hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv="

Transkript

1 pí~çëâçåíçêéí= = 1(2) Datum Handläggare Dino Giribaldi Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna senast den 24 oktober anmäler sin verksamhetsplan för 2009 till Kommunstyrelsen. Av verksamhetsplanen skall framgå hur respektive förvaltning skall arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktning av verksamheten. Verksamhetsplanen skall för varje nämnd, med utgångspunkt från av kommunfullmäktige 23/6 2008, 103, antagen mål- och budget, lagstiftning och reglementen innehålla: verksamhetsindelad budget nämndmål med tillhörande indikatorer verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått I bifogad verksamhetsplan framgår hur Kommunstyrelsens tre förvaltningar, Stadskontor, Strategikontor och Servicekontor samt MEX skall arbeta för att uppnå fullmäktiges mål och riktlinjer under För närvarande pågår en översyn av förvaltningsorganisationen som med största sannolikhet kommer att påverka föreliggande verksamhetsplan med behov av revideringar av densamma. Landskrona kommun Stadshuset SE LANDSKRONA Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 3(34) hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Avsnitt Sida Kommunstyrelsen diverse 4 Stadskontoret 13 Strategikontoret 19 Servicekontoret 24 Mark och exploatering 30

4 4(34) hçããìåëíóêéäëéå=çáîéêëé= Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplanen för 2009 upprättas efter att kommunfullmäktige vid sitt junisammanträde 2008 beslutat om den ekonomiska ramen för 2009 års verksamhet. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsens gemensamma och övergripande verksamhet utgör 264,8 mnkr vilket motsvarar 15,0 % av de beräknade intäkterna i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunstyrelsen ansvarar för ett antal verksamheter av kommungemensam och övergripande karaktär, vilket framgår av den kommande verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen i Landskrona kommun har även ansvar för kostnader för gymnasieutbildningar och utbildningar inom gymnasiesärskolan, detta är verksamheter som inom de flesta kommuner ligger inom respektive utbildningsnämnd. Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i form av budget Kommunstyrelsen är också ansvarig för att både verksamhet, mål och ekonomi följs upp mot av kommunfullmäktige beslutad budget. Uppföljningen kommer under verksamhetsåret 2009 att ske per och Den uppföljning som beräknas och sammanställs per augusti månad kommer att utgöra Landskrona kommuns delårsrapport, kompletterad med helårsprognos för Budget och planering för perioden I likhet med tidigare år kommer kommunstyrelsen och dess budgetberedning att under 2009 ansvara för att underlag för 2010 års budgetarbete beräknas, fördelas och sammanfattas som ett beslutsunderlag till kommunfullmäktiges junimöte I detta arbete kommer en ömsesidig dialog ske med samtliga nämnder under perioden januari maj Resultatbudget, kommunstyrelse. För kommunstyrelsens verksamhet under 2009, dels för den egna förvaltningsorganisationen dels för de kommungemensamma och övergripande verksamheterna finns följande budgetram beslutad.

5 5(34) Budget Anslag Budget RESULTATRÄKNING, tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Som framgår av den historiska jämförelsen så utgör 2009 års ekonomiska planeringsunderlag i stort sett samma ekonomiska utrymme som för innevarande år. Verksamhetsindelad budget. En första, siffermässig, nedbrytning av kommunstyrelsens totala budgetram för 2009 framgår enligt nedan och den verksamhetsindelade sammanställningen kompletteras med verbal plan per verksamhet. De verksamheter som markerats med en eller flera * specificeras ytterligare längre fram i denna verksamhetsplan. Budget VERKSAMHETSOMRÅDE, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Nämnd o styrelseverksamhet Personalutskott Medlemsavgifter (*) Näringslivsbefr. åtgärder (**) Profilering Landskrona Lokalt investeringsprogram Skadeförebyggande Stöd till föreningar Gymnasieutbildningar Gymnasiesärskola Sjötrafik Elnät Ks gemensamt (***) Pensionskostnader xxxx Ramjustering IFO/BUN Summa * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Nämnd och styrelse (1050) Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder varje månad med undantag av juli månad. Oftast föregås ordinarie möte av information/teman

6 6(34) med olika innehåll. Detta för att kommunstyrelsens ledamöter skall få en så bred information, om aktualiteter, som möjligt. Mötena med kommunstyrelsens arbetsutskott förläggs vid de flesta tillfällena hos något företag i kommunen, även detta för att bredda kunskapen och informationen om kommunens näringsliv. I Landskrona kommun finns tre kommunalråd på heltid. Personalutskott (1051) Personalutskottet består av 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Det är personalutskottet ansvar och uppgift att till kommunstyrelsen bereda frågor av personalpolitisk karaktär. Det budgetanslag som finns för 2009, enligt ovan, täcker endast personalutskottets löpande mötesverksamhet Kostnader som är förknippade med det aktuella Personal Politiska Programmet finns avsatta under stadskontorets budget och då inom personalavdelningen. Syfte och innehåll av programmet att sträva efter en god personalpolitik innefattas i stadskontorets verksamhetsplan. Medlemsavgifter (1303) Landskrona kommun ingår i större eller mindre nätverk. Nätverken är av både lokal, regional och nationell karaktär. De olika medlemsskapen innebär att Landskrona kommun bland annat kommer i åtnjutande av information och underlag för den kommunala uppföljningen och planeringen. Den budgetram som är beslutad för 2009 framgår av nedan mera specificerad sammanställning. (*) Budget MEDLEMSAVGIFTER, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Medlemsavgifter Aktivitet 5241 Öresundskommittén Sv Kommuner o Landsting o Kommunförb. Skåne Skåne Nordväst Stim Europakorridoren Övriga föreningar Summa medlemsavgifter Öresundskommittén är en sammanslutning av kommuner kring den expansiva Öresundsregionen. Sammanslutningens syfte är att vara en intressebevakande instans och en aktiv part i den utveckling som sker och kommer att ske i regionen.

7 7(34) Medlemskapet i Sveriges Kommuner och Landsting är en nödvändighet för att Landskrona kommun i likhet med den övriga offentliga verksamheten skall kunna hålla sig ajour med sektorns ansvar både inom landstingsvärlden och inom primärkommunerna i riket. Landskrona kommun är i likhet med övriga 32 kommuner i Skåne medlemmar i Kommunförbundet Skåne, medlemsavgiften finansierar även kostnader för gemensamt ledningsfordon inom räddningstjänsten, KEFU, Kommunalekonomisk Forskning och Utveckling vid Lunds Universitet och Position Skåne AB. Skåne Nordväst är en regional sammanslutning där Landskrona kommun tillsammans med Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun bevakar och samarbetar i frågor som rör regionens gemensamma intressen. Kostnaderna för Stim-avgifter representerar kommunens totala kostnader för spelning och underhållning på gemensamma sammankomster och vid offentliga arrangemang. Den största kostnadsposten är avgifterna som är förknippade med Landskronakarnevalen. Europakorridoren är en ideell förening som besår av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. Syftet med sammanslutningen är att verka för tillkomsten av en Europakorridor som är modern, effektiv, miljöanpassad och långsiktigt hållbart trafiksystem. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europa. Näringslivsbefrämjande åtgärder samt utvecklingsanslag (2200) I den beslutade budgeten för 2009 finns ett ekonomiskt utrymme för diverse utvecklingskostnader med totalt 7,5 mnkr och för näringslivsbefrämjande åtgärder med 7,9 mnkr. (**) Budget NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost- ÅTGÄRDER, tkr nader Näringslivsbefrämjande åtgärder Aktivitet 5275 Utvecklingskostnader Invest in Landskrona AB Landskrona Plus AB Citysamverkan Näringslivsanslag budget Summa näringslivsbefr. åtg * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Under 2009 uppgår det totala anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder till 7,9 mnkr, denna kostnadsnivå är lägre än tidigare budgetår. För 2009 är det planerat att Lanskrona Plus AB skall erhålla samma verksamhetsbidrag som innevarande år, däremot skall bidraget till Invest in Landskrona AB reduceras till 2,9 mnkr.

8 8(34) Verksamheten in Invest in Landskrona AB förväntas fortgå och utvecklas enligt tidigare planering med den förändringen att viss verksamhet får finansieras av tidigare upparbetat kapital inom bolaget. För kommunalt bidrag till Citysamverkan Landskrona finns det ett ekonomiskt utrymme med 0,5 mnkr. Profilering Landskrona (2201). Den del av Landskrona kommuns profileringsarbete som finansieras inom kommunstyrelsens budget utgörs till största delen av sponsring till Landskrona BoIS och Falcons Innebandyklubb. Lokalt investeringsprogram (2602) Denna verksamhet består endast av redovisade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar för de kommungemensamma investeringar som genomfördes i samband med tidigare års arbetet med Lokalt Investeringsprogram (LIP) och Agenda 21 arbete. Skadeförebyggande (2705) Riskgruppens arbete består inte endast av att statistikföra och kartläggning skador och sabotage utan mycket arbete läggs ned på förebyggande arbete. Detta arbete är inriktat på att minska Landskrona kommuns kostnader för försäkringar, självrisker och kostnader för skador och sabotage. Stöd till föreningar (3150) Till och med år 2010 har Landskrona kommun avtal med Folkets Hus föreningar och årliga driftsbidrag betalas ut för deras arbete med att erbjuda kommuninvånare och organisationer möjligheten att hyra samlings- och möteslokaler. Den framtida inriktningen, efter 2010, på nivån och innehållet i dessa avtal skall beredas under perioden Anslaget täcker även bidragsutbetalningar till Helsingkrona nation, FBU, Rädda Barnen, Landskrona djurskyddsförening samt Sjöräddningssällskapet. Dessa är föreningar som med automatik inte finns med i övriga nämnders regelverk och bedömning av föreningsbidrag.

9 9(34) Gymnasieutbildningar (4500) och utbildning inom Gymnasiesärskolan (4630) Kommunstyrelsen finansierar inom sin budget kostnader för gymnasieutbildningar hos olika utbildningsanordnare samt kostnader för utbildning inom gymnasiesärskolan. De flesta av kommunens elever får sin utbildning inom Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund. Övrig gymnasial utbildning upphandlas både av andra kommuner och från fristående gymnasieskolor. Eleverna/studenternas egna val har ökat genom åren. Under vårterminen 2008 gick totalt elever/studerade, folkbokförda i Landskrona kommun, på olika gymnasieutbildningar. Andelen som lockats till utbildningar inom det egna gymnasieförbundets nationella program uppgick till stycken (61 %) och ytterligare 141 (8 %) elever fick sin utbildning inom de individuella programmen. Enligt den demografiska beräkningen så kommer antalet åringar att minska de kommande åren, för Landskrona kommun innebär förändringen att innebära en minskning med uppåt 200 elever/studerande fram till år Inom gymnasiesärskolan utbildades under vårterminen totalt 35 elever och 27 av dessa erbjöds utbildning inom gymnasieförbundet medan 8 elever utbildades i annan kommun. Detta elevantal är en ökning jämfört med tidigare verksamhetsår, det är gymnasieförbundets ambition att de flesta elever i behov av gymnasiesärskola skall kunna få sin gymnasiala utbildning på hemmaplan. Kommunstyrelsens anslag för dessa båda utbildningsformer kan uppfattas som märklig då andra frågor som berör utbildning har delegerats till Barn- och ungdomsnämnden. Planeringsarbetet för 2009 bör inriktas på att överföra dessa anslag som specialdestinerade till Barn- och ungdomsnämnden. Sjötrafik (8340) Ven-Trafiken AB är ett helägt dotterbolag till Landskrona kommun. Bolaget ansvarar för båttrafik mellan Landskorna och Ven. Bolaget disponerar även ett tonnage som vid specialbeställning kan erbjudas som charter både för persontrafik och godstrafik. Bolagets verksamhet finansieras till 50 % av egna verksamhetsintäkter i form av biljettintäkter och intäkter för charter och liknande, övriga 50 % utgörs av bidrag från Landskrona kommun och Skånetrafiken. Fördelningen av bidragen för 2008 beräknas till 6,0 mnkr från Skånetrafiken och 4,8 mnkr från Landskrona kommun. I det ekonomiska utrymmet för 2009 finns avsatt 4,8 mnkr för Landskrona kommuns del för finansiering av trafiken till och från Ven.

10 10(34) För kommande planeringsperiod kommer denna bidragsnivå att påverkas av ökade kapitalkostnader som är förknippade med nytt resecentrum, hamnombyggnad och nytt tonnage. Denna stora investering beräknas vara klar under hösten Kommunstyrelsen gemensamt (9201) Inom den gemensamma verksamheten i kommunstyrelsens budget ingår följande aktiviteter, en del av aktiviteterna kommenteras enligt nedan. (***) Budget KS GEMENSAMT, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Kommunstyrelsen gemensamt Aktivitet 5200 Övriga intäkter Försäljn.vinst anl.tillgångar Borgensavgift Övriga kostnader Andel i service Anpassningsverksamhet Företagshälsovård Ofördelade hyreskostnader Miljörabatt Falck Healthcare, personalprogr Karneval Diverse projekt Personalbefrämjande åtgärder Trygghetsprojekt (****) Jubileumskommittén Stadsutvecklingsprojekt Kapitalkostnader Summa ks gemensamt Försäljningsvinst, anläggningstillgångar (5203) I 2009 års budget har ekonomisk effekt av diverse försäljningar av anläggningstillgångar beräknats till 7,0 mnkr. Merparten av försäljningen gäller tomträtter men under ett verksamhetsår uppstår även försäljningar av andra anläggningstillgångar i form av fastigheter och mark. Borgensavgift (5208) Från och med verksamhetsåret 2008 tar Landskrona kommun ut en borgensavgift från AB Landskronahem och Landskrona Stugby- och Camping AB. Anpassningsverksamhet (5251), Företagshälsovård (5252), Falck Health Care (5255) och Personalbefrämjande åtgärder (5261). Dessa aktiviteter i kommunstyrelsens budget är direkt destinerade till aktiviteter för den anställda personalen. Landskrona kommun har avtal med Previa som samarbetspartner med företagshälsovård och med Falck Health Care då det gäller möjligheter för anställda att få hjälp med diverse livsfrågor.

11 11(34) Anslaget för anpassningsverksamhet destineras till de anpassnings- och rehabiliteringsinsatser som alltid blir aktuella hos en stor arbetsgivare. Övriga personalbefrämjande åtgärder består av kostnader för julklappar och för en årlig utfärd för pensionärer som tidigare varit anställda i kommunen. Ofördelade hyreskostnader (5253) I avvaktan på att planerade, nya, verksamhetslokaler skall färdigställas och tas i bruk så avsätts det i kommunstyrelsens budget ett budgetutrymme för framtida hyres- och driftskostnader. De verksamheter som är berörda är främst tillkommande skollokaler för Barnoch ungdomsnämnden och lokaler för diverse boenden inom Omsorgsnämndens verksamheter. Karneval (5256) Landskrona kommuns finansiella tillskott till den årligt planerade Landskronakarnevalen uppgår till cirka 1,3 mnkr. Trygghetsprojekt (5264) Landskrona kommun har avsatt totalt tkr för trygghetsskapande åtgärder. VN har av dessa medel tilldelats 250 tkr för kvinnofridsarbete, BUN har tilldelats tkr för genomförandet av stödcentrum för unga brottsoffer, nattvandring, blåjackor, lugnt på stan (fältarbetare) och kvinnofrid. Resterande tkr ingår i verksamhet 9201 Kommunstyrelsen gemensamt och föreslås fördelas på olika objekt enligt följande: TRYGGHETSPROJEKTET, tkr Budgetkostnader 2009 Öppenvård och metodutveckling Lugnt på stan - ordningsvakter 800 Ordningsvakter i centrum och Borstahusen 700 Överenskommelse med polisen 800 Ej objektbundet anslag 856 SUMMA Följande planering finns för 2009 års verksamhet inom trygghetsprojektet. Öppenvård och metodutveckling BUN har äskat tkr från anslaget trygghetsprojektet för öppenvård och metodutveckling. Här ingår del av finansiering av coach-projekt, stärkande av vårdkedjan, öppenvårdsinsatser riktade till ungdomar som varit placerade, kommunens ungdomsboende och öppenvårdsmottagning för ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar (PLUTO). Tidigare har tilldelats tkr för metodutveckling inom projekten MED och Vega. Detta anslag löper enligt tidigare beslut ut vid halvårsskiftet 2009.

12 12(34) Det har inkommit fler förslag på verksamheter inom anslaget Trygghetsprojekt än vad det finns pengar till. Utifrån denna förutsättning föreslås BUN för 2009 tilldelas totalt tkr för öppenvård och metodutveckling. BUN föreslås få i uppgift att fatta beslut om vilka av de verksamheter som de äskat medel för inom anslaget Trygghetsprojekt som bäst stödjer målen inom Landskrona den trygga staden och därmed ska genomföras. Lugnt på stan -ordningsvakter Lugnt på stan ägs av Strategikontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans. I trygghetsprojektet ingår medel för ordningsvakterna inom detta projekt. Denna del av verksamheten fortsätter enligt plan, det vill säga två till fyra ordningsvakter arbetar i centrala Landskrona fredag och lördag klockan Övriga kostnader ligger hos BUN. Ordningsvakter i centrum (dagtid) och Borstahusen Verksamheten med väktare/ordningsvakter på dagtid i centrala Landskrona samt i Borstahuset under sommarhalvåret fortsätter som tidigare. Ansvarig förvaltning är Strategikontoret. Verksamheten kommer att utvärderas under Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Landskrona kommun och polisen har tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Landskrona kommun. Utgångspunkten för arbetet är ungdomar i riskzon, normer och värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation. Brottsförebyggande rådet är processägare, men det är enskilda förvaltningar som ansvarar för att de gemensamma åtagandena blir genomförda. Ej objektsbundet anslag Viss brottslighet är lättrörlig och anpassar sig till marknadens lönsamhet. För att kunna möta detta krävs stor flexibilitet i resurser och insatser som kan anpassas efter de situationer som uppkommer. Inom ej objektsbundet anslag finns ekonomiska resurser så att vi under 2009 kan möta en lättrörlig och föränderlig brottslighet.

13 13(34) pí~çëâçåíçêéí= Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen. I kommunens budget för 2009 finns endast ett nämndmål som stödjer stadskontorets ansvarsområde, och det är kopplat till utvecklingsområdet näringsliv. Målet är att stadskontorets upphandlingsenhet kan bistå de delar av den kommunala organisationen som har huvudansvaret för utveckling av näringslivet, genom att delta i t.ex. informationsträffar med näringslivsrepresentanter och där informera om reglerna kring offentlig upphandling. Vidare är det viktigt att i kommunens upphandlingsarbete beakta hur upphandlingarna kan genomföras så att kommunen möjliggör för små och medelstora företagare att delta i upphandlingarna genom att t.ex. medge att anbud lämnas på delar av upphandlingen. Till förfrågningsunderlaget kan t.ex. bifogas checklistor över vad som skall anges/inges samt att ombesörja att kommunens upphandlingar speglas på kommunens hemsida. Kontakter med upphandlingsenheten angående informationsträffar har redan tagits och en första informationsträff hölls i mars Upphandlingsenheten har redan idag de kommunövergripande upphandlingar speglade på hemsidan med frågor och svar under annonseringstiden. Implementeringen av detta arbetssätt avseende förvaltningsspecifika upphandlingar skall genomföras. Förslag till checklistor skall upprättas. När det gäller kommunens åtagande mot kommunmålet den arbetande staden, har stadskontoret i sin ram ett anslag med 400 tkr för att kunna arbeta strategiskt med folkhälsofrågorna. Mål för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning är: att kartlägga Landskrona kommuns avtalstrohet när det gäller de kommunövergripande upphandlingsområdena. Indikator: Jämförelse av antalet inkomna fakturor, varan/tjänstens betydelse för verksamheten, samordningsvinster och om upphandlingen gynnar konkurrens i syfte att säkerställa de ekonomiska fördelarna i upphandlingen.

14 14(34) Verksamhetsindelad för Stadskontorets resultatbudget för 2009 fördelas på följande verksamheter. Netto Anslag Anslag Netto DRIFTBUDGET, tkr anslag kostnader intäkter anslag Förvaltningsledning Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning, inkasso Juridisk avdelning Juridisk avdelning, arkiv Personalavdelning Personalavdelning, hemdator Summa Stadskontoret hade 2008 ett kommunbidrag på tkr. Detta har för år 2009 ökat med 926 tkr till tkr genom nedanstående förändringar: Inflationskompensation 173 tkr Lönekompensation 546 tkr Fjärrdrift ekonomisystemet -150 tkr Internkontroll -250 tkr Traineeprogrammet 100 tkr Ärendehanteringssystem 400 tkr Ledningsstödssytem 125 tkr Summa 926 tkr Beskrivning av stadskontorets verksamhet inklusive övriga verksamhetsmål/mått. Stadskontoret ansvarar för kommunens centrala administration. Stadskontorets uppgifter är att styra, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten och att utgöra ledningsstöd och serviceorgan till kommunstyrelsen. Stadskontoret har även en konsultativ- och serviceroll gentemot de kommunala förvaltningarna och bolagen. Stadskontoret består av förvaltningsledning, ekonomiavdelning, juridisk avdelning och personalavdelning. Förvaltningsledningen arbetar bland annat med styrprocesser, verksamhetsutveckling, allmänna utredningar, finansfrågor, analyser och omvärldsbevakning. Ekonomiavdelningen har bland annat till uppgift att samordna och leda arbetet med kommunens budget och flerårsplan samt upprättande av kommunens

15 15(34) årsbokslut, delårsbokslut och årsredovisning. Avdelningen svarar vidare även för kommunens löpande redovisning, -donationsstiftelser, -kravhantering, - ekonomiskt utredningsarbete. Juridiska avdelningen ansvarar för samordningen och utvecklingen av kommunens diarie- och ärendehanteringssystem. Avdelningen lämnar service till allmänheten, förtroendevalda, massmedia och kommunens förvaltningar och bolag. Servicen avser bland annat diarieföring, expediering av beslut, informations- och utbildningsinsatser, juridiskt biträde, juridisk rådgivning, posthantering, sekreterarskap och ärendeberedning. Inom avdelningen finns också en central upphandlingsenhet och kommunens centralarkiv. Personalavdelningen skall arbeta för att policys och riktlinjer implementeras i verksamheten, vara rådgivare och specialresurs åt förtroendevalda, chefer och arbetsledare i personalärenden, arbeta med lönebildningsfrågor samt vara en servicefunktion åt förvaltningarna bland annat avseende löneadministration, lagoch avtalstolkning, förhandlingsarbete samt frågor rörande företagshälsovård, pensioner och försäkringar. Personalstrategiskt arbete. Personal TILLSVIDAREANSTÄLLDA Antal årsanställda arbetare Förvaltningsledning 3,00 3,00 Ekonomiavdelning 11,00 10,75 Juridisk avdelning 12,00 11,30 Personalavdelning 17,00 15,50 Summa 43,00 40,55 Beskrivning av tillkommande åtaganden 2009 Webb-tv utsändning Vid mars månads sammanträde med kommunfullmäktige genomfördes en direktsändning av sammanträdet över Internet. Dessutom har sammanträdet i efterhand kunnat ses såväl i sin helhet som ärendevis med hjälp av länkar till de olika avsnitten i det inspelade materialet på kommunens webbplats. Stadskontoret avser att genomföra en upphandling av Webb-tv sändningarna. Kostnaden för att genomföra sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden uppskattas till cirka 300 tkr årligen och medel för detta finns budgeterat hos kommunfullmäktige. Utbyte av ärendehanterings/diariesystem. Stadskontoret har ansvar för att dels upprätthålla en hög servicenivå till förtroendevalda, förvaltningar i den egna organisationen och kommuninvånarna

16 16(34) och dels att vara pådrivare/initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås. I detta ansvar ingår att tillse att kommunens handläggningsrutiner, nämndsadministration m.m. är effektiv samtidigt som allmänna handlingar görs mer lättillgängliga. I samband med detta arbete har kunnat konstateras att för att kunna förbättra servicenivån, möta de effektivitetskrav ställs och beakta medborgarperspektivet samt med hänsyn till den utveckling som skett såvitt avser ärendehanterings-/diariesystem, står kommunen inför ett beslut om eventuellt byte av system. Stadskontorets bedömning är att kostnaderna för enbart inköp, exklusive konsult-/utbildningskostnader, av ett nytt system kan uppskattas till ca tkr. Stadskontoret avser att göra en förstudie avseende detta under 2008/2009. I 2009 års budget finns upptaget 400 tkr för ändamålet. Anskaffning av lednings- respektive verksamhetsstödssystem Landskrona kommuns nya styrmodell har varit i bruk i drygt 2 år och i den beskrivs bland annat olika målstrukturer och nivåer i styrningen. Ett antal kommunmål och nämndmål finns upptagna i budgeten och skall följas upp löpande och i delårsbokslut och i årsredovisningen. Något IT-stöd för detta finns idag inte. Införandet av ett ledningsstödsystem för Landskrona kommun bör baseras på ett tydligt uppdrag och även drivas i projektform. Projektet bör bedrivas enligt en specificerad tidsplan och innehålla utbildningsinsatser för alla berörda. Stadskontoret avser att påbörja ett pilotprojekt inom detta område under 2008/2009. Anskaffning av ett IT-baserat ledningsstödssystem beräknas till cirka exklusive utbildningskostnader. Verksamhetsmål och åtaganden för stadskontoret 2009 Stadskontorets åtaganden för verksamhetsmålen 1-5 har, med viss omarbetning, varit med i tidigare förslag till verksamhetsplan, och är även finansierade inom stadskontorets kommunbidrag. 1) Att bedriva en aktiv omvärldsbevakning för att löpande säkerställa aktuell information och aktuella kunskaper inom stadskontorets ansvarsområde. Åtaganden för målområde 1 1a) Delta i erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 1b) Om möjligt delta i utvecklingsprojekt tillsammans med både interna och externa aktörer. 1c) Öka omvärldsbevakningen i demokrati- och inflytandefrågor. 2) Att upprätthålla en hög servicenivå till förtroendevalda, förvaltningar i den egna organisationen och kommuninvånare. Åtaganden för målområde 2 2a) Korta svars- och handläggningstider med hög tillgänglighet och kvalitet.

17 17(34) 2b) Samtliga medarbetare skall ha ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande. 2c) Informativ och aktuellt intranät och hemsida i de delar stadskontoret ansvarar för. 2d) Fortsätta utveckla webb-tv utsändning eller radioutsändningar från fullmäktigesammanträdena (Tillsammans med servicekontoret). 2e) Fortsätta digitalisering av offentliga handlingar, bland annat publicering av diariet på Internet. Innebär byte av ärendehanterings/diariesystem. 2f) Förbättra sättet för allmänheten att digitalt få tillgång till allmänna handlingar. 3) Att bistå med att kommunens ekonomiska resurser fördelas, används och följ upp så att god ekonomisk hushållning uppnås. Åtaganden för målområde 3 3a) Bistå kommunchefen i dennes uppdrag med rationaliserings- och effektiviseringsprogram för Landskrona kommun under perioden i syfte att uppnå en ekonomisk effekt motsvarande 50 mnkr. 3b) Kvalitetssäkra löne- och personaluppgifter i Heroma (Palett). 3c) Ta fram nyckeltal för verksamheten för såväl intern och extern jämförelse. 3d) Följa upp ingångna ramavtal för högre köptrohet. 4) Att vara pådrivare och initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa, personalutvecklande, ekonomiska system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås samt att ta fram, uppdatera och implementera kommunövergripande policydokument och riktlinjer. Åtaganden för målområde 4 4a) Uppdatering och omarbetning av kommunens författningssamling samt eventuell digitalisering av densamma. 4b) Genomföra genomgång och eventuella erforderliga revideringar av kommunens befintliga upphandlingspolicy. 4c) Implementering av konkurrensutsättningspolicy och tillämpningsanvisningar till denna. 4d) Ökad e-faktuering. Både kund och leverantör. Bevakar statens införande av e-faktura. 4e) Byte av ärendehantering och nämndadministrationsystem. Se åtagande 2e. 4f) Införande av ledningsstödssystem. 4g) Stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner. 4h) Utveckla användandet av IT-stöd. 5) Stadskontoret har att verka för att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare samt att själv vara en attraktiv arbetsplats. Åtaganden för målområde 5 5a) Medarbetare skall känna stolthet, arbetsglädje, delaktighet. 5b) Kompetensutveckling som en ständigt pågående process. 5c) Kunskap och förståelse för varandras arbete.

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer