Årsberättelse 2014 ELINSTALLATION ELKRAFT OFFENTLIG BELYSNING TELECOM AUTOMATION MARK OCH ANLÄGGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014 ELINSTALLATION ELKRAFT OFFENTLIG BELYSNING TELECOM AUTOMATION MARK OCH ANLÄGGNING"

Transkript

1 Årsberättelse 2014 ELINSTALLATION ELKRAFT OFFENTLIG BELYSNING TELECOM AUTOMATION MARK OCH ANLÄGGNING

2 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang ELKRAFT Vi arbetar med nät och anläggningar för transmission och distribution av el från 400 kv ned till 0,4 kv. Kunderna är Sveriges stam näts ägare samt flertalet större och mindre elnäts bolag och elproducenter. ELINSTALLATION Vi genomför uppdrag rörande el system i fastigheter för flygplatser, kontor, vård/omsorg, kommersiella lokaler, bostäder, industri etc. Kunderna är fastighetsbolag, landsting, kommuner, byggbolag, energibolag m.fl. OFFENTLIG BELYSNING Vi arbetar i uppdrag avseende belys- ning för det yttre offentliga rummet det vill säga gator, vägar, torg, parker, tunnlar, idrottsplatser, fasader etc. Kunderna är främst kommuner, fastighetsbolag och landskapsarkitekter. TELECOM Vi utför uppdrag inom nät och an lägg - ningar för distribution och transmission av multimediakommu nikation (tele - foni, data, tv, radio etc.). Kunderna återfinns främst bland fibernäts- och elnätsbolag. AUTOMATION Projektering av kompletta el anläg g - nin gar för industri och process. Vi konstruerar elsystem, programmerar styrsystem samt med verkar vid drifttagningar. Kunderna finns främst i Sverige. Vissa av upp - dragen omfattar drifttagningar i t.ex. övriga Europa och Asien. MARK OCH ANLÄGGNING Vi bistår kunder under utförandet av mark- och anläggningsarbeten. I våra uppdrag erbjuder vi certifierad personal inom BAS samt kontrollansvarig enligt PBL. Kunderna är till exempel lednings bolag och kommuner. CERTIFIERAD TEKNIKKONSULT Altecos ledningssystem är sedan år 2001 certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001, miljöstandard ISO och sedan 2009 enligt arbetsmiljöstandard OHSAS Vi är också sedan 2007 utsedda till ett s.k. Klimat neutralt företag 1). DE TIO STÖRSTA KUNDERNA (inkl. underkonsulter) 1 Svenska kraftnät 6 Swedavia 2 Fortum 7 Stokab 3 Vattenfall 8 Trafikverket 4 Stockholms stad 9 Zander & Ingeström 5 Nacka Energi 10 Bollnäs kommun OMSÄTTNING (MKR) INNEHÅLL 32,0 37,5 38,4 42,3 42, VD och styrelseordförande har ordet... 3 Styrelsens nye ordförande... 4 Kunder och uppdrag... 5 Uppdraget: Zander & Ingeström Medarbetarna: Peter och Mats Årsredovisning Tilläggsupplysningar Underskrifter Styrelsen Revisionsberättelse ) Bolaget Respect diplomerar företag som vill vara föregångare genom att driva sin verksamhet och samtidigt minska klimatpåverkan. Företag som kartlägger sina utsläpp, minskar dessa och kompenserar i internationella klimatprojekt för de kvarstående utsläppen kan diplomeras som ett Klimatneutralt företag.

3 VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET Året i sammandrag Ett nytt verksamhetsår ska sammanfattas, vårt 21:a. Bolaget har fortsatt att utvecklas väl i en relativt stabil marknad. Avkastningen på totalt kapital blev 14,4 % jämfört med 20,9 % och soli diteten var oförändrat 69 %. Global Compact liksom via spon sring av idrottsföreningar, handikapp idrott, kulturella arrange mang, Cancerfonderna etc. Även under 2014 har vi bidragit till en god samhällsutveckling i form av väl utförda teknikuppdrag och minskad miljöbelastning genom ett aktivt miljöengagemang. Vår branschorganisation Svenska Teknik&Designföretagen ger årligen ut en branschöversikt. I upplagan för 2014 så skriver man bl.a. att branschen växer och beräknas sysselsätta personer och omsätta 62 miljarder kronor. I översikten finns en förteckning över de 300 största svenska arkitekt-, teknik- och industrikonsultkoncernerna. Alteco återfinns på plats 155. För de 300 företagen beräknas den genomsnittliga vinstmarginalen till ca 5,7 % för 2014, en marginell förbättring mot 2013 (5,6 %). För 2015 spår man en förbättring, kanske upp mot 6,5 %. Man skriver att det är viktigt att pris - utvecklingen går uppåt så att konsultföretagen kan fortsätta att leverera tjänster av hög kvalitet, vilket gynnar samhällsutvecklingen. I upp hand lingar måste beställare därför ta större hänsyn till andra kriterier än lägsta pris. Alteco har presterat högre lönsamhet än nämnda genomsnitt tack vare viktiga strategiska åtgärder och med engagerade medarbetare. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr jämfört med tkr för år 2013, en försämring om ca 26 %. Omsättningen var i stort oförändrad, tkr jämfört med tkr. Rörelse marginalen blev 8,1 %, vilket innebar att vi inte nådde vårt lönsamhetsmål om 10 %. Antalet medarbetare ökade från 26 till 29 stycken helårsanställda i årsgenomsnitt. Anledningen till vår försämrade lön sam - het mot 2013 var främst under beläggning för några medarbetare. Detta berodde delvis på att vi under året förlorade en betydande ramavtalskund som genomförde en ny upphandling riktad enbart till de största konsultkoncernerna. Utöver våra egna duktiga medarbetare så är vår framgång beroende av bra samarbetspartners för t.ex. kommunikation/pr, revision och IT-drift. Andra viktiga samarbeten är de med våra underkonsulter som kompletterar oss med både resurser och kompetens, vilket gör att vi tillsammans har lättare att erhålla nya uppdrag och kunder. En annan framgångsfaktor är naturligtvis vår omfattande kundstock. Vi har flera kunder som vi haft förmånen att arbeta tillsammans med under mer än tio år i följd. Under året förlängdes ett antal ramavtal och nya tecknades, vilket ger förutsättningar för nya uppdrag. Vårt varumärke är starkt efter att vi i drygt två decennier arbetat målmedvetet med att utföra uppdragen till kundernas fulla belåtenhet, liksom att vi kontinuerligt vidareutvecklat både bolaget och konsulttjänsterna. Vårt mångåriga samhällsengage mang fortsatte även 2014 genom våra åta gan - den som Klimatneutralt företag, FN:s Vi bidrar också till en föryngring i elbranschen genom att erbjuda praktikplatser. Detta kommer förhoppningsvis att leda till några rekryteringar under Under 2014 har vi fortsatt att inves tera omfattande resurser i våra med arbe tares kompetensutveckling. Bolaget motiverar med ar bet arna till en kontinuerlig förkovran efter som det är just kompetens som vi levererar till våra kunder. Vi har inlett 2015 positivt med överträffad budget, nya uppdrag och ram - avtal. Under året kommer vi införa en helt ny organisation med bl.a. två ny rekryterade affärsområdeschefer, vilka kommer få stor betydelse för vår fortsatta expansion. I Sverige planeras stora infrastruktursatsningar de närmsta åren. Men den oro som finns i delar av omvärlden kan inverka negativt på den svenska ekonomin. Vi ska fortsätta med det vi själva kan påverka, nämligen att utföra strategiskt försäljningsarbete och genomföra våra konsultuppdrag med helnöjda kunder. Våra värdeord Rustade, Engagerade, Effektiva och Ansvarsfulla ska leda oss i rätt riktning. Avslutningsvis riktar vi ett varmt tack till alla kunder liksom till våra medarbetare för deras goda prestationer. n Nu är vi inne i vårt tredje decennium och vi fortsätter att utföra god ingenjörskonst utan krusiduller: JUST GOOD ENGINEERING! Bollnäs i februari 2015 Andreas Lundström, verkställande direktör Staffan Broomé, styrelseordförande Alteco AB, årsberättelse

4 Viktiga händelser under 2014 FORTSATT KLIMATNEUTRALA Vårt aktiva miljöarbete ledde till att vi återigen diplomerades som ett Klimatneutralt företag. Vi har därmed varit diplomerade sedan STAFFAN BROOMÉ Jag har en vision och hoppas få med den nya led ningsgruppen och styrelsen på en fördubblad om sättning inom en femårsperiod. KRAFTIGT HÖJD OMSÄTTNING På bolagets agenda har en tid stått organisationsförändring. Den sätter vi nu full fart på. Våra sex teknikområden ska organiseras i två affärsområden och vi kommer förhoppningsvis att rekrytera chefer till dessa under våren. Jag har en vision och hoppas få med den nya ledningsgruppen och styrelsen på en fördubblad omsättning inom en femårsperiod. Jag vill även gärna utöka med någon mer i styrelsen. Inom ekonomi finns redan kompetens, det visar inte minst företagets utveckling, men kanske vi kan hitta någon med spetskunskap inom försäljning, marknadsföring och strategi. Nye ordföranden ser både framåt och bakåt Vid en extra bolagsstämma den 21 augusti 2014 valdes Staffan Broomé till ny styrelseordförande för Alteco AB. Han har som revisor varit knuten till Alteco alltsedan bolaget grundades Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Den nye ordföranden är infödd Bollnäsbo och har jobbat med revision både som anställd och i eget företag under många år. Han har nu avvecklat sina uppdrag inför 65-årsdagen senare i år. Jag fick frågan om att gå in som styrelseordförande och tackade ja. Det har varit mycket intressant att följa företaget under dess första 20 år som revisor och bollplank. Ordförandeuppdraget känns hedrande och spännande. Som revisor har jag fått ta hänsyn till ett visst regelverk. Som styrelseordförande blir det helt annorlunda. Nu kan jag fokusera på bolagets affärsverksamhet. FRAMÅT OCH BAKÅT Det är styrelsens uppgift att ta ut färd - riktningen och sedan följa upp att företagsledningen går åt rätt håll. Vi ska se framåt genom vindrutan samtidigt som vi kikar i backspegeln för uppföljningen, menar Staffan Broomé. Men att röra sig från 40 miljoner kronor i omsättning till det dubbla? En tuff mål sättning? Egentligen var det ju svårare att gå från 0 till 40 miljoner. Alteco har engagerade medarbetare som med kvalitet ger det kunderna efterfrågar. Då blir verksamheten framgångsrik. Får vi nu bara till vår omorganisation framåt hösten så är jag förhoppningsfull som styrelsens ordförande. Vi har spännande år framför oss, säger Staffan Broomé. n 4 Alteco AB, årsberättelse 2014

5 GLOBAL COMPACT I maj 2009 skrev vi under FN:s initiativ The Global Compact och stödjer sedan dess tio internationellt erkända principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. NYA RAMAVTAL Nya ramavtal tecknades under året med Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Mora kommun, Nacka kommun och Elektra Nät. Kunder och uppdrag n Alteco utför varje år en stor mängd uppdrag, allt från mindre besiktningsuppdrag till projekteringsuppdrag som engagerar flera medarbetare halvårsvis eller mer. Våra kunder är främst offentliga och privata bolag/organisationer som äger ledningsnät, fastigheter, anläggningar, produktionsenheter och andra verksamheter i Sverige. Vi har en lång tradition av att medvetet bredda vår verksamhet till fler branschsegment, undvika att bli alltför beroende av enstaka kunder och ha medarbetare som kan anpassa sig efter de olika segmentens efterfrågan vid olika tillfällen. Därför har vi över tid lyckats hålla en kontinuerligt hög beläggningsgrad. Vi fortsätter också att följa strategin att söka upp de kunder och uppdrag som intresserar oss mest. Här följer några av 2014 års uppdrag: n SÄKRARE ANLÄGGNINGAR Försäkringsbolagen ålägger många fastighets - och anläggningsägare att regelbundet utföra elrevisionsbesikt ningar. Automatiska brandlarm anlägg - ningar ska både leve rans - och revisionsbesiktigas. Vår auktoriserade besiktningsman har under året utfört ett stort antal besiktningar vilka syftar till att minimera olycks - och brandrisker. Beställare: Svenska fastighetsägare. n UPPLYSTA KOMMUNER Vi har utfört en mycket stor mängd uppdrag inom planering, projek te ring, byggledning och besiktning rörande offentlig belysning. Det gäller upprustning och förnyelse i äldre stadsdelar liksom nya anlägg - ningar i t.ex. exploa te ringsområden. Beställare: Stockholms stad, Bollnäs kommun, landskapsarki tekter, mark kon sulter m.fl. n ARLANDA OCH BROMMA FLYGPLATSER Vi har sedan 2006 utfört en stor mängd projekteringsoch besiktningsuppdrag för ombyggnationer inom Arlanda flygplats. Även under 2014 arbetade vi i flera uppdrag varav det största rörde den nya bagageanläggningen i Terminal 2. Vi utförde även uppdrag på Bromma flygplats. Beställare: Swedavia. n SVERIGES STAMNÄT Svenska kraftnät har till upp gift att transportera el via 220 kv - och 400 kv- ledningar från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Vi har under året med både egna medar be - tare och flera underkonsulter genomfört omfattande uppdrag rörande projektering samt bygg- och projektledning av ny - och ombyggnationer i näten. Beställare: Svenska kraftnät. Innordica Design n FRAMTIDENS VÅRDBOENDE I FALUN Vi projekterar elsystemen till ny fastighet för framtidens vårdboende/särskilt boende. Projektet ingår i EU-projektet Innobuild som syftar till att bygga högteknologiska vårdboenden genom att kombi - nera beprövad teknik med nya innovativa lösningar. Beställare: Falu kommun. n FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATION Vi har under året med egna medarbetare och underkonsult genomfört utredningar, projektering, projekt-, byggledning, besiktning och dokumentation av fibernät för multimediakommunikation. Beställare: Stokab, Vattenfall, Mora kommun m.fl. n CITYBANAN Citybanan är en ny sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Södermalm i Stockholm. När den är färdigbyggd har spårkapaciteten fördubblats, vilket gör att alla sorters tåg kan gå tätare och punkt ligare. Vi utför med under konsult rollen som byggledare för elkraft järnväg. Beställare: Trafikverket. n SÄKRARE ELNÄT Även under 2014 utförde vi en mycket stor mängd utrednings-, projekterings-, berednings- och byggledningsuppdrag rörande elnät 0,4 kv 130 kv. Beställare: Fortum, Vattenfall, Nacka Energi, Elektra Nät m.fl. n STYRSYSTEM FÖR PANNOR, se reportage Alteco AB, årsberättelse

6 UPPDRAGET Altecos Lars Hedlund projekterar styr- och reglerutrustning till elpannor jorden runt. 6 Alteco AB, årsberättelse 2014

7 FORTSATT CERTIFIERADE Under året gjorde Intertek Certification två s.k. uppföljande revisioner av vårt ledningssystem. Det resulterade i fortsatt certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Ledningssystemet har därmed varit certifierat i tretton år. Jorden runt med Zander & Ingeström När pump- och värmeteknikföretaget Zander & Ingeström AB tar en order på elpanna från en kund någonstans i världen, då ringer strax telefonen hos Lars Hedlund på Alteco i Bollnäs. Lars är duktig på att få till grejorna. Den uppgift han får, den löser han, förklarar projektledare Roland Norell hos Zander & Ingeström, som litar på Alteco och Lars. Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Zander & Ingeström har hittat till Alteco just genom Lars, som själv har en lång historia som samarbetspartner med Stockholmsföretaget. Lars finns vanligen på Altecokontoret i Bollnäs. Men var inte för säker en stor del av arbetstiden spenderas runt om i världen för att kontrollera och starta de elpannor till vilka han projekterat styr- och reglerutrustningen. Vi har känt Lars i många år. Tidigare använde vi honom för styr- och regler - uppdrag till våra biopannor. När elpanne - försäljningen fick ny fart kring tog vi upp samarbetet igen, säger Roland Norell på Zander & Ingeström. STYRNING OCH KONTROLL Mitt uppdrag är att konstruera elanläggningen för styrning och kontroll av pannorna och all dess kringutrustning, berättar Lars. I projekteringsuppdraget ingår de stora skåpen där bl.a. startapparater för motorer och ventiler samt styr- Roland Norell, Zander & Ingeström. Alteco AB, årsberättelse

8 JUBILEUMSRESA Vi manifesterade vårt 20-årsjubielum med en konferensresa till Dubai. Utöver flertalet konferenspass gjorde vi studiebesök i Ski Dubai för att se de tekniska installationerna. Vi hann även med lite nöje, bl.a. jeepsafari i öknen. Roland Norell, Zander & Ingeström, och Lars Helund, Alteco, kollar upp en panna för leverans någonstans i världen. Att ta en sådan här anläggning i drift kan kräva en veckas jobb på plats, men jag känner mig trygg i samarbetet med Lars och Alteco, säger Roland Norell. systemet (PLC:n) är placerade. Styrsystemet kommunicerar med en datorskärm, ett operatörs-interface, s.k. HMI (Human-Machine Interface). Där är anläggningen visualiserad med grafik, operatören kan göra inställningar och kontrollera anläggningen i drift. Uppstår det något fel i anläggningen, kommer det upp ett larm på skärmen som talar om vad som hänt. Oftast är också styr systemet uppkopplat till slutkundernas över ordnade system, s.k. SCADA. Pannorna har olika användningsområden. Det är ångpannor till process i ndustri eller kärnkraftverk, och värme pannor som oftast används inom energiverk. Genom åren har Lars lärt sig våra produkter, vilket gör att samarbetet går snabbare och blir säkrare. Roland Norell, Zander & Ingeström I Danmark används till exempel elpannorna som buffertar till vindkraften. De kunder som har kärnkraftverk använder ångpannorna som en slags startmotor när ångledningar, ventiler och turbiner ska värmas innan start, berättar Lars. ÖMSESIDIGT FÖRTROENDE För Lars är programmering detsamma som skaparglädje. När Zander & Ingeström ringt och förklarat vad man vill ha, är det som att jag får ett blankt papper framför mig på skrivbordet. Där börjar jag skissa. Alldeles blankt är ju förstås inte pappret. Man är ju lite miljömedveten och återanvänder en hel del som gjorts tidigare. Sedan avslutas uppdraget med att jag ute någonstans i världen vrider om en omkopplare eller trycker på en knapp och ser att allt går igång som jag tänkt mig. Och det startar alltid? Lite förvånad blir jag nog om precis 8 Alteco AB, årsberättelse 2014

9 SOCIALA MEDIER Du vet väl att du kan följa oss på LinkedIn och Facebook? WWF EARTH HOUR Världens största miljömanifestation Earth Hour är en symbolhandling då hundratals miljoner människor visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. Vi har deltagit sedan Kärnkraftverket på ön Hainan i sydligaste delen av Kina har fått delar av sin utrustning genom Zander & Ingeström i samarbete med Alteco. allt direkt går som planerat. Jag sitter där med min bärbara dator inkopplad till de styrsystem som vi har byggt och ibland dyker det upp något som inte gått att förutse. I dialog med slut kunden hittar vi ändå alltid lösningar eller kompletteringar. Vårt samarbete med Zander & Inge ström bygger på ett ömsesidigt förtroende och det känns tryggt, säger Lars. REST RUNT HELA JORDEN Att starta en sådan här panna är inget som görs på ett ögonblick. Tillsammans med Lars har vi startat åtskilliga pannor på olika platser, som Grönland, Asien och Europa. Vi har Grunden till Zander & Ingeström AB återfinns 1898, då bolaget bildades för att marknadsföra de Lavals ångturbiner och centrifugalpumpar. Med sitt dominerade inslag av energifrågor byggdes snabbt upp ett förtroende genom att använda kunnandet för köparnas bästa. rest runt hela jorden och vi vet att idrifttagning ordnar man oftast inte på en timme eller ens en dag, säger Roland Norell hos Zander & Ingeström. Räkna med att det i genomsnitt blir en veckas jobb ute på plats innan allt snurrar som det ska, tillägger han. Även Roland Norell känner sig trygg i sam arbetet med Alteco och Lars Hedlund. Deras relation sträcker sig långt tillbaka i tiden: Genom åren har Lars lärt sig våra produkter, vilket gör att samarbetet går snabbare och blir säkrare. Han kan dessutom alla standarder som finns för den här typen av produkter. Lars kunnande behövs lika mycket fortfarande, säger Roland Norell. n Alteco AB, årsberättelse

10 Man måste köra jobben på det viset för att hålla sig uppdaterad om vad som händer. Vi har ju oftast många olika teknik - slag inkopplade i projekten, som när det t.ex. ska byggas ett nytt bostadsområde och vi ska projektera belysningen. Då ska det anläggas gator, planteras träd och dras ledningar, inte bara för min belysning utan också för VA, fjärrvärme, fiber och el med mera. Då behöver jag se hur jag kan placera mina stolpar och hur alla ledningar ska få plats. Det innebär bl.a. att göra ritningar som visar hur fundament, stolpar och armaturer ska placeras liksom ingående kablage. I tekniska beskrivningar anger man material och montageanvisningar allt i dialog med beställaren. Det handlar ju oftast om att följa ett gestaltningsprogram, förklarar Peter. CYKLING, GYM OCH SKIDOR Vintertid håller han hälsan i trim genom skidturer i den vackert kupe rade Boll - nästerrängen, varvat med lite gymövningar. Sommartid ägnar han sig åt cykling. Ja, när det inte är dags för mig eller min sambo Malén att skjutsa någon av grabbarna Ville och Jonas, både i nedre tonåren, till fotboll, bandyoch hockeymatcher eller -träningar. Familjen har också vid sidan av huset på Ren i Bollnäs även skaffat sig ett fritidshus i Järvsö. Det finns alltså alla möjligheter till projektsamordning även på fritiden, konstaterar Peter Söderlund. n TEKNIKOMRÅDES- ANSVARIGA AUTOMATION Alf Nordlund ELINSTALLATION Jan Sanderhäll Peter sprider ljus där han Peter trodde först att Alteco jobbar uteslutande med elrelaterade uppdrag. Jag känner ju Andreas (Lundström) sedan skolåren och när han ville ha mig till kontoret i Bollnäs var jag tveksam med min utbildningsbakgrund i form av 4-åriga tekniska maskinlinjen? Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Men Andreas stod på sig och Peter Söderlund tog plats på Altecokontoret i Bollnäs redan i början av Dittills hade han jobbat vid ÖSA i Alfta med att skruva på skogsmaskiner till dess verksamheten lades ned i början av 1990-talet. Peter sökte sig då till Kungliga Hälsinge Flygflottilj F 15 i Söderhamn och fick byta skotare mot Viggen, fram tills flottiljen hör och häpna lades ned efter några år. Så även om han sedan dess studerat både allmän datorkunskap och CADritning, var han lite tveksam när erbjudandet kom 1998: UPPNÅDDA MÅL Det var helt oväntat och otroligt spännande när jag fick anställning på Alteco. För ganska precis 17 år sedan klev jag in på kontoret och det kändes rätt från början. När jag arbetat ett tag på Alteco, satte vi oss ned och drog upp planer för hur företaget skulle växa de närmaste åren. Vi resonerade oss helt enkelt fram till våra mål tillsammans. De uppnåddes. Nu känns det som att jag varit med under hela resan på Alteco och det har varit många roliga år. Det är ett framgångsrikt företag med en driven företagsledare och många bra medarbetare, förklarar Peter. STOCKHOLM VARJE VECKA Peter tillhör Altecos teknikområde Offentlig belysning, och jobbar ofta en dag per vecka i Stockholm. Då deltar han i projekterings- och samordningsmöten i varje aktuell projektgrupp. Säkert procent av min arbetstid i dag ägnas åt Stockholm stads trafikkontor, vilket gör att jag ofta bör finnas på plats där. Numera reser jag nästan alltid med tåg. Det är avkopplande och ger möjligheter till att jobba samtidigt som man reser. Resandet gör också att man träffar andra och det är berikande, fortsätter Peter. Peter har oftast många parallella projekt igång. PETER SÖDERLUND OMRÅDE: OFFENTLIG BELYSNING Ålder: 49 år. Familj: Sambo och två söner. Fritiden: Egen träning, sönernas idrottande samt en del små projekt i huset och sommar stugan. 10 Alteco AB, årsberättelse 2014

11 ELKRAFT Torbjörn Rosén MARK OCH ANLÄGGNING Mats Franzén drar fram MEDARBETAREN För ganska precis 17 år sedan klev jag in på kontoret och det kändes rätt från början. Alteco AB, årsberättelse

12 OFFENTLIG BELYSNING Mikael Clefberg TELECOM Anna-Karin Fransson Från mulleskola i Kiruna till Alteco i Stockholm Sedan fem år tillbaka finns Mats Franzén vid Altecos kontor i Stockholm, där han jobbar med bygg- och projektledning och gärna planerar för stora och komplicerade kabeldragningar bland mycket annat. Text: Håkan Svensson. Foto: Pontus Orre Nu har han hittat sin plats i till - varon men det har inte alltid varit så: Vi var liksom för många redan från början. Som född i babyboomens 1965 blev mitt första klassrum ett tillfälligt inrett utrymme i källaren till ett hyreshus i Tyresö. Sedan en temporär skolbarack på gården, och på hög stadiet fanns ingen plats alls i Tyresö så det fick bli Nytorpsskolan vid Hammar by - höjden. Slutligen blev det Åsö gymnasium vid Skanstull i Stockholm. Men det är klart, man fick busskort och det var ju roligt. Tack vare de stora årskullarna blev det också många kamrater, säger Mats. MULLESKOLA I KIRUNA Efter examen som anläggningsingenjör och sedan muck från jägarskolan i Kiruna ( mulleskola på skidor ) tänkte sig Mats att resa jorden runt och jobbade därför extra på en bensinmack för att få ihop till reskassan. Eftersom jag också ville ha klart med ett fast heltidsjobb när jag kom tillbaka, så kollade jag med Svenska Vägbeläggningar där jag jobbat några somrar tidigare. Men att söka jobb hos en anläggare i april är inte så smart. Jag fick börja arbeta direkt som utsättare och arbetsledare! THAILAND Det där med jorden-runt-resan fick alltså skjutas på framtiden. Sedan gick det som det ofta går: familj, barn, ett barn till, större lägenhet, radhus, sommarställe i skärgården med fiske och segling. Barnen, två döttrar, är utflugna och även om Mats inte rest runt jorden så blir det i alla fall till Thailand. Och Thailand. Och Thailand. Jo, vi har liksom snöat in på Thailand och nu senast byttes påskäggen ut mot thaimaten på plats där nere. BYGGER I HUVUDET Och din dag som ansvarig för teknikområde Mark och anläggning på Alteco? MATS FRANZÉN OMRÅDE: MARK OCH ANLÄGGNING Ålder: 50 år. Familj: Fru och två döttrar. Fritiden: Reser och lyssnar gärna på musik. Som beställarens ombud får jag med min bakgrund på anläggningssidan ofta uppdrag med grövre kablar som kräver större kabelgravar. Det blir kontakter med beställare och entreprenörer i form av bygg möten, platsbesök och besiktningar. Tekniska beskrivningar som ska tas fram eller granskas. Vi konsulter uttrycker våra idéer i form av ritningar och beskrivningar som entreprenören sedan arbetar efter. Enkelt uttryckt handlar det om att dra grova kablar, plus klenare kontrollkablar, mellan två punkter. Ju tidigare i projektet jag får vara med, desto roligare blir det. Men det händer alltid oväntade saker. Vid schaktningsarbetena hittas allt från för oreningar till stora betongkonstruktioner, brunnar fyllda med olja under ett lager grus. Särskilt minns jag en gammal cirka 1,5 meter hög och sex meter bred träbrygga som vi fick lov att ta oss igenom. Ibland är det kul turmiljöer och parker, räls och lands - vägar eller under vatten. Tja, det är bara att jobba på och få till en helhet. Positivt i det här jobbet är också att jag på anläggningssidan ofta har att göra med elmänniskor och andra fackpersoner. Det innebär att man hela tiden får lära sig nya saker. Och jorden runt? Man får ta det lite pö om pö. Vi har sålt sommarhuset nu, men så är det ju Thailand. Vi verkar inte komma så mycket längre. I alla fall inte i år n Alla våra med arbetare hittar du på alteco.se 12 Alteco AB, årsberättelse 2014

13 MEDARBETAREN Laga Mats thai-favorit! DET HÄR BEHÖVER DU 400 g hackat fläsk eller fläskfärs 4 msk skivad schalottenlök 4 msk fint hackad vårlök 4 msk hackade myntablad 3 msk rostat rispulver (khao koa) 2 msk krossad chili (prik bon) 3 msk limejuice 2 3 msk fisksås 1/2 msk buljongpulver (Rosdee pork eller liknande) LAWB MOO GÖR SÅ HÄR Hacka schalottenlök, vårlök och myntablad. Häll cirka 1 dl vatten i en wokpanna, tillsätt buljong, fläsk, limejuice och fisksås. Koka till dess att fläsket blir kokt. Tillsätt khao koa, prik bon och låt det koka samman i en minut. Vid behov komplettera med lite vatten. Slå av värmen och tillsätt schalottenlök, vårlök och myntablad. Lägg upp med färsk sallad, gröna bönor, morot, gurka och toppa med lite ytterligare hackade myntablad färdigt! Servera med klibbris, jasminris eller blanda det färdiga resultatet med glasnudlar, så blir det Laab Woonsen. Man kan byta ut fläsket till nötkött (laab nuea) eller kyckling (laab gai) efter önskemål. Alteco AB, årsberättelse

14 1029 tkr 2013: : : : Nettoomsättning per helårsanställd Årsförsäljning exklusive underkonsulter i förhållande till antalet årsanställda Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alteco AB, får härmed avge årsredovisning för VERKSAMHETEN Alteco AB är ett tekniskt konsultföretag som startade sin verksamhet Verksamheten startade ursprungligen i moderföretagets regi, organisationsnummer Bolagets verksamhet bedrivs i Bollnäs, Stockholm och Mora. Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr tkr tkr tkr tkr Resultat efter finansiella poster tkr tkr tkr tkr tkr Soliditet 69 % 69 % 60 % 56 % 66 % Rörelsemarginal 8,1 % 10,0 % 9,1 % 10,0 % 10,0 % Nettomarginal 7,9 % 10,7 % 9,3 % 9,3 % 10,6 % Avkastning på totalt kapital 14,4 % 20,9 % 18,7 % 21,7 % 23,5 % Helårsanställda Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras för: Utdelning, [1 000 aktier * kr per aktie] Balanseras i ny räkning Summa Med hänvisning till ovanstående och vad som som övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 ) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 14 Alteco AB, årsberättelse 2014

15 8,1 % 2013: 10,0 2012: 9,1 2011: 10,0 2010: 10,0 Rörelsemarginal Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Resultaträkning (kr) Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Underkonsulter och kopiering Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat Alteco AB, årsberättelse

16 7,9 % 2013: 10,7 2012: 9,3 2011: 9,3 2010: 10,6 Nettomarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Alteco AB, årsberättelse 2014

17 14,4 % 2010: 2013: 20,9 2012: 18,7 2011: 21,7 23,5 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (1000 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Inga Inga Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga Alteco AB, årsberättelse

18 69 % 2010: 2013: : : Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen Kassaflödesanalys (kr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Alteco AB, årsberättelse 2014

19 223 % 2013: : : : 267 Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Tilläggsupplysningar (Belopp i kr om inget annat anges) NOT 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. År 1 med jämförelsetal Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räken - skapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Laurentius Invest AB, organisationsnr med säte i Bollnäs stad. Av dotterbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 kronor av inköpen och 0 kronor av försäljningen moderbolaget. Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag Bolagets intäkter för uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln och intäkterna för uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. Definition av nyckeltal Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal: Resultat före finansiella poster i förhållande av nettoomsättningen. Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande av nettoomsättningen. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter förhållande till balansomslutningen. Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Helårsanställda: Medelantal helårsanställda. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an skaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: - Byggnader 0,7 - Inventarier, verktyg och installationer 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Alteco AB, årsberättelse

20 76,2 % 2010: 2013: 77,2 2012: 75,9 2011: 77,4 78,5 Debiteringsgrad Debiterbar tid i förhållande till total närvarotid (inkl. ledning och administration, exkl. underkonsulter) Tilläggsupplysningar (forts.) Upplysningar till resultaträkning Upplysningar till balansräkning NOT 2: Anställda och personalkostnader Medeltalet anställda Män Kvinnor 5 4 Totalt Könsfördelning i företagsledningen Styrelse Män 3 3 Kvinnor 1 1 Ledning Män 4 4 Kvinnor - - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) NOT 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut NOT 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Alteco AB, årsberättelse 2014

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer