Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011"

Transkript

1 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Rapport från E-delegationen

2

3 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Uppföljning av myndigheternas arbete med e- förvaltning och e-tjänster 2011

4 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning Om undersökningen Uppdrag Genomförande Grunddata Avgränsningar E-tjänster E-tjänsternas ärendevolymer Automatisering av bakomliggande ärendehantering Planerad utveckling av e-tjänster Ledning och styrning E-förvaltningens prioritet Strategi för utveckling av e-förvaltning Kanalstrategi Sourcingstrategi Sourcing av e-förvaltningsprojekt Metoder och verktyg Samverkan Effekter och hinder Effekter E-förvaltning som drivkraft för förändring Hinder kopplade till utvecklingen av e-förvaltningen Öppenhet och innovation Vidareutnyttjande av offentlig data Mobila applikationer Publicering av diariet på internet IT för en grönare förvaltning Informationssäkerhet Sociala medier Öppen programvara Molntjänster Användning av molntjänster Motiv till användning av molntjänster Ipv6 och DNNSEC Införande av IPv Införande av DNSSEC Bilagor Bilaga 1: De e-tjänster som genererar flest antal ärenden (gränssnitt maskin-till-människa) Bilaga 2: Information som myndigheterna efterfrågar tillgång till elektroniskt online Bilaga 3: E-tjänster som myndigheterna tillhandahåller maskin-till-människa Bilaga 4: E-tjänster som myndigheterna tillhandahåller maskin-till-maskin... 50

5 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Figurförteckning Figur 1: E-tjänsternas konstruktion (maskin-till-människa)... 8 Figur 2: Automatiseringsgrad av bakomliggande ärendehantering Figur 3: Myndigheternas planerade utveckling av e-tjänster för de kommande två åren Figur 4: E-förvaltningfrågornas prioritet Figur 5: Strategi för e-förvaltning Figur 6: Myndigheternas arbete med kanalstrategier Figur 7: Status över myndigheternas arbete med att ta fram en sourcingstrategi Figur 8: Intern eller extern bemanning i arbetet med e-förvaltning Figur 9: Myndigheternas användning av metoder och verktyg för utveckling av e-förvaltning Figur 10: Samverkan kopplad till e-förvaltning Figur 11: Effekter av myndigheternas arbete med e-förvaltning Figur 12: Förändring i organisation, roller och kompetenser kopplade till de senaste två årens arbete med e-förvaltning Figur 13: Hinder kopplade till utveckling av e-förvaltning Figur 14: Myndigheternas publicering av information om tillgänglig och maskinläsbar data för vidareutnyttjande Figur 15: Tillhandahållandet av mobila applikationer Figur 16: Myndigheternas arbete med IT för en grönare förvaltning Figur 17: Myndigheternas arbete med informationssäkerhet Figur 18: Myndigheter som har policy för användningen av sociala medier Figur 19: Myndigheternas användning av öppen programvara Figur 20: Programvara som molntjänst Figur 21: Infrastruktur som molntjänst Figur 22: Motiv till användning av molntjänster Figur 23: Myndigheternas införande av IPv Figur 24: Myndigheternas införande av DNSSEC Tabellförteckning Tabell 1: Exempel på e-tjänster med höga transaktionsvolymer... 9 Tabell 2: Exempel där samtliga ärenden går via e-tjänsten... 9 Tabell 3: Exempel på mobilapplikationer som tillhandahålls av myndigheter Tabell 4: Exempel på mobilapplikationer baserade på offentlig information... 21

6 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Förord Statliga myndigheter ställs inför nya krav, nya förväntningar och ett snabbt växande utbud av nya tekniker och verktyg. För att vara effektiva i dagens komplexa, sammanlänkade och snabbt föränderlig miljö måste myndigheter se över tjänster och processer för att kunna dra nytta av de möjligheter som informations- och kommunikationsteknologi erbjuder. E-förvaltning handlar om att göra det enklare för privatpersoner och företag att utnyttja offentliga tjänster och att göra rätt för sig, liksom att effektivisera processer och arbetssätt inom offentlig sektor. I Europeiska kommissionens återkommande jämförelse över medlemsstaternas e-förvaltningar placerar sig Sverige regelbundet i topp. Rapporten Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster, 2011 har genomförts inom ramarna för E-delegationens uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med e- förvaltning. Syftet har varit att ge en samlad översiktsbild. I rapporten redovisas ett antal indikatorer på e-förvaltningens effekter på förvaltningen, företag och privatpersoner. Ambitionen är att undersökningen ska genomföras årligen och att den ska bidra till ökad kunskap om e-förvaltningens utveckling och genomslag. Parallellt med myndighetsrapporten har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en liknande undersökning, E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, vilken går att ladda ner från SKL:s webbplats (www.skl.se). Rapporten har utarbetats av Mårten Janerud. Claes Thagemark, Kanslichef E-delegationen

7 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Sammanfattning I fokus för denna rapport är statliga myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster. Rapporten baseras på en enkät som genomfördes våren E-tjänster 74 procent av myndigheterna tillhandahåller cirka 640st e-tjänster via gränssnittet maskintill-människa. 36 procent av myndigheterna tillhandahåller cirka 150st e-tjänster via gränssnittet maskintill-maskin. Cirka 15 procent av myndigheterna anger att de helt kunnat automatisera den bakomliggande ärendehanteringen för en majoritet av de e-tjänster de tillhandahåller via ett webbaserat gränssnitt. 56 procent av myndigheterna planerar att utveckla och införa nya e-tjänster under de kommande två åren. För 17 procent av myndigheterna är detta inte aktuellt. Ledning och styrning För mer än hälften av myndigheterna har e-förvaltningsfrågor mycket eller ganska hög prioritet. För 35 procent av myndigheterna har e-förvaltningsfrågor ganska låg eller mycket låg prioritet. Cirka en fjärdedel av myndigheterna anger att de har pågående strategiformuleringsprocesser kopplade till e-förvaltning, sourcing och kanalval. Framtagandet av kostnads/nyttoanalyser (Business Case) inför beslut om investering används ofta av cirka 50 procent av myndigheterna, men systematisk uppföljning av effektmål och tillämpning av en process för nyttorealisering används i mer begränsad omfattning. Samverkan Samverkan kopplat till e-förvaltning sker i störst utsträckning med andra statliga myndigheter. 37 procent av myndigheterna anger att de samverkat med andra myndigheter i utvecklingen av e-tjänster. 35 procent av myndigheterna anger att de delar IT-infrastruktur med andra myndigheter. För 36 procent av myndigheterna har utvecklingsarbete kopplat till e-förvaltning inneburit ökad samverkan med andra offentliga organisationer, 27 procent ser inte någon förändring. Effekter Nästan 60 procent av myndigheterna anger att arbetet med e-förvaltning har inneburit att de har kunnat höja sina servicenivåer till privatpersoner och företag. Samtidigt uppger strax över 60 procent att de kunnat effektivisera sina arbetsprocesser och höja kvaliteten på den information de förvaltar. Strax över 25 procent anger att de kunnat konstatera förbättringar vad gäller minskat uppgiftslämnande för privatpersoner och företag. 36 procent anger att de kunnat frigöra resurser internt. Hinder Det största hindret kopplat till myndigheternas utveckling av e-förvaltningen är finansieringen. Nästan 60 procent har svarat att detta är ett mycket stort eller ganska stort hinder. 42 procent av myndigheterna har angivit att de befintliga lagar och regelverk utgör ett mycket stort eller ganska stort hinder för deras utvecklingsarbete. 37 procent har angivit att kompetensfrågan är ett mycket eller ganska stort hinder kopplat till deras utveckling av e-förvaltningen, men 48 procent menar att det är ett ganska eller mycket litet hinder.

8 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Öppenhet och innovation Ett av huvudsyftena med lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen är att i ökad omfattning tillgängliggöra (maskinläsbar) offentlig information för att företag och privatpersoner ska kunna skapa nya informationsprodukter och tjänster. 17 procent av myndigheterna har svarat att de idag publicerar information om tillgänglig och maskinläsbar data för vidareutnyttjande. 11 procent meddelar att arbete pågår. 66 procent publicerar inte någon information om vilken data de tillgängliggör för vidareutnyttjande. Sociala medier Antalet myndigheter som har tagit fram en policy om användandet av social medier har ökat från fem procent år 2010 till 26 procent Samtidigt anger 48 procent av myndigheterna att arbete pågår. Molntjänster Nästan hälften av de statliga myndigheterna använder sig av programvara som molntjänst i någon omfattning. Exempel är t.ex. projektverktyg, klienter för e-post och grupp/samarbetsprogramvara. Samtidigt uppger 18 procent av myndigheterna att man utvärderar abonnemang av olika programvaror/applikationer tillhandahållna som molntjänster. Cirka 23 procent av myndigheterna använder sig av infrastrukturtjänster i molnet i någon omfattning. Ipv6 och DNNSEC 91 procent av myndigheterna har inte infört IPv6 (juli 2011) 90 procent av myndigheterna har inte infört DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) (juli 2011).

9 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 1 Om undersökningen 1.1 Uppdrag Undersökningen har genomförts inom ramarna för E-delegationens uppdrag att följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning mot de förvaltningspolitiska målen och de mål som regeringen kan komma att besluta (kommittédirektiv 2009:1, Delegation för e-förvaltning). 1.2 Genomförande Undersökningen skickades till samtliga 250st förvaltningsmyndigheter i myndighetsregistret. Totalt inkom 201st svar, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. Bortfallet om 20 procent förklaras sannolikt bl.a. av enkätens omfattning och att e-förvaltningsfrågor och e-tjänster inte uppfattas som prioriterat av ett flertal myndigheter. 1.3 Grunddata Data är insamlad under våren år 2011 via en webbenkät. Grunddata finns publicerad på E- delegationens webbsida tillsammans med rapporten (www.edelegationen.se). 1.4 Avgränsningar Undersökningen har avgränsats från områdena e-tillgänglighet och e-handel, efter samråd med Handisam och Ekonomistyrningsverket vilka ansvarar för uppföljning av dessa områden.

10 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 2 E-tjänster E-delegationen har definierat en e-tjänst som en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. Det elektroniska gränssnittet kan vara maskin-till-människa eller maskin-till-maskin procent av myndigheterna tillhandahåller cirka 640st e-tjänster via gränssnittet maskintill-människa (för sammanställning se bilaga 3) procent av myndigheterna tillhandahåller cirka 150st e-tjänster via gränssnittet maskintill-maskin (för sammanställning se bilaga 4). Figur 1: E-tjänsternas konstruktion (maskin-till-människa) E-tjänsten kräver identifiering mha. eid/bankid 20% E-tjänsten kräver identifiering mha. användarnamn/lösenord 59% E-tjänsten kräver underskrift (e-signatur) 15% E-tjänsten är integrerad med eller del av bakomliggande verksamhetssystem 68% E-tjänsten är samproducerad (utveckling, drift och förvaltning) med andra offentliga aktörer E-tjänsten är beroende av information från andra aktörer 25% 29% Det är möjligt att följa ärendets status via e-tjänsten 32% Myndigheten mäter kundernas uppfattning om e-tjänsten 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2.1 E-tjänsternas ärendevolymer Myndigheterna ombads redovisa de tre e-tjänster som har de högsta ärendevolymerna samt sätta denna volym i relation till ärendetypens totala volym (volym e-tjänst / total volym). I tabell 1 redovisas exempel på e-tjänster med höga transaktionsvolymer. I tabell 2 redovisas exempel där e- tjänsten kommit att bli den enda kanalen för interaktionen mellan förvaltningen och dess avnämare. 1 Målgrupper för e-tjänsten kan vara privatpersoner, företag, andra offentliga organisationer, men också den egna myndigheten. Vad som är, och vad som inte är, en e-tjänst är ofta kopplat till situation och kontext. I denna inventering ombads myndigheterna att avgränsa bort nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut eller sparas på datorn för att skickas in separat via e-post eller brev. Länk på webbplats till e-postprogram avgränsades också bort. I övrigt har ingen klassificering (t.ex. mognadsnivå) eller kategorisering (t.ex. mot ärendetyper) gjorts myndigheter har redovisat mer än 10st e-tjänster. Sju myndigheter har redovisat mer än 20st e-tjänster. Fem myndigheter har redovisat fler än 26st e-tjänster (Centrala Studiestödsnämnden,, Högskolan i Gävle Jordbruksverket, samt ).

11 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Tabell 1: Exempel på e-tjänster med höga transaktionsvolymer Myndighet E-tjänst Volym e-tjänst Total volym V E-TJ/TV Fråga på annat fordon n/a n/a Tandvårdsportalen % Skattekontot n/a n/a Inkomstdeklaration % Aktuell studieskuld n/a n/a Planerad utbetalning n/a n/a Deklaration moms/arbetsgivaravgifter % Tillfällig föräldrapenning % Föräldrapenning % Avställning/Påställning fordon n/a n/a Lämna studieförsäkran % Tabell 2: Exempel där samtliga ärenden går via e-tjänsten Myndighet E-tjänst Volym e-tjänst Total volym V E-TJ/TV Pensionsmyndigheten Fondbyte/dag % Sjöfartsverket Fartygsrapportering % Statens skolverk SFI nationella prov % Sjöfartsverket Farledsdeklaration % Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Kommunicera med projekt % Högskolan i Halmstad Studentportalen % Högskolan Väst Antagning % Rättsmedicinalverket Kontrakterade läkare % Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Extranät kunder % Verket för innovationssystem Intressentportalen % Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Fraps, ansökningshantering % Myndigheten för yrkeshögskolan Ansökan om att få ingå i yrkeshögskolan och få statsbidrag % Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ansökan Fortbildning % Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Extranät bedömare % Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ansökan Atlas % Myndigheten för yrkeshögskolan Rekvisition av statsbidrag % Myndigheten för yrkeshögskolan Ansökningar om förändring av utbildning % Statens bostadskreditnämnd Avrop hyresgarantier % Boverket Register för energideklarationer n/a n/a 100%

12 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 2.2 Automatisering av bakomliggande ärendehantering Digitaliseringen av de tjänster som myndigheterna tillhandahåller via ett webbaserat gränssnitt skapar förutsättningar för att effektivisera den bakomliggande ärendehanteringen. Förutsättningar skapas för att realisera s.k. dubbel nytta (nytta för myndighetens externa målgrupper liksom nytta internt inom myndigheten). Helt automatiserad ärendehantering innebär att samtliga de steg som är möjliga har automatiserats. Cirka 15 procent av myndigheterna anger att de helt kunnat automatisera den bakomliggande ärendehanteringen för en majoritet av de e-tjänster de tillhandahåller via ett webbaserat gränssnitt Delvis automatiserad ärendehantering innebär att ett eller flera steg har automatiserats, men några steg som skulle kunna automatiseras handläggs fortfarande manuellt. Cirka 26 procent av myndigheterna anger att de delvis kunnat automatisera den bakomliggande ärendehanteringen för en majoritet av de e-tjänster som de tillhandahåller via ett webbaserat gränssnitt. 45% Figur 2: Automatiseringsgrad av bakomliggande ärendehantering Helt automatiserade Delvis automatiserade 40% 35% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 15% 26% 25% 30% 22% 22% 20% 5% 0% Majoritet av bakomliggande flöden Något/några bakomliggande flöden Inte alls Uppgift saknas 2.3 Planerad utveckling av e-tjänster 56 procent av myndigheterna planerar att utveckla och införa nya e-tjänster under de kommande två åren. För 17 procent av myndigheterna är detta inte aktuellt. Figur 3: Myndigheternas planerade utveckling av e-tjänster för de kommande två åren >9 4 % % % % 0 17 % Uppgift saknas 27 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

13 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 3 Ledning och styrning 3.1 E-förvaltningens prioritet E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisations-, process- och kompetensutveckling. För mer än hälften av myndigheterna har e-förvaltningsfrågor mycket eller ganska hög prioritet. För 35 procent av myndigheterna har e-förvaltningsfrågor ganska låg eller mycket låg prioritet. Figur 4: E-förvaltningfrågornas prioritet Mycket hög prioritet; 17% Ganska hög prioritet; 36% Ganska låg prioritet; 27% Mycket låg prioritet; 8% Uppgift saknas; 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.2 Strategi för utveckling av e-förvaltning En e-förvaltningsstrategi beskriver de mål, processer och resurser som ska användas för att utveckla och effektivisera verksamheten med hjälp av IT och digitalisering. Fem procent av myndigheterna anger att de har en sådan särskild e-strategi, 11 procent av myndigheterna anger att detta är en del av utvecklingsplanen. 29 procent av myndigheterna hanterar e-förvaltningsfrågor i andra strategier/styrande dokument. Cirka 20 procent håller på med att ta fram strategier för fortsatt utveckling av sin e-förvaltning, medan 35 procent av myndigheterna inte har en strategi eller några planer på att ta fram en. Figur 5: Strategi för e-förvaltning Nej 35% Särskild e-strategi 5% Del av utvecklingsplanen 11% Håller på att ta fram 19% Del av annan strategi/styrande dokument 29%

14 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 3.3 Kanalstrategi 19 procent av myndigheterna anger att de har en beslutad kanalstrategi som stödjer deras utvecklingsarbete, hos 25 procent pågår ett arbete med att ta fram en sådan strategi. Hos 56 procent av myndigheterna finns ingen beslutad strategi och inget arbete pågår heller med att ta fram en. En kanalstrategi beskriver vilka kanaler myndigheten ska prioritera för att nå sina långsiktiga mål och lyckas med sitt uppdrag. Kanalstrategin bör innehålla en analys av vilka kanaler som myndigheten och dess målgrupp ska kommunicera via. Enligt E-delegationens vägledning för kanalstrategier bör strategin innehålla; myndighetens målgrupper, övergripande mål och principer för myndighetens kommunikation med målgrupperna under de kommande åren, en sammanställning av myndighetens olika tjänster och kanaler samt en prioriteringar mellan kanaler. Figur 6: Myndigheternas arbete med kanalstrategier Ja; 19% Nej; 56% Håller på att ta fram; 25% För ytterligare information se: E-delegationens vägledning för kanalstrategi: 3.4 Sourcingstrategi 20 procent av myndigheterna anger att de har en beslutad sourcingstrategi, 25 procent håller på att ta fram en strategi. Hos 55 procent av myndigheterna finns ingen beslutad strategi och inget arbete pågår med att ta fram en sådan. En sourcingstrategi syftar till att säkerställa tillgång till rätt kompetens, i rätt omfattning, i rätt tid för att realisera beslutade verksamhetsmål). Kompetens kan hämtas internt eller genom att nyttja marknadens tjänster med beaktande av varje myndighets specifika situation. Sourcingstrategin omsätts i en genomförandeplan och bör vara en del av den årliga verksamhetsplaneringen. Figur 7: Status över myndigheternas arbete med att ta fram en sourcingstrategi Ja; 20% Nej; 55% Håller på att ta fram; 25%

15 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 3.5 Sourcing av e-förvaltningsprojekt Grundläggande funktioner kopplade till e-förvaltning är utveckling av strategier och planer, projektledning, drift av e-tjänster samt utveckling av e-tjänster. Myndigheterna ombads besvara i vilken utsträckning bemanning skedde av respektive funktion, med egna eller externa resurser, eller en kombination. 60 procent av myndigheterna använder i huvudsak egna resurser för att utveckla strategier och planer för e-förvaltning. 36 procent av myndigheterna tar stöd av externa resurser. Bemanningen av projektledare i e-förvaltningsprojekt sker för 45 procent av myndigheterna i huvudsak med interna resurser, medan 47 procent hämtar externt stöd när det behövs. 8 procent av myndigheterna använder sig i huvudsak av externa projektledare. Det verkar vara vanligare att driften av e-tjänster läggs ut externt, 26 procent av myndigheterna anger att så i huvudsak är fallet. 35 procent delar driften mellan interna och externa resurser, medan 39 procent av myndigheterna genomför denna i huvudsak själva. 83 procent av myndigheterna anger att de tar hjälp utifrån för att bemanna upp utvecklingen av e- tjänster. Figur 8: Intern eller extern bemanning i arbetet med e-förvaltning I huvudsak interna resurser Interna/externa I huvudsak externa resurser Utveckling av strategier och planer för e-förvaltning Projektledning i e-förvaltningsprojekt Drift av e-tjänster Utveckling av e-tjänster % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 3.6 Metoder och verktyg En viktig framgångsfaktor för att lyckas med det utvecklings- och förändringsarbete som e- förvaltning innebär är strukturerade och systematiska arbetssätt. Sammanställningen av myndigheternas svar visar att projektstyrningsmodeller, riskhantering och behovsanalyser är de verktyg som används mest frekvent, tillsammans med målstyrning och processkartläggning. Framtagandet av kostnads/nyttoanalyser (Business Case) inför beslut om investering, liksom systematisk uppföljning av effektmål och tillämpning av en process för nyttorealisering nyttor används i mindre omfattning. Figur 9: Myndigheternas användning av metoder och verktyg för utveckling av e-förvaltning Alltid Ofta Sällan Inte alls Uppgift saknas Projektstyrningsmodell Riskhantering Behovsanalys Effektmål som kopplas till verksamhetsmål Processkartläggning Kostnads/nyttoanalys Uppföljning av effektmål och nyttorealisering % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% För ytterligare information se: E-delegationens vägledning i behovsanalys: (betaversion) E-delegationens vägledning i nyttorealisering:

17 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 4 Samverkan För att kunna realisera E-delegationens vision om så enkelt som möjligt för så många som möjligt ställs ökade krav på samverkan inom offentlig sektor, mellan myndigheter, kommuner och landsting. Samverkan med företag kommer sannolikt också att öka för att tillhandahålla gemensamma lösningar (ett exempel på samverkan mellan en myndighet och företag är t.ex. när bilhandlare gör direktanmälan i vägtrafikregistret.). Samverkan kopplat till e-förvaltning sker i störst utsträckning med andra statliga myndigheter. 37 procent av myndigheterna anger att de samverkat med andra myndigheter i utvecklingen av e- tjänster. 35 procent av myndigheterna anger att de delar sin IT-infrastruktur med andra myndigheter. Figur 10: Samverkan kopplad till e-förvaltning 40 Kommuner Landsting Statliga myndigheter Företag Utveckling av e- tjänster Drift och förvaltning av e-tjänster Upphandling Gemensam ITinfrastruktur 14 Bechmarking 10 Behovsanalys

18 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 5 Effekter och hinder 5.1 Effekter Myndigheterna ombads uppskatta effekterna av deras arbete med e-förvaltning. Nästan 60 procent av myndigheterna anger att arbetet med e-förvaltning har inneburit att de har kunnat höja sina servicenivåer till privatpersoner och företag. Samtidigt uppger strax över 60 procent att de kunnat effektivisera sina arbetsprocesser och höja kvaliteten på den information man förvaltar. 42 procent anger att de kunnat konstatera stora eller ganska stora förbättringar vad gäller deras processer för beslutsfattande och ledtider för företag och privatpersoner. Strax över 25 procent anger att de kunnat konstatera förbättringar vad gäller minskat uppgiftslämnande för privatpersoner och företag. 36 procent anger att de kunnat frigöra resurser internt. För 36 procent av myndigheterna har utvecklingsarbetet inneburit ökad samverkan med andra offentliga organisationer, 27 procent ser inte någon förändring. Bara 18 procent ser förbättringar vad gäller företags och privatpersoners insyn i myndighetens beslutsprocesser. Figur 11: Effekter av myndigheternas arbete med e-förvaltning Mycket stor förbättring Ganska stor förbättring Ingen förändring Ganska stor försämring Mycket stor försämring Ej aktuellt Uppgift saknas Ökad service för privatpersoner och företag Effektivare arbetsprocesser Bättre informationskvalitet Snabbare besked och beslut till privatpersoner och företag Ökad och förenklad tillgång till offentlig information Minskat uppgiftslämnande för privatpersoner och företag Frigjorda resurser Ökad samverkan med andra offentliga organisationer Större insyn i myndigheternas beslutsprocesser % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 5.2 E-förvaltning som drivkraft för förändring 25 procent av myndigheterna anger att de senaste två årens arbete med e-förvaltning inneburit en förändring vad gäller organisation, roller och kompetensbehov i mycket hög grad eller ganska hög grad. För 32 procent av myndigheterna har påverkan varit mindre. 29 procent ser inte någon förändring som går att koppla till e-förvaltning. Figur 12: Förändring i organisation, roller och kompetenser kopplade till de senaste två årens arbete med e-förvaltning Uppgift saknas; 14% I mycket hög grad; 5% I ganska hög grad; 20% I mycket låg grad/inte alls; 29% I ganska låg grad; 32% 5.3 Hinder kopplade till utvecklingen av e-förvaltningen Det största hindret kopplat till myndigheternas utveckling av e-förvaltningen är, kanske föga förvånande, finansieringen. Nästan 60 procent har svarat att detta är ett mycket stort eller ganska stort hinder. 42 procent av myndigheterna har angivit att de befintliga lagar och regelverk utgör ett mycket stort eller ganska stort hinder för deras utvecklingsarbete. Nästan 40 procent har svarat att befintliga regelverk utgör ett ganska eller mycket litet hinder. Andra utmaningar är verksamheternas förmåga till organisationsutveckling liksom integration av befintliga systemmiljöer. 37 procent har angivit att kompetensfrågan är ett mycket eller ganska stort hinder kopplat till deras utveckling av e-förvaltningen, men 48 procent menar att det är ett ganska eller mycket litet hinder. Figur 13: Hinder kopplade till utveckling av e-förvaltning Mycket stort hinder Ganska stort hinder Ganska litet hinder Mycket litet hinder/inte alls Uppgift saknas Finansiering Befintliga lagar och regelverk Organisationens förmåga att genomföra verksamhetsutveckling Befintlig systemmiljö svår att integrera Tillämpning av gemensamma standarder Företag och privatpersoner efterfrågar inte e-tjänster Tillgång till nödvändig kompetens Samverkan över organisationsgränser Ledningens förståelse och engagemang Kunskap om målgruppens behov Övrigt % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) Andra hinder som lyfts fram: Begreppet e-förvaltning är närmast okänt i vår organisation. Eftersom det inte ställs några krav att redovisa vad vi planerar eller gör inom e-förvaltning är inte heller ledningen engagerad i att skapa en samlad syn på e-förvaltningsfrågor. Att kravbilden är så otydlig är den även svår att förmedla. Bristande samordning och långsiktighet på regeringsnivå för digitaliseringsfrågor, liksom avsaknad av styrning från departementen upplevs som ett mycket stort hinder. Avsaknad av ett svenskt e-id för medborgare.

21 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster (53) 6 Öppenhet och innovation 6.1 Vidareutnyttjande av offentlig data 17 procent av myndigheterna har svarat att de idag publicerar information om tillgänglig och maskinläsbar data för vidareutnyttjande. 11 procent meddelar att arbete pågår. 66 procent publicerar inte någon information om vilken data de tillgängliggör för vidareutnyttjande. Ett av huvudsyftena med lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen är att i ökad omfattning tillgängliggöra (maskinläsbar) offentlig information för att företag och privatpersoner ska kunna skapa nya informationsprodukter och tjänster. 3 För att underlätta vidareutnyttjandet ska myndigheterna publicera information om vilka handlingar (datakällor) som finns tillgängliga, liksom avgifter och villkor för vidareutnyttjandet. Figur 14: Myndigheternas publicering av information om tillgänglig och maskinläsbar data för vidareutnyttjande Uppgift saknas 7% Ja 17% Arbete pågår 11% Nej 66% För ytterligare information se: Lagen om vidareutnyttjande av offentliga handlingar E-delegationen om vidareutnyttjande av information ink. länk till pågående vägledningsarbete: 6.2 Mobila applikationer Att göra offentlig information tillgänglig och utveckla nya tjänster för interaktion med hjälp av applikationer för mobila enheter är fortfarande ett omoget område. Nio procent av myndigheterna har angivit att de själva tillhandahåller mobila applikationer, i tabell 3 redovisas ett antal exempel. 18 procent av myndigheterna anger att arbete pågår, men en stor majoritet (71 procent) har inte några planer på att utveckla s.k. appar. Tillgängliggörandet av offentlig information för att möjliggöra för utomstående aktörer att utveckla nya tjänster, t.ex. mobila applikationer är ett prioriterat område. I Tabell 4 tabell 4 redovisas exempel på mobila applikationer som utvecklats av tredje part. 3 Några exempel där företag använder offentlig data för att tillhandahålla olika typer av informationstjänster är t.ex. Eniro m.fl. karttjänster (Lantmäteriet), Soliditets kreditupplysningar och kreditinformation (Kronofogden), Infotorgs informationstjänster om företag, privatpersoner, fordon, fastighet osv. (Bolagsverket,,, Lantmäteriet osv.), (Pensionsmyndigheten), Genline s och Arkivdigitals släktforskningstjänster (Riksarkivet), Vädertjänster från Väderradar (SMHI).

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013 2013-11-05 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013 Rapport från E-delegationen Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 6 1 Om undersökningen... 9 1.1 Uppdrag... 9 1.2

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete IVA-projektet Innovation för tillväxt Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Kommits vårkonferens, 25 april 2013 Erika Hersaeus Post- och telestyrelsen Innehåll Bakgrund Kort om varför behövs adresser på internet?

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Bilaga 10. Priser 1 (15)

Bilaga 10. Priser 1 (15) 1 (15) Bilaga 10 Priser Innehåll 2 (15) Priser 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ändring av pris 3 2 Priser e-förvaltningsstödjande tjänster 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tjänstenivåer Kontaktstödjande tjänster

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Tjänster som skapar nytta i esamhället? Jörgen Sandström

Tjänster som skapar nytta i esamhället? Jörgen Sandström Tjänster som skapar nytta i esamhället? Jörgen Sandström esamhället är ojämnt fördelat - Särskilt mindre kommuner har mycket svårt att göra den förändringsresa som e-förvaltning innebär. - För att överbrygga

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning www.pwc.se/eforvaltning Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning Den tredje generationens e- förvaltning Genom att till stor del betrakta offentlig information och e-tjänster som gemensamma

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 8 januari 2010 Myndigheten

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer