Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (8) p [] TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Jan-Olov Wiklund Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas förvaltningens förslag till beslut om förtida upphörande av det avtal som tecknats med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Bolaget har i uppdrag att bedriva vården enligt den för verksamheten fastställda regelboken, men i de granskningar som genomförts av förvaltningen och BDO Consulting Group AB påvisas mycket allvarliga anmärkningar som ger stöd för en uppsägning av avtalet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Granskning i särskilt syfte avseende kassaregistreringar och journaldokumentation Gamla Stans Vårdcentral AB, Rapport från BDO Consulting Group AB. Bilaga 1 Protokoll Hygienrond Gamla Stans Vårdcentral Bilaga 2 Ärendets beredning Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse City. Förslag till beslut Sjukvårdsutskott City beslutar att att att avtalet med Gamla Stans Vårdcentral AB sägs upp till omedelbart upphörande ge förvaltningen i uppdrag att verkställa uppsägningen av nämnda avtal förklara beslutet omedelbart justerat Förvaltningens motivering till förslaget Allmän information om mottagningen, bakgrundsinformation och motiv för den genomförda granskningen Stockholms läns landsting har tecknat avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Verksamheten

2 2 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN startade och ska bedrivas i enlighet med den regelbok som är fastställd för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. I dag är ca personer listade vid mottagningen. I landstingets listningssystem finns en specialist i allmänmedicin registrerad. Denna läkare är också verksamhetschef för mottagningen. Mottagningen är belägen på Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan. Gamla Stans Vårdcentral AB har planerad mottagningsverksamhet 5 dagar per helgfri vecka. Därutöver bedriver man egen närakut på vardagar och mellan lördag, söndag och helgdagar. I samma lokaler som husläkarmottagningen bedriver Gamla Stans Vårdcentral AB även företagshälsovård och en så kallad småbarnsmottagning. Dessa verksamheter bedrivs helt privat utan avtal med landstinget. Kontroll av företagets ekonomi visar att Gamla Stans Vårdcentral AB har stora problem med att sköta sin ekonomi. De är C-ratade hos företaget AAA Soliditet, vilket är det sämsta kreditbetyget. Gamla Stans Vårdcentral AB har även underlåtit att lämna bokslut till Bolagsverket. Företaget har regelbundet under åren brustit i att betala räkningar i tid vilket har lett till betalningsanmärkningar. Vid ett flertal tillfällen har företaget misskött sina skatteinbetalningar vilket inneburit restföring av dessa hos Kronofogdemyndigheten. Vid kontroll fanns 16 betalningsanmärkningar registrerade på företaget på sammanlagt kronor varav över avser skattekontot. Till detta kommer ytterligare en skuld på kronor till mottagningens leverantör av laboratorietjänster, Unilabs AB, som nyligen har begärt ett betalningsföreläggande. Gamla Stans Vårdcentral AB har även haft en skuld till landstinget motsvarande drygt kronor. Denna skuld betalades inte trots flera påminnelser och krav hos Kronofogdemyndigheten. Slutligen genomförde förvaltningen en kvittning av beloppet mot utförda vårdtjänster. Företagets ekonomiska situation är sådan att man idag inte skulle få en auktorisationsansökan beviljad. Förvaltningen genomförde en första uppföljning av Gamla Stans Vårdcentral i mitten av december 2008, ca ett halvår efter verksamhetens driftstart. Med anledning av att de inte uppfyllde de krav som angavs i regelboken för husläkarverksamhet tillsändes Gamla Stans Vårdcentral AB ett rekommenderat anmaningsbrev i september 2009, vilket hämtades ut först efter en påminnelse av förvaltningen. Några av åtgärdspunkterna i anmaningsbrevet åtgärdades inte av vårdgivaren och ytterligare ett anmaningsbrev överlämnades i februari Den påtalade bristen åtgärdades efter detta.

3 3 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningen har i den löpande kontrollen av verksamheten vid Gamla stans Vårdcentral identifierat avvikelser i verksamheten. Till detta kommer även att vårdcentralens personal och patienter kontaktat förvaltningen och påtalat brister i verksamheten. Gamla Stans Vårdcentral har en mycket hög andel registreringar av flera besök per patient och dag, som i det följande benämns som dubbelregistreringar. En hög andel dubbelregistreringar kan vara en indikation på förekomst av oegentligheter i verksamhetsrapporteringen eller en indikation på att vårdgivaren har bristande kunskaper om hur verksamhetsrapporteringen skall kvalitetssäkras. Gamla Stans Vårdcentral har i förhållande till andra husläkarmottagningar en hög andel psykosociala besök på mottagningen. Av det totala antalet besök utgjorde de psykosociala besöken 21 procent under I länet var motsvarande andel 2 procent. Detta förhållande aktualiserar frågeställningar om det faktiska innehållet i de psykosociala besöken och i vilket utsträckning de besök som görs är medicinskt motiverade. Gamla stans Vårdcentral AB har tidigare haft en auktorisering för att bedriva barnhälsovård. På grund av att man inte uppnådde kravet på antal listade barn upphörde denna auktorisering att gälla Därefter har man bedrivit en så kallad småbarnsmottagning som man utåt marknadsfört som en BVC - mottagning. Verksamheten bedrevs enligt verksamhetsledningen helt privat och utan ersättning från vare sig föräldrarna eller landstinget. På grund av tidigare nämnda brister i verksamhetsrapporteringen bedömde förvaltningen att det fanns en risk att besök på småbarnsmottagningen fakturerades landstinget. Sammantaget bedömde förvaltningen att de redovisade avvikelserna var av sådan omfattning och karaktär att det motiverade en fördjupad granskning. BDO Consulting Group AB gavs i uppdrag att genomföra en granskning med huvudsyftet att granska den medicinska kvalitén i uppdraget samt kontrollera att mottagningens besöksregistreringar görs i enlighet med gällande registreringanvisningar. Journalgranskningen omfattade 566 kassaregistrerade besök hos 141 patienter under perioden januari 2010 till juni 2011.

4 4 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Grund för uppsägning av avtalet Den granskning som BDO genomförde visade att det vid Gamla stans vårdcentral finns mycket allvarliga brister gällande patientsäkerheten och verksamhetsrapporteringen. Se bilaga 1. Utöver denna granskning genomfördes även en hygienrond vid vårdcentralen som identifierade mycket allvarliga brister när det gäller vårdhygienisk standard. Se bilaga 2. De identifierade bristerna har redovisats för företaget, som också har getts möjlighet att inkomma med kommentarer till avvikelserna. Patientuppgifter har även lämnats till verksamhetschefen och dessa har enligt förvaltningen gett företaget goda möjligheter att själva kontrollera de brister som identifierats under granskningen. Förvaltningen har efter de nämnda granskningarna genomfört en fördjupad kontroll av företagets ekonomi och mottagningens besöksregistreringar. Av de brister som påtalas i revisionsrapporten från BDO vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande: I behandlingen av patienter som är ordinerade det blodförtunnande medlet Waran konstateras dålig ordning och överskådlighet samt bristande dokumentation och signering av provsvar och ordinationer. Detta har lett till allvarliga hot mot patientsäkerheten i minst två väl beskrivna patientfall. Det finns vid flera tillfällen journalanteckningar gjorda i verksamhetschefens namn under dennes sammanhängande ledighet. Dessa journalanteckningar har tillkommit genom att annan personal använt verksamhetschefens inloggningsuppgifter. Journalanteckningarna är därefter signerade av verksamhetschefen vid ett senare tillfälle. Förvaltningen kan inte utesluta att detta har skett i syfte att dölja att mottagningen under aktuell läkares frånvaro, i strid mot regelboken, saknat bemanning av specialist i allmänmedicin. En stor del av de kassaregistrerade besöken saknar journaldokumentation. Av 566 granskade besök saknas journalanteckning i 123 fall vilket motsvarar 22 procent av besöken. Detta innebär enligt förvaltningen en allvarlig patientsäkerhetsrisk och att besök som fakturerats landstinget saknar journaldokumentation. Signering av journalanteckning saknas i mycket stor omfattning. Av SOSFS 2008:14 3 framgår att Vårdgivaren skall säkerställa att det finns rutiner för signering av journalhandling och för bekräftelse

5 5 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN av åtgärder som rör patientens vård och behandling. Kravet på signering infördes av patientsäkerhetsskäl i patientjournallagen som gällde tidigare. Patientsäkerheten är mycket viktig och det faktum att det saknas signering av ca 1/3 av alla journalanteckningar är en allvarlig avvikelse. Närakuten vid Gamla Stans Vårdcentral bemannas ofta av läkare utan specialistkompetens i allmänmedicin eller inom annan specialitet. Det saknas också fungerande rutiner för hur specialistkompetent läkare med bakjoursansvar kan kontaktas när så är nödvändigt. När verksamhetschefen är ledig saknas en tydlighet kring vem som innehar det medicinska ledningsansvaret på mottagningen. Efter den genomförda revisionen har vårdgivaren inlämnat odaterade skriftliga rutiner till förvaltningen. Emellertid bedöms dessa som mycket bristfälliga. En mycket stor del av patientbesöken har dubbelregistrerats i kassan. Av 115 dubbelregistrerade besök hos 25 patienter saknades det journalanteckning vid 56 tillfällen vilket motsvarar 49 procent av besöken. I dessa fall går det då inte att i journalen utläsa om och i så fall skälet till att patienten varit på mottagningen flera gånger samma dag. Som mest har vid granskningen noterats fem kassaregistrerade besök samma dag. Vid granskningen framkommer det att ett stort antal besök registrerats i husläkarmottagningens kassa vid besök på den så kallade småbarnsmottagningen. Därmed kan konstateras att besök på småbarnsmottagningen har fakturerats landstinget trots verksamhetsledningens försäkran att verksamheten bedrevs helt privat. Därtill kommer allvarliga kvalitetsbrister i verksamheten. Exempelvis är det vanligt att det saknas läkarundersökningar vid de åldrar som ingår i ett ordinarie BVC-program. Det är också vanligt att det saknas dokumentation om vaccinationer givits i enlighet med ordinarie BVC-program eller varför man avstått från vaccinering. Det är enligt förvaltningen mycket allvarligt om föräldrar tror att barnet får vaccinering i enlighet med BVC-program om så inte är fallet. Efter genomförd granskning har småbarnsmottagningen stängts. Gamla stans vårdcentral AB:s huvudförklaring till de identifierade avvikelserna i verksamhetsrapporteringen är att mottagningen har fel i överföringen av kassafilen till landstingets centrala system. Förvaltningen har därför genomfört en fördjupad granskning av mottagningens samtliga besöksregistreringar under perioden januari t.o.m. juli Efter denna granskning kan konstateras att ca 12 procent av mottagningens kassaregistreringar är felaktiga och har i många fall genererat fel ersättning

6 6 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN till Vårdgivaren. Förvaltningen har under granskningen också konstaterat att mottagningen inte har följt de registreringsanvisningar som gäller för verksamheten. Därmed kan konstateras att vårdgivaren på ett allvarligt sätt har åsidosatt sina skyldigheter att lämna en korrekt verksamhetsredovisning till landstingets centrala system som grund för utbetalning av ersättning till mottagningen. Som tidigare nämnts har Gamla stans vårdcentral AB stora problem med att sköta sin ekonomi. Enligt förvaltningens bedömning är problemen av omfattningen att fara för obestånd föreligger. Förvaltningen har i denna bedömning särskilt tagit fasta på att man misskött sina skatteinbetalningar och den aktuella skuld som företaget har hos Unilabs AB. Förvaltningen kontaktade den Unilabs AB och då framkom att man har en tvist med Gamla Stans Vårdcentral AB om betalningar för utförda tjänster. Unilabs AB har därför lämnat in en begäran om betalningsföreläggande och inkasso för en skuld på kronor. Unilabs AB utför ändå, som man utryckte det, av etiska skäl analyserna trots att man inte får betalt. Detta förhållande är enligt förvaltningen ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. För mottagningens patienter innebär det att nödvändiga analyser löper stor risk att inte bli genomförda på grund av att vårdgivaren inte tar sitt kostnadsansvar. Då verksamheten inte får någon kredit kan också det få till följd att övriga leveranser av medicinsk teknisk utrustning och apoteksvaror uteblir. Under tiden för BDO:s granskning av mottagningen iakttogs brister inom vårdhygien som kan innebära en ökad risk för att patienter skall drabbas av vårdrelaterad infektion. Hygienrond genomfördes därför av Vårdhygien Stockholm. Av de brister som påtalades efter hygienronden vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande: Det finns bristande kunskap och planering av verksamheten ur hygienisk synpunkt i förhållande till befintliga lagar och bestämmelser som berör en säker patientverksamhet och arbetsmiljö för personalen. Verksamheten har bristande kunskaper och rutiner för hur olika medicinsktekninska produkter som saxar, peanger, nålförare skall rengöras och desinfekteras för att nå steril renhetsgrad för att användas vid lilla kirurgin. De hygienförhållanden som observerades under granskningen kan allvarligt hota patientens hälsa och särskilt påtalades då mottagningens kirurgiska verksamhet. Som omedelbar åtgärd efter det att förvaltningen tagit del av protokollet från hygienronden beslutade förvaltningens chefsläkare

7 7 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN att omedelbart stoppa den kirurgiska verksamheten vid mottagningen. Övriga resultat från den genomförda granskningen I regelboken för husläkarverksamhet anges att behandlingar gällande psykosociala insatser bör i genomsnitt bör omfatta fyra till fem samtal per patient. Förvaltningen kan konstatera att de psykosociala insatser som bedrivs vid Gamla stans vårdcentral kraftigt avviker fån denna inriktning och sannolikt är detta förklaringen till den höga andelen psykosociale besök på mottagningen. Sammanfattande kommentar Förvaltningen har i detta tjänstutlåtande redovisat mycket allvarliga brister vid Gamla stans vårdcentral när det gäller patientsäkerheten och verksamhetsrapporteringen. Därtill kommer vårdgivarens ekonomiska situation som enligt förvaltningen är av den omfattningen att fara för obestånd föreligger. Förvaltningen kan därmed konstatera att Gamla stans vårdcentral AB i väsentliga avseenden har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet, vilket motiverar att avtalet sägs upp till omedelbart upphörande. De brister som har identifierats är i många avseenden också i strid mot gällande författningar och en anmälan kommer därför att göras till Socialstyrelsen. Verkställande av uppsägningen Om förvaltningens förslag till ett förtida upphörande av avtalet godkänns är det av stor vikt att de listade personerna får information om att verksamheten vid mottagningen upphör och möjligheten att göra ett nytt val av husläkarmottagning. Förvaltningen kan i föreliggande ärende inte fastställa den exakta tidpunkten för avtalets upphörande. Emellertid är förvaltningens inriktning att avtalet ska upphöra så snart som möjligt efter sjukvårdutskottets beslut. Därför föreslås att förvaltningen efter sjukvårdsutskottets beslut ges i uppdrag att verkställa den beslutade uppsägningen, inkluderande bl.a. att fastställa tidpunkten för avtalets upphörande. Ekonomiska konsekvenser Det föreslagna beslutet innebär att mottagningens listade patienter övertas av andra husläkarmottagningar. Förvaltningens bedömning är därför att förslaget inte innebär några ekonomiska konsekvenser. Konsekvenser för patientsäkerhet Förvaltningens förslag till beslut innebär mot bakgrund av det som redovisats i revisorsrapporten och hygienprotokollet förbättringar av patientsäkerheten. Förvaltningen vill i detta avseende särskilt påpeka det allvarliga i de brister som påtalats gällande avsaknad av allmänmedicinsk kompetens under verksamhetschefens ledighetsperioder och under

8 8 (8) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN närakutens öppettider samt de risker vid kirurgiska ingrepp som nuvarande hygienförhållande innebär. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård De föreslagna besluten innebär inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård. Efter stängningen av mottagningen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett stort utbud av husläkarverksamhet i kringliggande stadsdelar som väl kommer att tillgodose de listade personernas behov av husläkarverksamhet. Miljökonsekvenser De föreslagna besluten innebär inga miljökonsekvenser. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1(19) Protokoll för vårdhygienisk standard i öppen vård Hygienrond vid Gamla stans vårdcentral AB Lilla Nygatan 13, 1 tr Hygienronden har skett på uppdrag från Peter Lundqvist, enhetschef vid Avdelningen för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

19 2(19) I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) slås fast att (2 a ) Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vidare säger Hälso- och sjukvårdslagen (2 e ) Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Genom Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19 (M)) finns lagstadgade krav beträffande vårdpersonalens klädsel, handhygien och användning av handskar och skyddsförkläde/skyddsrock. Ovan nämnd lagstiftning har som mål att ge patienten en säker vård där man vidtagit evidensbaserade åtgärder för att undvika vårdrelaterade infektioner och smittspridning, dvs. en vård med god hygienisk standard. Ett hjälpmedel för att bedöma den vårdhygieniska standarden är att upprätta ett Protokoll för vårdhygienisk standard. I detta ingår att verksamhetsansvariga tillsammans med hygiensjuksköterska och/eller hygienläkare genomför en hygienrond. Syftet med protokollet är att beskriva den vårdhygieniska kvaliten på enheten samt att identifiera brister som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos patienter och/eller personal. Målet med protokollet är att få ett underlag för att säkerställa att vården vid enheten har en god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.

20 3(19) Struktur Verksamhetsansvariga besvarar strukturdelen före hygienronden. I denna del besvarar verksamheten frågor som rör A. Personal B. Vård C. Dokument; Riktlinjer/program/kunskapsunderlag som utgör stöd för praktiskt arbete ur ett smittförebyggande perspektiv D. Utrustning och lokaler Process Verksamhetsansvariga besvarar processdelen, tillsammans med hygiensjuksköterska och/eller hygienläkare, vid hygienronden. 1. Basala hygienrutiner 2. Rengöring, desinfektion och sterilisering 3. Medicintekniska produkter Hantering, förvaring och upphandling av MTP 4. Läkemedelsrum 5. Injektionsläkemedel 6. Blodprovtagning 7. Kärlkatetrar 8. Oxygenbehandling 9. Nebulisatorbehandling 10. Spirometri- och PEF mätning 11. Sårvård 12. Urinkateterbehandling 13. Rektoskopi 14. Gynekologisk undersökning 15. Öronundersökning 16. Liten kirurgi 17. Fotvård 18. Ny-/ombyggnation

21 4(19) Protokoll för vårdhygienisk standard i öppen vård Datum: Enhetens namn: Gamla stans vårdcentral Verksamhetsområde: Husläkar- och distriktssköt.- mottagning samt Närakut Huvudman: Gamla stans vårdcentral AB Ifylld av: Mall Kriisa Rose-Marie Landqvist Medverkande Verksamhetschef/ enhetschef: Pia Jansson von Vultee A. Personal Vilka personalkategorier arbetar på enheten? Sjuksköterskor Enhetschef/chefsjuksköterska /motsvarande: Ja Nej Om ja, ange antal Antal mottagningbesök/dag Annan deltagare. Bengt Jansson, adm Lena Wannerberg, dsk Antal hembesök/ dag Hygienläkare och Hygiensjuksköterska: Enl ovan Kommentar Distriktssköterskor 1 12 hemsjukvårdspatienter; huvudsakligen läkemedelsdelning, en såromläggning Barnmorskor Barnsjuksköterskor Undersköterskor Barnsköterskor Distriktsläkare/husläkare/ specialist i allmänmedicin Övriga specialistläkare läkare arbetar på mottagn inkl närakuten Vid besöket 1 spec i allm med AT/ST läkare Vik. Läkare/ Stafettläkare Vid besöket 2 vik leg läk på mottagningen Fotvårdsterapeut Övriga specialistfunktioner 1 heltid+1 deltid psykolog Andra personalkategorier i Receptionist= vik med stud x patientnära arbete flera Finns rutiner för nyanställning där hälsodeklaration ingår? Finns rutiner för MRSAodling Otydlig redovisning vid förfrågan av anställd personal med riskfaktorer vid smittspårning? Finns rutiner för MRSAodling Otydlig redovisning vid förfrågan av anställd personal efter tjänstgöring/besök vid vårdinrättning utomlands?

22 5(19) Finns rutiner vid stick/skärskador /exponering för blod? B. Vård Upptagningsområde/ listade patienter Antal invånare Uppger en förekommen stickskada, då prover togs på mottagn för HIV-, och hepatit B och C-diagostik. Endast intern avvikelse, anmälan har inte skett till FK eller AMV. Antal listade Total antal besök på mottagning/ vecka Kommentar 1670 Samt spontana besök på mottagning dagtid och på Närakuten kvällar och helger av inte listade patienter Arbetar personalen enbart dagtid? Dsk arbetar endast må-fred dagtid. Läkare och med.stud (=receptionsuppgifter) arbetar dagtid, kvällar och helger. Ja Nej Total antal besök i Kommentar hemsjukvården/ vecka Bedriver ni hemsjukvård? Fr a dsk, läkare gör enstaka hembesök Bedriver ni jourverksamhet? Finns rum enbart avsedda för undersökning/ behandling? Finns expeditioner där patienter inte tas emot? Finns kombination av exp och undersökning/behandlingsrum? Finns undersökningsrum med separat entré för pat med luftburen smitta? Via Närakut i samma lokal till kl 22 vardagskvällar och helger kl Ja Nej Om ja, ange antal rum Kommentar Läkarexpeditioner, labrummet och dskexpedition används 1 1 stort rum för administratör läkarexp, 1 dskexp, 2 samtalsrum för psykolog. Läkar- och dskexp delas under öppethållandet av flera anställda. 1 labrum: provtagn, laboratorieverksamhet, läkemedelsförråd/rum, EKG, inhalationsverksamhet, liten kirurgi, förrådshållning för medicinsk teknisk utrustning på öppna hyllor (inkl sterila produkter). Provförvaring sker i LM-kylskåp. Se sammanfattning Ja Nej Om ja, har det här rummet toalett? Kommentar Kan patient med diarré anvisas egen toalett? Finns observationsplatser? Ja Nej Om ja, ange antal rum Ange antal sängar per rum Kommentar

23 6(19) Utrymmen för patienter Antal Kommentar Toaletter 1 Ofräscht, synlig rörrost, ingen toalettpappershållare, smutsigt glasbord Väntrum Möbler med textilklädsel, slitet parkettgolv med öppna springor i olika storlekar, golvmattor. Väntrummet gränsar till öppen receptionsdisk samt ett öppet personalutrymme. Utrymmen för personal Finns omklädningsrum för Ja personal? Finns separat toalett för personal? Nej Kommentar Omklädning sker på resp exp, där privata kläder hänger öppet. Uppsamling av orena arbetskläder beskrevs otydligt Kombinerad med dusch C.Dokument C1. Basala hygienrutiner Status Kommentar Handbok för hälso- och sjukvård: Basala hygienrutiner och personlig hygien SOSFS 2007:19 (M) Basal hygien inom hälso- och sjukvården PM Basala hygienrutiner i Vårdprogram för meticillinresistenta S. aureus Basala hygienrutiner AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker Personlig skyddsutrustning ( 15 och 16) Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Desinfektion av hud och slemhinnor. Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka. Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/ regioner och kommuner. Socialstyrelsens författningssamling. Landstingsövergripande styrdokument, tvingande. Rådgivande dokument på vårdhygiens hemsida. Arbetsmiljöverkets författningssamling Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Författningen var inte aktuell och känd för någon av de tre tjänstgörande läkarna, inte heller för administratören Inte känd Inte känd för verksamhetschefen. De två vikarierande läkarna helt oinformerade om aktuella svenska bestämmelser och har saknat introduktion och handledning kring vägledande vårdhygieniska dokument/handlingsprogram aktuella inom SLL. Framkom inte något om lokala vägledande dokument rörande vårdhygieniska rutiner. C2. Rengöring/ Desinfektion/ Sterilisering Handbok för hälso- och sjukvård: Värmedesinfektion Kemisk desinfektion Status Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/ regioner och kommuner. Kommentar Kan inte vara kända med tanke på de brister och produktval som uppmärksammades - se sammanfattningl

24 7(19) SIS HB 600 Steriliseringsprocessen. Validering och rutinkontroll inom svensk hälso/sjuk- och tandvård. xwww.socialstyrelsen.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården samt tandvården Desinfektion av ytor och föremål Anvisningar för skötsel och handhavande av medicinteknisk utrustning. Riktlinjer för hur steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter skall kontrolleras i hälso- och sjukvård. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Tillverkarens anvisningar. Anmärkningsvärda brister i den hygieniska hanteringen av medicinsktekniska produkter se sammanfattning Anmärkningsvärda brister i den hygieniska hanteringen av medicinsktekniska produkter se sammanfattning Saknas helt se ovan o sammanfattning Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka Med tanke på förekomna brister, måste kännedom saknas om dokumenten? Se ovan? Framgick inte C3. Medicintekniska produkter (MTP) Status Kommentar Handbok för Hälso-och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) MTP med specificerad mikrobiell renhet MTP. Hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Socialstyrelsens författningssamling. Se ovan Se ovan Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården samt tandvården Medicintekniska produkter från ett vårdhygieniskt perspektiv - förutsättningar och krav Svensk förening för vårdhygien: Lagerhållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad till och inom hälso/sjuk och tandvård Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Riktlinjer. Se ovan Se ovan Har enhetens ledning kännedom om Se ovan ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till Se ovan; vik läkare saknar introduktion och handledning

25 8(19) dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka. Framgick inte C4. Läkemedelsrum Status Kommentar Handbok för hälso- och sjukvård Läkemedel Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kännedom framgick inte Inget separat läkemedelsrum finns. Läkemedelskåp och läkemedelskylskåp i labrummet samt öppen förvaring av patientläkemedel hos dsk. Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka Framgick inte Framgick inte Framgick inte C5-7. Injektioner/Blodprovtagning/ Kärlkateter Handbok för Hälso- och sjukvård Blodburen smitta Huddesinfektion Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal Perifer venkateter Central venkateter Subkutan venport Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Desinfektion av hud och slemhinnor Desinfektion av ytor och föremål Infartsrelaterade infektioner i blodbanorna Blodburen smitta SOSFS 2005:16 (M) Hantering av smittförande avfall från Hälsooch sjukvården. AFS 2005:1 Smittförande/Stickande/Skärande ( 13, 16 och 22 med bilagor a och b) Personlig skyddsutrustning ( 15 och 16) Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) Status Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Framgick inte Framgick inte Kommentar Framgick inte, särskilt med tanke på synlig hantering av punktionssäkra behållare för stickande- och skärande avfall som var överfulla och i ett fall utgjordes av plastpåse i kartong Se ovan då ett fall av stickskada relaterades på direkt förfrågan om skadeförekomst. Anmälan för anställd till FK och AMV gjordes inte. Handsktillgång bristfällig mm, Se sammanfattning

26 9(19) Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka x Framgick inte Framgick inte Framgick inte C8-10. Oxygenbehandling/ Nebulisatorbehandling/Spirometri Status Kommentar Handbok för Hälso- och sjukvård Oxygenbehandling Andningsvård, inhalationsteknik och nebulisering samt hjälpmedel/ utrustning Legionella Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Vårdrelaterade pneumonier Legionella i vården Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen.?? Anvisning för skötsel och handhavande av medicinteknisk utrustning. Tillverkarens anvisningar.? Har enhetens ledning kännedom om ovanstående dokument? Har berörda medarbetare tillgång till dessa? Har enheten andra dokument, om ja, ange vilka??? C11. Sårvård Status Kommentar Handbok för Hälso- och sjukvård Sårbehandling Smitta och smittspridning MTP med specificerad mikrobiell renhet MTP. Hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler Värmedesinfektion Kemisk desinfektion Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Smittspridning och skyddsåtgärder Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälsooch sjukvård samt tandvård Infektioner i sår och operationsområde efter operation Övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvård. Gällande Sveriges alla landsting/regioner och kommuner. Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen. Utifrån de brister som framkom saknas kännedom Utifrån de brister som framkom saknas kännedom

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD.

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. 1(23) FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. Kvalitetssystemen skall säkerställa att kvalitet och säkerhet i

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Granskning av Primärvården 2014

Granskning av Primärvården 2014 Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (3) Dnr REV/7/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Primärvården 2014 Landstingets revisionskontor

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Riktlinje för vårdhygieniska aspekter vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler

Riktlinje för vårdhygieniska aspekter vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler 1(34) Riktlinje för vårdhygieniska vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler 2(34) INLEDNING... 4 REFERENS... 4 HYGIENKLASSER... 5 INREDNING, UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER... 6

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer