Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (8) p [] TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Jan-Olov Wiklund Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas förvaltningens förslag till beslut om förtida upphörande av det avtal som tecknats med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Bolaget har i uppdrag att bedriva vården enligt den för verksamheten fastställda regelboken, men i de granskningar som genomförts av förvaltningen och BDO Consulting Group AB påvisas mycket allvarliga anmärkningar som ger stöd för en uppsägning av avtalet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Granskning i särskilt syfte avseende kassaregistreringar och journaldokumentation Gamla Stans Vårdcentral AB, Rapport från BDO Consulting Group AB. Bilaga 1 Protokoll Hygienrond Gamla Stans Vårdcentral Bilaga 2 Ärendets beredning Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse City. Förslag till beslut Sjukvårdsutskott City beslutar att att att avtalet med Gamla Stans Vårdcentral AB sägs upp till omedelbart upphörande ge förvaltningen i uppdrag att verkställa uppsägningen av nämnda avtal förklara beslutet omedelbart justerat Förvaltningens motivering till förslaget Allmän information om mottagningen, bakgrundsinformation och motiv för den genomförda granskningen Stockholms läns landsting har tecknat avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Verksamheten

2 2 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN startade och ska bedrivas i enlighet med den regelbok som är fastställd för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. I dag är ca personer listade vid mottagningen. I landstingets listningssystem finns en specialist i allmänmedicin registrerad. Denna läkare är också verksamhetschef för mottagningen. Mottagningen är belägen på Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan. Gamla Stans Vårdcentral AB har planerad mottagningsverksamhet 5 dagar per helgfri vecka. Därutöver bedriver man egen närakut på vardagar och mellan lördag, söndag och helgdagar. I samma lokaler som husläkarmottagningen bedriver Gamla Stans Vårdcentral AB även företagshälsovård och en så kallad småbarnsmottagning. Dessa verksamheter bedrivs helt privat utan avtal med landstinget. Kontroll av företagets ekonomi visar att Gamla Stans Vårdcentral AB har stora problem med att sköta sin ekonomi. De är C-ratade hos företaget AAA Soliditet, vilket är det sämsta kreditbetyget. Gamla Stans Vårdcentral AB har även underlåtit att lämna bokslut till Bolagsverket. Företaget har regelbundet under åren brustit i att betala räkningar i tid vilket har lett till betalningsanmärkningar. Vid ett flertal tillfällen har företaget misskött sina skatteinbetalningar vilket inneburit restföring av dessa hos Kronofogdemyndigheten. Vid kontroll fanns 16 betalningsanmärkningar registrerade på företaget på sammanlagt kronor varav över avser skattekontot. Till detta kommer ytterligare en skuld på kronor till mottagningens leverantör av laboratorietjänster, Unilabs AB, som nyligen har begärt ett betalningsföreläggande. Gamla Stans Vårdcentral AB har även haft en skuld till landstinget motsvarande drygt kronor. Denna skuld betalades inte trots flera påminnelser och krav hos Kronofogdemyndigheten. Slutligen genomförde förvaltningen en kvittning av beloppet mot utförda vårdtjänster. Företagets ekonomiska situation är sådan att man idag inte skulle få en auktorisationsansökan beviljad. Förvaltningen genomförde en första uppföljning av Gamla Stans Vårdcentral i mitten av december 2008, ca ett halvår efter verksamhetens driftstart. Med anledning av att de inte uppfyllde de krav som angavs i regelboken för husläkarverksamhet tillsändes Gamla Stans Vårdcentral AB ett rekommenderat anmaningsbrev i september 2009, vilket hämtades ut först efter en påminnelse av förvaltningen. Några av åtgärdspunkterna i anmaningsbrevet åtgärdades inte av vårdgivaren och ytterligare ett anmaningsbrev överlämnades i februari Den påtalade bristen åtgärdades efter detta.

3 3 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningen har i den löpande kontrollen av verksamheten vid Gamla stans Vårdcentral identifierat avvikelser i verksamheten. Till detta kommer även att vårdcentralens personal och patienter kontaktat förvaltningen och påtalat brister i verksamheten. Gamla Stans Vårdcentral har en mycket hög andel registreringar av flera besök per patient och dag, som i det följande benämns som dubbelregistreringar. En hög andel dubbelregistreringar kan vara en indikation på förekomst av oegentligheter i verksamhetsrapporteringen eller en indikation på att vårdgivaren har bristande kunskaper om hur verksamhetsrapporteringen skall kvalitetssäkras. Gamla Stans Vårdcentral har i förhållande till andra husläkarmottagningar en hög andel psykosociala besök på mottagningen. Av det totala antalet besök utgjorde de psykosociala besöken 21 procent under I länet var motsvarande andel 2 procent. Detta förhållande aktualiserar frågeställningar om det faktiska innehållet i de psykosociala besöken och i vilket utsträckning de besök som görs är medicinskt motiverade. Gamla stans Vårdcentral AB har tidigare haft en auktorisering för att bedriva barnhälsovård. På grund av att man inte uppnådde kravet på antal listade barn upphörde denna auktorisering att gälla Därefter har man bedrivit en så kallad småbarnsmottagning som man utåt marknadsfört som en BVC - mottagning. Verksamheten bedrevs enligt verksamhetsledningen helt privat och utan ersättning från vare sig föräldrarna eller landstinget. På grund av tidigare nämnda brister i verksamhetsrapporteringen bedömde förvaltningen att det fanns en risk att besök på småbarnsmottagningen fakturerades landstinget. Sammantaget bedömde förvaltningen att de redovisade avvikelserna var av sådan omfattning och karaktär att det motiverade en fördjupad granskning. BDO Consulting Group AB gavs i uppdrag att genomföra en granskning med huvudsyftet att granska den medicinska kvalitén i uppdraget samt kontrollera att mottagningens besöksregistreringar görs i enlighet med gällande registreringanvisningar. Journalgranskningen omfattade 566 kassaregistrerade besök hos 141 patienter under perioden januari 2010 till juni 2011.

4 4 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Grund för uppsägning av avtalet Den granskning som BDO genomförde visade att det vid Gamla stans vårdcentral finns mycket allvarliga brister gällande patientsäkerheten och verksamhetsrapporteringen. Se bilaga 1. Utöver denna granskning genomfördes även en hygienrond vid vårdcentralen som identifierade mycket allvarliga brister när det gäller vårdhygienisk standard. Se bilaga 2. De identifierade bristerna har redovisats för företaget, som också har getts möjlighet att inkomma med kommentarer till avvikelserna. Patientuppgifter har även lämnats till verksamhetschefen och dessa har enligt förvaltningen gett företaget goda möjligheter att själva kontrollera de brister som identifierats under granskningen. Förvaltningen har efter de nämnda granskningarna genomfört en fördjupad kontroll av företagets ekonomi och mottagningens besöksregistreringar. Av de brister som påtalas i revisionsrapporten från BDO vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande: I behandlingen av patienter som är ordinerade det blodförtunnande medlet Waran konstateras dålig ordning och överskådlighet samt bristande dokumentation och signering av provsvar och ordinationer. Detta har lett till allvarliga hot mot patientsäkerheten i minst två väl beskrivna patientfall. Det finns vid flera tillfällen journalanteckningar gjorda i verksamhetschefens namn under dennes sammanhängande ledighet. Dessa journalanteckningar har tillkommit genom att annan personal använt verksamhetschefens inloggningsuppgifter. Journalanteckningarna är därefter signerade av verksamhetschefen vid ett senare tillfälle. Förvaltningen kan inte utesluta att detta har skett i syfte att dölja att mottagningen under aktuell läkares frånvaro, i strid mot regelboken, saknat bemanning av specialist i allmänmedicin. En stor del av de kassaregistrerade besöken saknar journaldokumentation. Av 566 granskade besök saknas journalanteckning i 123 fall vilket motsvarar 22 procent av besöken. Detta innebär enligt förvaltningen en allvarlig patientsäkerhetsrisk och att besök som fakturerats landstinget saknar journaldokumentation. Signering av journalanteckning saknas i mycket stor omfattning. Av SOSFS 2008:14 3 framgår att Vårdgivaren skall säkerställa att det finns rutiner för signering av journalhandling och för bekräftelse

5 5 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN av åtgärder som rör patientens vård och behandling. Kravet på signering infördes av patientsäkerhetsskäl i patientjournallagen som gällde tidigare. Patientsäkerheten är mycket viktig och det faktum att det saknas signering av ca 1/3 av alla journalanteckningar är en allvarlig avvikelse. Närakuten vid Gamla Stans Vårdcentral bemannas ofta av läkare utan specialistkompetens i allmänmedicin eller inom annan specialitet. Det saknas också fungerande rutiner för hur specialistkompetent läkare med bakjoursansvar kan kontaktas när så är nödvändigt. När verksamhetschefen är ledig saknas en tydlighet kring vem som innehar det medicinska ledningsansvaret på mottagningen. Efter den genomförda revisionen har vårdgivaren inlämnat odaterade skriftliga rutiner till förvaltningen. Emellertid bedöms dessa som mycket bristfälliga. En mycket stor del av patientbesöken har dubbelregistrerats i kassan. Av 115 dubbelregistrerade besök hos 25 patienter saknades det journalanteckning vid 56 tillfällen vilket motsvarar 49 procent av besöken. I dessa fall går det då inte att i journalen utläsa om och i så fall skälet till att patienten varit på mottagningen flera gånger samma dag. Som mest har vid granskningen noterats fem kassaregistrerade besök samma dag. Vid granskningen framkommer det att ett stort antal besök registrerats i husläkarmottagningens kassa vid besök på den så kallade småbarnsmottagningen. Därmed kan konstateras att besök på småbarnsmottagningen har fakturerats landstinget trots verksamhetsledningens försäkran att verksamheten bedrevs helt privat. Därtill kommer allvarliga kvalitetsbrister i verksamheten. Exempelvis är det vanligt att det saknas läkarundersökningar vid de åldrar som ingår i ett ordinarie BVC-program. Det är också vanligt att det saknas dokumentation om vaccinationer givits i enlighet med ordinarie BVC-program eller varför man avstått från vaccinering. Det är enligt förvaltningen mycket allvarligt om föräldrar tror att barnet får vaccinering i enlighet med BVC-program om så inte är fallet. Efter genomförd granskning har småbarnsmottagningen stängts. Gamla stans vårdcentral AB:s huvudförklaring till de identifierade avvikelserna i verksamhetsrapporteringen är att mottagningen har fel i överföringen av kassafilen till landstingets centrala system. Förvaltningen har därför genomfört en fördjupad granskning av mottagningens samtliga besöksregistreringar under perioden januari t.o.m. juli Efter denna granskning kan konstateras att ca 12 procent av mottagningens kassaregistreringar är felaktiga och har i många fall genererat fel ersättning

6 6 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN till Vårdgivaren. Förvaltningen har under granskningen också konstaterat att mottagningen inte har följt de registreringsanvisningar som gäller för verksamheten. Därmed kan konstateras att vårdgivaren på ett allvarligt sätt har åsidosatt sina skyldigheter att lämna en korrekt verksamhetsredovisning till landstingets centrala system som grund för utbetalning av ersättning till mottagningen. Som tidigare nämnts har Gamla stans vårdcentral AB stora problem med att sköta sin ekonomi. Enligt förvaltningens bedömning är problemen av omfattningen att fara för obestånd föreligger. Förvaltningen har i denna bedömning särskilt tagit fasta på att man misskött sina skatteinbetalningar och den aktuella skuld som företaget har hos Unilabs AB. Förvaltningen kontaktade den Unilabs AB och då framkom att man har en tvist med Gamla Stans Vårdcentral AB om betalningar för utförda tjänster. Unilabs AB har därför lämnat in en begäran om betalningsföreläggande och inkasso för en skuld på kronor. Unilabs AB utför ändå, som man utryckte det, av etiska skäl analyserna trots att man inte får betalt. Detta förhållande är enligt förvaltningen ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. För mottagningens patienter innebär det att nödvändiga analyser löper stor risk att inte bli genomförda på grund av att vårdgivaren inte tar sitt kostnadsansvar. Då verksamheten inte får någon kredit kan också det få till följd att övriga leveranser av medicinsk teknisk utrustning och apoteksvaror uteblir. Under tiden för BDO:s granskning av mottagningen iakttogs brister inom vårdhygien som kan innebära en ökad risk för att patienter skall drabbas av vårdrelaterad infektion. Hygienrond genomfördes därför av Vårdhygien Stockholm. Av de brister som påtalades efter hygienronden vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande: Det finns bristande kunskap och planering av verksamheten ur hygienisk synpunkt i förhållande till befintliga lagar och bestämmelser som berör en säker patientverksamhet och arbetsmiljö för personalen. Verksamheten har bristande kunskaper och rutiner för hur olika medicinsktekninska produkter som saxar, peanger, nålförare skall rengöras och desinfekteras för att nå steril renhetsgrad för att användas vid lilla kirurgin. De hygienförhållanden som observerades under granskningen kan allvarligt hota patientens hälsa och särskilt påtalades då mottagningens kirurgiska verksamhet. Som omedelbar åtgärd efter det att förvaltningen tagit del av protokollet från hygienronden beslutade förvaltningens chefsläkare

7 7 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN att omedelbart stoppa den kirurgiska verksamheten vid mottagningen. Övriga resultat från den genomförda granskningen I regelboken för husläkarverksamhet anges att behandlingar gällande psykosociala insatser bör i genomsnitt bör omfatta fyra till fem samtal per patient. Förvaltningen kan konstatera att de psykosociala insatser som bedrivs vid Gamla stans vårdcentral kraftigt avviker fån denna inriktning och sannolikt är detta förklaringen till den höga andelen psykosociale besök på mottagningen. Sammanfattande kommentar Förvaltningen har i detta tjänstutlåtande redovisat mycket allvarliga brister vid Gamla stans vårdcentral när det gäller patientsäkerheten och verksamhetsrapporteringen. Därtill kommer vårdgivarens ekonomiska situation som enligt förvaltningen är av den omfattningen att fara för obestånd föreligger. Förvaltningen kan därmed konstatera att Gamla stans vårdcentral AB i väsentliga avseenden har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet, vilket motiverar att avtalet sägs upp till omedelbart upphörande. De brister som har identifierats är i många avseenden också i strid mot gällande författningar och en anmälan kommer därför att göras till Socialstyrelsen. Verkställande av uppsägningen Om förvaltningens förslag till ett förtida upphörande av avtalet godkänns är det av stor vikt att de listade personerna får information om att verksamheten vid mottagningen upphör och möjligheten att göra ett nytt val av husläkarmottagning. Förvaltningen kan i föreliggande ärende inte fastställa den exakta tidpunkten för avtalets upphörande. Emellertid är förvaltningens inriktning att avtalet ska upphöra så snart som möjligt efter sjukvårdutskottets beslut. Därför föreslås att förvaltningen efter sjukvårdsutskottets beslut ges i uppdrag att verkställa den beslutade uppsägningen, inkluderande bl.a. att fastställa tidpunkten för avtalets upphörande. Ekonomiska konsekvenser Det föreslagna beslutet innebär att mottagningens listade patienter övertas av andra husläkarmottagningar. Förvaltningens bedömning är därför att förslaget inte innebär några ekonomiska konsekvenser. Konsekvenser för patientsäkerhet Förvaltningens förslag till beslut innebär mot bakgrund av det som redovisats i revisorsrapporten och hygienprotokollet förbättringar av patientsäkerheten. Förvaltningen vill i detta avseende särskilt påpeka det allvarliga i de brister som påtalats gällande avsaknad av allmänmedicinsk kompetens under verksamhetschefens ledighetsperioder och under

8 8 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN närakutens öppettider samt de risker vid kirurgiska ingrepp som nuvarande hygienförhållande innebär. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård De föreslagna besluten innebär inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård. Efter stängningen av mottagningen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett stort utbud av husläkarverksamhet i kringliggande stadsdelar som väl kommer att tillgodose de listade personernas behov av husläkarverksamhet. Miljökonsekvenser De föreslagna besluten innebär inga miljökonsekvenser. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1(19) Protokoll för vårdhygienisk standard i öppen vård Hygienrond vid Gamla stans vårdcentral AB Lilla Nygatan 13, 1 tr Hygienronden har skett på uppdrag från Peter Lundqvist, enhetschef vid Avdelningen för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

19 2(19) I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) slås fast att (2 a ) Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vidare säger Hälso- och sjukvårdslagen (2 e ) Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Genom Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19 (M)) finns lagstadgade krav beträffande vårdpersonalens klädsel, handhygien och användning av handskar och skyddsförkläde/skyddsrock. Ovan nämnd lagstiftning har som mål att ge patienten en säker vård där man vidtagit evidensbaserade åtgärder för att undvika vårdrelaterade infektioner och smittspridning, dvs. en vård med god hygienisk standard. Ett hjälpmedel för att bedöma den vårdhygieniska standarden är att upprätta ett Protokoll för vårdhygienisk standard. I detta ingår att verksamhetsansvariga tillsammans med hygiensjuksköterska och/eller hygienläkare genomför en hygienrond. Syftet med protokollet är att beskriva den vårdhygieniska kvaliten på enheten samt att identifiera brister som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos patienter och/eller personal. Målet med protokollet är att få ett underlag för att säkerställa att vården vid enheten har en god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.

20 3(19) Struktur Verksamhetsansvariga besvarar strukturdelen före hygienronden. I denna del besvarar verksamheten frågor som rör A. Personal B. Vård C. Dokument; Riktlinjer/program/kunskapsunderlag som utgör stöd för praktiskt arbete ur ett smittförebyggande perspektiv D. Utrustning och lokaler Process Verksamhetsansvariga besvarar processdelen, tillsammans med hygiensjuksköterska och/eller hygienläkare, vid hygienronden. 1. Basala hygienrutiner 2. Rengöring, desinfektion och sterilisering 3. Medicintekniska produkter Hantering, förvaring och upphandling av MTP 4. Läkemedelsrum 5. Injektionsläkemedel 6. Blodprovtagning 7. Kärlkatetrar 8. Oxygenbehandling 9. Nebulisatorbehandling 10. Spirometri- och PEF mätning 11. Sårvård 12. Urinkateterbehandling 13. Rektoskopi 14. Gynekologisk undersökning 15. Öronundersökning 16. Liten kirurgi 17. Fotvård 18. Ny-/ombyggnation

21 4(19) Protokoll för vårdhygienisk standard i öppen vård Datum: Enhetens namn: Gamla stans vårdcentral Verksamhetsområde: Husläkar- och distriktssköt.- mottagning samt Närakut Huvudman: Gamla stans vårdcentral AB Ifylld av: Mall Kriisa Rose-Marie Landqvist Medverkande Verksamhetschef/ enhetschef: Pia Jansson von Vultee A. Personal Vilka personalkategorier arbetar på enheten? Sjuksköterskor Enhetschef/chefsjuksköterska /motsvarande: Ja Nej Om ja, ange antal Antal mottagningbesök/dag Annan deltagare. Bengt Jansson, adm Lena Wannerberg, dsk Antal hembesök/ dag Hygienläkare och Hygiensjuksköterska: Enl ovan Kommentar Distriktssköterskor 1 12 hemsjukvårdspatienter; huvudsakligen läkemedelsdelning, en såromläggning Barnmorskor Barnsjuksköterskor Undersköterskor Barnsköterskor Distriktsläkare/husläkare/ specialist i allmänmedicin Övriga specialistläkare läkare arbetar på mottagn inkl närakuten Vid besöket 1 spec i allm med AT/ST läkare Vik. Läkare/ Stafettläkare Vid besöket 2 vik leg läk på mottagningen Fotvårdsterapeut Övriga specialistfunktioner 1 heltid+1 deltid psykolog Andra personalkategorier i Receptionist= vik med stud x patientnära arbete flera Finns rutiner för nyanställning där hälsodeklaration ingår? Finns rutiner för MRSAodling Otydlig redovisning vid förfrågan av anställd personal med riskfaktorer vid smittspårning? Finns rutiner för MRSAodling Otydlig redovisning vid förfrågan av anställd personal efter tjänstgöring/besök vid vårdinrättning utomlands?

22 5(19) Finns rutiner vid stick/skärskador /exponering för blod? B. Vård Upptagningsområde/ listade patienter Antal invånare Uppger en förekommen stickskada, då prover togs på mottagn för HIV-, och hepatit B och C-diagostik. Endast intern avvikelse, anmälan har inte skett till FK eller AMV. Antal listade Total antal besök på mottagning/ vecka Kommentar 1670 Samt spontana besök på mottagning dagtid och på Närakuten kvällar och helger av inte listade patienter Arbetar personalen enbart dagtid? Dsk arbetar endast må-fred dagtid. Läkare och med.stud (=receptionsuppgifter) arbetar dagtid, kvällar och helger. Ja Nej Total antal besök i Kommentar hemsjukvården/ vecka Bedriver ni hemsjukvård? Fr a dsk, läkare gör enstaka hembesök Bedriver ni jourverksamhet? Finns rum enbart avsedda för undersökning/ behandling? Finns expeditioner där patienter inte tas emot? Finns kombination av exp och undersökning/behandlingsrum? Finns undersökningsrum med separat entré för pat med luftburen smitta? Via Närakut i samma lokal till kl 22 vardagskvällar och helger kl Ja Nej Om ja, ange antal rum Kommentar Läkarexpeditioner, labrummet och dskexpedition används 1 1 stort rum för administratör läkarexp, 1 dskexp, 2 samtalsrum för psykolog. Läkar- och dskexp delas under öppethållandet av flera anställda. 1 labrum: provtagn, laboratorieverksamhet, läkemedelsförråd/rum, EKG, inhalationsverksamhet, liten kirurgi, förrådshållning för medicinsk teknisk utrustning på öppna hyllor (inkl sterila produkter). Provförvaring sker i LM-kylskåp. Se sammanfattning Ja Nej Om ja, har det här rummet toalett? Kommentar Kan patient med diarré anvisas egen toalett? Finns observationsplatser? Ja Nej Om ja, ange antal rum Ange antal sängar per rum Kommentar

23 6(19) Utrymmen för patienter Antal Kommentar Toaletter 1 Ofräscht, synlig rörrost, ingen toalettpappershållare, smutsigt glasbord Väntrum Möbler med textilklädsel, slitet parkettgolv med öppna springor i olika storlekar, golvmattor. Väntrummet gränsar till öppen receptionsdisk samt ett öppet personalutrymme. Utrymmen för personal Finns omklädningsrum för Ja personal? Finns separat toalett för personal? Nej Kommentar Omklädning sker på resp exp, där privata kläder hänger öppet. Uppsamling av orena arbetskläder beskrevs otydligt Kombinerad med dusch C.Dokument C1. Basala hygienrutiner Status Kommentar Handbok för hälso- och sjukvård: Basala hygienrutiner och personlig hygien SOSFS 2007:19 (M) Basal hygien inom hälso- och sjukvården PM Basala hygienrutiner i Vårdprogram för meticillinresistenta S. aureus Basala hygienrutiner AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker Personlig skyddsutrustning ( 15 och 16) Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Desinfektion av hud och slemhinnor. Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka. Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/ regioner och kommuner. Socialstyrelsens författningssamling. Landstingsövergripande styrdokument, tvingande. Rådgivande dokument på vårdhygiens hemsida. Arbetsmiljöverkets författningssamling Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Författningen var inte aktuell och känd för någon av de tre tjänstgörande läkarna, inte heller för administratören Inte känd Inte känd för verksamhetschefen. De två vikarierande läkarna helt oinformerade om aktuella svenska bestämmelser och har saknat introduktion och handledning kring vägledande vårdhygieniska dokument/handlingsprogram aktuella inom SLL. Framkom inte något om lokala vägledande dokument rörande vårdhygieniska rutiner. C2. Rengöring/ Desinfektion/ Sterilisering Handbok för hälso- och sjukvård: Värmedesinfektion Kemisk desinfektion Status Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/ regioner och kommuner. Kommentar Kan inte vara kända med tanke på de brister och produktval som uppmärksammades - se sammanfattningl

24 7(19) SIS HB 600 Steriliseringsprocessen. Validering och rutinkontroll inom svensk hälso/sjuk- och tandvård. xwww.socialstyrelsen.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården samt tandvården Desinfektion av ytor och föremål Anvisningar för skötsel och handhavande av medicinteknisk utrustning. Riktlinjer för hur steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter skall kontrolleras i hälso- och sjukvård. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Tillverkarens anvisningar. Anmärkningsvärda brister i den hygieniska hanteringen av medicinsktekniska produkter se sammanfattning Anmärkningsvärda brister i den hygieniska hanteringen av medicinsktekniska produkter se sammanfattning Saknas helt se ovan o sammanfattning Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka Med tanke på förekomna brister, måste kännedom saknas om dokumenten? Se ovan? Framgick inte C3. Medicintekniska produkter (MTP) Status Kommentar Handbok för Hälso-och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) MTP med specificerad mikrobiell renhet MTP. Hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Socialstyrelsens författningssamling. Se ovan Se ovan Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården samt tandvården Medicintekniska produkter från ett vårdhygieniskt perspektiv - förutsättningar och krav Svensk förening för vårdhygien: Lagerhållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad till och inom hälso/sjuk och tandvård Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Riktlinjer. Se ovan Se ovan Har enhetens ledning kännedom om Se ovan ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till Se ovan; vik läkare saknar introduktion och handledning

25 8(19) dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka. Framgick inte C4. Läkemedelsrum Status Kommentar Handbok för hälso- och sjukvård Läkemedel Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kännedom framgick inte Inget separat läkemedelsrum finns. Läkemedelskåp och läkemedelskylskåp i labrummet samt öppen förvaring av patientläkemedel hos dsk. Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka Framgick inte Framgick inte Framgick inte C5-7. Injektioner/Blodprovtagning/ Kärlkateter Handbok för Hälso- och sjukvård Blodburen smitta Huddesinfektion Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal Perifer venkateter Central venkateter Subkutan venport Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Desinfektion av hud och slemhinnor Desinfektion av ytor och föremål Infartsrelaterade infektioner i blodbanorna Blodburen smitta SOSFS 2005:16 (M) Hantering av smittförande avfall från Hälsooch sjukvården. AFS 2005:1 Smittförande/Stickande/Skärande ( 13, 16 och 22 med bilagor a och b) Personlig skyddsutrustning ( 15 och 16) Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) Status Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Framgick inte Framgick inte Kommentar Framgick inte, särskilt med tanke på synlig hantering av punktionssäkra behållare för stickande- och skärande avfall som var överfulla och i ett fall utgjordes av plastpåse i kartong Se ovan då ett fall av stickskada relaterades på direkt förfrågan om skadeförekomst. Anmälan för anställd till FK och AMV gjordes inte. Handsktillgång bristfällig mm, Se sammanfattning

26 9(19) Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka x Framgick inte Framgick inte Framgick inte C8-10. Oxygenbehandling/ Nebulisatorbehandling/Spirometri Status Kommentar Handbok för Hälso- och sjukvård Oxygenbehandling Andningsvård, inhalationsteknik och nebulisering samt hjälpmedel/ utrustning Legionella Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Vårdrelaterade pneumonier Legionella i vården Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen.?? Anvisning för skötsel och handhavande av medicinteknisk utrustning. Tillverkarens anvisningar.? Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka??? C11. Sårvård Status Kommentar Handbok för Hälso- och sjukvård Sårbehandling Smitta och smittspridning MTP med specificerad mikrobiell renhet MTP. Hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler Värmedesinfektion Kemisk desinfektion Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvård samt tandvård Infektioner i sår och operationsområde efter operation Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Utifrån de brister som framkom saknas kännedom Utifrån de brister som framkom saknas kännedom

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Utarbetad av Nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunalt ansvar Omarbetad 2008 Bygger på SFSS protokoll från 1998, utarbetat av

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Vårdhygienska aspekter

Vårdhygienska aspekter Sidan 1 (18) September 2015 Vårdhygienska aspekter - för mottagningsverksamhet för vårdvalsområden inom somatisk specialistvård Lokaler som används för vård och omsorg ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef Datum: 2012-01-09 : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Stöd för utformning av hygienplan

Stöd för utformning av hygienplan Stöd för utformning av hygienplan Nedan följer en del tips och verktyg som är tänkta att vara till hjälp i arbetet med upprättandet av hygienplanen. En utmaning är att få förståelse och följsamhet till

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL INOM SKOLHÄLSAN Hantering och märkning av smittförande avfall som uppkommer i den kommunala hälso- och sjukvården regleras i Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI) Vårdhygien Stockholms län Vårdrelaterade infektioner (VRI) Mikael Stenhem Överläkare Vårdhygien Stockholms län Vårdhygien Stockholms län Målet med den här föreläsningen: Veta hur man skall agera för att

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Aseptik och hygien i hemmiljö Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Innehåll Infektionerna i hemmiljö Förebyggande av infektioner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Bärare

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen i kampen mot infektioner? Ökad antibiotikaresistens vad kan vi göra? Genom

Läs mer

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Gäller from 2009-09-01 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Eva-Karin Stenberg och Maria Claes HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Halmstads Kommun

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING I VÅRDARBETET ISBN 978-91-633-8059-4 2(10) 1 INLEDNING Den vanligaste

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar smittskydd@liv.se 2014-08-30 1 Lagtext Alla som bedriver vård har ansvar att ge god vård med god hygienisk standard. Finns skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Blodburen smitta i ett labperspektiv

Blodburen smitta i ett labperspektiv 1 Blodburen smitta i ett labperspektiv Equalis användarmöte 2014-03-06 Anders Samuelsson, hygienläkare, 2 Idag kommer jag att ta upp Blodburen/vävnadsburen smitta De vanligaste smittämnena Smittvägar Överföring

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

2010-07-27 Vv 160/2010. Riktlinje för hygien och smittförande avfall i Örebro kommun

2010-07-27 Vv 160/2010. Riktlinje för hygien och smittförande avfall i Örebro kommun 2010-07-27 Vv 160/2010 Riktlinje för hygien och smittförande avfall i Örebro kommun Innehållsförteckning Basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården...3 Syfte...3 Handhygien desinfektion av händer

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner Revisionsrapport Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner Övertorneå kommun Hans Rinander Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning, besvarande av revisionsfrågan 2 2. Inledning

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset)

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) Detta PM fokuserar framför allt på de vårdhygieniska riktlinjerna. För ytterligare information var god se Socialstyrelsens Rekommendation

Läs mer

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län Detta handlingsprogram är en reviderad version av dokumentet CHK 2/2005 med samma

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Postoperativa enheter VÅRDHYGIEN SKÅNE

Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Postoperativa enheter VÅRDHYGIEN SKÅNE Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningar och postoperativa enheter är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet med patienter med

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten 2006-07 Hygieninstruktioner på intranätet Hygieniska sfären stänksfären i behandlingsrummet Checklista för behandlingsrum Basala hygienrutiner - Klädregler Basala

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer