Unionens branschbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionens branschbarometer"

Transkript

1 Unionens branschbarometer Juni 2009

2 2

3 Unionens branschbarometer Juni 2009

4 Den svaga arbetsmarknaden sprider sig, men det finns ljus i tunneln Som ett litet och mot omvärlden öppet land har Sverige drabbats hårdare av den finansiella krisen och den efterföljande, djupa lågkonjunkturen än många andra länder. Men det finns tecken som tyder på att den globala finanskrisen har stabiliserats och att framtidsutsikterna pekar i positiv riktning. Men för de anställda i näringslivet väntar en fortsatt period av svaga sysselsättningsutsikter. Unionens branschbarometer bekräftar och förstärker denna bild. Våra klubbar rapporterar att under det kommande halvåret kommer sysselsättningen att minska i samtliga branscher förutom inom life science och konsultverksamhet. I förhållande till första halvåret 2009 kommer också fler att drabbas under det kommande halvåret. Nedgången gäller både kollektivanställda och tjänstemän, men är något lindrigare i det senare fallet. Inom industrin är det främst de kollektivanställda som berörs. Inom dagligvaru- och partihandeln är situationen den omvända. Den svaga arbetsmarknaden kommer att påverka många hårdare än tidigare, inte minst i ljuset av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen personer har lämnat försäkringen och de som är kvar har ett sämre inkomstbaserat skydd. Detta är mycket olyckligt för den enskilde, men bidrar också till att hålla tillbaka efterfrågan i ekonomin. Ett höjt tak och lägre avgifter skulle i dag både ge ett förbättrat skydd vid arbetslöshet och bidra till att stärka ekonomin. Den urholkade a-kassan och nedrustningen av den utbildningsorienterade arbetsmarknadspolitiken har inneburit att de lokala klubbarnas drivkrafter att gå med på lokala krisavtal har ökat. Detta är olyckligt. Försämrade villkor och sänkta löner är inte vägen att gå för att få fart på konjunkturen. Den snabba order- och produktionsnedgången inom industrin har stannat upp på många håll, om än på en låg nivå. I stället ser vi i barometern att fler tjänstebranscher i detta avseende signalerar ett svagare kommande halvår. Riktningen är fortfarande negativ i tjänstesektorn, men inom industrin tycks det som om botten är nådd och att 4

5 en viss ljusning är i sikte. Sammantaget innebär detta att företagen är mer negativa än tidigare om vinstutvecklingen, men fortfarande är det en inte obetydlig andel av företagen som genererar vinst. De tidigare rekordhöga vinsterna riktades i alldeles för liten utsträckning mot långsiktiga investeringar och i dag ser vi att många företag fortsätter att dela ut vinstmedel till aktieägarna, trots de växande behoven internt i företagen och lagda besparingsprogram. Fortfarande vinstrika företag passar också på att säga upp personal. Företagen måste ta sitt ansvar för att skapa långsiktig konkurrenskraft. Unionens branschbarometer visar att företagen inte kommer att öka sina investeringar i kompetens under kommande halvår. Detta är olyckligt, inte minst i ljuset av att en tidigare rapport från Unionen visat att företagen under kommande år avsåg att framför allt öka sina investeringar på kompetensområdet. En förbättrad kompetens hos de anställda inom näringslivet är en absolut nyckelfråga för svensk ekonomis framtida konkurrenskraft och för våra medlemmars ställning på arbetsmarknaden. I det läge många företag nu befinner sig vore det ansvarsfullt att kompetensutveckla sin personal och därigenom rusta företagen för den uppgång som kommer. Unionen avser att vara en ledande aktör i den diskussion om framtidens kompetensutvecklingssystem som måste ta fart under kommande år. Detta pekar på behovet av att diskutera långsiktig utveckling även i det läge som råder i dag. Mot bakgrund av detta har Unionen tagit fram en politik för fler och bättre jobb. Grunden för detta är att den svenska partsmodellen är en allt viktigare konkurrensfördel i en allt mer globaliserad värld. Systemet skapar långsiktighet och ger en god balans mellan företagens krav på flexibilitet och löntagarnas krav på trygghet och utveckling. Men den svenska partsmodellen bygger också på att det politiska systemet skapar gynnsamma förutsättningar för ökad konkurrenskraft, för omställning, för kompetensutveckling, för trygghet och för en väl fungerande arbetsmarknad. Företagens agerande spelar här en helt 5

6 avgörande roll. Det i grunden goda näringsklimatet tas inte tillvara. Turordningsreglerna i LAS utgör inget hinder för sysselsättningsskapandet i näringslivet. Trygghet ger flexibilitet. De politikområden som Unionen har identifierat är: (1) förbättrad innovationsförmåga och förstärkt entreprenörskap, (2) kompetensförsörjning för trygghet och konkurrenskraft, (3) företagens agerande för fler och bättre jobb, (4) ta vara på det moderna arbetslivets möjligheter bättre jobb ger bättre företag och (5) en förbättrad arbetslöshetsförsäkring för trygghet och konkurrenskraft. Två gånger om året genomför Unionen en enkätundersökning bland medlemsklubbarna för att känna av konjunkturen och klubbarnas bedömning av utvecklingen under det kommande halvåret. Den här barometern baseras på bedömningar från cirka 350 klubbar på lika många företag i 17 branscher inom det privata näringslivet. De klubbar som har svarat på enkäten representerar procent av det totala antalet sysselsatta i de företag som ingår i undersökningen. Unionens branschbarometer har tagits fram av Åsa Johansson, Daniel Lind, Jon Tillegård, Emma Tjärnback och Elisabeth Åberg på den Samhällspolitiska enheten. Stockholm i juni 2009 Daniel Lind Chefsekonom 6

7 Konjunkturutvecklingen under det andra halvåret 2009 För ett år sedan framgick det av Unionens branschbarometer att lågkonjunkturen inte förväntades bli särskilt djup. Höstens barometer visade i stället på rekordlåga förväntningar om det kommande halvåret. Orderingång och försäljning väntades främst inom de exportorienterade industribranscherna minska snabbt och sysselsättningen hade också börjat peka nedåt. I den här branschbarometern är förväntningarna fortsatt låga, men inom stora delar av industrin har bilden ljusnat i så måtto att omdömena om framtiden är något mindre pessimistiska än tidigare. Förklaringen till detta är inte någon snabb uppgång, utan snarare att nivåerna i dag är så låga att det är svårt att falla ytterligare under kommande halvår. Om industrin är på väg att stabiliseras på en låg nivå, visar branschbarometern att förväntningarna i tjänstesektorn har försvagats på bred front. Till detta kommer att även byggbranschen har blivit mer pessimistisk om framtiden. Av de branscher som tidigare varit mest positiva livsmedel, life science, telekom, dagligvaror och callcenter är bilden i dag mer negativ i samtliga fall förutom för livsmedel. Utsikterna ser dock fortfarande bättre ut än i många andra branscher. De negativa förväntningarna har förstärkts för vinstutvecklingen, investeringarna i kapacitet och sysselsättningen i förhållande till för ett halvår sedan. Omdömena kring orderingång och försäljning är i detta sammanhang något mindre negativa. Detta är ett klassiskt förlopp: när anpassningen av en tidigare nedgång genomförs i företagen ökar förväntningarna på en förbättrad framtida efterfrågan. Unionens branschbarometer består av 17 branscher och tolv indikatorer. I nedanstående diagram har dessa indikatorer vägts samman per bransch, vilket ger en bra sammanfattning av huvudtendenserna i undersökningen. Ett positivt tal innebär att förväntningarna indikerar en sammantagen förbättring i branschen och vice versa. Diagrammet visar att de mest positiva framtidsutsikterna finns i dagligvaruhandeln. Det är den enda bransch i vilken en sammantagen förbättring förväntas ske. Orderingången, försäljningen, priserna och vinsterna förbättras under kommande halvår, men samtidigt kommer tjänstemän att sägas upp. 7

8 Dagligvaror Life science Konsulter Partihandel Skog/papper Energi Livsmedel Callcenter Kemi Telekom Fordon IT Övriga företagstjänster Verkstad Stål/gruvor Transport Bygg Sammantagen bedömning av läget i branschen. Högre tal innebär högre förväntningar om kommande halvår. 0 Byggbranschen är den bransch där förväntningarna är som lägst. Där kommer förändringarna under kommande halvår att markant peka i -1 negativ riktning. Orderingång, produktion, priser och vinster kommer att minska med mellan 5-10 procent och sysselsättningen kom- att minska betydligt. I transportbranschen är bilden nästan lika -2mer negativ, men nivån på försämringarna är något lägre. Sysselsättningsnedgången i branschen kommer att fortsätta i en accelererande takt. -3 På motsvarande sätt kan branschernas förväntningar vägas samman till en sammantagen bedömning per indikator. Av diagrammet nedan -4 framgår att förväntningarna på samtliga indikatorer pekar i negativ riktning under det kommande halvåret kommer förändringstakten -5att vara ogynnsam. Trots att den sammanfattande piltabellen indikerar att nedgången uppgår till högst 5 procent (en nedåtriktad pil) för samtliga indikatorer, visar diagrammet att det finns betydande variationer mellan indikatorerna. Minst negativa förväntningar har man -6 kring investeringarna i kompetens, nya marknader och FoU. I mitten av diagrammet finner vi indikatorer kring order, produktion och försäljning. Störst pessimism om det kommande halvåret uttrycks när det gäller sysselsättningen och vinstutvecklingen, med en särskilt stor pessimism när det gäller sysselsättningen för de kollektivanställda. Inv i kompetens Inv i nya marknader Inv i FoU Export Förs.priser Inv i kapacitet Försäljning Orderingång Produktion Syss: tjänstemän Vinstutv Syss: arbetare 8

9 2 1 0 Att sysselsättningen förväntas minska mer än produktion/försäljning är -1 ett uttryck för att företagen försöker förbättra konkurrenskraften (produktivitetsnivån) i rådande konjunkturläge. När det gäller vinstutvecklingen är riktningen negativ under kommande halvår, men -2 detta säger ingenting om företagen går med vinst eller förlust. En inte -3 obetydlig del av företagen fortsätter att generera vinst, om än på en lägre nivå än tidigare. -4 Trots att framtidsutsikterna inom industrin har ljusnat något fortsätter företagen att minska personalen. Samtidigt har nu stora delar av -5 tjänstesektorn tvingats gå i samma riktning. Sammantaget innebär -6 detta att sysselsättningsminskningen sker på bred front i så gott som samtliga branscher i undersökningen. Endast i konsultbranschen förväntas en positiv sysselsättningsutveckling under kommande halvår. 0 Dagligvaror Life science Konsulter Partihandel Skog/papper Energi Livsmedel Callcenter Kemi Telekom Fordon IT Övriga företagstjänster Verkstad Stål/gruvor Transport Bygg -1-2 Inv i kompetens Inv i nya marknader Inv i FoU Export Förs.priser Inv i kapacitet Försäljning Orderingång Produktion Syss: tjänstemän Vinstutv Syss: arbetare Förväntningar på de olika indikatorerna. Högre tal innebär högre förväntningar om kommande halvår. När det gäller investeringarna i kompetens kan det tolkas som positivt att de inte förväntas krympa särskilt mycket under kommande halvår. Men i den lågkonjunktur som råder, med förväntningar om betydande personalneddragningar, är det bekymmersamt att företagen inte ökar sina satsningar på kompetensutveckling. Genom att i dag stärka medarbetarnas kompetens står företagen bättre rustade när det väl vänder. 9

10 Sammanfattning av Unionens konjunkturbedöm Verkstad Fordon Skog/ papper Stål/ Gruvor Energi Kemi Life science Livsmedel Orderingång Försäljning Produktion Export Försäljningspriser Vinstutveckling Investeringar I kapacitet I nya marknader I FoU I kompetens Sysselsättning Arbetare Tjänstemän Bransch totalt Ökning med mer än 10% Ökning med 5 10% Ökning medhögst 5% Oförändrat 10

11 ömning för andra halvåret 2009 Bygg IT Telekom Konsulter Transport Dagligvaruhandel Partihandel Callcenter Företagstjänster Totalt i.u.. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. Minskning med högst 5% Minskning med 5 10% Minskning med mer än 10% ingen uppgift 11

12 Branschutveckling Verkstad Verkstadsföretagen är beroende av att företagen runt om i världen gör investeringar. Det är främst då verkstadsprodukter efterfrågas. Det osäkra läget, bristen på investeringskapital i kombination med lågt kapacitetsutnyttjande på den globala marknaden gör att efterfrågan på verkstadsföretagens produkter sjunker. Nedgången i fordons- och byggindustrin leder till problem för de många underleverantörer som tillhör verkstadsbranschen. Fortsatta produktionsneddragningar är därför att vänta. Personalminskningarna kommer att fortsätta under hösten. Det är i högre grad arbetare som drabbas. Fordon Fordonsbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av krisen. Den kraftiga nedgången som företagen upplevde under vintern och våren har dock planat ut. Försäljning, orderingång och export väntas således bli oförändrad, men ligger på en betydligt lägre nivå än för ett år sedan. Produktionen kommer att fortsätta anpassas efter den lägre efterfrågan under kommande halvår. Företagen i branschen genomför omfattande besparingsprogram, vilket bland annat leder till minskade investeringar. Trots avtal om förkortad arbetstid i utbyte mot lägre lön i några företag fortsätter sysselsättningen att minska i branschen som helhet under hösten. Skog och papper Det närmaste halvåret kommer branschen att plana ut efter att produktion och priser fallit under en period. Orderingången minskar och försäljningspriser är oförändrade. Branschen påverkas av den globala nedgången då mycket av produktionen går på export. Sågverken påverkas av minskad efterfrågan från byggbranschen. Den svaga kronkursen stärker de svenska företagen tillfälligt, vilket märks i en viss hoppfullhet på massa- och papperssidan. Vinstutvecklingen förväntas ligga kvar på samma nivåer som tidigare. Investeringar i nya marknader, kompetens, FoU, och kapacitet förblir oförändrade. Sys- 12

13 selsättningen förväntas minska bland de kollektivanställda, men förbli oförändrad på tjänstemannasidan. Stål och gruvor Det efterfrågefall som förutspåddes i förra branschbarometern innebär att företagens vinster nu faller kraftigt, dock från en mycket hög nivå. Den minskade efterfrågan sätter också press på priserna. Produktionen och den viktiga exporten väntas fortsätta minska under hösten. Trots det tuffa läget fortsätter många företag att investera i kompetens vilket är ett smart sätt att använda resurserna under en tid med lågt kapacitetsutnyttjande. På så sätt står företagen starkare när konjunkturen vänder. Sysselsättningen i branschen fortsätter att minska. Energi När aktiviteten sjunker i näringslivet minskar också efterfrågan på energi. Den låga efterfrågan pressar priserna och ger lägre vinster för energibolagen. Investeringarna i forskning, utveckling och kompetens kommer att öka, medan kapacitetsinvesteringarna hålls tillbaka när kapacitetsutnyttjandet är lågt. Sysselsättningen väntas bli oförändrad bland tjänstemännen medan antalet arbetare kommer att minska något. Kemi Ett starkt beroende av fordonsindustrin och övrig verkstadsindustri gör att kemiindustrin de närmsta sex månaderna gör en inbromsning. Orderingång och försäljning väntas minska. Produktionsvolymerna minskar och exporten förblir oförändrad. Försäljningspriserna förväntas bli oförändrade och vinstutvecklingen minskar. Satsningar i kapacitet, nya marknader, FoU och kompetensutveckling förblir oförändrad. De uteblivna investeringarna avspeglar sig på sysselsättningen, med en minskning av både arbetare och tjänstemän. Life science Företagen inom life science-området ger en splittrad bild av utvecklingen. De mer etablerade läkemedelsföretagen har en mer positiv bild av framtiden än de mer nyetablerade aktörerna. Skillnaden kan 13

14 bero på skillnader i tillgång på kapital efter finanskrisen. Oderingång, försäljning, produktion och export väntas vara oförändrade. Produktpriserna blir också oförändrade, men vinstutvecklingen förväntas öka något. Satsningarna i kapacitet, marknader och FoU förväntas bli oförändrade. Investeringar i kompetens förväntas minska under kommande halvår. Sysselsättningen förväntas vara oförändrad. Livsmedel Livsmedelsföretagen märker fortfarande inte av lågkonjunkturen i någon större omfattning. Konsumtionen av mat och dryck är inte särskilt konjunkturkänslig. Försäljning, produktion och export väntas ligga kvar på samma nivå under kommande halvår som under halvåret som gått. Den svaga kronan gör att importerade insatsvaror blir dyrare, vilket företagen försöker kompensera med höjda priser. Men detta lyckas inte fullt ut, då vinsten väntas minska kommande halvår. Livsmedelsföretagen planerar investeringar i kapacitet, men drar ner på mer långsiktiga satsningar som FoU. Sysselsättningen kommer att minska under hösten. Bygg Byggsektorn går de närmste sex månaderna en tuff framtid tillmötes, där framför allt bostadsbyggandet minskar. Även mer kommersiella projekt kommer att minska i omfattning det kommande halvåret. Följden blir minskad orderingång och produktion samtidigt som en kraftigt minskad försäljning pressar priserna nedåt. Detta gör att vinstutvecklingen kommer att försämras. Byggföretagen kommer att kraftigt minska sina investeringar i kapacitet och nya marknader. Investeringarna i FoU och kompetens blir däremot oförändrade. Detta påverkar sysselsättningen, där stora personalneddragningar är att vänta, framför allt för de kollektivanställda. IT IT-branschens utsikter för det kommande halvåret ser som helhet sämre ut än i branschbarometern för hösten För samtliga frågeområden förutom exporten och sysselsättningen för arbetare förväntas utvecklingen under andra halvan av 2009 att bli negativ jämfört med årets första sex månader. Orderingången minskar, liksom för- 14

15 säljningen och försäljningspriserna. Produktionen och investeringarna följer efter. I slutänden förväntar sig branschen en negativ vinstutveckling och en minskad sysselsättning bland tjänstemän. Telekom Överlag förutspår telekomföretagen ett svagt närmaste halvår och detta slår på i stort sett alla delar av verksamheten. Exporten, som väger tungt i denna bransch, förväntas minska i jämförelse med första halvåret Detta påverkar orderingång, försäljning och vinster. Men det bör påpekas att prognoserna inte talar om kraftiga fall och neddragningar, snarare om en svag inbromsning under vilken såväl produktionen som stora delar av investeringarna ändå förväntas vara oförändrade. Barometern slår dock fast att ingen tydlig vändning av konjunkturläget är att vänta för telekom det kommande halvåret. Konsulter Det senaste årets svaga konjunktur för svensk industri påverkar tydligt konsultföretagen. Som helhet väntas det närmaste halvåret medföra en minskad export, orderingång, försäljning och produktion. Den minskade efterfrågan leder till pressade försäljningspriser och lägre vinster. Men bilden är inte nattsvart. Svagt ökande investeringar i kapacitet, nya marknader och kompetens andas försiktig optimism, vilket även gäller för sysselsättningen som förväntas stiga något för både arbetare och tjänstemän. Transport Sambandet mellan industrins och transportbranschens utveckling är mycket starkt. Om inte industrins produkter efterfrågas behöver varken slutprodukterna eller insatsvarorna transporteras. I branschbarometern blir detta samband tydligt. Industrins fortsatta kräftgång resulterar i att transportbranschen det kommande halvåret förväntar sig minskad orderingång, försäljning och export, vilket i kombination med oförändrade försäljningspriser ger en negativ vinstutveckling. Investeringarna kommer att minska, oavsett om det gäller kapacitet, nya marknader, FoU eller kompetens och kraftiga rationaliseringar inom branschen gör att sysselsättningen förväntas minska kraftigt. 15

16 Dagligvaruhandel Låg svarsfrekvens inom sällanköpshandeln gör att det tyvärr inte finns en sammantagen bild över detaljhandeln. Därför redogörs endast för daglig varuhandelns utveckling. Klart är dock att situationen ser dystrare ut inom sällanköps handeln än för dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln spår en positiv försäljningsutveckling det närmaste halvåret, med ökade försäljningspriser och en positiv vinstutveckling. Ökade försäljningspriser är delvis en effekt av högre importpriser. Investeringarna i kapacitet, genom nya etableringar, väntas öka svagt, medan satsningar på nya marknader och FoU väntas vara oförändrade. Kompetensutveckling av medarbetarna är ett område som förväntas öka. Rationaliseringar och effektiviseringar väntas framför allt påverka sysselsättningen för tjänstemännen negativt. Partihandel Volymerna i partihandeln väntas sjunka det närmaste halvåret. Försäljningspriserna kommer däremot att gå upp för att kompensera för ökade importpriser. Vinst utvecklingen spås vara negativ som en följd av lägre volymer. Detta tvingar fram fortsatta rationaliseringar, vilket slår mot sysselsättningen på tjänste mannasidan. Investeringarna i nya marknader och FoU kommer att vara oförändrade under de kommande sex månaderna samtidigt som satsningar på ny kapacitet och kompetensutveckling beräknas öka. Callcenter Nu har lågkonjunkturen hunnit i fatt även callcenterbranschen. Volymen de närmaste sex månaderna väntas minska för callcentertjänster. Såväl försäljnings priser som vinstutveckling kommer därför att sjunka. Företagens investeringar i kapacitet väntas följdriktigt att sjunka samtidigt som satsningar på nya marknader och kompetensutveckling ökar. Detta kan ses som en effekt av ökad fokusering på kvalitet i branschen. Sysselsättningen beräknas kvarstå på en oförändrad nivå. Bilden i branschen är dock splittrad, där vissa företag varslar samtidigt som andra väntas nyanställa. Övriga företagstjänster Inom beteckningen övriga företagstjänster ryms företag med sinse- 16

17 mellan mycket olika serviceerbjudanden till sina kunder så som certifiering, säkerhet, administration, informationshantering och fastighetsservice. Konjunkturförändringar slår ofta med viss fördröjning mot denna typ av tjänster, vilket avspeglades i den förra branschbarometern i vilken den allmänna nedgången ännu inte präglade branschen. Nu har bilden dock ändrats och det närmaste halvåret ser mörkt ut. En minskad efterfrågan och fallande försäljningspriser resulterar i en kraftigt försämrad vinstutveckling och sysselsättningen väntas sjunka för både tjänstemän och arbetare. Det som lättar upp läget något i branschen är att exporten samt investeringarna i kapacitet, nya marknader och kompetens väntas vara oförändrade. 17

18 18

19 19

20 Två gånger om året genomför Unionen en enkätundersökning bland medlemsklubbarna för att känna av konjunkturen och klubbarnas bedömning av utvecklingen under det kommande halvåret. Den här barometern baseras på bedömningar från cirka 350 klubbar på lika många företag i 17 branscher inom det privata näringslivet. De klubbar som har svarat på enkäten representerar procent av det totala antalet sysselsatta i de företag som ingår i undersökningen. Undersökningen genomfördes i maj Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Tnr: ISBN: Juni ex (tot 1500). Produktion: Unionen. Illustrationer: Klas Fahlén. Olof Palmes Gata Stockholm Tel

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Utred ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

Utred ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl. Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 28 oktober 2008 SBR 42-146/2008 Handläggare: Telefon: Jesper Ackinger 08-508 280 31 jesper.ackinger@sbr.stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Utred

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Handelsbarometern. December 2014. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. December 2014. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2014 Leksaksborgen, Stockholm Foto: Björn Mattisson Julspecial Julhandeln viktig ingång

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning STARK INHEMSK EFTERFRÅGAN MEN SVÅRT ATT HÖJA PRISERNA

Riksbankens Företagsundersökning STARK INHEMSK EFTERFRÅGAN MEN SVÅRT ATT HÖJA PRISERNA Riksbankens Företagsundersökning STARK INHEMSK EFTERFRÅGAN MEN SVÅRT ATT HÖJA PRISERNA FEBRUARI 2016 Riksbankens företagsundersökning i februari 2016 1 Svenska företag är idag mer optimistiska om det

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Ljusning i alla regioner

Ljusning i alla regioner REGIONALA UTSIKTER F E B R U A R I 2 0 1 4 Ljusning i alla regioner Universitetsorterna lokala sning tillväxtmotorer Inflyttningen till storstadsregionerna fortsätter men det sker även en lokal urbanisering

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Telekom/ SEKO 1. Läget inom IT&Telekombranschen Fakta IT-branschen sysselsätter idag ca 135.000 anställda och telekomsektorn har 35.000. Antalet anställda

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer