Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (8) p [] TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Jan-Olov Wiklund Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas förvaltningens förslag till beslut om förtida upphörande av det avtal som tecknats med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Bolaget har i uppdrag att bedriva vården enligt den för verksamheten fastställda regelboken, men i de granskningar som genomförts av förvaltningen och BDO Consulting Group AB påvisas mycket allvarliga anmärkningar som ger stöd för en uppsägning av avtalet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Granskning i särskilt syfte avseende kassaregistreringar och journaldokumentation Gamla Stans Vårdcentral AB, Rapport från BDO Consulting Group AB. Bilaga 1 Protokoll Hygienrond Gamla Stans Vårdcentral Bilaga 2 Ärendets beredning Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse City. Förslag till beslut Sjukvårdsutskott City beslutar att att att avtalet med Gamla Stans Vårdcentral AB sägs upp till omedelbart upphörande ge förvaltningen i uppdrag att verkställa uppsägningen av nämnda avtal förklara beslutet omedelbart justerat Förvaltningens motivering till förslaget Allmän information om mottagningen, bakgrundsinformation och motiv för den genomförda granskningen Stockholms läns landsting har tecknat avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Verksamheten

2 2 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN startade och ska bedrivas i enlighet med den regelbok som är fastställd för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. I dag är ca personer listade vid mottagningen. I landstingets listningssystem finns en specialist i allmänmedicin registrerad. Denna läkare är också verksamhetschef för mottagningen. Mottagningen är belägen på Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan. Gamla Stans Vårdcentral AB har planerad mottagningsverksamhet 5 dagar per helgfri vecka. Därutöver bedriver man egen närakut på vardagar och mellan lördag, söndag och helgdagar. I samma lokaler som husläkarmottagningen bedriver Gamla Stans Vårdcentral AB även företagshälsovård och en så kallad småbarnsmottagning. Dessa verksamheter bedrivs helt privat utan avtal med landstinget. Kontroll av företagets ekonomi visar att Gamla Stans Vårdcentral AB har stora problem med att sköta sin ekonomi. De är C-ratade hos företaget AAA Soliditet, vilket är det sämsta kreditbetyget. Gamla Stans Vårdcentral AB har även underlåtit att lämna bokslut till Bolagsverket. Företaget har regelbundet under åren brustit i att betala räkningar i tid vilket har lett till betalningsanmärkningar. Vid ett flertal tillfällen har företaget misskött sina skatteinbetalningar vilket inneburit restföring av dessa hos Kronofogdemyndigheten. Vid kontroll fanns 16 betalningsanmärkningar registrerade på företaget på sammanlagt kronor varav över avser skattekontot. Till detta kommer ytterligare en skuld på kronor till mottagningens leverantör av laboratorietjänster, Unilabs AB, som nyligen har begärt ett betalningsföreläggande. Gamla Stans Vårdcentral AB har även haft en skuld till landstinget motsvarande drygt kronor. Denna skuld betalades inte trots flera påminnelser och krav hos Kronofogdemyndigheten. Slutligen genomförde förvaltningen en kvittning av beloppet mot utförda vårdtjänster. Företagets ekonomiska situation är sådan att man idag inte skulle få en auktorisationsansökan beviljad. Förvaltningen genomförde en första uppföljning av Gamla Stans Vårdcentral i mitten av december 2008, ca ett halvår efter verksamhetens driftstart. Med anledning av att de inte uppfyllde de krav som angavs i regelboken för husläkarverksamhet tillsändes Gamla Stans Vårdcentral AB ett rekommenderat anmaningsbrev i september 2009, vilket hämtades ut först efter en påminnelse av förvaltningen. Några av åtgärdspunkterna i anmaningsbrevet åtgärdades inte av vårdgivaren och ytterligare ett anmaningsbrev överlämnades i februari Den påtalade bristen åtgärdades efter detta.

3 3 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningen har i den löpande kontrollen av verksamheten vid Gamla stans Vårdcentral identifierat avvikelser i verksamheten. Till detta kommer även att vårdcentralens personal och patienter kontaktat förvaltningen och påtalat brister i verksamheten. Gamla Stans Vårdcentral har en mycket hög andel registreringar av flera besök per patient och dag, som i det följande benämns som dubbelregistreringar. En hög andel dubbelregistreringar kan vara en indikation på förekomst av oegentligheter i verksamhetsrapporteringen eller en indikation på att vårdgivaren har bristande kunskaper om hur verksamhetsrapporteringen skall kvalitetssäkras. Gamla Stans Vårdcentral har i förhållande till andra husläkarmottagningar en hög andel psykosociala besök på mottagningen. Av det totala antalet besök utgjorde de psykosociala besöken 21 procent under I länet var motsvarande andel 2 procent. Detta förhållande aktualiserar frågeställningar om det faktiska innehållet i de psykosociala besöken och i vilket utsträckning de besök som görs är medicinskt motiverade. Gamla stans Vårdcentral AB har tidigare haft en auktorisering för att bedriva barnhälsovård. På grund av att man inte uppnådde kravet på antal listade barn upphörde denna auktorisering att gälla Därefter har man bedrivit en så kallad småbarnsmottagning som man utåt marknadsfört som en BVC - mottagning. Verksamheten bedrevs enligt verksamhetsledningen helt privat och utan ersättning från vare sig föräldrarna eller landstinget. På grund av tidigare nämnda brister i verksamhetsrapporteringen bedömde förvaltningen att det fanns en risk att besök på småbarnsmottagningen fakturerades landstinget. Sammantaget bedömde förvaltningen att de redovisade avvikelserna var av sådan omfattning och karaktär att det motiverade en fördjupad granskning. BDO Consulting Group AB gavs i uppdrag att genomföra en granskning med huvudsyftet att granska den medicinska kvalitén i uppdraget samt kontrollera att mottagningens besöksregistreringar görs i enlighet med gällande registreringanvisningar. Journalgranskningen omfattade 566 kassaregistrerade besök hos 141 patienter under perioden januari 2010 till juni 2011.

4 4 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Grund för uppsägning av avtalet Den granskning som BDO genomförde visade att det vid Gamla stans vårdcentral finns mycket allvarliga brister gällande patientsäkerheten och verksamhetsrapporteringen. Se bilaga 1. Utöver denna granskning genomfördes även en hygienrond vid vårdcentralen som identifierade mycket allvarliga brister när det gäller vårdhygienisk standard. Se bilaga 2. De identifierade bristerna har redovisats för företaget, som också har getts möjlighet att inkomma med kommentarer till avvikelserna. Patientuppgifter har även lämnats till verksamhetschefen och dessa har enligt förvaltningen gett företaget goda möjligheter att själva kontrollera de brister som identifierats under granskningen. Förvaltningen har efter de nämnda granskningarna genomfört en fördjupad kontroll av företagets ekonomi och mottagningens besöksregistreringar. Av de brister som påtalas i revisionsrapporten från BDO vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande: I behandlingen av patienter som är ordinerade det blodförtunnande medlet Waran konstateras dålig ordning och överskådlighet samt bristande dokumentation och signering av provsvar och ordinationer. Detta har lett till allvarliga hot mot patientsäkerheten i minst två väl beskrivna patientfall. Det finns vid flera tillfällen journalanteckningar gjorda i verksamhetschefens namn under dennes sammanhängande ledighet. Dessa journalanteckningar har tillkommit genom att annan personal använt verksamhetschefens inloggningsuppgifter. Journalanteckningarna är därefter signerade av verksamhetschefen vid ett senare tillfälle. Förvaltningen kan inte utesluta att detta har skett i syfte att dölja att mottagningen under aktuell läkares frånvaro, i strid mot regelboken, saknat bemanning av specialist i allmänmedicin. En stor del av de kassaregistrerade besöken saknar journaldokumentation. Av 566 granskade besök saknas journalanteckning i 123 fall vilket motsvarar 22 procent av besöken. Detta innebär enligt förvaltningen en allvarlig patientsäkerhetsrisk och att besök som fakturerats landstinget saknar journaldokumentation. Signering av journalanteckning saknas i mycket stor omfattning. Av SOSFS 2008:14 3 framgår att Vårdgivaren skall säkerställa att det finns rutiner för signering av journalhandling och för bekräftelse

5 5 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN av åtgärder som rör patientens vård och behandling. Kravet på signering infördes av patientsäkerhetsskäl i patientjournallagen som gällde tidigare. Patientsäkerheten är mycket viktig och det faktum att det saknas signering av ca 1/3 av alla journalanteckningar är en allvarlig avvikelse. Närakuten vid Gamla Stans Vårdcentral bemannas ofta av läkare utan specialistkompetens i allmänmedicin eller inom annan specialitet. Det saknas också fungerande rutiner för hur specialistkompetent läkare med bakjoursansvar kan kontaktas när så är nödvändigt. När verksamhetschefen är ledig saknas en tydlighet kring vem som innehar det medicinska ledningsansvaret på mottagningen. Efter den genomförda revisionen har vårdgivaren inlämnat odaterade skriftliga rutiner till förvaltningen. Emellertid bedöms dessa som mycket bristfälliga. En mycket stor del av patientbesöken har dubbelregistrerats i kassan. Av 115 dubbelregistrerade besök hos 25 patienter saknades det journalanteckning vid 56 tillfällen vilket motsvarar 49 procent av besöken. I dessa fall går det då inte att i journalen utläsa om och i så fall skälet till att patienten varit på mottagningen flera gånger samma dag. Som mest har vid granskningen noterats fem kassaregistrerade besök samma dag. Vid granskningen framkommer det att ett stort antal besök registrerats i husläkarmottagningens kassa vid besök på den så kallade småbarnsmottagningen. Därmed kan konstateras att besök på småbarnsmottagningen har fakturerats landstinget trots verksamhetsledningens försäkran att verksamheten bedrevs helt privat. Därtill kommer allvarliga kvalitetsbrister i verksamheten. Exempelvis är det vanligt att det saknas läkarundersökningar vid de åldrar som ingår i ett ordinarie BVC-program. Det är också vanligt att det saknas dokumentation om vaccinationer givits i enlighet med ordinarie BVC-program eller varför man avstått från vaccinering. Det är enligt förvaltningen mycket allvarligt om föräldrar tror att barnet får vaccinering i enlighet med BVC-program om så inte är fallet. Efter genomförd granskning har småbarnsmottagningen stängts. Gamla stans vårdcentral AB:s huvudförklaring till de identifierade avvikelserna i verksamhetsrapporteringen är att mottagningen har fel i överföringen av kassafilen till landstingets centrala system. Förvaltningen har därför genomfört en fördjupad granskning av mottagningens samtliga besöksregistreringar under perioden januari t.o.m. juli Efter denna granskning kan konstateras att ca 12 procent av mottagningens kassaregistreringar är felaktiga och har i många fall genererat fel ersättning

6 6 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN till Vårdgivaren. Förvaltningen har under granskningen också konstaterat att mottagningen inte har följt de registreringsanvisningar som gäller för verksamheten. Därmed kan konstateras att vårdgivaren på ett allvarligt sätt har åsidosatt sina skyldigheter att lämna en korrekt verksamhetsredovisning till landstingets centrala system som grund för utbetalning av ersättning till mottagningen. Som tidigare nämnts har Gamla stans vårdcentral AB stora problem med att sköta sin ekonomi. Enligt förvaltningens bedömning är problemen av omfattningen att fara för obestånd föreligger. Förvaltningen har i denna bedömning särskilt tagit fasta på att man misskött sina skatteinbetalningar och den aktuella skuld som företaget har hos Unilabs AB. Förvaltningen kontaktade den Unilabs AB och då framkom att man har en tvist med Gamla Stans Vårdcentral AB om betalningar för utförda tjänster. Unilabs AB har därför lämnat in en begäran om betalningsföreläggande och inkasso för en skuld på kronor. Unilabs AB utför ändå, som man utryckte det, av etiska skäl analyserna trots att man inte får betalt. Detta förhållande är enligt förvaltningen ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. För mottagningens patienter innebär det att nödvändiga analyser löper stor risk att inte bli genomförda på grund av att vårdgivaren inte tar sitt kostnadsansvar. Då verksamheten inte får någon kredit kan också det få till följd att övriga leveranser av medicinsk teknisk utrustning och apoteksvaror uteblir. Under tiden för BDO:s granskning av mottagningen iakttogs brister inom vårdhygien som kan innebära en ökad risk för att patienter skall drabbas av vårdrelaterad infektion. Hygienrond genomfördes därför av Vårdhygien Stockholm. Av de brister som påtalades efter hygienronden vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande: Det finns bristande kunskap och planering av verksamheten ur hygienisk synpunkt i förhållande till befintliga lagar och bestämmelser som berör en säker patientverksamhet och arbetsmiljö för personalen. Verksamheten har bristande kunskaper och rutiner för hur olika medicinsktekninska produkter som saxar, peanger, nålförare skall rengöras och desinfekteras för att nå steril renhetsgrad för att användas vid lilla kirurgin. De hygienförhållanden som observerades under granskningen kan allvarligt hota patientens hälsa och särskilt påtalades då mottagningens kirurgiska verksamhet. Som omedelbar åtgärd efter det att förvaltningen tagit del av protokollet från hygienronden beslutade förvaltningens chefsläkare

7 7 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN att omedelbart stoppa den kirurgiska verksamheten vid mottagningen. Övriga resultat från den genomförda granskningen I regelboken för husläkarverksamhet anges att behandlingar gällande psykosociala insatser bör i genomsnitt bör omfatta fyra till fem samtal per patient. Förvaltningen kan konstatera att de psykosociala insatser som bedrivs vid Gamla stans vårdcentral kraftigt avviker fån denna inriktning och sannolikt är detta förklaringen till den höga andelen psykosociale besök på mottagningen. Sammanfattande kommentar Förvaltningen har i detta tjänstutlåtande redovisat mycket allvarliga brister vid Gamla stans vårdcentral när det gäller patientsäkerheten och verksamhetsrapporteringen. Därtill kommer vårdgivarens ekonomiska situation som enligt förvaltningen är av den omfattningen att fara för obestånd föreligger. Förvaltningen kan därmed konstatera att Gamla stans vårdcentral AB i väsentliga avseenden har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet, vilket motiverar att avtalet sägs upp till omedelbart upphörande. De brister som har identifierats är i många avseenden också i strid mot gällande författningar och en anmälan kommer därför att göras till Socialstyrelsen. Verkställande av uppsägningen Om förvaltningens förslag till ett förtida upphörande av avtalet godkänns är det av stor vikt att de listade personerna får information om att verksamheten vid mottagningen upphör och möjligheten att göra ett nytt val av husläkarmottagning. Förvaltningen kan i föreliggande ärende inte fastställa den exakta tidpunkten för avtalets upphörande. Emellertid är förvaltningens inriktning att avtalet ska upphöra så snart som möjligt efter sjukvårdutskottets beslut. Därför föreslås att förvaltningen efter sjukvårdsutskottets beslut ges i uppdrag att verkställa den beslutade uppsägningen, inkluderande bl.a. att fastställa tidpunkten för avtalets upphörande. Ekonomiska konsekvenser Det föreslagna beslutet innebär att mottagningens listade patienter övertas av andra husläkarmottagningar. Förvaltningens bedömning är därför att förslaget inte innebär några ekonomiska konsekvenser. Konsekvenser för patientsäkerhet Förvaltningens förslag till beslut innebär mot bakgrund av det som redovisats i revisorsrapporten och hygienprotokollet förbättringar av patientsäkerheten. Förvaltningen vill i detta avseende särskilt påpeka det allvarliga i de brister som påtalats gällande avsaknad av allmänmedicinsk kompetens under verksamhetschefens ledighetsperioder och under

8 8 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN närakutens öppettider samt de risker vid kirurgiska ingrepp som nuvarande hygienförhållande innebär. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård De föreslagna besluten innebär inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård. Efter stängningen av mottagningen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett stort utbud av husläkarverksamhet i kringliggande stadsdelar som väl kommer att tillgodose de listade personernas behov av husläkarverksamhet. Miljökonsekvenser De föreslagna besluten innebär inga miljökonsekvenser. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1(19) Protokoll för vårdhygienisk standard i öppen vård Hygienrond vid Gamla stans vårdcentral AB Lilla Nygatan 13, 1 tr Hygienronden har skett på uppdrag från Peter Lundqvist, enhetschef vid Avdelningen för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

19 2(19) I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) slås fast att (2 a ) Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vidare säger Hälso- och sjukvårdslagen (2 e ) Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Genom Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19 (M)) finns lagstadgade krav beträffande vårdpersonalens klädsel, handhygien och användning av handskar och skyddsförkläde/skyddsrock. Ovan nämnd lagstiftning har som mål att ge patienten en säker vård där man vidtagit evidensbaserade åtgärder för att undvika vårdrelaterade infektioner och smittspridning, dvs. en vård med god hygienisk standard. Ett hjälpmedel för att bedöma den vårdhygieniska standarden är att upprätta ett Protokoll för vårdhygienisk standard. I detta ingår att verksamhetsansvariga tillsammans med hygiensjuksköterska och/eller hygienläkare genomför en hygienrond. Syftet med protokollet är att beskriva den vårdhygieniska kvaliten på enheten samt att identifiera brister som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos patienter och/eller personal. Målet med protokollet är att få ett underlag för att säkerställa att vården vid enheten har en god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.

20 3(19) Struktur Verksamhetsansvariga besvarar strukturdelen före hygienronden. I denna del besvarar verksamheten frågor som rör A. Personal B. Vård C. Dokument; Riktlinjer/program/kunskapsunderlag som utgör stöd för praktiskt arbete ur ett smittförebyggande perspektiv D. Utrustning och lokaler Process Verksamhetsansvariga besvarar processdelen, tillsammans med hygiensjuksköterska och/eller hygienläkare, vid hygienronden. 1. Basala hygienrutiner 2. Rengöring, desinfektion och sterilisering 3. Medicintekniska produkter Hantering, förvaring och upphandling av MTP 4. Läkemedelsrum 5. Injektionsläkemedel 6. Blodprovtagning 7. Kärlkatetrar 8. Oxygenbehandling 9. Nebulisatorbehandling 10. Spirometri- och PEF mätning 11. Sårvård 12. Urinkateterbehandling 13. Rektoskopi 14. Gynekologisk undersökning 15. Öronundersökning 16. Liten kirurgi 17. Fotvård 18. Ny-/ombyggnation

21 4(19) Protokoll för vårdhygienisk standard i öppen vård Datum: Enhetens namn: Gamla stans vårdcentral Verksamhetsområde: Husläkar- och distriktssköt.- mottagning samt Närakut Huvudman: Gamla stans vårdcentral AB Ifylld av: Mall Kriisa Rose-Marie Landqvist Medverkande Verksamhetschef/ enhetschef: Pia Jansson von Vultee A. Personal Vilka personalkategorier arbetar på enheten? Sjuksköterskor Enhetschef/chefsjuksköterska /motsvarande: Ja Nej Om ja, ange antal Antal mottagningbesök/dag Annan deltagare. Bengt Jansson, adm Lena Wannerberg, dsk Antal hembesök/ dag Hygienläkare och Hygiensjuksköterska: Enl ovan Kommentar Distriktssköterskor 1 12 hemsjukvårdspatienter; huvudsakligen läkemedelsdelning, en såromläggning Barnmorskor Barnsjuksköterskor Undersköterskor Barnsköterskor Distriktsläkare/husläkare/ specialist i allmänmedicin Övriga specialistläkare läkare arbetar på mottagn inkl närakuten Vid besöket 1 spec i allm med AT/ST läkare Vik. Läkare/ Stafettläkare Vid besöket 2 vik leg läk på mottagningen Fotvårdsterapeut Övriga specialistfunktioner 1 heltid+1 deltid psykolog Andra personalkategorier i Receptionist= vik med stud x patientnära arbete flera Finns rutiner för nyanställning där hälsodeklaration ingår? Finns rutiner för MRSAodling Otydlig redovisning vid förfrågan av anställd personal med riskfaktorer vid smittspårning? Finns rutiner för MRSAodling Otydlig redovisning vid förfrågan av anställd personal efter tjänstgöring/besök vid vårdinrättning utomlands?

22 5(19) Finns rutiner vid stick/skärskador /exponering för blod? B. Vård Upptagningsområde/ listade patienter Antal invånare Uppger en förekommen stickskada, då prover togs på mottagn för HIV-, och hepatit B och C-diagostik. Endast intern avvikelse, anmälan har inte skett till FK eller AMV. Antal listade Total antal besök på mottagning/ vecka Kommentar 1670 Samt spontana besök på mottagning dagtid och på Närakuten kvällar och helger av inte listade patienter Arbetar personalen enbart dagtid? Dsk arbetar endast må-fred dagtid. Läkare och med.stud (=receptionsuppgifter) arbetar dagtid, kvällar och helger. Ja Nej Total antal besök i Kommentar hemsjukvården/ vecka Bedriver ni hemsjukvård? Fr a dsk, läkare gör enstaka hembesök Bedriver ni jourverksamhet? Finns rum enbart avsedda för undersökning/ behandling? Finns expeditioner där patienter inte tas emot? Finns kombination av exp och undersökning/behandlingsrum? Finns undersökningsrum med separat entré för pat med luftburen smitta? Via Närakut i samma lokal till kl 22 vardagskvällar och helger kl Ja Nej Om ja, ange antal rum Kommentar Läkarexpeditioner, labrummet och dskexpedition används 1 1 stort rum för administratör läkarexp, 1 dskexp, 2 samtalsrum för psykolog. Läkar- och dskexp delas under öppethållandet av flera anställda. 1 labrum: provtagn, laboratorieverksamhet, läkemedelsförråd/rum, EKG, inhalationsverksamhet, liten kirurgi, förrådshållning för medicinsk teknisk utrustning på öppna hyllor (inkl sterila produkter). Provförvaring sker i LM-kylskåp. Se sammanfattning Ja Nej Om ja, har det här rummet toalett? Kommentar Kan patient med diarré anvisas egen toalett? Finns observationsplatser? Ja Nej Om ja, ange antal rum Ange antal sängar per rum Kommentar

23 6(19) Utrymmen för patienter Antal Kommentar Toaletter 1 Ofräscht, synlig rörrost, ingen toalettpappershållare, smutsigt glasbord Väntrum Möbler med textilklädsel, slitet parkettgolv med öppna springor i olika storlekar, golvmattor. Väntrummet gränsar till öppen receptionsdisk samt ett öppet personalutrymme. Utrymmen för personal Finns omklädningsrum för Ja personal? Finns separat toalett för personal? Nej Kommentar Omklädning sker på resp exp, där privata kläder hänger öppet. Uppsamling av orena arbetskläder beskrevs otydligt Kombinerad med dusch C.Dokument C1. Basala hygienrutiner Status Kommentar Handbok för hälso- och sjukvård: Basala hygienrutiner och personlig hygien SOSFS 2007:19 (M) Basal hygien inom hälso- och sjukvården PM Basala hygienrutiner i Vårdprogram för meticillinresistenta S. aureus Basala hygienrutiner AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker Personlig skyddsutrustning ( 15 och 16) Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Desinfektion av hud och slemhinnor. Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka. Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/ regioner och kommuner. Socialstyrelsens författningssamling. Landstingsövergripande styrdokument, tvingande. Rådgivande dokument på vårdhygiens hemsida. Arbetsmiljöverkets författningssamling Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Författningen var inte aktuell och känd för någon av de tre tjänstgörande läkarna, inte heller för administratören Inte känd Inte känd för verksamhetschefen. De två vikarierande läkarna helt oinformerade om aktuella svenska bestämmelser och har saknat introduktion och handledning kring vägledande vårdhygieniska dokument/handlingsprogram aktuella inom SLL. Framkom inte något om lokala vägledande dokument rörande vårdhygieniska rutiner. C2. Rengöring/ Desinfektion/ Sterilisering Handbok för hälso- och sjukvård: Värmedesinfektion Kemisk desinfektion Status Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/ regioner och kommuner. Kommentar Kan inte vara kända med tanke på de brister och produktval som uppmärksammades - se sammanfattningl

24 7(19) SIS HB 600 Steriliseringsprocessen. Validering och rutinkontroll inom svensk hälso/sjuk- och tandvård. xwww.socialstyrelsen.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården samt tandvården Desinfektion av ytor och föremål Anvisningar för skötsel och handhavande av medicinteknisk utrustning. Riktlinjer för hur steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter skall kontrolleras i hälso- och sjukvård. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Tillverkarens anvisningar. Anmärkningsvärda brister i den hygieniska hanteringen av medicinsktekniska produkter se sammanfattning Anmärkningsvärda brister i den hygieniska hanteringen av medicinsktekniska produkter se sammanfattning Saknas helt se ovan o sammanfattning Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka Med tanke på förekomna brister, måste kännedom saknas om dokumenten? Se ovan? Framgick inte C3. Medicintekniska produkter (MTP) Status Kommentar Handbok för Hälso-och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) MTP med specificerad mikrobiell renhet MTP. Hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Socialstyrelsens författningssamling. Se ovan Se ovan Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården samt tandvården Medicintekniska produkter från ett vårdhygieniskt perspektiv - förutsättningar och krav Svensk förening för vårdhygien: Lagerhållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad till och inom hälso/sjuk och tandvård Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Riktlinjer. Se ovan Se ovan Har enhetens ledning kännedom om Se ovan ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till Se ovan; vik läkare saknar introduktion och handledning

25 8(19) dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka. Framgick inte C4. Läkemedelsrum Status Kommentar Handbok för hälso- och sjukvård Läkemedel Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kännedom framgick inte Inget separat läkemedelsrum finns. Läkemedelskåp och läkemedelskylskåp i labrummet samt öppen förvaring av patientläkemedel hos dsk. Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka Framgick inte Framgick inte Framgick inte C5-7. Injektioner/Blodprovtagning/ Kärlkateter Handbok för Hälso- och sjukvård Blodburen smitta Huddesinfektion Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal Perifer venkateter Central venkateter Subkutan venport Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Desinfektion av hud och slemhinnor Desinfektion av ytor och föremål Infartsrelaterade infektioner i blodbanorna Blodburen smitta SOSFS 2005:16 (M) Hantering av smittförande avfall från Hälsooch sjukvården. AFS 2005:1 Smittförande/Stickande/Skärande ( 13, 16 och 22 med bilagor a och b) Personlig skyddsutrustning ( 15 och 16) Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) Status Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Framgick inte Framgick inte Kommentar Framgick inte, särskilt med tanke på synlig hantering av punktionssäkra behållare för stickande- och skärande avfall som var överfulla och i ett fall utgjordes av plastpåse i kartong Se ovan då ett fall av stickskada relaterades på direkt förfrågan om skadeförekomst. Anmälan för anställd till FK och AMV gjordes inte. Handsktillgång bristfällig mm, Se sammanfattning

26 9(19) Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka x Framgick inte Framgick inte Framgick inte C8-10. Oxygenbehandling/ Nebulisatorbehandling/Spirometri Status Kommentar Handbok för Hälso- och sjukvård Oxygenbehandling Andningsvård, inhalationsteknik och nebulisering samt hjälpmedel/ utrustning Legionella Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Vårdrelaterade pneumonier Legionella i vården Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen.?? Anvisning för skötsel och handhavande av medicinteknisk utrustning. Tillverkarens anvisningar.? Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka??? C11. Sårvård Status Kommentar Handbok för Hälso- och sjukvård Sårbehandling Smitta och smittspridning MTP med specificerad mikrobiell renhet MTP. Hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler Värmedesinfektion Kemisk desinfektion Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvård samt tandvård Infektioner i sår och operationsområde efter operation Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Utifrån de brister som framkom saknas kännedom Utifrån de brister som framkom saknas kännedom

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Utarbetad av Nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunalt ansvar Omarbetad 2008 Bygger på SFSS protokoll från 1998, utarbetat av

Läs mer

Vårdhygienisk standard - Instrument för utvärdering genom självskattning. Formulär

Vårdhygienisk standard - Instrument för utvärdering genom självskattning. Formulär Vårdhygien Stockholms län Vårdhygienisk standard - Instrument för utvärdering genom självskattning. Formulär Självskattning genomförd vid Enhetens benämning. Vårdinriktning/Specialitet Verksamhetschef..

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning

Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (4) 2011-08-17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-09 HSN 0708-0855 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Linda Ottebjer Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Läs mer

Förtida upphörande av avtal med SBR Atroshi AB angående Nya Järva Vårdmottagning

Förtida upphörande av avtal med SBR Atroshi AB angående Nya Järva Vårdmottagning SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 200-2-08 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 200--25 HSN 0806-0893 Handläggare: Peter Lundqvist Förtida upphörande av avtal med SBR

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Skriftliga kommentarer till hygienrondsprotokollet

Skriftliga kommentarer till hygienrondsprotokollet 1 (3) Vårdhygien Stockholms län Skriftliga kommentarer till hygienrondsprotokollet Datum 2013-11-04 Tid 13.00-16.00 Plats Närvarande Edsbergs äldreboende, Ulrikas gård Maria Jeppsson verksamhetschef, Marie-Louise

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Hygienrutin Verksamhetschef Suzanne Wendahl 1 av 5 Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Smittspridning... 2 Smittsamhet... 2 Utbrott... 2 Kohortvård

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Vårdhygienska aspekter

Vårdhygienska aspekter Sidan 1 (18) September 2015 Vårdhygienska aspekter - för mottagningsverksamhet för vårdvalsområden inom somatisk specialistvård Lokaler som används för vård och omsorg ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV 1 (7) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier Basala hygienrutiner Dygnet runt För alla personalkategorier Vårdhygien Direkt 018-611 3902 Kan vårdrelaterade infektioner förekomma hos oss? Urinvägsinfektioner Diarréer Lunginflammationer Infartsinfektioner

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Blod och blodsmitta. Malin Järv Hygiensjuksköterska

Blod och blodsmitta. Malin Järv Hygiensjuksköterska Blod och blodsmitta Malin Järv Hygiensjuksköterska Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Hygienregler för Landstinget Dalarna Hygienregler för Landstinget Dalarna Dessa hygienregler gäller alla anställda vid Landstinget Dalarna. Reglerna fastställdes av Landstingsdirektören Ulf Hållmarker Ledningens ansvar Ansvaret för att dessa

Läs mer

Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgårder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg

Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgårder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 17 1 (3) HSN 1501-0184 Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Hygienombudet ansvarar för att besvara enkäten. Samtliga frågor besvaras ur ett avdelnings- /enhetsperspektiv.

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit 2012-03-26 1 (5) Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit Innehållsförteckning Förutsättningar... 1 Utbrott... 2 Handtvätt... 2 Dokumentation/information...

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada

Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2013-01-29 Faktaägare: Katarina Madehall, Hygiensjuksköterska vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordf medicinska kommittéen

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-12-08 1 (2) HSN 2016-4601 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Lätt att göra rätt. förhindra smitta på bästa sätt

Lätt att göra rätt. förhindra smitta på bästa sätt Lätt att göra rätt förhindra smitta på bästa sätt Lätt att göra rätt - förhindra smitta på bästa sätt Alla människor är bärare av mikroorganismer. I vårdmiljö möts många människor, vilket innebär en ökad

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare Dokumentnamn: Städ och rengöring Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2016-05-01 Städ och rengöring Goda städrutiner God städning är viktig för att minska mängden

Läs mer

Hygienkonferens våren 2012

Hygienkonferens våren 2012 Hygienkonferens våren 2012 Program Strama - vad har det med vårdhygien att göra? Astrid Danielsson Tvätt - hur hanteras ren och smutsig tvätt? Marianne Janson Förråd - hur hanteras förrådet och varorna?

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: Fast dat Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Lednings- och verksamhetsstöd,

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram 1 (5) Hygienregler för Landstinget i Östergötland Dessa hygienregler är utarbetade av Vårdhygien i samarbete med länets chefläkare. Reglerna är giltiga from 15 juni 2005 (reviderade senast december 2010)

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Vård- och omsorgsförvaltningen

Dokumentnamn Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentnamn Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Vård- och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-11-01 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal sidor

Läs mer

Vårdhygieniska Argument

Vårdhygieniska Argument Vårdhygieniska Argument Ibland är det svårt att övertyga medarbetare om vikten av att praktisera basala hygienrutiner och förhålla sig till rätta klädregler. Trots att det reglerat i en författning (bindande

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Smitta i vård och omsorg Bakterier Snälla bakterier Normalflora Elaka bakterier Snäll kan bli elak Resistenta

Läs mer

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg AFFE FASTER -FYFFE Förrådshållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef Datum: 2012-01-09 : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Multiresistenta bakterier (MRB) - vårdrutiner Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Gäller t o m Version Jan Smedjegård Smittskyddsläkare

Multiresistenta bakterier (MRB) - vårdrutiner Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Gäller t o m Version Jan Smedjegård Smittskyddsläkare 1 (8) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning/screeningrutiner... 2 6.1 Provtagningsanvisning... 2 6.2 Slutenvård - utlandsvårdad...

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Höggradigt rent och ren rutin

Höggradigt rent och ren rutin Höggradigt rent och ren rutin Solklart eller höggradigt förvirrat? Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner/ Enhetschef Sterilteknik/Danderyds

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Blodsmitta i vården Smitta via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor synligt blod Genom: Stick- eller skärskador. Rikliga mängder

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Stöd för utformning av hygienplan

Stöd för utformning av hygienplan Stöd för utformning av hygienplan Nedan följer en del tips och verktyg som är tänkta att vara till hjälp i arbetet med upprättandet av hygienplanen. En utmaning är att få förståelse och följsamhet till

Läs mer

Lokal anvisning 2005-02-16

Lokal anvisning 2005-02-16 1 (5) Titel Skydd mot blodburen smitta samt vård av patient med misstänkt eller konstaterad smitta Dokumenttyp Datum Lokal anvisning 2005-02-16 Utfärdare Elsy Wiksten Anna-Karin Olsson Blodsmitterutiner

Läs mer