hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv="

Transkript

1 pí~çëâçåíçêéí= = 1(2) Datum Handläggare Dino Giribaldi Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna senast den 24 oktober anmäler sin verksamhetsplan för 2009 till Kommunstyrelsen. Av verksamhetsplanen skall framgå hur respektive förvaltning skall arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktning av verksamheten. Verksamhetsplanen skall för varje nämnd, med utgångspunkt från av kommunfullmäktige 23/6 2008, 103, antagen mål- och budget, lagstiftning och reglementen innehålla: verksamhetsindelad budget nämndmål med tillhörande indikatorer verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått I bifogad verksamhetsplan framgår hur Kommunstyrelsens tre förvaltningar, Stadskontor, Strategikontor och Servicekontor samt MEX skall arbeta för att uppnå fullmäktiges mål och riktlinjer under För närvarande pågår en översyn av förvaltningsorganisationen som med största sannolikhet kommer att påverka föreliggande verksamhetsplan med behov av revideringar av densamma. Landskrona kommun Stadshuset SE LANDSKRONA Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 3(34) hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Avsnitt Sida Kommunstyrelsen diverse 4 Stadskontoret 13 Strategikontoret 19 Servicekontoret 24 Mark och exploatering 30

4 4(34) hçããìåëíóêéäëéå=çáîéêëé= Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplanen för 2009 upprättas efter att kommunfullmäktige vid sitt junisammanträde 2008 beslutat om den ekonomiska ramen för 2009 års verksamhet. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsens gemensamma och övergripande verksamhet utgör 264,8 mnkr vilket motsvarar 15,0 % av de beräknade intäkterna i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunstyrelsen ansvarar för ett antal verksamheter av kommungemensam och övergripande karaktär, vilket framgår av den kommande verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen i Landskrona kommun har även ansvar för kostnader för gymnasieutbildningar och utbildningar inom gymnasiesärskolan, detta är verksamheter som inom de flesta kommuner ligger inom respektive utbildningsnämnd. Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i form av budget Kommunstyrelsen är också ansvarig för att både verksamhet, mål och ekonomi följs upp mot av kommunfullmäktige beslutad budget. Uppföljningen kommer under verksamhetsåret 2009 att ske per och Den uppföljning som beräknas och sammanställs per augusti månad kommer att utgöra Landskrona kommuns delårsrapport, kompletterad med helårsprognos för Budget och planering för perioden I likhet med tidigare år kommer kommunstyrelsen och dess budgetberedning att under 2009 ansvara för att underlag för 2010 års budgetarbete beräknas, fördelas och sammanfattas som ett beslutsunderlag till kommunfullmäktiges junimöte I detta arbete kommer en ömsesidig dialog ske med samtliga nämnder under perioden januari maj Resultatbudget, kommunstyrelse. För kommunstyrelsens verksamhet under 2009, dels för den egna förvaltningsorganisationen dels för de kommungemensamma och övergripande verksamheterna finns följande budgetram beslutad.

5 5(34) Budget Anslag Budget RESULTATRÄKNING, tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Som framgår av den historiska jämförelsen så utgör 2009 års ekonomiska planeringsunderlag i stort sett samma ekonomiska utrymme som för innevarande år. Verksamhetsindelad budget. En första, siffermässig, nedbrytning av kommunstyrelsens totala budgetram för 2009 framgår enligt nedan och den verksamhetsindelade sammanställningen kompletteras med verbal plan per verksamhet. De verksamheter som markerats med en eller flera * specificeras ytterligare längre fram i denna verksamhetsplan. Budget VERKSAMHETSOMRÅDE, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Nämnd o styrelseverksamhet Personalutskott Medlemsavgifter (*) Näringslivsbefr. åtgärder (**) Profilering Landskrona Lokalt investeringsprogram Skadeförebyggande Stöd till föreningar Gymnasieutbildningar Gymnasiesärskola Sjötrafik Elnät Ks gemensamt (***) Pensionskostnader xxxx Ramjustering IFO/BUN Summa * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Nämnd och styrelse (1050) Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder varje månad med undantag av juli månad. Oftast föregås ordinarie möte av information/teman

6 6(34) med olika innehåll. Detta för att kommunstyrelsens ledamöter skall få en så bred information, om aktualiteter, som möjligt. Mötena med kommunstyrelsens arbetsutskott förläggs vid de flesta tillfällena hos något företag i kommunen, även detta för att bredda kunskapen och informationen om kommunens näringsliv. I Landskrona kommun finns tre kommunalråd på heltid. Personalutskott (1051) Personalutskottet består av 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Det är personalutskottet ansvar och uppgift att till kommunstyrelsen bereda frågor av personalpolitisk karaktär. Det budgetanslag som finns för 2009, enligt ovan, täcker endast personalutskottets löpande mötesverksamhet Kostnader som är förknippade med det aktuella Personal Politiska Programmet finns avsatta under stadskontorets budget och då inom personalavdelningen. Syfte och innehåll av programmet att sträva efter en god personalpolitik innefattas i stadskontorets verksamhetsplan. Medlemsavgifter (1303) Landskrona kommun ingår i större eller mindre nätverk. Nätverken är av både lokal, regional och nationell karaktär. De olika medlemsskapen innebär att Landskrona kommun bland annat kommer i åtnjutande av information och underlag för den kommunala uppföljningen och planeringen. Den budgetram som är beslutad för 2009 framgår av nedan mera specificerad sammanställning. (*) Budget MEDLEMSAVGIFTER, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Medlemsavgifter Aktivitet 5241 Öresundskommittén Sv Kommuner o Landsting o Kommunförb. Skåne Skåne Nordväst Stim Europakorridoren Övriga föreningar Summa medlemsavgifter Öresundskommittén är en sammanslutning av kommuner kring den expansiva Öresundsregionen. Sammanslutningens syfte är att vara en intressebevakande instans och en aktiv part i den utveckling som sker och kommer att ske i regionen.

7 7(34) Medlemskapet i Sveriges Kommuner och Landsting är en nödvändighet för att Landskrona kommun i likhet med den övriga offentliga verksamheten skall kunna hålla sig ajour med sektorns ansvar både inom landstingsvärlden och inom primärkommunerna i riket. Landskrona kommun är i likhet med övriga 32 kommuner i Skåne medlemmar i Kommunförbundet Skåne, medlemsavgiften finansierar även kostnader för gemensamt ledningsfordon inom räddningstjänsten, KEFU, Kommunalekonomisk Forskning och Utveckling vid Lunds Universitet och Position Skåne AB. Skåne Nordväst är en regional sammanslutning där Landskrona kommun tillsammans med Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun bevakar och samarbetar i frågor som rör regionens gemensamma intressen. Kostnaderna för Stim-avgifter representerar kommunens totala kostnader för spelning och underhållning på gemensamma sammankomster och vid offentliga arrangemang. Den största kostnadsposten är avgifterna som är förknippade med Landskronakarnevalen. Europakorridoren är en ideell förening som besår av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. Syftet med sammanslutningen är att verka för tillkomsten av en Europakorridor som är modern, effektiv, miljöanpassad och långsiktigt hållbart trafiksystem. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europa. Näringslivsbefrämjande åtgärder samt utvecklingsanslag (2200) I den beslutade budgeten för 2009 finns ett ekonomiskt utrymme för diverse utvecklingskostnader med totalt 7,5 mnkr och för näringslivsbefrämjande åtgärder med 7,9 mnkr. (**) Budget NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost- ÅTGÄRDER, tkr nader Näringslivsbefrämjande åtgärder Aktivitet 5275 Utvecklingskostnader Invest in Landskrona AB Landskrona Plus AB Citysamverkan Näringslivsanslag budget Summa näringslivsbefr. åtg * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Under 2009 uppgår det totala anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder till 7,9 mnkr, denna kostnadsnivå är lägre än tidigare budgetår. För 2009 är det planerat att Lanskrona Plus AB skall erhålla samma verksamhetsbidrag som innevarande år, däremot skall bidraget till Invest in Landskrona AB reduceras till 2,9 mnkr.

8 8(34) Verksamheten in Invest in Landskrona AB förväntas fortgå och utvecklas enligt tidigare planering med den förändringen att viss verksamhet får finansieras av tidigare upparbetat kapital inom bolaget. För kommunalt bidrag till Citysamverkan Landskrona finns det ett ekonomiskt utrymme med 0,5 mnkr. Profilering Landskrona (2201). Den del av Landskrona kommuns profileringsarbete som finansieras inom kommunstyrelsens budget utgörs till största delen av sponsring till Landskrona BoIS och Falcons Innebandyklubb. Lokalt investeringsprogram (2602) Denna verksamhet består endast av redovisade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar för de kommungemensamma investeringar som genomfördes i samband med tidigare års arbetet med Lokalt Investeringsprogram (LIP) och Agenda 21 arbete. Skadeförebyggande (2705) Riskgruppens arbete består inte endast av att statistikföra och kartläggning skador och sabotage utan mycket arbete läggs ned på förebyggande arbete. Detta arbete är inriktat på att minska Landskrona kommuns kostnader för försäkringar, självrisker och kostnader för skador och sabotage. Stöd till föreningar (3150) Till och med år 2010 har Landskrona kommun avtal med Folkets Hus föreningar och årliga driftsbidrag betalas ut för deras arbete med att erbjuda kommuninvånare och organisationer möjligheten att hyra samlings- och möteslokaler. Den framtida inriktningen, efter 2010, på nivån och innehållet i dessa avtal skall beredas under perioden Anslaget täcker även bidragsutbetalningar till Helsingkrona nation, FBU, Rädda Barnen, Landskrona djurskyddsförening samt Sjöräddningssällskapet. Dessa är föreningar som med automatik inte finns med i övriga nämnders regelverk och bedömning av föreningsbidrag.

9 9(34) Gymnasieutbildningar (4500) och utbildning inom Gymnasiesärskolan (4630) Kommunstyrelsen finansierar inom sin budget kostnader för gymnasieutbildningar hos olika utbildningsanordnare samt kostnader för utbildning inom gymnasiesärskolan. De flesta av kommunens elever får sin utbildning inom Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund. Övrig gymnasial utbildning upphandlas både av andra kommuner och från fristående gymnasieskolor. Eleverna/studenternas egna val har ökat genom åren. Under vårterminen 2008 gick totalt elever/studerade, folkbokförda i Landskrona kommun, på olika gymnasieutbildningar. Andelen som lockats till utbildningar inom det egna gymnasieförbundets nationella program uppgick till stycken (61 %) och ytterligare 141 (8 %) elever fick sin utbildning inom de individuella programmen. Enligt den demografiska beräkningen så kommer antalet åringar att minska de kommande åren, för Landskrona kommun innebär förändringen att innebära en minskning med uppåt 200 elever/studerande fram till år Inom gymnasiesärskolan utbildades under vårterminen totalt 35 elever och 27 av dessa erbjöds utbildning inom gymnasieförbundet medan 8 elever utbildades i annan kommun. Detta elevantal är en ökning jämfört med tidigare verksamhetsår, det är gymnasieförbundets ambition att de flesta elever i behov av gymnasiesärskola skall kunna få sin gymnasiala utbildning på hemmaplan. Kommunstyrelsens anslag för dessa båda utbildningsformer kan uppfattas som märklig då andra frågor som berör utbildning har delegerats till Barn- och ungdomsnämnden. Planeringsarbetet för 2009 bör inriktas på att överföra dessa anslag som specialdestinerade till Barn- och ungdomsnämnden. Sjötrafik (8340) Ven-Trafiken AB är ett helägt dotterbolag till Landskrona kommun. Bolaget ansvarar för båttrafik mellan Landskorna och Ven. Bolaget disponerar även ett tonnage som vid specialbeställning kan erbjudas som charter både för persontrafik och godstrafik. Bolagets verksamhet finansieras till 50 % av egna verksamhetsintäkter i form av biljettintäkter och intäkter för charter och liknande, övriga 50 % utgörs av bidrag från Landskrona kommun och Skånetrafiken. Fördelningen av bidragen för 2008 beräknas till 6,0 mnkr från Skånetrafiken och 4,8 mnkr från Landskrona kommun. I det ekonomiska utrymmet för 2009 finns avsatt 4,8 mnkr för Landskrona kommuns del för finansiering av trafiken till och från Ven.

10 10(34) För kommande planeringsperiod kommer denna bidragsnivå att påverkas av ökade kapitalkostnader som är förknippade med nytt resecentrum, hamnombyggnad och nytt tonnage. Denna stora investering beräknas vara klar under hösten Kommunstyrelsen gemensamt (9201) Inom den gemensamma verksamheten i kommunstyrelsens budget ingår följande aktiviteter, en del av aktiviteterna kommenteras enligt nedan. (***) Budget KS GEMENSAMT, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Kommunstyrelsen gemensamt Aktivitet 5200 Övriga intäkter Försäljn.vinst anl.tillgångar Borgensavgift Övriga kostnader Andel i service Anpassningsverksamhet Företagshälsovård Ofördelade hyreskostnader Miljörabatt Falck Healthcare, personalprogr Karneval Diverse projekt Personalbefrämjande åtgärder Trygghetsprojekt (****) Jubileumskommittén Stadsutvecklingsprojekt Kapitalkostnader Summa ks gemensamt Försäljningsvinst, anläggningstillgångar (5203) I 2009 års budget har ekonomisk effekt av diverse försäljningar av anläggningstillgångar beräknats till 7,0 mnkr. Merparten av försäljningen gäller tomträtter men under ett verksamhetsår uppstår även försäljningar av andra anläggningstillgångar i form av fastigheter och mark. Borgensavgift (5208) Från och med verksamhetsåret 2008 tar Landskrona kommun ut en borgensavgift från AB Landskronahem och Landskrona Stugby- och Camping AB. Anpassningsverksamhet (5251), Företagshälsovård (5252), Falck Health Care (5255) och Personalbefrämjande åtgärder (5261). Dessa aktiviteter i kommunstyrelsens budget är direkt destinerade till aktiviteter för den anställda personalen. Landskrona kommun har avtal med Previa som samarbetspartner med företagshälsovård och med Falck Health Care då det gäller möjligheter för anställda att få hjälp med diverse livsfrågor.

11 11(34) Anslaget för anpassningsverksamhet destineras till de anpassnings- och rehabiliteringsinsatser som alltid blir aktuella hos en stor arbetsgivare. Övriga personalbefrämjande åtgärder består av kostnader för julklappar och för en årlig utfärd för pensionärer som tidigare varit anställda i kommunen. Ofördelade hyreskostnader (5253) I avvaktan på att planerade, nya, verksamhetslokaler skall färdigställas och tas i bruk så avsätts det i kommunstyrelsens budget ett budgetutrymme för framtida hyres- och driftskostnader. De verksamheter som är berörda är främst tillkommande skollokaler för Barnoch ungdomsnämnden och lokaler för diverse boenden inom Omsorgsnämndens verksamheter. Karneval (5256) Landskrona kommuns finansiella tillskott till den årligt planerade Landskronakarnevalen uppgår till cirka 1,3 mnkr. Trygghetsprojekt (5264) Landskrona kommun har avsatt totalt tkr för trygghetsskapande åtgärder. VN har av dessa medel tilldelats 250 tkr för kvinnofridsarbete, BUN har tilldelats tkr för genomförandet av stödcentrum för unga brottsoffer, nattvandring, blåjackor, lugnt på stan (fältarbetare) och kvinnofrid. Resterande tkr ingår i verksamhet 9201 Kommunstyrelsen gemensamt och föreslås fördelas på olika objekt enligt följande: TRYGGHETSPROJEKTET, tkr Budgetkostnader 2009 Öppenvård och metodutveckling Lugnt på stan - ordningsvakter 800 Ordningsvakter i centrum och Borstahusen 700 Överenskommelse med polisen 800 Ej objektbundet anslag 856 SUMMA Följande planering finns för 2009 års verksamhet inom trygghetsprojektet. Öppenvård och metodutveckling BUN har äskat tkr från anslaget trygghetsprojektet för öppenvård och metodutveckling. Här ingår del av finansiering av coach-projekt, stärkande av vårdkedjan, öppenvårdsinsatser riktade till ungdomar som varit placerade, kommunens ungdomsboende och öppenvårdsmottagning för ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar (PLUTO). Tidigare har tilldelats tkr för metodutveckling inom projekten MED och Vega. Detta anslag löper enligt tidigare beslut ut vid halvårsskiftet 2009.

12 12(34) Det har inkommit fler förslag på verksamheter inom anslaget Trygghetsprojekt än vad det finns pengar till. Utifrån denna förutsättning föreslås BUN för 2009 tilldelas totalt tkr för öppenvård och metodutveckling. BUN föreslås få i uppgift att fatta beslut om vilka av de verksamheter som de äskat medel för inom anslaget Trygghetsprojekt som bäst stödjer målen inom Landskrona den trygga staden och därmed ska genomföras. Lugnt på stan -ordningsvakter Lugnt på stan ägs av Strategikontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans. I trygghetsprojektet ingår medel för ordningsvakterna inom detta projekt. Denna del av verksamheten fortsätter enligt plan, det vill säga två till fyra ordningsvakter arbetar i centrala Landskrona fredag och lördag klockan Övriga kostnader ligger hos BUN. Ordningsvakter i centrum (dagtid) och Borstahusen Verksamheten med väktare/ordningsvakter på dagtid i centrala Landskrona samt i Borstahuset under sommarhalvåret fortsätter som tidigare. Ansvarig förvaltning är Strategikontoret. Verksamheten kommer att utvärderas under Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Landskrona kommun och polisen har tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Landskrona kommun. Utgångspunkten för arbetet är ungdomar i riskzon, normer och värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation. Brottsförebyggande rådet är processägare, men det är enskilda förvaltningar som ansvarar för att de gemensamma åtagandena blir genomförda. Ej objektsbundet anslag Viss brottslighet är lättrörlig och anpassar sig till marknadens lönsamhet. För att kunna möta detta krävs stor flexibilitet i resurser och insatser som kan anpassas efter de situationer som uppkommer. Inom ej objektsbundet anslag finns ekonomiska resurser så att vi under 2009 kan möta en lättrörlig och föränderlig brottslighet.

13 13(34) pí~çëâçåíçêéí= Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen. I kommunens budget för 2009 finns endast ett nämndmål som stödjer stadskontorets ansvarsområde, och det är kopplat till utvecklingsområdet näringsliv. Målet är att stadskontorets upphandlingsenhet kan bistå de delar av den kommunala organisationen som har huvudansvaret för utveckling av näringslivet, genom att delta i t.ex. informationsträffar med näringslivsrepresentanter och där informera om reglerna kring offentlig upphandling. Vidare är det viktigt att i kommunens upphandlingsarbete beakta hur upphandlingarna kan genomföras så att kommunen möjliggör för små och medelstora företagare att delta i upphandlingarna genom att t.ex. medge att anbud lämnas på delar av upphandlingen. Till förfrågningsunderlaget kan t.ex. bifogas checklistor över vad som skall anges/inges samt att ombesörja att kommunens upphandlingar speglas på kommunens hemsida. Kontakter med upphandlingsenheten angående informationsträffar har redan tagits och en första informationsträff hölls i mars Upphandlingsenheten har redan idag de kommunövergripande upphandlingar speglade på hemsidan med frågor och svar under annonseringstiden. Implementeringen av detta arbetssätt avseende förvaltningsspecifika upphandlingar skall genomföras. Förslag till checklistor skall upprättas. När det gäller kommunens åtagande mot kommunmålet den arbetande staden, har stadskontoret i sin ram ett anslag med 400 tkr för att kunna arbeta strategiskt med folkhälsofrågorna. Mål för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning är: att kartlägga Landskrona kommuns avtalstrohet när det gäller de kommunövergripande upphandlingsområdena. Indikator: Jämförelse av antalet inkomna fakturor, varan/tjänstens betydelse för verksamheten, samordningsvinster och om upphandlingen gynnar konkurrens i syfte att säkerställa de ekonomiska fördelarna i upphandlingen.

14 14(34) Verksamhetsindelad för Stadskontorets resultatbudget för 2009 fördelas på följande verksamheter. Netto Anslag Anslag Netto DRIFTBUDGET, tkr anslag kostnader intäkter anslag Förvaltningsledning Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning, inkasso Juridisk avdelning Juridisk avdelning, arkiv Personalavdelning Personalavdelning, hemdator Summa Stadskontoret hade 2008 ett kommunbidrag på tkr. Detta har för år 2009 ökat med 926 tkr till tkr genom nedanstående förändringar: Inflationskompensation 173 tkr Lönekompensation 546 tkr Fjärrdrift ekonomisystemet -150 tkr Internkontroll -250 tkr Traineeprogrammet 100 tkr Ärendehanteringssystem 400 tkr Ledningsstödssytem 125 tkr Summa 926 tkr Beskrivning av stadskontorets verksamhet inklusive övriga verksamhetsmål/mått. Stadskontoret ansvarar för kommunens centrala administration. Stadskontorets uppgifter är att styra, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten och att utgöra ledningsstöd och serviceorgan till kommunstyrelsen. Stadskontoret har även en konsultativ- och serviceroll gentemot de kommunala förvaltningarna och bolagen. Stadskontoret består av förvaltningsledning, ekonomiavdelning, juridisk avdelning och personalavdelning. Förvaltningsledningen arbetar bland annat med styrprocesser, verksamhetsutveckling, allmänna utredningar, finansfrågor, analyser och omvärldsbevakning. Ekonomiavdelningen har bland annat till uppgift att samordna och leda arbetet med kommunens budget och flerårsplan samt upprättande av kommunens

15 15(34) årsbokslut, delårsbokslut och årsredovisning. Avdelningen svarar vidare även för kommunens löpande redovisning, -donationsstiftelser, -kravhantering, - ekonomiskt utredningsarbete. Juridiska avdelningen ansvarar för samordningen och utvecklingen av kommunens diarie- och ärendehanteringssystem. Avdelningen lämnar service till allmänheten, förtroendevalda, massmedia och kommunens förvaltningar och bolag. Servicen avser bland annat diarieföring, expediering av beslut, informations- och utbildningsinsatser, juridiskt biträde, juridisk rådgivning, posthantering, sekreterarskap och ärendeberedning. Inom avdelningen finns också en central upphandlingsenhet och kommunens centralarkiv. Personalavdelningen skall arbeta för att policys och riktlinjer implementeras i verksamheten, vara rådgivare och specialresurs åt förtroendevalda, chefer och arbetsledare i personalärenden, arbeta med lönebildningsfrågor samt vara en servicefunktion åt förvaltningarna bland annat avseende löneadministration, lagoch avtalstolkning, förhandlingsarbete samt frågor rörande företagshälsovård, pensioner och försäkringar. Personalstrategiskt arbete. Personal TILLSVIDAREANSTÄLLDA Antal årsanställda arbetare Förvaltningsledning 3,00 3,00 Ekonomiavdelning 11,00 10,75 Juridisk avdelning 12,00 11,30 Personalavdelning 17,00 15,50 Summa 43,00 40,55 Beskrivning av tillkommande åtaganden 2009 Webb-tv utsändning Vid mars månads sammanträde med kommunfullmäktige genomfördes en direktsändning av sammanträdet över Internet. Dessutom har sammanträdet i efterhand kunnat ses såväl i sin helhet som ärendevis med hjälp av länkar till de olika avsnitten i det inspelade materialet på kommunens webbplats. Stadskontoret avser att genomföra en upphandling av Webb-tv sändningarna. Kostnaden för att genomföra sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden uppskattas till cirka 300 tkr årligen och medel för detta finns budgeterat hos kommunfullmäktige. Utbyte av ärendehanterings/diariesystem. Stadskontoret har ansvar för att dels upprätthålla en hög servicenivå till förtroendevalda, förvaltningar i den egna organisationen och kommuninvånarna

16 16(34) och dels att vara pådrivare/initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås. I detta ansvar ingår att tillse att kommunens handläggningsrutiner, nämndsadministration m.m. är effektiv samtidigt som allmänna handlingar görs mer lättillgängliga. I samband med detta arbete har kunnat konstateras att för att kunna förbättra servicenivån, möta de effektivitetskrav ställs och beakta medborgarperspektivet samt med hänsyn till den utveckling som skett såvitt avser ärendehanterings-/diariesystem, står kommunen inför ett beslut om eventuellt byte av system. Stadskontorets bedömning är att kostnaderna för enbart inköp, exklusive konsult-/utbildningskostnader, av ett nytt system kan uppskattas till ca tkr. Stadskontoret avser att göra en förstudie avseende detta under 2008/2009. I 2009 års budget finns upptaget 400 tkr för ändamålet. Anskaffning av lednings- respektive verksamhetsstödssystem Landskrona kommuns nya styrmodell har varit i bruk i drygt 2 år och i den beskrivs bland annat olika målstrukturer och nivåer i styrningen. Ett antal kommunmål och nämndmål finns upptagna i budgeten och skall följas upp löpande och i delårsbokslut och i årsredovisningen. Något IT-stöd för detta finns idag inte. Införandet av ett ledningsstödsystem för Landskrona kommun bör baseras på ett tydligt uppdrag och även drivas i projektform. Projektet bör bedrivas enligt en specificerad tidsplan och innehålla utbildningsinsatser för alla berörda. Stadskontoret avser att påbörja ett pilotprojekt inom detta område under 2008/2009. Anskaffning av ett IT-baserat ledningsstödssystem beräknas till cirka exklusive utbildningskostnader. Verksamhetsmål och åtaganden för stadskontoret 2009 Stadskontorets åtaganden för verksamhetsmålen 1-5 har, med viss omarbetning, varit med i tidigare förslag till verksamhetsplan, och är även finansierade inom stadskontorets kommunbidrag. 1) Att bedriva en aktiv omvärldsbevakning för att löpande säkerställa aktuell information och aktuella kunskaper inom stadskontorets ansvarsområde. Åtaganden för målområde 1 1a) Delta i erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 1b) Om möjligt delta i utvecklingsprojekt tillsammans med både interna och externa aktörer. 1c) Öka omvärldsbevakningen i demokrati- och inflytandefrågor. 2) Att upprätthålla en hög servicenivå till förtroendevalda, förvaltningar i den egna organisationen och kommuninvånare. Åtaganden för målområde 2 2a) Korta svars- och handläggningstider med hög tillgänglighet och kvalitet.

17 17(34) 2b) Samtliga medarbetare skall ha ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande. 2c) Informativ och aktuellt intranät och hemsida i de delar stadskontoret ansvarar för. 2d) Fortsätta utveckla webb-tv utsändning eller radioutsändningar från fullmäktigesammanträdena (Tillsammans med servicekontoret). 2e) Fortsätta digitalisering av offentliga handlingar, bland annat publicering av diariet på Internet. Innebär byte av ärendehanterings/diariesystem. 2f) Förbättra sättet för allmänheten att digitalt få tillgång till allmänna handlingar. 3) Att bistå med att kommunens ekonomiska resurser fördelas, används och följ upp så att god ekonomisk hushållning uppnås. Åtaganden för målområde 3 3a) Bistå kommunchefen i dennes uppdrag med rationaliserings- och effektiviseringsprogram för Landskrona kommun under perioden i syfte att uppnå en ekonomisk effekt motsvarande 50 mnkr. 3b) Kvalitetssäkra löne- och personaluppgifter i Heroma (Palett). 3c) Ta fram nyckeltal för verksamheten för såväl intern och extern jämförelse. 3d) Följa upp ingångna ramavtal för högre köptrohet. 4) Att vara pådrivare och initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa, personalutvecklande, ekonomiska system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås samt att ta fram, uppdatera och implementera kommunövergripande policydokument och riktlinjer. Åtaganden för målområde 4 4a) Uppdatering och omarbetning av kommunens författningssamling samt eventuell digitalisering av densamma. 4b) Genomföra genomgång och eventuella erforderliga revideringar av kommunens befintliga upphandlingspolicy. 4c) Implementering av konkurrensutsättningspolicy och tillämpningsanvisningar till denna. 4d) Ökad e-faktuering. Både kund och leverantör. Bevakar statens införande av e-faktura. 4e) Byte av ärendehantering och nämndadministrationsystem. Se åtagande 2e. 4f) Införande av ledningsstödssystem. 4g) Stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner. 4h) Utveckla användandet av IT-stöd. 5) Stadskontoret har att verka för att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare samt att själv vara en attraktiv arbetsplats. Åtaganden för målområde 5 5a) Medarbetare skall känna stolthet, arbetsglädje, delaktighet. 5b) Kompetensutveckling som en ständigt pågående process. 5c) Kunskap och förståelse för varandras arbete.

18 5d) tydligt ansvar och befogenhet för samtliga medarbetare. 5e) öka andelen ambassadörer i medarbetarundersökningen. 5f) Verka för att handlingsplanen till det personalpolitiska programmet genomförs. 18(34)

19 19(34) píê~íéöáâçåíçêéí= Verksamhetsplan Förestående organisatoriska förändringar Med utgången av 2008 flyttas ansvaret för näringslivsfrågorna i sin helhet till Invest in Landskrona. Det har också aviserats en mer omfattande organisationsöversyn. Det är fortfarande oklart såväl när den träder i kraft som dess konsekvenser för Strategikontoret. I avvaktan på ytterligare beslut utgår vi i planeringen inför 2009 ifrån nuvarande ansvarsområden. Vi lyfter också fram några frågor som vi bedömer kunna genomföras inom ramen för den tilldelade ramen. 2. Planerad verksamhet Strategikontorets uppgifter präglas av stor flexibilitet. Där ligger just nu ansvar för det övergripande målet trygghet, omvärldsanalyser och övergripande uppföljning åt kommunstyrelsen och viss information. Större utredningar faller ofta på Strategikontoret. De är såväl av kommunövergripande slag, t.ex. den parlamentariska kommittén Medborgarperspektiv, som förvaltningsspecifika t.ex. Drogtest för att förebygga. Till kontoret är också kopplat tidsbegränsade övergripande projekt såsom CUUL och Centrum/Öster Trygghet De politiska målen: Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka. Arbetet mot våldsbrottsligheten ska särskilt prioriteras. Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten. Strategikontoret har för perioden föreslagit följande övergripande mål: Fyra procent minskning av totala antalet brott under vart och ett av de kommande fem åren (från till 4 562). Fyra procent minskning av antalet våldsbrott under vart och ett av de kommande fem åren (från 276 till 225). Tolv procentenheters minskning under perioden av antalet som avstår från aktivitet för att de känt sig otrygga (från 27 till 15 procent).

20 20(34) Tolv procentenheters minskning under perioden av antalet som känner sig otrygga ute, sen kväll när de är ensamma (från 39 till 27 procent). Organisation och ekonomi Av kommunstyrelsen disponeras 6.8 miljoner (trygghetspengarna). Kommunstrategen med ansvar för det brottsförebyggande arbetet har ett uppföljningsansvar för de medel som finns avsatta där. Dessa medel planeras i särskild ordning och ingår inte i nedanstående. Strategikontoret disponerar för arbete inom det brottsförebyggande området. Respektive förvaltning bekostar dessutom en stor del av det brottsförebyggande arbetet inom sin egen budget. Verksamhetsplan Under 2009 kommer strategikontoret att ansvara för kartläggning, analys, uppföljning och informationsspridning inom det brottsförebyggande området. Att engagera andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet är en huvuduppgift. Inriktningen på det brottsförebyggande arbetet kommer att påverkas av brottsutvecklingen. Kommunstrategen är föredragande och sekreterare i BRÅs båda arbetsgrupper och i Arena Trygghet. Landskrona kommun och Polisen har tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Syftet med uppgörelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Landskrona kommun. Arbetet kommer att inriktas mot ungdomar i riskzon, normer/värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation. Brottsförebyggande rådet ansvar för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Strategikontoret kommer att följa upp: - Den polisanmälda brottsstatistiken - Resultatet från polisens trygghetsundersökningar

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Bytesavtal avseende tomt för skolvillor och mark tillhörande golfbana i Häljarp

Bytesavtal avseende tomt för skolvillor och mark tillhörande golfbana i Häljarp Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Bytesavtal avseende tomt för skolvillor och mark tillhörande golfbana i Häljarp Den starka

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Ks 94 Dnr KS02/431 012 Information om Region Värmlands strategiarbete Företrädare för Region Värmland informerar kommunstyrelsen om den strategi som ska ligga

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer