3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura"

Transkript

1 R-2007/0837 Stockholm den 14 augusti 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4942 Sveriges advokatsamfund har genom remiss, den 18 juni 2007, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Mervärdeskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdeskatt. Rubriceringen nedan ansluter till den i promemorian förekommande, dock kommenteras i förekommande fall övergångsreglerna och lagtexten löpande under respektive delavsnitt. Sammanfattning De föreslagna förändringarna i mervärdesskattelagen 1994:200 (ML) innebär i allt väsentligt nödvändiga anpassningar till mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG (mervärdesskattedirektivet). Samfundet välkomnar därför merparten av de föreslagna förändringarna. De delar av promemorians förslag som samfundet riktar kritik emot utgörs dels av förslaget kring mervärdesskattebelopp som felaktigt kommit att anges på faktura, dels förslaget beträffande slopande av de särskilda redovisningsreglerna för bygg- och anläggningsentreprenader i 13 kap. 14 ML. Samfundets kritik (se nedan) är sådan att samfundet avstyrker promemorians förslag i dessa delar. 3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura Samfundet vidhåller den kritik, som riktades mot Mervärdeskatteutredningens förslag, om betalningsskyldighet för felaktiga debiteringar av mervärdeskatt. Följaktligen är samfundet även kritisk till det nu föreliggande förslaget, om att den som felaktigt anger mervärdeskatt på en faktura eller liknande handling är betalningsskyldig för beloppet. Samfundet avstyrker därför förslaget.

2 2 Samfundet anser att en sådan skyldighet, som endast har till uppgift att motverka bedrägerier, inte bör utformas så att den träffar beskattningsbara personer som försöker följa gällande bestämmelser men som av misstag anger mervärdeskatt på en faktura. Myndigheterna har redan i dag, genom lag, utrustats med ett antal verktyg för att förhindra att mervärdeskatt tas ut i skatteundandragande syfte. Myndigheterna har exempelvis möjlighet att genomföra riktade revisioner mot enskilda subjekt i syfte att stävja eventuellt missbruk. Det kan därför inte vara motiverat att införa skatteregler till nackdel för personer, som utan uppsåt råkar göra fel i sin verksamhet, endast i syfte att motverka rent brottsliga förfaranden. Samfundet noterar dessutom att eftersom en köpare som felaktigt debiterats mervärdeskatt saknar avdragsrätt för densamma, beaktar inte de föreslagna bestämmelserna principen om reciprocitet. Samfundet anser naturligtvis inte att avdragsrätt skall medges för felaktigt debiterad mervärdeskatt, men noterar ändå att den diskrepans som uppstår bekräftar samfundets ovan förda resonemang. Förslaget är därför inte, enligt samfundets mening, förenligt med gällande principer inom skatteområdet. Samfundet konstaterar dessutom att förslaget kan innebära en icke önskvärd negativ likviditetspåverkan för skattesubjekt, som utan uppsåt och av misstag tagit upp mervärdeskatt på en faktura. Detta särskilt om någon rättelse genom utfärdande av kreditnota (enligt 11 kap. 10 ML ) inte kan ske under aktuell redovisningsperiod. Rättelse kommer då som huvudregel inte att ske förrän under nästkommande redovisningsperiod. Om särskilda skäl föreligger kan Skatteverket enligt förslaget efterge kravet på kreditnota. Detta synes dock närmast träffa de situationer då köparen är okänd (t.ex. vid automateller dagligvarutransaktioner). I andra fall återstår endast den redan i dag befintliga möjligheten i skattebetalningslagen, att begära rättelse av felaktigt debiterad mervärdeskatt. Samfundet ifrågasätter dock om denna möjlighet är tillräcklig för att undvika oönskad likviditetspåverkan enligt ovan. Avslutningsvis noterar samfundet att en skattskyldig näringsidkare som av misstag redovisar felaktig moms på fakturan, blir skyldig att inbetala skatten till staten oaktat att näringsidkaren inte nödvändigtvis har erhållit beloppet från köparen av tjänsten eller varan. Ur ett civilrättsligt perspektiv kan nämligen säljaren aldrig kräva av köparen att denne skall betala felaktig debiterad skatt. Den i promemorian föreslagna lagändringen innebär ett vitt tillämpningsområde. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring syftet med och det faktiska tillämpningsområdet för artikel 203 i mervärdeskattedirektivet ifrågasätter samfundet om anpassningen till EG-rätten och syftet med förslaget inte istället skulle kunna uppnås med ett snävare tillämpningsområde.

3 3 4 Uttagsbeskattning 4.1 Uttag av varor och tjänster Samfundet välkomnar en anpassning av de svenska mervärdeskattereglerna till EG-rätten, såsom den uttolkats i EG-domstolens mål om förhandsavgörande, C-412/03, Hotel Scandic Gåsabäck AB och Riksskatteverket. Samfundet delar uppfattningen att ovan nämnt avgörande innebär att uttag av en vara för överlåtelse eller tillhandahållande av en tjänst utgör beskattningsbart uttag endast när detta sker utan ersättning. Samfundet tillstyrker därför den föreslagna ändringen. 4.2 Uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet Samfundet tillstyrker förslaget om att bestämmelserna i 2 kap. 7 och 8 ML utvidgas till att även omfatta tjänster, som tillförts hyresrätter och bostadsrätter. En sådan ordning skulle innebära att uttagsbeskattning av tjänster som tillförts hyresrätter och bostadsrätter sker i samma utsträckning som i dag gäller för fastigheter. Samfundet instämmer därför i uppfattningen att förslaget bättre stämmer överens med grundtanken om att mervärdeskatten skall vara neutral och i princip träffa all omsättning av varor och tjänster än den i dag gällande ordningen. 5 Definition av begreppet marknadsvärde Samfundet tillstyrker förslaget att införa en definition av begreppet marknadsvärde, som överensstämmer med artikel 72 i mervärdeskattedirektivet. 6 Mervärdeskatt vid under- och överpristransaktioner Samfundet tillstyrker förslaget att det i enlighet med artikel 11 A.6 i mervärdesskattedirektivet införs bestämmelser i ML med innebörd att beskattningsunderlaget i vissa fall skall utgöras av de omsatta varornas eller tjänsternas marknadsvärde. Samfundet delar uppfattningen att regler som möjliggör omvärdering av beskattningsunderlaget vid under- eller överpristransaktioner mellan närstående aktörer är nödvändiga för att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Enligt förslaget skall omvärdering av underpristransaktioner inte ske till marknadsvärde om ersättningen är marknadsmässigt betingad. Samfundet befarar att detta undantag kommer ge upphov till tolkningssvårigheter. Promemorian anger sedvanliga personalrabatter, som arbetsgivare lämnar till sina anställda, som exempel på fall där omvärdering inte bör ske. Huruvida sådana subventionerade personalmåltider som prövades i Scandic Gåsabäcksfallet avses omfattas av undantaget är däremot oklart. Det är också oklart om exempelvis skattepliktiga tillgångar som ett moderbolag överlåter till ett dotterbolag genom apport för att stärka dotterbolagets egna kapital kommer omfattas av undantaget. Enligt samfundets mening bör omvärdering av beskattningsunderlaget vid underpristran-

4 4 saktioner i princip inte komma ifråga om förutsättningarna för underlåten inkomstbeskattning enligt 23 kap. inkomstskattelagen är uppfyllda. Avslutningsvis noterar samfundet att en förutsättning för införandet av de nya reglerna är att de skall motverka skatteundandragande och skatteflykt. Enligt samfundet framgår inte denna grundläggande förutsättning tillräckligt tydligt i föreslagna ordalydelser av 7 kap. 3-3 i. Exempelvis går det inte att utläsa av bestämmelserna om däri angivna situationer anses utgöra skatteundandragande eller skatteflykt så snart den skattskyldige inte kan bevisa att ersättningen är marknadsmässigt betingad. 7 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel uttrycket stadigvarande användning Samfundet tillstyrker förslaget att anpassa 2 a kap. 3 första stycket 1 ML till ordalydelsen av artikel 20 i mervärdesskattedirektivet genom att slopa nuvarande krav på att transportmedlet skall användas stadigvarande här i landet för att ett gemenskapsinternt förvärv skall anses föreligga. Samfundet noterar emellertid att ett genomförande av förslaget får till följd att beskattning i Sverige av ett nytt transportmedel, som förvärvats i annat medlemsland, aktualiseras så snart det förs in i Sverige och oberoende av om transportmedlet avses föras ut ur Sverige igen efter en kortare period och därefter konsumeras utanför Sverige. Samfundet ifrågasätter om ett sådant förfarande står i överensstämmelse med den grundläggande destinationsprincipen, d.v.s. principen om att mervärdesskatt skall tas ut i det land där varan konsumeras. Det kan också ifrågasättas om ett sådant förfarande är önskvärt mot bakgrund av gemenskapens syfte att uppnå bl.a. fri rörlighet av arbetskraft. För att åskådliggöra problemställningen kan tas ett exempel där en person bosatt i Sverige förvärvar en ny båt i Storbritannien. Efter förvärvet seglas båten till Sverige för att vinterförvaras och utrustas här. Efter vinterförvaringen seglas båten till Medelhavet och kvarstannar sedan där. I exemplet kan det inte råda någon tvekan om att båten i allt väsentligt kommer att konsumeras i Medelhavet. Trots detta kan båten komma att beskattas i Sverige. Avgörande för rätt beskattningsland i ett fall som det beskrivna och andra fall kommer vara när transporten från förvärvslandet är avslutad. För att öka tydligheten i lagen, bör enligt samfundets mening nu föreslagen ändring därför kompletteras med en bestämmelse i ML motsvarande den i artikel 40 i mervärdesskattedirektivet, d.v.s. en bestämmelse som anger att rätt beskattningsland är det land där varan befinner sig när transporten till köparen avslutas. Avslutningsvis får samfundet framhålla att det saknar en analys av hur nu föreslagna ändringar kommer att samverka med andra medlemsstaters regler om undantag från beskattning vid ett gemenskapsinternt förvärv. Som ett exempel kan nämnas att Storbritannien inte medger skattefrihet vid förvärv av ett nytt transportmedel om det inte förs ut ur landet inom två månader från förvärvet. En båt som efter förvärvet kvarstannar i

5 5 Storbritannien i tre månader och först därefter transporteras till köparen i Sverige kan således komma att beskattas såväl i Storbritannien som i Sverige. 8 Kommuns vidareuthyrning av fastighet till annan myndighet justering av 3 kap. 3 ML Samfundet tillstyrker att det förtydligas i 3 kap. 3 ML att skatteplikt vid kommuns eller kommunförbunds vidareuthyrning av fastighet inte är skattepliktig endast om vidareuthyrningen sker för användning i en av annan än staten, en kommun eller ett kommunalförbund bedriven verksamhet. 9 Definition av samlarföremål i 3 kap. 23 ML Samfundet tillstyrker att 3 kap ML anpassas till ordalydelsen i artikel e i mervärdesskattedirektivet på sätt som föreslås. 10 Införande av en konkurrensregel avseende verksamhet i offentligrättsliga organ Samfundet instämmer i att undantaget i 4 kap. 7 första stycket ML ger upphov till konkurrenssnedvridningsproblem i fråga om verksamheter, som kan bedrivas av såväl offentligrättsliga som privaträttsliga subjekt samt att den föreslagna nya lydelsen av 4 kap. 7 första stycket ML bör motverka detta problem. Samfundet tillstyrker därför förslaget. Samfundet noterar dock att den föreslagna konkurrensregeln i 4 kap. 7 andra stycket potentiellt kan innebära tolkningssvårigheter. Formuleringen vilka normalt endast levereras av eller tillhandahålls av staten, statliga affärsverk eller kommuner är, enligt samfundets mening, otydlig. Samfundet är istället av uppfattningen att tillämpningen av regeln skulle underlättas om formuleringen i mervärdeskattedirektivets artikel 13.1 andra stycket användes. Detta även om nämnd artikel, i enlighet med vad som anges i promemorian, även den innehåller vissa tillämpningsproblem. Samfundet anser dock att tillämpningen av en regel i enlighet med direktivets ordalydelse, i vart fall potentiellt, kan stödjas på en breddare praxis än vad som är fallet om en nationell särformulering används. 11 Export av vissa personbilar och motorcyklar Samfundet tillstyrker den föreslagna ändringen av bestämmelsen i 5 kap. 9 första stycket 7 ML. 12 Export av varor vid hämtköp Samfundet delar uppfattningen att den nuvarande formuleringen av bestämmelsen i 5 kap. 9 första stycket 3 ML inte står i överensstämmelse med artikel b i mervärdeskattedirektivet. Samfundet tillstyrker därför förslaget att bestämmelsen anpassas till den gemenskapsrättsliga regleringen genom att orden här i landet tas bort.

6 6 13 Slopad avdragsbegränsning i viss verksamhet på kulturområdet Samfundet tillstyrker förslaget att avdragsbegränsningsregeln i 8 kap. 13 a ML för viss verksamhet på kulturområdet slopas. 14 Vinstmarginalbeskattning i samband med omsättning av nya transportmedel Samfundet tillstyrker promemorians förslag om att införa en ny regel i 9 a kap. 1 ML, innebärande att det inte är möjligt för en skattskyldig återförsäljare att tillämpa vinstmarginalbeskattning vid omsättning av ett nytt transportmedel, som återförsäljaren har anskaffat genom ett gemenskapsinternt förvärv. 15 Rätt till återbetalning vid omsättning av finansiella tjänster till person etablerad utanför EU Samfundet delar uppfattningen att nuvarande bestämmelser i ML om rätt till återbetalning vid omsättning av finansiella tjänster till person etablerad utanför EU inte står i överensstämmelse med artikel 169 c i mervärdeskattedirektivet. Samfundet tillstyrker därför att bestämmelserna i ML harmoniseras med den gemenskapsrättsliga regleringen på sätt som föreslås. 16 Justering av reglerna om återbetalning av mervärdeskatt till diplomater m.fl. Samfundet tillstyrker föreslagna ändringar i 10 kap. 8 ML. 17 Innehållet i kreditnota Samfundet anser, liksom Skatteverket, att behovet av att en kreditnota innehåller uppgift om ursprungligt skattebelopp är mycket litet så länge som kreditnotan innehåller andra uppgifter som möjliggör att den kan kopplas till ursprunglig faktura. Samfundet tillstyrker således förslaget att nuvarande krav på ursprungligt skattebelopp i 11 kap. 10 ML tas bort. 18 Redovisning av mervärdeskatt vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster I promemorian föreslås att de nuvarande särskilda redovisningsreglerna i 13 kap. 14 ML för utgående skatt vid utåtriktade byggnads- och anläggnings- entreprenader, som medger att redovisning av skatt kan skjutas upp till två månader efter det att slutbesiktning eller någon annan åtgärd vidtagits, slopas. Istället föreslås att skatten skall redovisas enligt en fakturametod innebärande att redovisningsskyldigheten inträder när faktura har utfärdats. Redovisning föreslås dock senast ske för den redovisningsperiod som infaller två månader efter den månad under vilken leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna

7 7 har skett. Nämnda föreslagna ändringar kompletteras dessutom med ett förlag om att införa bestämmelser i ML om när en faktura senast skall utfärdas. Som skäl för de föreslagna ändringarna anges i promemorian att de innebär en anpassning till principerna i EG-rätten avseende tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt samt till mer enhetliga redovisningsregler. Till grund för de föreslagna ändringarna ligger också en begäran 2004 om slopande av de särskilda redovisningsreglerna i 13 kap. 14 ML från branschorganisationer för företag inom bygg- och anläggningssektorn. Som skäl för begäran angavs en risk för att branschorganisationernas medlemmar skulle kunna komma att behöva betala in mervärdesskatt på utfärdade a conto fakturor även om betalning för momsen inte skulle erhållas från generalentreprenörerna eller beställarna, exempelvis på grund av att de försatts i konkurs. Samfundet instämmer i uppfattningen att ett genomförande av föreslagna ändringar skulle medföra att de svenska mervärdesskatteredovisningsreglerna i högre grad än vad som är fallet idag kommer stämma överens med motsvarande gemenskapsrättsliga regler. Samfundet delar också uppfattningen att de föreslagna ändringarna ger upphov till mer enhetliga redovisningsregler. Nyssnämnda fördelar med de föreslagna förändringarna måste emellertid enligt samfundets mening ställas mot den nackdel i form av fördyrad finansiering av nybyggnation av bostäder som förslaget kommer att medföra för fastighetsförvaltande företag om det förverkligas. Enligt SABO:s beräkningar skulle ett slopande av de särskilda redovisningsreglerna innebära cirka en procent fördyrade byggkostnader jämfört med i dag. En sådan fördyring av bostadsbyggandet framstår enligt samfundet som olycklig vid en tidpunkt då det föreligger bostadsbrist, i vart fall i landets storstäder. De särskilda redovisningsreglerna i 13 kap. 14 ML tillkom just i syfte att underlätta finansiering av bostadsbyggande. Reglerna har varit i kraft under ett stort antal år och aktörerna i byggsektorn får antas vara väl förtrogna med reglerna. De problem, som reglerna otvivelaktigt kunnat upphov till i samband med beställares konkurs och som påtalats av branschorganisationerna enligt ovan, har till stor del undanröjts genom införandet den 1 juli i år av s.k. omvänd beskattning av vissa bygg- och anläggningstjänster. Genom de nya reglerna kommer i normalfallet någon skatt att inbetala till staten inte uppkomma i leden fram till den slutliga beställaren. Med andra ord står inte längre underentreprenörer risken för att generalentreprenören går i konkurs. Vid en samlad bedömning finner samfundet att den förväntade nackdel i form av högre byggkostnader om förslaget genomförs, överväger de fördelar som de föreslagna reglerna skulle medföra. Samfundet avstyrker därför förslaget om ändrade redovisningsregler för bygg- och anläggningstjänster.

8 8 19 Krav på faktura för avdragsrätt vid omvänd skattskyldighet Samfundet tillstyrker förslaget att förtydliga i 8 kap. 17 ML att avdragsrätt för ingående skatt även vid s.k. omvänd beskattning, förutsätter att avdragsrätten kan styrkas med en faktura. 20 Frihet från skatt vid återimport av vara m.m. Samfundet delar uppfattningen att nuvarande bestämmelser i 2 kap. 5 ML om skattefrihet vid återimport av vara m.m. inte står i överensstämmelse med artikel 143 e i mervärdeskattedirektivet. Samfundet tillstyrker därför föreslagna ändringar i 2 kap. 5 och 7 kap 11 ML, varigenom de svenska bestämmelserna harmoniseras med den gemenskapsrättsliga regleringen. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och regeringsrådet Nils Dexe. Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt Promemoria 2007-06-18 Finansdepartementet Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt Promemorians huvudsakliga innehåll

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:25

Regeringens proposition 2007/08:25 Regeringens proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor Prop. 2007/08:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt Lagrådsremiss Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 september 2007 Anders Borg Eva Posjnov

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen.

124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen. Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU24 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Peter Norman Eva Posjnov (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Promemoria Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag

Läs mer

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU13 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:16)

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Sammanfattning I betänkandet tillstyrker

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter. Agneta Bergqvist (Finansdepartementet)

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter. Agneta Bergqvist (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 september 2010 Anders Borg Agneta Bergqvist (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG) HFD 2015 ref 69 Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Remiss Fi2011/3586 REGERINGSKANSL1ET 2011-08-29 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 E-post

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

Sammanfattning. Problemanalys

Sammanfattning. Problemanalys Sammanfattning I ändringsförslaget konstateras att de administrativa kostnaderna för den frivilliga skattskyldigheten vid lokaluthyrning uppgår till mycket stora belopp för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:147

Regeringens proposition 2013/14:147 Regeringens proposition 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Prop. 2013/14:147 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Momsföreläsning 2. Grundläggande om moms, fortsättning. Föreläsning den 5 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 2. Grundläggande om moms, fortsättning. Föreläsning den 5 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 2 Grundläggande om moms, fortsättning Föreläsning den 5 september 2012, Mikaela Sonnerby Bakgrund till momsbeskattning 1 kap. 1 1 st. ML: Mervärdesskatt skall betalas till staten enligt

Läs mer

Vissa frågor på området för indirekta skatter

Vissa frågor på området för indirekta skatter Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa frågor på området för indirekta skatter Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås flera förändringar. Ansökan om återbetalning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 Målnummer: 7411-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-05-28 Rubrik: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:50 Utkom från trycket den 11 februari 2014 utfärdad den 30 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Svenskt Näringsliv Rak kontantmetod

Svenskt Näringsliv Rak kontantmetod Den svenska kontantmetoden - en felaktig implementering av mervärdesskattedirektivet som fått till följd att åsyftade förenklingar för mindre företag delvis uteblivit? 1 Sammanfattning Mervärdesskattelagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst & Young AB Box

Läs mer

meddelad i Stockholm den 10 november 2008 MOTPART Euro Business Travel & Publishing AB, 556466-9454

meddelad i Stockholm den 10 november 2008 MOTPART Euro Business Travel & Publishing AB, 556466-9454 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 10 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Euro Business Travel & Publishing AB, 556466-9454 Ombud: Göran Alvemalm Grant Thornton Sweden

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. Utländska beskickningar, organisationer m.fl., Avsnitt 39 917 39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som är verksamma inom landet

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200)

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 22 En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner

Kostnadsränta för kommuner PROMEMORIA Datum Bilaga till 2017-04-18 Dnr 131 524080-16/113 Åse Nevhage 010-574 56 46 ase.nevhage@skatteverket.se Kostnadsränta för kommuner Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via "Kontakta

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG HFD 2014 ref 40 Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster. Lagrum: 7 kap. 3 a och

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer