MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014"

Transkript

1 MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014

2 Fyra framgångsrika år Nya Moderaterna i Karlstad vill att besökare i Karlstad ska känna sig välkomna och uppleva vår kommun som en attraktiv och öppen kommun. Vi har en vision om en stad och en landsbygd med livskvalitet. En kommun i tillväxt med målet invånare. Karlstad är en stad vi ska känna oss stolta över. Mycket är bra här, men vi står samtidigt inför nya stora utmaningar. Det handlar om att skapa ett hållbart och tryggt samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det är vi moderater beredda att ta ansvar för. Vår vision I Karlstadsregionen skapas nya, spännande och viktiga jobb. Här finns framtidstro som främjar tillväxt och utveckling i hela kommunen. Karlstad ska vara en trygg kommun. Satsning på utbildning som erbjuder gedigen kunskap. Alla som går ur skola ska ha godkända betyg i alla ämnen. Vi ska ha ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi vill bygga en attraktiv trygg grön stad som är tillgänglig för alla. Vi vill förbättra infrastruktur såväl inom som till och från kommunen.

3 Vårt arbete de senaste åren har varit framgångsrikt. Några exempel på viktiga resultat vi uppnått: Vi har fokuserat på det som skapar fler jobb, tex har vi startat Karlstad Business Region samt Innovation Park vid Karlstad Universitet. Vi har startat byggandet av ett av Europas modernaste vårdboende på Gruvlyckan Vi har erbjudit tak över huvudet garanti. Vi har gjort investeringar i infrastruktur, ombyggnad av E 18 västerut, tågsatsningar vid Karlstad C samt ökat resurserna till kollektivtrafiken. De kommande fyra åren vill vi fortsätta att utveckla Karlstad. Genom att fokusera och kraftsamla på bl.a följande områden: Skapa fler jobb genom att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen. Arbeta för en kraftig ökning av antalet praktikplatser för ungdomar. Fortsätta öka kvaliteten i skolan genom att bl.a minska gruppstorlekarna i skolan och förskolan och satsa på lärarnas kompetens. Ökat bostadsbyggande av främst hyreslägenheter. Förbättra och utveckla våra kommunikationer, tåg, flyg, bil, sjöfart samt kollektivtrafik. Fortsatta satsningar på Karlstad som en besöks- och evenemangsstad. Tillsammans ska vi utveckla Karlstad till en bättre kommun att leva och bo i. En kommun där vi kan känna trygghet och framtidstro. Vi ser att alla behövs och där alla kan bidra efter sin förmåga. Vårt politiska uppdrag är att sätta Karlstadsborna i centrum. Med ert stöd i valet så har vi goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av Karlstad till en attraktiv tillväxtkommun med god samhällsservice.

4 Arbete och Näringsliv För Moderaterna är valets viktigaste fråga att skapa arbetstillfällen så att alla kan bidra och känna delaktighet i kommunens utveckling. Ett sätt är att utöka samarbetet med idrottsföreningar och andra ideella föreningar för att tillskapa fler sk instegsjobb. En förutsättning för att Karlstad ska utvecklas är att fortsätta det påbörjade arbetet med att förbättra villkoren för företagande och entreprenörskap. Vi moderater ska fortsätta arbetet med att förbättra attityder och relationer gentemot entreprenörer som vill utveckla och investera i såväl etablerade som nya företag i hela kommunen. Entreprenörskap ska uppmuntras och stimuleras på olika sätt. Vi vill uppnå en mer attraktiv och levande stadskärna genom att förenkla för näringslivet att utveckla befintliga eller starta nya verksamheter i de centrala delarna av Karlstad.Ett allsidigt och väl utvecklat näringsliv genererar arbetstillfällen och attraktiva arbetsplatser som på så sätt bidrar till att uppnå vår vision Karlstad innevånare. Fortsätta utvecklingen av Karlstad Innovation Park, en arena där kreativa kontakter knyts mellan idégivare, näringsliv och forskning. Vi vill att forskardagar etableras för att sprida kunskap och kännedom om Universitets arbete för att fler skall kunna ta del av innovationer inom forskning och utveckling. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för att Karlstad ska tillhöra topp tio över Sveriges främsta näringslivskommuner. För att komma dit måste gediget arbete läggas på att öka bl.a tillgången på riskvilligt kapital. Som största Värmlandskommun har Karlstad ett särskilt ansvar att i samarbete med övriga kommuner utveckla länet. I detta avseende måste Karlstad axla rollen att initiera och aktivt driva detta utvecklingsarbete. Bra exempel på detta initiativ är skapandet av Karlstad Business Region en samverkan avseende tillväxtfrågor mellan fem grannkommuner som tillsammans arbetar för att få fler företag att etablera sig i Karlstadsregionen.

5 Trygghet Ordet trygghet har inte samma innebörd för alla människor. Vad som upplevs som trygghet skiljer sig åt mellan individer och dessutom i olika skeden av livet. Karlstad ska vara en stad där alla kan känna sig trygga. En stad där gator, parker och torg känns trygga att vistas i även efter mörkrets inbrott. Vi vill utveckla det framgångsrika konceptet med trygghetsvandringar i olika stadsdelar som har visat sig vara ett bra sätt att uppmärksamma var buskage behöver röjas och belysning sättas upp. Det ska vara besvärligt att vara kriminell i Karlstad. I samarbete med polisen ska vi aktivt motverka organiserad brottslighet. Vi vill försvåra för olika kriminella närverk att få fotfäste i kommunen. Ungdomsvåldet ska bekämpas och ungdomar som far illa ska tidigt få erforderligt stöd. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. En trygg uppväxt minskar risken för kriminalitet. Insatser ska därför sättas in tidigt, där så erfordras, för att stödja familjer i föräldrarollen. Vi vill ge Trygghetscentrum resurser för att mer tydligt ha en central roll i relationsskapande aktiviteter gentemot ungdomar. Bygga goda relationer och få dem att känna sig trygga att vistas ute på gator och torg. Våld i nära relationer ska motverkas. Vi vill ha snabbare och fler insatser för kvinnor och barn som har bevittnat eller blivit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld. Äldres ensamhet och isolering ska ges större uppmärksamhet. Vi vill utöka satsningen på fler och varierade aktiviteter gärna i samverkan med frivilligorganisationerna. Anhörighetsstöd och volontärarbete vill vi utveckla ytterligare bl.a genom utbildning. För att förebygga bl.a fallskador bland äldre vill vi aktivt marknadsföra den sk fixarservicen så fler ges möjlighet att utnyttja denna gratistjänst.

6 Bygga och Bo Vi Moderater vill att Karlstad ska förknippas med universitet, kunskap, kunnande, kreativitet, spännande och utvecklande miljöer som genererar stimulerande arbetstillfällen. En kommun med attraktivt boende och bra infrastruktur. En fortsatt utbyggnad av bostäder samt upplåtande av mark för handel och industriändamål är en förutsättning för en livskraftig och expansiv kommun. Karlstad har brist på bostäder och då främst hyreslägenheter. Byggnadstakten måste ökas och Moderaterna vill att kommunens egna bostadsbolag ska gå i spetsen för nyproduktion av lägenheter till rimliga hyresnivåer. Vi vill fortsätta utveckla Karlstads fastighetsbestånd genom att bevara gammal fin arkitektur och uppmuntra till nya spännande lösningar. Vi vill bygga och ta ansvar för det goda samhället. Ett sätt att öka andelen attraktiva centrumnära bostäder är att förtäta stadskärnan genom att ge möjlighet till att bygga på redan befintliga byggnader, där så är lämpligt, med någon eller några våningar. Detta för att spara nödvändiga grönområden - en stad på höjden är en grön stad. Vi kommer att fortsätta arbetet med projektet Tåg i tid för att förbättra tågtrafiken i tillväxtkorridoren Stockholm Oslo, vilket också kommer att minska restiderna avsevärt. För att uppnå detta krävs en ombyggnad av spårområdet vid Karlstads Central, en finansiering som Riksdagen beslutat. Detta skapar förutsättningar för att bygga ett modernt resecentrum. Fortsätta satsningar för att utveckla Karlstads flygplats både vad avser linjetrafik som chartertrafik är något som vi prioriterar. Fler linjer mot kontinenten är ett starkt önskemål från näringslivet för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga och utveckla sin verksamhet vilket skapar nya arbetstillfällen. Vi vill medverka till att säkerställa att Vänersjöfarten kan fortsätta utvecklas genom att aktivt engagera oss i frågor som är viktiga för dess utveckling bl.a ersätta nuvarande föråldrade slussar i Trollhättan med nya. Alla innevånare i kommunen har inte tillgång till ett snabbt och säkert bredband därför vill vi fortsätta utbyggnaden av fibernät bl.a genom Karlstads Stadsnät försorg. Ett väl utbyggt fibernät kommer bl.a att förbättra möjligheterna för Vård och omsorgsförvaltningen att möta kommande utmaningar genom nya uppkopplade IT-tjänster som e-hälsa och hemsjukvård.

7 Utbildning och Barnomsorg Att erbjuda hög kvalitet i all utbildning är av avgörande betydelse för att garantera kommunens fortsatta tillväxt. Skolan ska ge alla barn en bra start i livet med likvärdiga förutsättningar att lära och utvecklas. Vi anser att den bästa förberedelsen för en framtid med en förändrad arbetsmarknad och nya utmaningar ges i en modern skola som klarar av att ställa tydliga mål och kunskapskrav, samt att följa upp desamma. Alla barn skall ges rätt till individuellt stöd i rätt tid. Moderaternas målsättning är att alla elever ska gå ut grundskola och gymnasium med godkända betyg i samtliga ämnen. Stärkt ledarskap i skolan är ett sätt att uppnå uppställda mål. Med stöd i den nya läroplanen med tidiga betyg uppnås en kunskapsskola. Fortsatta satsningar på karriärtjänster på såväl grund- som gymnasieskola ser vi som viktigt för att höja lärarnas status. För oss är det viktigt med en modern och flexibel barnomsorg där olika behov tillgodoses. Det är föräldrarna som vet bäst vilken omsorg deras barn behöver och kommunen måste kunna erbjuda olika alternativ. Vi verkar för att förskolor byggs i områden som växer eller genomgår en generationsväxling med inflyttning av barnfamiljer. Barn skall kunna gå i förskola nära bostaden. Karlstad ska vara en kommun där barnen upplever steget från förskola till skola som smidig och enkel. Mindre klasser i skolan såväl som i förskolan innebär att varje elev känner sig sedd varje dag är en viktig moderatfråga. Att arbetsmiljön i skolan ska vara lugn och trygg är för Moderaterna en självklarhet. Det får inte förekomma någon form av mobbning, trakasserier eller rädsla inför andra kamrater. Dessa frågor måste varje skola kontinuerligt och målmedvetet arbeta med och det ställer krav på fler och rätt utbildad skolpersonal. Initiativ som bidrar till att öka mångfalden av skolformer med olika aktörer och pedagogisk inriktning i syfte att öka valfriheten efter elevers och föräldrars önskemål är något vi stödjer. Vi är öppna för att låta näringslivet tidigt delta och vara aktivt i skolan, detta gäller för såväl grund-som gymnasieskolan. På så sätt stimuleras elevernas intresse och ökar deras kunskap om framtida yrkesval. Vi fortsätter arbetet med praktikplatsgaranti för studerande på Karlstads universitet. Detta uppnår vi genom att förstärka och fördjupa samarbetet mellan kommunen, universitetet och näringslivet.

8 Omsorg och Stöd Nya Moderaterna vill att vård-och omsorg ska utgå från den enskilda människans behov och att patientens ställning i vården stärks. Människor i olika åldrar och olika skeden i livet ska erbjudas individuella lösningar för att hantera sin livssituation på ett bra sätt. Alla vårdsökanden ska bli bemötta av välutbildad och kunnig personal som ger en professionell vård. Äldre ska känna trygghet i vetskap om att kunna erbjudas anpassat boende när man har behov av detta. Vi vill fortsätta byggandet av moderna och varierande typer av boendelösningar. Trygghetsboende är ett bra koncept som kommunens bostadsbolag kan tillhandahålla och som vi vill fortsätta stödja och utveckla. Anhörigvård är insatser som utförs av närstående som är mycket viktig. De närståendes insatser är ofta helt avgörande för att personer som vill bo kvar hemma ska ha möjlighet att göra det. Anhörigvården är beroende av samhällets stöd samtidigt som samhället är beroende av närstående som utför denna. Vi vill bevara och utveckla anhörigcentrum så att anhöriga känner stöd och kan få avlastning. Ensamhet och isolering är ett problem för äldre men även för andra grupper i samhället. Kontaktnätet minskar när vänner och närstående faller ifrån. Denna isolering vill vi motverka bl.a genom ökade resurser till frivilligorganisationer. Alla kan någon gång i livet få ekonomiska problem, då ska man få adekvat hjälp med t.ex försörjningsstöd, som är en tillfällig lösning, som kan erbjudas under kortare eller längre tid. Psykisk ohälsa finns mitt ibland oss. Genom att ytterligare öka och fördjupa samarbetet med bl.a Landstinget i Värmland kan vi förebygga ohälsa genom tidiga insatser och stödja fler. Modellen Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa syftar till att utveckla modeller för att de snabbt ska få bra hjälp och inte ramlar igenom skyddsnäten utan fångas upp. Denna modell vi införa i de verksamheter som möter barn och unga och i samarbete med Landstinget. Vår målsättning är att ingen ska vara hemlös eller bostadslös i Karlstad. Vi vill därför fortsätta utveckla de framgångsrika koncepten med bostad först och tak över huvudet garanti.

9 Attraktiva Karlstad Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är ett viktigt mål för Nya Moderaterna. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa där vi satsar på varierande aktiviteter inom ett brett spektra. Vi ska utveckla Karlstad till en av landets bästa turiststäder med attraktioner och aktiviteter som gör att besökare gärna återkommer. Besökare och studerande ska känna att här är en stad de vill bo i. Värmlandsoperan, Värmlands Museum, Mariebergsskogen och nya äventyrsbadet håller en mycket hög kvalitet. Vi vill fortsätta att skapa förutsättningar för att ytterligare utveckla aktiviteter för att nå en bredare publik. Vi vill uppmuntra till mer kulturaktiviteter inom skolans område t. ex skapande skola. Alla kommunens elever ska ges möjligheter att ta del av bra kultur. Karlstad har genom KCCC och tillsammans med övriga arenor ett bra utgångsläge att stärka rollen som en av Sveriges absolut bästa konferens- och evenemangsstäder. I Karlstad finns många centrumnära parker och strövområden, dessa är viktiga att underhålla och vidareutveckla för att personer med funktionsnedsättning också kan utnyttja dessa. Karlstad ska vara en ren och snygg kommun. En utökad satsning på städning av gator och torg samt sanering av klotter kommer att öka trivseln och därigenom stärka stadens varumärke. Vi vill fullfölja den goda tradition vi har att erbjuda såväl karlstadsbor som besökande en attraktiv fritidsmiljö med stora variationer i utbud både som utövare och åskådare. Tingvalla Idrottsplats, huvudarena för såväl fotboll som friidrott har snart tjänat ut. Vi moderater vill snarast ersätta Tingvalla IP med nya ändamålsenliga arenor framförallt för friidrott och fotboll. Bygga tak över Tingvalla Isstadion är en viktig satsning som vi vill genomföra. Vid investeringar i nya anläggningar ska alltid undersökas möjligheter till medfinansiering från privata investerare. Vi kommer att fortsätta att stödja idrottsrörelsen på olika sätt så att Karlstad ska behålla rankingen över tid som topp tre bland Sveriges idrottskommuner. Karlstad har ett unikt läge vid Sveriges största insjö och har därmed utmärkta förutsättningar för sjöliv och båttrafik på såväl Klarälven som i Vänern. Vill utöka satsningen på Karlstad som turist-och skärgårdskommun som ett steg i att ytterligare stimulera besöksnäringen.

10 Ett hållbart Karlstad Vi Moderater vill fortsätta utveckla Karlstad till en klimatsmart kommun. En stad som aktivt satsar på hållbara lösningar över tid är en stad där politiker tar ansvar för såväl dagens som morgondagens miljö. Fjärrvärme är en miljöeffektiv energiform som vi vill fortsätta att prioritera. För varje nytt bostads, handels och insustrområd som exploateras ska målsättningen vara att fjärrvärme utgör ett uppvärmningsalternativ. Detta är möjligt med den investering i en ny kraftvärmepanna i miljardklassen som vi har genomfört under mandatperioden. Vi noterar med glädje att allt fler utnyttjar Karlstadsbuss som ett effektivt kollektivt transportmedel och sedan mitten av år 2013 drivs alla stadsbussar med miljövänlig biogas. Vi satsar också på sen snabb kollektivtrafik som ett effektivt komplement/alternativ till bilkörande. Informationskampanjer som berör klimatfrågor ska riktas till bl.a skolelever. Ungdomar ska informeras tidigt och uppmärksammas på de miljöutmaningar som vi står inför. Det är positivt att se att allt fler karlstadsbor använder sig av cykel som är ett miljövänligt fortskaffningsmedel och dessutom har det goda med sig att det ger nyttig motion och ett friskare liv. Detta vill vi uppmuntra till genom att fortsätta satsningen på utbyggnad av cykelstråk. Vi kommer att arbeta vidare med konceptet att vid upphandling av livsmedel ska kommunen prioritera inköp av såväl ekologiskt som närproducerat i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Innovationsupphandling dvs en upphandlingsform där inte enbart priset är den avgörande faktorn bör införas inom kommunen.

11 Kommunala bolag Karlstad kommun har en stor och betydelsefull bolagssektor med en balansomslutning på ca 4,8 miljarder kr. De största helägda bolagen är Karlstad Energi AB, Karlstad Elnät AB samt Karlstads Bostads AB. Utöver dessa har kommunen ytterligare sju bolag bl.a Mariebergsskogen och Karlstad Airport. Samtliga bolag ska skötas på ett professionellt sätt och ha en kompetent ledning/styrning. Ledarskapet ska genomsyras av ett koncerngemensamt synsätt som är optimalt för kommunen. Ordning och reda i ekonomin ger förutsättningar för fortsatta satsningar på bolagens kärnverksamhet. Bolagen ska på ett tydligt sätt bidra till kommunens utveckling för att uppnå visionen livskvalitet Foto: SXC.hu

12 Moderaterna i Karlstad Pumpgatan Karlstad KARLSTAD

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018 Allmän del i handlingsprogrammet Full sysselsättning är en av moderaternas viktigaste frågor. Vi är inte nöjda förrän alla som kan och vill

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Satsa på spårtrafiken

Satsa på spårtrafiken Satsa på spårtrafiken Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna Norrköping 2008-11-27 Kollektivtrafik för framtidens städer Klimatkrisen är vår tids kanske största politiska utmaning. Vi behöver snabbt

Läs mer

det nya karlstad Moderaternas

det nya karlstad Moderaternas det nya karlstad Moderaternas kommunala handlingsprogram 2010 DET NYA KARLSTAD Vi moderater är beredda att ta ansvar för Karlstad efter valet 2010. Det vill vi göra i Allians för Karlstad tillsammans med

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 KRISTIANSTADS KOMMUN STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15 Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera bland utmaningarna. Strategisk färdplan

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT Möllevången, 110214 Hej igen kära politiker! Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Bakgrund sid. 4 Ekonomiska vinster att arbeta för en god folkhälsa sid. 5 Hälsans bestämmelsefaktorer sid. 8 Folkhälsoplan

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer