Vad påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur kan den förbättras?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur kan den förbättras?"

Transkript

1 Vad påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur kan den förbättras? - En litteraturöversikt Erik Frilund Lisa Widegren Handledare: Mikael Sonesson, avd. f ortodonti Examensarbete (15 hp) Malmö högskola Tandläkarprogrammet Odontologiska fakulteten 02, Malmö 1

2 Abstract Objectives: The aim of the present study was to investigate why some patients have better compliance when in orthodontic treatment than others and which factors that can improve compliance. This would enable the development of a future model which could help dentists to detect non-compliers before the start of treatment, and thereby provide a more effective treatment. Specific predictors for compliance and their relative effect on compliance were also investigated. Method: Articles were collected by a search in PubMed and Cochrane, through the use of multiple MeSH-terms. The resulting articles were then read trough and relevant articles were extracted with the help of exclusion- and inclusion criteria. Results: Surveillance of the patients use of their appliances with the help of a timermodule increases compliance over time. Lower patient age and the patients relationship to their parents in concordance with the parents engagement in treatment affects compliance positively, as did shorter treatment time. Conclusion: Our findings indicate that there are insufficient research results to predict compliance in a reliable way. Instead, the dentist should focus on creating a high compliance by starting treatment as early as possible; to get the patients parents invested in the treatment of their child, and inform the patient that his or her appliance usage is being monitored through built-in timers. Sammanfattning Mål: Målet med arbetet var att undersöka varför vissa patienter har bättre compliance vid ortodontisk behandling än andra och vad som kan förbättra compliance. Detta för att möjliggöra utarbetningen av en framtida metod som skulle kunna upptäcka non-compliers innan behandlingsstart och därigenom kunna ge dem en mer effektiv behandling. Enskilda prediktorer för compliance och deras relativa påverkan på compliance undersöktes också. Metod: Artiklar samlades in via en sökning i databaserna PubMed och Cochrane med hjälp av MeSH-termer. Dessa lästes sedan igenom och för undersökningen relevanta artiklar togs fram med hjälp av exklusions- och inklusionskriterier. Resultat: Övervakning av patienters användning av sin apparatur med hjälp av timermodul ökar compliance över tiden. Lägre ålder på patienten samt dennes relation till sina föräldrar och deras engagemang i behandlingen påverkade compliance positivt, liksom kortare behandlingstid. Slutsats: Det går med nuvarande forskningsunderlag inte att förutsäga compliance på ett pålitligt sätt. Istället bör vårdgivaren fokusera på att skapa en god compliance genom att inleda behandlingen så tidigt så möjligt, att få patientens föräldrar att intressera sig för behandlingen och hjälpa barnet med den, samt att informera patienten att man övervakar användningstiden med hjälp utav inbyggda timers. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Bakgrund... 4 Material och metod... 5 Resultat... 8 Analys av patientcompliance med hjälp av endast frågeformulär EOD med timermodul Ålder, föräldrar och compliance Behandlingstid och compliance Skolprestation och compliance Psykologiska tester och modeller Personlig karaktäristik och psykologiska faktorer och compliance Socioeknomisk status, kön och compliance Diskussion Objektiva mätmetoder och compliance Ålder föräldrar och compliance Behandlingstid och compliance Skolprestation och compliance Psykologiska tester och compliance Socioekonomisk status, kön och compliance Konklusion Referenser

4 Introduktion Att få patienter att följa givna råd är ofta en utmaning för behandlaren. Om patienten inte samarbetar med givna instruktioner kan det resultera i att behandlingar tar längre tid, blir svårare att genomföra och kostar patienten och samhället mer tid och pengar att slutföra. Ortodontisk behandling som ofta pågår under en längre tid innebär ofta höga krav på en god patientcompliance (1). Om tandläkaren kan utröna prediktorn för god compliance redan innan behandlingen påbörjas, skulle det kunna generera en för patienten mer fördelaktig behandlingsstrategi. Detta skulle i sin tur kunna öka chansen för lyckad behandling. Bakgrund Compliance betyder rakt översatt att agera tillmötesgående eller i överenstämmelse med en persons direktiv (2). Begreppet har under åren utvecklats i flera olika steg, i takt med att synen på hälsa har förändrats. Från 1930 och fram till 1974, en period kallad den terapeutiska perioden, var det behandlaren som levererade hälsa till individen. Betydelsen av faktorer som patientens egen livsstil och hygien spelade en mindre roll. Patienten skulle kooperera med behandlarens råd, då denne var experten på sjukdomar. Från 1974 och framåt ändrades gradvis synen på hälsa och ohälsa och gick in i ett nytt skede, kallat the new public health. Under den här perioden definierade bland annat Lalonde (1974) och McKeown (1979) vikten av individuellt anpassad sjukvård. Mera fokus ansågs behöva läggas på miljömässiga faktorers påverkan på patienten, dennes livsstil och på mänsklig biologi i allmänhet. Begreppet compliance har, liksom ovanstående begrepp och syn på hälsa, utvecklats och först övergått till begreppet kooperation, för att sedan utvecklas till health literacy (3). En patient med god health literacy innehar förmågan att vara hälsomedveten och att själv kunna ta reda på eller veta så pass mycket om sin sjukdom att denne kan fatta ett informerat beslut tillsammans med behandlaren om vilken behandling patienten skall få. Att inte inneha en god health literacy kan yttra sig som en brist till självomhändertagande, det vill säga en brist i att kunna vårda och ta hand om sig själv (4). Health literacy-begreppet står i viss kontrast till definitionen av compliance i begreppets klassiska mening, det vill säga patientens vilja att följa någon annans råd och direktiv. Compliance minskar över tiden och god compliance tycks man lättast få vid korta, specifika behandlingar (5). Det är även viktigt att särskilja det äldre uttrycket compliance från det senare uttrycket adherence, som ibland används i nyare artiklar. Många forskare har nämligen argumenterat om att termen compliance ger en bild av en patient som passiv, undergiven och som är oförmögen att ta egna beslut, därför föredrar de termer som adherence eller kooperation. WHO definerar skillnaden mellan compliance och adherence i behandlingssituationen som att vid adherence så krävs det patientens samstämmighet tillsammans med behandlarens i valet av behandling (1). I den här undersökningen används uttrycket compliance. Detta för att underlätta för läsaren och göra arbetet konsekvent, då samtliga av artiklarna som använts i den här undersökningen har nyttjat uttrycket compliance. Ett koncept som är vanligt i relation till compliance är Locus of Control (LoC) som skapades av Julian Rotter Teorin går ut på att människor antingen ser sig själva som huvudansvariga över sina egna handlingar, eller ser sig själva som kontrollerade och styrda av krafter eller personer utanför deras egen kontroll. Detta innebär att personer med 4

5 intern LoC anser sig styra över sina egna beteenden medan personer med extern LoC anser sig vara styrda av källor utanför deras egen kontroll (6). Det är vanligt att behandlaren själv överskattar sina patienters kooperation. Det har inte heller hittills upptäckts några enskilda faktorer som pålitligt kan förutsäga compliance. Det finns ej heller endast en enskild, väl beprövad teknik för att undersöka compliance hos patienter. Att istället kombinera egenbedömningar med objektiva mätningar är ett av de mest effektiva sätten för att undersöka compliance hos patienter (1). För att uppnå ett gott resultat vid ortodontisk behandling krävs det att patienten följer tandläkarens anvisningar, alltså en god compliance. Detta då flera ortodontiska behandlingar är komplexa och spänner över lång tid. Ortodonti betyder i direkt översättning raka tänder och syftar till att följa patienters önskemål om justeringar av sina tänders och käkars position i munhålan för att få en tillfredsställande funktion och estetik. Beslut om att en växande individ skall få ortodontisk behandling eller inte, bygger på eventuella risker för utvecklandet av en avvikande bett- och käkställning i det vuxna bettet (7). En ortodontisk behandling initieras i de flesta fall av allmäntandläkaren (8). Det finns två typer av ortodontisk apparatur: avtagbar och fast. Den avtagbara apparaturen bygger på att hos barn och ungdomar flytta tänderna och ibland käkarna för att uppnå god funktion och estetik. Den avtagbara apparaturen kan vara av funktionell karaktär och använder då muskelkraften från patienten själv för att korrigera bettavvikelser. Vid användning av en annan typ av avtagbar apparatur sker förflyttning av tänder med hjälp utav olika typer av fjädrar. När en kraft från en metallfjäder av tillräcklig storlek påverkar en tand rör den sig genom det omgivande benet. Denna rörelse fortgår tills kraften från fjädern faller under nivån för vad som krävs för att flytta tanden. Ortodontisk behandling kan planeras i olika faser. Vid en fas 1-behandling har barnet ett växelbett och behandlingen sker med avtagbar apparatur. Fokus ligger på att ändra käkarnas tillväxt samt tändernas växtriktning med hjälp av en aktivator, som även kan kombineras med ett extraoralt drag (EOD). Fas 2-behandling är istället behandling med fast apparatur. Avtagbar apparatur, jämfört med fast apparatur, underlättar för patienten att rengöra tänder och gingiva och slipper eventuellt obehag av att ständigt ha apparaturen i munhålan. Men om patienten väljer att inte använda sin apparatur enligt ordinering, kan det försvåra behandlingen och öka risken för att den misslyckas (9). Därför är det extra viktigt att patienten följer tandläkarens rekommendationer. På grund av den avtagbara apparaturens känslighet för bristande compliance, är det av stor vikt för tandläkaren om compliance kunde förutsägas före behandlingen. Undersökningens mål var att finna vad som påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur den kan förbättras. Syftet med arbetet var även att försöka hitta en prediktor för varför vissa patienter har bättre compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur än andra, samt att se vilken metod som var mest lämplig att mäta compliance med och hur metoderna har utvecklats. Material och metod En systematisk sökning efter artiklar gjordes i databasen PubMed där MeSH, Medical Subject Headings, användes. Initialt gjordes en överssiktssökning med användning av Mesh termerna guideline adherence, Patient Acceptance of Health Care, kommandot AND, 5

6 orthodontics kommandot AND samt guideline adherence och Patient Acceptance of Health Care. Härifrån utrönades att användning av termen adherence skulle förminska antalet artiklar från sökningen avsevärt, samt medverka till att äldre artiklar uteslöts. Därför valdes termen compliance i dess ställe. Från den här sökningen gjordes en andra översiktssökning med MeSH termerna orthodontics kommandot AND, "patient compliance", kommandot AND, children, kommandot AND, samt termen adolescent. De MeSH-termer som togs fram och användes var följande: Orthodontics, Patient compliance, Children och Adolescent (se bild 1). Sökningen gjordes och resulterade i 19 artiklar. En nyare kontrollsökning gjordes igen men det hade inte tillkommit några nya artiklar till sökningen. Även en sökning på ovanstående MeSH-termer i Cochrane gjordes men inga träffar genererades. Figur 1: Flow-chart över den systematiska sökningen Första sökningen 90 artiklar Första urvalet 59 artiklar togs bort efter läsning av abstract 31 artiklar kvar 15 artiklar kvarstår Andra urvalet 16 artiklar togs bort efter läsning av artiklarna i fulltext 4 artiklar från referenslistor Totalt 19 artiklar kvarstår 6

7 Tabell 1: Kriterier för den systematiska litteratursökningen. Inklusionskriterier Exklusionskriterier Studier utförda på permanenta bettet Studier utförda på växelbettet Artiklar som handlar om barn och ungdomar från 7-19 år Case reviews Artiklar med endast abstract Djurstudier Studier på avtagbar apparatur Artiklar på Engelska och Skandinaviska Studier som behandlar compliance vid ortodontisk behandling Humanstudier Retro- och prospektiva studier Tabell 2: Inklusionskriterier och antal inkluderade artiklar (19 st totalt) som innehar ett eller flera av kriterierna. Studier utförda på permanenta bettet 8 av 19 Studier utförda på växelbettet 10 av 19 Artiklar som handlar om barn och ungdomar från 7-19 år 12 av 19 Studier på avtagbar apparatur: 11 av 19 Artiklar på Engelska och Skandinaviska 19 av 19 Studier som behandlar compliance vid ortodontisk behandling 18 av 19 Studier på avtagbar apparatur 19 av 19 Efter sökningen i PubMed genererades totalt 90 artiklar som uppfyllde de limits vi ställt upp för själva sökningen. Dessa var att de vetenskapliga artiklarna skulle innefatta människor, ha ett abstract och vara tillgängliga i fulltext (Fig. 1). 7

8 Efter abstractgranskning inkluderades 31 av dessa 90 vilka lästes igenom i sin helhet. Sedan genomfördes en matchning mot inklusions- och exklusionskriterierna vilket resulterade i att ytterliggare 16 artiklar exkluderades från undersökningen. Totalt togs 15 artiklar från sökningen fram och dessa kom att användas i den här undersökningen. Efter granskning av källförteckningarna hos nämnda 15 artiklar hittades ytterligare 4 artiklar som också lades till i undersökningen. Slutligen organiserades artiklarna i ett excel-dokument efter följande kriterier: 1) Antalet medverkande i undersökningen 2) Prospektiv eller retrospektiv undersökning 3) Dess resultat 4) Metod och syfte 5) Konklusion Detta så att de senare på ett snabbt, effektivt och relevant sätt skulle kunna härledas till en hypotes eller frågeställning vid skrivandet av resultat och diskussion. Resultat Totalt identifierades 19 artiklar som matchade sökkriterierna. Dessa artiklar behandlade compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur den kan mätas för att förutse en möjlig brist på compliance hos patienter. Studierna 1-4, 8, 12, och 19 (se Tabell 3) undersökte hur patientens livssituation, locus of control samt personlig karaktäristik hos individen kunde påverka compliance. Deras slutsatser var att det generellt ej var möjligt att förtutsäga compliance genom att använda sig av enskilda personlighetsdrag. Studierna 6, 9, 15, 16 och 19 (se tabell 3) visade att det kan finnas ett samband mellan ålder och compliance. Två artiklar härleder detta till att yngre patienter har en mer extern locus of control och därför är mer benägna att följa råd från behandlaren (10),(11). Dock visar artiklarna 3, 8, 13, 16 på att ålder inte har någon signifikant påverkan på compliance. Studierna 3, 9, 10, 11, 13 undersökte hur längre behandlingstid kan leda till sämre compliance och hur compliance påverkas av hur komplicerad behandlingen är samt hur patienten kan styra över behandlingstiden (Tabell 3). 8

9 Tabell 3: Sammanfattning av artiklars innehåll Artikelförfattare, artikelnamn Typ av studie Antal deltagare i studien Metod, Syfte Resultat/diskussion Klinisk evaluering, OPCS. 1. Richter et al Prospektiv 144 patienter Se om "awards" och "rewards" vid (63 män, 81 kvinnor) ortodontisk behandling har någon effekt på patientens compliance. 2. Cucalon et al Prospektiv 252 patienter Frågeformulär. EOD med elektronisk timermodul, 3. Ağar et al Prospektiv 51 patienter frågeformulär. (17 män, 34 kvinnor) Identifiera hur psyko-sociala faktorer påverkar compliance med EOD. Snittbetyg i skolan korrelerar med compliance. Patienter med god compliance behöll denna. Awardsystemet kan möjligtvis hjälpa patienter med sämre compliance. Kön/ålder påverkar ej compliance. Flickor hade bättre compliance än pojkarr. Psykologiska tester kan hjälpa ortodontister att förutse compliance-problematik. Kön och ålder påverkar compliance, föräldrarnas relation viktig. En patients kompetensområde och beteendemässiga problem är inte tillräckligt med underlag för att förutsäga compliance. Kön/ålder påverkar ej compliance. 4. Bartsch et al Prospektiv 77 patienter (40 män, 37 kvinnor) EOD med elektronisk timermodul, frågeformulär. Hitta faktorer för att förutse compliance. Undersöker om de faktorer som diskuteras i litteratur är kopplade till schemalagd användning av avtagbar apparatur. Patientkaraktäristik och familjebakgrund är viktiga för att få god adherence. Längre behandling ger sämre compliance. Compliance förbättras när vårdgivaren är avslappnad och accepterande istället för stressad och auktoritär. Ingen könsskillnad hittades, högre ålder ger sämre compliance. 9

10 Artikelförfattare, artikelnamn Typ av studie Antal deltagare i studien Metod, Syfte Resultat/diskussion 157 patienter Frågeformulär. Undersöka om det är Patientens avsikt att följa anvisningar påverkas av 5. Bos et al Retrospektiv (66 män, 91 kvinnor). möjligt att genom the theory of reasoned faktorer utanför TRA. Föräldrar viktiga. Inga 155 målsmän action förutsäga och förstå patientens statistiska insignifikanta skillnader i compliance (115 män, 40 kvinnor) intention att följa vårdgivarens direktiv. mellan pojkar och flickor. 6. Bos et al Prospektiv 25 patienter EOD med elektronisk timermodul, frågeformulär. Jämföra subjektiva och objektiva metoder för att mäta compliance vid användning av EOD. Användningstid av EOD påverkades inte av kön. Patientens ålder är kopplad till compliance, lägre ålder ger bättre compliance. Sämre compliance vid längre behandlingar. EOD med elektronisk timermodul, frågeformulär. Patienter överrapporterar sina användningstider. Vid 7. Brandão et al Prospektiv 21 patienter (10 män, 11 kvinnor) Studien är gjord för att utvärdera compliance hos patienter som använder EOD med timer. Undersöker även info om övervakning ökade användningsttiden. Pojkar hade bättre compliance än tjejer. Yngre patienter hade bättre compliance. effektiviteten av den elektroniska timern som motivator för att höja compliance. EOD med elektronisk timermodul, Flickor och pojkar bör motiveras på olika sätt. 8. Clemmer et al Prospektiv 20 patienter (11 män, 9 kvinnor) frågeformulär. Undersöka patientkooperation vid Patienter med stort behandlingsbehov hade en ökad tendens till problematiska attityder i samband med ortodontisk behandling med EOD. behandling. 10

11 Antal Artikelförfattare, Typ av studie deltagare i artikelnamn studien 9. Cureton et al Prospektiv 28 patienter 10. Cureton et al Prospektiv 28 patienter 11. Doll et al Prospektiv 67 patienter Metod, Syfte EOD med elektronisk timermodul. Att undersöka om kliniker korrekt kan utvärdera compliance vid användning av EOD. EOD med elektronisk timermodul, EOD-kalender. Att bestämma EOD-kalenderns roll och dess eventuella påverkan på EOD-compliance. Frågeformulär, loggbok, ortodontistbedömning av patientencompliance. Att undersöka och strukturera eventuella relationer mellan olika faktorer som påverkar ortodontisk behandling. Resultat/diskussion Yngre patienter hade bättre compliance än äldre. Ingen könsskillnad. Patienter säger det som behandlaren vill höra, även om det innebär att ange falska användningstider. EOD-kalender kan förbättra compliance. Patientens initiala attityd till behandling är viktig, bättre attityd leder till att patienten lättare accepterar sin apparatur. Patientens egna ansvar för sin behandling bör accentueras. 12. Doruk et al Prospektiv 46 patienter (14 män, 32 kvinnor) EOD med elektronisk timermodul. Undersöka kooperation med EOD genom användning av Compliance Science System (CSS). Patienter med initialt god compliance har ofta det behandlingen ut. Patienter med sämre compliance förbättrar denna när pat får info om att deras användningstid övervakas av behandlaren. 13. Nanda et al Prospektiv 100 patienter (43 män, 57 kvinnor) Frågeformulär. Undersöka patientkooperation vid ortodontisk behandling. Ingen specifik prediktor för compliance fanns. Patientens relation till behandlaren är viktig. Ålder/kön/socioekonomisk status påverkade ej compliance patienter Metoden oklar. Barn från de två lägre socioekonomiska klasserna 14. Rölling et al Prospektiv (997 män, Se hur föräldrarnas socioekonomiksa status kan påverka vilka barn var främst representerade i icke fullföljda 1045 kvinnor) som får ortodontisk behandling. ortodontiska behandlingar. 11

12 Artikelförfattare, artikelnamn Typ av studie Antal deltagare i studien Metod, Syfte Resultat/diskussion 15. Tung et al Retrospektiv 75 patienter (36 män, 39 kvinnor) 16. Albino et al Prospektiv 39 patienter (18 pojkar, 21 flickor) samt 39 målsmän 17. Egolf et al Retrospektiv 100 patienter Frågeformulär. Undersöka vilka psykologiska faktorer som bör övervägas vid beslutet om att initiera behandling hos ett ungt barn, eller vänta tills barnet blir äldre. Frågeformulär, intervju. Identifiera psykosociala karaktärer och ortodontiskt specifika attityder relaterade till ungdomars kooperation vid behandling. Frågeformulär. Utforska faktorer relaterade till compliance inom EOD och elastiska band. Barn 9-12 år har många styrkor, vilket gör dem till ideala kandidater för fas 1-behandling. De är också mer benägna att lyda råd från vuxna/auktoritära personär än ungdomar. Längre behandling ger sämre compliance. Ett gott föräldrastöd ger ofta god initial compliance. Ålder påverkar ej. Då intern LOC är stor ökar chansen för god compliance. De viktigaste faktorerna relaterade till compliance är personlighetstyp, smärta, problem med munhålan (tal etc), hälsosyn och självmedvetenhet om sin orala situation. MAPI (Million Adolescent Personality Inventory). 18. Southard et al Retrospektiv 104 patienter Studera om det är möjligt att använda ett ungdomspersonlighetstest (MAPI) för att förutspå patientens beteende i en ortodontisk MAPI har potential att vara ett användbart instrument för att mäta compliance. Testet måste utvecklas mer. behandling. 19. Weiss et al Retrospektiv 274 patienter Frågeformulär. Undersöka huruvida barn före puberteten är redo för ortodontisk behandling och hur väl det genomför den jämfört med ungdomar. Patienter under 12 år är mer samarbetsvilliga vid användning utav EOD och annan avtagbar apparatur. 12

13 Analys av patientcompliance med hjälp av endast frågeformulär Ett antal undersökningar (1, 2, 5, 11, 13-19) använde sig av subjektiva frågeformulär utgivna till patienter, föräldrar och/eller ortodontister, för att med hjälp av dessa försöka fastställa olika faktorer som påverkar compliance. EOD med timermodul En del studier (3, 4, 6-10, 12) genomfördes med hjälp av en dold timermodul inuti den avtagbara apparatur som delades ut till patienterna. På så sätt kunde de mäta hur ofta patienterna använde sin apparatur på ett objektivt sätt, och om ett EOD med timermodul kan användas för att förbättra patientcompliance. Cureton et al. (1993) kom fram till att de patienter som hade en EOD-kalender, det vill säga en kalender där patienten noterar sin dagliga användningstid, använde sin EOD mer än de patienter som inte förde en kalender (12). Detta var möjligt med hjälp av att en apparatur med timermodul användes tillsammans med kalendern. De fann inte heller någon samstämmighet mellan hur mycket patienten säger sig ha använt sin apparatur jämfört med hur mycket patienten i realiteten faktiskt har använt den. Doruk et al. (1993) identifierade att patienter med initialt god compliance tenderar till att fortsätta ha det behandlingen ut. Patienter med sämre compliance förbättrar denna när patienten blir informerad om att deras användningstid bevakas av behandlaren (13). Brandão et al. (2006) visade att användningen av en timer var till hjälp vid evaluering av compliance. Patienter övervärderar ofta hur länge de använder sitt EOD. Då de fick veta att deras användning var övervakad så ökade compliance och därmed användningen av apparaturen (14). Ålder, föräldrar och compliance Tung et al. (1998) visar i sin undersökning att barn mellan 9-12 år har många psykologiska styrkor som gör dem ideala för fas 1-behandling (15). Weiss et al. (1977) fann att patienter under 12 år har bättre compliance än äldre men var sämre på att komma vid avtalade tider. Aktivatoreller EOD-användning bör enligt undersökningen inledas vid 6 års ålder och avslutas så snart så möjligt, helst innan puberteten tar vid (16). Även Bos et al (2007) och Brandão et al. (2006) fann att ålder på patient är kopplad till compliance, lägre ålder innebär bättre compliance (14,17). Cureton et al (1993) och Bartsch et al. (1993) fann att den mest icke-kooperativa gruppen var ungdomar i puberteten. Barn var mer kooperativa än ungdomar (10,12). Fyra av artiklarna stödjer inte synen på att yngre patienter är mer kooperativa (11,18-20). Cucalon et al. (1990) visade på att patienter med en god relation till sina föräldrar hade bättre compliance (21). Bartsch et al. (1993) kom fram till att föräldrastöd och övervakning gav en indikation för god adherence (10). Bos et al. (2005) fann att föräldrars attityd till behandlingen kunde ses som en prediktor för god compliance (22). Två artiklar fann att föräldrarnas stöd är viktigt för att nå en god compliance hos barnet (11,15). Behandlingstid och compliance Bos et al. (2007) slutsats var att patienter hade sämre compliance vid längre behandling (17). Albino et al. (1991) stödjer tesen att föräldrarnas syn och attityd till behandlingen påverkar barnets compliance i hög grad. De påvisar också att patienters compliance minskar drastiskt över tid. Vid korta behandlingar bör behandlarens fokus ligga på att få föräldrarna med i behandlingen 13

14 och vid längre behandlingar bör fokus istället ligga främst på patienten (11). Richter et al (1998) kom fram till att patienter som initialt har god compliance tenderar till att ha det behandlingstiden ut, även om compliance blev sämre med tiden (19). Weiss et al. (1977) fann att patienter under 12 år var sämre på att komma vid avtalade tider, vilket kan öka den totala behandlingstiden (16). Cureton et al. (1993) visar att den bedömda användningstiden av sitt EOD skiljer sig mycket från den verkliga användingen. Därför kan man inte lita på patientens ord eller behandlarens kliniska evaluering (12). Bartsch et al. (1993) kom fram till att lång behandlingstid ger sämre compliance men fasta rutiner vid användning förbättrade den (10). Skolprestation och compliance Richter et al (1998) fann att bättre prestationer i skolan överensstämde med en högre grad av compliance, liksom Cucalon et al. (1990) (19,21). Även Clemmer et al. (1979) studie stödjer detta resultat (18). Psykologiska tester, modeller och compliance Fyra av artiklarna behandlar olika psykologiska testers förmåga att kunna förutsäga patientcompliance. Southard et al. (1991) drog slutsatsen att MAPI (Million Adolescent Personality Inventory) är ett användbart instrument för att hantera ungdomars beteende vid ortodontisk behandling. Dock är klinisk använding av testet inte rekommenderat ännu (23). Bos et al. (2005) utvärderade om TRA (Theory of Reasoned Action) kunde användas för att undersöka compliance hos ortodontipatienter. Undersökningen kunde påvisa att om patientens föräldrar är positivt inställda till att lyda ortodontisten, kommer deras barn öka sin compliance (22). Cucalon et al. (1990) använde sig utav tre olika psykologiska tester för att undersöka compliance hos ungdomar. Slutsatsen var att dessa tester kan användas för att förutsäga eventuella compliance problem innan den ortodontiska behandlingen inleds (21). Egolf et al. (1990) kom fram till att de faktorer som främst påverkar patientcompliance är hälsomedvetenhet, personlighetstyp och smärta pga apparaturen stör dagliga aktiviteter. Patientcompliance är multifaktoriell och den psykologiska modell för patientbeteende som främst stöds av undersökningens resultat är Health belief model (24). Personlig karaktäristik, psykologiska faktorer och compliance Albino et al. (1991) upptäckte att LoC kan vara en viktig faktor för compliance, då patienter med extern LoC var mer benägna till non-compliance vid långa behandlingar än patienter med intern LoC (11). Bartsch et al. (1993) fann att vårdgivarens inställning till patienten påverkar patientcompliance, särskilt om patienten har en extern LoC. Detta då patienter med extern LoC är mer predisponerade till att lyssna på sina föräldrar och andra vuxna behandlingsövervakare (10). Doll et al. (2000) undersökte hur patientens upplevda obehag under användning av ordotontisk apparatur kan påverka compliance. Både attityd och obehag bestämmer i vilken grad en patient accepterar sin apparatur. Den här acceptansen av apparaturen påverkar sedan i sin tur patientens compliance, större acceptans ger bättre compliance. Författarna anser att patientens eget ansvar för sin apparatur bör accentueras för att öka compliance (25). Nanda et al. (1992) använde frågeformulär till patient, förälder och ortodontist för att undersöka patienters samarbete vid ortodontisk behandling. Slutsatsen var att det inte finns någon variabel för att förutsäga compliance. Studien visade även på att behandlaren ofta lägger skulden på patienten när en 14

15 behandling går fel. För att undvika detta föreslår författarna att behandlaren istället bör försöka förbättra kommunikationen med patienten för att nå ett lyckat behandlingsresultat (26). Ağar et al. (2005) menar att man inte kan komma fram till vilken compliancenivå patienten har genom att studera beteendemässiga problem och kompetensområden (20). Cucalon et al. (1990) kunde visa att patientens självförtroende, optimism, anpassning till samhället och framtidstro var viktiga faktorer hos patienter med god compliance (21). Socioeknomisk status, kön och compliance Cucalon et al. (1990) fann att hög socioeknomisk status kunde vara en prediktor för god compliance (21). Rölling et al. (1982) kontrollerade hur socioekonomiska faktorer kunde påverka utfallet av ortodontisk behandling. Familjer i lägre socioekonomiska grupper visade sig i deras undersökning oftare avsluta sin behandling i förtid (27). Nanda et al. (1992) fann ingen korrelation mellan hög socioekonomisk status och god compliance (26). I undersökningen av Cucalon et al. (1990) var majoriteten av patienterna med god compliance flickor och majoriteten av patienter med bristande compliance var pojkar (21). Clemmer et al. (1979) upptäckte ett starkt samband mellan könstillhörighet och compliance. Flickor fanns vara mer kooperativa än pojkar. De ansågs mer känsliga för dental estetik och därmed mer motiverade. Pojkar hade en högre intern Locus of Control. Därför anser författarna att man ska motivera flickor och pojkar olika. Studien visade också att om behandlaren gör patienten mer känslig för sitt betts utseende ökar compliance (18). I studien av Brandão et al. (2006) hade pojkar bättre compliance än flickor (14). I flera artiklar (10,12,17,19,20,22) sågs inga skillnader i compliance mellan könen. Författarna skriver också att majoriteten av de undersökningar som funnit skillnader i compliance mellan könen har varit subjektiva (10,19). Diskussion I det här arbetet undersöktes om compliance kan förutsägas innan ortodontisk behandling med avtagbar apparatur genomförs och isåfall hur. Detta för att tidigt kunna utröna om det är möjligt att identifiera individer med sämre compliance. Även faktorer som påverkar compliance under behandlingens gång, kom att inkluderas i undersökningen. Detta eftersom resultatet av arbetet är att det är näst intill omöjligt att fastställa compliance genom subjektiva mätmetoder som mäter patienternas personliga karaktäristik före behandlingen påbörjas. Innan timermodulen introducerades fanns det många studier där compliance har försökte att förutsägas genom användning av frågeformulär, utformade efter psykologiska modeller. Dessa har visat sig vara svåra att använda i praktiken på grund av osäkerheten i studiernas metodik och objektivitet (28). Undersökningen Några faktorer som kan ha begränsat den här undersökningen är valen av MeSH-termer samt det urval av artiklarna som genomförts. Även om compliance som uttryck används fortfarande, är det ett äldre och mer omodernt uttryck än till exempel adherence, vilket bör beaktas vid tolkning av resultaten. Valda MeSH-termer skulle kunnat vara mer specifika, exempelvis genom att avtagbar och fast apparatur hade lagts till. Flera artiklar om compliance innefattade både avtagbar och fast apparatur. Därför inkluderades dessa artiklar för att bredda underlaget vid sökningen. Likaså inkluderades vuxna vid sökningen 15

16 så att studier som undersökte barn, ungdomar och vuxna i en och samma artikel kunde identifieras. Under arbetets gång valdes artiklar och viktiga områden som relaterades till compliance ut av oss, vilket innebär att undersökningen till viss del är partisk. Detta trots att vi strävat efter en objektiv synvinkel under hela arbetets gång. För att öka studiens vetenskapliga värde hade en kvalitetsbedömning kunnat vara viktig. Detta för att bedöma och jämföra olika artiklars confounding factors samt deras genomslagskraft. Objektiva mätmetoder och compliance Ortodontiska studier av compliance grundar sig ofta på subjektiva mätmetoder. Därför är det vetenskapliga värdet av de flesta studier som gjorts inte så högt som det kunde varit om fler objektiva mätmetoder funnits att tillgå. Inom ortodonti är direkt mätning av compliance endast möjlig då man använder sig utav tidtagaranordningar som är inbyggda i avtagbara apparaturer. Från 90-talet har det blivit vanligare att använda sig utav timermoduler på grund av att det har blivit enklare att få tag på dessa apparater. Även teknikens framsteg har bidragit till den ökade användningen. Flera studier visar att endast personlighetsdrag inte kan förutse compliance (20,22,26) genom att det finns andra okända variabler som påverkar förutom själva personligheten. Därför är det viktigt att använda validerade och pålitliga instrument vid mätningar. Dessutom behöver man använda objektiva mätmetoder för att höja pålitligheten av studiernas resultat och därmed det vetenskapliga värdet. Nuvarande studier visar på stora diskrepanser mellan subjektiva och objektiva metoder då man mäter compliance för avtagbar apparatur (12,14,17). Ortodontister, patienter och föräldrar överskattar ofta nivån av compliance i behandlingen. Ortodontisterna ligger närmre den riktiga nivån och patienten längst ifrån, dock är bådas skattning av exempelvis durationstiden för hög (12,17). Resultaten av denna studie tyder på att undersökningar som bedömer compliance inom ortodonti på ett subjektivt sätt ofta överskattar resultaten. Därför bör mer objektiva mätmetoder som exempelvis EOD med timermodul användas i framtiden. Ålder, föräldrar och compliance Eftersom majoriteten av patienterna är barn eller ungdomar måste man ta till hänsyn den snabba utveckling patienterna går igenom, fysiskt, sociologiskt och psykologiskt och inte bara bedöma deras compliance utifrån vilka anvisningar de får samt hur väl dessa följs. En hypotes var att sämre compliance skulle vara särskilt vanligt hos ungdomar, på grund av att ansvaret över behandlingen skiftar från individens föräldrar till individen själv. Detta då ungdomar tenderar till att göra uppror mot auktoritära personer i sin omgivning, samtidigt som de blir mer självständiga som individer och lättare kan bli påverkade av omgivningens och vänners ideal och normer (29). Dessa faktorer kan samverka till att försämra compliance hos äldre ungdomar. Således kan barn som inte kommit in i puberteten ha styrkor vid behandling där compliance behövs till stor del, exempelvis vid behandling med avtagbar apparatur. Vissa av studierna stödjer denna hypotes (12,15-17). Två av studierna (14,18) har ej kunnat visa på något samband mellan ålder och compliance. Att föräldrarnas relation till barnet, deras stöd för behandlingen samt deras engagemang kan påverka compliance positivt visar flera studier (10,11,21,22). Detta tyder på att 16

17 det är en viktig faktor för god compliance. Tandläkaren bör alltså främst fokusera på att engagera föräldrarna i barnens behandling och att sträva efter att inleda behandlingen så tidigt som möjligt. Behandlingstid och compliance Ett antal av undersökningarna visar på att längre behandlingstid ger en sämre compliance (10,11,13). Compliance minskade också över tid (17). Ovanstående resultat tyder på att patienter som har dålig compliance, vilket ofta resulterar i längre behandlingstid, får ännu sämre compliance grund av den utdragna behandlingen. Ett alternativ för att vidmakthålla en god compliance kan vara att tandläkaren använder sig av någon typ av övervakningssystem, till exempel en inbyggd timermodul i deras apparatur. Detta för att kontrollera patienternas användningstid kontinuerligt under behandlingens gång och kunna ge patienten feedback på dennes användning av apparaturen, vilket bör öka chansen för god compliance under hela behandlingen (10,13). Skolprestation och compliance Flera undersökningar pekar på att goda skolresultat kan vara en prediktor för god compliance (18,19,21). Men mer forskning inom området skulle vara önskvärt för att man med säkerhet skall kunna dra en mera konkret slutsats om ämnet i fråga. Psykologiska tester, modeller och compliance Att ge patienten ett frågeformulär för att förutsäga patientens compliance innan behandling hade varit en metod som skulle kunna vara effektiv i både tid och kostnad för tandläkaren. Detta då en sådan metod inte tar tid från patientens behandling och för att man då eventuellt kan se vilka patienter som kommer att följa anvisningar eller inte. Behandlingen kan då optimeras för ett bättre resultat. Tyvärr har denna studie inte kommit fram till att ett sådant specifikt test finns i nuläget. De tester som tillhandahålls behöver antingen optimeras eller så krävs det fler undersökningar för att fastställa testets effektivitet (21,23,24). I dagsläget är det omöjligt att förutsäga compliance på grund av att faktorer som bestämmer compliance ligger utom räckhåll för dessa psykologiska tester (22). Personlig karaktäristik och psykologiska faktorer och compliance Ingen konsensus kring LoC kunde hittas i den här undersökningen. Bartsch et al. (1993) påvisade att en extern LoC skulle vara en prediktor för hög compliance när Albino et al. (1991) funnit på motsatsen (10,11). Deras divergerande resultat kan dock bero på åldersskillnader, då högre ålder och extern LoC visat på lägre compliance, när lägre ålder och extern LoC däremot visats innebära en högre grad av compliance (10). Ingen specifik faktor som kan förtutsäga compliance innan behandling har hittats i den här undersökningen. Socioekonomisk status, kön och compliance Rölling et al. (1982) och Cucalon et al. (1990) fann att en hög socioekonomisk status kunde vara en prediktor för god compliance (21,27). Nanda et al fann däremot ingen korrelation mellan hög socioeknomoisk status och god compliance (26). Det vetenskapliga underlaget 17

18 bedöms därmed vara för osäkert för att man med säkerhet kunna styrka att socioeknomisk status kan vara en prediktor för compliance. Flertalet av studierna tar upp tanken att kön skulle kunna vara en prediktor för god compliance. Majoriteten fann inga skillnader i compliance mellan könen i sina undersökningar (10,12,17,19,20). Det gjorde däremot två artiklar, vilka fann att flickor hade högre compliance än pojkar (18,21). I en undersökning var flickornas compliancenivå lägre än pojkarnas (14). Det bör nämnas att studier som funnit könsskillnader när det kommer till compliance oftast varit subjektiva, inte objektiva (10,19). Deras resultat kan därför tolkas som ett uttryck för att samhällets dåtida normer och värderingar kan ha speglats i bedömningen av compliance hos de olika könen. Med hänseende till detta faktum och artiklarnas resultat är slutsatsen av den här undersökningen att kön ej har någon signifikant betydelse som markör för god compliance. Konklusion De faktorer som främst verkar kunna påverka och förbättra compliance hos patienter är att övervaka användningstiden med exempelvis timermoduler, att inleda behandlingen så tidigt som möjligt och att försöka hålla behandlingstiden så kort som möjligt. Kön och socioekonomisk status har ingen signifikant påverkan på compliance. Potentiella prediktorer för god compliance är goda skolresultat, liksom låg ålder på patienten. Ytterliggare en viktig faktor är att försöka engagera patientens föräldrar i behandlingen och förse dem med en positiv attityd till barnets användande av sin apparatur. Studier som bedömer compliance på ett subjektivt sätt överskattar ofta användningstiden av apparaturen. Därför behövs fler objektiva mätmetoder för att höja det vetenskapliga värdet på studier om compliance inom ortodonti. Eftersom compliance inte är ett endimensionellt begrepp kan patienter inte bedömas som antingen patienter med god compliance eller non-compliers, utan ett bredare spektrum krävs hos framtida undersökningar för att öka deras vetenskapliga trovärdighet och precision. Resultaten från undersökningen visar att det i nuläget ej finns en pålitlig metod för att förutsäga compliance hos patienter. Fokus ligger idag på prevention och hantering av non-compliance istället för att försöka förutsäga compliance. 18

19 Referenser (1) World Health Organization. Adherence to Long-term Therapies : Evidence for Action. Geneva: World Health Organization; (2) - Oxford English Dictionary. - "compliance, n." (3) Oral health in America: a report of the Surgeon General. J Calif Dent Assoc 2000; 28(9):685. (4) Nielsen-Bohlman L, ebrary I. Health literacy: a prescription to end confusion. Washington, D.C: National Academies Press; (5) Davies M, Kermani F. Patient Compliance: Sweetening the Pill. Farnham: Gower; (6) International encyclopedia of the social sciences. Detroit, Mich: Macmillan Reference USA; (7) Mohlin B, Hagberg C, Follin M. Ortodonti: Varfor? Nar? Hur? Stockholm: Gothia; (8) Holm A, Statens beredning for medicinsk utvardering. Bettavvikelser och tandreglering i ett halsoperspektiv: en systematisk litteraturoversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); (9) Bishara SE. Textbook of orthodontics. London: Saunders; (10) Bartsch A, Witt E, Sahm G, Schneider S. Correlates of objective patient compliance with removable appliance wear. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ;104(4): (11) Albino J, Lawrence S, Lopes C, Nash L, Tedesco L. Cooperation of adolescents in orthodontic treatment. Journal of Behavioral Medicine, February 1991;14(1): (12) Cureton SL, Regennitter FJ, Yancey JM. The role of the headgear calendar in headgear compliance. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ;104(4): (13) Doruk C, Agar U, Babacan H. The role of the headgear timer in extraoral co-operation. The European Journal of Orthodontics 2004 June 01;26(3): (14) Brandão M, Pinho HS, Urias D. Clinical and quantitative assessment of headgear compliance: A pilot study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2006;129(2): (15) Tung AW, Kiyak HA. Psychological influences on the timing of orthodontic treatment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ;113(1):

20 (16) Weiss J, Eiser HM. Psychological timing of orthodontic treatment. Am J Orthod ;72(2): (17) Bos A, Kleverlaan CJ, Hoogstraten J, Prahl-Andersen B, Kuitert R. Comparing subjective and objective measures of headgear compliance. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2007;132(6): (18) Clemmer EJ, Hayes EW. Patient cooperation in wearing orthodontic headgear. Am J Orthod 1979;75(5): (19) Richter, Ram S. Nanda, Pramod K. Sinha, and David W. Smith (1998) Effect of behavior modification on patient compliance in orthodontics. The Angle Orthodontist: 1998;68(2): (20) Ağar U, Doruk C, Biçakçi AA, Büküşoğlu N. The role of psycho-social factors in headgear compliance. The European Journal of Orthodontics; 2005;27(3): (21) Cucalon, A. Richard J. Smith Relationship between compliance by adolescent orthodontic patients and performance on psychological tests. The Angle Orthodontist: 1990; 60(2): (22) Bos A, Hoogstraten J, Prahl-Andersen B. The theory of reasoned action and patient compliance during orthodontic treatment. Community Dent Oral Epidemiol 2005;33(6): (23) Southard KA, Tolley EA, Arheart KL, Hackett-Renner CA, Southard TE. Application of the millon adolescent personality inventory in evaluating orthodontic compliance. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1991;100(6): (24) Egolf RJ, BeGole EA, Upshaw HS. Factors associated with orthodontic patient compliance with intraoral elastic and headgear wear. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1990;97(4): (25) Doll GM, Zentner A, Klages U, Sergl HG. Relationship between Patient Discomfort, Appliance Acceptance and Compliance in Orthodontic Therapy. Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie 2000;61(6): (26) Nanda RS, Kierl MJ. Prediction of cooperation in orthodontic treatment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1992;102(1): (27) Rölling S. Orthodontic treatment and socioeconomic status in Danish children aged years. Community Dent Oral Epidemiol 1982;10(3): (28) Bos A. Compliance in orthodontics. Proefschrift Universiteit van Amsterdam; (29) Thornéus P. Var tids psykologi. Stockholm: Natur och kultur;

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

SAMTALSMETODIK. Kommunikation sändare/mottagare. Sårbarhet. Ley (1988) Läkare (behandlare) ej alltid goda kommunikatörer

SAMTALSMETODIK. Kommunikation sändare/mottagare. Sårbarhet. Ley (1988) Läkare (behandlare) ej alltid goda kommunikatörer SAMTALSMETODIK Kommunikation sändare/mottagare Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation Institutionen för klinisk neurovetenskap Psykologisektionen Christina Fischler, leg psykolog doktorand Verbal

Läs mer

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården.

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården. Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling Spec Ortodonti Spec Pedodonti Marianne Bergius Avf för ortodonti och Mun-H-Center Göteborg Mun-H-Center Smärta i vården Smärta i tandvården

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Motiverande Samtal - MI

Motiverande Samtal - MI Motiverande Samtal - MI Odontologiska fakulteten Malmö högskola 2012 Björn Axtelius*, Dan Ericson**, Sven Persson*** Prof vid Malmö högskola: *Samhällsodontologi, **Kariologi, ***Pedagogik Lärandemål tandläkarutbildningen

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Behandling med fast ortodontisk apparatur inom allmäntandvården

Behandling med fast ortodontisk apparatur inom allmäntandvården vetenskap olsson al & klinik olsson et al marianne olsson, övertandläkare, Ortodontikliniken, Mölndal stefan robertson, övertandläkare, Ortodontikliniken, Mölndal heidrun kjellberg, övertandläkare, odont

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Resultat och diskussion Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sammanvägt bevisvärde per studie BASAL KVALITET RELEVANS BEVISVÄRDE BRÅ Begränsat Begränsat Begränsat Dalarna Begränsat

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

Rutiner. över det delningen.

Rutiner. över det delningen. 19: Ortodonti Den ortodontiska vården skötss i samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Det är viktigt att det görs en kontroll av bettutvecklingen i samband med dee regelbundna revisionsundersökningarna

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY Tord Forsner En enkel ekvation? information=implementering information+utbildning+resurser=implementering Hur sprider vi

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Vilka faktorer kan förklara gymnasieelevers frånvaro? Rapport nr 2 från Lindeskolans Hälsoenkät

Vilka faktorer kan förklara gymnasieelevers frånvaro? Rapport nr 2 från Lindeskolans Hälsoenkät Vilka faktorer kan förklara gymnasieelevers frånvaro? Rapport nr 2 från Lindeskolans Hälsoenkät Bakgrund Ett samarbetsavtal mellan Lindeskolan och forskargruppen Center for Health and Medical Psychology

Läs mer

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder Retinerade och infraockluderade permanenta KRISTER BJERKLIN Retinerade tänder När man talar om retinerade tänder hos ungdomar tänker man i första hand på retinerade och ektopiskt placerade överkäkshörntänder.

Läs mer

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta? DEN BIOPSYKOSOCIAL

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns Den officiella statistiken missar mjölktandskaries i växelbettet Anita Alm Barntandvårdsdagar 2006 Hål som inte finns Projekt

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi

Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst. Detta svar färdigställdes. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk

Läs mer

(O)Hälsan bland unga

(O)Hälsan bland unga (O)Hälsan bland unga Missar vi något fundamentalt? Fredrik Söderqvist Med dr, Epidemiolog / Centrum för klinisk forskning Hur kommer det sig att så många går ut skolan med ofullständiga betyg neuropsykiatriska

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Resande och det vardagliga livet

Resande och det vardagliga livet Resande och det vardagliga livet Lars E. Olsson Docent i psykologi SAMOT/CTF, Karlstads universitet @Lyckolars Olsson, L. E. Örebroregionens infrastruktur- och transportdag, 20/3 2015 SAMOT - Service och

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Skolorna och social stratifiering: normer, praxis, strukturer

Skolorna och social stratifiering: normer, praxis, strukturer Skolorna och social stratifiering: normer, praxis, strukturer Juho Härkönen Sociologiska institutionen Stockholms universitet juho.harkonen@sociology.su.se 1 Innehåll Utgångspunkt för denna presentation:

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Kommunikation av sjukdom

Kommunikation av sjukdom Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum hur förklarar man sjukdom till vem vänder man sig när man är sjuk

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dental erosion hos barn och ungdomar Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dagens agenda Vad är dental erosion? Är det vanligt förekommande?

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

ICU-delirium och CAM-ICU Catharina Larsson, RN, CCRN, BNsc, MNsc

ICU-delirium och CAM-ICU Catharina Larsson, RN, CCRN, BNsc, MNsc ICU-delirium och CAM-ICU Catharina Larsson, RN, CCRN, BNsc, MNsc 1 Skånes universitetssjukhus SUS Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin Malmö Malmö Lund Skånes universitetssjukhus är en del

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Behandling av Klass:II:1 med Forsus och fastsittande apparatur Indikationer, Installation & Tips

Behandling av Klass:II:1 med Forsus och fastsittande apparatur Indikationer, Installation & Tips Behandling av Klass:II:1 med Forsus och fastsittande apparatur Indikationer, Installation & Tips Svenska Tandläkarförbundet Ortodontisektionens Yrkeskonferens i Stockholm April 20, 2012 Forsus Appliance

Läs mer

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan?

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Norrköping 24 nov 2011 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Ny rapport med hemska

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer