STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination"

Transkript

1 STUDIEVÄGLEDNING Välkommen till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi! Vi hoppas att du skall trivas med dina studier. Under introduktionsveckan vid fakulteten har du fått en mängd information och mera kommer du att få genom tutorverksamheten och senare under studierna. Som ett stöd för minnet och som hjälp på vägen vill vi ge dig ett skriftligt sammandrag här i början av studiehandboken. Vad består studierna av? Undervisning Läsårets utbud av kurser hittar du i Undervisningsprogrammet, den bok du fick när du skrev in dig. Studierna är indelade årskursvis för de två första åren och i ämnesstudier och huvudämnesstudier för de senare åren. Du skall själv plocka ut från Undervisningsprogrammet de kurser du skall gå på och kontrollera på anslagstavlorna tid och plats för föreläsningarna. I slutet av Undervisningsprogrammet finns en karta över Akademin, där du kan se var fakulteten och biblioteken finns. Självstudier Till många föreläsningsserier hör litteratur som du på egen hand skall läsa och tentera. Längre fram i studierna finns studieperioder som man tillägnar sig enbart genom litteraturläsning. Nätstödda kurser För att avlägga en kurs behöver du inte alltid delta i vanliga föreläsningar utan kan avlägga kursen på distans med hjälp av Internet. Även kurser som inte i sin helhet är nätbaserade kan ha element där elektronisk kommunikation utnyttjas på olika sätt. Examination Föreläsningsserierna slutar vanligtvis med en tentamen. Till den behöver du oftast inte anmäla dig. När du däremot skall tentera litteratur som du läst på egen hand skall du anmäla dig senast åtta dagar före fakultetstentamensdagarna (se datum i Undervisningsprogrammet och på anslagstavlorna). Anmälan görs på ett kuvert som fylls i och sätts i respektive examinators fack för intern post enligt examinatorns efternamn. Fråga äldre studerande om du inte vet hur du skall fylla i kuvertet. Ibland skall böcker recenseras eller diskuteras. Ta då i

2 god tid på förhand kontakt med examinatorn. Litteraturen för de olika studieperioderna anges på webben: Litteraturlistor kan också fås av assistenten/amanuensen i ämnet. Den litteratur som angetts för de alternativa studieperioderna kan betraktas som förslag och kan bytas ut genom överenskommelse med examinatorn. Diskutera alltid valet av litteratur med examinatorn. Professorn i ämnet fungerar som examinator för samtliga studieperioder i ämnet. När det gäller enskilda kurser har dock examensrätten i regel delegerats till föreläsaren. Uppläggningen av studierna Du gör klokt i att först avlägga grundkurserna i de olika ämnena. Många kurser under senare årskurser bygger på grundkurserna, och hela din studieplan förskjuts framåt om du inte fullbordar dem. Dina prestationer mäts i studieveckor (sv). En studievecka motsvarar 40 h arbete. Studieveckorna införs i studieprestationsregistret STURE. Ett s.k. STURE-utdrag kan du begära när som helst t.ex. för att kontrollera att avlagda studieveckor har förts in i registret. Om du har en e-postadress vid Åbo Akademi och är närvaroanmäld kan du också själv enkelt kontrollera dina studieprestationer i STURE genom att skicka e-post till adressen Som ärende skall du ange ditt matrikelnummer. Friheten på högskolenivå gör att ingen annan än du själv planerar hur snabbt eller långsamt du studerar. Märk dock att studiestödet ges endast för ett bestämt antal månader för en examen, och att det är knutet till ett minimiantal studieveckor per läsår. Att läsa studiehandboken I studiehandboken hittar du det mesta du behöver veta om dina studier. Dessutom behöver du Undervisningsprogrammet för att kunna se när de olika kurserna går och när tentamina hålls. I Undervisningsprogrammet hittar du också uppgifter om fakultetens lärare och personal. En viktig informationskälla är anslagstavlorna. Det lönar sig alltid att kasta ett öga på dem när du går förbi. Där står om ändringar i kurserna, om gästföreläsningar och annat smått och gott som är aktuellt. Efter denna inledning presenteras biblioteken och fakulteten. Därefter följer fakultetens examensbestämmelser i vilka du kan hitta viktiga punkter som gäller uppläggningen och genomförandet av studierna. De scheman som sedan kommer ger en överblick över examens innehåll på de olika linjerna. Kom ihåg att det endast är fråga om en

3 rekommendation! Du kan naturligtvis ta kurser från en annan årskurs om du bara har de förkunskaper som krävs. Därefter presenteras studieperioderna inom de olika ämnena. Studieperioderna kan bestå av föreläsningar, litteraturläsning, proseminarier, seminarier, övningar, praktik m.m. Du kan se vad varje enskild period innehåller, hur många studieveckor den ger, i vilket skede av studierna det är lämpligt att välja perioden, och vilket ämne som ansvarar för den. Om du studerar vid en annan fakultet och vill avlägga ett vitsord (approbatur, cum laude eller laudatur) i allmän teologi, kan du läsa om kraven på sidorna Du kan också välja att studera enskilda teologiska ämnen mera om det på sidorna Forskarutbildningen behandlas på sidorna Sist kommer registret över studieperioderna. Om du studerar på ämneslärarlinjen bör du ha ett biämne på cum laude - nivå. En del ämnen kräver 35 sv på cum laude-nivå, andra 40 sv. Uppgifter om biämnen hittar du i de andra fakulteternas studiehandböcker. Anmälningsförfarande Om du vill utnyttja din studierätt skall du skriva in dig senast i början av september. Därefter skall du närvaroanmäla dig varje höst inom utsatt tid. Vid närvaroanmälan skall du visa upp kvitto över att terminsavgiften är betald. Också studerande för postgraduala studier bör göra terminsanmälan. För försenad terminsanmälan uppbärs en avgift på 17 euro. Förseningsavgifter gäller både studerande för grundexamen och för postgraduala studier. Om du inte vill utnyttja din studierätt kan du frånvaroanmäla dig för en viss tid. Om man är frånvaroanmäld får man inte bo i studenthem, man får inte heller rabatter eller andra studentförmåner. Studerande som varken anmält sig som närvarande eller frånvarande avförs från akademins matrikel över studerande. Om en studerande som avförts från matrikeln senare önskar fortsätta studierna, skall han anhålla om återinföring i matrikeln. Blanketter för ändamålet finns på studentexpeditionerna, där anhållan också lämnas in. Vem skall man fråga? Dekanus Ingvar Dahlbacka träffas i fakultetens huvudbyggnad, Biskopsgatan 16, andra våningen, tfn

4 Fakultetsdirektör Ulla Eerolainen har mottagning i Domus, Biskopsgatan 10, A-huset, andra våningen, må.-to. kl , tfn Ulla Eerolainen vikarieras under hösten 2003 av Tuija Numminen TF:s fakultetsdirektör fungerar också som studiesekreterare och till hennes ansvarsområde hör bl.a. frågor om antagning samt krav för olika examina och behörigheter. Byråsekreterare Margaretha Björkqvist träffas dagligen och i Reuterska huset, andra våningen, tfn Hon ansvarar bl.a. för registreringen av studieprestationer och skriver ut betyg. Studierådgivning Se anslagstavlan Studenttutorerna Tutorerna finns på plats redan första dagen då de nya studerandena samlas för att få sin första information om studierna. Under den första veckan möter tutorerna och lärarna första årets studerande och ger allmän information om studielivet och ämnena. Fakultetens lärare Lärarnas mottagningstider hittar du i Undervisnings-programmet. Studentexpeditionen På studentexpeditionen i Gripen vid Tavastgatan 13 sköter du bl.a. inskrivning och terminsanmälan. ÅA:s studiesekreterare Harriet Kurtén träffas i Gripen, tfn Hon kan t.ex. ge upplysningar om studiemöjligheter vid andra fakulteter. Studiestödet Studiestödssekreterare Tiina Häkkilä träffas i Gripen, tfn Hon sköter alla angelägenheter kring studiestöd och studielån.

5 Auskultering När det gäller auskultering i Vasa kan du vända dig till PF:s studiesekreterare Petra Åkersten, tfn (06) I Undervisningsprogrammet kan du också kontrollera om det finns uppgifter om en eventuell kontaktperson i Åbo. Språktjänst Språktjänst är en fristående institution vid akademin som har till uppgift att ge språkundervisning åt alla studerande oberoende av studieinriktning. För uppgifter om kurser, tider och platser se Åbo Akademis undervisningsprogram. Övrig information finns på Hälsovård De fysiska förutsättningarna sköter Studenternas hälsovårdsstiftelse om. För mera personliga problem står från Studentkårens sida såväl jurist, psykolog som präst till förfogande. Rekreation Rekreation kan du få genom Kårmotion och Kårkultur. Närmare upplysningar om detta får du i Kårkalendern, som du får vid inskrivningen. Var får man ansökningsblanketter, STURE-utdrag, närvarointyg, nycklar, kopieringskort m.m.? Studentexpeditionen i Gripen, Tavastgatan 13 Studiehandboken och Undervisningsprogrammet STURE-utdrag närvarointyg ansökningsguide för ÅA ansökningsblanketter för ÅA ansökningsblanketter för stipendier ÅA:s kassa, Domkyrkotorget 3 Wiegand- och HID-nycklar (35 euro)

6 Abloy-nyckel till TF (10 euro). Nyckeln betalas vid kassan, men själva nyckeln får du av TF:s byråsekreterare i Reuterska husets II våning, Henriksgatan 9. TF:s kansli, Biskopsgatan 10 STURE-utdrag närvaro- och andra intyg blanketter TF:s byråsekreterare i Reuterska huset STURE-utdrag närvarointyg Abloy-nyckel till TF mot uppvisande av kvittot över betalningen ÅA:s tryckeri, Akademigatan 1 kopieringskort (kort à 50 kopior för 4 euro, kort à 100 kopior för 8 euro) Annexet, trähuset vid Biskopsgatan 16 Tentamenskuvert för TF (Kuverten finn i en av lådorna till skrivbordet som står i tamburen mitt emot kopieringsapparaten.) Vid Akademin registreras studieprestationerna i ett dataregister som kallas STURE. Utdrag ur studieprestationsregistret kallas STURE-utdrag. STURE-utdrag kan erhållas även på engelska, med ca 1 veckas varsel. Ett s.k. närvarointyg är ett intyg över att du är närvaroanmäld vid Åbo Akademi. Lycka till med studierna! Dekanus Ingvar Dahlbacka Fakultetsdirektör Ulla Eerolainen Byråsekreterare Margaretha Björkqvist Praktikanterna Malena Björkgren och Patricia Högnabba

7 Åbo Akademis bibliotek och läsesalar En stor del av studierna består av litteraturläsning. En förutsättning för detta är att man får tag i de böcker man skall läsa. Man kan låna böcker eller köpa dem. På lång sikt lönar det sig att skaffa sig ett litet handbibliotek genom att köpa åtminstone de mest centrala översiktsarbetena som ingår i kurslitteraturen. När du vill låna böcker kan du vända dig till huvudbiblioteket eller kursbiblioteket. Huvudbiblioteket Adress: Domkyrkogatan 2-4, Åbo, tfn Öppet under terminerna: må.-to. kl (utlåning 10 20), fre (utlåning 10 17), lö Infodisken öppen vardagar Huvudbiblioteket är beläget mitt emellan Teologiska fakultetens huvudbyggnad och Reuterska huset. Bibliotekets samlingar omfattar ca 2 milj. volymer från de flesta ämnesområden, med tyngdpunkt på de ämnen som är företrädda vid Akademin. Härav finns ungefär en tredjedel på fakultets- och institutionsbiblioteken. Huvudbibliotekets samlingar finns i slutna magasin. Det gäller således att beställa fram böckerna via terminal (on line katalog, litteratur tryckt 1979-), äldre material (tryckt före 1979) rekvireras med beställningsblankett. Fakultets- och institutionsbiblioteken är främst avsedda för internt bruk, men deras litteratur kan också beställas till huvudbibliotekets läsesal och i vissa fall fås som hemlån. För att få låna hem böckerna måste de beställas via databasen Alma. Huvudbiblioteket prenumererar på ett antal inhemska och utländska dagstidningar, som finns i tidskriftsrummet. Biblioteket prenumererar också på ett stort antal utländska tidskrifter från olika ämnesområden. Alla inhemska tidskrifter anländer som friexemplar några månader efter utgivningen. Kursbiblioteket Adress: Henriksgatan 9, Åbo, tfn Öppet under terminerna: mån-fre. kl , läsesalen 10-16, tors. kl , läsesalen kl , lördag stängt. Sommaröppethållning: mån-fre kl i juni och augusti (stängt i juli)

8 Kursbibliotekets böcker finns registrerade i databasen Alma, där man också får uppgifter om var böckerna är uppställda, om antalet exemplar och om böckerna är tillgängliga eller utlånade. Kursbiblioteket har öppna hyllor. Du tar själv fram de böcker du vill låna och utlåningen sker vid lånedisken. Det innebär att varje låntagare måste ha ett giltigt lånekort som för studerande vid Åbo Akademi är antennakortet. Ha alltså alltid ditt antennakort med dig! Böckerna ges som hemlån och lånetiden är två eller fyra veckor. I kursbibliotekets läsesal, som har 30 läsplatser, finns ett exemplar av alla kursbibliotekets böcker. Läsesalsexemplaret kan fås som natt- eller veckoslutslån. Boken lånas ut vid lånedisken efter kl och återlämnas följande vardag kl. 10. Om alla exemplar av en bok är utlånade kan du reservera ett exemplar genom att fylla i ett därtill avsett kort. När boken är tillgänglig får du ett meddelande hem om det. Om du inte avhämtar boken inom en vecka går den vidare till följande i kön. Om du inte behöver en reserverad bok meddela kursbiblioteket GENAST! Respektera utlåningstiden! Av solidaritet mot dina studiekamrater och för att utlåningssystemet skall fungera smidigt är det viktigt att du returnerar dina lån inom utsatt tid, och omedelbart återställer inkrävda lån. Lån kan förnyas om det inte finns reserveringar. Om du vill förnya ett lån tag antingen antennakortet eller boken/böckerna med till kursbiblioteket. Du kan också själv förnya dina boklån via Internet förutsatt att ingen reserverat boken och att du inte har försatts i låneförbud. Instruktioner finns på adressen Om en bok inte har returnerats inom 14 dagar efter förfallodag försätts låntagaren i låneförbud (enl. Biblioteksdirektionens beslut ). För att häva låneförbudet och återfå lånerätten debiteras låntagaren 8,50 euro. Om lånetiden överskridits med tre veckor debiteras 8,50 euro per bok. Om du regelbundet läser din e-post kan meddelanden om förfallna lån sändas till den adressen. Du kan komma överens om detta vid lånedisken. Förkomna böcker ersätts i första hand med ett nytt exemplar. Om boken inte längre kan köpas debiteras 60 euro. Om det förlorade materialets värde är markant högre ersätts det till sitt uppskattade värde. Teologiska fakultetens bibliotek I Teologiska fakultetens bibliotek finns cirka volymer och ett hundratal tidskrifter fördelade på tre hus. Vill man ha en bok som hemlån eller läsa den på en läsesalsplats i huvudbiblioteket, skall den beställas via databasen Alma. Lånetiden är fyra veckor. Böckerna

9 avhämtas från Teologiska fakultetens bibliotek i huvudbyggnaden kl eller enligt överenskommelse från huvudbiblioteket. En bok som fattas i hyllan är försvunnen om den röda stickan saknas, trots att den ligger på en läsesalsplats två meter bort. På TF är väldigt många böcker försvunna på det sättet - glöm inte stickan!

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 På Kåren har under årtiondes lopp arrangerats tusentals fester, konserter och andra tillställningar. Glada minnen har format Kårens rykte som ett legendariskt

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer