Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE"

Transkript

1 Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss.

2 Bästa medarbetare! På Pfizer har vi alla ansvar för att vi förstår de viktiga juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och att vi alltid agerar med integritet. Integritet innebär mer än att bara följa lagen. Det är en av Pfizers kärnvärderingar. Det speglar vilka vi är som företag och individer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Denna uppförandekod (som med gemensamt namn kallas för Blue Book ) och den tillhörande webbplatsen integrity.pfizer.com är viktiga resurser för alla medarbetare. De utgör Pfizers policies för Business Conduct och identifierar personer som kan svara på eventuella frågor kring compliance. Jag ber dig bekanta dig med Pfizers Blue Book och lägga till webbplatsen som ett bokmärke, så att du kan vara säker på att följa alla policies och rutiner som gäller för ditt arbete. Pfizers chefer finns alltid tillgängliga för dig om du har några betänkligheter beträffande företagets praxis eller någon kollega. Att söka råd, ta upp eventuella farhågor eller att rapportera brister i uppförande kan inte och kommer inte kunna vändas emot dig. Vår Open Door Policy, förbud mot repressalier, har införts för att uppmuntra och skydda medarbetare som tar upp eventuella problem. Vårt åtagande att göra rätt, vilket betyder att vi ska följa de lagar som styr vår bransch, både bokstavligen och i andan, ger oss en konkurrensfördel. Att agera med integritet förutsätter att vi alla åtar oss att följa reglerna. Ansvaret ligger hos oss alla det är mitt, ditt och allas vårt ansvar. Ian Read Styrelseordförande & VD i

3 Pfizer OWNIT! O Ta ansvar för affären Ta vara på alla möjligheter att tänka annorlunda, ta risker såväl som ansvar och prova något nytt W Ta plats på marknaden Förespråka och främja långsiktiga anpassade strategier som är till gagn för vårt uppdrag och ställning i branschen N inga dumheter - tänk på ditt uppförande Konfrontera destruktiva, egensinniga och småaktiga beteenden det är allas vårt ansvar I Påverka resultatet Leverera åtaganden med snabbhet, beslutsamhet och integritet T Lita på varandra Investera i ett uppriktigt och konstruktivt samtal för att bana väg för varandras framgångar det är dags att gå rakt på sak 1

4 På Pfizer har vi alla ansvar för att vi förstår de viktiga juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och att vi alltid agerar med integritet. Integritet innebär mer än att bara följa lagen. Det är en av Pfizers värderingar. Det speglar vilka vi är som företag och individer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Agera med integritet Vårt åtagande... 4 Våra normer... 6 Vårt ansvar... 7 Pfizers complianceprogram... 8 Ombudsmannen... 9 Rapportering av complianceproblem...10 Förhindrande av repressalier...12 Sekretess...13 Marknaden Vårt åtagande...14 Hälso- och sjukvårdslagar och regulatoriska krav...15 Lagar mot mutor och korruption Forskning och utveckling...17 Tillverknings- och leveranssäkerhet...19 Marknaden och interaktioner med hälso- och sjukvårdpersonal...20 Antitrust- och konkurrenslagstiftning...21 Övervakning av våra produkters säkerhet, funktion och kvalitet

5 Vårt företag Vårt åtagande...23 Patent, varumärken och upphovsrätt...24 Bokföring och dokumenthantering...24 Konfidentiell information som utgör en företagstillgång...25 Personuppgifters integritet...25 Dokument- och informationshantering...27 Godkänd användning av företagets datorer och informationssystem...28 Intressekonflikter...29 Sociala medier...31 Insiderinformation...32 Affärsinformation...33 Efterlevnad av globala handelsregler...34 Våra kollegor Vårt åtagande...35 Policy mot repressalier...36 Lika möjlighet till anställning...36 Diskriminering eller trakasserier...37 Missbruk av droger och alkohol...38 Vårt samhälle och allmänheten Vårt åtagande...39 Göra rätt Samhällsstöd...40 Skydd av miljö, hälsa och säkerhet...41 Statliga utredningar: Begäran om information eller anläggningsinspektioner...42 Förfrågningar från media, analytiker, investerare och offentliga utredningar...43 Politisk aktivitet

6 Agera med integritet Vårt åtagande Pfizer förväntar sig att du ska upprätthålla vårt goda rykte och vår höga standard genom att ta ansvar för att agera med integritet. Känn till våra policies och lev upp till dem. Genom att känna till, förstå och agera i enlighet med Pfizers värderingar, tillämpliga lagar och företagets policies kan var och en av oss fungera som förebild. Känn till vad lagen säger och ställ frågor. Du förväntas känna till de lagar och policies som gäller för din roll. Om du har frågor ska du kontakta din chef, juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division. Ta upp problem. Om du tror att någon kanske bryter mot en lag eller policy ska du meddela din chef, HR-avdelningen eller företagets Compliance Division. Ledningen för Pfizer arbetar för att säkerställa att våra normer upprätthålls och att eventuella problem hanteras. Repressalier mot någon kollega som ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Agera alltid med integritet. Det är aldrig tillåtet att bryta mot någon lag eller policy, och du ska heller inte känna dig uppmuntrad till eller pressad att göra det även om det skulle förbättra lönsamheten eller hjälpa till att uppnå ett avsett resultat. Vårt åtagande att agera med INTEGRITET Vi kräver av oss själva och andra att de följer de striktaste etiska normer och att våra produkter och processer ska vara av högsta kvalitet. 4

7 AGERA MED INTEGRITET En överblick: Hur ställer jag frågor, presenterar förslag eller lyfter problem? Open Door-policy Diskutera frågor, idéer och problem utan att vara orolig för repressalier. Det finns många människor som kan hjälpa dig, så rådfråga den person du känner dig mest bekväm att tala med. Compliance Division Kontakta Compliance Division direkt om du vill ställa någon fråga, ge förslag eller rapportera problem. Compliance Helpline Rapportera problem via webbrapporteringsverktyget eller telefon till Compliance Helpline. Vissa jurisdiktioner har begränsningar för vilka ämnen som kan rapporteras via hjälplinjen. Möjligheten att rapportera anonymt beror på var du arbetar. Ytterligare information finns på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Pfizers intranät Här hittar du policies och rutiner, It s Mine-resurser, berättelser om framgångar, kontaktinformation och mycket annat. Kontakta: En valfri chef Din kontakt på Compliance eller Legal Division HR-avdelningen Kontakta: Din kontakt på Compliance Division per e-post: per telefon: per säker fax: per brev: 235 East 42nd Street New York, NY USA Kontakta: webbrapportering: pfizer.alertline.com Gå till helpline.pfizer.com för att se lokala telefonnummer Kontakta: integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com 5

8 Hur övervakas efterlevnaden av Pfizers policies? Varje överträdelse av lag eller företagspolicy kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive avsked, speciellt om personen: medvetet och avsiktligt bryter mot lagen eller företagets policy, beordrar andra att bryta mot lagen eller företagets policy, underlåter att samarbeta i en av företagets undersökningar av möjliga överträdelser, utövar repressalier mot en annan medarbetare för att denne rapporterat ett problem eller ett brott, eller underlåter att effektivt övervaka underordnades agerande. Våra normer Denna sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer ( Blue Book ) är en vägledning till företagets compliancestruktur, tillämpliga lagar och viktiga normer. Denna uppförandekod ("Blue Book") sammanfattar företagets policies och rutiner som styr hur företaget gör affärer på ett lagligt och etiskt sätt. De normer som beskrivs i Blue Book gäller i alla länder där vi har verksamhet. Alla kollegor måste följa de lagar och förordningar som gäller i det land där de arbetar. Eftersom vårt moderbolag Pfizer Inc. är ett amerikanskt företag kan dessutom vissa amerikanska lagar gälla för uppförande även utanför USA. Konsekvenser av bristande compliance kan innebära: Dessutom har alla medarbetare ansvar för att förstå och följa Pfizers policies och rutiner som gäller för deras roller och ansvarsområden. Var noga med att rådgöra med din chef eller kontakta juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division om du är osäker på vilka lagar och förordningar som gäller för din verksamhet. Pfizer kräver även att företagets leverantörer och inhyrd personal ska hålla en hög standard. Leverantörer och inhyrd personal förväntas följa alla lagar och de av företagets policies som gäller för arbete som utförs för Pfizers räkning. Konsekvenserna för Pfizer kan vara Skada på Pfizers goda anseende, åtal, böter och andra påföljder, anmälan till myndigheter, förlorade affärsmöjligheter Konsekvenserna för en medarbetare kan vara Åtal, böter, fängelse och andra disciplinära påföljder, skadat personligt rykte, allvarlig skada eller sjukdom Konsekvenserna för patienter, kunder och allmänheten kan vara Nedsatt produktsäkerhet eller effekt, miljörisk, högre kostnader för läkemedel, förlorat förtroende för Pfizer som affärspartner Konsekvenserna för investerare kan vara Förlorat förtroende för Pfizer och företagets produkter, förlorat investeringsvärde, skada på Pfizers anseende avseende god bolagsstyrning 6

9 AGERA MED INTEGRITET Vad är det för normer som gäller? Ta kontakt om du behöver hjälp med att fastställa vilka lagar (t.ex. lokala, regionala, i andra länder), policies (t.ex. lokala, inom divisionen, globala) eller andra normer som kan vara tillämpliga på din roll. Om du har frågor kan du kontakta din chef, juridiska avdelningen eller Compliance Division. Vårt ansvar Som medarbetare hos Pfizer har du del i den förmån och det ansvar som det innebär att upprätthålla företagets goda anseende. Du gör det varje gång som du agerar etiskt och enligt lagen. Även om ett sådant beteende kan vara helt naturligt finns det många situationer då det kan vara svårt att fatta rätt beslut. Ta kontakt om du har frågor eller stöter på problem det finns många resurser som kan vara till hjälp. Vi ansvarar även för att ta upp angelägenheter som kan innebära en risk för företaget och helst innan dessa risker blir till verkliga problem. Genom att ta upp problem ger du ledningen möjlighet att ta itu med potentiella problem och skydda företaget, våra kollegor och allmänheten. Om du har skäl att tro att en kollega har brutit mot eller kan bryta mot någon lag eller Pfizers policies är det din skyldighet att rapportera det direkt till din chef, någon annan chef, HR-avdelningen eller Compliance avdelningen eller Legala avdelningen. Pfizer har en Open Doorpolicy och policies om förhindrande av repressalier och om sekretess för att skydda kollegor. Repressalier mot en kollega som i god tro ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Om du känner dig osäker är det bäst att ta upp problemet. 7

10 Referable Compliance Issues (RCI), problem som måste rapporteras RCI är betydande potentiella, misstänkta eller faktiska brott mot gällande lag eller företagets policies som måste rapporteras till Compliance Division för utredning. Huruvida en fråga är betydande eller inte beror på de särskilda omständigheterna kring situationen. Några överväganden: Var åtgärden avsiktlig eller ingår den i ett mönster? Var åtgärden kriminell? Var en chef inblandad? Utsatte åtgärden medarbetare eller allmänheten för farliga hälso- eller säkerhetsrisker? Vilka är de potentiella konsekvenserna, ekonomiskt, operativt, rättsligt eller PR-mässigt? Vilken är den totala omfattningen av och allvaret i brottet? Vilken typ av lagar, policies eller rutiner gäller det? Är brottet föremål för en utredning av myndighet eller reglerande organ? Om du är osäker på om ärende är ett RCI bör du kontakta Compliance Division. Pfizers complianceprogram Pfizers complianceprogram är avsett att stödja lagligt och etiskt uppförande inom hela företaget. Vår Chief Compliance and Risk Officer övervakar Pfizers Complianceprogram och tillsammans med Compliance Division identifierar riskområden samt säkerställer en enhetlig och konsekvent tillämpning och tolkning av våra normer. Pfizers Compliance Committee-struktur med flera nivåer underlättar övervakning av chefernas arbete och kompletterar vår integrerade organisation för compliance på divisions- och affärsenhetsnivå. Ytterligare compliancestöd ges av grupper och individer i hela företaget inom områden som t.ex. juridik, säkerhet och övervakning, Corporate Audit, HR, finans och bolagsstyrning. Compliance Division har ett särskilt ansvar när det gäller att undersöka refererbara compliancefrågor (Referable Compliance Issues) dvs. betydande potentiella, misstänkta eller faktiska brott mot gällande lagar eller policies. Compliance Division bedömer omfattningen av undersökningen och kan komma att be andra personer och grupper om hjälp med att utreda dessa frågor. Ingen undersökning får dock inledas utan uttryckligt tillstånd från Compliance Division. 8

11 AGERA MED INTEGRITET Ombudsmannen Ombudsmannen* tillhandahåller en informell plats där alla Pfizermedarbetare kan tala i förtroende och konfidentiellt få hjälp med att adressera och lösa arbetsrelaterade problem. Ombudsmannen är oberoende och neutral och försvarar inte någondera av parterna, utan försvarar en rättvis process. Ombudsmannen kompletterar och ersätter inte andra resurser för lösningar av problem, som till exempel chefer, HRavdelningen och Compliance Division. Om medarbetare vill göra ett formellt klagomål, varsla företaget om eventuella anspråk, eller dokumentera ett problem så måste de använda någon av Pfizers andra kanaler för rapportering, vilka beskrivs på annan plats i Blue Book. Ombudsmannen ger stöd och vägledning om hur man objektivt och rättvist ska hantera och lösa arbetsrelaterade frågor, men alla åtgärder som vidtas är upp till medarbetaren själv utom i de sällsynta fall då Ombudsmannen bedömer att det finns överhängande risk för allvarlig skada eller att frågan rör en trolig överträdelse av någon lag inom USA:s federala sjukvårdsprogram eller FDA:s särskilda krav, i vilket fall Ombudsmannen kommer att informera medarbetaren om det. *Finns på vissa av Pfizers anläggningar Medarbetare kan vända sig till Ombudsmannen när de: inte vet vart de ska vända sig i en fråga, inte vet hur de ska gå vidare med en fråga, inte är säkra på om det de observerat är oetiskt eller är brott mot gällande lag eller policy, vill ha hjälp med att identifiera olika alternativ för att lösa problem på arbetsplatsen, vill ha ett neutralt bollplank för att kunna identifiera och utvärdera olika möjligheter att uppmärksamma och åtgärda ett problem, eller vill tala inofficiellt med en neutral expert som har omfattande kännedom om Pfizers policies och rutiner innan någon formell åtgärd vidtas. Kontakta Ombudsmannen Du kan få mer information om Ombudsmannen och dess funktion på adressen: ombudsman.pfizer.com. 9

12 Rapportering av complianceproblem Hos Pfizer finns det många kanaler för att ställa frågor, komma med förslag och rapportera compliance problem eller andra angelägenheter. Ta kontakt om du är osäker. Open Door-policy Det är mitt! Vems ansvar är det? Det är mitt. Det är ditt. Det är vårt. Ditt personliga åtagande att agera med integritet är avgörande för Pfizers framgång. Grunden för vårt complianceprogram är öppenhet, tillgänglighet och diskussion inom Pfizer. De flesta frågor kan lösas lokalt, innan de blir till problem för kollegor, företaget eller allmänheten. Vår Open Door-policy uppmuntrar kollegor att lägga fram idéer, ta upp problem och ställa frågor speciellt av juridisk eller etisk natur, men även när det gäller kvalitet i arbetet och arbetsmiljön. Alla chefer ansvarar för att stödja denna policy genom att alltid ha dörren öppen för kollegor som kan vilja komma till dem. Även om vi hoppas att medarbetarna alltid kan känna sig obesvärade med att diskutera alla frågor med sina chefer kan det finnas tillfällen då någon skulle föredra att gå en annan väg för att lösa ett problem. I så fall kan problemet tas upp med andra som exempelvis: chefen på nästa nivå, chefen för din lokala enhet, någon annan chef eller arbetsledare, HR-avdelningen; eller Legal Division Compliance Division. Företagspolicy 702 på policysource. pfizer.com innehåller mer information om företagets Open Door-policy. 10

13 AGERA MED INTEGRITET HR-avdelningen Kollegorna på HR-avdelningen är alltid villiga att lyssna på eventuella problem som du kan ha. Du kan kontakta din lokala HR-representant eller koncernens HRavdelning. Compliance Division Du kan kontakta Compliance Division direkt om du vill rapportera problem eller ställa någon fråga: per e-post: på telefon: per säker fax: per brev: 235 East 42nd Street New York, NY USA På webbplatsen för Compliance Division kan du hitta policies och rutiner, It s Mineresurser, berättelser om framgångar och mycket annat. Gå till integrity.pfizer.com. Compliance Helpline Compliance Helpline-telefonen och webbrapporteringsverktygen ger tillgång till resurser för att rapportera ett problem eller få information eller råd (där möjligheten finns och är tillåtet enligt lag). I de flesta länder finns Compliance Helpline tillgängligt via telefon och webbrapporteringsverktyget är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt och sköts av särskilt utbildade utomstående konsulter. Den informationen som lämnas rapporteras till Pfizers Compliance Division, som vidtar lämpliga åtgärder. Du kan ordna så att du får information om företagets svar. Lokal personuppgiftslagstiftning kan påverka tillgängligheten och användningsvillkor. Till exempel är det i vissa länder endast möjligt att använda Compliance Helpline för att rapportera allvarliga problem som rör högre chefer. I vissa länder kan Compliance Helpline inte användas för att framföra anonyma anklagelser. Ytterligare information om hjälplinjen finns i Compliance Helpline-broschyren för ditt land, på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Alla rapporter kommer att hanteras i enlighet med de rutiner som beskrivs i broschyren för ditt land. Pfizer Compliance Helpline pfizer.alertline.com Gå till helpline.pfizer.com för att se lokala telefonnummer 11

14 Jag har observerat brister i uppförande, men jag vågar inte rapportera det eftersom jag är rädd för repressalier. Hur kan företaget skydda mig? Om du rapporterar ett problem ärligt och i god tro kommer företaget att vidta åtgärder för att skydda dig från repressalier. De specifika åtgärder som vidtas varierar från fall till fall, men de kan omfatta disciplinära påföljder för alla som utövar repressalier, fortlöpande övervakning av situationen eller andra åtgärder för att skydda dig. Det är viktigt att ta upp alla fall av repressalier, så att företaget kan vidta lämpliga åtgärder. Förhindrande av repressalier Repressalier mot en kollega som i god tro ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Exempel på repressalier är: nekande av förmåner, uppsägning, nedflyttning, avstängning, hot, trakasserier eller diskriminering. Om någon person, oavsett hans eller hennes roll inom Pfizer, utövar repressalier mot en kollega som sanningsenligt och i god tro har rapporterat en potentiell överträdelse kommer Pfizer att vidta lämpliga åtgärder även om det senare visar sig att kollegan hade misstagit sig i den fråga som ursprungligen rapporterades. Men om någon person medvetet har lämnat en falsk rapport kommer företaget att vidta åtgärder i enlighet med detta. Om du tror att du eller en någon annan kollega har utsatts för repressalier efter att i god tro ha sökt råd, tagit upp ett problem, rapporterat dåligt uppförande eller tillhandhållit information i en pågående undersökning, ska du omedelbart kontakta Compliance Division eller HR-avdelningen. Du kan använda dig av Compliance Helpline om det är tillgängligt och tillåtet enligt gällande lag. Företagspolicy 702 på policysource. pfizer.com innehåller mer information om företagets Open Door-policy. 12

15 AGERA MED INTEGRITET Om jag rapporterar ett problem till Compliance Division, kan jag förvänta mig att få ett svar? Ja. Compliance strävar efter att snabbt besvara alla frågor och rapporterade problem. Om ditt problem kräver utredning kommer Compliance Division att genomföra utredningen och, om så är möjligt och lämpligt, tillhandahålla regelbundna uppdateringar. På grund av sekretess kommer emellertid ingående information endast att meddelas dem som behöver känna till informationen. Sekretess Det är viktigt att du känner dig trygg när du deltar i företagets complianceprogram. Sekretessen kommer att upprätthållas i största möjliga utsträckning. I vissa fall kan det emellertid vara omöjligt att hemlighålla din identitet på grund av undersökningens natur, kraven på en grundlig utredning eller vissa juridiska krav. Om det är tillåtet enligt lag kan medarbetare som är måna om sekretessen välja att göra en anonym rapport till Pfizers Compliance Helpline. Om du är inblandad i en complianceundersökning i någon form (till exempel som vittne eller klagande) skall all information som rör undersökningen behandlas konfidentiellt dvs. du får inte diskutera undersökningen med någon annan än de utredare från Compliance som har hand om undersökningen. Att upprätthålla sekretessen hjälper till att bevara undersökningens integritet och att skydda de personer som deltar i undersökningen. Såvida det inte är förbjudet i lokala lagar måste alla undantag från sekretessen först diskuteras med Compliance Division. 13

16 Marknaden Vårt åtagande Pfizer skall agera med integritet i alla delar av vår verksamhet inkluderande forskning och utveckling, tillverkning, distribution, interaktioner med myndigheter, marknadsföring och försäljning. Vi skall följa alla gällande lagar och regulatoriska krav. Vi agerar ansvarsfullt i våra relationer med hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, konsumenter, sjukhus, forskare, myndigheter, regulatoriska enheter, affärspartners, kunder, leverantörer och återförsäljare. Pfizer ska driva sin affärsverksamhet på ett sätt så att man försäkrar sig om att konkurrera lagligt och etiskt på marknaden och i alla våra affärsrelationer Åtagande om KVALITET Kvalitet är djupt inrotat i våra medarbetares arbete och i alla våra värderingar. Vi strävar efter att kunna erbjuda god vård över hela världen. Våra affärsmetoder och -processer är utformade för att uppnå bästa möjliga kvalitet som överträffar förväntningarna hos alla våra intressenter. 14

17 MARKNADEN Hälso- och sjukvårdslagar och regulatoriska krav Pfizer måste följa många regler och förordningar som är avsedda att skydda patienter och konsumenter, förbättra kvaliteten på läkemedel och hälso- och sjukvården och hjälpa till att eliminera bedrägeri och otillbörligt inflytande på medicinska bedömningar. Pfizer följer alla lagar och bestämmelser som reglerar vår affärsverksamhet såsom utveckling, tillverkning, distribution, marknadsföring, statlig upphandling, försäljning och marknadsföring av våra produkter. Eftersom Pfizer är ett globalt företag kan särskilda lagar och förordningar i ett land gälla även för verksamhet i ett annat land. Till exempel måste många av kraven från US Food and Drug Administration (FDA) även följas i Pfizers verksamhet utanför USA. I de fall då lokala lagar och förordningar skiljer sig från Pfizer policies är det generellt de strängare lagarna och förordningarna som gäller. Du måste känna till de normer som gäller för ditt affärsområde och din roll. Om du har några frågor om vilka lagar, förordningar, policies eller branschnormer som gäller för ditt arbete ska du kontakta någon på juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division för vägledning. Lagar mot mutor och korruption Pfizer har en mångårig policy som förbjuder Pfizers medarbetare och andra som agerar för Pfizers räkning att erbjuda, ge, begära, acceptera eller ta emot en muta. Offentliga tjänstemän Ingen medarbetare eller någon som agerar för Pfizers räkning får någonsin erbjuda, godkänna eller göra en betalning eller ge en förmån som är avsedd att otillbörligen påverka (eller ens framstå som avsedd att otillbörligen påverka) en offentlig tjänsteman eller för att få någon otillbörlig konkurrensfördel. De flesta länder där vi bedriver vår verksamhet har lagar som gör det förbjudet att göra, erbjuda eller utlova Kommunicera produktinformation ärligt My Anti-Corruption Policy and Procedures ( MAPP ) MAPP omfattar vår koncernpolicy mot korruption, såväl som viktiga principer och specifika rutiner och processer, främst för affärsinteraktioner utanför USA eller med enheter eller personer som inte är baserade i USA. Alla medarbetare ansvarar för att följa MAPP och den regionala SOP ("Standard Operating Procedure") som implementerar MAPP. Förtroende är en viktig del i vår verksamhet. Sjukvårdspersonal litar på vår forskning och resultaten. Konsumenterna litar på våra produkters kvalitet. Aktieägarna förlitar sig på att vi kommer att fortsätta att öka aktiernas värde. Det är därför som Pfizer är fast beslutet att tillhandahålla snabb och ärlig produktinformation till patienter, konsumenter, hälso- och sjukvårdpersonal och myndigheter över hela världen för att hålla dessa intressenter informerade om våra produkters användning, och data som rör dess säkerhet och effekt. Behöver du mer information? integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Kontakta juridiska avdelningen eller Compliance Division 15

18 Jag reser runt i världen för Pfizer och vet att det finns ett flertal tolkningar av vad som är normala affärsmetoder. Vad som räknas som sedvanlig artighet i ett land kan ses som en muta i ett annat. Vad betyder det för mig? Du får inte ge någon betalning eller fördel av något slag i syfte att få en otillbörlig konkurrensfördel. Du måste alltid följa Pfizers policies och alla tillämpliga lagar. Gå till the Anti- Corruption Program Office website acpo.pfizer.com för mer information och kontakta juridiska avdelningen eller Compliance Division om du behöver vägledning. någon betalning eller något annat av värde (vare sig direkt eller indirekt) till någon offentlig tjänsteman då betalningen är avsedd att otillbörligen påverka tjänstemannens agerande eller beslut om att tilldela eller bibehålla affärer eller för att få en affärsmässig fördel. I USA reglerar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) amerikanska företag som gör affärer utomlands. FCPA gör det olagligt för personal i amerikanska företag, oavsett i var de är placerade, att direkt eller indirekt ge någonting av värde till en offentlig tjänsteman, politisk kandidat, politiskt parti eller partifunktionär utanför USA i avsikt att skaffa sig en otillbörlig konkurrensfördel. FCPA gör det också olagligt att bokföra transaktioner på ett felaktigt sätt. Som amerikanskt företag måste Pfizer Inc. och alla dess dotterbolag och medarbetare följa FCPA, liksom alla ytterligare lokala lagar mot mutor och korruption. Vi måste vara särskilt uppmärksamma på mutor och korruption eftersom statliga myndigheter ofta är både tillsynsmyndighet för våra produkter och samtidigt en stor kund. Vi interagerar även med hälso- och sjukvårdspersonal och forskare, varav många är anställda i offentliga institutioner och kan betraktas som offentliga tjänstemän. Kommersiella individer och enheter Pfizer förbjuder även kommersiella mutor. Generellt är kommersiella mutor att ge, erbjuda, kräva eller ta emot något av värde till eller från en individ eller ett företag i utbyte mot att otillbörligt få en kommersiell fördel. Pfizer förbjuder alla medarbetare, mellanhänder eller andra ombud att direkt eller indirekt ge någon form av kommersiella mutor. 16

19 MARKNADEN Lagstiftning mot dolda provisioner, kickbacks I USA förbjuder lagen om antikickback alla erbjudanden som görs för att påverka en persons rekommendation, förskrivning eller köp av en hälsovårdsprodukt eller tjänst som ersätts av ett federalt sjukförsäkringsprogram. Den lagen infördes för att säkerställa att en vårdgivares behandlingsrekommendation inte påverkas av motiv om personlig vinning. Motsvarande lagar finns i andra länder runt om i världen. Lobbyverksamhet I USA är Pfizer en registrerad federal lobbyist. Som sådan förbjuder federal lag att Pfizers personal ger något av värde till någon medlem i eller anställd av USA:s representanthus och den amerikanska senaten och allvarligt begränsar möjligheterna för Pfizer att betala för resekostnaderna för medlemmar i eller anställda av amerikanska representanthuset och senaten. All personal inom Pfizer, oberoende av arbetsplats, måste följa dessa restriktioner. Forskning och utveckling Vårt syfte är att ta fram innovativa behandlingar till patienter som ger betydande förbättringar till deras liv. Våra prioriteringar är att säkerställa säkerheten och skydda rättigheterna för alla som deltar i våra kliniska försök och att upprätthålla högsta möjliga etiska, vetenskapliga och kliniska standard inom alla våra forskningsaktiviteter. Det vetenskapliga arbete vi utför på Pfizer har inget värde om det inte vilar på en helt säker integritetsgrund. Alla medarbetare har ansvar för att agera på ett sätt som är förenligt med Pfizers höga förväntningar på kvalitet och integritet inom forskning och utveckling såväl som med kravet på att rapportera problem via någon av de många tillgängliga kanalerna, inklusive de som beskrivs i denna Blue Book. Preklinisk forskning. Vårt åtagande är att bedriva forskning på ett sätt som är förenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar såväl som erkända internationella etiska riktlinjer som Good Laboratory Practices (GLP). Gå till policysource.pfizer.com för att ta reda på mer om MAPP och företagspolicy 207: Pfizers globala policy om kontakter med sjukvårdspersonal (GPIHP). 17

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer