Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, , kl Jan Simonsson. Robert Höij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij"

Transkript

1 Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice ordförande Mats Abrahamson (m) Jimmy Ahl (m) Jeannette Loy (m) Kristina Frigert (m) Eva Abrahamsson (m) Ragnhild Selstam (m) Lasse Andersson (m) Göran Fahlgren (m) Ronald Hagbert (m) Pernilla Waern Lekting (m) Maude Schlegel (m) Susanne Aronsson (m) Mikael Sternemar (fp) Kristina Holmdahl (fp) Michael Johansson (fp) Sven-Olof Oresten (fp), fr o m 10. Johan Lindahl (kd) Berit Karlsson Ljungqvist (kd) Rolf Antonsson (m) Mikael Johansson (m) Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef Kenneth Pehrsson (kd) Gunnar Larsson (nsp) Verena Rodin (nsp) Sten-Erik Karlzon (c) Britt Wall (s) Kjell Andersson (s) Vivianne Gustafsson (s) Bengt Carlsson (s) Birgitta Albertsson (s) Petra Sundbladh (s) Elving Claesson (s) Asta Nilsson (s) Mats Nilsson (s) Tommy Nilsson (s) Ingela Nilsson (mp Susanne Bergholtz (m) Kerstin Lorentzon (fp) Veikko Larsson (c) Rune Rohdin (s) Hilbert Eliasson (s) Kjell Jonsson (m) Bengt Sörensson (s) Utses att justera Gunnar Larsson (nsp) Bengt Carlsson (s) Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Kommunhuset, , kl Jan Simonsson Robert Höij Gunnar Larsson Bengt Carlsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman K:\PROT\KF\2009\KFp doc Sida: 1(34)

2 01 Dnr Fastställelse av fullmäktiges dagordning. Fullmäktiges ordförande Robert Höij (m) hälsar ledamöter och ersättare samt åhörare och radiolyssnare välkomna till årets första möte med kommunfullmäktige och förklarar fullmäktiges sammanträde öppnat. Mötet inleds med att utbildningsnämndens ordförande Kristina Holmdahl (fp) tillsammans med fullmäktiges ordförande överlämnar Sotenäs kulturpris för 2008 till Ivana Machackova för hennes sätt att koppla stenhuggartraditionen med konstnärens ögon och för hennes kärlek till den bohuslänska graniten och hennes fantastiska arbete med att hugga in Bohusläns krönika i kolossalformat. Därefter följer en parentation av Johan Lindahl (kd) över nyligen bortgångne partikamraten och ledamoten Hans p. Eckert. En tyst minut utlyses. Inga frågor ställs denna gång vid allmänhetens frågestund. Sammanträdet förklaras sedan lagligen kungjort enligt bestämmelserna i kommunallagen (SFS 1991:900) och upprop förrättas. Fullmäktiges dagordning omfattar idag 28 ärenden enligt utsänd kallelse med ärendeförteckning. s beslut fastställer dagordningen enligt ovan. - K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(34)

3 02 Dnr KA08/0856 Återtagande av avsägelse från Veikko Larsson (c) som ersättare i fullmäktige Fullmäktige behandlade , 148, en ansökan från Veikko Larsson (c) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige eftersom han har uppdrag som oberoende revisor. Fullmäktige beslöt att godkänna avsägelsen. Strax efter justeringen av protokollet inkom Veikko Larsson med önskan om återkallande av avsägelsen, vilken fullmäktige har att ta ställning till. s beslut 1 godkänner återtagandet av avsägelsen. 2 s beslut i 148, , upphävs härmed. Berörd Kansli Personalavd Kommunrevisionen Walda K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(34)

4 03 Dnr KA06/0933 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), kommunstyrelsen Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i kommunstyrelsen efter nyligen bortgångne ledamoten Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ledamot i kommunstyrelsen väljs Kenneth Persson (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(34)

5 04 Dnr KA06/0934 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), krisledningsnämnden Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i krisledningsnämnden efter nyligen bortgångne ersättaren Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ersättare i krisledningsnämnden väljs Kenneth Persson (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Succkie Gunnarsson Tony Åsberg K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(34)

6 05 Dnr KA06/0935 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), miljö- och byggnämnden Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i miljö- och byggnämnden efter nyligen bortgångne ersättaren Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden väljs Robert Yngve (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda MBn K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(34)

7 06 Dnr KA06/0954 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun efter nyligen bortgångne ledamoten Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ledamot i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun väljs Rune Johansson (c) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Bertil Andersson ekchef för handläggning K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(34)

8 07 Dnr KA06/0948 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), Sotenäs RehabCenter AB Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i Sotenäs RehabCenter AB, , efter nyligen bortgångne ledamoten Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ledamot i Sotenäs RehabCenter AB, , väljs Kjell Sjödelius (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Sotenäs RehabCenter AB K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(34)

9 08 Dnr KA06/0899 Fyllnadsval efter Hans p. Eckert (kd), kommunfullmäktiges valberedning Fullmäktige har att förrätta fyllnadsval i kommunfullmäktiges valberedning efter nyligen bortgångne ersättaren Hans p. Eckert (kd). Valberedningens förslag s beslut Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning väljs Ingrid Högman (kd) för resterande del av mandatperioden. Berörd Personalavd Kansli Walda Maude Schlegel K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(34)

10 09 Dnr KA07/0176 Svar på medborgarförslag från Yvonne Hedberg, Kungshamn, om anställning av skog- och strandvaktmästare. Yvonne Hedberg, Kungshamn, föreslår att Sotenäs Kommun anställer en kombinerad skog- och strandvaktmästare för att vaka över våra stränder, skogar, naturområden samt leder. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Nämnda arbeten utförs idag för skogar via skogsvårdsplanen och för badplatser och leder via ordinarie arbetsinsatser inom budgeterade ramar. Kommunerna i norra Bohuslän samarbetar genom kustzoneprojektet med naturvårdande projekt. Eftersom Sotenäs kommun anser att dessa arbeten är en statlig angelägenhet, har inte mer medel ställts till förfogande. Anläggningschefens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 132/ Kommunstyrelsens 09/ s beslut 1. avslår förslaget med hänsyn till ovanstående bedömning. 2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(34)

11 10 Dnr KA08/0331 Svar på medborgarförslag från Eva Andersson, Hunnebostrand, om lekområde vid Rävbergsvägen i Hunnebostrand Eva Andersson, Hunnebostrand, har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen skall anlägga en rejält tilltagen, väl fungerande och för barn utvecklande och inspirerande utomhuslekplats på grönytan vid Rävbergsvägen i Hunnebostrand. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: När det gäller lekplatser är detta något kommunen arbetar med löpande enligt plan som antogs av tekniska utskottet , 33. Kommunen är positiv till förslagets intentioner och finner idén om att området skulle kunna användas av alla åldrar som intressant. Planen för just detta område är att ta bort befintliga redskap. När de ekonomiska förutsättningarna tillåter vill kommunen skapa en funktionell lekplats på annan lämplig plats. Det pågår en utredning om detta. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 133/ Kommunstyrelsens 10/ s beslut Med ovanstående bedömning anser kommunfullmäktige att förslaget är besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(34)

12 11 Dnr KA07/0698 Svar på medborgarförslag från Pia Arfvidsson, Kungshamn, om brygga för krabbfiske vid Tångenbadet. Pia Arfvidsson, Kungshamn, har inlämnat ett medborgarförslag om brygga för krabbfiske vid Tångenbadet. Medborgarförslaget har remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen har under senare tid gjort stora förbättringar vid Tångenbadet. Ytterligare åtgärder är planerade. En bedömning är att krabbfiske kan samsas med övriga aktiviteter vid Tångenbadet. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 134/ Kommunstyrelsens 11/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar att i enligt med bedömningen ovan är frågan besvarad. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(34)

13 12 Svar på medborgarförslag från Eva Roos, Kungshamn, om en mer funktionsduglig badplats för de boende i Väjern Eva Roos, Kungshamn, har till kommunen inlämnat ett medborgarförslag med innebörden att kommunen iordningställer en mer funktionsduglig badplats för de boende i Väjern. Förslaget har av fullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen ställer sig positivt till intentionerna. När det gäller själva badplatsen på pontonen i Väjern, är denna olämplig enligt de regler och bestämmelser som finns för området. Angående den redan befintliga badplatsen på Hammarudden väster om Väjerns centrum finns det möjligheter till att undersöka anpassningar och utveckling. Det arbetas på bred front för att få tillstånd en bra lösning med ett utomhusbad i anslutning till Tumlaren. Rent allmänt pågår även en översyn av enkelt avhjälpta hinder med tanke på funktionshindrade i kommunen, där denna typ av fråga är med på dagordningen. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 136/ Kommunstyrelsens 12/ s beslut 1. Utvidgning av den yttersta delen av bryggan är inte en bra lösning varför medborgarförslaget avslås i denna del. 2. Intentionerna att få till en bra lösning med en funktionsduglig badplats för de boende i Väjern kvarstår. Detta arbetas det på. 3. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(34)

14 13 Dnr KA05/0152 Svar på medborgarförslag från Tony Åkesson m fl, Hunnebostrand om uppröjning mm vid Jönserömyren, Hunnebostrand Tony Åkesson, Bjarne Josefsson m.fl. anser i ett medborgarförslag att kommunen ska göra en insats beträffande Jönserömyren i Hunnebostrand. De vill att kommunen röjer, höjer vattennivån och sätter ut bänkar för att på så sätt höja kvalitén på området och för att återskapa fria vattenspeglar. Bedömning: Kommunen ställer sig positiv till förslagets intentioner. De önskade åtgärderna bedöms vara kostsamma och inte möjliga att genomföra fullt ut i nuvarande kärva ekonomiska läge. Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 137/ Kommunstyrelsens 13/ s beslut 1. Fullmäktige beslutar att om åtgärder utförs på ideell väg vad gäller röjning och uppdämning kan kommunen bidra med leverans av material till brofästet och uppsättning av bänkar. 2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(34)

15 14 Svar på medborgarförslag från Uno Helgesson, Hunnebostrand, om att boja in områden vid badplatserna S:t Görans ö och Amunddalen Hästedalen i Hunnebostrand I ett medborgarförslag från Uno Helgesson, Hunnebostrand, föreslås att kommunen bojar in säkerhetszoner vid och utanför kommunens badplatser vid S:t Görans ö och Hästedalen inför kommande badsäsong. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen ställer sig positiv till förslagets intentioner. Angående förtöjningen direkt vid badbryggor har kommunen, efter kontakt med allmänheten, monterat förbudsskyltar och ser därigenom en minskning av problemet. När det gäller tillstånd har Länsstyrelsens vattenenhet inget att erinra men frågan måste ställas till Sjöfartsverket. Att boja in områdena kommer att kosta ca SEK och den löpande kostnaden kommer att ökas med ca kr/år Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 138/ Kommunstyrelsens 14/ Yrkande Jan Ulvemark (s) och Ingela Nilsson (mp) yrkar att kommunstyrelsens förslag punkt 1 tas bort. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkanden och finns kommunstyrelsens förslag antaget. K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(34)

16 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fullmäktige anser att mycket av det som önskas kan lösas genom allmänt hänsynstagande vid framförande av båt. 2. Om Sjöfartsverket ställer sig positiva till inbojning kommer frågan att prövas igen där den ekonomiska samhällsnyttan vägs in. 3. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(34)

17 15 Dnr KA07/0559 Svar på medborgarförslag från Lars-Erik Johansson, Hunnebostrand, om fri parkering i kommunens tätorter för miljöfordon. I ett medborgarförslag från Lars-Erik Johansson, Hunnebostrand, föreslås fri parkering i kommunens tätorter för miljöfordon. Han hänvisar till Göteborg som ett föredöme. Förslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund: Sveriges tre största kommuner har infört fri parkering för miljöbilar som ett led i att minska föroreningshalten i centrumkärnorna. Praktiskt går det till så att den som har en miljöbil skaffar ett intyg om detta från försäljaren. Därefter skickar man in det till kommunen som, mot en ersättning av cirka 300 kronor, utfärdar ett intyg om fri parkering. Kortet gäller i alla tre kommunerna. Bedömning: Sotenäs kommun har under ett antal år tillämpat parkeringsavgifter. Detta infördes främst för att få bättre rotation på de mest centrala parkeringsplatserna. Undantag har gjorts för den första timman för att inte allt för mycket störa centrumhandeln. Lägger man till detta att parkeringsavgifter bara tillämpas under juni, juli och augusti torde det vara så att fri parkering för miljöbilar totalt sett skulle få väldigt liten effekt. Troligt är också att kommunen måste ta ut en avgift för utfärdande av ett intyg. Då kommer kostnaden för detta att inte stå i proportion till den korta tid kommunen tar ut parkeringsavgifter. Förvaltningschefens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 141/ Kommunstyrelsens 16/ s beslut 1. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås i enlighet med ovanstående bedömning. 2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Förslagsställare Tekn avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(34)

18 16 Dnr KA08/0130 Svar på medborgarförslag från Anders och Maria Henriksson, Kungshamn Anders och Maria Henriksson, Kungshamn, har i ett medborgarförslag pekat på ett antal exempel för att utveckla kommunen till att få fler personer att komma hit, stanna kvar och bosätta sig här året runt. Förslaget har av fullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Förslagsställarna har i ett omfattande dokument kommit med förslag på hur kommunen kan bryta befolkningsutvecklingen. Kommunchefens ledningsgrupp har nedan sökt svara på alla de förslag till åtgärder som tas upp. Kommunens Ledningsgrupp ser positivt på de föreslagna idéerna och har avgett följande förslag till svar på de olika punkterna: 1. Profilera Sotenäs kommun tydligare. Kommunen delar förslagsställarens uppfattning att man borde profilera kommunen bättre genom att dra nytta av de varumärken som finns här. Namnfrågan har varit uppe till behandling vid flera tillfällen med resultat att behålla namnet Sotenäs kommun. 2. De goda erfarenheterna med medborgardialog i samband med översiktsplanearbetet kommer att tillämpas i framtida planeringsprocesser. 3. I kommunens förslag till framtidsstrategi kommer detta att ingå som en viktig del. 4. Det pågår ett arbete för en tydligare styrning av stöd till föreningslivet. Detta skall vara klart våren Inventering av kommunala lekplatser pågår, prioritering och upprustning kommer därefter att genomföras. Inventeringen slutförs Resultatet kan innebära att vissa lekplatser försvinner och andra rustas upp. 6. Kommunens skolor ingår i ett projekt där eleverna stimuleras till eget ansvar och därmed eventuellt starta eget företag. Starta-eget-bidrag är i huvudsak ett uppdrag för arbetsförmedlingen. 7. Bedömningen är att kommunen har en god Internetuppkoppling. 8. I budget för 2009 finns medel avsatt för ny idrottshall. 9. Kommunen har avsatt två miljoner kronor för upprustning av kommunala badplatser. Upprustningen fortsätter under K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(34)

19 10. Kommunen planerar att under 2009 bygga 1,2 km cykelväg. Satsningen fortsätter under kommande år. 11. Lokala miljömål kommer att arbetas fram under I den fördjupade översiktsplanen för Kungshamns centrum finns ett antal framtagna förslag som mycket väl stämmer överens med de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 13. När det gäller rondellen vid Wedels måste samverkan ske med Vägverket. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 14/ Kommunstyrelsens 19/ s beslut Fullmäktige beslutar att med ovanstående svar anse medborgarförslaget vara besvarat. Förslagsställare Komch K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(34)

20 17 Dnr KA07/0577 Motion från Elving Claesson (s), om hyresrätter för ungdom Elving Claesson (s) har inlämnat en motion med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag och att ge kommunens bostadsbolag i uppdrag att tillsammans med en arkitekt utarbeta förslag om hyresrätter för ungdom. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen Britt Wall (s) tilläggsyrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att bjuda in exploatörer till en tävling angående förverkligande av ett boende för alla plånböcker, vilket kommunstyrelsen godkänner. s 68/ Yttrande av Sotenäsbostäder AB, Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 237/ Kommunstyrelsens 5/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. beslutar, mot bakgrund av svaret från Sotenäsbostäder AB, att avslå motionen. 2. Kommunstyrelsens presidie tar upp en diskussion med Sotenäsbostäder om hur man planerar för byggande av ungdomsbostäder. 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att bjuda in exploatörer till en tävling angående förverkligande av ett boende för alla plånböcker. Motionären Kommunchefen K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(34)

21 18 Dnr KA 04/0895 Svar på motion från Gunilla Stenman med flera (fp) om belysning i motionsspåret i Väjern, Kungshamn. Gunilla Stenman, Kerstin Lorentzon och Barbro Eriksson (fp) tar i en motion till kommunfullmäktige upp frågan om belysning vid motionsslingan i Väjern. Motionärerna framhåller att boende i det nya bostadsområdet på Väjern, såväl skolbarn som vuxna, använder sig av motionsslingan för att ta sig till centrala Kungshamn. Det är den närmaste vägen som dessutom är fri från biltrafik. Större delen av vägen är belyst, men där motionsslingan med sina lampor svänger av återstår ett vägstycke som är alldeles svart. Säkerheten skulle öka om även den sista delen hade belysning, kanske genom att knyta an till motionsspårets ljusslinga. Det skulle ge barnen en tryggare skolväg och även göra det möjligt för boende på Väjern att använda motionsspåret efter mörkrets inbrott. Motionärerna föreslår, att kommunstyrelsen får i uppgift att skyndsamt undersöka, hur man bäst kan gå tillväga och vidta nödvändiga åtgärder. överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bedömning: Kommunen ställer sig positiv till motionens intentioner. Montering av belysning kommer att kosta ca SEK. Till detta kommer att driftbudgeten ökas med kr/år Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige: 1. Fullmäktige ställer sig positiv till motionens intentioner. 2. Om ett investeringsprojekt skapas i området i form av t ex ny bebyggelse av bostäder, kan detta ge underlag till att investeringen kommer till stånd. Ambitionen är att på sikt lösa den inre vägförbindelsen mellan Väjern och Kungshamn på ett bra sätt. 3. När det ekonomiska läget så medger kommer motionens syfte att tas upp till prövning. 4. Motionen anses därmed vara besvarad. K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(34)

22 s 112/ Ledningsutskottets 185/ Tekniske chefens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 41/ Kommunstyrelsens 81/ Tekniska utskottets 62/ Fortum Service AB, offert Arbetsledarens tjänsteutlåtande, Tekniska utskottets 140/ Kommunstyrelsens 15/ Yrkande Kerstin Lorentsson m fl (fp), Verena Rodin (nsp), Britt Wall (s) och Ingela Nilsson (mp) yrkar bifall till motionen. Investeringen belastar kontot för full delaktighet Driftskostnaden inarbetas i det kommande budgetarbetet. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkande och finner detta antaget. s beslut 1. Fullmäktige bifaller motionen. 2. Investeringen belastar kontot för full delaktighet Driftskostnaden inarbetas i det kommande budgetarbetet. Motionärerna Tekn avd för handl Ek avd K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(34)

23 19 Dnr KA08/0099 Svar på motion från Michael E T Johansson (fp) om mer information om privatekonomi för unga Michael E T Johansson (fp) har i en motion påtalat vikten av att ungdomar informeras om vardagsekonomi så att de slipper inkasso och kronofogde i framtiden. Motionären pekar på att kommunstyrelsen utreder möjligheten att ge ungdomar denna typ av information för att undvika kommande problem. har, , överlämnat till Kommunstyrelsen att bereda ärendet. Kommunchefen har gett chefen för utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att ge ungdomar information om vardagsekonomi för att de ska undgå inkasso och kronofogdemyndigheten i framtiden. Beredning I kursplanen för samhällsorienterade ämnen (SO) ingår att undervisa om ungas privatekonomi. Vid Sotenässkolan undervisas eleverna i år 7 och 9 om privatekonomi bland annat i följande avsnitt: Inkasso vad är det och vad blir konsekvenserna Sms lån och konsekvenser Försäkringsfrågor och konsumentlagar Studiebesök på bank Grupparbete och kontakt med kronofogdemyndigheten Konsekvenser av att få betalningsanmärkningar etc. Förvaltningschefens yttrande Utbildningsnämndens 72/ Kommunstyrelsens 23/ K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(34)

24 s beslut 1. har tagit del av information om förvaltningens yttrande gällande undervisningen i grundskolan om ungas privatekonomi. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. Motionären UN K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(34)

25 20 Dnr KA08/0911 Fråga från Asta Nilsson (s) till omsorgsnämndens ordförande om Kommunala Pensionärsrådets funktion Asta Nilsson (s) ställer en fråga till omsorgsnämndens ordförande om att kommunala pensionärsrådet/kpr inte upplevs som en resurs av kommunens företrädare. Hon hänvisar till ett protokoll som behandlade detta.. I svaret från omsorgsnämndens ordförande framgår att KPR delgivits lika fullgod information som KHR och omsorgsnämnden. Därför kan inte KPR anses som lågprioriterat. s beslut Fullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats Frågeställaren K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(34)

26 21 Dnr KA05/0629 Försäljning av gamla Folkets Hus, Hunnebostrand Inledning: Kommunen har genom tidigare beslut i kommunfullmäktige beslutat att sälja Folkets Hus i Hunnebo för att möjliggöra bostäder för året-runt-boende i området. Bakgrund: Kommunen beslutade i kommunfullmäktige att sälja före detta folkets hus till Sotenäsbostäder AB. Bolaget inkom med ansökan om planändring men intresset svalnade och Sotenäsbostäder meddelade att de inte längre var intresserade av att förvärva fastigheten. Kommunen beslutade i kommunfullmäktige att återkalla beslutet om försäljning till Sotenäsbostäder samt att ställa sig beredd till att pröva frågan om försäljning till annan intressent med inriktning på bostäder för året-runt-boende i området. Tekniska utskottet beslutade att mark- och exploateringsingenjören skulle ställa samman uppgifter som mäklaren inhämtat från de sex högsta anbudsgivarna avseende gamla Folkets Hus i Hunnebostrand om resp anbudsgivares tanke att förvalta objekten. Fyra anbudsgivare svarade på förfrågan om avsikt med förvärvet. De olika förslagen var inriktade på lägenheter vilka skulle upplåtas genom bostadsrätter eller hyresrätter. Ett förslag kombinerade privatbostad med företagsverksamhet och ett förslag kombinerade även bostäder med konstgalleri. Efter noggrann genomgång fann tekniska utskottet att anbud nr 3 närmast uppfyllde de kriterier som kommunen hade uppställt. Detta anbud ger även samordnings effekter på sikt. Anbud 3/Köpare: Utav ovan nämnda förslag har kommunstyrelsen beslutat föreslå fullmäktige att anta bud tre. K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(34)

27 Bothén Fastighets AB, som står bakom bud tre, är intresserad av att använda fastigheten till att bygga hyresrätter. Fastighetsbolaget har förvärvat två närliggande fastigheter med ambition att bygga hyresrätter även där. Kommunen anser att försäljningen ger Bothéns fastighets AB möjligheten att ta ett större helhetsgrepp och att genom god planering maximera antalet hyresrätter till fördel för de boende i området. Ledningsutskottets 164/ Kommunstyrelsens 119/ Tekniska utskottets 125/ Tekniska utskottets 11/ Kommunstyrelsens 27/ Mex-ingenjörens tjänsteskrivelse, s beslut 1. antar bud tre som avgetts av Bothéns Fastighets AB. 2. Mäklaren erbjuder Bothén Fastighets AB att förvärva före detta Folkets Hus för en köpeskilling av två miljoner kronor och upprättar köpeavtal med gängse villkor. Mäklaren för handläggning Mex-ingenjören K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(34)

28 22 Dnr KA08/0659 Avtal med Abba AB för del av Gravarne 3:1, Hagaberg Bakgrund: Sotenäs Kommun har markavtal med Abba AB vilka berör delar av Gravarne 3:1. Parterna vill nu lösa upp avtalen varför avtalsförslag har upprättats. Ärende: Under perioden tecknade Sotenäs Kommun tre avtal med Abba Seafood AB vilka reglerar de markbehov företaget haft under perioden. Abba Seafood AB är nu intresserade av att lösa upp dessa avtal varför mark och exploateringsavdelningen har arbetat fram tre förslag vilka berör ersättning för tidigare markaffärer, markköp, samt en optionsrätt. MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens 26/ s beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna mark och exploateringsavdelningens förslag till avtal med Abba Seafood AB. Bilaga till ledningsutskottets protokoll Avtal med Abba AB Abba AB Mex-ingenjören K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 28(34)

29 23 Dnr KA08/0659 Kommunstyrelsens utvecklingsområden och styrande inriktningsmål I den beslutande målstyrningen gäller nedanstående begrepp: Mål Vision med inriktningsmål Styrande inriktningsmål Styrande verksamhetsmål Förvaltningsmål Enhetsmål Beslutande KF KS Nämnd Förvaltningschef Enhetschef/Förvaltningschef Kommunstyrelsen har därför att fastställa styrande inriktningsmål. Dessa skall konkretisera kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål. Kommunstyrelsen arbetade en heldag i sept med att ta fram styrande inriktningsmål och utvecklingsområden. Kommunchefen har sammanställt de grupparbeten som blev resultat av kommunstyrelsens målseminarium till ett måldokument för kommunstyrelsen. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 238/ Kommunstyrelsens 06/ s beslut beslutar att anta kommunstyrelsens utvecklingsområden och styrande inriktningsmål enligt kommunchefens förslag, daterat Bilaga till ledningsutskottets protokoll Kommunstyrelsens utvecklingsområden och styrande inriktningsmål Kommunch K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(34)

30 24 Dnr KA08/0860 Tomtköregler Kommunchefen fick i uppdrag av ledningsutskottet att utforma förslag till nya tomtköregler. Föreliggande förslag är processat och avstämt med juridiskt sakkunnig. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 239/ Kommunstyrelsens 07/ s beslut beslutar om nya tomtköregler i enlighet med upprättat förslag, daterat Bilaga till ledningsutskottets protokoll Tomtköregler Komch Siv Bennis K:\PROT\KF\2009\KFp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(34)

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Kommunhuset, 2009-02-04, kl. 10.30. Jan Simonsson. Mats Abrahamsson

Kommunhuset, 2009-02-04, kl. 10.30. Jan Simonsson. Mats Abrahamsson 01-34 Plats h tid Folkets Hus, Hunnebostrand, kl. 08.30 14.20 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Göran Fahlgren (m) Kristina Frigert (m) Karl Ove Reimer (m) Marcus Bertilsson (c) Mikael Sternemar

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M) 50-52 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.30 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD)

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp) 123-135 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 00 11 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen 18-24 Plats och tid Tumlaren, Kungshamn, kl 13.00-15.00 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats Ove Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 15-26 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m) Valnämnden 23-27 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn.

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. 32-34 Plats och tid Beslutande Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 01-12 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.30 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 10 februari 2011, kl. 17.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2010-03-10 1-15 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15 Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 88-102 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl , ajournering kl , kl

Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl , ajournering kl , kl Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.50, ajournering kl. 18.30-18.50, kl. 19.25-19.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 20-25 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 15.00-15.55 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel Holmdahl (fp) Margareetta

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Tryggö kl. 08.30-12.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson Justering Utbildningskontoret,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Ola Strand (KD) Ronald Hagbert

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

Kristina Frigert, ordf Jeanette Loy Kerstin Lorentzon Wilhelm Olsson Ulla Carlsson Beth Olsson Ingemar Wilhelmsson Lasse Andersson

Kristina Frigert, ordf Jeanette Loy Kerstin Lorentzon Wilhelm Olsson Ulla Carlsson Beth Olsson Ingemar Wilhelmsson Lasse Andersson Kommunala handikapprådet Sammanträdesprotokoll 2010-01-20 1-6 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 15.00 16.15. Beslutande Kristina Frigert, ordf Jeanette Loy Kerstin Lorentzon Wilhelm Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 62-77 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 00 13 00. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Annette Åberg, 01. Kommunhuset, 2009-09-22, kl 13.00. Lena Vilhelmsson.

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Annette Åberg, 01. Kommunhuset, 2009-09-22, kl 13.00. Lena Vilhelmsson. 01-09 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 15.00 17.45 Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Rune Rohdin, Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Göran

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Kommunhuset,Tryggö, 14.35-15.30 Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Anders Rosén (M), Verena Rodin (M), Gunnar Selstam ( C) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Läs mer

Christina Gustafson, förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Susanne Grundhall, ekonom 4 Staffan Karlander, Kultur o fritidsansvarig 1-2

Christina Gustafson, förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Susanne Grundhall, ekonom 4 Staffan Karlander, Kultur o fritidsansvarig 1-2 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 12.25 Öppet sammanträde 1-7 Beslutande Susanne Aronsson DeKinnaird (M) Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Johan Lindahl (KD) Annica Erlandsson

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael Sternemar (fp)

Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael Sternemar (fp) 120-134 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 00. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2 1-11 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Närvarande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer