Aar. ., l\\.4. CaI ^ /1 Ya) J tfl2lny -r<t :tgr. \?- \tl,rz'tat^ I rvvx;n a. /tl\l.f. o oo '., rg$ o o .9. o t. 7 o. Nr 1 1ee1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aar. ., l\\.4. CaI ^ /1 Ya) J tfl2lny -r<t :tgr. \?- \tl,rz'tat^ I rvvx;n a. /tl\l.f. o oo '., rg$ o o .9. o t. 7 o. Nr 1 1ee1"

Transkript

1 Aar., l\\.4 CaI ^ /1 Ya) J tfl2lny -r<t :tgr I 4 \ r l l \?- \tl,rz'tat^ I rvvx;n a /tl\l.f l ' \ l \. ) o o o c o a q \ ) / o J ( o q c / o l ( ) l. { l '., q ) ', \ ; ( l o t c.9 o o oo o.9. o!t 0) 7 o fs rg$.4 Nr 1 1ee1

2 Arging 8 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro rssn Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktiir: Adress: Telefon: Giista Neovius Hanna Pauts.gata l HAGERSTEN ANNONSER Mett Observera att Square-Info monteras i A,4- format och sedan i samband med tryckningen reduceras till A5. MAttangivelserna nedan avser A4-annonsoriginalet inklusive eventuell ram. Bredd mm Hiijd mm Helsida Halvsida Kvartssida Priser Helsida enligt iiverenskommelse Halvsida Kvartssida Reducerade priser ftir SAASDC Halvsida Kvartssida MANUSKRIPT SENAST Giiller kommande nummer av Square-Info: Nummer 2 r99r t99l I 1992 Manuskript Trycks vecka april ll7 augusti 136 november 149 februari 210 Hej alla squaredansare Line Katrine Pr6sch, 10 ir, Horten Omegn Squaredancers, har skrivit och efterlyst Sverigekarta med klubbarnas hemorter inprickade. Jag har fiireslagit henne att skaffa en karta pa en bensinmack i Sverige och pricka in klubbama sjiilv. "Hjiilp till sjiilvhjnlp" kallas det visst. Som framgtr av bilden nedan besiikte hon med sina fiirildrar Oland i somras. Lollo Brandt har skrivit och fragat vad Scandinavian Squares ir ftir klubb och var dom haller hus. Svaret finns pa sid 26. Artikeln "Squaredans i Tyskland" fick jag pi diskett, men nagon mer var det inte som ville hdrsamma min uppmaning att skicka in sina alster i den formen. Biittre lvcka till niista nummer! Lev vil och dansa mvcket! Gdsta Neovius Evenemangstjiinst MAnga h<irsammade uppmaningen i fdrra numret att skicka sina anmiilningar till danslistan och evenemangstjdnstill redaktionen i fortsiittningen, men det tar ju alltid tid innan en iindring som denna slir igenom fullt ut. FOr mig har det varit en liittnad att inte beh<iva skriva in alltsammans vid ett tillfille utan att i stiillet kunna gdra det pd om p6. Gtista Neovius

3 SQUARE-INT'O nr Innehill Ordfriranden spalt.. Ericsson Jamboree Square Dance Friends Vinga Yellow Rockers Advanced Weekend Lltan vals i nyirsnatten Nrigot orn danslistan Squaredans i Tyskland Hcirselns Aldersberoende Callerlab Quarterly Selections Callerlab Emphasis Calls 1991 Nt'a klubbar sid t2 t Ordfiirandens spalt Att vara ordforande i SAASDC har manga positiva sidor. Det jag bland annat tdnker pa dr en rcsa som jag gjorde i manadsskiftet novemberclecember forra Aret i Norrland. Jag var i Lulei och da passade jag pa att liigga in en resa ned trtefter kusten river helgen och bjcid pa olika l)latscr ln represcntantcr fdr klubbarna for d i sku ssion. l)ct var med spdnning som jag d,kte hem till Abiel och Margareta Oldgren i Lulei, dlir vi skulle ha den frirsta trdffen och diir jag ocksi skulle fa overnatta. Mina forhoppningar steg redan pa trappan niirjag hiilsades vdlkonrmen av fanriljen Oldgren. Vilken vdrme det finns i Norrbotten! Sedan ndr rumrnet fylldes av dis kussionsglada squaredansare gick kvdllen viildigt fort. Iln sdrskild eloge bor ges till Ulf Otrosson, l)ccp l-ake Square Dancers, som Akte samntanlugt 50 nril for att fi vara med i diskussionen. Scdan var jag i UmcA och Sundsvall och hade rnvcket intressanta diskussioner. For mig pcrson- Iigcn gav detta mycket och det gav ocksi mdnga idccr kring fragor som vi i frjrbundct bor jobba rrcd. Sakfrigorna lrar vi brirjat bearbeta i VU, rncn vi ntaste ocksi i frirbundet skirpa oss ndr dct gillcr narkontakten med klubbarna. Hur detta skall organiscras vetjag dnnu inte, mcn vi ntiste skapa mojligherer till direkta diskussioner mellan styrelsen i SAASDC och klubbarna. Milet bor vara att fa fram enkla fornrer for informationsutbyte. Bland annat skall vi frirsoka ordna "oppet hus" i Karlskrona for diskussion av aktuella fragor. Se nu till att komnta mangrant till Convention i Karlskrona. Det erbjuds si manga danstillftllen att risk frireligger att ntan prioriterar ner deltagande i Convention, men sa far det bara inte bli! l-it oss gemensantt se till att Convention iven i fortsittningen blir Arets hojdpunkt nir det ghller squaredans. Jag vill ocksd be klubbarna att ordentligt informera nybcirjarna om Convention. sa att de kdnner att de dr vdlkomna. PA dcn punkten har somliga klubbar missat tidigare Ar. Det dr kanske dags att paminna klubbarna om att det finns ett styrelsebeslut pa att danscr anordnade mindre dn tio dagar fore ellcr eftcr Convention inte tas med i danslistan och inte fir annonseras i Square-Info. Convention 1992 blir i Orebro. avtalet dr nu klart. Med fcirhoppning att vi ses i en square i Karlskrona sdnder jag manga squaredanshfrlsningar. Huns Ovc Kurlsson Handbiicker och diplonr Besrillningar entotses helst pi vykort eller per brev. Det underldttar betydligt onr bestdllningarna kan samordnas genonr instruktcir cller annan klubbfunktiondr. Vdlkontrnen att skriva till Ingemar Eriksson Sandhamnsgatan48A3tr I15 28 STOCKHOLM Priser: engelska svenska Basic och Mainstreanr Plus Diplorn och regler per set 5., Handbdcker pa svcnska dr utan bildcr.

4 Ericsson Jamboree 1990 Ircstivalkommittdn fcir Ericsson Jamboree 1990 vill tacka alla deltagare i denna festival for att ni rille vara r.ned och ddrigenom bidra till att den trlev sa lyckad. Totalt over 600 squaredansare deltog. 'fillsammans med callem Lem Gravelle konr -18 dansare fran olika klubbar i USA. SA hiir r ur nigra av de 63 deltagande svenska klubbarna rcprc scnterade: Ericsson Square Dancers 68 Tyreso Square Dancers 53 Square Dance People Bagarrnossen 53 Satellite Square Dancers 36 Sollentuna Square Dancers 36 Grodinge Square Dancers 28 lr,lilarhojdens Squaredancers 21 Blue Ribbon Squares 2l Crazy Town Dancers 21 Iikcrci Square Dancers 19 Frgure of 8 Dancers 18 Nrigra kvargldmda effekter hittades efter festivalcns slut. Du sorn saknar negot kan ringa (18-7 l9 l0 7l dagtid och tala med Lars-Erik 5\ cnsson. I dr firar klubben 1O-irsjubileum och ircts Jnrntroree blir diirrncd jubileumsfestival och e xtra listlig. Vi hdlsar alla squaredansare mycket rrilkomna under allhelgonahelgen, 1-3 novembcr. N{er information kommer under varen. Hrilsninsar frin festivalkommittdn Square Dance Friends lllue Blossom Dancers har pa grund av omstandigheter som vi tyvdrr inte kunnat paverka tringats dndra tidpunkt, lokal, samt ldnkt dansordning for danser vid ett par tillldllen. Vi hoppas att vi trots detta fortfarande dr era vdnner och att ni dven i fortsdttninsen besoker vara danscr. l-rlla lt.latt'y verkar fcir tillftilliga besrikare vara en "dod" stad. Si iir dock inte fallet. Vi mdrker det nrir vi skall boka danslokal. For att vara sekra pe att fa den lokal vi vill ha maste vi boka minst ett och ett halvt Ar i forviie. annars dr de bokade till knytis, firmafester och liknande. Vi maste alltsa ha en framfrirhallning pa ca tva Ar. Det kan da vara svirt att forutse evenemang utanftir de gamla traditionella med sina fasta tidpunkter. Vi stryker ddrfrir fran och med i Ar helt var Aprildans, trots att det varit den mest viilbes<ikta. Det dr frir mycket pa gang i april. Vi ses pa SACT-Convention i Orebro i stillet. VArt program, som vi hoppas skall tillfredsstiilla dansare pa de flesta nivaer, framgar av danslistan och separat annons. Vi stoter ibland pa squaredansare som besoker SJ-skolan. Ni och alla andra ir vdlkomna att bescika vira kurser M:mA, B:ti, P:on och C1:to. All kursverksamhet dr forlagd till Skogssjons nrotionsgard. Med viinliga hdlsningar Lars-Eric Lindovist Vinga Yellow Rockers Vid inloppet till huvudfarleden mot Gdteborg - Porten mot vdster - ligger Vinga Fyr och fran den har den nya squaredansklubben i G<iteborg lanat sitt namn. 48 glada dansare har hittills anmdlt sig som medlemmar och vi ser fram mot en trevlig var med klubbdanser pi Mainstream och Plus pa torsdagar i BurAsgArden. Vi startar ocksa en nyborjarkurs f<ir att pa sikt oka medlemsantalet. Den dansar pa sondagar. Vi onskar och hoppas pa gott samarbete mcd de andra klubbarna i regionen och har planer pi savil Alliansdans som NyArsdans framover, gdrna tillsammans med nagon annan klubb. Flyers och annan infonnation skulle vi vilja ha oversdntill var sekreterare: l-aila Blomquist-Olsson Norra Kroksldttsgatan GOTEBORG Vi vdlkomnar besokare till vara klubbdanser som redan har bo4at. Vi lovar dans, musik och (kanske) en Yellow Rock! Interimstyrelsen Vinea Yellow Rockers

5 ff EASTER Orebro squaredancers inbjuder frir 9:e frret till FESTIVAL med R. an d;z Do ttg'fz ertj. -Robert Efjcirl< 7-Ilorraas Hedberg Den mars 1991 dansar vi i Risbergska skolan. Orebro Basic, Mainstream, Plus och A1 For inforrnation kontakta Christer Collin. 019/ Inbjudan kommer SACTarrangerar i samarbete med Ahus Square Dancers SACT_CONVENTION#2 lordagen den 6 april 1991 kl Ahusparken, Ahus i Dans i tre hallar till kdnda caller fran SACT. B och M P och Al,A2 och Cl Bussar kommer att ga fran Stockholm fredagen den 5 april via Norrkoping utefter E4 respektive E66 till Ahusparken. Flyer finns hos din klubbl SACT st6r for Swedish Association of Callers and Teachers

6 TYRESU WUARtr DANCERS B N,{ P a S a,frj tf ffis 1O_ARS JI]B{LELTM FtrS7'TTAL 1991 lfred^g 26 AprJ.JL Xg-?'Z Lordag 27 Apri L X3-22 tb o tl l" rl- cl tr a. ll-ler I l" e n - ll v r e s cl Ann"e tsjcrn CaLLer: ljebelaaker Canada Jenll.elborg Irrbju<lan konrrrrer till Din klulblb. Fijr rr'rirrlra.re infot':rl-^ ertiou ring: lltrrs Sij<-lerhriill OA-7LZ 4fi O5 (kwiitf) Olle l.iilsson QB-77Q 3rL 3tL (<la.gtid)

7 ,li t).\:lull-ltu (l s llrgx 0 trr5r t VALKOMNAR TILL ALL IANSDANS I I4ORA L6norc 20 lpn t 1991 xr- l5 a l Drrsru r vl: A().v 7//,t tljal.uy o(f/.t/, K(x././,A//air:,\'!..r,.t/. /,rdtlqtr.l /,1iti,.r a /r, -rqroo nila/.nr', li/ tl/: /n.1.'o //k\'r t.atn OK//l/i, o.i /\1rt!1.t.) l/7 litiq.,. h.sai [1rr/tt.//f,1r. rirt,tr.i.r irt) uitxc.t,+a.tnu O^*ssn oan r 6srrvons BveoEoiRo'Valxeul HoRA Fijr vidare. informali{)n, se ''HAR D,,\NSAR 1,'I'' Ulf IeORlf Sguaredancers Inbjuder till V6rdans lordagen den 27 april Callers: Jack Borgstrom & Robert Bjork Vidansar +, A1 kl B,MS,+ k Abyskolans gymnastiksal Gamleby 2,5 mil norr om Vdstervik Medtag matkorg (kaffeservering finns) Upplysningar: Agneta Karlsson tel Britt Reidefors tel Entre: vuxna 60:- ungdom 30:- (165r) UALKOMNA! o0,( \>\ \-- \. --'- ulf tcgrdt gsguaredaacers vrisrrnylr

8 Advanced Weekend For andra iret i f<iljd arrangerade Hamboringen Square Dancers under ett veckoslut i januari en Advanced Weekend, dvs en squaredansfestival pi Advanced-nivA diir allt utom logi ingick i priset. Tanken med dessa weekendfestivaler dr att inte bara dansa tillsammans utan iiven umgas vid lunch- och middagsuppehall samt att efter dansen slut sitta ner vid ett after-party och liira kdnna varandra. inte bara som dansare. Drvgt sextio dansare tog pa fredagskviillen Nlilirirhemmets hcirsal i besittning. De flesta hade deltagit forra iret, men det fanns nagra nya som ocksa ville prova pa att dansa till Jim Robars kluriga och dansanta figurer. Att Jim I{obar skulle komma tillbaka var ett stort dnskenril frin dansarna och han sllillde med noje upp. Givetvis hade han Christer Bern vid sin sida och dessa bida gentleman har frirmigan att pi en utornordentligt "forsynt" siitt hilla snurr pi dansarna. Dansprogrammet var A1 och,{2 DBD med nigra timmars workshop ddr callema irck bestrirnma vilka figurer utdver programmet som skulle ovas. De bada callemas sett att skdta om dansarna uppskattades, vilket klart framgick av tr\ iltionerna efter varje tip. Jim Robar anses i Tyskland vara en av de bdsta callerna pa hcigre nivaer och han dr mycket noga nred att dansarna utfcir figurerna stilriktigt och sn)'ggt. - Det dr roligt att calla f<ir er hdr i Sl,dsverige, frir ni dansar sa snyggt, sa Jim niir han i en paus samtalade ned nagra dansare. - Jag konstaterade det forra Aret och i Ar iir det rinnu bdttre. Ett bra betyg till Sydsveriges dansarc. Harnboringens clubcaller Christer Bern tog ocksa ldr sig ndr han vdxelvis avldste Jim Robar. Att Clhrister dr en duktig caller ir ju allmiint kdnt, nlcn att han sa till den milda grad kan "snurra" upp dansarna utan att det bryter ihop var det nog intc sa manga som kunde ftiresllilla sig. Vissa A2 DBD-tippar gar bara inte att beskriva. Men pa nagot underligt satt far han dansama att fungera i de nrest vildsinta figurkombinationer och med ett ndst intill perfekt "bodyflow". Han star inte lingt efter Jirn Robar, som dock har 20 Ars lingrc crfarenhet. Att squaredans kan vara ansfiengande, kanske inte si mycket fysiskt som psykiskt, kunde konstateras pa s<indagsf<irmiddagen dii dansarna efter mer iin 12 timmars dans fcirsokte hiinga med i Jims och Christers figurkombinationer. - Jag har varit med pi minga hogrenivifestivaler i Sverige, sa en rutinerad Advanced- och Challengedansare, men det hiir iir nog det hdfti gaste som har dansats i Sverige och roligt ir det. Som om inte 15 timmars souaredanskulle rdcka hade Ake Grahm arrangerit ett Rounddansparty pa scindagseftermiddagen. Lorna Robar, som dr en utmdrkt cuer, tog over mikrofonen efter sondagens lunchuppehall. Ake hade sent ut en inbjudan till de klubbar i Sydsverige som har rounddans pii programmet, men bara tva par hade h<irsammat inbjudan, si det var en liten skara, 14 par, som Lorna cueade f<ir under nagra timmar. Men de som var med fick sitt lystmete pa att fi dansa till en riktig cuer och det gav mersmak for denna dansform, som nu iir pii frammarsch i sridra Sverige. MAnga av squaredansama blev besvikna ndr dom inte fick se rounddans under festivalen. si det kanske skall ingi litet rounddans blandat med squaredans vid ndsta lrs weekendfestival, for det skall bli en tredje gang med Jim och Christer i januari Carl-Erik Bergsten Hamboringen Square Dancers Christer Bern haller igang dansarna

9 KARLSKRONA SIAN UPP PORTARNA! Callers: Jerry Haag, USA, Gary Shoemake, USA, Hans Tschirner, Germany Stefan Sidholm, Sweden, Christer Bern, Sweden. Vdlkommen att uppleva Karlskrona och Blekinge, Sveriges TrddgArd nar det dr som vackrast. 'l /+r -.- KARLSKB(]NA -']- Christer HAkansson Christine Persson Gillis Havby 0455-' Arrangorer: HAMBORINGEN och SAASDC isamarbete med KARLSKRONA KOMMUN AI ilc\ KARt'KRC'NA,id vrdd I t4l.n

10 ALLIANSERNA Syftet med Allianserna ir att ordna trevliga danstillfldllen pa ett praktiskt och samordnat sett. Av utr)rnnlesskdl presenteras endast huvudmdnnen frir Allianserna. De danscr Allianserna ordnar llanrgar av danslistan. \llians I )ala-alliansen Stockho lms-alliansen Sr d Alliansen Sirrm land s-alliansen Vri-N-Alliansen Vlirmland saliiansen Vlist Alliansen Kontaktman Kerstin Nilsson Ake Ronndahl Ulla-Britt Sidholm Carl-Erik Bergsten Roger Jansson Inga Andersson Lars Andersson Per-Anders Holm Jan I-agergren Klubb Telefon Falu Squaredancers Rrring Dancers 08-77, Sollentuna Square Dancers Hamboringen Square Dancers VdsterAs Square Dancers Arvika Squaredancers Clear River Dancers I-erum Square Dancers Western Airport Square Dancers Stockholms-Alliansen har telefonsvarare: FRAMTIDENS TEKNIK FOR VANLIGA MANNISKOR VI INBJUDER TILL DANS I SALA FOLKETS PARK FREDAG 3 MAJ LORDAG 4 MAJ OO P, A OO B, M, B, P e^ Li $l ; OANO9 CALLER: THORSTEN G EPPERT INGVAR PETTERSSON LARS-GORAN BORG EL

11 ,-+ : t - i.cj ;- d I - a (5) -, o6! o 3q rt\ z -.o \ CJ > t-? F b,) (tt.j' 4 t- \a (-l r r F F. h. ts ' P s F - F \ s -E) ctl bf;. Fq I t- g Fri i s L J T - arl - r irytif.#3fr i s <J, o Ng L< : o{ frrn z ra)) \/ "( - EUz uj z r- \/ C) 5!a oo0 >': z; trn osa i * t 9+ s.?x:: e.e.- g E.E > :.-trn ( ) l so\ q Q ).c!, d J J -v= k+r o b O o\ A q )! = > B.o E q )1, ;.,,-- :--o\ ;': o\ E t ( (! C E s F :e! L C.Y> trt, tr E.,q.il:e E L C I F.-.E *.= E Ep; =Ecs!rtDr x! E.s.10 ts r-- 9 oor- 'o o o c d F-c^ = a* s 'ci Ji Ao X c E ) i ^ C (!! e! = c F p t - v M m H E : d. :! i l >)u) c lrl A < v) D H ts d 9 E * H T \ v

12 Utan vals i nyirsnatten SAsom synnerligen nybakad Al-dansare besldt jag mig fdr att trots allt prdva pa Ekerds nyarsdans med P, Al och A2, eftersom mina ursprungliga nyarsplaner iinda gatt om intet. Med frirra nyd,rsnattens hrixjakt pa kommunikationsmedel iinnu i flirskt minne, ansag jag det inte annat ldnt iin att ta bil. VAra danser har ju en formaga att halla till pa litet udda platser i stddernas utkanter. Om jag trott annat iin att squaredansare dven ville umgas under storhelger, s{ kunde jag glomma det. SlAmningen var som vanligt hog och dansgliidjen stor. Jag sprang pa flera av mina inte klubb- men viil kurskamrater och dessutom Ar det ju ndstan litet som en klubb frir sig - alla som gar ut och dansar. "Medlemsklubben", "Kursklubben" och "Dansklubben".. Litet retar det mig att mitt st<irsta bekymmer under kvdllen inte alls blev nagot A1-call utan Roland Danielssons variant av Basiccallet Square Thru (med start fran en wave i farten - och vilken fart sen - och dessutom blandade krin). Men det var en minst sagt underhallande variant att dansa, fiir squarerna fann pa nya kisningar mest varje gang. Dock "brakade" det ocksa, eftersom alla Atta borde varit eniga med callern. Tdnk aft det alltid skall vara Basic man faller pa, gang efter annan! PA programmet stod iven "medhavd sup ". Hur en sadan ftiming skulle se ut en nyarsnaft fragade j"g *ig, men det visade sig att den samlade liirsamlingens fantasi inte hade varit sa mycket st<irre iin min egen. Mojligtvis var andelen iikta glas och porslin klart utokad, sa sm<irgasar och sallader ets pe tallrik med bestick, ackompanjerade av glas pa fot. Dansen varade en god bit in pa det nya Aret, men det dr kanske dndi entusiasterna som dansar en nyarsnatt? Det blev flera tippar Advanced dven efter midnatt och niir progrnmmet egentligen var river startade squarer med Challenge! Jag smet mot bilen och vinterns skrapande av rutan. Avftirden blev kanske viil hastig och lustig, fdr det drojde inte manga minuter innan sikten framat var lika med noll. Bakrutan diiremot var grann. Svlirande <iver att intrg vermeslingoma kunde sitta i framrutan istallet, fann jag en busshallplats och stannade ftir omstart av projekt "skrapa rutan". Hehel Vad fi.r jag se i backspegeln? Blinkande blaljus! Glad och upprymd som jag trots allt var bti{ade jag fundera over vad nyersnatten egentligen inrymt - om det nu skulle ga sa lingt - men tyckte i andra sidan att jag som squaredansare borde ha liiget under kontroll. Kliver ur - lor att ta hand om rutan - och mogr en rnissllinksam polisman som luktar pa mig likt en viildresserad sparhund diir jag stod pa en landsvig med kort, vid, slokande kjol - utan "garnityret" - och en salig kliidmix upptill. - Krirkort? - JodA! Hittade det till och med. - Var bilen min? - Nja, sa jag och sag framfdr mig st<irre trevligheter dn att i mdrkret och min nuvarande utstyrsel starta s<jkandet efter registreringshandlingar nagonstans. Mumlade nagon f<irklaring om iigarfdrhillandet, min immiga ruta och den just avslutade dansen, samt attjag nog inte var nagot storre kap frir nyarskviillen. Polismannen sag litet wivlande ut, sniffade pa mig igen, stack in nosen i bilen och spanade pa min ruta, men gav si upp sina misstankar. Efter denna godkiinda alkoholtest kunde jag forsiitta min 20 minuter langa bilf;ird. Jag fann mig da dessutom eskorterad i nyarsnatten av en buss framfcir och en ledig taxi bakom. Squaredans kan bara inte vara nagon normal dansform, vilket ibland g<ir det litet komplicerat att fcirklara fdr den icke squaredansande bekantskapskretsen vad man har frir sig pa sin fritid. Eva 0ster Ocean Waves Square Dance Club Nigot om danslistan Danslistans 5 sidor omfattar 80 danser. Ytterligare 30 danser finns registrerade, men det ma viil rdcka att ha kinnedom om programmet fram till mitten pi juli, niista nummer av Square-Info kommer ju redan ut om tva manader. Barry Wonson, AUS, gistar l-erum Squaredancers den 18 juli. Medverkan av Thorsten Geppert, "Dirk the Shirt", Paul Bristow och Art Tangen framgar av annonser pa, sid Dave Clay gdstar Con Amore Dancers september, Ron Libby, USA, Motiv8's 4-6 oktober och 1992 har Motiv8's engagerat Dave Wilson och John Marshall, USA, lor Februarioch Oktoberfestivalerna.

13 HAR DANSAR VI 1991 Dag kl-kl Plats Lokal 1 mar ROTEBRO Folkets Hus i mar MALMO Kockum Fritid 2 mar I ARVIKA J<issefors Folkets hus 2 mar SODERTAUE Brunnsdngsskolan 2 mar STENUNGSSUND Motiv8's West 1.r OdsmAts bygdegardi-ena Astr<im rnar HALMSTAD t Getinge Sporthall Salmon Town Dancers Rolf Carlsson Anne och Thomas Webebrand rnar HALMSTAD Swingers Squaredancers Hebergs bygdegardberit I-evdn Asus Tommy Johansson 2-3 mar Ahus Square Dancers Roland Danielsson l Ahusparken Friendship Dance Ulf Andersson Ulf Andersson , W 3 mar HAGERSTEN Ericsson Square Dancers Tellus grcina matsalmaj Bodingh '71, mar STOCKHOLM BlAsut 9 mar STOCKHOLM Hornsberg 9 mar TRELLEBORG r Folkets Park 9 mar NORRKOPING Navestadsalen 9 mar LERUM I' DergArdens gymn TvA hallar 9 mar VASTERAS W Hiisski Vinmakare Flotriljgaran mar KARLSKRONA Rcideby Kulturellen Arrangiir Kontaktperson Tyresri Square Dancers Stockholms-Alliansen Motiv8's Bjrim Gillback krum Square Dancers Alliansdans [.ars Bernhed SQUARE-INT'O NR Caller Bjdm Jemeborg Program Sollentuna Squaredancers Stefan Sidholm p Al p A2 Ulla Sidholm Hasse Jeppesen Energy Squares Christer Bern B M p Stefan Synnergren Arvika Square Dancers Bjorn Jerneborg p p Al Inger Svensson Figure of 8 Dancers Ingvar Pettersson B M B p Else Eklrif Thomas Bernhed C1 A1 A2 B34 M B34 P B34BMP AI A2 B4OMP A1 A2 BMBP AI A2 South Coast Square Dancers Rolf Carlsson B39 M 839 p 4:e Sydkusttriiffen Tomas Kristensson Kjell Ahlander Peking Stars Benqt Eriksson Torgny Lundquist 0ll B40 Liitt M Sten Axtelius BM Bertil Andersson PAl ThomasBernhedStureBerndtsson VisterAs Square Dancers L-ars HAkansson B M B p Viinalliansdans Bjorn Eskilsson Hamboringen Square Dancers Christer Bern Petticoat-Dance Christine Persson mat TROLLHATTAN Troll-8an Squaredancers Folkets Park Axel Osterman 0520' John Lindh Axel Osterman BMP AI A2 BMP

14 HAR DANSAR VI 1991 SQUARE-INT'O NR I r99r Dag Plats Arrangiir Caller Program kl-kl Lokal Kontaktperson 16 mar STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjorn Jerneborg M P M A Hornsberg Bjorn Jemeborg mar NYKOPING Key City Square Dancers Bengt "Bula" Ericsson B M B P I-asarettet, Psyk t-eifthor '17 mar MEDLEFORS Skelleftei Squaredancers Rickard Bjdrk Folkhcigskolan Virfestivalen Tomas Hedberg Bo Henriksson , Sven Erik Dahlgren mar AXELSBERG Miilarhcijdens Squaredancers Bjorn Ierneborg B M B P Servicehuset G6sta Neovius )2 nar STOCKHOLM DSAS Stefan Sidholm B M B P Blisut Stefan Sidholm Anders Blom 23 mar STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjcirn Jerneborg VzCl Cl Hornsberg Bjtirn Jerneborg mar SLOTTSBRON Grums Squaredancers l-ars-goran Bcirgel B M B P Folkets hus Gunilla Carlsson mar HEBY Heby Square Dancers Stefan Sidholm B M P 16.00'22.00 Folkets Hus Mats Rimskog Tomas Hedberg nar KRISTIANSTAD Christianstads Square Dancers Sten Axtelius Allaktivitetshuset Bertil Andersson AI A Sommarlust Rauni Jtinsson , -ll 1599 B M P 2f-21 mar MOLNLYCKE Western Airport Square DancersDave Crissey B M P A1 Djupedalshallen 2nd Western Festival med flera (AZ Cl) Tvi hallar Ian l-agergren mar SODERTAUE Crazy Town Dancers Tommy Johansson B M B P Oxbacksskolan Britt-Marie Lindell , mar STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjtirn Jemeborg B M B P Hornsberg Piskdansen Bjom Jerneborg mar 6RESRO Orebro Squaredancers Randy Dougherty B M P Risbergska skolan Easter Festival Robert Bjtirk Christer Collin Thomas Hedberg I apr SdOenfAUg Figure of 8 Dancers Stefan Sidholm B40 M 840 P I Astras matsal Else Eklof apr AHUS SACT & Ahus Square Dancers SACT-caller B M P A1 A2 Cl Ahusparken SACT-Convention Boka logi i tid Ulf Andersson , W Bjrim Jerneborg apr HAGERSTEN Ericsson Square Dancers A1 A Tellus grrina matsal Maj Bodingh ,

15 HAR DANSAR Vr 1991 SQUARE-rNT'O NR Dag Plats Arrangtir Caller Program kl-kl Lokal Kontaktperson 12 apr MALMd Energy Squares Bertil Andersson B M P Kockum Fritid Stefan Synnergren apr STRANGNAS Striingnes Square Dancers lnrs Asplund B M P Thomasgymnasiet Martin Bolstad apr AtvtAt- Ahmula Squaredansare Bosse Magnusson B34 M B P Kristinebergskolan Tertnr Martinsson John Lind Per Holgers l 13 apr KALMAR Kalmar Squaredansare Rickard Bjdrk B M P I Bjursniis BygdegArd VArfestival Hagby Janne Metsjri apr 0nNSf6OSvX 6viks Squaredancers Tomas Hedberg B40 M P Sundskolan Eivor Bystr<im apr KRISTIANSTAD Christianstads Square Dancers Bertil Andersson B M P Sommarlust Rauni Jonsson , -Il apr ROTEBRO Sollentuna Squaredancers Anders Blom B M B P Folkets Hus Ulla Sidholm 08-' Stefan Sidholm 20 apr STOCKHOLM Motiv8's Bjrim Jemeborg Al A Hornsberg Bjorn Gillback apr LANDVETTER SAS Square Dance Club Dave Taylor B M P Al i Is- & Idrottshall SAS Jamboree Stefan Sidholm Sture Bemtsson Thomas Bemhed Annika Wildn Sture Bemtsson Thomas Bemhed Q apr MORA.. Track 8, Mora-Orsa Vallhall, Ostnor Siv Edlund Ingvar Pettersson B M B P (Al) apr MALMO Southern Square Dancers Kenny Reese B M P A1 I Aurahallen Southern Jamboree Thorsten Geppert Kennie Sjostrdm Jack Borgstrrim apr BODEN Boden Square Dance Team Robert Bjork B M P I Bjrirkniis Sporthall Bengt Andersson 'l l apr SODERTAUE Crazy Town Dancers Micke Lindberg B M B P Oxbacksskolan Britt-Marie Lindell , apr TYRESO Tyresri Square Dancers Anne Uebelacker CAN B M Bollmorahallen Tyresiifestivalen, l0-irsjubileum P A l-ars Soderhiill Bjorn Jerneborg 27 apr GAMLEBY Unicorn Squaredancers Jack Borgstrom Abyskolan Brin Reidefors Robert Bjork P Al BMBP l5

16 HAR DANSAR vi 1991 I)ag kl-kl Plats Lokal 27 apr VARA I All hallen 21 apr NYKOPING Lasarettet. Psyk 29 apr STOCKHOLM Hornsberg I rnaj STOCKHOLM I Hornsberg l I nraj MALMO I Kockum Fritid 3-,1 maj SALA l Folkets Park maj HALMSTAD I Getinge Sporthall 5 rnaj AHUS I 9.00 Ahusparken 5 maj MALMO Kockum Fritid Arrangiir Kontaktperson Sliittas Squaredancers Trandansen Pieter Rygaard Key City Square Dancers I-eif Thor Motiv8's Bj<im Jerneborg Motiv8's Bjcim Jerneborg Sala Square Dance Club Dala-Alliansen Karin Hagberg Salmon Town Dancers RichardBjork Anne och Thomas Wegebrand Energy Squares Stefan Synnergren SQUARE-INT'O NR Caller TommyQuarfordt RogerJansson Ahus Square Dancers Ulf Andersson Friendship Dance med gdstcaller Ulf Andersson , ^ Anne Uebelacker CAN Anne Uebelacker CAN Energy Squares Jrirgen Johansson Stefan Synnergren Program BMBP BMBP Thorsten Geppert Ingvar Pettersson P A1 Lars-GoranBorgel BMBP Jack Borgstr<im BMBP AI A2 (_ I BMP B M P BMP(Al) rnaj KARLSKRONA Idrottshallen Ostersjohallen Hamboringen Square Dancer och SAASDC CONVENTION Jerry Haag, Gary Shoemake Hans Tschirner Stefan Sidholm, Christer Bern 31 maj HEBY Heby Folkets Park I jun VISBY I.;un UPPSALA Meddelas senare 2 jun BILLESHOLM Folkparken 4 Jun STOCKHOLM l BlAsut 7 jun HEBY Heby Folkets Park Heby Square Dancers Mats Rimskog Gotlands Squaredancers l0-irsjubileum Karin Sriderlund Uppsala Square Dancers Harriet Nygren Hasse Jeppesen From the flor Jack Borgstrom Ingvar Pettersson Hasse Jeppesen HelsingborgSquaredancers ThomasSamuelsson l-ars-lnge Carlsson TTomas Krisrensson DSAS Stefan Sidholm Heby Square Dancers Mats Rimskog \8 From the flor BMP BMPAI BMP BMP BMBP BMP l6

17 HAR DANSAR VI 1991 Dag kl-kt Plats Lokal 8 jun SIMONSTORP I Skogsvallen 8jun UPPSALA I LiJjekonvaljeholmen ll jun STOCKHOLM BlAsut 14 jun HEBY Heby Folkets Park jun TORSBY l8 jun STOCKHOLM BlAsut 2l jun STENUNGSSUND Bygdegilles Squaredancers Tommy Quarfordt B M p A RAons utedansbanamidsommarfest (Jiimbliistens loge) Sven-Olof Nilsson jun ARIEPLOG Medborgarhuset Iftl{iillet 25 jun STOCKHOLM l BlAsut Arrangiir Kontaktperson Peking Stars Norrkciping SDC Stefan Sidholm Torgny Lundqvist Viking Square Dancers Olle WidbAck DSAS Stefan Sidholm Heby Square Dancers Mats Rimskog Woodpeckers Svdnggiing Nordvdrmlandfestival Kjell Holmberg DSAS Stefan Sidholm Deep [-ake Square Dancers Galtisfestivalen Soren Bohman Ulf Ottoson DSAS Stefan Sidholm jun HEBY Heby Square Dancers Heby Folkets Park Mas Rimskog jun KRISTIANSTAD Christianstads Square Dancers Sommarlust Rauni Jdnsson jul STOCKHOLM DSAS Blisut Stefan Sidholm SQUARE-rNT'O NR Caller Jack Borgstrrim Robert Birirk Bo Wallin From the flor Stefan Sidholm Erika Johansson Johan Brahm From the flor Bertil Andersson Program BMP BMBP BMBP BMP BMBP BMBP BMBP BMBP BMP BMP BMBP 7.1u1 BILLESHOLM HelsingborgSquaredancers JrirgenJohansson Folkparken lars-inge Carlsson I 55 37Bertil Carlsson BMP 9 jul STOCKHOLM DSAS BlAsut Stefan Sidholm BMBP l2-14 jul KATRINEHOLM Scandinavian Squares Jerry Story B-Cl l Duveholmshallen Royal Scandinavian JamboreeTony Oxendine t Robert Bj<irk lngvar Peftersson, Robert Bjork Iack Borgstrcim, Stefan Sidholm l6 jul STOCKHOLM DSAS r blasut Stefan Sidholm BMBP

18 IDSAS Hjiirtligt vdlkomna till vira sommardanser i Blisut pi tisdagar med start den 4 juni! Vira caller i sommar: ANDERS BLOM, TOMAS HEDBERG OCh STE,FAN SIDHOLM och den 16 juli BARRY WONSON fran Australien See you in a square this summer! SAASDC evenemangstjiinst ger upplysningar om squaredansen i Sverige, mottar uppgifter till Hiir Dansar Vi och kan liimna uppgifter om kommande danser fcir att i gorligaste man uppna liimplig spridning civer drets. - Anmdlan om kommande danser, som skall infriras i danslistan eller talas in pa telefonsvararen, skall gciras pd SAASDC:s blankett och sdndas till Gcista Neovius Hanna Paulis gata HAGERSTEN Telefon SAASDC evenemangstips ger si l6ngt bandet i telefonsvararen racker besked om kommande danstillftillen och ldmnar da uppgifter om dag, tid, plats, lokal, arrangerande klubb, caller och program. Telefonsvarare: O DEN LEDANDE FACKHANDELN FOR TELEKOMMUNIKATION

19 t/alk0tllttlet fltt APPSAIA? 7 3 DATUM. SJUNI och IZAUGUSTI. TID ]6,00-22,30. PLATS. LILJEKONVALJEFIOLME N. NlvA B,M,B,+ eallen_ tlo. JACK BORGST RoM, ROBERT BJORK, BOSSE WALLIN. IAILELj Zg. STE FA N SI DHOL M, ANDERS BLOM. BOSSE WALLIN CAFETERIA FINNES. MYCKET BRA PARKERINGSMOJLIGHETERJ lttfo ^ue MoEiCK ttn. ot SKruTAT iled ORAI{68 PI!

20 Squaredans i Tyskland Lfter att ha bott i Mtinchen i drygt ett Ar har jag vant rnig vid att squaredans bedrivs litet annorlunda hiir iin i Sverige. Dansen dr densamma men organisationen kring dansandet dr annorlunda. Hdr friljer nagra intryck. 'I'idsperspektiv Squaredansen iir etablerad sedan relativt liinge i T1'skland. Antagligen bcirjade det med att de arnerikanska ockupationstrupperna liirde ut dansen efter kriget. En klubb i Hamburg t ex firadc sitt 4O-Arsjubileum hiirom Aret. Miinchens iildsta klubb heter Dip-n-Divers och grundades Tyskarna har alltsa mer in 30 Ars forsprang till Sveriges iildsta klubb, vilket kanske htrr rnana till viss eftertanke. A andra sidan dr clet intressant att man trots ett sa lingt forsprang i nranga avseenden ligger efter den svenska ut-.,ccklrngen. Bland annat dr det inte ovanligt med klubbmedlen"rmar som efter 10 till l5 Ars dansande fortfarande viljer att dansa Mainstream och, trots sin linga erfarenhet, regelbundet kraschar squarer. Klubbar i N{iinchen Nliinchen dr huvudstad i Bayern, Tysklands stajrsta och sydligaste delstat. Staden har ca 1,3 nriljoner invinare och enligt forteckningen i National Square Dance Directory (1988) bara itta klubbar som sysslar med squaredans och flera av dem har ocksa rounddans och annat pa prograrnmet. I gengiild har de alla klubbdans en gang i veckan och oftast kurs fdr nyborjare en annan veckodag, sa den som dansar gdma och nrycket har inga problem - om man inte dr intresserad av de hogre dansnivaerna vill siiga. I National Square Dance Directory ser man for ovrigt att det bara finns ca 150 klubbar i hela I'ore detta Viisttyskland med dess 62 rniljoner invinare. Sverige med sin dubbelt sa stora yta har ca 125 klubbar. Det :ir mojligt att de storre avstinden i Sverige ger upphov till flera mcn nrindre klubbar. Fii Plusdansare Bara i en relativt liten del av klubbarna i Tyskland dgnar man sig At Plus eller hogre dansnivier. I Mrinchen dr det bara en av klubbama. Phantom Promenaders, som har Plus och A1 pa programmet. NivAema ovanfor Al erbjuds inte av nigon enda klubb i Miinchen och ytterst sparsamt dven av andra tyska klubbar. Aven vid st<irre evenemang brukar hrigsta niva vara Plus eller A1. Efter mitt forsta ir hiir kiinner jag till bara en handfull tillstdllninear ddr dven A2 dansas. Hos Phantom Promenaders dansar man varannan vecka Plus och varannan vecka Al. Sjdlv hade j.ag Just lert mig Plus hos Inger och G6sta pa Oland i borjan av augusti och sokte nrig ddrfcir sa fort som mojligt till denna klubb. PA grund av flyttningen till Miinchen hade jag dock inte kunnat riva pa tva manader, si det var bara tack vare ytterst hjdlpsamma meddansare, som jag tog mig runt i borjan. For tillftillet brukar fyra till fem squarer dyka upp vid dessa Plusdanser. For A1 dr det lite sdrnre med bara tva squarer. Pi tal om Phantom Prornenaders kan jag inte lata bli att ndmna var klubbcaller, Chris Kindl, sorn dr i absolut toppklass. Den som nagon gang far tillftille bor inte missa chansen att dansa till Chris. (Svenska klubbar som soker nigon caller att bjuda in kan ta detta som ett tips.) Ingen Basic Om det iir ett fatal dansare som l:ir sig Plus sa dr det desto fler som dansar Mainstrsarn. Fakturn Ar att ingen egentligen graduera sorn ren Basic dansare. Alla nyborjarkurser innchiller ocksa hela Mainstreamprogrammct. Kurserna bcirjar i slutet av september och pagir till maj-juni. Sorn en naturlig fciljd av dctta dr Mainstream normalt den ldgsta nivan pa alla danser. Bara under den tid kurserna pagir brukar en del danser ha Basictippar. Speciellt si anordnas det ett "Stu dent Party" i Miinchen i rnitten av januari och det brukar vara nryckct vdlbesokt. Avgifter Som jag nhmnde har nran vanligtvis klubbdans en gang i veckan. Intradet ingar i klubbavgiftcn och for gister fran andra klubbar dr det fntt. Klubbavgiften iir A andra sidan rzitt hog. Mellan 5 och l0 DM (18-36 svenska kronor) fir man punga ut med varjc manad. N{inga iir dcssutom med i tva eller tre klubbar. Ddrtill far rnan rdkna med 5 till l0 DM fcir varje "special" och ca 15 DM for Jamboreer (fyra pcr Ar) och andra storre evenemang. Klubbdans "Club En klubbdans, Abcnd", borjar rnellan halv atta och atta och pigar till tio eller halv elva. 20

21 Riitt typiskt ar att man g<ir l6nga pauser mellan tipparna. Ofta ar pausen lika ling som en tip, och det finns sloa klubbar ddr man kan fa viinta 20 minuter pa niista tip. Orsaken till detta ligger nog delvis i att klubbarna iir "lasta" till en viss niva. DArmed kan man inte krira kontinuerligt nred omvdxlande dansnivier, som ofta sker i Sverige. Givetvis finns det undantag. En av mina favoritcaller, som for dvrigt firade 20-irsjubileum som caller i somras, brukar kora minuter Hash pa Plus. Efter en kort Singing och fem minuters paus iir det sedan dags fcir ndsta tip. I ett par klubbar vixlar man i sldllet om med rounddans. Efter dansen ir det undantagslcist dags for Afterparty. Vissa ser mer fram mot detta Afterparty dn mot dansen. Dessa "vissa" och alla andra son.r sa vill beger sig till ndrmaste lokal, som iir stor nog for hela gdnget. Diir intas naturligtvis, eftersom vi dr i Bayern, cil, som far skrilja ner en pizza eller annat tilltugg. Om man lyckas komma hem frire halv ett efter att ha deltagit i ett Afterparty, kan man vara mycket nrijd. Besiik hos andra klubbar For att sporra till bes<ik hos andra klubbar har man infrjrt wa saker, som jag tror saknas i Sverige. Det ena ir "Banner Stealing" och det andra dr en "Friendship Book". Banner Stealing innebdr att en klubb, som med en hel square besdker en annan klubbs klubbdans far en "Travel Banner" av vlrdklubben. En Travel Banner er t ex en mindre version (ca A4-format) av klubbens banner, men det kan ocksa vara nagot annat typiskt fcir klubben. Den andra klubben kan sedan "stjiila" tillbaks sin Travel Banner genom ett motbesrik med en hel square. Om de lyckas uppbringa tva hela squarer frir motbesdket kan de i sin tur stidla den andra klubbens Travel Banner. I Friendshipboken antecknar man vilka klubbar man besdkt. Det maste vara vid en normal klubbdans och nlgon representant fran den besokta klubben maste skriva under. Ndr man samlat ihop 13 olika klubbar, sa far man en speciell "Friendship Badge" som utmiirkelse, som man kan hdnga under sin klubbadge. Efter sin 26:e, 52:a respektive 104:e bes<ikta klubb far man ytterligare en Friendship Badge. Ju fler klubbar desto finare badge. Till sist Ett lit t praktiskt tips. Niir jag flyttade ner ville jag fdrstis dansa sa fort som mojligt, sa jag fdrberedde mig genom att ta negra adresser ur National Square Dance Directory (tack I-ars- Erik!) Adresslistan lade jag pa skrivbordet. Tyviin lag den dfrr litet val ohmpligt synlig ndr hypereffektiva flyttgubbar giorde sitt svep genom liigenheten. Frirst sex veckor senare hittade jag listan i en av flyttladorna. Eftersom alla andra adresser med squaredansanknytning Akt med i samma svep se Abrstod endast att brirja soka pa egen hand, och jag kan intyga att telefonkatalogen inte ger nagon hjiilp i sammanhanget. Packa alltsa ner adresserna i handbagaget. Allra sist (men inte minst) en varm hiilsning till alla Ericsson Square Dancers och speciellt till Dick och alla hans elever, som ldrde sig dansa samtidigt som jag. Hoppas att ni fortfarande ir kvar allesammans och har lika kul som jag och kanske till och med har haft lika stor hrr som jag som funnit en livsledsagarinna genom squaredansen. Stefon Sundqvist urr0'rl{kutr FESTMAL NORDVARMIAND I4-tjJL:NI Phantom Promenaders r99t ur0.'pttktns,l Ilelgen innot ntidsonunar hdllesfdr andra ciret e n dansjes titutl i'l'orsby,vtirmlatd. L- e s tit ale n ontfanar Jo lhdans,gatranaldans, trtotlcrn druts och squan'edants. I"6r squarettn,sen st)arar': Stefan Sidholm Boka h helgenfi;'r en sxingom i Fryhsdalen I: 6t' ttritzn are *tfont ntion ring 660 / , Viilleonata on s k a' Wtxtdpech ex Suinggiing i sanwrbete med lryhsdnde Bygdelag.

22 Kurs Cl.C2 Round Nit'd Cl i SQUARE DANCE bdrjar att fiirekomma alltnter pti Jestiraler', och dven C2 hdller sakta nrcn scikert pd att introduceras. Vill du reta nrcra ont dessa rrit,der cir tlu vcilkonrnten till sonrnnr - ktrrserna pd LOVLIDDEN t'ecka 27 och 28, ntetl ticlig start : fi'edugen , kl 18, resp (iiverlappande) torsd , kl 18. Attlt,tlrtittgen till Ji)rskjutningen ntot tillig stort tir utt i dr slutar Liit'utldcns Jt,rkantiga oclt nuula aktit'iteter redan torsdagen 9l-07-11, sd att yi kan delttrgtt citert i den sptirtrrttrtde Jestivalen i KatrinehLtlm, nred start 9l Fi)r ovriga.finstilta detaljer betrriffande Sqwtre: Se fdregdentle nuntnrcr { at' Square-lnfo, och betrdfr'ande Routrd Dance se separat annons hiir! Du cir mycket Vcilkommen!! En glad Sommor i Vrisferris Nybcirjare: 9l Kl.13-9l KI.L7 Phase II-III: 9I KI.I3-9l KI.1.7 Phase IV: 9I Kl.l3-9f-07-II KI.17 % % SoMITARKURS pa LdwDDEN, vasreras Kurs-tid: Kl.l3.0O - 17.OO Getrensam fest fiir deltagarna i aila grupper: Iordagen 9I (tillsammans med delt.aqarna fran Square Dance kurser som p6gar under samma period) Inslruktijrer/Cuers: Anthea v. Santen, Marittr Arvidsson Kurs-avgift= 22O:- for vuxnil, IIO:- for ungdomar t.o.m. lb 6r Bokning: Inbetala kurs-avgiften tili: Swi.ngrng SD's postgiro 1747I2-0, si snart som m6jiigt. Ytterfigare upplysningar: Anthea v. Santen, t.fn: 02I-I23023

23 =1$-9Q%2^ \ lr i';'i-, \\,Jr',",, \'--z=, ort""5 \ SQUARE DAIiCERS // FESTNALEIV Boka Midsommarhelgen DA dansar vi bland annat pi kalfiillet i midnattsolens sken. Caller: Erika Johansson, Hdlsingborg Johan Brahm. Eskilstuna I]-_ SDF PIoNJARERNAS 6:e T RAKFESTIVAL a a JULt Callers: Torsten Geppert Tommy Quarfordt Vi dansar B M B P (Workshop A1). Kom till STROfUSfnO denna juliweekend och dansa och et riikor. Anmdlningsblanketter sdnds till alla klubbar under januari minad.

24 DH,TAG I FINT,ANDS FORSTA sg-nre DANS FEsrr\rAL I \TAI{DA B.L99L CALLERS: R0IAND "RAT" DANiELSSON, Sverige "DIRK THE SHIRT", Enqland ANMALNINGSAVGIFT: 13O FMK VUXNA BO Fmk ungdom untlcr I8 5r Anmalan bor goras A rr:"rnar, IlllF SnrrrredanCgf / r! r ulrvvr. sv^ wyuu! S Hans Vlikholm 9O-A Rainer Ronnholm senast r INBJUDAN MED FULLSTINDIG INFORMATION KOMMER ATT SKICKAS UT TILL KLUBBARNA I GOD TID. FJOLARETSUCCE UPPREPAS I'IIKE SIK O RSK Y RESERVERA HELGEN BLUE BLossoM -{!A I MJOI ay r, Kommande danser DANCERS 5-8 SEPTEMBER 1991 FUR DEN 8:e ROSENB0I'lFESTTVALEN I KARLSKRONA 1314 lnstdlld 19/10 4:e Kvarndansen P,A2 Chrlster Bern :e Mlolnaredansen B,M,P Rlckard BJork INBJDA { s;\roes Tl KUlBB!trtA UNER vap N Upg-vs.utcpe Crruvm -tfn ml TaTFCN: gl55-jcir6 NtvA: F1, P, A'l Boka dessa datum for ett besok hos Blue Blossom Dancers FOr vidare information, se.har DANSAR VI'

25 KRISTIANSTADS DANSSHOP Vi har allt du behover fcir... DANS GYMNASTIK. FRITID. BAD o drdkter o trikier o skor. steppjdrn m.m Specialit6: GREK-SANDAL ISKINN Svail vrt rosa moccasula 25 mm k ack storl Specialit6: DANS & SPORT SKO I SKINN svart vrt ljumm su a 10 mm klack slorl Oppet: Nlandag- Fredag kl ADRESS: Ostra?3, 2gl31 Kristianstad MARTENSDANS n6 -n7 NOVEA BERn??n ffiffi Fm,W ffitrrefwryw M&H&ffi PAUL BRISTOW HETSTNGBoRGSUGAN NARMARE TNFORMATToN UNDER JUNI MANAD

26 * JUBILEUM * i Ar firar vi vart l0:e CHRISTMAS PARTY med ART TANGEN, USA och Frank o Anita Sjoberg nov Duveholmshallen, Katrineholm Irh,,,rrr L^mmar VALKOMMEN! F:";'JB_f;*lt'" ffn*rn*r,ror# Ildrselns ildersberoende Illtersorn dct iir si roligt och ger si mycket att klrnna clansa Squaredans k:inns det inte bra om nlgon nrdste sluta dansa pa grund av nedsatt hiirscl..svaga nren relativt vanliga hdrsclneds:itt rrin.r.ar kan ofla konrpcnseras ar vissa justeringar pri ljuclanlaggningen. I rnitt vrke sorn skydclsingenjrir konfronteras jag oltr rrrcd problernct att skapa nriljoer sonr underllittar for 6rat att uppfatta ljud sa bra som rncijligt. I:fter nlistan tve Ars Squarcdansandc dr det nrin upplattning att en del caller frarnhdver hasi.l udc t. Dct ir alluriint accepterat att de flesta mhnniskor cftcr att ha passerat ArsAldern gradvis fir cn trlltagandc horselncdsittning och da frdmst i frckvensomradet ovanfor Hz. I detta frekrcnsornricle ligger en stor del av ljudet i tal och slil) g. []ijrsclkurvan f<ir ilderskategorier rnellan 45 och 55 ir visar en horselnedshttning pii inemot db i frckvensor.nradct Hz. Slirskilt nrdnnen uppvisar hdr en nigot rner liirslirnrad hiirselfunktron. Av ovanstaende foljer att om vera caller skall forscika maximera sin f<irstaelighet bor ljudet forstdrkas i diskantdelen och helst ddrnpas i basdelen f<ir att kompensera den naturliga funktionsnedsiittning som dr Aldersrelaterad. Om rumsakustiken iir dalig, t ex pi grund av ling efterklangstid, kan ljudupplevelsen dessutom frirbdttras med en nagot fcirh<ijd diskant. Lars Svensson Orust Square Dancers Callerlab Quarterly Selections I Callerlabs publikation "direction" nummer 5, december 1990, meddelas resultaten av hostens omrristningar (Keep/drop ballots) om QS-call. PA Mainstream har Spin Chain and Scoot Thru och Ferris Recycle rdstats bort. Kvar finns endast Linear Tag. Pi Plus har Right & Left By rristats bort och kvar finns Chase and Follow och Star Track. Chase and Follow dr just nu uppe for omrostning. Pi Advanced finns Rotary Spin kvar. Alla de ndnrnda callen finns beskrivna i Souare- Info nr pa sid 29. Callerlab Emphasis Calls 1991 I samma nummer av "direction" ndrnns att foljande val av Emphasis Calls gjort for 1991: N{ainstreanr Kvartal 1 Box the Gnat Box och Split Circulate Plus Kvartal 1 Trade the Wave Nya klubbar Till sist hiilsas friljande nya klubbar vllkomna i forbundet. Nigra har varit rned ett tag, men de 5r vdlkomna i alla fall! l\iotiv8's West, c/o Inger Olsson, I-undgrensgatan CO'f EBORG Scandinavian Squares, c/o Katarina St6hl, Stenvdgen 21, OREBRO Squaredanceklubben Seniorerna, c/o Hans JiidergArd. Dyvilsuddsv 26, TYRESO Vinga Yellow Rockers, c/o Laila Blomquist- Olsson. N:a Kroksldttsg GOTEBORG Woodpeckers Sviinggiing, c/o Patrik Sohl, Kyrkogatan 4, 685 0O TORSBY 26

27 VARA NYA BESTSELLER LITTLE BLACK BOOK SIR-104 av Stefan Sidholm I'D DO IT ALL OVER AGAIN SIR.2O4 av Ingvar Pettersson DIXIELAND DELIGHT SIR-404 av Robert Bjork KOMMER SNART! snw-102 I WANNA BE BACK HOME IN NASHVILLE av Lars Goran Borgel Sting Productions HB, Viipnarevigenz, LgI73 SOLLENTUNA Nytt telefon nummer

28 ffi6he Nyforsvogen 6, TYRESO Telelonordet O8-77O 3131, Fox Inbokode FESTIVATER dor vikommer ott ho f6rs6ljning a-24/3 MoTNTYCKE n-s/3 onrano 6t4 AXUS n-21/4 MAIM6 2t-27/4 TYRESo 34/5 SAIA IIl5 KARLSTAD 17-19/5 KARISKRONA $he Bqgcse &qn*s ffihop Wffi[homm&

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2011

Löv nummer 3, juli 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2011 Ordförarens spalt För att ni inte ska tro att vi alldeles glömt bort er nu i semestertider kommer här sommarupplagan av The Oak Leaf. Hoppas ni alla

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, augusti 2014 Ordförandens spalt Efter en kylig och regnig juni bestämde sig sommaren till slut och värmen kom med besked. Så mycket har väl inte hänt inom klubben,

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2014 Ordförandens spalt Efter rivstarten sommaren gjorde har nu förhållandena gått tillbaks till mer normala. Det blåser kallt och känns inte alls lockande

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2012 Ordförarens spalt Jag känner nu att det är hög tid att ta itu med sommarens medlemsblad. Ledsen att ni fått vänta lite längre än vanligt, men som man

Läs mer

a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz

a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz TWc) a }J LJ O a o o (/) o a A) c a () a t o.9 '6 o oo o. t \ rrs ]Gf,,4! q) 7 o Nr 4 rcsz lnl- ArgAng 9 Organ ftir SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572

Läs mer

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/15 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Det är lite oro i lägret. När det har blåst över lär man väl antingen kunna säga Skomakare bliv vid din läst eller Nya kvastar sopar bäst Vad handlar

Läs mer

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

Medlemsblad 4 september 2005 ********************************************************

Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Ordförarandes spalt Så börjar även denna sommar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att samla krafterna inför

Läs mer

Löv nummer 2, maj 2015

Löv nummer 2, maj 2015 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2015 GRATTIS och VÄLKOMNA TILL SQUAREDANSENS VÄRLD! 1 Ordförandens spalt Den här gången börjar jag bladet med ett STORT GRATTIS till våra nya fullfjädrade

Läs mer

Löv nummer 2, april 2010 *************************************************************

Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så går ännu en danstermin mot sitt slut. Snön har smält och våren verkar

Läs mer

Medlemsblad 1 februari 2006 ********************************************************

Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Tänk att det redan har hunnit bli början av februari. Ljuset kommer sakta tillbaka igen och för en

Läs mer

Löv nummer 4, december 2008 *************************************************************

Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* Ordförarens spalt Klubbens jubileumsår lider mot sitt slut och när detta skrives har

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1 Aar \e'q4ig' p/l Lq I I 4 \ X l l t M l ltrk'l,o /t l\ g- a t \ t \ ' ljl O-' c a 3 \o a ( J ( o D \ l -c 1 9 -/ \ Lg o l r < r,/ \ ; a l o o '6 o oo 4 E o! c) 7 o t ff rre$.4 Nr 3 1ee1 SOURRT tnl- Arg6ng

Läs mer

Medlemsblad 5 december 2006 ********************************************************

Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar även detta år lida mot sitt slut, man undrar vart tiden tagit vägen. Det har varit en märklig

Läs mer

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2013 Swedish Association of American Square Dance Clubs Sommar... Sommar... Sommar... Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Tisdag 21

Läs mer

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

med squaredansvänner.

med squaredansvänner. Årgång 30 Nummer 1 2016 Nytt år! Här sitter jag och tittar ut på ett gnistrande vackert vinterlandskap. Vad tänker ja på då? Att få Yellow Rocker klar till Arbogaadansen! Vi kan se tillbaka på ett år som

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

Swedish Square Dance Convention

Swedish Square Dance Convention Swedish Square Dance Convention Helsingborg 16-18 juni 2017 www.convention2017.se Vi vill önska alla hjärtligt välkomna till vårt Convention 2017 i Helsingborg! Vi kommer att ge er en underbar upplevse

Läs mer

När minnet sviker och det är gott om tid.

När minnet sviker och det är gott om tid. Årgång 26 Nummer 2 2012 När minnet sviker och det är gott om tid. Mycket tidigt i våras fick jag ett bidrag till Yellow Rocker av Sten. Ett bidrag gör ingen tidning så det var ingen idé att börja göra

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt I förra medlemsbladet skrev jag en hel del om vår trevliga slottshelg.

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Löv nummer 1, mars 2009 *************************************************************

Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Det är redan mars månad och vi har kommit en bra bit inpå det nya verksamhetsåret

Läs mer

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen.

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen. HÖSTMÖTE måndagen den 29 november 2010 klockan 18.30 på klubblokalen. Detta är både ett val- och budgetmöte. 9/11 En tidning med klubbnyheter för alla OL-vänner! Klubben håller ordinarie höstmöte måndagen

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Träffkalender 2016 Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Detta vänder sig till alla medlemmar som i första hand kör på alla våra fina/trevliga mini-träffar dessutom

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:6 fört vid styrelsemöte 19-21 september 2014 i Arlandastad Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Iris Åkerberg, sekreterare Åsa Bratt, kassör lördag 20.9 Ing-Marie Lindh, redaktör Frånvarande:

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls!

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls! Vill du att vi ska få färre nybörjare? Vill du att de som ändå börjar ska känna sig ovälkomna? Vill du att våra danser ska bli färre och mindre? Vill du att squaredansen ska dö ut? Då är det ENKELT! Då

Läs mer

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2014 Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 22 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom har årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 4 okt. Loppis i Endre bygdegård. Se

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

SM i Futsal, flickor 15 år (f- 97) och flickor 17 år (f -95)

SM i Futsal, flickor 15 år (f- 97) och flickor 17 år (f -95) Solna 24 januari 2012 Till Berörda föreningar, SDF SM i Futsal, flickor 15 år (f- 97) och flickor 17 år (f -95) Grupp 1 Söndag 5/2 i Idrottshallen, Falkenberg Medarr: Hallands FF Gert-Inge Svensson 035-17

Läs mer

Björnträffen 2016-05-05

Björnträffen 2016-05-05 Björnträffen 2016-05-05 C 3 träff fig. poäng 1 Lars Hagman Hedemora PK 48 31 19 S 2 David Lindström Bollnäs PSK 47 31 20 S 3 Peter Rusback Borlänge PK 47 31 18 S 4 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärd PSK 47

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

4/16 sept Informationsblad för Huddinge Square Swingers

4/16 sept Informationsblad för Huddinge Square Swingers 4/16 sept Informationsblad för Huddinge Square Swingers På väg till dans 2 Ordföranden har ordet Hej alla Husq:are, Hoppas att ni alla har haft en skön sommar med bad, sol och värme och att ni har haft

Läs mer

o o q) c q o t"e$,4 'o o oo ! 0) 7 o Nr 3 rcsz

o o q) c q o te$,4 'o o oo ! 0) 7 o Nr 3 rcsz TW () u) o o q) c q o.9 'o o oo o! 0) 7 o J \ fs t"e$,4 Nr 3 rcsz IN FI tlej Arg8ng 9 SOURRT tnl- Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572

Läs mer

ABC-dans. ABC-dans, vad är det? Hur har idén uppkommit?

ABC-dans. ABC-dans, vad är det? Hur har idén uppkommit? ABC-dans, vad är det? ABC-dans Tänk om man kunde "sälja" Square Dance till alla under årets alla dagar i stället för några veckor före en kursstart, en kursstart som kanske inte samlar tillräckligt många

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

********************************************************

******************************************************** Medlemsblad 6 december 2005 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar då det här dansåret att lida mot sitt slut. Jag måste säga att jag funderade en hel del

Läs mer

TällbergsNytt juni/juli 2016

TällbergsNytt juni/juli 2016 TällbergsNytt juni/juli 2016 1 Det händer mycket i Tällberg Att det händer mycket i Tällberg kan man konstatera när man får rapporter från olika evenemang och händelser i byn. Ena dagen åker tusentals

Läs mer

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Informationsblad för Huddinge Square Swingers 4/13 sept Informationsblad för Huddinge Square Swingers Jag önskar dig lycka, skor som ej trycka, ljus när det skymmer, och inga bekymmer. Det är en vers i mitt poesialbum och när jag fick den, så läste

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 4 2005 www.squaredance.se Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Nytt format Observera de nya formaten och

Läs mer

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio.

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio. Kalender Skåne 11/8 Linedance på Ärtholmen i Malmö. Arr: Countrobic Club. (Vid regn flyttas dansen till Countrobics lokal i Malmö) Kl.18-21.30 Entré: 30:- medlemmar. 50:- icke medlemmar. Tag med Fika korg.

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Leva Bo ty r e sö bostäde rs hy r esgäst t i dn i ng h n r 2 h nov e m ber 2006

Leva Bo ty r e sö bostäde rs hy r esgäst t i dn i ng h n r 2 h nov e m ber 2006 Leva Bo ty r e sö bostäde rs hy r esgäst t i dn i ng h n r 2 h nov e m ber 2006 Nyhet 1: Gästkort Laddat med förmåner för dig. sid 2 Nyhet 2: Hemförsäkring Mer av trygghet till en mindre premie. sid 3

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003

Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 Förbundsrummet Riktig badge för nybörjare, gärna med klubbemblem som

Läs mer

Nr 1 2010. - Informationsblad för Squaredansare. Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Vett & Etikett. En annan syn på Squaredans

Nr 1 2010. - Informationsblad för Squaredansare. Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Vett & Etikett. En annan syn på Squaredans - Informationsblad för Squaredansare Nr 1 2010 Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Vett & Etikett Sidan 8 En annan syn

Läs mer

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 2 2008 Sommar sommar.. sommar.. Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Europa Conv. 2010 Vi ses väl på någon dans i sommar?!

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

FUB. verksamhet våren 2015

FUB. verksamhet våren 2015 FUB verksamhet våren 2015 Bad i Herrljunga Simhall Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Varannan vecka ojämna veckor.

Läs mer

Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014!

Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014! Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014 Vi i föreningen DansGlada Fötter i Kiruna har härmed nöjet att bjuda in er till en hel vecka med dans Under veckan erbjuder vi allt i från nybörjarkurs i bugg och

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

SVEFOs hemsida www.svefo.cx

SVEFOs hemsida www.svefo.cx SVEFOs hemsida www.svefo.cx Kalendarium 2002 Digitalbildtävling Bedömning och redovisning den 13 oktober i Nynäshamn. September Ordföranden har ordet Nr 4/02 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

Läs mer

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+ \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+ SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! Här kan du annonsera. Deadline för material till

Läs mer

Nr 3 2013. Kom och var med på styrelseutbildning. 19:e oktober 2013. - Informationsblad för Squaredansare. www.gullbrannagarden.se

Nr 3 2013. Kom och var med på styrelseutbildning. 19:e oktober 2013. - Informationsblad för Squaredansare. www.gullbrannagarden.se - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2013 Swedish Association of American Square Dance Clubs Kom och var med på styrelseutbildning 19:e oktober 2013 www.gullbrannagarden.se * Föreningsjuridik * Mötesteknik

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/14 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Vilken tur att jag inte gav mig på fönstren förra veckan. Och vilken tur att jag inte bytte till sommardäck! Våren är härlig men gäckande. Idag är

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)

,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0) TW! 0) 7 o t \,''rs tgg. ej) Nr 1 leeo SOUARI SQUARE-INFO nr 1 1990 hnehall sid Ordfiirandenssida.. 3 Ericsson Jamboree 1989.. 4 I Argang - - -l JUUnNL ll\1. U Organ ltir SAASDC swedish Association or

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Då nästan halva höstterminen redan är bakom oss tycker jag det är

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Hösten 2015 PROGRAM Våren 2016 ÅGÅRDEN Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Föreningsmöten (Se sid. 3) Möteslokal: Missionskyrkan, Lerum. Mötestid: 3:dje onsdagen i månaden

Läs mer

Svenska Mästare - Manlig Artistisk Gymnastik

Svenska Mästare - Manlig Artistisk Gymnastik Svenska Mästare - Manlig Artistisk Gymnastik År Namn Förening Datum Ort 1945 Hellmut Röhnisch AGF Örebro 22 april Stockholm 1946 Arne Carlsson AGF Örebro 6-7 april Göteborg 1947 Arne Carlsson AGF Örebro

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Nr 4 2006 FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Swedish Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Callerkurs Sidan 6 Vett &

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Träskoposten. Nr 1 januari 2013. Medlemsblad för Växjöortens Folkdanslag

Träskoposten. Nr 1 januari 2013. Medlemsblad för Växjöortens Folkdanslag Nr 1 januari 2013 Träskoposten Medlemsblad för Växjöortens Folkdanslag Vilken energi det finns i laget. Våra normala danskvällar löper på hela våren, både på torsdagar och söndagar. Dessutom startar en

Läs mer

Nr 2 2006. Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Fototävling - vem tar bästa squaredansbilden?

Nr 2 2006. Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Fototävling - vem tar bästa squaredansbilden? Nr 2 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Jerry Story & Tony Oxendine Andra stjärnor som kommer är Stefan Sidholm Henrik Hedda Nilsson Reine Hjärtström Mathias Alfredsson Krister Pettersson

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer