Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället"

Transkript

1 Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI): Öreälven () Medeldjup (m): Sjöbeskrivning omges av blandskog med inslag av myrmark och av gammal åkermark. Stränderna består till största delen av block med inslag av sand. Botten är starkt kuperad med många grynnor och grund. Den sparsamma vattenvegetationen består till största delen av sjöfräken. Under den vattenkemiska mätserien, som startade 98, har ph i regel varit runt 6, och alkaliniteten över, mekv/l (SLU databank). Vattnet är därmed nära neutralt med en god buffertkapacitet mot försurning (Wilander 999). Det genomsnittliga siktdjupet (värden i augusti) för de senaste tre åren har varit,8 m vilket är nära referensvärdet (, m) och ger hög status enligt bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 7). Sjön är näringsfattig då den genomsnittliga totalfosforhalten - 7 var 6, µg/l. Halten är något lägre än referensvärdet (7, µg/l) och ger hög status enligt bedömningsgrunder. Fisksamhället har provfiskats vid tre tillfällen;, och 9. Vid provfiske har abborre, gädda, lake, mört och sik fångats. För ca år sedan gjordes ett försök att introducera kanadaröding men ingen kanadaröding har fångats vid provfiske. Kanadaröding har därmed inte etablerat ett bestånd i sjön. Sjön har även ett pelagiskt fisksamhälle som till största delen utgörs av sik. Vid 9 års provfiske var den totala fångsten per ansträngning i bottennäten, individer respektive 96 gram. I antal var detta i något lägre än referensvärdet (9,) medan vikten var betydligt högre än referensvärdet (8 g). Fångsten i bottennäten dominerades av abborre både i antal (68 %) och vikt (7 %). Den näst dominerande arten var sik i antal (8,8 %) och lake i vikt (, %). Övriga arter utgjorde en mindre del. fångades för första gången och även 9 fångades några enstaka mörtar. per ansträngning 8 6 Vikt per ansträngning (t v) och vikt (t h) per bottennätsansträngning vid de olika provfisketillfällena i.

2 Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i abborre i år 9 lake i år 9 6 mört i år 9 sik (b & p) i år 9 Storleksfördelningen av abborre, lake och mört i bottennätsfångsten vid provfisket 9 i Stor- Arasjön. För sik är fångsten i bottennäten och de pelagiska näten sammanslagna. Merparten av abborrarna fångades grundare än meter vilket beror på att abborre i regel föredrar att vistas i där vattnet är varmare. Detsamma gäller för mört. Under förutsättning att syretillgången är god brukar sik finnas både på grunt vatten och på större djup. I fångades sik ner till meter. Även lake föredrar det lite kallare vattnet på större djup och lake fångades på nät satt mellan och meters djup. Det tyder på att syretillgången är god även i sjöns djupare delar. Vid 9 års provfiske klassades den ekologiska statusen som måttlig enligt bedömningsgrunder för fisk (EQR8). Fångstens mängd och sammansättning tyder på att sjön är relativt fiskrik med ovanligt mycket stor abborre. Andelen av potentiellt fiskätande abborre var betydligt högre (7 %) än referensvärdet ( %). Samtliga mörtar som fångades vid 9 års provfiske var över cm vilket tyder på att rekryteringen är svag. Vid provfiskena och var andelen ung fisk (- år gamla) för sik % respektive % vilket tyder på att rekryteringen är god. För abborre var variationen betydligt större. Vid års provfiske utgjorde endast,7 % av fångsten ung fisk medan andelen var 9, % år. Det tyder på att abborren har en oregelbunden rekrytering med en stor variation mellan år. Förmodligen beror det på att den stora mängden fiskätande abborre medför att en liten fisk löper stor risk att bli uppäten. Detta försvårar också en god rekrytering av mört. ligger även på gränsen till mörtens utbredningsområde och det är sannolikt en bidragande orsak till att beståndet är svagt

3 Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Andel av fångsten i olika djupzoner,,8 % 8 6 m > -9.9 m 6-.9 m -.9 m < m EQR8,6,,, Andelen (% antal) av fångsten för arterna i olika djupzoner i. Figuren visar hur den sammanvägda bedömningen (EQR8) varierat mellan de olika provfiske tillfällena i sjön. Den streckade linjen anger gränsen för god ekologisk status. Referenser Holmgren K., Kinnerbäck, A. Pakkasmaa, S. Bergquist, B. & Beier, U. 7. Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar. Utveckling och tillämpning av EQR8. Fiskeriverket Finfo 7:, s. Kinnerbäck. A.. Standardiserad metodik för provfiske i sjöar. Fiskeriverket informerar :. s. Naturvårdsverket 7. Bilaga A till handbok 7:. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, sidor. [Elektronisk] Tillgänglig: se/documents/publikationer/6-8-.pdf [9--7]. Persson, G Växtnäringsämnen/eutrofiering. I Wiederholm, T. (Red.). Bedömningsgrunder för Miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport. Kemiska och fysikaliska parametrar. Naturvårdsverket Rapport 9. s SIS, Swedish standard Institute. 6 Vattenundersökningar - Provtagning av fisk med översiktsnät. SS-EN 77:6 Tillgänglig: [--]. SLU, Institutionen för miljöanalys, databank. [Elektronisk]. Tillgänglig: ma.slu.se/db.html. [--8]. Wilander, A Surhet/försurning. I Wiederholm, T. (Red.). Bedömningsgrunder för Miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport. Kemiska och fysikaliska parametrar. Naturvårdsverket Rapport 9. s. 7-8.

4 Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i nät Totalantal Totalvikt Medelvikt /nät Vikt/nät 7677, Bottennät Pelagiska nät , 9, 88,. 9,8.,.,6, 876,,6 9,,8,,,,,,,8 8,,, 7, 67, 7,7, 9,, 7,,, 8, 96,6, 7677, Medel Störst Minst, , 7 7, , , nät fiskar Vikt 7677, Bottennät Djupzon < m -.9 m 6-.9 m -9.9 m -.9 m Pelagiska nät Djupzon -6 m 6- m -8 m 9 8,8 6,7,8,, 8,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,8,,, 7,, 7,,,8,,,,, 7, 9 799, 988,7,,, 6,, 8,8,,,,,,,,,, 887, 7,,,,,8,7,,,,,, 6,8 8,7 8, 67,6 7,,, 7, 968,8 6,,6 6, 769, 6, 7,

5 huvudkontor Ekelundsgatan, Box, 6 Göteborg Telefon huvudkontorets växel: - 7 försöksstationer Brobacken 8 9 Älvkarleby Åvägen Kälarne forskningsfartyg U/F Argos Box 6 Västra Frölunda U/F Ancylus Ole Måns gata 67 Västra Frölunda utredningskontor Ekelundsgatan, Box, 6 Göteborg Skeppsbrogatan Luleå Stora Torget 87 Härnösand sötvattenslaboratorium Stångholmsvägen 78 9 Drottningholm Pappersbruksallén 7 Örebro havsfiskelaboratorium Turistgatan Box, Lysekil Utövägen 7 7 Karlskrona kustlaboratorium Skolgatan 6 Box 9, 7 7 Öregrund Skällåkra Väröbacka, Ringhals Ävrö Figeholm, Simpevarp

kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten

kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten 1 Programområde: Kust och hav : Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning NATUR I LINKÖPING 5:1 Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning Stångån genom Linköping Inventering och naturvärdesbedömning Linköpings kommun 5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 1-. BAKGRUND...

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

FISKERIVERKET INFORMERAR

FISKERIVERKET INFORMERAR FISKERIVERKET INFORMERAR Jämförelse mellan fjäll och otoliter vid åldersanalys av sik, Coregonus sp. KERSTIN SÖDERBERG Fiskeriverket, Kustlaboratoriet Gamla Slipvägen 19, 74 71 Öregrund Redaktionskommitté:

Läs mer

FISKERIVERKET INFORMERAR

FISKERIVERKET INFORMERAR 2001:6 FISKERIVERKET INFORMERAR SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA) SILVA-projektet har genom ett tvärvetenskapligt arbete under 1995-2000 studerat hur skogsbruk bör bedrivas utmed vattendrag för att

Läs mer

Restaurering av flodpärlmusselvatten

Restaurering av flodpärlmusselvatten Restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF restaurering av flodpärlmusselvatten 1 2 restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF Projektledarna för WWFs LIFE-projekt, Sofi

Läs mer

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK 1 5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK Erik Degerman 5.11.1 Naturlig förekomst och funktion av lekbottnar Laxfiskars lekbäddar, dvs bottnar där rommen deponeras, ska skydda rommen under

Läs mer

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket Ekologisk restaurering av vattendrag Naturvårdsverket & Fiskeriverket är indelad i 6 kapitel och avsedd att sitta i en pärm med 6 flikar, en flik per kapitel. Manualen kommer att uppdateras och kompletteras

Läs mer

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:1 De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige Björn Kinsten Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:1

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Yvonne Byström och Sophie Gunnarsson WRS Uppsala AB 2009-11-10 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV UPPDRAGET...

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettreing april 2013

Ansökan enligt miljöbalken komplettreing april 2013 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Anders Omstedt, Moa Edman & Jon Havenhand, Göteborgs universitet Hur klimatförändringarna som orsakas av ökade utsläpp av växthusgaser kommer att påverka våra

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Klimatsmart KRAV-fisk

Klimatsmart KRAV-fisk Uppsala 2010-05-28 Klimatsmart KRAV-fisk Utsläpp av växthusgaser från 400 gr torskblock En jämförelse mellan KRAV-godkända torskblock och genomsnittliga block Sidan 1 av 22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Bland. En studie. Dahlström

Bland. En studie. Dahlström Bland borsttva ttar och fartygsfa rger En studie av fritidsbåtsägares attityder till och användning av olika antifoulingteknikerr Författare: Magnus Dahlström, Hanss Elwing, Erik Ytreberg, Ceciliaa Solér

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer