Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40"

Transkript

1 Styrelsemöte nr [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Dan Gustavsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) tom kl Hans Kristensson (FP) from kl Inga-Lill Hast (M) ers för Henry Hermansson (C) tom kl Henry Hermansson (C) from kl Rigmor Friis (S) Christer Tegemo (S) Övriga närvarande Ersättare Inga-Lill Hast (M) Ej Dan Gustavsson (KD) Ej Lars-Rune Johansson (SB) Tjänstemän Berndt Grönlund, vd Janne Gregoriusson, driftingenjör Stefan Skoglundh, förvaltare Zumra Boskovic, projektledare Janina Liljekvist, ekonom Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars-Ola Andersson (M) Justerare Rigmor Friis (S)

2 Styrelsemöte nr [19] TBAB 37 Mötets öppnande Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

3 Styrelsemöte nr [19] TBAB 38 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [19] TBAB 39 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg: 16 b Remissvar på motion om förvärv av skolfastigheterna på Åstol och Dyrön 17 Beslut om deltagande i SABO-konferens.

5 Styrelsemöte nr [19] TBAB 40 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

6 Styrelsemöte nr [19] TBAB 41 Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete Driftingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. Styrelsen noterar informationen.

7 Styrelsemöte nr [19] TBAB 42 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic och driftingenjör Janne Gregoriusson informerar om bolagets pågående projekt. Styrelsen noterar informationen.

8 Styrelsemöte nr [19] TBAB 43 Uthyrningsläget Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: var samtliga lägenhet uthyrda var 1 lägenhet outhyrd. Omflyttningar: September: 6 st varav 2 st inom beståndet. Oktober: 8 st varav 4 st inom beståndet. Lokaler: Samtliga lokaler är uthyrda. Parkeringsplatser: Av bolagets 343 parkeringsplatser var 25 platser outhyrda var 27 parkeringsplatser outhyrda. Styrelsen noterar informationen.

9 Styrelsemöte nr [19] TBAB 44 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. Hyresförhandling om socialförvaltningens hyror för äldreboenden har påbörjats. Framställan om hyresförhandling för 2013 års hyror inlämnad. Kommunal borgen med höjning till 0,35 % i internränta föreslås tas med i hyresförhandlingen för Styrelsen är eniga om att föreslå förändringen för kommunledningen. Lokalvårdschef Ingela Larsson har slutat sin tjänst som lokalvårdschef i bolaget. Stefan Skoglundh har tagit över ansvaret för lokalvården och dess medarbetare. Styrelsen noterar informationen.

10 Styrelsemöte nr [19] TBAB 45 Delårsbokslut per , budgetprognos per samt låneportfölj VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med samt informerar om aktuell låneportfölj. Förutom delårsbokslutet lämnades resultatrapport per Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen.

11 Styrelsemöte nr [19] TBAB 46 Vidaredelegering med rätt att omförhandla lån Styrelsen beslutade , 62, att jurist skulle anlitas gällande önskemål om delegation till bolagets ekonomiansvariga Janina Liljekvist rätt att omförhandla lån för bolaget som förfaller till betalning. Kommunens jurist har anlitats i ärendet. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat Styrelsen beslutar att ekonomiansvarig Janina Liljekvist ges i delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning.

12 Styrelsemöte nr [19] TBAB 47 Omförhandling av lån Ett av bolagets lån på 20 MSEK förfaller till betalning inom kort. Offerter har inhämtats och utvärdering av dessa har skett. Styrelsen godkänner föreslagen omförhandling av 20 MSEK enligt inlämnad offert.

13 Styrelsemöte nr [19] TBAB 48 Uppdatering av långtidsplan Styrelsen beslutade , 13, att långtidsplanen för bolaget skulle uppdateras. Styrelsen godkände föreslagen prioriteringsordning för byggnation av lägenheter under perioden Vidare gavs bolaget i uppdrag att stämma av med socialförvaltningen innan byggnation sker av trygghetsboende i Kållekärr. Föreligger förslag till uppdaterad prioriteringsordning för byggnation av lägenheter under åren Styrelsen godkänner uppdaterad långtidsplan med föreslagen prioriteringsordning för byggnation av lägenheter.

14 Styrelsemöte nr [19] TBAB 49 Beslut om igångsättning av förstudie av lägenheter i Nordviks gärde Av styrelsen antagen långtidsplan för byggnation av lägenheter finns området i Nordviks gärde inte nämnt. Föreslås att bolaget ges i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter i Nordviks gärde. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter, modell kombo-hus, i Nordviks gärde.

15 Styrelsemöte nr [19] TBAB 50 Beslut om igångsättning av förstudie av lägenheter i Höviksnäs I tidigare antagen långtidsplan för byggnation av lägenheter finns Höviksnäs med som planerat exploateringsområde. Föreslås att bolaget ges i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter i Höviksnäs. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter, modell kombo-hus, i Höviksnäs.

16 Styrelsemöte nr [19] TBAB 51 Beslut om igångsättning av förstudie av trygghetsboende i Kållekärr Önskemål har inkommit om behov av trygghetsboende för personer 70 år och äldre i Kållekärr. Aktuellt område för byggnation av trygghetsboende är ett markområde nära vårdcentralen, där ca 11 lägenheter kan inrymmas. Föreslås att bolaget ges i uppdrag att starta förstudie för byggnation av trygghetsboende om ca 11 lägenheter, sk KOMBO-hus i Kållekärr. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta förstudie för byggnation av trygghetsboende om ca 11 lägenheter, modell kombo-hus, i Kållekärr.

17 Styrelsemöte nr [19] TBAB 52 Tilläggsbeslut om utökad investering förskolan i Skärhamn Styrelsen beslutade , 35, om ombyggnation av förskolan i Skärhamn. Vid pågående ombyggnation upptäcktes att avloppet under bottenplattan är trasigt och behöver bytas ut. Förutom nya avloppsledningar föreslås att golvvärme installeras samt att gamla radiatorer tas bort. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat Styrelsen godkänner att uppkomna tilläggsarbeten utförs och anslår ytterligare 1,5 MSEK för finansiering av nya avloppsledningar och golvvärme i Skärhamns förskola.

18 Styrelsemöte nr [19] TBAB 53 Remiss angående motion om förvärv av skolfastigheterna på Åstol och Dyrön Kommunledningen har inkommit till Tjörns Bostads AB med begäran om remissvar gällande inkommen motion om förvärv av skolfastigheterna och byggande av kommunala hyres- och bostadsrätter på Dyrön och Åstol för att bryta befolkningsminskningen. Tjörns Bostads AB medverkade till att sälja kommunens skolor på Åstol och Dyrön efter beslut om nedläggning av skolverksamheten. Åstols skola såldes 2007 för 6, 4 MSEK och Dyröns skola såldes 2008 för 4,4 MSEK. Båda köparna hade för avsikt att bygga bostäder men har haft svårt att få nödvändiga tillstånd pga överklaganden. Ett köp av f.d. skolorna på Åstol och Dyrön förutsätter att de är till salu. Ett eventuellt återtagande av dessa fastigheter kräver nya detaljplaner, ombyggnationer samt fördyrad fastighetsskötsel på grund av transportsituationen samt att hyran skulle bli orimligt hög. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat Styrelsen beslutar att tacka nej till förvärv av skolorna på Åstol och Dyrön. Exp. KF

19 Styrelsemöte nr [19] TBAB 54 Övrigt Styrelsen beslutar att Hans Kristensson (FP) och Rigmor Friis (S) åker på studieresa till Stockholm på SABO-konferens.

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Styrelsemöte nr 6 2011-12-07 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Protokoll nr 12 2014 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: 2015-02-18 TID: 08.30 PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer