Årsberättelse 2014 ELINSTALLATION ELKRAFT OFFENTLIG BELYSNING TELECOM AUTOMATION MARK OCH ANLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014 ELINSTALLATION ELKRAFT OFFENTLIG BELYSNING TELECOM AUTOMATION MARK OCH ANLÄGGNING"

Transkript

1 Årsberättelse 2014 ELINSTALLATION ELKRAFT OFFENTLIG BELYSNING TELECOM AUTOMATION MARK OCH ANLÄGGNING

2 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang ELKRAFT Vi arbetar med nät och anläggningar för transmission och distribution av el från 400 kv ned till 0,4 kv. Kunderna är Sveriges stam näts ägare samt flertalet större och mindre elnäts bolag och elproducenter. ELINSTALLATION Vi genomför uppdrag rörande el system i fastigheter för flygplatser, kontor, vård/omsorg, kommersiella lokaler, bostäder, industri etc. Kunderna är fastighetsbolag, landsting, kommuner, byggbolag, energibolag m.fl. OFFENTLIG BELYSNING Vi arbetar i uppdrag avseende belys- ning för det yttre offentliga rummet det vill säga gator, vägar, torg, parker, tunnlar, idrottsplatser, fasader etc. Kunderna är främst kommuner, fastighetsbolag och landskapsarkitekter. TELECOM Vi utför uppdrag inom nät och an lägg - ningar för distribution och transmission av multimediakommu nikation (tele - foni, data, tv, radio etc.). Kunderna återfinns främst bland fibernäts- och elnätsbolag. AUTOMATION Projektering av kompletta el anläg g - nin gar för industri och process. Vi konstruerar elsystem, programmerar styrsystem samt med verkar vid drifttagningar. Kunderna finns främst i Sverige. Vissa av upp - dragen omfattar drifttagningar i t.ex. övriga Europa och Asien. MARK OCH ANLÄGGNING Vi bistår kunder under utförandet av mark- och anläggningsarbeten. I våra uppdrag erbjuder vi certifierad personal inom BAS samt kontrollansvarig enligt PBL. Kunderna är till exempel lednings bolag och kommuner. CERTIFIERAD TEKNIKKONSULT Altecos ledningssystem är sedan år 2001 certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001, miljöstandard ISO och sedan 2009 enligt arbetsmiljöstandard OHSAS Vi är också sedan 2007 utsedda till ett s.k. Klimat neutralt företag 1). DE TIO STÖRSTA KUNDERNA (inkl. underkonsulter) 1 Svenska kraftnät 6 Swedavia 2 Fortum 7 Stokab 3 Vattenfall 8 Trafikverket 4 Stockholms stad 9 Zander & Ingeström 5 Nacka Energi 10 Bollnäs kommun OMSÄTTNING (MKR) INNEHÅLL 32,0 37,5 38,4 42,3 42, VD och styrelseordförande har ordet... 3 Styrelsens nye ordförande... 4 Kunder och uppdrag... 5 Uppdraget: Zander & Ingeström Medarbetarna: Peter och Mats Årsredovisning Tilläggsupplysningar Underskrifter Styrelsen Revisionsberättelse ) Bolaget Respect diplomerar företag som vill vara föregångare genom att driva sin verksamhet och samtidigt minska klimatpåverkan. Företag som kartlägger sina utsläpp, minskar dessa och kompenserar i internationella klimatprojekt för de kvarstående utsläppen kan diplomeras som ett Klimatneutralt företag.

3 VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET Året i sammandrag Ett nytt verksamhetsår ska sammanfattas, vårt 21:a. Bolaget har fortsatt att utvecklas väl i en relativt stabil marknad. Avkastningen på totalt kapital blev 14,4 % jämfört med 20,9 % och soli diteten var oförändrat 69 %. Global Compact liksom via spon sring av idrottsföreningar, handikapp idrott, kulturella arrange mang, Cancerfonderna etc. Även under 2014 har vi bidragit till en god samhällsutveckling i form av väl utförda teknikuppdrag och minskad miljöbelastning genom ett aktivt miljöengagemang. Vår branschorganisation Svenska Teknik&Designföretagen ger årligen ut en branschöversikt. I upplagan för 2014 så skriver man bl.a. att branschen växer och beräknas sysselsätta personer och omsätta 62 miljarder kronor. I översikten finns en förteckning över de 300 största svenska arkitekt-, teknik- och industrikonsultkoncernerna. Alteco återfinns på plats 155. För de 300 företagen beräknas den genomsnittliga vinstmarginalen till ca 5,7 % för 2014, en marginell förbättring mot 2013 (5,6 %). För 2015 spår man en förbättring, kanske upp mot 6,5 %. Man skriver att det är viktigt att pris - utvecklingen går uppåt så att konsultföretagen kan fortsätta att leverera tjänster av hög kvalitet, vilket gynnar samhällsutvecklingen. I upp hand lingar måste beställare därför ta större hänsyn till andra kriterier än lägsta pris. Alteco har presterat högre lönsamhet än nämnda genomsnitt tack vare viktiga strategiska åtgärder och med engagerade medarbetare. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr jämfört med tkr för år 2013, en försämring om ca 26 %. Omsättningen var i stort oförändrad, tkr jämfört med tkr. Rörelse marginalen blev 8,1 %, vilket innebar att vi inte nådde vårt lönsamhetsmål om 10 %. Antalet medarbetare ökade från 26 till 29 stycken helårsanställda i årsgenomsnitt. Anledningen till vår försämrade lön sam - het mot 2013 var främst under beläggning för några medarbetare. Detta berodde delvis på att vi under året förlorade en betydande ramavtalskund som genomförde en ny upphandling riktad enbart till de största konsultkoncernerna. Utöver våra egna duktiga medarbetare så är vår framgång beroende av bra samarbetspartners för t.ex. kommunikation/pr, revision och IT-drift. Andra viktiga samarbeten är de med våra underkonsulter som kompletterar oss med både resurser och kompetens, vilket gör att vi tillsammans har lättare att erhålla nya uppdrag och kunder. En annan framgångsfaktor är naturligtvis vår omfattande kundstock. Vi har flera kunder som vi haft förmånen att arbeta tillsammans med under mer än tio år i följd. Under året förlängdes ett antal ramavtal och nya tecknades, vilket ger förutsättningar för nya uppdrag. Vårt varumärke är starkt efter att vi i drygt två decennier arbetat målmedvetet med att utföra uppdragen till kundernas fulla belåtenhet, liksom att vi kontinuerligt vidareutvecklat både bolaget och konsulttjänsterna. Vårt mångåriga samhällsengage mang fortsatte även 2014 genom våra åta gan - den som Klimatneutralt företag, FN:s Vi bidrar också till en föryngring i elbranschen genom att erbjuda praktikplatser. Detta kommer förhoppningsvis att leda till några rekryteringar under Under 2014 har vi fortsatt att inves tera omfattande resurser i våra med arbe tares kompetensutveckling. Bolaget motiverar med ar bet arna till en kontinuerlig förkovran efter som det är just kompetens som vi levererar till våra kunder. Vi har inlett 2015 positivt med överträffad budget, nya uppdrag och ram - avtal. Under året kommer vi införa en helt ny organisation med bl.a. två ny rekryterade affärsområdeschefer, vilka kommer få stor betydelse för vår fortsatta expansion. I Sverige planeras stora infrastruktursatsningar de närmsta åren. Men den oro som finns i delar av omvärlden kan inverka negativt på den svenska ekonomin. Vi ska fortsätta med det vi själva kan påverka, nämligen att utföra strategiskt försäljningsarbete och genomföra våra konsultuppdrag med helnöjda kunder. Våra värdeord Rustade, Engagerade, Effektiva och Ansvarsfulla ska leda oss i rätt riktning. Avslutningsvis riktar vi ett varmt tack till alla kunder liksom till våra medarbetare för deras goda prestationer. n Nu är vi inne i vårt tredje decennium och vi fortsätter att utföra god ingenjörskonst utan krusiduller: JUST GOOD ENGINEERING! Bollnäs i februari 2015 Andreas Lundström, verkställande direktör Staffan Broomé, styrelseordförande Alteco AB, årsberättelse

4 Viktiga händelser under 2014 FORTSATT KLIMATNEUTRALA Vårt aktiva miljöarbete ledde till att vi återigen diplomerades som ett Klimatneutralt företag. Vi har därmed varit diplomerade sedan STAFFAN BROOMÉ Jag har en vision och hoppas få med den nya led ningsgruppen och styrelsen på en fördubblad om sättning inom en femårsperiod. KRAFTIGT HÖJD OMSÄTTNING På bolagets agenda har en tid stått organisationsförändring. Den sätter vi nu full fart på. Våra sex teknikområden ska organiseras i två affärsområden och vi kommer förhoppningsvis att rekrytera chefer till dessa under våren. Jag har en vision och hoppas få med den nya ledningsgruppen och styrelsen på en fördubblad omsättning inom en femårsperiod. Jag vill även gärna utöka med någon mer i styrelsen. Inom ekonomi finns redan kompetens, det visar inte minst företagets utveckling, men kanske vi kan hitta någon med spetskunskap inom försäljning, marknadsföring och strategi. Nye ordföranden ser både framåt och bakåt Vid en extra bolagsstämma den 21 augusti 2014 valdes Staffan Broomé till ny styrelseordförande för Alteco AB. Han har som revisor varit knuten till Alteco alltsedan bolaget grundades Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Den nye ordföranden är infödd Bollnäsbo och har jobbat med revision både som anställd och i eget företag under många år. Han har nu avvecklat sina uppdrag inför 65-årsdagen senare i år. Jag fick frågan om att gå in som styrelseordförande och tackade ja. Det har varit mycket intressant att följa företaget under dess första 20 år som revisor och bollplank. Ordförandeuppdraget känns hedrande och spännande. Som revisor har jag fått ta hänsyn till ett visst regelverk. Som styrelseordförande blir det helt annorlunda. Nu kan jag fokusera på bolagets affärsverksamhet. FRAMÅT OCH BAKÅT Det är styrelsens uppgift att ta ut färd - riktningen och sedan följa upp att företagsledningen går åt rätt håll. Vi ska se framåt genom vindrutan samtidigt som vi kikar i backspegeln för uppföljningen, menar Staffan Broomé. Men att röra sig från 40 miljoner kronor i omsättning till det dubbla? En tuff mål sättning? Egentligen var det ju svårare att gå från 0 till 40 miljoner. Alteco har engagerade medarbetare som med kvalitet ger det kunderna efterfrågar. Då blir verksamheten framgångsrik. Får vi nu bara till vår omorganisation framåt hösten så är jag förhoppningsfull som styrelsens ordförande. Vi har spännande år framför oss, säger Staffan Broomé. n 4 Alteco AB, årsberättelse 2014

5 GLOBAL COMPACT I maj 2009 skrev vi under FN:s initiativ The Global Compact och stödjer sedan dess tio internationellt erkända principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. NYA RAMAVTAL Nya ramavtal tecknades under året med Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Mora kommun, Nacka kommun och Elektra Nät. Kunder och uppdrag n Alteco utför varje år en stor mängd uppdrag, allt från mindre besiktningsuppdrag till projekteringsuppdrag som engagerar flera medarbetare halvårsvis eller mer. Våra kunder är främst offentliga och privata bolag/organisationer som äger ledningsnät, fastigheter, anläggningar, produktionsenheter och andra verksamheter i Sverige. Vi har en lång tradition av att medvetet bredda vår verksamhet till fler branschsegment, undvika att bli alltför beroende av enstaka kunder och ha medarbetare som kan anpassa sig efter de olika segmentens efterfrågan vid olika tillfällen. Därför har vi över tid lyckats hålla en kontinuerligt hög beläggningsgrad. Vi fortsätter också att följa strategin att söka upp de kunder och uppdrag som intresserar oss mest. Här följer några av 2014 års uppdrag: n SÄKRARE ANLÄGGNINGAR Försäkringsbolagen ålägger många fastighets - och anläggningsägare att regelbundet utföra elrevisionsbesikt ningar. Automatiska brandlarm anlägg - ningar ska både leve rans - och revisionsbesiktigas. Vår auktoriserade besiktningsman har under året utfört ett stort antal besiktningar vilka syftar till att minimera olycks - och brandrisker. Beställare: Svenska fastighetsägare. n UPPLYSTA KOMMUNER Vi har utfört en mycket stor mängd uppdrag inom planering, projek te ring, byggledning och besiktning rörande offentlig belysning. Det gäller upprustning och förnyelse i äldre stadsdelar liksom nya anlägg - ningar i t.ex. exploa te ringsområden. Beställare: Stockholms stad, Bollnäs kommun, landskapsarki tekter, mark kon sulter m.fl. n ARLANDA OCH BROMMA FLYGPLATSER Vi har sedan 2006 utfört en stor mängd projekteringsoch besiktningsuppdrag för ombyggnationer inom Arlanda flygplats. Även under 2014 arbetade vi i flera uppdrag varav det största rörde den nya bagageanläggningen i Terminal 2. Vi utförde även uppdrag på Bromma flygplats. Beställare: Swedavia. n SVERIGES STAMNÄT Svenska kraftnät har till upp gift att transportera el via 220 kv - och 400 kv- ledningar från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Vi har under året med både egna medar be - tare och flera underkonsulter genomfört omfattande uppdrag rörande projektering samt bygg- och projektledning av ny - och ombyggnationer i näten. Beställare: Svenska kraftnät. Innordica Design n FRAMTIDENS VÅRDBOENDE I FALUN Vi projekterar elsystemen till ny fastighet för framtidens vårdboende/särskilt boende. Projektet ingår i EU-projektet Innobuild som syftar till att bygga högteknologiska vårdboenden genom att kombi - nera beprövad teknik med nya innovativa lösningar. Beställare: Falu kommun. n FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATION Vi har under året med egna medarbetare och underkonsult genomfört utredningar, projektering, projekt-, byggledning, besiktning och dokumentation av fibernät för multimediakommunikation. Beställare: Stokab, Vattenfall, Mora kommun m.fl. n CITYBANAN Citybanan är en ny sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Södermalm i Stockholm. När den är färdigbyggd har spårkapaciteten fördubblats, vilket gör att alla sorters tåg kan gå tätare och punkt ligare. Vi utför med under konsult rollen som byggledare för elkraft järnväg. Beställare: Trafikverket. n SÄKRARE ELNÄT Även under 2014 utförde vi en mycket stor mängd utrednings-, projekterings-, berednings- och byggledningsuppdrag rörande elnät 0,4 kv 130 kv. Beställare: Fortum, Vattenfall, Nacka Energi, Elektra Nät m.fl. n STYRSYSTEM FÖR PANNOR, se reportage Alteco AB, årsberättelse

6 UPPDRAGET Altecos Lars Hedlund projekterar styr- och reglerutrustning till elpannor jorden runt. 6 Alteco AB, årsberättelse 2014

7 FORTSATT CERTIFIERADE Under året gjorde Intertek Certification två s.k. uppföljande revisioner av vårt ledningssystem. Det resulterade i fortsatt certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Ledningssystemet har därmed varit certifierat i tretton år. Jorden runt med Zander & Ingeström När pump- och värmeteknikföretaget Zander & Ingeström AB tar en order på elpanna från en kund någonstans i världen, då ringer strax telefonen hos Lars Hedlund på Alteco i Bollnäs. Lars är duktig på att få till grejorna. Den uppgift han får, den löser han, förklarar projektledare Roland Norell hos Zander & Ingeström, som litar på Alteco och Lars. Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Zander & Ingeström har hittat till Alteco just genom Lars, som själv har en lång historia som samarbetspartner med Stockholmsföretaget. Lars finns vanligen på Altecokontoret i Bollnäs. Men var inte för säker en stor del av arbetstiden spenderas runt om i världen för att kontrollera och starta de elpannor till vilka han projekterat styr- och reglerutrustningen. Vi har känt Lars i många år. Tidigare använde vi honom för styr- och regler - uppdrag till våra biopannor. När elpanne - försäljningen fick ny fart kring tog vi upp samarbetet igen, säger Roland Norell på Zander & Ingeström. STYRNING OCH KONTROLL Mitt uppdrag är att konstruera elanläggningen för styrning och kontroll av pannorna och all dess kringutrustning, berättar Lars. I projekteringsuppdraget ingår de stora skåpen där bl.a. startapparater för motorer och ventiler samt styr- Roland Norell, Zander & Ingeström. Alteco AB, årsberättelse

8 JUBILEUMSRESA Vi manifesterade vårt 20-årsjubielum med en konferensresa till Dubai. Utöver flertalet konferenspass gjorde vi studiebesök i Ski Dubai för att se de tekniska installationerna. Vi hann även med lite nöje, bl.a. jeepsafari i öknen. Roland Norell, Zander & Ingeström, och Lars Helund, Alteco, kollar upp en panna för leverans någonstans i världen. Att ta en sådan här anläggning i drift kan kräva en veckas jobb på plats, men jag känner mig trygg i samarbetet med Lars och Alteco, säger Roland Norell. systemet (PLC:n) är placerade. Styrsystemet kommunicerar med en datorskärm, ett operatörs-interface, s.k. HMI (Human-Machine Interface). Där är anläggningen visualiserad med grafik, operatören kan göra inställningar och kontrollera anläggningen i drift. Uppstår det något fel i anläggningen, kommer det upp ett larm på skärmen som talar om vad som hänt. Oftast är också styr systemet uppkopplat till slutkundernas över ordnade system, s.k. SCADA. Pannorna har olika användningsområden. Det är ångpannor till process i ndustri eller kärnkraftverk, och värme pannor som oftast används inom energiverk. Genom åren har Lars lärt sig våra produkter, vilket gör att samarbetet går snabbare och blir säkrare. Roland Norell, Zander & Ingeström I Danmark används till exempel elpannorna som buffertar till vindkraften. De kunder som har kärnkraftverk använder ångpannorna som en slags startmotor när ångledningar, ventiler och turbiner ska värmas innan start, berättar Lars. ÖMSESIDIGT FÖRTROENDE För Lars är programmering detsamma som skaparglädje. När Zander & Ingeström ringt och förklarat vad man vill ha, är det som att jag får ett blankt papper framför mig på skrivbordet. Där börjar jag skissa. Alldeles blankt är ju förstås inte pappret. Man är ju lite miljömedveten och återanvänder en hel del som gjorts tidigare. Sedan avslutas uppdraget med att jag ute någonstans i världen vrider om en omkopplare eller trycker på en knapp och ser att allt går igång som jag tänkt mig. Och det startar alltid? Lite förvånad blir jag nog om precis 8 Alteco AB, årsberättelse 2014

9 SOCIALA MEDIER Du vet väl att du kan följa oss på LinkedIn och Facebook? WWF EARTH HOUR Världens största miljömanifestation Earth Hour är en symbolhandling då hundratals miljoner människor visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. Vi har deltagit sedan Kärnkraftverket på ön Hainan i sydligaste delen av Kina har fått delar av sin utrustning genom Zander & Ingeström i samarbete med Alteco. allt direkt går som planerat. Jag sitter där med min bärbara dator inkopplad till de styrsystem som vi har byggt och ibland dyker det upp något som inte gått att förutse. I dialog med slut kunden hittar vi ändå alltid lösningar eller kompletteringar. Vårt samarbete med Zander & Inge ström bygger på ett ömsesidigt förtroende och det känns tryggt, säger Lars. REST RUNT HELA JORDEN Att starta en sådan här panna är inget som görs på ett ögonblick. Tillsammans med Lars har vi startat åtskilliga pannor på olika platser, som Grönland, Asien och Europa. Vi har Grunden till Zander & Ingeström AB återfinns 1898, då bolaget bildades för att marknadsföra de Lavals ångturbiner och centrifugalpumpar. Med sitt dominerade inslag av energifrågor byggdes snabbt upp ett förtroende genom att använda kunnandet för köparnas bästa. rest runt hela jorden och vi vet att idrifttagning ordnar man oftast inte på en timme eller ens en dag, säger Roland Norell hos Zander & Ingeström. Räkna med att det i genomsnitt blir en veckas jobb ute på plats innan allt snurrar som det ska, tillägger han. Även Roland Norell känner sig trygg i sam arbetet med Alteco och Lars Hedlund. Deras relation sträcker sig långt tillbaka i tiden: Genom åren har Lars lärt sig våra produkter, vilket gör att samarbetet går snabbare och blir säkrare. Han kan dessutom alla standarder som finns för den här typen av produkter. Lars kunnande behövs lika mycket fortfarande, säger Roland Norell. n Alteco AB, årsberättelse

10 Man måste köra jobben på det viset för att hålla sig uppdaterad om vad som händer. Vi har ju oftast många olika teknik - slag inkopplade i projekten, som när det t.ex. ska byggas ett nytt bostadsområde och vi ska projektera belysningen. Då ska det anläggas gator, planteras träd och dras ledningar, inte bara för min belysning utan också för VA, fjärrvärme, fiber och el med mera. Då behöver jag se hur jag kan placera mina stolpar och hur alla ledningar ska få plats. Det innebär bl.a. att göra ritningar som visar hur fundament, stolpar och armaturer ska placeras liksom ingående kablage. I tekniska beskrivningar anger man material och montageanvisningar allt i dialog med beställaren. Det handlar ju oftast om att följa ett gestaltningsprogram, förklarar Peter. CYKLING, GYM OCH SKIDOR Vintertid håller han hälsan i trim genom skidturer i den vackert kupe rade Boll - nästerrängen, varvat med lite gymövningar. Sommartid ägnar han sig åt cykling. Ja, när det inte är dags för mig eller min sambo Malén att skjutsa någon av grabbarna Ville och Jonas, både i nedre tonåren, till fotboll, bandyoch hockeymatcher eller -träningar. Familjen har också vid sidan av huset på Ren i Bollnäs även skaffat sig ett fritidshus i Järvsö. Det finns alltså alla möjligheter till projektsamordning även på fritiden, konstaterar Peter Söderlund. n TEKNIKOMRÅDES- ANSVARIGA AUTOMATION Alf Nordlund ELINSTALLATION Jan Sanderhäll Peter sprider ljus där han Peter trodde först att Alteco jobbar uteslutande med elrelaterade uppdrag. Jag känner ju Andreas (Lundström) sedan skolåren och när han ville ha mig till kontoret i Bollnäs var jag tveksam med min utbildningsbakgrund i form av 4-åriga tekniska maskinlinjen? Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Men Andreas stod på sig och Peter Söderlund tog plats på Altecokontoret i Bollnäs redan i början av Dittills hade han jobbat vid ÖSA i Alfta med att skruva på skogsmaskiner till dess verksamheten lades ned i början av 1990-talet. Peter sökte sig då till Kungliga Hälsinge Flygflottilj F 15 i Söderhamn och fick byta skotare mot Viggen, fram tills flottiljen hör och häpna lades ned efter några år. Så även om han sedan dess studerat både allmän datorkunskap och CADritning, var han lite tveksam när erbjudandet kom 1998: UPPNÅDDA MÅL Det var helt oväntat och otroligt spännande när jag fick anställning på Alteco. För ganska precis 17 år sedan klev jag in på kontoret och det kändes rätt från början. När jag arbetat ett tag på Alteco, satte vi oss ned och drog upp planer för hur företaget skulle växa de närmaste åren. Vi resonerade oss helt enkelt fram till våra mål tillsammans. De uppnåddes. Nu känns det som att jag varit med under hela resan på Alteco och det har varit många roliga år. Det är ett framgångsrikt företag med en driven företagsledare och många bra medarbetare, förklarar Peter. STOCKHOLM VARJE VECKA Peter tillhör Altecos teknikområde Offentlig belysning, och jobbar ofta en dag per vecka i Stockholm. Då deltar han i projekterings- och samordningsmöten i varje aktuell projektgrupp. Säkert procent av min arbetstid i dag ägnas åt Stockholm stads trafikkontor, vilket gör att jag ofta bör finnas på plats där. Numera reser jag nästan alltid med tåg. Det är avkopplande och ger möjligheter till att jobba samtidigt som man reser. Resandet gör också att man träffar andra och det är berikande, fortsätter Peter. Peter har oftast många parallella projekt igång. PETER SÖDERLUND OMRÅDE: OFFENTLIG BELYSNING Ålder: 49 år. Familj: Sambo och två söner. Fritiden: Egen träning, sönernas idrottande samt en del små projekt i huset och sommar stugan. 10 Alteco AB, årsberättelse 2014

11 ELKRAFT Torbjörn Rosén MARK OCH ANLÄGGNING Mats Franzén drar fram MEDARBETAREN För ganska precis 17 år sedan klev jag in på kontoret och det kändes rätt från början. Alteco AB, årsberättelse

12 OFFENTLIG BELYSNING Mikael Clefberg TELECOM Anna-Karin Fransson Från mulleskola i Kiruna till Alteco i Stockholm Sedan fem år tillbaka finns Mats Franzén vid Altecos kontor i Stockholm, där han jobbar med bygg- och projektledning och gärna planerar för stora och komplicerade kabeldragningar bland mycket annat. Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Nu har han hittat sin plats i till - varon men det har inte alltid varit så: Vi var liksom för många redan från början. Som född i babyboomens 1965 blev mitt första klassrum ett tillfälligt inrett utrymme i källaren till ett hyreshus i Tyresö. Sedan en temporär skolbarack på gården, och på hög stadiet fanns ingen plats alls i Tyresö så det fick bli Nytorpsskolan vid Hammar by - höjden. Slutligen blev det Åsö gymnasium vid Skanstull i Stockholm. Men det är klart, man fick busskort och det var ju roligt. Tack vare de stora årskullarna blev det också många kamrater, säger Mats. MULLESKOLA I KIRUNA Efter examen som anläggningsingenjör och sedan muck från jägarskolan i Kiruna ( mulleskola på skidor ) tänkte sig Mats att resa jorden runt och jobbade därför extra på en bensinmack för att få ihop till reskassan. Eftersom jag också ville ha klart med ett fast heltidsjobb när jag kom tillbaka, så kollade jag med Svenska Vägbeläggningar där jag jobbat några somrar tidigare. Men att söka jobb hos en anläggare i april är inte så smart. Jag fick börja arbeta direkt som utsättare och arbetsledare! THAILAND Det där med jorden-runt-resan fick alltså skjutas på framtiden. Sedan gick det som det ofta går: familj, barn, ett barn till, större lägenhet, radhus, sommarställe i skärgården med fiske och segling. Barnen, två döttrar, är utflugna och även om Mats inte rest runt jorden så blir det i alla fall till Thailand. Och Thailand. Och Thailand. Jo, vi har liksom snöat in på Thailand och nu senast byttes påskäggen ut mot thaimaten på plats där nere. BYGGER I HUVUDET Och din dag som ansvarig för teknikområde Mark och anläggning på Alteco? MATS FRANZÉN OMRÅDE: MARK OCH ANLÄGGNING Ålder: 50 år. Familj: Fru och två döttrar. Fritiden: Reser och lyssnar gärna på musik. Som beställarens ombud får jag med min bakgrund på anläggningssidan ofta uppdrag med grövre kablar som kräver större kabelgravar. Det blir kontakter med beställare och entreprenörer i form av bygg möten, platsbesök och besiktningar. Tekniska beskrivningar som ska tas fram eller granskas. Vi konsulter uttrycker våra idéer i form av ritningar och beskrivningar som entreprenören sedan arbetar efter. Enkelt uttryckt handlar det om att dra grova kablar, plus klenare kontrollkablar, mellan två punkter. Ju tidigare i projektet jag får vara med, desto roligare blir det. Men det händer alltid oväntade saker. Vid schaktningsarbetena hittas allt från för oreningar till stora betongkonstruktioner, brunnar fyllda med olja under ett lager grus. Särskilt minns jag en gammal cirka 1,5 meter hög och sex meter bred träbrygga som vi fick lov att ta oss igenom. Ibland är det kul turmiljöer och parker, räls och lands - vägar eller under vatten. Tja, det är bara att jobba på och få till en helhet. Positivt i det här jobbet är också att jag på anläggningssidan ofta har att göra med elmänniskor och andra fackpersoner. Det innebär att man hela tiden får lära sig nya saker. Och jorden runt? Man får ta det lite pö om pö. Vi har sålt sommarhuset nu, men så är det ju Thailand. Vi verkar inte komma så mycket längre. I alla fall inte i år n Alla våra med arbetare hittar du på alteco.se 12 Alteco AB, årsberättelse 2014

13 MEDARBETAREN Laga Mats thai-favorit! DET HÄR BEHÖVER DU 400 g hackat fläsk eller fläskfärs 4 msk skivad schalottenlök 4 msk fint hackad vårlök 4 msk hackade myntablad 3 msk rostat rispulver (khao koa) 2 msk krossad chili (prik bon) 3 msk limejuice 2 3 msk fisksås 1/2 msk buljongpulver (Rosdee pork eller liknande) LAWB MOO GÖR SÅ HÄR Hacka schalottenlök, vårlök och myntablad. Häll cirka 1 dl vatten i en wokpanna, tillsätt buljong, fläsk, limejuice och fisksås. Koka till dess att fläsket blir kokt. Tillsätt khao koa, prik bon och låt det koka samman i en minut. Vid behov komplettera med lite vatten. Slå av värmen och tillsätt schalottenlök, vårlök och myntablad. Lägg upp med färsk sallad, gröna bönor, morot, gurka och toppa med lite ytterligare hackade myntablad färdigt! Servera med klibbris, jasminris eller blanda det färdiga resultatet med glasnudlar, så blir det Laab Woonsen. Man kan byta ut fläsket till nötkött (laab nuea) eller kyckling (laab gai) efter önskemål. Alteco AB, årsberättelse

14 1029 tkr 2013: : : : Nettoomsättning per helårsanställd Årsförsäljning exklusive underkonsulter i förhållande till antalet årsanställda Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alteco AB, får härmed avge årsredovisning för VERKSAMHETEN Alteco AB är ett tekniskt konsultföretag som startade sin verksamhet Verksamheten startade ursprungligen i moderföretagets regi, organisationsnummer Bolagets verksamhet bedrivs i Bollnäs, Stockholm och Mora. Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr tkr tkr tkr tkr Resultat efter finansiella poster tkr tkr tkr tkr tkr Soliditet 69 % 69 % 60 % 56 % 66 % Rörelsemarginal 8,1 % 10,0 % 9,1 % 10,0 % 10,0 % Nettomarginal 7,9 % 10,7 % 9,3 % 9,3 % 10,6 % Avkastning på totalt kapital 14,4 % 20,9 % 18,7 % 21,7 % 23,5 % Helårsanställda Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras för: Utdelning, [1 000 aktier * kr per aktie] Balanseras i ny räkning Summa Med hänvisning till ovanstående och vad som som övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 ) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 14 Alteco AB, årsberättelse 2014

15 8,1 % 2013: 10,0 2012: 9,1 2011: 10,0 2010: 10,0 Rörelsemarginal Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Resultaträkning (kr) Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Underkonsulter och kopiering Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat Alteco AB, årsberättelse

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer