Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?"

Transkript

1 Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar också på möjligheter. Vore det inte skönt att lämna den kyliga Norden i varje fall på vintern? Och kanske jag som pensionär kan leva ett bättre och billigare liv i ett annat land? De senaste decennierna har världen öppnats för betydligt fler än det privilegierade flertalet att semestra eller arbeta i andra länder och även att bosätta sig utomlands. Svenskarna har också gjort bruk av möjligheten. Sedan 1970 har mer än en miljon svenskar flyttat från Sverige och mellan 2006 och 2010 har ca svenskar årligen lämnat landet för att bo utomlands under minst ett år (Westling, 2012). 1 Men då är det inte boende på Medelhavskusten som dominerar utan det är övriga nordiska länder och metropoler som London och New York som attraherar. 2 Och det rör sig inte heller om semester eller pension utan även om yrkesarbete eller studier. Frågan har också kommit på den politiska agendan under benämningen cirkulär migration. Intresset är främst knutet till de svenskar som återvänder hem, eftersom det bedömts viktigt att Sverige kan ta tillvara den kompetens som längre utlandsvistelser innebär (SOU 2010:0). De svenskar som idag bor utomlands har alltså valt att för kortare eller längre tid lämna Sverige. Men frågan är hur det ser ut bland svenskarna i allmänhet. Vilka tankar finns det på att flytta till något annat land? Är detta överhuvudtaget något man funderar på? Och vart skulle man i så fall tänka sig att flytta och varför? Det är frågor som med varierande utformning regelbundet har ställts i den nationella SOM-undersökningen (Weibull och Rosengren, 1992, 1993, 1995; jfr Weibull och Lithner, 2001; Weibull, 2008). Frågan om flyttningsbenägenhet som ställts på samma sätt vid flera tillfällen avser inte främst att förutse svenskarnas intresse att flytta utomlands utan mera att få en bild av hur svenskarna ser på omvärlden. 3 Flyttningsbenägenhet och länderpreferenser har således använts som indikatorer på svenskarnas omvärldsorientering. I den nationella SOM-undersökningen 2011 har frågan ställts på nytt. Syftet med det följande är att på grundval av de tidigare ställda frågorna studera den aktuella omvärldsorienteringen i Sverige och få en bild av förändringar under de gångna två decennierna. Flyttningsfunderingar Den fråga om utlandsflytt som ställts i SOM-undersökningarna har två steg. Den första delen gäller om svarspersonen någon gång har funderat på att flytta från Sverige till ett annat land. De som svarar ja på frågan ska i andra steget ange vilket Weibull, L (2012) Världen är så stor så stor i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 513

2 Lennart Weibull land man funderat att flytta till. Den delen av frågan är öppen. Det ska understrykas att frågan om man har funderat på att flytta inte är avgränsad i tiden utan gäller om man någon gång funderat på det. Det visar sig att 28 procent svarar ja alltså att de någon gång funderat på att flytta utomlands medan 69 procent svarar nej och 3 procent inte alls svarar på frågan. Procentandelarna är anmärkningsvärt lika dem som framkom exakt 20 år tidigare: 1991 var det 25 procent av svenskarna som uppgav att de funderat flytta utomlands, alltså endast tre procentenheter lägre än Det är svårt att värdera om det är mycket eller lite att nästan 30 procent har funderat på att bosätta sig i ett annat land. Mycket talar för att det för flertalet mest är allmänna funderingar något som frågan också avser och inte några realistiska planer. 5 Att det ändå finns något mer i svaren framgår då vi studerar hur flyttningsbenägenheten ser ut i olika grupper (tabell 1). Medan det enbart finns en marginell skillnad mellan kvinnors och mäns intresse att flytta utomlands visar sig ålder vara en klart utslagsgivande faktor. Bland ungdomar mellan 16 och 29 år är det närmare hälften som har eller har haft sådana funderingar, bland pensionärerna bara en tiondel. Den andra gruppen som sticker ut är de högre tjänstemännen (9 procent), medan övriga sociala grupper ligger klart lägre mellan 26 (tjänstemän) och 3 procent (företagare). Det finns även ett visst samband med utbildning, men skillnaderna mellan utbildningskategorierna är mindre än förväntat; det är främst de lågutbildade, där de äldre är överrepresenterade som avviker med en låg andel (15 procent). Mera förväntat är att de som inte är svenska medborgare i större utsträckning har funderat att flytta från Sverige. Det senare gäller också dem som vuxit upp utanför Sverige i Norden och Europa, medan det däremot inte gäller dem som vuxit upp utanför Europa; de senare grupperna är dock alltför små för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Inom Sverige är det framför allt boende i storstäderna som haft flyttningsfunderingar. Det finns även vissa partipolitiska skillnader i flyttningsfunderingarna. Sympatisörer med Kristdemokraterna och Centerpartiet är de minst flyttningsintresserade, medan det omvända gäller för Sverigedemokraternas och i någon mån Miljöpartiets sympatisörer. En förklaring till skillnaderna är delvis partiernas ålderssammansättning, men denna kan inte helt förklara flyttningsintresset hos Sverigedemokraternas sympatisörer. En multivariat analys visar att ålder, social familjeklass och medborgarskap samtliga ger signifikanta bidrag till att förklara skillnader i intresset att flytta utomlands. Åldersfaktorn har den enskilt klart största förklaringskraften. 6 Det sammantagna mönstret är detsamma som 1991, men särskilt i de yngre åldersgrupperna har flyttningsfunderingarna ökat. År 1991 var andelen som funderat på att flytta till något annat land bland åringarna 9 procent, bland åringarna 38 procent och åringarna 26 procent. Andelarna ska jämföras med 55, 7 respektive 0 procent år Det är relativt stora nivåskillnader som ger klart stöd för tanken att de yngre generationerna idag är mer internationellt orienterade än tidigare. Däremot finns det ingen skillnad i den äldsta åldersgruppen. 7 Bakom skillnaderna mellan 1991 och 2011 ligger troligen de yngres ökade utlandsresande, men kanske också ökade internationella utbyten inom skola och högskola. 51

3 Världen är så stor så stor Tabell 1 Andel som någon gång funderat på att flytta från Sverige till ett annat land 2011 (procent) Ja Nej Ej svar Totalt Antal svar Alla Kvinnor Män år år år år Lågutbildad Medellågutbildad Medelhögutbildad Högutbildad Subjektiv familjeklass Arbetarhem Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Uppväxt i Landsbygd Sverige Mindre tätort Sverige Stad/större tätort Sverige Stockholm/Göteborg/Malmö Norden utom Sverige Europa utom Norden Land utanför Europa Svensk medborgare Utländsk medborgare Dubbelt medborgarskap V S MP C FP M KD SD Kommentar: Frågan lyder: Har du någon gång funderat på att flytta från Sverige till ett annat land? Om ja, till (landetsnamn) Källa: Den nationella SOM-undersökningen

4 Lennart Weibull Prefererade länder Det andra steget i frågan var vilket land som svarspersonen funderat på att flytta till. Svarspersonerna fick själva skriva in landet. Av dem som funderat på att flytta från Sverige anger mer än 90 procent ett specifikt land. De tio länder som markerades av minst fyra procent av dem som funderat på att flytta finns redovisade i figur 1. Dessa tio länder täcker in tre fjärdedelar av de svarande. De länder som kommer därefter anges av en procent eller färre; Kanada och Grekland är störst bland dessa med drygt en procent. Figur 1 De tio mest nämnda länderna bland dem som angivit att de funderar på att flytta till ett annat land 2011 (procent) USA 17 Spanien 1 Storbritannien 9 Norge Italien 6 6 Australien Danmark Frankrike Thailand Tyskland Kommentar: Frågan redovisas i anslutning till tabell 1. Anm: Andelen flyttbenägna är 28 procent (n=8). Av dessa har nio procent inte angivit något land. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Bland de tio mest nämnda är det två länder som dominerar med vardera cirka 15 procent av angivna länder: USA och Spanien, medan Storbritannien ligger på knappt 10 procent. 8 Av de tio oftast nämnda länderna ligger sju i Europa och tre är icke-europeiska - förutom USA även Australien och Thailand. Det finns tre engelskspråkiga länder som tillsammans valts av 30 procent av de flyttningsintresserade. Bland de tio finns även de nordiska länderna Norge och Danmark med. Att stanna vid de tio mest nämnda länderna är något för begränsat. Intressantare är att gruppera de sammanlagt 57 nämnda länderna efter världsdelar (figur 3). Det 516

5 Världen är så stor så stor vi kan se är att vissa världsdelar helt saknar intresse bland de flyttningsfunderande svenskarna. I Syd- och Mellanamerika och i Afrika söder om Sahara nämns bara några få länder. Det gäller delvis även Asien, eftersom Thailand där svarar för över hälften av den redan relativt låga andelen. När det gäller Europa finns det en relativt stor spridning över länderna, men ytterst få nämner länder i östra Europa. Utfallet av svenskarnas länderpreferenser är knappast överraskande. Det är områden som svenskar genom både resande och medieexponering rimligen har en ganska god bild av. Det finns i urvalet av länder även en geografisk (Norden och Europa) och en språklig (Nordamerika och Australien) närhetsfaktor (Weibull och Rosengren, 1991). I jämförelse med 1991 finns det både klara likheter och tydliga skillnader. Det är i huvudsak samma länder som är de tio mest nämnda. De enda skillnaden är att Kanada har lämnat tio-i-topplistan och ersatts av Thailand. Samtidigt finns det vissa tydliga förskjutningar. Intresset för Nordamerika och Australien ligger 2011 klart under vad som observerades 1991: USA har tappat och gått från 23 till 17 procent, Australien från 18 till procent. Också deras respektive grannländer Kanada och Nya Zeeland uppfattas som mindre intressanta 2011 än de var Istället är det Norden och Europa som blivit mer attraktivt. Enskilda länder som särskilt ökat är Spanien (från 8 till 1 procent) och Norge (3 till 6 procent). Solkust respektive arbetsmarknad är troliga förklaringar till de senare ökningarna. Men frågan är om det går att se något mönster i preferenserna för enskilda länder. Det enda sättet vi har att få ett underlag till vad som ligger bakom är att studera de enskilda länderpreferenserna i olika grupper (tabell 2). Det visar sig att Italien ligger högre bland kvinnorna och Thailand högre bland männen, medan det i övrigt inte är några större skillnader. I fråga om ålder uppträder dock mycket tydliga mönster. USA är framför allt i fokus bland de yngsta som funderat på att flytta utomlands: drygt en fjärdedel anger USA, i jämförelse med en dryg tiondel bland de medelålders. Tendensen är densamma för Storbritannien. Det omvända förhållandet gäller för Spanien. Andelen som nämner Spanien som flyttmål är dubbelt så hög bland pensionärerna som bland ungdomarna och tre gånger så hög bland personer i övre medelåldern. Ett motsvarande mönster men på en lägre nivå finns för Thailand, medan Medelhavsländer som Frankrike och Italien inte uppvisar ett sådant åldersmönster. Utbildningsfaktorn speglar delvis åldersskillnaderna. Bland lågutbildade som funderat på flytt till annat land ligger Spanien och Thailand klart högst. Bland högutbildade är det relativt störst övervikt för Storbritannien, Frankrike och Norge. Den höga siffran för USA bland personer med medelhög utbildning har att göra med att utbildningsnivån dominerar bland åringar. Den samlade bilden överensstämmer till stor del med den för två decennier sedan. Också då var USA och Storbritannien i topp bland de yngsta, medan Spanien låg högst bland de äldre men på en något lägre nivå än det gör Den starka preferens som då fanns för Australien har blivit lägre i alla grupper men särskilt bland de yngre. 517

6 Lennart Weibull Tabell 2 Länderpreferenser efter kön, ålder och utbildning 2011 (procent) Land Kv M LU MLU MHU HU USA Spanien Storbritannien Norge Italien Australien Danmark Frankrike Thailand Tyskland Antal Kommentar: Tabellen är beräknad på samtliga inom varje grupp som angivit att de funderar på att flytta från Sverige till ett annat land. Utbildning är delad i LU = Lågutbildad, MLU = Medellågutbildad, MHU = Medelhögutbildad, HU = Högutbildad. Den slutsats vi kan dra av 2011 års studie i jämförelse med den tidigare är att svenskarnas omvärldsorientering är i stort sett densamma. Det är i stort sett samma länder som man funderar på. Den anglosaxiska världen utanför Europa har dock tappat i attraktivitet och det är särskilt Australien som inte spelar samma roll som tidigare. Mycket talar för att uppmärksamheten för ett land som ligger längre bort i större utsträckning påverkas av olika trender, inte minst inom populärkulturen, t ex film, tv-serier och popband. När det gäller varför man funderat på att flytta ger ålders- och utbildningsskillnaderna en antydan om att det rör sig om både arbete och fritid. De yngres preferenser för USA och Storbritannien men också för Norge kan säkert föras tillbaka till ett intresse för att kunna göra karriär/skaffa sig ett arbete. Spanien och Thailand är valda av främst äldre och har sin bakgrund i ett intresse för främst avkoppling; i fråga om Spanien är det intressanta att det är just gruppen som är på väg mot pensionen som framför allt funderat på att flytta dit. Accepterade länder Vi har tidigare visat att knappt 30 procent av svarspersonerna funderat på att flytta till ett annat land. Det handlar alltså om något som aktivt övervägts. Frågan är då vilka länderpreferenser som kan finnas bland dem som inte gjort sådana överväganden. För att belysa det har det ställts en uppföljningsfråga som avser vilket land man skulle välja om man var tvungen att flytta från Sverige. Det senare skulle kunna 518

7 Världen är så stor så stor beskrivas som länderacceptans, alltså länder som man kan tänka sig att bo i, låt vara att frågan kan uppfattas något konstruerad att tvingas flytta från Sverige är knappast något som en majoritet svarspersonerna brukar reflektera över. 9 Det framträder även indirekt i att 18 procent av svarspersonerna inte har angivit något land; de har antingen inte kunnat ta ställning, säkerligen beroende på att frågeställningen känts främmande, eller bara hoppat över frågan. Det är i stort sett samma nivå som när motsvarande uppföljningsfråga ställdes 1991 (15 procent). De länder som väljs när man svarar på frågan om tvångsflytt är i stort desamma som när det gäller funderingar att flytta till ett annat land. Samtliga tio länder som i det senare fallet är de mest frekventa ryms bland de elva som här ligger högst men nivåerna har ändrat sig ganska påtagligt (figur 2). Den största skillnaden gäller de nordiska länderna. Det är framför allt Norge som får en betydligt större andel men också Danmark och Finland ökar sin andel. Däremot tappar både USA och Storbritannien. Spanien ligger på samma nivå i båda fallen. Figur 2 Om man var tvungen att lämna Sverige, vilket land skulle man välja? 2011 (procent) Norge 25 Spanien 13 USA 10 Danmark 8 Storbritannien Italien 6 6 Australien Finland Tyskland Frankrike Thailand Antal svar Kommentar: Frågan lyder: Om du var tvungen att flytta från Sverige till ett annat land, vilket land skulle du då välja? Procentandelarna är beräknade på dem som angivit ett land eller ett område. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

8 Lennart Weibull Figur 3 Angivna länder fördelade efter världsdel/område bland dem som har funderingar på att flytta respektive om man är tvungen att flytta till ett annat land 2011 (procent) Prefererade områden bland dem som haft funderingar att flytta till ett annat land Nordafrika och Mellanöstern 1% Afrika söder om Sahara 1% Syd- och Mellanamerika 3% Inget givet land 9% Australien/Oceanien 5% Asien 7% Nordamerika 18% Norden 13% Övriga Europa 3% Valda länder om man är tvungen att flytta till ett annat land Afrika söder om Sahara 1% Syd- och Mellanamerika 1% Nordafrika och Mellanöstern 1% Asien 5% Nordamerika 12% Australien/Oceanien 6% Norden 36% Övriga Europa 38% Kommentar: När det gäller vilka länder man funderat på att flytta till bygger procentandelarna på dem som uppgivit sådana funderingar (28 procent av de svarande). I fråga om valda länder om man är tvungen att flytta till ett annat land bygger procenttalen på de 82 procent som angivit något land. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

9 Världen är så stor så stor Det vi således kan se är att den geografiska närhetsfaktorn inte oväntat spelar en betydligt större roll om man skulle tvingas flytta: de nordiska länderna samlar här en dryg tredjedel, i jämförelse med drygt tio procent då det gäller flyttningsfunderingar. Om vi gör en jämförelse med länderpreferenserna bland dem som haft funderingar att flytta blir det tydligt att särskilt övriga Europa och Nordamerika tappar i betydelse bland dem som tvingas flytta (figur 3). Det är till närområdet man vänder sig. Bilden är emellertid inte entydig. Procentandelarna för övriga områden ligger kvar på sin relativt låga nivå. 10 Det finns också ett annat intressant mönster i svaren. Den grupp som angivit att de haft funderingar på att flytta till något annat land ändrar sina länderpreferenser något då frågan gäller en situation där de skulle bli tvungna att flytta. Då förändras preferenserna i denna grupp främst genom att andelen för Norge ökar medan flertalet andra länder minskar en eller ett par procentenheter. Resultaten från 1991 års undersökning pekar i samma riktning. När frågan gäller tvångsflytt ökar de nordiska länderna sin andel och Norge framträder som det helt dominerande alternativet. Attraktionskraften hos Norge var dock inte lika stark 1991 som den är 2011, medan både USA och särskilt Australien hade lägre andelar 1991 än En liten del av skillnaden kan förklaras av att den äldsta åldersgruppen inte ingick i 1991 års studie. Den mer sannolika förklaringen ligger dock snarast i att Norge allmänt ökat sin attraktionskraft ett land som lockar med en stark arbetsmarknad. Nedgången i intresse för Australien har redan tidigare påvisats. Internationalisering av både arbete och fritid När det gäller främmande länders attraktionskraft dominerar de anglosaxiska länderna klart, särskilt bland yngre människor. I fråga om vad som kallats acceptans ligger dock Norden bättre till, främst genom att detta bland de äldre är ett prioriterat område. Mycket talar för att detta inte är en fråga om åldrar utan en fråga om generationsbetingade synsätt. Dessa meningar utgjorde kärnan i slutsatserna från 1991 års undersökning av svenskarnas omvärldsorientering (Weibull och Rosengren, 1992). Frågan är hur den slutsatsen förhåller sig till det vi nu sett i motsvarande studie två decennier senare. För det första stämmer det allmänna mönstret. USA och Storbritannien har en stark ställning när det gäller länder som man har funderat på att flytta till, medan de nordiska länderna står starkare då man måste flytta till ett annat land. Men det finns också klara förändringar. Den anglosaxiska världen har försvagats något genom att Australien blivit betydligt mindre attraktivt att flytta till än det var En andra avvikelse är att länder som står för en fritidskultur Spanien och Thailand har fått ökad betydelse både i fråga om preferens och om acceptans. Fritidskulturen kan vara en faktor med ökad betydelse bakom svenskarnas omvärldsorientering, sannolikt som en följd av det ökade resandet. 521

10 Lennart Weibull Också åldersmönstren är desamma men det finns en påtaglig ökning av funderingarna på att flytta utomlands i de yngre åldersgrupperna men också bland medelålders. För de yngre är det sannolikt arbete och studier utomlands som hägrar, bland äldre fritidsintresset. Det visar sig också finnas ett visst stöd för den generationshypotes som formulerades 1991, eftersom vi ser att intresset för att flytta idag ligger högre bland medelålders än vad det gjorde då. Det allmänna mönstret är emellertid att det generellt skett en ökad internationalisering i alla åldersgrupper, om än mycket lite bland de äldsta. Förklaringen till ökningen bland de äldre ligger i stor utsträckning i fritidskulturens ökade internationalisering, alltså äldres funderingar på åretruntboende på spanska solkusten eller det egna huset i Thailand. Noter 1 Det beräknas att ca två tredjedelar av de utvandrade svenskarna återinvandrar inom fem år, medan en tredjedel blir kvar utomlands (Westling, 2012). 2 Den svenska statistiken är bristfällig när det gäller vilka länder svenskarna bosätter sig i (Westling, 2012). 3 Frågan ställdes första gången inom ramen för det så kallade Balticom-projektet (1990), finansierat av Kungliga Vetenskapsakademin, i syfte att studera om förändringar i Östeuropa påverkade svenskarnas bild av dessa länder (Weibull och Rosengren, 1992; jfr även Weibull och Lithner, 2001) Det ska understrykas att populationen år 1991 bara omfattade personer mellan 15 och 75 år, vilket drar upp flyttningsbenägenheten något eftersom den är klart högre bland yngre än bland äldre. Se vidare not 1 om åldersskillnader. 5 En liknande undersökning har genomförts på uppdrag av mäklarfirman Fastighetsbyån i form av en webbenkät med 1000 svenskar mellan år. Den visade att 65 procent av de tillfrågade funderat på att flytta till ett annat land. Av dem hade hälften ett varmare klimat som viktigaste skäl, drygt var fjärde motiverade det med miljöombyte och var tionde med jobb (Svenska Dagbladet ). 6 Den linjära regressionsanalysen med kön, ålder, utbildning, familjeklass och medborgarskap som oberoende variabler visade på följande betavärden för de tre signifikanta faktorerna: ålder -.28, social familjeklass.10 och medborgare.10. Den totala förklarade variansen var dock enbart tio procent. 7 Talen/skattningarna är dock inte helt jämförbara, eftersom åldersgruppen år inte ingick i undersökningen Intresset att flytta till annat land begränsar sig i denna grupp till procent, vilket drar ner genomsnittet för 2011 års undersökning (se not ). 522

11 Världen är så stor så stor 8 Till Storbritannien har även förts de som angivit England, Skottland eller Wales. 9 Som framgår av den tidigare frågan är det en mindre andel som har eller har haft några såda funderingar. 10 Om vi ska göra en strikt procentuell jämförelse borde möjligen också länderpreferenserna bland dem som funderat på att flytta bara räknas på dem som uppgivit något land. I så fall skulle de öka något, men den samlade bilden skulle inte förändras. Referenser SOU 2010:0. Cirkulär migration och utveckling. Stockholm Weibull, Lennart (2008) En förändrad världsbild?. I Holmberg, S, Weibull, L (red) Skilda världar: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Lithner, Anders (2001) Grannar på avstånd om Sverige och Polen. I Holmberg, S, Weibull, L (red) Land, Du välsignade? Göteborg: SOMinstitutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Rosengren, Karl Erik (1992) Svenskarna och omvärlden. Några resultat från Balticom-projektet. I Holmberg, S, Weibull, L (red) Trendbrott? Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Rosengren, Karl Erik (1993) Svenskarnas omvärldsorientering. Svenskarnas syn på andra länder I Holmberg, S, Weibull, L (red) Perspektiv på krisen. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Weibull, Lennart, Rosengren, Karl Erik (1995) Svenskarnas omvärldsorientering I Holmberg, S, Weibull, L (red) Det gamla riket. Göteborg: SOMinstitutet vid Göteborgs universitet. Westling, Folke (2012) Svenskar bosatta utomlands. Sammanfattning. SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 523

12

Det finns händelser som ändrar både tiden och rummet. Andra världskrigets

Det finns händelser som ändrar både tiden och rummet. Andra världskrigets En förändrad världsbild? EN FÖRÄNDRAD VÄRLDSBILD? Lennart Weibull Det finns händelser som ändrar både tiden och rummet. Andra världskrigets slut 1945 är ett exempel. Efter det började inte bara en ny tideräkning

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Det är skillnad på sprit, vin och starköl Det är skillnad på sprit, vin och starköl Sören Holmberg och Lennart Weibull slutet av april 9 sände Sveriges Radios redaktion Kaliber ett program om I alkohol

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 2013 om att Sverige

Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 2013 om att Sverige Svensk Nato-opinion i förändring? Svensk Nato-opinion i förändring? Ulf Bjereld Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 13 om att Sverige endast hade militär förmåga att försvara begränsade

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Svensk alkolholopinion

Svensk alkolholopinion Svensk alkolholopinion Analyser på grundval av den årliga SOM-undersökningen Maj 14 Lennart Weibul Göteborgs universitetl Två huvudindikatorer på alkoholopinion Åsikt om alkoholskatten Sänka skatten på

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Det första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen.

Det första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen. Svenskarnas syn på omvärlden SVENSKARNAS SYN PÅ OMVÄRLDEN LENNART WEIBULL Det första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen. Terrorattacken i USA den 11 september 2001, kriget

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull 7 Hur ofta dricker svenska folket alkohol (sprit/vin/starköl)? 6 58 57 54 55 55 55 53 51 49 46 45 48 47 44 45 44 46 45 46 44

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Med världen som erfarenhet

Med världen som erfarenhet Med världen som erfarenhet Med världen som erfarenhet Lennart Weibull W enn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen den som gör en resa har något att berätta är ett välkänt tyskt uttryck. Det formulerades

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

När det talas eller skrivs om ungdomar och medier handlar det i första hand om

När det talas eller skrivs om ungdomar och medier handlar det i första hand om De unga och radion DE UNGA OCH RADION JAN STRID När det talas eller skrivs om ungdomar och medier handlar det i första hand om ny medieteknologi: data, mp-3-spelare och plasmatv. Men någonstans skall de

Läs mer

Nato-medlemskap och svensk militär

Nato-medlemskap och svensk militär Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Ulf Bjereld F rågan om svenskt Nato-medlemskap är fortfarande kontroversiell i svensk politik

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Vetenskapen i Samhället

Vetenskapen i Samhället Vetenskapen i Samhället resultat från SOM-undersökningen 2015 VA-rapport 2016:2 FÖRORD Människors attityder till och syn på utbildning, vetenskap och forskare har stor inverkan på deras vilja att studera,

Läs mer

Finländarnas resor 2012

Finländarnas resor 2012 Transport och turism 2013 Finländarnas resor 2012 Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012 År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med 17 procent

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Synen på Skåne, Danmark och

Synen på Skåne, Danmark och Synen på Skåne, Danmark och Öresundsregionen Synen på Skåne, Danmark och Öresundsregionen Lennart Weibull I januari 2011 var det sex motorcyklister som passerade Öresundsbron, däremot var det 464 901 bilar.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron 6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Vad är viktigt i livet? Synen på livet och tillvaron kan diskuteras eller beskrivas i termer

Läs mer

BOKEN VAR STÅR DEN IDAG?

BOKEN VAR STÅR DEN IDAG? Boken var står den idag? BOKEN VAR STÅR DEN IDAG? Lennart Weibull och Åsa Nilsson Att tala om bokens framtid innehåller alltid ett visst mått av spänning. Böcker är så förknippade med den västerländska

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och Fortsatt stöd för mer vindkraft Fortsatt stöd för mer vindkraft Per Hedberg Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och kärnkraft. I det här sammanhanget spelar fortfarande

Läs mer

Tidningsprenumeration bland invandrare

Tidningsprenumeration bland invandrare INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 58 Tidningsprenumeration bland invandrare Ulrika Andersson 2005 Tidningsprenumeration bland invandrare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK Minskat flyktingmotstånd svår marknad för främlingsfientlig politik MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK MARIE DEMKER F lyktingmotståndet fortsätter att minska i Sverige.

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen För ett år sedan, nästan exakt på dagen, genomförde Aftonbladet/Inizio en av sina mätningar om svenska folkets

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Människors vanor att läsa lokala morgontidningar har hållit sig på en förhållandevis

Människors vanor att läsa lokala morgontidningar har hållit sig på en förhållandevis Lokala nyheter morgontidningarnas starka kort Lokala nyheter morgontidningarnas starka kort Ulrika Andersson Människors vanor att läsa lokala morgontidningar har hållit sig på en förhållandevis stabil

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer