vidtas. Kontakta Ombudsmannen Du kan få mer information om Ombudsmannen och dess funktion på adressen: ombudsman.pfizer.com. 9

12 Rapportering av complianceproblem Hos Pfizer finns det många kanaler för att ställa frågor, komma med förslag och rapportera compliance problem eller andra angelägenheter. Ta kontakt om du är osäker. Open Door-policy Det är mitt! Vems ansvar är det? Det är mitt. Det är ditt. Det är vårt. Ditt personliga åtagande att agera med integritet är avgörande för Pfizers framgång. Grunden för vårt complianceprogram är öppenhet, tillgänglighet och diskussion inom Pfizer. De flesta frågor kan lösas lokalt, innan de blir till problem för kollegor, företaget eller allmänheten. Vår Open Door-policy uppmuntrar kollegor att lägga fram idéer, ta upp problem och ställa frågor speciellt av juridisk eller etisk natur, men även när det gäller kvalitet i arbetet och arbetsmiljön. Alla chefer ansvarar för att stödja denna policy genom att alltid ha dörren öppen för kollegor som kan vilja komma till dem. Även om vi hoppas att medarbetarna alltid kan känna sig obesvärade med att diskutera alla frågor med sina chefer kan det finnas tillfällen då någon skulle föredra att gå en annan väg för att lösa ett problem. I så fall kan problemet tas upp med andra som exempelvis: chefen på nästa nivå, chefen för din lokala enhet, någon annan chef eller arbetsledare, HR-avdelningen; eller Legal Division Compliance Division. Företagspolicy 702 på policysource. pfizer.com innehåller mer information om företagets Open Door-policy. 10

13 AGERA MED INTEGRITET HR-avdelningen Kollegorna på HR-avdelningen är alltid villiga att lyssna på eventuella problem som du kan ha. Du kan kontakta din lokala HR-representant eller koncernens HRavdelning. Compliance Division Du kan kontakta Compliance Division direkt om du vill rapportera problem eller ställa någon fråga: per e-post: på telefon: per säker fax: per brev: 235 East 42nd Street New York, NY USA På webbplatsen för Compliance Division kan du hitta policies och rutiner, It s Mineresurser, berättelser om framgångar och mycket annat. Gå till integrity.pfizer.com. Compliance Helpline Compliance Helpline-telefonen och webbrapporteringsverktygen ger tillgång till resurser för att rapportera ett problem eller få information eller råd (där möjligheten finns och är tillåtet enligt lag). I de flesta länder finns Compliance Helpline tillgängligt via telefon och webbrapporteringsverktyget är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt och sköts av särskilt utbildade utomstående konsulter. Den informationen som lämnas rapporteras till Pfizers Compliance Division, som vidtar lämpliga åtgärder. Du kan ordna så att du får information om företagets svar. Lokal personuppgiftslagstiftning kan påverka tillgängligheten och användningsvillkor. Till exempel är det i vissa länder endast möjligt att använda Compliance Helpline för att rapportera allvarliga problem som rör högre chefer. I vissa länder kan Compliance Helpline inte användas för att framföra anonyma anklagelser. Ytterligare information om hjälplinjen finns i Compliance Helpline-broschyren för ditt land, på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Alla rapporter kommer att hanteras i enlighet med de rutiner som beskrivs i broschyren för ditt land. Pfizer Compliance Helpline pfizer.alertline.com Gå till helpline.pfizer.com för att se lokala telefonnummer 11

14 Jag har observerat brister i uppförande, men jag vågar inte rapportera det eftersom jag är rädd för repressalier. Hur kan företaget skydda mig? Om du rapporterar ett problem ärligt och i god tro kommer företaget att vidta åtgärder för att skydda dig från repressalier. De specifika åtgärder som vidtas varierar från fall till fall, men de kan omfatta disciplinära påföljder för alla som utövar repressalier, fortlöpande övervakning av situationen eller andra åtgärder för att skydda dig. Det är viktigt att ta upp alla fall av repressalier, så att företaget kan vidta lämpliga åtgärder. Förhindrande av repressalier Repressalier mot en kollega som i god tro ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Exempel på repressalier är: nekande av förmåner, uppsägning, nedflyttning, avstängning, hot, trakasserier eller diskriminering. Om någon person, oavsett hans eller hennes roll inom Pfizer, utövar repressalier mot en kollega som sanningsenligt och i god tro har rapporterat en potentiell överträdelse kommer Pfizer att vidta lämpliga åtgärder även om det senare visar sig att kollegan hade misstagit sig i den fråga som ursprungligen rapporterades. Men om någon person medvetet har lämnat en falsk rapport kommer företaget att vidta åtgärder i enlighet med detta. Om du tror att du eller en någon annan kollega har utsatts för repressalier efter att i god tro ha sökt råd, tagit upp ett problem, rapporterat dåligt uppförande eller tillhandhållit information i en pågående undersökning, ska du omedelbart kontakta Compliance Division eller HR-avdelningen. Du kan använda dig av Compliance Helpline om det är tillgängligt och tillåtet enligt gällande lag. Företagspolicy 702 på policysource. pfizer.com innehåller mer information om företagets Open Door-policy. 12

15 AGERA MED INTEGRITET Om jag rapporterar ett problem till Compliance Division, kan jag förvänta mig att få ett svar? Ja. Compliance strävar efter att snabbt besvara alla frågor och rapporterade problem. Om ditt problem kräver utredning kommer Compliance Division att genomföra utredningen och, om så är möjligt och lämpligt, tillhandahålla regelbundna uppdateringar. På grund av sekretess kommer emellertid ingående information endast att meddelas dem som behöver känna till informationen. Sekretess Det är viktigt att du känner dig trygg när du deltar i företagets complianceprogram. Sekretessen kommer att upprätthållas i största möjliga utsträckning. I vissa fall kan det emellertid vara omöjligt att hemlighålla din identitet på grund av undersökningens natur, kraven på en grundlig utredning eller vissa juridiska krav. Om det är tillåtet enligt lag kan medarbetare som är måna om sekretessen välja att göra en anonym rapport till Pfizers Compliance Helpline. Om du är inblandad i en complianceundersökning i någon form (till exempel som vittne eller klagande) skall all information som rör undersökningen behandlas konfidentiellt dvs. du får inte diskutera undersökningen med någon annan än de utredare från Compliance som har hand om undersökningen. Att upprätthålla sekretessen hjälper till att bevara undersökningens integritet och att skydda de personer som deltar i undersökningen. Såvida det inte är förbjudet i lokala lagar måste alla undantag från sekretessen först diskuteras med Compliance Division. 13

16 Marknaden Vårt åtagande Pfizer skall agera med integritet i alla delar av vår verksamhet inkluderande forskning och utveckling, tillverkning, distribution, interaktioner med myndigheter, marknadsföring och försäljning. Vi skall följa alla gällande lagar och regulatoriska krav. Vi agerar ansvarsfullt i våra relationer med hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, konsumenter, sjukhus, forskare, myndigheter, regulatoriska enheter, affärspartners, kunder, leverantörer och återförsäljare. Pfizer ska driva sin affärsverksamhet på ett sätt så att man försäkrar sig om att konkurrera lagligt och etiskt på marknaden och i alla våra affärsrelationer Åtagande om KVALITET Kvalitet är djupt inrotat i våra medarbetares arbete och i alla våra värderingar. Vi strävar efter att kunna erbjuda god vård över hela världen. Våra affärsmetoder och -processer är utformade för att uppnå bästa möjliga kvalitet som överträffar förväntningarna hos alla våra intressenter. 14

17 MARKNADEN Hälso- och sjukvårdslagar och regulatoriska krav Pfizer måste följa många regler och förordningar som är avsedda att skydda patienter och konsumenter, förbättra kvaliteten på läkemedel och hälso- och sjukvården och hjälpa till att eliminera bedrägeri och otillbörligt inflytande på medicinska bedömningar. Pfizer följer alla lagar och bestämmelser som reglerar vår affärsverksamhet såsom utveckling, tillverkning, distribution, marknadsföring, statlig upphandling, försäljning och marknadsföring av våra produkter. Eftersom Pfizer är ett globalt företag kan särskilda lagar och förordningar i ett land gälla även för verksamhet i ett annat land. Till exempel måste många av kraven från US Food and Drug Administration (FDA) även följas i Pfizers verksamhet utanför USA. I de fall då lokala lagar och förordningar skiljer sig från Pfizer policies är det generellt de strängare lagarna och förordningarna som gäller. Du måste känna till de normer som gäller för ditt affärsområde och din roll. Om du har några frågor om vilka lagar, förordningar, policies eller branschnormer som gäller för ditt arbete ska du kontakta någon på juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division för vägledning. Lagar mot mutor och korruption Pfizer har en mångårig policy som förbjuder Pfizers medarbetare och andra som agerar för Pfizers räkning att erbjuda, ge, begära, acceptera eller ta emot en muta. Offentliga tjänstemän Ingen medarbetare eller någon som agerar för Pfizers räkning får någonsin erbjuda, godkänna eller göra en betalning eller ge en förmån som är avsedd att otillbörligen påverka (eller ens framstå som avsedd att otillbörligen påverka) en offentlig tjänsteman eller för att få någon otillbörlig konkurrensfördel. De flesta länder där vi bedriver vår verksamhet har lagar som gör det förbjudet att göra, erbjuda eller utlova Kommunicera produktinformation ärligt My Anti-Corruption Policy and Procedures ( MAPP ) MAPP omfattar vår koncernpolicy mot korruption, såväl som viktiga principer och specifika rutiner och processer, främst för affärsinteraktioner utanför USA eller med enheter eller personer som inte är baserade i USA. Alla medarbetare ansvarar för att följa MAPP och den regionala SOP ("Standard Operating Procedure") som implementerar MAPP. Förtroende är en viktig del i vår verksamhet. Sjukvårdspersonal litar på vår forskning och resultaten. Konsumenterna litar på våra produkters kvalitet. Aktieägarna förlitar sig på att vi kommer att fortsätta att öka aktiernas värde. Det är därför som Pfizer är fast beslutet att tillhandahålla snabb och ärlig produktinformation till patienter, konsumenter, hälso- och sjukvårdpersonal och myndigheter över hela världen för att hålla dessa intressenter informerade om våra produkters användning, och data som rör dess säkerhet och effekt. Behöver du mer information? integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Kontakta juridiska avdelningen eller Compliance Division 15

18 Jag reser runt i världen för Pfizer och vet att det finns ett flertal tolkningar av vad som är normala affärsmetoder. Vad som räknas som sedvanlig artighet i ett land kan ses som en muta i ett annat. Vad betyder det för mig? Du får inte ge någon betalning eller fördel av något slag i syfte att få en otillbörlig konkurrensfördel. Du måste alltid följa Pfizers policies och alla tillämpliga lagar. Gå till the Anti- Corruption Program Office website acpo.pfizer.com för mer information och kontakta juridiska avdelningen eller Compliance Division om du behöver vägledning. någon betalning eller något annat av värde (vare sig direkt eller indirekt) till någon offentlig tjänsteman då betalningen är avsedd att otillbörligen påverka tjänstemannens agerande eller beslut om att tilldela eller bibehålla affärer eller för att få en affärsmässig fördel. I USA reglerar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) amerikanska företag som gör affärer utomlands. FCPA gör det olagligt för personal i amerikanska företag, oavsett i var de är placerade, att direkt eller indirekt ge någonting av värde till en offentlig tjänsteman, politisk kandidat, politiskt parti eller partifunktionär utanför USA i avsikt att skaffa sig en otillbörlig konkurrensfördel. FCPA gör det också olagligt att bokföra transaktioner på ett felaktigt sätt. Som amerikanskt företag måste Pfizer Inc. och alla dess dotterbolag och medarbetare följa FCPA, liksom alla ytterligare lokala lagar mot mutor och korruption. Vi måste vara särskilt uppmärksamma på mutor och korruption eftersom statliga myndigheter ofta är både tillsynsmyndighet för våra produkter och samtidigt en stor kund. Vi interagerar även med hälso- och sjukvårdspersonal och forskare, varav många är anställda i offentliga institutioner och kan betraktas som offentliga tjänstemän. Kommersiella individer och enheter Pfizer förbjuder även kommersiella mutor. Generellt är kommersiella mutor att ge, erbjuda, kräva eller ta emot något av värde till eller från en individ eller ett företag i utbyte mot att otillbörligt få en kommersiell fördel. Pfizer förbjuder alla medarbetare, mellanhänder eller andra ombud att direkt eller indirekt ge någon form av kommersiella mutor. 16

19 MARKNADEN Lagstiftning mot dolda provisioner, kickbacks I USA förbjuder lagen om antikickback alla erbjudanden som görs för att påverka en persons rekommendation, förskrivning eller köp av en hälsovårdsprodukt eller tjänst som ersätts av ett federalt sjukförsäkringsprogram. Den lagen infördes för att säkerställa att en vårdgivares behandlingsrekommendation inte påverkas av motiv om personlig vinning. Motsvarande lagar finns i andra länder runt om i världen. Lobbyverksamhet I USA är Pfizer en registrerad federal lobbyist. Som sådan förbjuder federal lag att Pfizers personal ger något av värde till någon medlem i eller anställd av USA:s representanthus och den amerikanska senaten och allvarligt begränsar möjligheterna för Pfizer att betala för resekostnaderna för medlemmar i eller anställda av amerikanska representanthuset och senaten. All personal inom Pfizer, oberoende av arbetsplats, måste följa dessa restriktioner. Forskning och utveckling Vårt syfte är att ta fram innovativa behandlingar till patienter som ger betydande förbättringar till deras liv. Våra prioriteringar är att säkerställa säkerheten och skydda rättigheterna för alla som deltar i våra kliniska försök och att upprätthålla högsta möjliga etiska, vetenskapliga och kliniska standard inom alla våra forskningsaktiviteter. Det vetenskapliga arbete vi utför på Pfizer har inget värde om det inte vilar på en helt säker integritetsgrund. Alla medarbetare har ansvar för att agera på ett sätt som är förenligt med Pfizers höga förväntningar på kvalitet och integritet inom forskning och utveckling såväl som med kravet på att rapportera problem via någon av de många tillgängliga kanalerna, inklusive de som beskrivs i denna Blue Book. Preklinisk forskning. Vårt åtagande är att bedriva forskning på ett sätt som är förenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar såväl som erkända internationella etiska riktlinjer som Good Laboratory Practices (GLP). Gå till policysource.pfizer.com för att ta reda på mer om MAPP och företagspolicy 207: Pfizers globala policy om kontakter med sjukvårdspersonal (GPIHP). 17

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

PFIZER AB, PFIZER CONSUMER HEALTHCARE AB, VESTERÅLENS NATURPRODUKTER AB OCH PFIZER HEALTH AB:S ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR VID KÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER

PFIZER AB, PFIZER CONSUMER HEALTHCARE AB, VESTERÅLENS NATURPRODUKTER AB OCH PFIZER HEALTH AB:S ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR VID KÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER PFIZER AB, PFIZER CONSUMER HEALTHCARE AB, VESTERÅLENS NATURPRODUKTER AB OCH PFIZER HEALTH AB:S ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR VID KÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER 1. Tillämplighet Dessa allmänna inköpsvillkor ( Allmänna

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

ETISK GUIDE. för att ställa sig själv rätt frågor SIDA 2 LEDARE SIDA 3 INLEDNING SIDA 4 VÅRA PRINCIPER SIDA 6 VÅR PRAXIS. Phil Boorman - Getty

ETISK GUIDE. för att ställa sig själv rätt frågor SIDA 2 LEDARE SIDA 3 INLEDNING SIDA 4 VÅRA PRINCIPER SIDA 6 VÅR PRAXIS. Phil Boorman - Getty ETISK GUIDE för att ställa sig själv rätt frågor SIDA 2 LEDARE SIDA 3 INLEDNING SIDA 4 VÅRA PRINCIPER SIDA 6 VÅR PRAXIS Phil Boorman - Getty REXELS SEX KÄRNVÄRDEN Leverera den bästa kundnyttan Samarbeta

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer