Trafikverkets bullerutredning för landsvägar BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverkets bullerutredning för landsvägar BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY)"

Transkript

1 2012 Trafikverkets bullerutredning för landsvägar BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY)

2

3 Trafikverkets bullerutredning för landsvägar Bullerutredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv (2002/49/EG) Trafikverket Helsingfors 2012

4 Omslagsbild: Sito Oy Nätpublikation pdf ( ISBN Trafikverket PB HELSINGFORS Telefon

5 3 Trafikverkets bullerutredning för landsvägar. Trafikverket, trafiksystem. Helsingfors sidor och 1 bilaga. ISBN Nyckelord: buller, bullerstörning, bullerbekämpning, direktiv, vägtrafik, miljöpåverkan, påverkan Sammanfattning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller (miljöbullerdirektivet) trädde i kraft Målet med direktivet är att fastställa en gemensam handlingsmodell för gemenskapen med vars hjälp man kan förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter på grund av exponering för omgivningsbuller. Direktivet har verkställts genom bullerutredningar i två skeden. I det första skedet som blev klart år 2007 gjorde man bullutredningar för befolkningskoncentrationer med över invånare, för landsvägar med en trafikvolym på över sex miljoner fordon per år, för järnvägar med en trafikvolym på över tåg per år samt för flygplatser som årligen har över starter eller landningar. Efter att utredningarna var klara utarbetade man handlingsplaner för bullerbekämpning för områdena. I det andra skedet, som blev klart år 2012, var befolkningskoncentrationer med över invånare, huvudtrafikleder samt stora flygplatser utredningsskyldiga. Huvudtrafikleder för vägtrafik är enligt direktivet vägar som har en trafik på över tre miljoner fordon årligen. Till järnvägstrafiken huvudtrafikleder räknas leder som årligen trafikeras av över tåg. Med stora flygplatser avses, liksom i första skedet, flygplatser som har över starter eller landningar per år. Denna utredning omfattar de statliga landsvägarna direktivet gäller, utanför utredningsskyldiga städer och utanför Norra Österbottens och Kajanalands område. Buller från landsvägstrafik har utretts i de utredningsskyldiga städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Tammerfors, Lahtis och Uleåborg samt i Norra Österbottens och i Kajanalands område och rapporterats i utredningar som beställts av städerna och Norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral. I detta arbete har man utrett antalet invånare år 2011 som utsätts för vägtrafikbuller från ovannämnda landsvägar i enlighet med bullervärdena Lden och Lnatt som miljöbullerdirektivet förutsätter. Bullerspridningen presenteras också med hjälp av bullerområdeskartor över det utredda området. Det utredda området omfattar cirka kilometer landsvägsnät som underhålls av staten. Sammanlagt invånare utsätts för buller som överskrider 55 (Lden) från delandsvägar som enligt utredningen hör till områdena som direktivet avser. Enligt direktivet fortsätter arbetet med en handlingsplan för bullerbekämpning på utredningsområdet. Handlingsplanen blir klar den 18 juni 2013.

6 4 Liikenneviraston maanteiden meluselvitys. Liikennevirasto, Liikennejärjestelmätoimiala. Helsinki sivua ja 1 liite. ISBN Avainsanat: Melu, meluhaitta, meluntorjunta, direktiivi, tieliikenne, ympäristövaikutukset, vaikutukset Tiivistelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan Direktiivin tavoitteena on määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja. Direktiiviä on toimeenpantu meluselvityksin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä, 2007 valmistuneessa vaiheessa, meluselvitykset tuotettiin yli asukkaan väestökeskittymistä, maanteistä joiden liikennemäärä on vuodessa yli kuusi miljoonaa ajoneuvoa, rautateistä joiden liikennemäärä on yli junaa vuodessa sekä lentoasemista joilla on vuosittain yli nousua tai laskua. Selvitysten laatimisen jälkeen alueille laadittiin meluntorjunnan toimintasuunnitelmat. Toisessa, 2012 valmistuneessa vaiheessa, selvitysvelvollisia olivat yli asukkaan väestökeskittymät, pääliikenneväylät sekä suuret lentoasemat. Tieliikenteen pääväyliä ovat direktiivin mukaan tiet, joilla liikennöi vuosittain yli 3 miljoonaa ajoneuvoa. Rautatieliikenteessä pääväyliä ovat ne, joilla liikkuu vuosittain yli junaa. Suurilla lentoasemilla tarkoitetaan ensimmäisen vaiheen mukaisesti lentoasemia, joilla on vuosittain yli nousua tai laskua. Tämä selvitys kattaa direktiivin mukaiset valtion hallinnoimat maantiet selvitysvelvollisten kaupunkien sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen ulkopuolella. Selvitysvelvollisten kaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Turun, Tampereen, Lahden ja Oulun sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen maantieliikenteen melu on selvitetty ja raportoitu kaupunkien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämissä selvityksissä. Tässä työssä on selvitetty edellä mainittujen maanteiden tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrä vuonna 2011 ympäristömeludirektiivin edellyttämillä melusuureilla Lden ja Lyö. Melun leviäminen on esitetty myös selvitysalueesta tuotetuissa meluvyöhykekartoissa. Selvitysalue kattaa noin 1800 kilometriä valtion ylläpitämää maantieverkkoa. Tähän selvitykseen kuuluvilla alueilla direktiivin tarkoittamien maanteiden yli 55 melulle (Lden) altistuu yhteensä Direktiivin mukaisesti työ jatkuu selvitysalueelle tuotettavalla, vuoden 2013 heinäkuun 18. mennessä valmistuvalla, meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla.

7 5 Road-traffic Noise Assessment of the Finnish Transport Agency. Finnish Transport Agency, Transport System. Helsinki pages and 1 appendix. ISBN Keywords: noise, noise annoyance, noise disturbance, directive, road traffic, environmental impact, effect Summary Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise (the Environmental Noise Directive) came into force on 18 July The objective of the directive is to specify a common operations model for the community for avoiding, preventing or reducing annoyance and disturbance from exposure to environmental noise. The directive has been implemented with noise assessments in two stages. At the first stage, completed in 2007, noise assessments were made of agglomerations with more than 250,000 inhabitants, roads with a vehicle passage exceeding six million passages a year, railways which have more than 60,000 train passages a year and airports with more than 50,000 ascents or descents a year. After making the assessments, action plans for noise abatement in the areas were drawn up. At the second stage, completed in 2012, agglomerations with more than 100,000 inhabitants, major traffic routes and major airports were assessed. In accordance with the directive, major roads have more than three million vehicle passages a year. The major railways have more than 30,000 train passages a year. As at the first stage, large airports are those with over 50,000 ascents or descents a year. This assessment covers major roads administered by the State that are outside the agglomerations and the region of Northern Ostrobothnia and Kainuu. Highway traffic noise in the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Tampere, Lahti and Oulu as well as in the region of Northern Ostrobothnia and Kainuu has been assessed and reported by the cities and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Northern Ostrobothnia. In this work, the total number of inhabitants subjected to road traffic noise caused by the above-mentioned highways in 2011 was assessed by applying the noise indicators Lden and Lnight required by the environmental noise directive. Also the strategic noise maps were produced. The assessment area covers approximately 1,800 kilometres of State-maintained roads. In the assessed areas a total of 140,700 inhabitants are exposed to over 55 of noise (Lden) from major roads. In accordance with the directive, the work will be continued by making action plans for noise abatement, which will be drawn up by 18 July 2013.

8 6 Förord Efter att EU:s miljöbullerdirektiv (2992/49/EG) trädde i kraft genomförde man i Finland under åren det första skedets bullerutredningar jämte handlingsplaner för bullerbekämpning. I det första skedet gjordes bullerutredningar för befolkningskoncentrationer med över invånare, för de livligast trafikerade landsvägarna och järnvägarna samt för flygplatserna Helsingfors-Vanda och Helsingfors- Malm. Av städerna vara det bara Helsingfors stad som var utredningsskyldig i första omgången. I andra omgångens bullerutredningar under åren ingick befolkningskoncentrationer med över invånare, landsvägar med en trafikvolym på över tre miljoner fordon per år, järnvägar med en trafikvolym på över tåg per år samt flygplatser med över operationer per år. I denna Trafikverkets bullerutredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv för landsvägar har objekten varit vägavsnitt vars trafikvolym är över tre miljoner fordon per år och där staten är väghållare, vars vägmyndighet är staten. Resultatet av bullerutredningarna för landsvägar inom de utredningsskyldiga städerna samt i Norra Österbottens och i Kajanalands område har rapporterats i separata bullerutredningsrapporter. Utredningen inleddes i februari 2011 och blev färdig i maj Trafikverket har informerat invånare och andra berörda om utredningens inledning samt om utredningens resultat på sin webbplats. Därtill har resultaten från utredningen presenterats i juni 2012 i samband med en presskonferens. Arbetet har gjorts i ett samarbete mellan Trafikverket och regionala närings-, trafikoch miljöcentraler (ELY-centraler). Hos Trafikverket har överinspektör Anders HH Jansson och överinspektör Erkki Poikolainen ansvarat för utarbetandet av utredningen. Miljöansvarige Arto Kärkkäinen från Nylands ELY-central och väghållningsexpert Jussi Sääskilahti från Norra Österbottens ELY-central har deltagit som sakkunniga i arbetet. Utredningsarbetet har gjorts av Sito Oy där följande personer har ansvarat för arbetet: projektchef Anne Määttä, projektsekreterare Tuomo Pynnönen (till ) och Siru Parviainen (från ), bullerexpert Jarno Kokkonen, Olli Kontkanen och Tuomas Pärnänen som gjort bullermodeller, terrängmodellexpert Kyösti Laamanen, terrängmodellsutarbetare Olli Hänninen, Teemu Aaltio, Tuula Lallukka, Outi Nyman och Sami Ruuskanen, geodataexpert Antero Keskinen, trafikexpert Tuomo Lapp samt kvalitetssäkrare Timo Huhtinen. Helsingfors i juni 2012 Trafikverket Trafiksystem

9 7 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Miljöbullerdirektivets centrala innehåll Nationella regelverk Nationellt verkställande av miljöbullerdirektivet Miljöbullerdirektivsenliga nyckeltal för buller samt beräkningshöjd UTREDNINGSOMRÅDE Allmän beskrivning och undersökt vägnät Första skedets bullerutredning och bullerbekämpningsprogram Övriga program och åtgärder för bullerbekämpning UTGÅNGSDATA Trafikuppgifter Terrängmodell Bullerhinder Bullermodell Uppgifter om invånarantal och invånarberäkningar VÄRDERINGSMETODER Modeller, program och metoder för beräkning Beräkningsinställningar Beräkningsutförande RESULTAT Bullerområden, antal invånare som utsätts för buller och känsliga platser i bullerområdena Resultatvärdering Bedömning av osäkerhetsfaktorer KÄLLOR BILAGOR Bilaga 1 Bullerområdeskartor

10 8 1 Inledning 1.1 Miljöbullerdirektivets centrala innehåll Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller (miljöbullerdirektivet) trädde i kraft (1). Målet med direktivet är att fastställa en gemensam handlingsmodell för gemenskapen, med vars hjälp man kan förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter på grund av exponering för omgivningsbuller. Till dessa hör även hur störande bullret är. Målet med direktivet är att få jämförbara uppgifter om bullernivåer i medlemsländerna. Direktivet gäller befolkningskoncentrationer med över invånare, huvudtrafikleder och stora flygplatser. Huvudleder för vägtrafik är enligt direktivet vägar där det årligen trafikerar över tre miljoner fordon. Beträffande järnvägarna är huvudlederna de, på vilka det årligen trafikerar över tåg. Stora flygplatser är civilflygplatser som årligen har över strater eller landningar. Direktivet förpliktar att samla in, jämföra och informera om miljöbullerdata. För att målet med direktivet ska uppnås: görs bullerutredningar om utsatthet för miljöbuller, låter man göra upp handlingsplaner för att förhindra och minska buller samt informeras medborgarna om miljöbuller och dess påverkan. I det första skedet, i slutet av juni 2007, gjordes utredningar om befolkningskoncentrationer med över invånare, om landsvägar med en trafikvolym på över sex miljoner fordon per år, om järnvägar med en trafikvolym på över tåg per år samt om flygplatser med fler än lyftningar eller landningar i året. Bullerutredningen utarbetades utifrån 2006 års trafik- och invånaruppgifter och levererades för registrering i miljöskyddsdatabasen. I det andra skedet, i slutet av juni 2012, görs utredningar om alla direktivsenliga befolkningskoncentrationer, huvudleder och flygplatser. Utredningarna utarbetas utifrån 2011 års trafik- och invånaruppgifter och levereras, i likhet med första skedets utredning, för registrering i miljöskyddsdatabasen. Europeiska gemenskapen tar i bruk gemensamma nyckeltal för buller, dag-kvällsnattbullernivå (vägd medelljudnivå), det vill säga dygnsbullernivå Lden och nattbullernivå Lnatt. Dessa är långtidsmedelljudnivåer och fastställs utifrån ett års dag-, kvällsoch nattetider samt väderförhållanden, som baserar sig på ett genomsnittsår. Bullerområden enligt gemensamma nyckeltal för buller beräknas med gemensamma beräknings- och mätningsförfaranden. Efter att bullerutredningarna utarbetats, utarbetar man i båda skedena handlingsplaner för bullerbekämpning. I en handlingsplan presenteras bland annat kort- och långsiktiga planer för bullerbekämpning och dess uppskattade inverkan på antalet invånare som utsätts för buller. Därtill behandlas finansiering och växelverkan som åtgärderna kräver.

11 9 I handlingsplanen för bullerbekämpning kan ingå verksamhet som hänför sig till trafikplanering, planering av markanvändning, tekniska åtgärder vid bullerkällan, val av tystare bullerkällor, begränsning av bullerspridning enligt tid eller område samt andra begränsningsmetoder, såsom ekonomisk styrning. Första skedets handlingsplan för bullerbekämpning utarbetades och levererades för registrering i miljöskyddsdatabasen den 18 juli Handlingsplanerna för bullerbekämpning i andra skedet skall färdigställas den 18 juli Efter andra skedet ska bullerutredningarna och handlingsplanerna för bullerbekämpning granskas vart femte år för alla direktivsenliga befolkningskoncentrationer, huvudleder och flygplatser. 1.2 Nationella regelverk För nationellt verkställande av miljöbullerdirektivet har miljöskyddslagen (86/2000) kompletterats med en ändring (459/2004) enligt i Europeiska gemenskapens stipulerade bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning (2). I ändringen lade man till paragraferna 25a och 25b till lagen. I Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter (801/2004) regleras nyckeltal för buller som används i dessa, detaljinnehåll för bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning samt tidtabeller för utarbetande av dessa (3). Förordningen innehåller också bestämmelser om skyldigheter att leverera information till kommissionen. I förordningens paragraf 1 konstateras att förordningen endast tillämpas på utredningar som avses i lagen om verkställande av miljöbullerdirektivet. Förordningen tillämpas således inte på övriga bullerutredningar som görs i Finland. Med omgivningsbuller avses enligt förordningens paragraf 2 oönskat eller skadligt utomhusljud som orsakas av mänsklig verksamhet, såsom buller från fortskaffningsmedel, vägtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik samt från industriområden. Med skador avses negativa effekter på människors hälsa och med störningar avses negativa upplevelser orsakade av buller. Ett tyst område i en befolkningskoncentration avser ett område där ingen medelljudnivå från någon bullerkälla dagtid (kl. 07:00 22:00) överstiger 50 och nattetid (kl. 22:00 07:00) inte överstiger 45. Bullerutredningar används för att utarbeta handlingsplaner för bullerbekämpning, som informationskälla för medborgare samt för att skaffa fram uppgifter som levereras till EU:s kommission. I förordningen bestäms att en bullerutredning, förutom resultat, ska innehålla uppgifter om utredningsområdet och tidigare bullerbekämpningsverksamhet, uppgifter om vem som utarbetat utredningen samt vilka metoder som använts. I bullerutredningen ska bullersituationen bedömas enligt dag-kvälls-nattbuller Lden i enlighet med miljöskyddslagens 25 a, moment 1, separat för vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och industri och bullerområden ska anges enligt bullrets decibelnivå: 55 59, 60 64, 65 69, och 75. I bullerutredningen görs också en bedömning av nattbullernivån Lnatt separat för vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och industri

12 10 och bullerområden anges enligt bullrets decibelnivå: 50 54, 55 59, 60 64, och 70. I bullerutredningen anges antal invånare i byggnader på ovannämnda områden. Därtill anges hur många av invånarna som bor i byggnader med särskild ljudisolering mot omgivningsbuller och hur många som bor i byggnader med tyst fasad. I bullerutredningen anges också en uppskattning av antalet bostadsbyggnader samt vård- och utbildningsinrättningar. 1.3 Nationellt verkställande av miljöbullerdirektivet Av befolkningskoncentrationerna deltog endast Helsingfors i första skedet (2007). Antalet utredningspliktiga direktivsenliga landsvägar uppgick till cirka 750 kilometer och järnvägar till cirka 96 kilometer. Av flygplatserna ingick Helsingfors-Vanda flygplats. I Helsingfors stads utredning ingick därtill Helsingfors-Malm flygplats. För dessa områden utarbetades handlingsplaner för bullerbekämpning. Av befolkningskoncentrationerna var huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla), Åbo, Tammerfors, Lahtis och Uleåborg med i det andra skedet (2012). Landsvägar som bör utredas utanför ovannämnda städer uppgår till cirka kilometer och järnvägar till cirka 170 kilometer. Gällande flygplatserna görs en separat utredning för Helsingfors-Vanda, och Helsingfors-Malm ingår i Helsingfors stads bullerutredning. I denna Trafikverkets bullerutredning om landsvägar har målet varit att beräkna omgivningsbuller som landsvägstrafiken, som avses i miljöbullerdirektivet, ger upphov till genom att utarbeta bullerområdeskartor och genom att beräkna antalet invånare som utsätts för buller inom områdena. Utredningen beskriver 2011 års bullersituation och den har gjorts genom att man beräknat bullernivåerna som trafiken ger upphov till med hjälp av beräkningsmodeller för omgivningsbuller. 1.4 Miljöbullerdirektivsenliga nyckeltal för buller samt beräkningshöjd Med nyckeltal för buller avses storheter som används för att beskriva fysikalisk bullerstyrka. Nyckeltal används för att uppskatta störningar eller övriga olägenheter som beror på buller. I bullerutredningar enligt miljöbullerdirektivet ska man som nyckeltal baserat på dygnets tidpunkt använda den vägda dag-kvälls-nattbullernivån eller dygnsbullernivån Lden och för nattetid den ovägda medelljudnivån eller nattbullernivån Lnatt för att beskriva allmän störning orsakad av buller. Delfaktorer, tider och viktningar för dag-kvälls-nattbullernivån Lden visas i tabell 1.

13 11 Tabell 1 Dag-kvälls-nattbullernivå Lden, bidragande faktorer, tider och vikt. Tid på dygnet och nivå tid, kl. längd, h tryck, dag Ld kväll Le natt Ln Matematiskt definieras dag-kvälls-nattbullernivån enligt följande: där Ld, Le och Ln är långtidsmedelljudnivåer under olika tider på dygnet. Värdena i tabell 1 är medelljudnivåer som förekommer under dygnets olika tider, Ld på dagen, Le på kvällen och Ln på natten. Samtliga ljudnivåer har A-viktning. Delfaktorerna i bullernivån Lden för dag-kvälls-nattbullernivån är som bullernivåstorheter i sig samma som numera i Finland använda medelljudnivåer eller de ekvivalenta ljudnivåerna LAeq med A-viktning. En viktig tilläggsdefinition är att medelljudnivåerna berör ett dygns tid med dag, kväll och natt under ett helt års tid. De definieras utifrån alla dagar, kvällar och nätter under hela året. Förutom att man definierar den tidsmässiga variationen som bullerkällorna ger upphov till är målet att definiera dags-, kvälls- och nattbullernivåerna med beaktande av vädret som förekommer i medeltal under ett år. Dag-kvälls-nattbullernivån Lden har inte använts i Finland förutom i direktivsenliga bullerutredningar. Den nya bullernivåstorheten får olika värden än den i Finland använda medelljudnivån LAeq(7 22) för dagtid, vilket innebär att resultaten från denna utredning inte är direkt jämförbara med resultaten från andra utredningar. I Finland stadgas miljöbuller med stöd av riktvärden i statsrådets beslut (993/92) (4). Riktvärdena gäller för medelljudnivåerna LAeq för dag och natt, sålunda kan resultaten av de beräknade bullerstorheterna Lden och Lnatt i denna utredning inte direkt jämföras med bullernivåns riktvärden. I en fri omgivning utan hinder ger dygnets viktningar för dag-kvälls-nattbullernivån ett aningen större värde än den i Finland använda dagtidsmedelljudnivån LAeq(7-22). Denna inverkan är i praktiken varierande: buller från vägtrafik har en ganska liten inverkan; skillnaden är ungefär 1 3, om det förekommer en betydande nattlig (frakt)trafik i järnvägstrafiken kan det förekomma aningen större skillnader jämfört med föregående en kontinuerlig industriverksamhet ger upphov till den största skillnaden, nästan upp till 7 Dag-kvälls-nattbullernivån Lden och nattbullernivån Lnatt i denna utredning avviker jämfört med nuvarande praxis i Finland också i förhållande till beräkningshöjden. För

14 12 dessa storheter granskas bullernivåerna på en höjd av fyra meter från markytan, då man i Finland normalt använder sig av en beräkningshöjd på två meter. En beräkningshöjd på fyra meter inverkar på två olika sätt jämfört med en beräkningshöjd på två meter: akustiskt är den mjuka markytans jorddämpning mindre och på samma sätt är också dämpningen som uppstår av ett hinder mindre. Bägge faktorerna gör värdet på dag-kvälls-nattbullernivån Lden större jämfört med en beräkning eller mätning av värdet på dagtidsmedelljudnivån LAeq(7 22) utförd på två meters höjd. Den sammanlagda inverkan av dygnsviktningen och den högre beräkningshöjden är att dag-kvälls-nattbullernivån Lden, beroende på bullerkällan och terrängen, får ett ungefär 2 5 större värde än dagtidsmedelljudnivån LAeq (7 22). (5) Bullernivån Lnatt som är beräknad på fyra meters höjd skiljer sig från nattetidsmedelljudnivån LAeq (22 7) som numera används i Finland i fråga om granskningshöjd. Dessutom beskriver den medeltalet på nattbullernivån under hela året. Sålunda inverkar endast dämpning från marken och från hinder på skillnaderna dem emellan. För nattbullernivån Lnatt fås i medeltal 1 2 större värden än för nattetidsmedelljudnivån LAeq(22 7) som normalt används.

15 13 2 Utredningsområde 2.1 Allmän beskrivning och undersökt vägnät Finlands totala areal är km 2, varav landyta km 2. Landets invånarantal var i början av år Landets genomsnittliga befolkningstäthet är nästan 19 invånare per kvadratkilometer. Tätorterna har betydligt större befolkningstäthet, till exempel har Helsingfors stads område en befolkningstäthet på strax under invånare per kvadratkilometer. Utredningsområdet i detta arbete täckte omkring kilometer landsvägsnät som underhålls av staten underhåller runt omkring i Finland. De geografiskt största utredningsområdena utgjordes av riksvägarna. I utredningen ingick exempelvis betydande delar av riksvägarna 1, 2, 3, 4 och 7 och av det övriga vägnätet betydande delar av stamvägarna 40, 51 och 52 samt delar av landsvägarna 167, 213 och 486. Bullerspridningen från landsvägar som avses i direktivet och som ligger inom de största befolkningskoncentrationerna, alltså Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Tammerfors, Lahtis, Uleåborg och Åbo, har utretts i samband med ifrågavarande städers bullerutredningar och ingår i deras rapporter. Landsvägar som avses i direktivet och som ligger inom Norra Österbottens och Kajanalands område med undantag av Uleåbord har rapporterats i utredningen som beställts av Norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral. I Bild 1 visas vägnätet som ingår i området för den direktivsenliga bullerutredningen. Vägar som behandlas i denna utredning anges med rött och landsvägar som beskrivs i samband med städernas utredningar med grönt. På bilden anges också områdesgränser för Närings-, trafik- och miljöcentralernas trafik- och infrastruktursansvarsområden med mörkgrått. Utredningens resultat presenteras i denna rapport enligt beräkningsområden (varje sammanhängande vägområde) samt enligt ELY-centralernas områden.

16 14 Bild 1 Vägnät som ingår i denna utredning (med rött), övriga landsvägar som direktivet avser (med grönt) och ELY-centralernas (trafik- och infrastruktursansvarsområden) gränser (med grått).

17 Första skedets bullerutredning och bullerbekämpningsprogram Under åren utarbetades de första bullerutredningarna om landsvägar enligt direktivet. I dessa ingick landsvägar med en trafikvolym på över fordon per år. Direktivsenligt buller från landsvägar utreddes på uppdrag av den dåvarande Vägförvaltningen i en utredning som täckte hela landet (6). Buller från landsvägar inom Helsingfors område utreddes å sin sida som en del av Helsingfors bullerutredning (5). Enligt 2007 års utredningar utsattes invånare i hela landet för landsvägsbuller på över 55 (Lden), av vilka invånare utsattes för landsvägsbuller på över 55 (Lden) inom Helsingfors område. I handlingsplanen för bullerbekämpning (7) som förutsätts enligt miljöbullerdirektivet och som blev färdig år 2008 utsågs 44 brådskande områden för bullerbekämpning. De valda bekämpningsområdena ingick också i Kommunikationsministeriets temapaket för bullerbekämpning och tiderna för deras verkställande i temapaketet planerades till åren (8). Av områdena i handlingsplanen för bekämpning av landsvägsbuller var 33 områden i huvudstadsregionen; 14 i Helsingfors, 8 i Esbo, 2 i Grankulla och 9 i Vanda. Resten av områdena finns längs andra delar av vägnätet i Finland. 2.3 Övriga program och åtgärder för bullerbekämpning I tidigare bullerutredningar, som utarbetats före första skedets bullerutredning och handlingsplan för bullerbekämpning, har bullerbekämpningsområden som framkommit samlats i Temapaketet för bullerbekämpning (8), som publicerades på uppdrag av en arbetsgrupp som tillsattes av Kommunikationsministeriet. I temapaketet ingår platser både på väg- och på järnvägsområden. Syftet med temapaketet är att stöda den nationella handlingsplanen för bullerbekämpning som blev färdig i april 2004 samt förverkligandet av målsättningarna och syftena som ställs upp i statsrådets principbeslut som gavs i maj 2006 och som utgår ifrån handlingsplanen.

18 16 3 Utgångsdata 3.1 Trafikuppgifter I utredningen ingick landsvägar med en trafikvolym på minst fordon per år utanför befolkningskoncentrationer med över invånare. I genomsnittlig dygnstrafik (GDT) motsvarar detta fordon per dygn. Uppgifterna om trafikvolym som användes i utredningen baserar sig på vägregistrets uppgifter från år Dessa ändrades till trafikvolym för 2011 genom att multiplicera registrets uppgifter med talet 1,02. I beräkningarna har man som hastighetsdata huvudsakligen använt högsta tillåtna körhastigheter. Uppgifterna om rådande hastighetsbegränsningar kommer från vägregistret. För vägar med avvikande hastighetsbegränsning vintertid har man gjort en hastighetskorrigering utifrån vinterhastighetsbegränsningens årliga varaktighet. Som högsta möjliga hastighet för tung trafik har man använt 87 km/h. Hastigheterna för planskilda korsningars avfarter har graderats och för cirkulationsplatser har man strävat efter att uppskatta den verkliga körhastigheten. Som ursprungsmaterial för dygnsfördelningen och den tunga trafiken har man använt LAM-punkternas uppgifter om trafikvolym från år I utredningen inkluderades de LAM-punkter som finns vid vägavsnitten som skulle utredas eller i närheten av vägavsnitten, så att man kunde anta att fördelningen av trafiken var likadan som i det egentliga utredningsområdet. Med hjälp av data från LAM-punkterna beräknades den procentuella fördelningen av all fordonstrafik för dagtid (kl. 7 19), kvällstid (kl ) och nattetid (kl. 22 7). Av den totala trafikvolymen för tung trafik beräknade man för tiderna till det närmaste hela talets avrundade procentandelar. Utifrån resulterade fördelningar indelades vägarna som skulle utredas i avsnitt där trafikfördelningen var likadan eller förändringsmarginalen var relativt liten. På nästan alla vägar som skulle utredas följde trafiken fördelningen 78/11/11 (dagtid/kvällstid/nattetid) eller föll inom en marginal på två procentenheter från detta. I fördelningen av tung trafik var variationen större, eftersom den större totala trafikvolymen i tätorterna vanligtvis sänker andelen till ungefär hälften av motsvarande andel för vägar utanför tätorter. Volymen av tung trafik har även stora regionala skillnader. Till exempel i Sydöstra Finland är andelen tung trafik betydligt större än i övriga Finland, på grund av transitotrafiken och övrig godstrafik till Ryssland. Flera planskilda korsningars avfarter saknade trafikvolymdata. Saknade uppgifter angavs som expertuppskattningar baserade på huvudvägarnas trafikvolym och tillfogades manuellt i terrängmodellen.

19 Terrängmodell I vägars närområde, en halv kilometer från utredda vägar, skapades terrängmodellen huvudsakligen utifrån Lantmäteriverkets laserskanningsmaterial. Terrängmodellen kompletterades med terrängdatabasen för områden utanför den noggranna laserskanningen samt för områden för vilka det inte fanns skanningsmaterial att tillgå. Terrängmodellen sträcker sig i alla områden 1,5 kilometer från vägen som utreds. I terrängdata som skapats av laserskanningsmaterialet och i terrängdatabasen ingår terrängens höjduppgifter, vägarnas kanter och väglinjer, byggnader och vattenområden. Byggnadernas höjd definierades enligt medeltalet av takpunkterna inom byggnaden. För byggnader vars höjd man till exempel på grund av växtligheten inte kunde fastställa med säkerhet definierades höjduppgifterna utifrån byggnadstypen. I områden som saknade aktuellt laserskanningsmaterial bestämdes vägens mittlinje med stereokartläggning på basen av flygfotografier och i övrigt utformades terrängmodellen utifrån material från Lantmäteriverkets terrängdatabas. Sammanslagningen av den mera exakta stereokartläggningen och terrängdatabasen gjordes delvis manuellt. I vissa delar korrigerades vägens närområde manuellt med stöd av vägfotografier för att bättre motsvara den verkliga situationen. I laserskannade områden i terrängen är höjdkurvornas kurvintervall 1 meter och i områden som avbildats utifrån terrängdatabasen 2,5 meter. Vägnätet i utredningsområdet överensstämmer med situationen år I några delar av utredningsområdet pågick vägbyggen under bullerutredningens gång. För dessa platsers del bör man i bullerbekämpningens verksamhetsplan beakta möjliga ändringar i väglinjen. Till exempel hade stamväg 51 i Kyrkslätt ett avsnitt som byggdes under utredningens gång. I vissa fall kartlades vägen som hölls på att byggas utifrån ritningarna. Till exempel kartlades riksväg 6, som färdigställdes 2011 i Villmanstrand, enligt den nya väglinjedragningen. Det fanns ingen aktuell laserskanning eller flygbilder av området, så väglinjen togs från vägritningens uppgifter och infördes i utredningen. Aktuellt laserskanningsmaterial saknades även för området kring riksväg 4 i Kemi. För detta område användes stadens grundkarta, som hade uppdaterats år I projektet har man använt ETRS-TM35-nivåkoordinatsystemet och det senaste riksomfattande N2000-höjdsystemet i överensstämmelse med INSPIRE-direktivet och den offentliga förvaltningens rekommendation JHS Bullerhinder Bullerhinder infördes i terrängmodellen huvudsakligen från laserskanningsmaterialet. Hinder som inte syntes i skanningsmaterialet eller inte avbildades rätt i materialet mättes i terrängen. På vägavsnittet Villmanstrand Imatra på riksväg 6 införde man nya bullerhinder i terrängmodellen från uppgifterna i ritningarna. För att identifiera bullerhinder som saknades i terrängmodellen användes webbaserade avgiftsfria bildtjänster, till exempel Google Street View-tjänsten och Trafikverkets Vägbildstjänst.

20 Bullermodell I bullermodellen i bullerberäkningsprogrammet inmatades väsentliga uppgifter för bullerspridningen, såom avbildade vägars och broars bredd, akustiska egenskaper hos bullerhinder, byggnader och markyta samt trafikdata. Till bullermodellens grundläggande element hör uppgifter om markytans akustiska mjukhet eller dess absorptionsförmåga. Absorptionsförmågan definierades med hjälp av flygbilder. Vattenområden, gator, vägar och utbredda stenbelagda eller asfalterade områden definierades som hårda områden. Under byggnader avbildades också hårda områden. 3.5 Uppgifter om invånarantal och invånarberäkningar Uppgifterna om invånarantal och känsliga platser (vård- och utbildningsinrättningar) hämtades från Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsregisters BLR:s material som publicerades år Materialet bestod av positionsdata i form av punkter. I denna utredning förenades BLR-punkternas egenskapsdata med terrängmodellens byggnader med hjälp av positionsdataprogrammets analysverktyg. Egenskapsdata för en punkt förenades med byggnaden på vars område den fanns eller till vilken dess avstånd var högst fem meter. Sedan kontrollerades föreningens resultat och ifall en betydande del av punkterna förblev oförenade utfördes föreningen på nytt med tio meters avstånd. Det fanns markanta skillnader i hur noggrant materialet förenades mellan de olika områdena. Ställvis fick man i praktiken alla punkter förenade med rätta byggnader, medan man i andra fall endast fick en del punkter förenade. En del av föreningen skedde med fel byggnader, till exempel placerades invånarna i garaget i stället för i bostäderna. Skillnaderna uppstod på grund av BLR-materialets varierande noggrannhet för de olika orterna. (12) Uppskattningen av antalet invånare som utsätts för buller gjordes med CadnaAbullerberäkningsprogrammet från Datakustik och baserades på fasadernas bullernivåberäkningar. Invånarna bestämdes tillhöra det område där fasaden hade det största uträknade värdet. Dessutom fastställdes antalet invånare som bodde i byggnader med tyst fasad. I sådana byggnader skall skillnaden mellan fasadernas högsta och lägsta bullernivå vara minst 20. Antalet vård- och utbildningsinrättningar som utsätts för buller beräknades med positionsdataprogrammet utifrån bullerområdena.

21 19 4 Värderingsmetoder 4.1 Modeller, program och metoder för beräkning För att ta reda på utredningsområdets bullernivåer och antalet invånare och objekt som utsätts för buller beräknade man bullerområdena. Beräkningen av bullerområden utfördes med bullerstorheterna som förutsätts av miljödirektivet: dag-kvällsnattbullernivå Lden och nattbullernivå Lnatt på fyra meters höjd. I beräkningen användes den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller 1996 (13). Bullerberäkningarna gjordes med Datakustik CadnaA 4.1 XL 64bitprogrammet (9). Programmet innehåller ovannämnda beräkningsmodell. Också antalet invånare som utsätts för buller beräknade man med detta program. Positionsdataanalyserna samt beräkningen av antalet känsliga platser (bostadshus samt vård- och utbildningsinrättningar) som utsätts för buller utfördes med positionsdataprogrammet ESRI ArcGIS 10 (10). 4.2 Beräkningsinställningar De viktigaste beräkningsinställningarna i bullerberäkningen var följande: Beräkningsrutfältets storlek är 10x10 meter. Varje ruta räknad utan att rutorna interpoleras I fasadberäkningen är punktavståndet 1 5 meter. Varierar mellan fasader beroende på byggnadens form och storlek Beräkningsradien är meter Med i beräkningen är första ordningens reflektioner Varje bullerkälla som enskild emissionskälla Största tillåtna avvikelse i fastställningen av reflektionsnivån är 1 meter Korrigering för väder användes inte Korrigering för dubbdäck användes inte I bakgrundsinformationsrapporten om bullerberäkningarna för första fasen i Helsingfors (11) kontrollerades inverkan av väderkorrigering. Korrigeringens värde varierade på relevanta avstånd mellan intervallet -0,2-0,5. I denna utredning kom man med kontrollen till motsvarande storleksordning, vilket vittnade om väderkorrigeringens låga inverkan på buller. Förutom väderkorrigeringens låga inverkan på buller bör man notera att ett inkluderande av korrigeringen skulle förlänga beräkningsperioden betydligt. 4.3 Beräkningsutförande Utredningens testberäkningar utfördes till slutet av februari Med hjälp av testberäkningarna studerades terrängmodellens och beräkningsmodellernas funktions-

22 20 duglighet. De fastställda beräkningsinställningarna kontrollerades utgående från testberäkningar på uppdrag av VTT:s specialforskare Raimo Eurasto. Beräkningsinställningarna optimerades inte utgående från områdena utan utgångspunkten var att de justerade inställningarna i varje fall skulle vara tillärckliga. På flera punkter kunde beräkningsinställningarna ha varit betydligt mindre noggranna. Vid uppskattningen av beräkningsresultaten bör man notera att rådande bullermodeller inte är tillämpade för beräkningsavstånd på över m. Beroende på lokala omständigheter är beräkningsmodellens resultat på stora beräkningsavstånd troligen för stor. Även om tillförlitligheten för beräknade bullerområden minskar på större avstånd kan man trots detta med hjälp av bullerområdena uppskatta var det finns möjliga tysta områden. Bullerberäkningarna utfördes med en för bullerberäkningar speciellt anskaffad, effektiv arbetsstation med två kraftfulla, sexkärniga processorer (Xeon x5680). De egentliga, slutgiltiga bullerberäkningarna gjordes i januari-april Efter att beräkningarna utförts infördes bullerområdena i positionsdataprogrammet. Där definierades ett bostadshus eller en känslig plats som tillhörande bullerområdet som sammanföll med byggnadens område och vars värde var störst.

23 21 5 Resultat 5.1 Bullerområden, antal invånare som utsätts för buller och känsliga platser i bullerområdena Bullerberäkningarna gjordes med de direktivsenliga bullerstorheterna Lden och Lnatt på fyra meters beräkningshöjd. I tabellerna i detta kapitel har bullerområdena enligt direktivet presenterats i decibel. Invånare som utsätts för direktivsenligt buller från landsvägarna i områdena med de största befolkningskoncentrationerna, det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Tammerfors, Lahtis, Uleåborg och Åbo samt Norra Österbotten och Kajanaland, har inte inkluderats i resultatet i denna rapport, utan har rapporterats i samband med bullerutredningar som utförts av städerna i fråga samt Norra Österbottens ELYcentral. I tabellerna 2 5 presenteras antalet invånare som utsätts för buller i bullerområdena enligt beräkningsområden (tabellerna 2 och 4) samt enligt närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY-centralernas) ansvarsområden för trafik och infrastruktur (tabellerna 3 och 5). I tabellerna 3 och 5 presenteras dessutom det sammanräknade antalet invånare som utsätts för buller på över 55 (Lden och Lnatt) i hela utredningsområdet. Beräkningsområdena som presenteras i tabellen placeras i ELY-centralernas ansvarsområde för trafik och infrastruktur enligt följande: 1 12 området för ELY-centralen i Nyland området för ELY-centralen i Egentliga Finland området för ELY-centralen i Sydöstra Finland området för ELY-centralen i Birkaland området för ELY-centralen i Mellersta Finland området för ELY-centralen i Norra Savolax området för ELY-centralen i Södra Österbotten området för ELY-centralen i Lappland. Område nummer 3 (rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins) finns i området för Nylands och Egentliga Finlands ELY-centraler och nummer 4 (rv 3 Nurmijärvi-Ikalis) finns i områdena för Nylands och Birkalands ELY-centraler. I tabellerna 6 9 presenteras invånarantalen i byggnader med tyst fasad enligt bullerområde. I tabellerna presenteras antalet bostadshus i bullerområdena, i tabellerna antalet vårdinrättningar i bullerområdena och i tabellerna antalet utbildningsinrättningar i bullerområdena. I tabell 22 presenteras den sammanräknade ytan av utredningsområdets alla bullerområden. Talen i tabellerna har avrundats till närmaste tiotal. Tal under 50 har dock inte har avrundats.

24 22 Tabell 2 Invånare som utsätts för buller enligt beräkningsområde, dag-kvällnattbullernivå Lden. Beteckning Områdets namn totalt 55 1 Rv 25 Raseborg Sv 51 Kyrkslätt Rv 1 Kyrkslätt - S:t Karins Rv 3 Nurmijärvi -Ikalis Rv 4 Kervo- Hollola Rv 7 Sibbo- Lovisa Rv 10 Forssa Lv 167 Orimattila Rv 12 Nastola Rv 12 Hollola Rv 24 Mukkula Rv 4 Heinola Rv 8 och sv 40 Reso Rv 9 Aura Sv 52 Somero Lv 213 Loimaa Sv 43 Nystad Sv 43 Letala Rv 8 Raumo Rv 2 Huittinen Rv 2 och rv 8 Björneborg Sv 44 Kankaanpää Rv 7 Pyttis- Fredrikshamn Rv 15 Myllykoski

25 23 25 Rv 12 Itis Rv 6 Kouvola Rv 6 Luumäki- Imatra Rv 12 Kangasala Rv 9 Orivesi Rv 23 Keuru Rv 4, rv 9 och rv 13 Jyväskylä Rv 5 S:t Michel Rv 5 Kitee Rv 14 Nyslott Lv 486 Kides Rv 5 Varkaus Rv 6 och rv 17 Joensuu Rv 5 Kuopio Rv 3 Jalasjärvi Rv 19 och sv 67 Seinäjoki Rv 3 och rv 8 Vasa Rv 8 Karleby Rv 4 Kemi Rv 4 Rovaniemi Rv 5 Kemijärvi

26 24 Tabell 3 Invånare som utsätts för buller enligt ELY-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, dag-kvälls-nattbullernivå Lden. ELY-central, trafik- och infrastruktursansvarsområde totalt 55 Nylands ELY Egentliga Finlands ELY Sydöstra Finlands ELY Birkalands ELY Mellersta Finlands ELY Norra Savolax ELY Södra Österbottens ELY Lapplands ELY Hela utredningsområdet

27 25 Tabell 4 Invånare som utsätts för buller enligt beräkningsområde, nattbullernivå Lnatt. Beteckning Områdets namn totalt 50 1 Rv 25 Raseborg Sv 51 Kyrkslätt Rv 1 Kyrkslätt - S:t Karins Rv 3 Nurmijärvi -Ikalis Rv 4 Kervo- Hollola Rv 7 Sibbo- Lovisa Rv 10 Forssa Lv 167 Orimattila Rv 12 Nastola Rv 12 Hollola Rv 24 Mukkula Rv 4 Heinola Rv 8 och sv 40 Reso Rv 9 Aura Sv 52 Somero Lv 213 Loimaa Sv 43 Nystad Sv 43 Letala Rv 8 Raumo Rv 2 Huittinen Rv 2 och rv 8 Björneborg Sv 44 Kankaanpää Rv 7 Pyttis- Fredrikshamn Rv 15 Myllykoski

28 26 25 Rv 12 Itis Rv 6 Kouvola Rv 6 Luumäki- Imatra Rv 12 Kangasala Rv 9 Orivesi Rv 23 Keuru Rv 4, rv 9 och rv 13 Jyväskylä Rv 5 S:t Michel Rv 5 Kitee Rv 14 Nyslott Lv 486 Kides Rv 5 Varkaus Rv 6 och rv 17 Joensuu Rv 5 Kuopio Rv 3 Jalasjärvi Rv 19 och sv 67 Seinäjoki Rv 3 och rv 8 Vasa Rv 8 Karleby Rv 4 Kemi Rv 4 Rovaniemi Rv 5 Kemijärvi

29 27 Tabell 5 Invånare som utsätts för buller enligt ELY-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, nattbullernivå Lnatt. ELY-central, trafik- och infrastruktursansvarsområde totalt 50 Nylands ELY Egentliga Finlands ELY Sydöstra Finlands ELY Birkalands ELY Mellersta Finlands ELY Norra Savolax ELY Södra Österbottens ELY Lapplands ELY Hela utredningsområdet

30 28 Tabell 6 Invånare som utsätts för buller i byggnader med tyst fasad enligt beräkningsområde, dag-kvälls-nattbullernivå Lden. Beteckning Områdets namn totalt 55 1 Rv 25 Raseborg Sv 51 Kyrkslätt Rv 1 Kyrkslätt - S:t Karins Rv 3 Nurmijärvi -Ikalis Rv 4 Kervo- Hollola Rv 7 Sibbo- Lovisa Rv 10 Forssa Lv 167 Orimattila Rv 12 Nastola Rv 12 Hollola Rv 24 Mukkula Rv 4 Heinola Rv 8 och sv 40 Reso Rv 9 Aura Sv 52 Somero Lv 213 Loimaa Sv 43 Nystad Sv 43 Letala Rv 8 Raumo Rv 2 Huittinen Rv 2 och rv 8 Björneborg Sv 44 Kankaanpää Rv 7 Pyttis- Fredrikshamn Rv 15 Myllykoski

31 29 25 Rv 12 Itis Rv 6 Kouvola Rv 6 Luumäki- Imatra Rv 12 Kangasala Rv 9 Orivesi Rv 23 Keuru Rv 4, rv 9 och rv 13 Jyväskylä Rv 5 S:t Michel Rv 5 Kitee Rv 14 Nyslott Lv 486 Kides Rv 5 Varkaus Rv 6 och rv 17 Joensuu Rv 5 Kuopio Rv 3 Jalasjärvi Rv 19 och sv 67 Seinäjoki Rv 3 och rv 8 Vasa Rv 8 Karleby Rv 4 Kemi Rv 4 Rovaniemi Rv 5 Kemijärvi

32 30 Tabell 7 Invånare som utsätts för buller i byggnader med tyst fasad enligt ELYcentralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, dag-kvällsnattbullernivå Lden. ELY-central, trafik- och infrastruktursansvarsområde totalt 55 Nylands ELY Egentliga Finlands ELY Sydöstra Finlands ELY Birkalands ELY Mellersta Finlands ELY Norra Savolax ELY Södra Österbottens ELY Lapplands ELY Hela utredningsområdet

33 31 Tabell 8 Invånare som utsätts för buller i byggnader med tyst fasad enligt beräkningsområde, nattbullernivå Lnatt. Beteckning Områdets namn totalt 50 1 Rv 25 Raseborg Sv 51 Kyrkslätt Rv 1 Kyrkslätt - S:t Karins Rv 3 Nurmijärvi -Ikalis Rv 4 Kervo- Hollola Rv 7 Sibbo- Lovisa Rv 10 Forssa Lv 167 Orimattila Rv 12 Nastola Rv 12 Hollola Rv 24 Mukkula Rv 4 Heinola Rv 8 och sv 40 Reso Rv 9 Aura Sv 52 Somero Lv 213 Loimaa Sv 43 Nystad Sv 43 Letala Rv 8 Raumo Rv 2 Huittinen Rv 2 och rv 8 Björneborg Sv 44 Kankaanpää Rv 7 Pyttis- Fredrikshamn Rv 15 Myllykoski

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Effektanalys av stomnätsplan

Effektanalys av stomnätsplan Effektanalys av stomnätsplan Seminar i Norge 13.3.2007 Vad är det frågan om STOMNÄTSPLAN Nationellt viktiga stomnät inom landtrafiken i Finland gäller vägar och järnvägar stomnätet ett nytt begrepp i Finland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

HUR SER STARKA KOMMUNER UT?

HUR SER STARKA KOMMUNER UT? HUR SER STARKA KOMMUNER UT? Politices doktor Timo Aro 14.3.2014 Områden (läs organisationer och strukturer!) dör inte alls av att de gör fel saker, utan av att de fortsätter för länge att göra det, som

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING. Oktober 2009. Lovisa stad

Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING. Oktober 2009. Lovisa stad Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING Oktober 2009 Lovisa stad Regionväg 178 Valkomvägen, avsnittet Petasvägen - Solviksvägen, Lovisa 2(6) BULLERUTREDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser; SFS 2004:501 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Trafikverkets bullerutredning gällande landsvägar och järnvägar 2012 BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EG)

Trafikverkets bullerutredning gällande landsvägar och järnvägar 2012 BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EG) 2012 Trafikverkets bullerutredning gällande landsvägar och järnvägar 2012 BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EG) Trafikverkets bullerutredning gällande landsvägar och järnvägar 2012

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007)

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007) 1 (8) (Behandlades i stadsstyrelsen och Kommunikationsministeriet PB 31 000023 Statsrådet Ref.: Begäran om utlåtande 85/40/2005 Utlåtande om flygplatsutredningen för Helsingforsregionen Flygplatsutredningen

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2015

Byggnader och fritidshus 2015 Boende 2016 Byggnader och fritidshus Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år. Även om antalet fritidshus inte

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015 5 Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 5 FAMILJ 6 36 STUDIER 5 869 ANTALET FÖRSTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND TOTALT 79 ARBETE 5 36 INTERNATIONELLT

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.2.2008 KOM(2008) 66 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Driftsrestriktioner på grund av buller vid EU-flygplatser (Rapport

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

1. Trafikförhållanden

1. Trafikförhållanden PM Uppdrag Nedervetil, detaljplan, trafikutredning i korsningen rv13/lv748/lv17946 Kund Dan Stenlund PM nr 1 Datum 30052016 Från Kopia till Mikko Uljas Christoffer Rönnlund 1. Trafikförhållanden Byområdet

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Finland 2003

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Finland 2003 VTI notat 22 24 VTI notat 22-24 Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Finland 23 Författare FoU-enhet Sara Nygårdhs Drift och underhåll Projektnummer 533 Projektnamn Uppdragsgivare Nordisk tillståndsbeskrivning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 11/06/2001 C5-0245/2001 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: Posição comum adoptada pelo Conselho em 7 de Junho de 2001 tendo em vista a adopção da Directiva

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Snabbspårväg Framtidens kollektivtrafik i Helsingfors www.hel.fi/ksv/sv

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Snabbspårväg Framtidens kollektivtrafik i Helsingfors www.hel.fi/ksv/sv Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Snabbspårväg Framtidens kollektivtrafik i Helsingfors www.hel.fi/ksv/sv Helsingfors och hela metropolområdet växer fort. Fram till 2050 uppskattas Helsingfors

Läs mer

Riksväg E8. Från Åbo till Torneå

Riksväg E8. Från Åbo till Torneå Riksväg E8 Från Åbo till Torneå 2Olkiluoto på vintern. Bild: Hannu Huovila/TVO 3 Riksväg E8 - säkerställer kustområdets och hela Finlands framtid Riksväg 8 (E8), som förmedlar trafik från Åbo till Uleåborg

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Kartläggning av farliga platser i trafikmiljön

Kartläggning av farliga platser i trafikmiljön Kartläggning av farliga platser i trafikmiljön 2005 En verksamhetsmodell för förbättrad trafiksäkerhet i kommunerna för de äldre TRAFIKSKYDDET www.liikenneturva.fi Trygg trafik för alla De äldre vet själva

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RP 10/2006 rd. tunnlar som anges med ett vägmärke. Bestämmelserna

RP 10/2006 rd. tunnlar som anges med ett vägmärke. Bestämmelserna RP 10/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 2 i lagen om Vägförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R

STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R Dokumentnummer D 2011-015533 STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R Hässelby RAPPORT 2011-08-17 01.00 D 2011-015533 2(11) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-08-17

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 oktober 2011 1089/2011 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Trafikbullerförordningen

Trafikbullerförordningen Trafikbullerförordningen Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. ~ Tomas Tranströmer Mats Hammarqvist, ÅF Ljud & Vibrationer 2015-05-22 1 Historia (1990 2012)

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2013 2018 HANDLINGSPLAN ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY)

Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2013 2018 HANDLINGSPLAN ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY) 2013 Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2013 2018 HANDLINGSPLAN ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY) Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2013 2018 Handlingsplan enligt

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Organisationsmodell för verksamheten inom drift. Finland

Organisationsmodell för verksamheten inom drift. Finland Organisationsmodell för verksamheten inom drift Finland Lite generellt om Trafikverket, ELY-centraler och Finland (snabbt) Trafikverket ansvarar för trafiksystemet (1.1.2010 ->, tidigare Vägförvaltning,

Läs mer

Helsingfors stads bullerutredning 2012

Helsingfors stads bullerutredning 2012 Helsingfors stads miljöcentrals publikationer 9/2012 Helsingfors stads bullerutredning 2012 Anne Määttä, Tuomo Pynnönen, Siru Parviainen, Jarno Kokkonen, Juha Korhonen, Olli Kontkanen, Jussi Jääoja, Olli

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-04 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen PM FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen Malmö 2013-09-30 Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning

Läs mer