Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, , kl Jan Simonsson. Robert Höij

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij"

Transkript

1 Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice ordförande Mats Abrahamson (m) Jimmy Ahl (m) Jeannette Loy (m) Kristina Frigert (m) Eva Abrahamsson (m) Ragnhild Selstam (m) Lasse Andersson (m) Göran Fahlgren (m) Ronald Hagbert (m) Pernilla Waern Lekting (m) Maude Schlegel (m) Susanne Aronsson (m) Mikael Sternemar (fp) Kristina Holmdahl (fp) Michael Johansson (fp) Sven-Olof Oresten (fp), fr o m 10. Johan Lindahl (kd) Berit Karlsson Ljungqvist (kd) Rolf Antonsson (m) Mikael Johansson (m) Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef Kenneth Pehrsson (kd) Gunnar Larsson (nsp) Verena Rodin (nsp) Sten-Erik Karlzon (c) Britt Wall (s) Kjell Andersson (s) Vivianne Gustafsson (s) Bengt Carlsson (s) Birgitta Albertsson (s) Petra Sundbladh (s) Elving Claesson (s) Asta Nilsson (s) Mats Nilsson (s) Tommy Nilsson (s) Ingela Nilsson (mp Susanne Bergholtz (m) Kerstin Lorentzon (fp) Veikko Larsson (c) Rune Rohdin (s) Hilbert Eliasson (s) Kjell Jonsson (m) Bengt Sörensson (s) Utses att justera Gunnar Larsson (nsp) Bengt Carlsson (s) Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Kommunhuset, , kl Jan Simonsson Robert Höij Gunnar Larsson Bengt Carlsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman K:\PROT\KF\2009\KFp doc Sida: 1(34)

2 01 Dnr Fastställelse av fullmäktiges dagordning. Fullmäktiges ordförande Robert Höij (m) hälsar ledamöter och ersättare samt åhörare och radiolyssnare välkomna till årets första möte med kommunfullmäktige och förklarar fullmäktiges sammanträde öppnat. Mötet inleds med att utbildningsnämndens ordförande Kristina Holmdahl (fp) tillsammans med fullmäktiges ordförande överlämnar Sotenäs kulturpris för 2008 till Ivana Machackova för hennes sätt att koppla stenhuggartraditionen med konstnärens ögon och för hennes kärlek till den bohuslänska graniten och hennes fantastiska arbete med att hugga in Bohusläns krönika i kolossalformat. Därefter följer en parentation av Johan Lindahl (kd) över nyligen bortgångne partikamraten och ledamoten Hans p. Eckert. En tyst minut utlyses. Inga frågor ställs denna gång vid allmänhetens frågestund. Sammanträdet förklaras sedan lagligen kungjort enligt bestämmelserna i kommunallagen (SFS 1991:900) och upprop förrättas. Fullmäktiges dagordning omfattar idag 28 ärenden enligt utsänd kallelse med ärendeförteckning. s beslut fastställer dagordningen enligt ovan. - K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(34)

3 02 Dnr KA08/0856 Återtagande av avsägelse från Veikko Larsson (c) som ersättare i fullmäktige Fullmäktige behandlade , 148, en ansökan från Veikko Larsson (c) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige eftersom han har uppdrag som oberoende revisor. Fullmäktige beslöt att godkänna avsägelsen. Strax efter justeringen av protokollet inkom Veikko Larsson med önskan om återkallande av avsägelsen, vilken fullmäktige har att ta ställning till. s beslut 1 godkänner återtagandet av avsägelsen. 2 s beslut i 148, , upphävs härmed. Berörd Kansli Personalavd Kommunrevisionen Walda K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(34)

4 03 Dnr KA06/0933 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), kommunstyrelsen Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i kommunstyrelsen efter nyligen bortgångne ledamoten Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ledamot i kommunstyrelsen väljs Kenneth Persson (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(34)

5 04 Dnr KA06/0934 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), krisledningsnämnden Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i krisledningsnämnden efter nyligen bortgångne ersättaren Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ersättare i krisledningsnämnden väljs Kenneth Persson (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Succkie Gunnarsson Tony Åsberg K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(34)

6 05 Dnr KA06/0935 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), miljö- och byggnämnden Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i miljö- och byggnämnden efter nyligen bortgångne ersättaren Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden väljs Robert Yngve (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda MBn K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(34)

7 06 Dnr KA06/0954 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun efter nyligen bortgångne ledamoten Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ledamot i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun väljs Rune Johansson (c) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Bertil Andersson ekchef för handläggning K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(34)

8 07 Dnr KA06/0948 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), Sotenäs RehabCenter AB Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i Sotenäs RehabCenter AB, , efter nyligen bortgångne ledamoten Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ledamot i Sotenäs RehabCenter AB, , väljs Kjell Sjödelius (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Sotenäs RehabCenter AB K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(34)

9 08 Dnr KA06/0899 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), kommunfullmäktiges valberedning Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i kommunfullmäktiges valberedning efter nyligen bortgångne ersättaren Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning väljs Ingrid Högman (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Maude Schlegel K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(34)

10 09 Dnr KA07/0176 Svar på medborgarförslag från Yvonne Hedberg, Kungshamn, om anställning av skog- och strandvaktmästare. Yvonne Hedberg, Kungshamn, föreslår att Sotenäs Kommun anställer en kombinerad skog- och strandvaktmästare för att vaka över våra stränder, skogar, naturområden samt leder. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Nämnda arbeten utförs idag för skogar via skogsvårdsplanen och för badplatser och leder via ordinarie arbetsinsatser inom budgeterade ramar. Kommunerna i norra Bohuslän samarbetar genom kustzoneprojektet med naturvårdande projekt. Eftersom Sotenäs kommun anser att dessa arbeten är en statlig angelägenhet, har inte mer medel ställts till förfogande. Anläggningschefens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 132/ Kommunstyrelsens 09/ s beslut 1. avslår förslaget med hänsyn till ovanstående bedömning. 2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(34)

11 10 Dnr KA08/0331 Svar på medborgarförslag från Eva Andersson, Hunnebostrand, om lekområde vid Rävbergsvägen i Hunnebostrand Eva Andersson, Hunnebostrand, har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen skall anlägga en rejält tilltagen, väl fungerande och för barn utvecklande och inspirerande utomhuslekplats på grönytan vid Rävbergsvägen i Hunnebostrand. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: När det gäller lekplatser är detta något kommunen arbetar med löpande enligt plan som antogs av tekniska utskottet , 33. Kommunen är positiv till förslagets intentioner och finner idén om att området skulle kunna användas av alla åldrar som intressant. Planen för just detta område är att ta bort befintliga redskap. När de ekonomiska förutsättningarna tillåter vill kommunen skapa en funktionell lekplats på annan lämplig plats. Det pågår en utredning om detta. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 133/ Kommunstyrelsens 10/ s beslut Med ovanstående bedömning anser kommunfullmäktige att förslaget är besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(34)

12 11 Dnr KA07/0698 Svar på medborgarförslag från Pia Arfvidsson, Kungshamn, om brygga för krabbfiske vid Tångenbadet. Pia Arfvidsson, Kungshamn, har inlämnat ett medborgarförslag om brygga för krabbfiske vid Tångenbadet. Medborgarförslaget har remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen har under senare tid gjort stora förbättringar vid Tångenbadet. Ytterligare åtgärder är planerade. En bedömning är att krabbfiske kan samsas med övriga aktiviteter vid Tångenbadet. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 134/ Kommunstyrelsens 11/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar att i enligt med bedömningen ovan är frågan besvarad. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(34)

13 12 Svar på medborgarförslag från Eva Roos, Kungshamn, om en mer funktionsduglig badplats för de boende i Väjern Eva Roos, Kungshamn, har till kommunen inlämnat ett medborgarförslag med innebörden att kommunen iordningställer en mer funktionsduglig badplats för de boende i Väjern. Förslaget har av fullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen ställer sig positivt till intentionerna. När det gäller själva badplatsen på pontonen i Väjern, är denna olämplig enligt de regler och bestämmelser som finns för området. Angående den redan befintliga badplatsen på Hammarudden väster om Väjerns centrum finns det möjligheter till att undersöka anpassningar och utveckling. Det arbetas på bred front för att få tillstånd en bra lösning med ett utomhusbad i anslutning till Tumlaren. Rent allmänt pågår även en översyn av enkelt avhjälpta hinder med tanke på funktionshindrade i kommunen, där denna typ av fråga är med på dagordningen. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 136/ Kommunstyrelsens 12/ s beslut 1. Utvidgning av den yttersta delen av bryggan är inte en bra lösning varför medborgarförslaget avslås i denna del. 2. Intentionerna att få till en bra lösning med en funktionsduglig badplats för de boende i Väjern kvarstår. Detta arbetas det på. 3. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(34)

14 13 Dnr KA05/0152 Svar på medborgarförslag från Tony Åkesson m fl, Hunnebostrand om uppröjning mm vid Jönserömyren, Hunnebostrand Tony Åkesson, Bjarne Josefsson m.fl. anser i ett medborgarförslag att kommunen ska göra en insats beträffande Jönserömyren i Hunnebostrand. De vill att kommunen röjer, höjer vattennivån och sätter ut bänkar för att på så sätt höja kvalitén på området och för att återskapa fria vattenspeglar. Bedömning: Kommunen ställer sig positiv till förslagets intentioner. De önskade åtgärderna bedöms vara kostsamma och inte möjliga att genomföra fullt ut i nuvarande kärva ekonomiska läge. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 137/ Kommunstyrelsens 13/ s beslut 1. Fullmäktige beslutar att om åtgärder utförs på ideell väg vad gäller röjning och uppdämning kan kommunen bidra med leverans av material till brofästet och uppsättning av bänkar. 2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(34)

15 14 Svar på medborgarförslag från Uno Helgesson, Hunnebostrand, om att boja in områden vid badplatserna S:t Görans ö och Amunddalen Hästedalen i Hunnebostrand I ett medborgarförslag från Uno Helgesson, Hunnebostrand, föreslås att kommunen bojar in säkerhetszoner vid och utanför kommunens badplatser vid S:t Görans ö och Hästedalen inför kommande badsäsong. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen ställer sig positiv till förslagets intentioner. Angående förtöjningen direkt vid badbryggor har kommunen, efter kontakt med allmänheten, monterat förbudsskyltar och ser därigenom en minskning av problemet. När det gäller tillstånd har Länsstyrelsens vattenenhet inget att erinra men frågan måste ställas till Sjöfartsverket. Att boja in områdena kommer att kosta ca SEK och den löpande kostnaden kommer att ökas med ca kr/år Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 138/ Kommunstyrelsens 14/ Yrkande Jan Ulvemark (s) och Ingela Nilsson (mp) yrkar att kommunstyrelsens förslag punkt 1 tas bort. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkanden och finns kommunstyrelsens förslag antaget. K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(34)

16 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fullmäktige anser att mycket av det som önskas kan lösas genom allmänt hänsynstagande vid framförande av båt. 2. Om Sjöfartsverket ställer sig positiva till inbojning kommer frågan att prövas igen där den ekonomiska samhällsnyttan vägs in. 3. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(34)

17 15 Dnr KA07/0559 Svar på medborgarförslag från Lars-Erik Johansson, Hunnebostrand, om fri parkering i kommunens tätorter för miljöfordon. I ett medborgarförslag från Lars-Erik Johansson, Hunnebostrand, föreslås fri parkering i kommunens tätorter för miljöfordon. Han hänvisar till Göteborg som ett föredöme. Förslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund: Sveriges tre största kommuner har infört fri parkering för miljöbilar som ett led i att minska föroreningshalten i centrumkärnorna. Praktiskt går det till så att den som har en miljöbil skaffar ett intyg om detta från försäljaren. Därefter skickar man in det till kommunen som, mot en ersättning av cirka 300 kronor, utfärdar ett intyg om fri parkering. Kortet gäller i alla tre kommunerna. Bedömning: Sotenäs kommun har under ett antal år tillämpat parkeringsavgifter. Detta infördes främst för att få bättre rotation på de mest centrala parkeringsplatserna. Undantag har gjorts för den första timman för att inte allt för mycket störa centrumhandeln. Lägger man till detta att parkeringsavgifter bara tillämpas under juni, juli och augusti torde det vara så att fri parkering för miljöbilar totalt sett skulle få väldigt liten effekt. Troligt är också att kommunen måste ta ut en avgift för utfärdande av ett intyg. Då kommer kostnaden för detta att inte stå i proportion till den korta tid kommunen tar ut parkeringsavgifter. Förvaltningschefens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 141/ Kommunstyrelsens 16/ s beslut 1. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås i enlighet med ovanstående bedömning. 2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(34)

18 16 Dnr KA08/0130 Svar på medborgarförslag från Anders och Maria Henriksson, Kungshamn Anders och Maria Henriksson, Kungshamn, har i ett medborgarförslag pekat på ett antal exempel för att utveckla kommunen till att få fler personer att komma hit, stanna kvar och bosätta sig här året runt. Förslaget har av fullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Förslagsställarna har i ett omfattande dokument kommit med förslag på hur kommunen kan bryta befolkningsutvecklingen. Kommunchefens ledningsgrupp har nedan sökt svara på alla de förslag till åtgärder som tas upp. Kommunens Ledningsgrupp ser positivt på de föreslagna idéerna och har avgett följande förslag till svar på de olika punkterna: 1. Profilera Sotenäs kommun tydligare. Kommunen delar förslagsställarens uppfattning att man borde profilera kommunen bättre genom att dra nytta av de varumärken som finns här. Namnfrågan har varit uppe till behandling vid flera tillfällen med resultat att behålla namnet Sotenäs kommun. 2. De goda erfarenheterna med medborgardialog i samband med översiktsplanearbetet kommer att tillämpas i framtida planeringsprocesser. 3. I kommunens förslag till framtidsstrategi kommer detta att ingå som en viktig del. 4. Det pågår ett arbete för en tydligare styrning av stöd till föreningslivet. Detta skall vara klart våren Inventering av kommunala lekplatser pågår, prioritering och upprustning kommer därefter att genomföras. Inventeringen slutförs Resultatet kan innebära att vissa lekplatser försvinner och andra rustas upp. 6. Kommunens skolor ingår i ett projekt där eleverna stimuleras till eget ansvar och därmed eventuellt starta eget företag. Starta-eget-bidrag är i huvudsak ett uppdrag för arbetsförmedlingen. 7. Bedömningen är att kommunen har en god Internetuppkoppling. 8. I budget för 2009 finns medel avsatt för ny idrottshall. 9. Kommunen har avsatt två miljoner kronor för upprustning av kommunala badplatser. Upprustningen fortsätter under K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(34)

19 10. Kommunen planerar att under 2009 bygga 1,2 km cykelväg. Satsningen fortsätter under kommande år. 11. Lokala miljömål kommer att arbetas fram under I den fördjupade översiktsplanen för Kungshamns centrum finns ett antal framtagna förslag som mycket väl stämmer överens med de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 13. När det gäller rondellen vid Wedels måste samverkan ske med Vägverket. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 14/ Kommunstyrelsens 19/ s beslut Fullmäktige beslutar att med ovanstående svar anse medborgarförslaget vara besvarat. Förslagsställare Komch K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(34)

20 17 Dnr KA07/0577 Motion från Elving Claesson (s), om hyresrätter för ungdom Elving Claesson (s) har inlämnat en motion med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag och att ge kommunens bostadsbolag i uppdrag att tillsammans med en arkitekt utarbeta förslag om hyresrätter för ungdom. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen Britt Wall (s) tilläggsyrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att bjuda in exploatörer till en tävling angående förverkligande av ett boende för alla plånböcker, vilket kommunstyrelsen godkänner. s 68/ Yttrande av Sotenäsbostäder AB, Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 237/ Kommunstyrelsens 5/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. beslutar, mot bakgrund av svaret från Sotenäsbostäder AB, att avslå motionen. 2. Kommunstyrelsens presidie tar upp en diskussion med Sotenäsbostäder om hur man planerar för byggande av ungdomsbostäder. 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att bjuda in exploatörer till en tävling angående förverkligande av ett boende för alla plånböcker. Motionären Kommunchefen K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(34)

21 18 Dnr KA 04/0895 Svar på motion från Gunilla Stenman med flera (fp) om belysning i motionsspåret i Väjern, Kungshamn. Gunilla Stenman, Kerstin Lorentzon och Barbro Eriksson (fp) tar i en motion till kommunfullmäktige upp frågan om belysning vid motionsslingan i Väjern. Motionärerna framhåller att boende i det nya bostadsområdet på Väjern, såväl skolbarn som vuxna, använder sig av motionsslingan för att ta sig till centrala Kungshamn. Det är den närmaste vägen som dessutom är fri från biltrafik. Större delen av vägen är belyst, men där motionsslingan med sina lampor svänger av återstår ett vägstycke som är alldeles svart. Säkerheten skulle öka om även den sista delen hade belysning, kanske genom att knyta an till motionsspårets ljusslinga. Det skulle ge barnen en tryggare skolväg och även göra det möjligt för boende på Väjern att använda motionsspåret efter mörkrets inbrott. Motionärerna föreslår, att kommunstyrelsen får i uppgift att skyndsamt undersöka, hur man bäst kan gå tillväga och vidta nödvändiga åtgärder. överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen ställer sig positiv till motionens intentioner. Montering av belysning kommer att kosta ca SEK. Till detta kommer att driftbudgeten ökas med kr/år Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige: 1. Fullmäktige ställer sig positiv till motionens intentioner. 2. Om ett investeringsprojekt skapas i området i form av t ex ny bebyggelse av bostäder, kan detta ge underlag till att investeringen kommer till stånd. Ambitionen är att på sikt lösa den inre vägförbindelsen mellan Väjern och Kungshamn på ett bra sätt. 3. När det ekonomiska läget så medger kommer motionens syfte att tas upp till prövning. 4. Motionen anses därmed vara besvarad. K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(34)

22 s 112/ Ledningsutskottets 185/ Tekniske chefens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 41/ Kommunstyrelsens 81/ Tekniska utskottets 62/ Fortum Service AB, offert Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 140/ Kommunstyrelsens 15/ Yrkande Kerstin Lorentsson m fl (fp), Verena Rodin (nsp), Britt Wall (s) och Ingela Nilsson (mp) yrkar bifall till motionen. Investeringen belastar kontot för full delaktighet Driftskostnaden inarbetas i det kommande budgetarbetet. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkande och finner detta antaget. s beslut 1. Fullmäktige bifaller motionen. 2. Investeringen belastar kontot för full delaktighet Driftskostnaden inarbetas i det kommande budgetarbetet. Motionärerna Tekn avd för handl Ek avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(34)

23 19 Dnr KA08/0099 Svar på motion från Michael E T Johansson (fp) om mer information om privatekonomi för unga Michael E T Johansson (fp) har i en motion påtalat vikten av att ungdomar informeras om vardagsekonomi så att de slipper inkasso och kronofogde i framtiden. Motionären pekar på att kommunstyrelsen utreder möjligheten att ge ungdomar denna typ av information för att undvika kommande problem. har, , överlämnat till Kommunstyrelsen att bereda ärendet. Kommunchefen har gett chefen för utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att ge ungdomar information om vardagsekonomi för att de ska undgå inkasso och kronofogdemyndigheten i framtiden. Beredning I kursplanen för samhällsorienterade ämnen (SO) ingår att undervisa om ungas privatekonomi. Vid Sotenässkolan undervisas eleverna i år 7 och 9 om privatekonomi bland annat i följande avsnitt: Inkasso vad är det och vad blir konsekvenserna Sms lån och konsekvenser Försäkringsfrågor och konsumentlagar Studiebesök på bank Grupparbete och kontakt med kronofogdemyndigheten Konsekvenser av att få betalningsanmärkningar etc. Förvaltningschefens yttrande Utbildningsnämndens 72/ Kommunstyrelsens 23/ K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(34)

24 s beslut 1. har tagit del av information om förvaltningens yttrande gällande undervisningen i grundskolan om ungas privatekonomi. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. Motionären UN K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(34)

25 20 Dnr KA08/0911 Fråga från Asta Nilsson (s) till omsorgsnämndens ordförande om Kommunala Pensionärsrådets funktion Asta Nilsson (s) ställer en fråga till omsorgsnämndens ordförande om att kommunala pensionärsrådet/kpr inte upplevs som en resurs av kommunens företrädare. Hon hänvisar till ett protokoll som behandlade detta.. I svaret från omsorgsnämndens ordförande framgår att KPR delgivits lika fullgod information som KHR och omsorgsnämnden. Därför kan inte KPR anses som lågprioriterat. s beslut Fullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats Frågeställaren K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(34)

26 21 Dnr KA05/0629 Försäljning av gamla Folkets Hus, Hunnebostrand Inledning: Kommunen har genom tidigare beslut i kommunfullmäktige beslutat att sälja Folkets Hus i Hunnebo för att möjliggöra bostäder för året-runt-boende i området. Bakgrund: Kommunen beslutade i kommunfullmäktige att sälja före detta folkets hus till Sotenäsbostäder AB. Bolaget inkom med ansökan om planändring men intresset svalnade och Sotenäsbostäder meddelade att de inte längre var intresserade av att förvärva fastigheten. Kommunen beslutade i kommunfullmäktige att återkalla beslutet om försäljning till Sotenäsbostäder samt att ställa sig beredd till att pröva frågan om försäljning till annan intressent med inriktning på bostäder för året-runt-boende i området. Tekniska utskottet beslutade att mark- och exploateringsingenjören skulle ställa samman uppgifter som mäklaren inhämtat från de sex högsta anbudsgivarna avseende gamla Folkets Hus i Hunnebostrand om resp anbudsgivares tanke att förvalta objekten. Fyra anbudsgivare svarade på förfrågan om avsikt med förvärvet. De olika förslagen var inriktade på lägenheter vilka skulle upplåtas genom bostadsrätter eller hyresrätter. Ett förslag kombinerade privatbostad med företagsverksamhet och ett förslag kombinerade även bostäder med konstgalleri. Efter noggrann genomgång fann tekniska utskottet att anbud nr 3 närmast uppfyllde de kriterier som kommunen hade uppställt. Detta anbud ger även samordnings effekter på sikt. Anbud 3/Köpare: Utav ovan nämnda förslag har kommunstyrelsen beslutat föreslå fullmäktige att anta bud tre. K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(34)

27 Bothén Fastighets AB, som står bakom bud tre, är intresserad av att använda fastigheten till att bygga hyresrätter. Fastighetsbolaget har förvärvat två närliggande fastigheter med ambition att bygga hyresrätter även där. Kommunen anser att försäljningen ger Bothéns fastighets AB möjligheten att ta ett större helhetsgrepp och att genom god planering maximera antalet hyresrätter till fördel för de boende i området. Ledningsutskottets 164/ Kommunstyrelsens 119/ Tekniska utskottets 125/ Tekniska utskottets 11/ Kommunstyrelsens 27/ Mex-ingenjörens tjänsteskrivelse, s beslut 1. antar bud tre som avgetts av Bothéns Fastighets AB. 2. Mäklaren erbjuder Bothén Fastighets AB att förvärva före detta Folkets Hus för en köpeskilling av två miljoner kronor och upprättar köpeavtal med gängse villkor. Mäklaren för handläggning Mex-ingenjören K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(34)

28 22 Dnr KA08/0659 Avtal med Abba AB för del av Gravarne 3:1, Hagaberg Bakgrund: Sotenäs Kommun har markavtal med Abba AB vilka berör delar av Gravarne 3:1. Parterna vill nu lösa upp avtalen varför avtalsförslag har upprättats. Ärende: Under perioden tecknade Sotenäs Kommun tre avtal med Abba Seafood AB vilka reglerar de markbehov företaget haft under perioden. Abba Seafood AB är nu intresserade av att lösa upp dessa avtal varför mark och exploateringsavdelningen har arbetat fram tre förslag vilka berör ersättning för tidigare markaffärer, markköp, samt en optionsrätt. MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens 26/ s beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna mark och exploateringsavdelningens förslag till avtal med Abba Seafood AB. Bilaga till ledningsutskottets protokoll Avtal med Abba AB Abba AB Mex-ingenjören K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 28(34)

29 23 Dnr KA08/0659 Kommunstyrelsens utvecklingsområden och styrande inriktningsmål I den beslutande målstyrningen gäller nedanstående begrepp: Mål Vision med inriktningsmål Styrande inriktningsmål Styrande verksamhetsmål Förvaltningsmål Enhetsmål Beslutande KF KS Nämnd Förvaltningschef Enhetschef/Förvaltningschef Kommunstyrelsen har därför att fastställa styrande inriktningsmål. Dessa skall konkretisera kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål. Kommunstyrelsen arbetade en heldag i sept med att ta fram styrande inriktningsmål och utvecklingsområden. Kommunchefen har sammanställt de grupparbeten som blev resultat av kommunstyrelsens målseminarium till ett måldokument för kommunstyrelsen. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 238/ Kommunstyrelsens 06/ s beslut beslutar att anta kommunstyrelsens utvecklingsområden och styrande inriktningsmål enligt kommunchefens förslag, daterat Bilaga till ledningsutskottets protokoll Kommunstyrelsens utvecklingsområden och styrande inriktningsmål Kommunch K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(34)

30 24 Dnr KA08/0860 Tomtköregler Kommunchefen fick i uppdrag av ledningsutskottet att utforma förslag till nya tomtköregler. Föreliggande förslag är processat och avstämt med juridiskt sakkunnig. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 239/ Kommunstyrelsens 07/ s beslut beslutar om nya tomtköregler i enlighet med upprättat förslag, daterat Bilaga till ledningsutskottets protokoll Tomtköregler Komch Siv Bennis K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(34)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP)) Ronald Hagbert (M) Britt Wall

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer