hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv="

Transkript

1 pí~çëâçåíçêéí= = 1(2) Datum Handläggare Dino Giribaldi Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna senast den 24 oktober anmäler sin verksamhetsplan för 2009 till Kommunstyrelsen. Av verksamhetsplanen skall framgå hur respektive förvaltning skall arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktning av verksamheten. Verksamhetsplanen skall för varje nämnd, med utgångspunkt från av kommunfullmäktige 23/6 2008, 103, antagen mål- och budget, lagstiftning och reglementen innehålla: verksamhetsindelad budget nämndmål med tillhörande indikatorer verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått I bifogad verksamhetsplan framgår hur Kommunstyrelsens tre förvaltningar, Stadskontor, Strategikontor och Servicekontor samt MEX skall arbeta för att uppnå fullmäktiges mål och riktlinjer under För närvarande pågår en översyn av förvaltningsorganisationen som med största sannolikhet kommer att påverka föreliggande verksamhetsplan med behov av revideringar av densamma. Landskrona kommun Stadshuset SE LANDSKRONA Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 3(34) hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Avsnitt Sida Kommunstyrelsen diverse 4 Stadskontoret 13 Strategikontoret 19 Servicekontoret 24 Mark och exploatering 30

4 4(34) hçããìåëíóêéäëéå=çáîéêëé= Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplanen för 2009 upprättas efter att kommunfullmäktige vid sitt junisammanträde 2008 beslutat om den ekonomiska ramen för 2009 års verksamhet. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsens gemensamma och övergripande verksamhet utgör 264,8 mnkr vilket motsvarar 15,0 % av de beräknade intäkterna i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunstyrelsen ansvarar för ett antal verksamheter av kommungemensam och övergripande karaktär, vilket framgår av den kommande verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen i Landskrona kommun har även ansvar för kostnader för gymnasieutbildningar och utbildningar inom gymnasiesärskolan, detta är verksamheter som inom de flesta kommuner ligger inom respektive utbildningsnämnd. Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i form av budget Kommunstyrelsen är också ansvarig för att både verksamhet, mål och ekonomi följs upp mot av kommunfullmäktige beslutad budget. Uppföljningen kommer under verksamhetsåret 2009 att ske per och Den uppföljning som beräknas och sammanställs per augusti månad kommer att utgöra Landskrona kommuns delårsrapport, kompletterad med helårsprognos för Budget och planering för perioden I likhet med tidigare år kommer kommunstyrelsen och dess budgetberedning att under 2009 ansvara för att underlag för 2010 års budgetarbete beräknas, fördelas och sammanfattas som ett beslutsunderlag till kommunfullmäktiges junimöte I detta arbete kommer en ömsesidig dialog ske med samtliga nämnder under perioden januari maj Resultatbudget, kommunstyrelse. För kommunstyrelsens verksamhet under 2009, dels för den egna förvaltningsorganisationen dels för de kommungemensamma och övergripande verksamheterna finns följande budgetram beslutad.

5 5(34) Budget Anslag Budget RESULTATRÄKNING, tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Som framgår av den historiska jämförelsen så utgör 2009 års ekonomiska planeringsunderlag i stort sett samma ekonomiska utrymme som för innevarande år. Verksamhetsindelad budget. En första, siffermässig, nedbrytning av kommunstyrelsens totala budgetram för 2009 framgår enligt nedan och den verksamhetsindelade sammanställningen kompletteras med verbal plan per verksamhet. De verksamheter som markerats med en eller flera * specificeras ytterligare längre fram i denna verksamhetsplan. Budget VERKSAMHETSOMRÅDE, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Nämnd o styrelseverksamhet Personalutskott Medlemsavgifter (*) Näringslivsbefr. åtgärder (**) Profilering Landskrona Lokalt investeringsprogram Skadeförebyggande Stöd till föreningar Gymnasieutbildningar Gymnasiesärskola Sjötrafik Elnät Ks gemensamt (***) Pensionskostnader xxxx Ramjustering IFO/BUN Summa * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Nämnd och styrelse (1050) Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder varje månad med undantag av juli månad. Oftast föregås ordinarie möte av information/teman

6 6(34) med olika innehåll. Detta för att kommunstyrelsens ledamöter skall få en så bred information, om aktualiteter, som möjligt. Mötena med kommunstyrelsens arbetsutskott förläggs vid de flesta tillfällena hos något företag i kommunen, även detta för att bredda kunskapen och informationen om kommunens näringsliv. I Landskrona kommun finns tre kommunalråd på heltid. Personalutskott (1051) Personalutskottet består av 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Det är personalutskottet ansvar och uppgift att till kommunstyrelsen bereda frågor av personalpolitisk karaktär. Det budgetanslag som finns för 2009, enligt ovan, täcker endast personalutskottets löpande mötesverksamhet Kostnader som är förknippade med det aktuella Personal Politiska Programmet finns avsatta under stadskontorets budget och då inom personalavdelningen. Syfte och innehåll av programmet att sträva efter en god personalpolitik innefattas i stadskontorets verksamhetsplan. Medlemsavgifter (1303) Landskrona kommun ingår i större eller mindre nätverk. Nätverken är av både lokal, regional och nationell karaktär. De olika medlemsskapen innebär att Landskrona kommun bland annat kommer i åtnjutande av information och underlag för den kommunala uppföljningen och planeringen. Den budgetram som är beslutad för 2009 framgår av nedan mera specificerad sammanställning. (*) Budget MEDLEMSAVGIFTER, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Medlemsavgifter Aktivitet 5241 Öresundskommittén Sv Kommuner o Landsting o Kommunförb. Skåne Skåne Nordväst Stim Europakorridoren Övriga föreningar Summa medlemsavgifter Öresundskommittén är en sammanslutning av kommuner kring den expansiva Öresundsregionen. Sammanslutningens syfte är att vara en intressebevakande instans och en aktiv part i den utveckling som sker och kommer att ske i regionen.

7 7(34) Medlemskapet i Sveriges Kommuner och Landsting är en nödvändighet för att Landskrona kommun i likhet med den övriga offentliga verksamheten skall kunna hålla sig ajour med sektorns ansvar både inom landstingsvärlden och inom primärkommunerna i riket. Landskrona kommun är i likhet med övriga 32 kommuner i Skåne medlemmar i Kommunförbundet Skåne, medlemsavgiften finansierar även kostnader för gemensamt ledningsfordon inom räddningstjänsten, KEFU, Kommunalekonomisk Forskning och Utveckling vid Lunds Universitet och Position Skåne AB. Skåne Nordväst är en regional sammanslutning där Landskrona kommun tillsammans med Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun bevakar och samarbetar i frågor som rör regionens gemensamma intressen. Kostnaderna för Stim-avgifter representerar kommunens totala kostnader för spelning och underhållning på gemensamma sammankomster och vid offentliga arrangemang. Den största kostnadsposten är avgifterna som är förknippade med Landskronakarnevalen. Europakorridoren är en ideell förening som besår av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. Syftet med sammanslutningen är att verka för tillkomsten av en Europakorridor som är modern, effektiv, miljöanpassad och långsiktigt hållbart trafiksystem. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europa. Näringslivsbefrämjande åtgärder samt utvecklingsanslag (2200) I den beslutade budgeten för 2009 finns ett ekonomiskt utrymme för diverse utvecklingskostnader med totalt 7,5 mnkr och för näringslivsbefrämjande åtgärder med 7,9 mnkr. (**) Budget NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost- ÅTGÄRDER, tkr nader Näringslivsbefrämjande åtgärder Aktivitet 5275 Utvecklingskostnader Invest in Landskrona AB Landskrona Plus AB Citysamverkan Näringslivsanslag budget Summa näringslivsbefr. åtg * Budget med tilläggsanslag till o med aug * Under 2009 uppgår det totala anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder till 7,9 mnkr, denna kostnadsnivå är lägre än tidigare budgetår. För 2009 är det planerat att Lanskrona Plus AB skall erhålla samma verksamhetsbidrag som innevarande år, däremot skall bidraget till Invest in Landskrona AB reduceras till 2,9 mnkr.

8 8(34) Verksamheten in Invest in Landskrona AB förväntas fortgå och utvecklas enligt tidigare planering med den förändringen att viss verksamhet får finansieras av tidigare upparbetat kapital inom bolaget. För kommunalt bidrag till Citysamverkan Landskrona finns det ett ekonomiskt utrymme med 0,5 mnkr. Profilering Landskrona (2201). Den del av Landskrona kommuns profileringsarbete som finansieras inom kommunstyrelsens budget utgörs till största delen av sponsring till Landskrona BoIS och Falcons Innebandyklubb. Lokalt investeringsprogram (2602) Denna verksamhet består endast av redovisade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar för de kommungemensamma investeringar som genomfördes i samband med tidigare års arbetet med Lokalt Investeringsprogram (LIP) och Agenda 21 arbete. Skadeförebyggande (2705) Riskgruppens arbete består inte endast av att statistikföra och kartläggning skador och sabotage utan mycket arbete läggs ned på förebyggande arbete. Detta arbete är inriktat på att minska Landskrona kommuns kostnader för försäkringar, självrisker och kostnader för skador och sabotage. Stöd till föreningar (3150) Till och med år 2010 har Landskrona kommun avtal med Folkets Hus föreningar och årliga driftsbidrag betalas ut för deras arbete med att erbjuda kommuninvånare och organisationer möjligheten att hyra samlings- och möteslokaler. Den framtida inriktningen, efter 2010, på nivån och innehållet i dessa avtal skall beredas under perioden Anslaget täcker även bidragsutbetalningar till Helsingkrona nation, FBU, Rädda Barnen, Landskrona djurskyddsförening samt Sjöräddningssällskapet. Dessa är föreningar som med automatik inte finns med i övriga nämnders regelverk och bedömning av föreningsbidrag.

9 9(34) Gymnasieutbildningar (4500) och utbildning inom Gymnasiesärskolan (4630) Kommunstyrelsen finansierar inom sin budget kostnader för gymnasieutbildningar hos olika utbildningsanordnare samt kostnader för utbildning inom gymnasiesärskolan. De flesta av kommunens elever får sin utbildning inom Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund. Övrig gymnasial utbildning upphandlas både av andra kommuner och från fristående gymnasieskolor. Eleverna/studenternas egna val har ökat genom åren. Under vårterminen 2008 gick totalt elever/studerade, folkbokförda i Landskrona kommun, på olika gymnasieutbildningar. Andelen som lockats till utbildningar inom det egna gymnasieförbundets nationella program uppgick till stycken (61 %) och ytterligare 141 (8 %) elever fick sin utbildning inom de individuella programmen. Enligt den demografiska beräkningen så kommer antalet åringar att minska de kommande åren, för Landskrona kommun innebär förändringen att innebära en minskning med uppåt 200 elever/studerande fram till år Inom gymnasiesärskolan utbildades under vårterminen totalt 35 elever och 27 av dessa erbjöds utbildning inom gymnasieförbundet medan 8 elever utbildades i annan kommun. Detta elevantal är en ökning jämfört med tidigare verksamhetsår, det är gymnasieförbundets ambition att de flesta elever i behov av gymnasiesärskola skall kunna få sin gymnasiala utbildning på hemmaplan. Kommunstyrelsens anslag för dessa båda utbildningsformer kan uppfattas som märklig då andra frågor som berör utbildning har delegerats till Barn- och ungdomsnämnden. Planeringsarbetet för 2009 bör inriktas på att överföra dessa anslag som specialdestinerade till Barn- och ungdomsnämnden. Sjötrafik (8340) Ven-Trafiken AB är ett helägt dotterbolag till Landskrona kommun. Bolaget ansvarar för båttrafik mellan Landskorna och Ven. Bolaget disponerar även ett tonnage som vid specialbeställning kan erbjudas som charter både för persontrafik och godstrafik. Bolagets verksamhet finansieras till 50 % av egna verksamhetsintäkter i form av biljettintäkter och intäkter för charter och liknande, övriga 50 % utgörs av bidrag från Landskrona kommun och Skånetrafiken. Fördelningen av bidragen för 2008 beräknas till 6,0 mnkr från Skånetrafiken och 4,8 mnkr från Landskrona kommun. I det ekonomiska utrymmet för 2009 finns avsatt 4,8 mnkr för Landskrona kommuns del för finansiering av trafiken till och från Ven.

10 10(34) För kommande planeringsperiod kommer denna bidragsnivå att påverkas av ökade kapitalkostnader som är förknippade med nytt resecentrum, hamnombyggnad och nytt tonnage. Denna stora investering beräknas vara klar under hösten Kommunstyrelsen gemensamt (9201) Inom den gemensamma verksamheten i kommunstyrelsens budget ingår följande aktiviteter, en del av aktiviteterna kommenteras enligt nedan. (***) Budget KS GEMENSAMT, tkr Budget Anslag kostnader intäkter Nettokost nader Kommunstyrelsen gemensamt Aktivitet 5200 Övriga intäkter Försäljn.vinst anl.tillgångar Borgensavgift Övriga kostnader Andel i service Anpassningsverksamhet Företagshälsovård Ofördelade hyreskostnader Miljörabatt Falck Healthcare, personalprogr Karneval Diverse projekt Personalbefrämjande åtgärder Trygghetsprojekt (****) Jubileumskommittén Stadsutvecklingsprojekt Kapitalkostnader Summa ks gemensamt Försäljningsvinst, anläggningstillgångar (5203) I 2009 års budget har ekonomisk effekt av diverse försäljningar av anläggningstillgångar beräknats till 7,0 mnkr. Merparten av försäljningen gäller tomträtter men under ett verksamhetsår uppstår även försäljningar av andra anläggningstillgångar i form av fastigheter och mark. Borgensavgift (5208) Från och med verksamhetsåret 2008 tar Landskrona kommun ut en borgensavgift från AB Landskronahem och Landskrona Stugby- och Camping AB. Anpassningsverksamhet (5251), Företagshälsovård (5252), Falck Health Care (5255) och Personalbefrämjande åtgärder (5261). Dessa aktiviteter i kommunstyrelsens budget är direkt destinerade till aktiviteter för den anställda personalen. Landskrona kommun har avtal med Previa som samarbetspartner med företagshälsovård och med Falck Health Care då det gäller möjligheter för anställda att få hjälp med diverse livsfrågor.

11 11(34) Anslaget för anpassningsverksamhet destineras till de anpassnings- och rehabiliteringsinsatser som alltid blir aktuella hos en stor arbetsgivare. Övriga personalbefrämjande åtgärder består av kostnader för julklappar och för en årlig utfärd för pensionärer som tidigare varit anställda i kommunen. Ofördelade hyreskostnader (5253) I avvaktan på att planerade, nya, verksamhetslokaler skall färdigställas och tas i bruk så avsätts det i kommunstyrelsens budget ett budgetutrymme för framtida hyres- och driftskostnader. De verksamheter som är berörda är främst tillkommande skollokaler för Barnoch ungdomsnämnden och lokaler för diverse boenden inom Omsorgsnämndens verksamheter. Karneval (5256) Landskrona kommuns finansiella tillskott till den årligt planerade Landskronakarnevalen uppgår till cirka 1,3 mnkr. Trygghetsprojekt (5264) Landskrona kommun har avsatt totalt tkr för trygghetsskapande åtgärder. VN har av dessa medel tilldelats 250 tkr för kvinnofridsarbete, BUN har tilldelats tkr för genomförandet av stödcentrum för unga brottsoffer, nattvandring, blåjackor, lugnt på stan (fältarbetare) och kvinnofrid. Resterande tkr ingår i verksamhet 9201 Kommunstyrelsen gemensamt och föreslås fördelas på olika objekt enligt följande: TRYGGHETSPROJEKTET, tkr Budgetkostnader 2009 Öppenvård och metodutveckling Lugnt på stan - ordningsvakter 800 Ordningsvakter i centrum och Borstahusen 700 Överenskommelse med polisen 800 Ej objektbundet anslag 856 SUMMA Följande planering finns för 2009 års verksamhet inom trygghetsprojektet. Öppenvård och metodutveckling BUN har äskat tkr från anslaget trygghetsprojektet för öppenvård och metodutveckling. Här ingår del av finansiering av coach-projekt, stärkande av vårdkedjan, öppenvårdsinsatser riktade till ungdomar som varit placerade, kommunens ungdomsboende och öppenvårdsmottagning för ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar (PLUTO). Tidigare har tilldelats tkr för metodutveckling inom projekten MED och Vega. Detta anslag löper enligt tidigare beslut ut vid halvårsskiftet 2009.

12 12(34) Det har inkommit fler förslag på verksamheter inom anslaget Trygghetsprojekt än vad det finns pengar till. Utifrån denna förutsättning föreslås BUN för 2009 tilldelas totalt tkr för öppenvård och metodutveckling. BUN föreslås få i uppgift att fatta beslut om vilka av de verksamheter som de äskat medel för inom anslaget Trygghetsprojekt som bäst stödjer målen inom Landskrona den trygga staden och därmed ska genomföras. Lugnt på stan -ordningsvakter Lugnt på stan ägs av Strategikontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans. I trygghetsprojektet ingår medel för ordningsvakterna inom detta projekt. Denna del av verksamheten fortsätter enligt plan, det vill säga två till fyra ordningsvakter arbetar i centrala Landskrona fredag och lördag klockan Övriga kostnader ligger hos BUN. Ordningsvakter i centrum (dagtid) och Borstahusen Verksamheten med väktare/ordningsvakter på dagtid i centrala Landskrona samt i Borstahuset under sommarhalvåret fortsätter som tidigare. Ansvarig förvaltning är Strategikontoret. Verksamheten kommer att utvärderas under Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Landskrona kommun och polisen har tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Landskrona kommun. Utgångspunkten för arbetet är ungdomar i riskzon, normer och värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation. Brottsförebyggande rådet är processägare, men det är enskilda förvaltningar som ansvarar för att de gemensamma åtagandena blir genomförda. Ej objektsbundet anslag Viss brottslighet är lättrörlig och anpassar sig till marknadens lönsamhet. För att kunna möta detta krävs stor flexibilitet i resurser och insatser som kan anpassas efter de situationer som uppkommer. Inom ej objektsbundet anslag finns ekonomiska resurser så att vi under 2009 kan möta en lättrörlig och föränderlig brottslighet.

13 13(34) pí~çëâçåíçêéí= Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen. I kommunens budget för 2009 finns endast ett nämndmål som stödjer stadskontorets ansvarsområde, och det är kopplat till utvecklingsområdet näringsliv. Målet är att stadskontorets upphandlingsenhet kan bistå de delar av den kommunala organisationen som har huvudansvaret för utveckling av näringslivet, genom att delta i t.ex. informationsträffar med näringslivsrepresentanter och där informera om reglerna kring offentlig upphandling. Vidare är det viktigt att i kommunens upphandlingsarbete beakta hur upphandlingarna kan genomföras så att kommunen möjliggör för små och medelstora företagare att delta i upphandlingarna genom att t.ex. medge att anbud lämnas på delar av upphandlingen. Till förfrågningsunderlaget kan t.ex. bifogas checklistor över vad som skall anges/inges samt att ombesörja att kommunens upphandlingar speglas på kommunens hemsida. Kontakter med upphandlingsenheten angående informationsträffar har redan tagits och en första informationsträff hölls i mars Upphandlingsenheten har redan idag de kommunövergripande upphandlingar speglade på hemsidan med frågor och svar under annonseringstiden. Implementeringen av detta arbetssätt avseende förvaltningsspecifika upphandlingar skall genomföras. Förslag till checklistor skall upprättas. När det gäller kommunens åtagande mot kommunmålet den arbetande staden, har stadskontoret i sin ram ett anslag med 400 tkr för att kunna arbeta strategiskt med folkhälsofrågorna. Mål för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning är: att kartlägga Landskrona kommuns avtalstrohet när det gäller de kommunövergripande upphandlingsområdena. Indikator: Jämförelse av antalet inkomna fakturor, varan/tjänstens betydelse för verksamheten, samordningsvinster och om upphandlingen gynnar konkurrens i syfte att säkerställa de ekonomiska fördelarna i upphandlingen.

14 14(34) Verksamhetsindelad för Stadskontorets resultatbudget för 2009 fördelas på följande verksamheter. Netto Anslag Anslag Netto DRIFTBUDGET, tkr anslag kostnader intäkter anslag Förvaltningsledning Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning, inkasso Juridisk avdelning Juridisk avdelning, arkiv Personalavdelning Personalavdelning, hemdator Summa Stadskontoret hade 2008 ett kommunbidrag på tkr. Detta har för år 2009 ökat med 926 tkr till tkr genom nedanstående förändringar: Inflationskompensation 173 tkr Lönekompensation 546 tkr Fjärrdrift ekonomisystemet -150 tkr Internkontroll -250 tkr Traineeprogrammet 100 tkr Ärendehanteringssystem 400 tkr Ledningsstödssytem 125 tkr Summa 926 tkr Beskrivning av stadskontorets verksamhet inklusive övriga verksamhetsmål/mått. Stadskontoret ansvarar för kommunens centrala administration. Stadskontorets uppgifter är att styra, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten och att utgöra ledningsstöd och serviceorgan till kommunstyrelsen. Stadskontoret har även en konsultativ- och serviceroll gentemot de kommunala förvaltningarna och bolagen. Stadskontoret består av förvaltningsledning, ekonomiavdelning, juridisk avdelning och personalavdelning. Förvaltningsledningen arbetar bland annat med styrprocesser, verksamhetsutveckling, allmänna utredningar, finansfrågor, analyser och omvärldsbevakning. Ekonomiavdelningen har bland annat till uppgift att samordna och leda arbetet med kommunens budget och flerårsplan samt upprättande av kommunens

15 15(34) årsbokslut, delårsbokslut och årsredovisning. Avdelningen svarar vidare även för kommunens löpande redovisning, -donationsstiftelser, -kravhantering, - ekonomiskt utredningsarbete. Juridiska avdelningen ansvarar för samordningen och utvecklingen av kommunens diarie- och ärendehanteringssystem. Avdelningen lämnar service till allmänheten, förtroendevalda, massmedia och kommunens förvaltningar och bolag. Servicen avser bland annat diarieföring, expediering av beslut, informations- och utbildningsinsatser, juridiskt biträde, juridisk rådgivning, posthantering, sekreterarskap och ärendeberedning. Inom avdelningen finns också en central upphandlingsenhet och kommunens centralarkiv. Personalavdelningen skall arbeta för att policys och riktlinjer implementeras i verksamheten, vara rådgivare och specialresurs åt förtroendevalda, chefer och arbetsledare i personalärenden, arbeta med lönebildningsfrågor samt vara en servicefunktion åt förvaltningarna bland annat avseende löneadministration, lagoch avtalstolkning, förhandlingsarbete samt frågor rörande företagshälsovård, pensioner och försäkringar. Personalstrategiskt arbete. Personal TILLSVIDAREANSTÄLLDA Antal årsanställda arbetare Förvaltningsledning 3,00 3,00 Ekonomiavdelning 11,00 10,75 Juridisk avdelning 12,00 11,30 Personalavdelning 17,00 15,50 Summa 43,00 40,55 Beskrivning av tillkommande åtaganden 2009 Webb-tv utsändning Vid mars månads sammanträde med kommunfullmäktige genomfördes en direktsändning av sammanträdet över Internet. Dessutom har sammanträdet i efterhand kunnat ses såväl i sin helhet som ärendevis med hjälp av länkar till de olika avsnitten i det inspelade materialet på kommunens webbplats. Stadskontoret avser att genomföra en upphandling av Webb-tv sändningarna. Kostnaden för att genomföra sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden uppskattas till cirka 300 tkr årligen och medel för detta finns budgeterat hos kommunfullmäktige. Utbyte av ärendehanterings/diariesystem. Stadskontoret har ansvar för att dels upprätthålla en hög servicenivå till förtroendevalda, förvaltningar i den egna organisationen och kommuninvånarna

16 16(34) och dels att vara pådrivare/initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås. I detta ansvar ingår att tillse att kommunens handläggningsrutiner, nämndsadministration m.m. är effektiv samtidigt som allmänna handlingar görs mer lättillgängliga. I samband med detta arbete har kunnat konstateras att för att kunna förbättra servicenivån, möta de effektivitetskrav ställs och beakta medborgarperspektivet samt med hänsyn till den utveckling som skett såvitt avser ärendehanterings-/diariesystem, står kommunen inför ett beslut om eventuellt byte av system. Stadskontorets bedömning är att kostnaderna för enbart inköp, exklusive konsult-/utbildningskostnader, av ett nytt system kan uppskattas till ca tkr. Stadskontoret avser att göra en förstudie avseende detta under 2008/2009. I 2009 års budget finns upptaget 400 tkr för ändamålet. Anskaffning av lednings- respektive verksamhetsstödssystem Landskrona kommuns nya styrmodell har varit i bruk i drygt 2 år och i den beskrivs bland annat olika målstrukturer och nivåer i styrningen. Ett antal kommunmål och nämndmål finns upptagna i budgeten och skall följas upp löpande och i delårsbokslut och i årsredovisningen. Något IT-stöd för detta finns idag inte. Införandet av ett ledningsstödsystem för Landskrona kommun bör baseras på ett tydligt uppdrag och även drivas i projektform. Projektet bör bedrivas enligt en specificerad tidsplan och innehålla utbildningsinsatser för alla berörda. Stadskontoret avser att påbörja ett pilotprojekt inom detta område under 2008/2009. Anskaffning av ett IT-baserat ledningsstödssystem beräknas till cirka exklusive utbildningskostnader. Verksamhetsmål och åtaganden för stadskontoret 2009 Stadskontorets åtaganden för verksamhetsmålen 1-5 har, med viss omarbetning, varit med i tidigare förslag till verksamhetsplan, och är även finansierade inom stadskontorets kommunbidrag. 1) Att bedriva en aktiv omvärldsbevakning för att löpande säkerställa aktuell information och aktuella kunskaper inom stadskontorets ansvarsområde. Åtaganden för målområde 1 1a) Delta i erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 1b) Om möjligt delta i utvecklingsprojekt tillsammans med både interna och externa aktörer. 1c) Öka omvärldsbevakningen i demokrati- och inflytandefrågor. 2) Att upprätthålla en hög servicenivå till förtroendevalda, förvaltningar i den egna organisationen och kommuninvånare. Åtaganden för målområde 2 2a) Korta svars- och handläggningstider med hög tillgänglighet och kvalitet.

17 17(34) 2b) Samtliga medarbetare skall ha ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande. 2c) Informativ och aktuellt intranät och hemsida i de delar stadskontoret ansvarar för. 2d) Fortsätta utveckla webb-tv utsändning eller radioutsändningar från fullmäktigesammanträdena (Tillsammans med servicekontoret). 2e) Fortsätta digitalisering av offentliga handlingar, bland annat publicering av diariet på Internet. Innebär byte av ärendehanterings/diariesystem. 2f) Förbättra sättet för allmänheten att digitalt få tillgång till allmänna handlingar. 3) Att bistå med att kommunens ekonomiska resurser fördelas, används och följ upp så att god ekonomisk hushållning uppnås. Åtaganden för målområde 3 3a) Bistå kommunchefen i dennes uppdrag med rationaliserings- och effektiviseringsprogram för Landskrona kommun under perioden i syfte att uppnå en ekonomisk effekt motsvarande 50 mnkr. 3b) Kvalitetssäkra löne- och personaluppgifter i Heroma (Palett). 3c) Ta fram nyckeltal för verksamheten för såväl intern och extern jämförelse. 3d) Följa upp ingångna ramavtal för högre köptrohet. 4) Att vara pådrivare och initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa, personalutvecklande, ekonomiska system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås samt att ta fram, uppdatera och implementera kommunövergripande policydokument och riktlinjer. Åtaganden för målområde 4 4a) Uppdatering och omarbetning av kommunens författningssamling samt eventuell digitalisering av densamma. 4b) Genomföra genomgång och eventuella erforderliga revideringar av kommunens befintliga upphandlingspolicy. 4c) Implementering av konkurrensutsättningspolicy och tillämpningsanvisningar till denna. 4d) Ökad e-faktuering. Både kund och leverantör. Bevakar statens införande av e-faktura. 4e) Byte av ärendehantering och nämndadministrationsystem. Se åtagande 2e. 4f) Införande av ledningsstödssystem. 4g) Stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner. 4h) Utveckla användandet av IT-stöd. 5) Stadskontoret har att verka för att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare samt att själv vara en attraktiv arbetsplats. Åtaganden för målområde 5 5a) Medarbetare skall känna stolthet, arbetsglädje, delaktighet. 5b) Kompetensutveckling som en ständigt pågående process. 5c) Kunskap och förståelse för varandras arbete.

18 5d) tydligt ansvar och befogenhet för samtliga medarbetare. 5e) öka andelen ambassadörer i medarbetarundersökningen. 5f) Verka för att handlingsplanen till det personalpolitiska programmet genomförs. 18(34)

19 19(34) píê~íéöáâçåíçêéí= Verksamhetsplan Förestående organisatoriska förändringar Med utgången av 2008 flyttas ansvaret för näringslivsfrågorna i sin helhet till Invest in Landskrona. Det har också aviserats en mer omfattande organisationsöversyn. Det är fortfarande oklart såväl när den träder i kraft som dess konsekvenser för Strategikontoret. I avvaktan på ytterligare beslut utgår vi i planeringen inför 2009 ifrån nuvarande ansvarsområden. Vi lyfter också fram några frågor som vi bedömer kunna genomföras inom ramen för den tilldelade ramen. 2. Planerad verksamhet Strategikontorets uppgifter präglas av stor flexibilitet. Där ligger just nu ansvar för det övergripande målet trygghet, omvärldsanalyser och övergripande uppföljning åt kommunstyrelsen och viss information. Större utredningar faller ofta på Strategikontoret. De är såväl av kommunövergripande slag, t.ex. den parlamentariska kommittén Medborgarperspektiv, som förvaltningsspecifika t.ex. Drogtest för att förebygga. Till kontoret är också kopplat tidsbegränsade övergripande projekt såsom CUUL och Centrum/Öster Trygghet De politiska målen: Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka. Arbetet mot våldsbrottsligheten ska särskilt prioriteras. Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten. Strategikontoret har för perioden föreslagit följande övergripande mål: Fyra procent minskning av totala antalet brott under vart och ett av de kommande fem åren (från till 4 562). Fyra procent minskning av antalet våldsbrott under vart och ett av de kommande fem åren (från 276 till 225). Tolv procentenheters minskning under perioden av antalet som avstår från aktivitet för att de känt sig otrygga (från 27 till 15 procent).

20 20(34) Tolv procentenheters minskning under perioden av antalet som känner sig otrygga ute, sen kväll när de är ensamma (från 39 till 27 procent). Organisation och ekonomi Av kommunstyrelsen disponeras 6.8 miljoner (trygghetspengarna). Kommunstrategen med ansvar för det brottsförebyggande arbetet har ett uppföljningsansvar för de medel som finns avsatta där. Dessa medel planeras i särskild ordning och ingår inte i nedanstående. Strategikontoret disponerar för arbete inom det brottsförebyggande området. Respektive förvaltning bekostar dessutom en stor del av det brottsförebyggande arbetet inom sin egen budget. Verksamhetsplan Under 2009 kommer strategikontoret att ansvara för kartläggning, analys, uppföljning och informationsspridning inom det brottsförebyggande området. Att engagera andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet är en huvuduppgift. Inriktningen på det brottsförebyggande arbetet kommer att påverkas av brottsutvecklingen. Kommunstrategen är föredragande och sekreterare i BRÅs båda arbetsgrupper och i Arena Trygghet. Landskrona kommun och Polisen har tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona Syftet med uppgörelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Landskrona kommun. Arbetet kommer att inriktas mot ungdomar i riskzon, normer/värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation. Brottsförebyggande rådet ansvar för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Strategikontoret kommer att följa upp: - Den polisanmälda brottsstatistiken - Resultatet från polisens trygghetsundersökningar

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 inklusive exploateringsbokslut Landskrona kommun Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Kommunstyrelse inklusive exploateringsbokslut 3 Teknisk

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer