Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?"

Transkript

1 Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar också på möjligheter. Vore det inte skönt att lämna den kyliga Norden i varje fall på vintern? Och kanske jag som pensionär kan leva ett bättre och billigare liv i ett annat land? De senaste decennierna har världen öppnats för betydligt fler än det privilegierade flertalet att semestra eller arbeta i andra länder och även att bosätta sig utomlands. Svenskarna har också gjort bruk av möjligheten. Sedan 1970 har mer än en miljon svenskar flyttat från Sverige och mellan 2006 och 2010 har ca svenskar årligen lämnat landet för att bo utomlands under minst ett år (Westling, 2012). 1 Men då är det inte boende på Medelhavskusten som dominerar utan det är övriga nordiska länder och metropoler som London och New York som attraherar. 2 Och det rör sig inte heller om semester eller pension utan även om yrkesarbete eller studier. Frågan har också kommit på den politiska agendan under benämningen cirkulär migration. Intresset är främst knutet till de svenskar som återvänder hem, eftersom det bedömts viktigt att Sverige kan ta tillvara den kompetens som längre utlandsvistelser innebär (SOU 2010:0). De svenskar som idag bor utomlands har alltså valt att för kortare eller längre tid lämna Sverige. Men frågan är hur det ser ut bland svenskarna i allmänhet. Vilka tankar finns det på att flytta till något annat land? Är detta överhuvudtaget något man funderar på? Och vart skulle man i så fall tänka sig att flytta och varför? Det är frågor som med varierande utformning regelbundet har ställts i den nationella SOM-undersökningen (Weibull och Rosengren, 1992, 1993, 1995; jfr Weibull och Lithner, 2001; Weibull, 2008). Frågan om flyttningsbenägenhet som ställts på samma sätt vid flera tillfällen avser inte främst att förutse svenskarnas intresse att flytta utomlands utan mera att få en bild av hur svenskarna ser på omvärlden. 3 Flyttningsbenägenhet och länderpreferenser har således använts som indikatorer på svenskarnas omvärldsorientering. I den nationella SOM-undersökningen 2011 har frågan ställts på nytt. Syftet med det följande är att på grundval av de tidigare ställda frågorna studera den aktuella omvärldsorienteringen i Sverige och få en bild av förändringar under de gångna två decennierna. Flyttningsfunderingar Den fråga om utlandsflytt som ställts i SOM-undersökningarna har två steg. Den första delen gäller om svarspersonen någon gång har funderat på att flytta från Sverige till ett annat land. De som svarar ja på frågan ska i andra steget ange vilket Weibull, L (2012) Världen är så stor så stor i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 513

2 Lennart Weibull land man funderat att flytta till. Den delen av frågan är öppen. Det ska understrykas att frågan om man har funderat på att flytta inte är avgränsad i tiden utan gäller om man någon gång funderat på det. Det visar sig att 28 procent svarar ja alltså att de någon gång funderat på att flytta utomlands medan 69 procent svarar nej och 3 procent inte alls svarar på frågan. Procentandelarna är anmärkningsvärt lika dem som framkom exakt 20 år tidigare: 1991 var det 25 procent av svenskarna som uppgav att de funderat flytta utomlands, alltså endast tre procentenheter lägre än Det är svårt att värdera om det är mycket eller lite att nästan 30 procent har funderat på att bosätta sig i ett annat land. Mycket talar för att det för flertalet mest är allmänna funderingar något som frågan också avser och inte några realistiska planer. 5 Att det ändå finns något mer i svaren framgår då vi studerar hur flyttningsbenägenheten ser ut i olika grupper (tabell 1). Medan det enbart finns en marginell skillnad mellan kvinnors och mäns intresse att flytta utomlands visar sig ålder vara en klart utslagsgivande faktor. Bland ungdomar mellan 16 och 29 år är det närmare hälften som har eller har haft sådana funderingar, bland pensionärerna bara en tiondel. Den andra gruppen som sticker ut är de högre tjänstemännen (9 procent), medan övriga sociala grupper ligger klart lägre mellan 26 (tjänstemän) och 3 procent (företagare). Det finns även ett visst samband med utbildning, men skillnaderna mellan utbildningskategorierna är mindre än förväntat; det är främst de lågutbildade, där de äldre är överrepresenterade som avviker med en låg andel (15 procent). Mera förväntat är att de som inte är svenska medborgare i större utsträckning har funderat att flytta från Sverige. Det senare gäller också dem som vuxit upp utanför Sverige i Norden och Europa, medan det däremot inte gäller dem som vuxit upp utanför Europa; de senare grupperna är dock alltför små för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Inom Sverige är det framför allt boende i storstäderna som haft flyttningsfunderingar. Det finns även vissa partipolitiska skillnader i flyttningsfunderingarna. Sympatisörer med Kristdemokraterna och Centerpartiet är de minst flyttningsintresserade, medan det omvända gäller för Sverigedemokraternas och i någon mån Miljöpartiets sympatisörer. En förklaring till skillnaderna är delvis partiernas ålderssammansättning, men denna kan inte helt förklara flyttningsintresset hos Sverigedemokraternas sympatisörer. En multivariat analys visar att ålder, social familjeklass och medborgarskap samtliga ger signifikanta bidrag till att förklara skillnader i intresset att flytta utomlands. Åldersfaktorn har den enskilt klart största förklaringskraften. 6 Det sammantagna mönstret är detsamma som 1991, men särskilt i de yngre åldersgrupperna har flyttningsfunderingarna ökat. År 1991 var andelen som funderat på att flytta till något annat land bland åringarna 9 procent, bland åringarna 38 procent och åringarna 26 procent. Andelarna ska jämföras med 55, 7 respektive 0 procent år Det är relativt stora nivåskillnader som ger klart stöd för tanken att de yngre generationerna idag är mer internationellt orienterade än tidigare. Däremot finns det ingen skillnad i den äldsta åldersgruppen. 7 Bakom skillnaderna mellan 1991 och 2011 ligger troligen de yngres ökade utlandsresande, men kanske också ökade internationella utbyten inom skola och högskola. 51

3 Världen är så stor så stor Tabell 1 Andel som någon gång funderat på att flytta från Sverige till ett annat land 2011 (procent) Ja Nej Ej svar Totalt Antal svar Alla Kvinnor Män år år år år Lågutbildad Medellågutbildad Medelhögutbildad Högutbildad Subjektiv familjeklass Arbetarhem Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Uppväxt i Landsbygd Sverige Mindre tätort Sverige Stad/större tätort Sverige Stockholm/Göteborg/Malmö Norden utom Sverige Europa utom Norden Land utanför Europa Svensk medborgare Utländsk medborgare Dubbelt medborgarskap V S MP C FP M KD SD Kommentar: Frågan lyder: Har du någon gång funderat på att flytta från Sverige till ett annat land? Om ja, till (landetsnamn) Källa: Den nationella SOM-undersökningen

4 Lennart Weibull Prefererade länder Det andra steget i frågan var vilket land som svarspersonen funderat på att flytta till. Svarspersonerna fick själva skriva in landet. Av dem som funderat på att flytta från Sverige anger mer än 90 procent ett specifikt land. De tio länder som markerades av minst fyra procent av dem som funderat på att flytta finns redovisade i figur 1. Dessa tio länder täcker in tre fjärdedelar av de svarande. De länder som kommer därefter anges av en procent eller färre; Kanada och Grekland är störst bland dessa med drygt en procent. Figur 1 De tio mest nämnda länderna bland dem som angivit att de funderar på att flytta till ett annat land 2011 (procent) USA 17 Spanien 1 Storbritannien 9 Norge Italien 6 6 Australien Danmark Frankrike Thailand Tyskland Kommentar: Frågan redovisas i anslutning till tabell 1. Anm: Andelen flyttbenägna är 28 procent (n=8). Av dessa har nio procent inte angivit något land. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Bland de tio mest nämnda är det två länder som dominerar med vardera cirka 15 procent av angivna länder: USA och Spanien, medan Storbritannien ligger på knappt 10 procent. 8 Av de tio oftast nämnda länderna ligger sju i Europa och tre är icke-europeiska - förutom USA även Australien och Thailand. Det finns tre engelskspråkiga länder som tillsammans valts av 30 procent av de flyttningsintresserade. Bland de tio finns även de nordiska länderna Norge och Danmark med. Att stanna vid de tio mest nämnda länderna är något för begränsat. Intressantare är att gruppera de sammanlagt 57 nämnda länderna efter världsdelar (figur 3). Det 516

5 Världen är så stor så stor vi kan se är att vissa världsdelar helt saknar intresse bland de flyttningsfunderande svenskarna. I Syd- och Mellanamerika och i Afrika söder om Sahara nämns bara några få länder. Det gäller delvis även Asien, eftersom Thailand där svarar för över hälften av den redan relativt låga andelen. När det gäller Europa finns det en relativt stor spridning över länderna, men ytterst få nämner länder i östra Europa. Utfallet av svenskarnas länderpreferenser är knappast överraskande. Det är områden som svenskar genom både resande och medieexponering rimligen har en ganska god bild av. Det finns i urvalet av länder även en geografisk (Norden och Europa) och en språklig (Nordamerika och Australien) närhetsfaktor (Weibull och Rosengren, 1991). I jämförelse med 1991 finns det både klara likheter och tydliga skillnader. Det är i huvudsak samma länder som är de tio mest nämnda. De enda skillnaden är att Kanada har lämnat tio-i-topplistan och ersatts av Thailand. Samtidigt finns det vissa tydliga förskjutningar. Intresset för Nordamerika och Australien ligger 2011 klart under vad som observerades 1991: USA har tappat och gått från 23 till 17 procent, Australien från 18 till procent. Också deras respektive grannländer Kanada och Nya Zeeland uppfattas som mindre intressanta 2011 än de var Istället är det Norden och Europa som blivit mer attraktivt. Enskilda länder som särskilt ökat är Spanien (från 8 till 1 procent) och Norge (3 till 6 procent). Solkust respektive arbetsmarknad är troliga förklaringar till de senare ökningarna. Men frågan är om det går att se något mönster i preferenserna för enskilda länder. Det enda sättet vi har att få ett underlag till vad som ligger bakom är att studera de enskilda länderpreferenserna i olika grupper (tabell 2). Det visar sig att Italien ligger högre bland kvinnorna och Thailand högre bland männen, medan det i övrigt inte är några större skillnader. I fråga om ålder uppträder dock mycket tydliga mönster. USA är framför allt i fokus bland de yngsta som funderat på att flytta utomlands: drygt en fjärdedel anger USA, i jämförelse med en dryg tiondel bland de medelålders. Tendensen är densamma för Storbritannien. Det omvända förhållandet gäller för Spanien. Andelen som nämner Spanien som flyttmål är dubbelt så hög bland pensionärerna som bland ungdomarna och tre gånger så hög bland personer i övre medelåldern. Ett motsvarande mönster men på en lägre nivå finns för Thailand, medan Medelhavsländer som Frankrike och Italien inte uppvisar ett sådant åldersmönster. Utbildningsfaktorn speglar delvis åldersskillnaderna. Bland lågutbildade som funderat på flytt till annat land ligger Spanien och Thailand klart högst. Bland högutbildade är det relativt störst övervikt för Storbritannien, Frankrike och Norge. Den höga siffran för USA bland personer med medelhög utbildning har att göra med att utbildningsnivån dominerar bland åringar. Den samlade bilden överensstämmer till stor del med den för två decennier sedan. Också då var USA och Storbritannien i topp bland de yngsta, medan Spanien låg högst bland de äldre men på en något lägre nivå än det gör Den starka preferens som då fanns för Australien har blivit lägre i alla grupper men särskilt bland de yngre. 517

6 Lennart Weibull Tabell 2 Länderpreferenser efter kön, ålder och utbildning 2011 (procent) Land Kv M LU MLU MHU HU USA Spanien Storbritannien Norge Italien Australien Danmark Frankrike Thailand Tyskland Antal Kommentar: Tabellen är beräknad på samtliga inom varje grupp som angivit att de funderar på att flytta från Sverige till ett annat land. Utbildning är delad i LU = Lågutbildad, MLU = Medellågutbildad, MHU = Medelhögutbildad, HU = Högutbildad. Den slutsats vi kan dra av 2011 års studie i jämförelse med den tidigare är att svenskarnas omvärldsorientering är i stort sett densamma. Det är i stort sett samma länder som man funderar på. Den anglosaxiska världen utanför Europa har dock tappat i attraktivitet och det är särskilt Australien som inte spelar samma roll som tidigare. Mycket talar för att uppmärksamheten för ett land som ligger längre bort i större utsträckning påverkas av olika trender, inte minst inom populärkulturen, t ex film, tv-serier och popband. När det gäller varför man funderat på att flytta ger ålders- och utbildningsskillnaderna en antydan om att det rör sig om både arbete och fritid. De yngres preferenser för USA och Storbritannien men också för Norge kan säkert föras tillbaka till ett intresse för att kunna göra karriär/skaffa sig ett arbete. Spanien och Thailand är valda av främst äldre och har sin bakgrund i ett intresse för främst avkoppling; i fråga om Spanien är det intressanta att det är just gruppen som är på väg mot pensionen som framför allt funderat på att flytta dit. Accepterade länder Vi har tidigare visat att knappt 30 procent av svarspersonerna funderat på att flytta till ett annat land. Det handlar alltså om något som aktivt övervägts. Frågan är då vilka länderpreferenser som kan finnas bland dem som inte gjort sådana överväganden. För att belysa det har det ställts en uppföljningsfråga som avser vilket land man skulle välja om man var tvungen att flytta från Sverige. Det senare skulle kunna 518

7 Världen är så stor så stor beskrivas som länderacceptans, alltså länder som man kan tänka sig att bo i, låt vara att frågan kan uppfattas något konstruerad att tvingas flytta från Sverige är knappast något som en majoritet svarspersonerna brukar reflektera över. 9 Det framträder även indirekt i att 18 procent av svarspersonerna inte har angivit något land; de har antingen inte kunnat ta ställning, säkerligen beroende på att frågeställningen känts främmande, eller bara hoppat över frågan. Det är i stort sett samma nivå som när motsvarande uppföljningsfråga ställdes 1991 (15 procent). De länder som väljs när man svarar på frågan om tvångsflytt är i stort desamma som när det gäller funderingar att flytta till ett annat land. Samtliga tio länder som i det senare fallet är de mest frekventa ryms bland de elva som här ligger högst men nivåerna har ändrat sig ganska påtagligt (figur 2). Den största skillnaden gäller de nordiska länderna. Det är framför allt Norge som får en betydligt större andel men också Danmark och Finland ökar sin andel. Däremot tappar både USA och Storbritannien. Spanien ligger på samma nivå i båda fallen. Figur 2 Om man var tvungen att lämna Sverige, vilket land skulle man välja? 2011 (procent) Norge 25 Spanien 13 USA 10 Danmark 8 Storbritannien Italien 6 6 Australien Finland Tyskland Frankrike Thailand Antal svar Kommentar: Frågan lyder: Om du var tvungen att flytta från Sverige till ett annat land, vilket land skulle du då välja? Procentandelarna är beräknade på dem som angivit ett land eller ett område. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

8 Lennart Weibull Figur 3 Angivna länder fördelade efter världsdel/område bland dem som har funderingar på att flytta respektive om man är tvungen att flytta till ett annat land 2011 (procent) Prefererade områden bland dem som haft funderingar att flytta till ett annat land Nordafrika och Mellanöstern 1% Afrika söder om Sahara 1% Syd- och Mellanamerika 3% Inget givet land 9% Australien/Oceanien 5% Asien 7% Nordamerika 18% Norden 13% Övriga Europa 3% Valda länder om man är tvungen att flytta till ett annat land Afrika söder om Sahara 1% Syd- och Mellanamerika 1% Nordafrika och Mellanöstern 1% Asien 5% Nordamerika 12% Australien/Oceanien 6% Norden 36% Övriga Europa 38% Kommentar: När det gäller vilka länder man funderat på att flytta till bygger procentandelarna på dem som uppgivit sådana funderingar (28 procent av de svarande). I fråga om valda länder om man är tvungen att flytta till ett annat land bygger procenttalen på de 82 procent som angivit något land. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

9 Världen är så stor så stor Det vi således kan se är att den geografiska närhetsfaktorn inte oväntat spelar en betydligt större roll om man skulle tvingas flytta: de nordiska länderna samlar här en dryg tredjedel, i jämförelse med drygt tio procent då det gäller flyttningsfunderingar. Om vi gör en jämförelse med länderpreferenserna bland dem som haft funderingar att flytta blir det tydligt att särskilt övriga Europa och Nordamerika tappar i betydelse bland dem som tvingas flytta (figur 3). Det är till närområdet man vänder sig. Bilden är emellertid inte entydig. Procentandelarna för övriga områden ligger kvar på sin relativt låga nivå. 10 Det finns också ett annat intressant mönster i svaren. Den grupp som angivit att de haft funderingar på att flytta till något annat land ändrar sina länderpreferenser något då frågan gäller en situation där de skulle bli tvungna att flytta. Då förändras preferenserna i denna grupp främst genom att andelen för Norge ökar medan flertalet andra länder minskar en eller ett par procentenheter. Resultaten från 1991 års undersökning pekar i samma riktning. När frågan gäller tvångsflytt ökar de nordiska länderna sin andel och Norge framträder som det helt dominerande alternativet. Attraktionskraften hos Norge var dock inte lika stark 1991 som den är 2011, medan både USA och särskilt Australien hade lägre andelar 1991 än En liten del av skillnaden kan förklaras av att den äldsta åldersgruppen inte ingick i 1991 års studie. Den mer sannolika förklaringen ligger dock snarast i att Norge allmänt ökat sin attraktionskraft ett land som lockar med en stark arbetsmarknad. Nedgången i intresse för Australien har redan tidigare påvisats. Internationalisering av både arbete och fritid När det gäller främmande länders attraktionskraft dominerar de anglosaxiska länderna klart, särskilt bland yngre människor. I fråga om vad som kallats acceptans ligger dock Norden bättre till, främst genom att detta bland de äldre är ett prioriterat område. Mycket talar för att detta inte är en fråga om åldrar utan en fråga om generationsbetingade synsätt. Dessa meningar utgjorde kärnan i slutsatserna från 1991 års undersökning av svenskarnas omvärldsorientering (Weibull och Rosengren, 1992). Frågan är hur den slutsatsen förhåller sig till det vi nu sett i motsvarande studie två decennier senare. För det första stämmer det allmänna mönstret. USA och Storbritannien har en stark ställning när det gäller länder som man har funderat på att flytta till, medan de nordiska länderna står starkare då man måste flytta till ett annat land. Men det finns också klara förändringar. Den anglosaxiska världen har försvagats något genom att Australien blivit betydligt mindre attraktivt att flytta till än det var En andra avvikelse är att länder som står för en fritidskultur Spanien och Thailand har fått ökad betydelse både i fråga om preferens och om acceptans. Fritidskulturen kan vara en faktor med ökad betydelse bakom svenskarnas omvärldsorientering, sannolikt som en följd av det ökade resandet. 521

10 Lennart Weibull Också åldersmönstren är desamma men det finns en påtaglig ökning av funderingarna på att flytta utomlands i de yngre åldersgrupperna men också bland medelålders. För de yngre är det sannolikt arbete och studier utomlands som hägrar, bland äldre fritidsintresset. Det visar sig också finnas ett visst stöd för den generationshypotes som formulerades 1991, eftersom vi ser att intresset för att flytta idag ligger högre bland medelålders än vad det gjorde då. Det allmänna mönstret är emellertid att det generellt skett en ökad internationalisering i alla åldersgrupper, om än mycket lite bland de äldsta. Förklaringen till ökningen bland de äldre ligger i stor utsträckning i fritidskulturens ökade internationalisering, alltså äldres funderingar på åretruntboende på spanska solkusten eller det egna huset i Thailand. Noter 1 Det beräknas att ca två tredjedelar av de utvandrade svenskarna återinvandrar inom fem år, medan en tredjedel blir kvar utomlands (Westling, 2012). 2 Den svenska statistiken är bristfällig när det gäller vilka länder svenskarna bosätter sig i (Westling, 2012). 3 Frågan ställdes första gången inom ramen för det så kallade Balticom-projektet (1990), finansierat av Kungliga Vetenskapsakademin, i syfte att studera om förändringar i Östeuropa påverkade svenskarnas bild av dessa länder (Weibull och Rosengren, 1992; jfr även Weibull och Lithner, 2001) Det ska understrykas att populationen år 1991 bara omfattade personer mellan 15 och 75 år, vilket drar upp flyttningsbenägenheten något eftersom den är klart högre bland yngre än bland äldre. Se vidare not 1 om åldersskillnader. 5 En liknande undersökning har genomförts på uppdrag av mäklarfirman Fastighetsbyån i form av en webbenkät med 1000 svenskar mellan år. Den visade att 65 procent av de tillfrågade funderat på att flytta till ett annat land. Av dem hade hälften ett varmare klimat som viktigaste skäl, drygt var fjärde motiverade det med miljöombyte och var tionde med jobb (Svenska Dagbladet ). 6 Den linjära regressionsanalysen med kön, ålder, utbildning, familjeklass och medborgarskap som oberoende variabler visade på följande betavärden för de tre signifikanta faktorerna: ålder -.28, social familjeklass.10 och medborgare.10. Den totala förklarade variansen var dock enbart tio procent. 7 Talen/skattningarna är dock inte helt jämförbara, eftersom åldersgruppen år inte ingick i undersökningen Intresset att flytta till annat land begränsar sig i denna grupp till procent, vilket drar ner genomsnittet för 2011 års undersökning (se not ). 522

11 Världen är så stor så stor 8 Till Storbritannien har även förts de som angivit England, Skottland eller Wales. 9 Som framgår av den tidigare frågan är det en mindre andel som har eller har haft några såda funderingar. 10 Om vi ska göra en strikt procentuell jämförelse borde möjligen också länderpreferenserna bland dem som funderat på att flytta bara räknas på dem som uppgivit något land. I så fall skulle de öka något, men den samlade bilden skulle inte förändras. Referenser SOU 2010:0. Cirkulär migration och utveckling. Stockholm Weibull, Lennart (2008) En förändrad världsbild?. I Holmberg, S, Weibull, L (red) Skilda världar: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Lithner, Anders (2001) Grannar på avstånd om Sverige och Polen. I Holmberg, S, Weibull, L (red) Land, Du välsignade? Göteborg: SOMinstitutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Rosengren, Karl Erik (1992) Svenskarna och omvärlden. Några resultat från Balticom-projektet. I Holmberg, S, Weibull, L (red) Trendbrott? Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Rosengren, Karl Erik (1993) Svenskarnas omvärldsorientering. Svenskarnas syn på andra länder I Holmberg, S, Weibull, L (red) Perspektiv på krisen. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Rosengren, Karl Erik (1995) Svenskarnas omvärldsorientering I Holmberg, S, Weibull, L (red) Det gamla riket. Göteborg: SOMinstitutet vid Göteborgs universitet. Westling, Folke (2012) Svenskar bosatta utomlands. Sammanfattning. SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 523

12

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Det första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen.

Det första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen. Svenskarnas syn på omvärlden SVENSKARNAS SYN PÅ OMVÄRLDEN LENNART WEIBULL Det första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen. Terrorattacken i USA den 11 september 2001, kriget

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och Fortsatt stöd för mer vindkraft Fortsatt stöd för mer vindkraft Per Hedberg Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och kärnkraft. I det här sammanhanget spelar fortfarande

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Synen på Skåne, Danmark och

Synen på Skåne, Danmark och Synen på Skåne, Danmark och Öresundsregionen Synen på Skåne, Danmark och Öresundsregionen Lennart Weibull I januari 2011 var det sex motorcyklister som passerade Öresundsbron, däremot var det 464 901 bilar.

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

PIAAC. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. Finländska vuxnas 2012. grundläggande färdigheter bland de bästa i OECD-länderna

PIAAC. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. Finländska vuxnas 2012. grundläggande färdigheter bland de bästa i OECD-länderna Jan Strandström / Folio Bildbyrå Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter PIAAC Finländska vuxnas 202 grundläggande färdigheter bland de bästa i OECD-länderna PIAAC 202 I den internationella

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

AVVECKLA KÄRNKRAFTEN

AVVECKLA KÄRNKRAFTEN Avveckla kärnkraften AVVECKLA KÄRNKRAFTEN SÖREN HOLMBERG E fter folkomröstningen 1980 bestämde riksdagen att kärnkraften i Sverige skulle vara avvecklad till 2010. Så blev det inte. Tvärtom bestämde riksdagen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Bredband viktigt för internetanvändningen

Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Annika Bergström Idag pågår många verksamheter parallellt: i verkliga livet och på nätet. Nätuppkoppling tas många gånger

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Svenskar bosatta utomlands

Svenskar bosatta utomlands Svenskar bosatta utomlands Folke Westling [SOM-rapport nr 2012:09] Svenskar bosatta utomlands Introduktion En ökande cirkulär migration är utmärkande för den globala utvecklingen. Omkring var 20:e svensk

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Höga läsfärdigheter bland unga

Höga läsfärdigheter bland unga Höga läsfärdigheter bland unga Foto: Anne Dillner, Bildarkivet Sex av tio unga svenskar har goda kunskaper i läsning, jämfört med fyra av tio bland äldre. Det framgår av en internationell undersökning

Läs mer

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker Medborgarna online Medborgarna online Annika Bergström Samtidigt som internet tagit plats i många människors vardag finns det fortfarande betydande skillnader i tillgång och användning. Även om dessa ser

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och

Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och Kärnkraftsopinionen pre-fukushima Kärnkraftsopinionen pre-fukushima Sören Holmberg Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och kärnkraftsolyckan i Fukushima fick en omedelbar

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet störst bland kvinnorna Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 21-27

Läs mer

Skilda digitala världar

Skilda digitala världar Skilda digitala världar Skilda digitala världar Annika Bergström Nätet, och framför allt webben, har blivit en egen arena som erbjuder såväl medierad som personlig kommunikation, information och service.

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

ENERGISPARANDE PER HEDBERG OCH SÖREN HOLMBERG

ENERGISPARANDE PER HEDBERG OCH SÖREN HOLMBERG Energisparande ENERGISPARANDE PER HEDBERG OCH SÖREN HOLMBERG E tablerade politiker säger det, myndigheter säger det, och inte minst miljörörelsen säger det vi måste minska energianvändandet. Skälen kan

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Välfärdsbarometern 2012 En rapport från SEB, juni 2012

Välfärdsbarometern 2012 En rapport från SEB, juni 2012 Välfärdsbarometern 2012 En rapport från SEB, juni 2012 Inledning Nästa år fyller den svenska välfärdspolitiken hundra år. Den första riktiga socialförsäkringen kom 1913, då infördes folkpensionen. Men

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka,

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka, Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd LINN SANDBERG och MARIE DEMKER Flyktingopinionen

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året

Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året Svenska folkets åsikter om vindkraft Svenska folkets åsikter om vindkraft Per Hedberg Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året stod tio länder för 86 procent av samtliga

Läs mer

Diagram 9.1. Semesterresande minst en vecka under en 12 månadersperiod 1977 2002. Män och kvinnor 16 74 år. 16 84 år för utlandsresande.

Diagram 9.1. Semesterresande minst en vecka under en 12 månadersperiod 1977 2002. Män och kvinnor 16 74 år. 16 84 år för utlandsresande. Semesterresande 181 9 Semesterresande Möjligheten att kunna göra någon semesterresa, att göra ett avbrott i vardagen och få komma bort från förpliktelser i hemmet och i arbetslivet utgör en av de viktigaste

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Alkoholkonsumtion vanor och volym Alkoholkonsumtion vanor och volym Sören Holmberg och Lennart Weibull Å r 1955 försvann motboken. Den hade införts 1917 i syfte att minska svenska folkets alkoholkonsumtion

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I ALKOHOLOPINIONEN 1

FÖRÄNDRINGAR I ALKOHOLOPINIONEN 1 Förändringar i alkoholopinionen FÖRÄNDRINGAR I ALKOHOLOPINIONEN 1 Sören Holmberg och Lennart Weibull D en 6 november 2012 startade det svenska Systembolaget försöksverksamhet med hemleverans. Försöket

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Egna pengar en bra start... 5 Om undersökningen... 5 Inkomster... 7 Vanligare

Läs mer

Sol, vind och vågor. Per Hedberg

Sol, vind och vågor. Per Hedberg Sol, vind och vågor Sol, vind och vågor Per Hedberg K ol, olja och naturgas står för huvuddelen av världens totala elproduktion. 1 För att komma bort från beroendet av fossila energikällor i energisystemen

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Sören Holmberg. Kärnkraft på väg ned

Sören Holmberg. Kärnkraft på väg ned Kärnkraft på väg ned Kärnkraft på väg ned Sören Holmberg K ärnkraftsproduktionen i världen toppade för cirka tjugo år sedan. Sedan dess har andelen el producerad av kärnkraft minskat. Och kan man tro på

Läs mer