Energiplan Lägesbeskrivning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiplan 2009. Lägesbeskrivning 2007"

Transkript

1 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning 2007 Inledning Öckerö kommuns Energiplan 2009 består av två delar, ett faktaunderlag och ett handlingsprogram. Föreliggande dokument, Energiplan 2009 Lägesbeskrivning, skall ses som en faktakälla där det ges en beskrivning av situationen just nu, den utveckling som lett fram till dagens situation och något om den förväntade utvecklingen i kommunen. Dokumentet innerhåller inga politiska ställningstaganden, vilka istället återfinns i Energiplan 2009 Handlingsprogram. Syftet med denna uppdelning är att handlingsprogrammet skall vara mer långsiktigt medan lägesbeskrivningen skall kunna uppdateras med jämna mellanrum och på sätt användas för en uppföljning av de politiska besluten. Denna upplaga, Lägesbeskrivning 2007, bygger huvudsakligen på statistik som sträcker sig fram till och med Energiplanen vill ge en helhetssyn över situationen i kommunen. Det innebär att alla energislag och samtliga sektorer som använder energi behandlas här. Helhetssynen innebär att planen även behandlar områden där kommunen har ett begränsat eller indirekt inflytande över energianvändningen. Arbetet med planen har samordnats av en styrgrupp ledd av samhällsbyggnadschef Bo Hultskär och bestående av miljö- och hälsoskyddsinspektör Tanja Barrett, elektroingenjör Stefan Ågren och Öbos vd Tomas Karlström. För underlag och sammanställning har konsult Roger Ryberg svarat.

2 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Förutsättningar Kommunens struktur Öckerö är en av Sveriges två ökommuner utan fast landförbindelse. Kommunen består av tio bebodda öar, varav endast fyra är sammanbyggda med bro och vägbankar. Det medför att färjetrafiken är betydande, dels med kommunens egna färjor och dels med de bilfärjor som drivs av Vägverket. Kommunen erbjuder en mycket attraktiv boendemiljö, befolkningen har stadigt ökat och uppgår i skrivande stund till innevånare. Samtidigt har de tidigare så dominerande sysselsättningarna inom fiskerinäringen minskat drastiskt, vilket medfört att de flesta yrkesverksamma arbetspendlar till Göteborg och dess kranskommuner. Kommunen är ändå centrum för landets fiskerinäring med fiskebåtar av olika storlekar, varav en del går ut för dagen, några fiskar både när och fjärran, och några besöker endast sporadiskt sin hemmahamn. Bostäderna består till övervägande del av villor, varav många får betraktas som stora med betydande volymer att värma upp. Vidare har kommunen visserligen ett maritimt klimat med relativt varma vintrar, men har i stället många blåsiga dagar, vilket tillsammans med en allmän önskan att placera husen så högt som möjligt ger avsevärda värmeförluster. Varje fastighet har sitt eget uppvärmningssystem, då det i kommunen inte finns någon fjärrvärme. Närheten till Göteborg med åtföljande höga fastighetspriser gör att andelen fritidshus är ganska liten. Olika energislag Energin är som bekant oförstörbar och det vi brukar kalla energiförbrukning är egentligen en process där ett tillstånd med högt energiinnehåll övergår till ett lägre, vilket oftast slutar med att värme tillförs atmosfären. De bränslen som används för att driva olika slag av maskiner eller för att direkt producera värme brukar delas in i fossila och förnybara bränslen. Kol, olja och naturgas räknas som fossila bränslen, eftersom de har bildats för miljoner år sedan av gamla rester av växter och djur. Förnybara bränslen tas från växter som växer idag. Förråden av dessa förnyas hela tiden. De vanligaste förnybara bränslena är ved från träd och buskar, men också säd, halm och andra växter kan komma till användning.

3 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Torv är varken ett fossilt eller ett förnybart bränsle. Torven bildar mossar som består av ofullständigt nedbrutna växtdelar, men dessa mossar växer till under tusentals år, vilket är för långsamt för att de skall kallas förnybara. Kärnbränslen är inte fossila, utan den uran som används har funnits på jorden sedan dess skapelse för miljarder år sedan. Men mycket av den energi som vi konsumerar är i form av elektricitet, som naturligtvis inte är ett bränsle utan som produceras med olika bränslen eller med den direkt instrålade energin från solen. Energipriser I vårt samhälle är priserna avgörande för konsumenternas agerande. Priserna på olika energislag borde variera beroende på tillgång och efterfrågan, men inom energiområdet så styrs priserna främst av politiska beslut om subventioner, skatter och andra pålagor. Det är allmänt bekant att energipriserna har stigit kraftigt de senaste åren. El har historiskt sett varit det dyraste alternativet även med hänsyn taget till skillnader i verkningsgrad. Framför allt på senare år har priset på el ökat jämfört med andra alternativ, främst beroende på att olika energiskatter successivt höjts. Kurvorna i figur 1 visar dock att priserna för olika energislag i stort sett har följts åt, möjligen med undantag för biobränslen. I dagsläget är kostnaden för pellets cirka 60 öre/kwh och fortfarande inte belagt med någon särskild energiskatt. Figur 1 Energiprisernas utveckling

4 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Öckerö kommuns energikonsumtion Det är relativt enkelt att från Statistiska centralbyråns (SCB) databas hämta information om kommunens energiförbrukning de senaste tjugo åren fördelat på olika energislag och olika förbrukare. Visserligen kommer det att visa sig att dessa data är behäftade med stora brister vad gäller de absoluta talen, men under förutsättning att uppgifterna är insamlade på någorlunda likartat sätt ger de en god uppfattning om trender och utvecklingen i stora drag, vilket är nog så viktigt när det gäller att fatta beslut om eventuella åtgärder. Figur 2 Utvecklingen av den totala energiförbrukningen Överst i figur 2 visas kommunens totala energiförbrukning. Som synes så är spridningen i mätdata år från år ganska stor, vilket nog främst återspeglar osäkerheten i ingående data, men ett logaritmiskt medelvärde ger ändå en god bild av utvecklingen. Den totala energiförbrukningen stiger för varje år i hela landet, men den ökar mer i Öckerö kommun, även med hänsyn taget till vår befolkningsökning. Det kan tyckas märkligt att de kraftigt ökade energipriserna inte har slagit igenom på den totala förbrukningen, i denna mening är energin fortfarande att betrakta som billig.

5 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) De tre största förbrukargrupperna vad gäller energi i en kommun som saknar stora industrier (fiskerinäringen behandlas längre fram) är hushållen, transportsektorn och offentlig sektor. Figur 3 Utvecklingen för olika förbrukargrupper Figur 3 visar tydligt att hushållen, som är mest priskänsliga, drastiskt har sänkt sin energiförbrukning, naturligtvis främst vad gäller uppvärmning av bostäder. Minskningen är en följd av allmän sparsamhet genom sänkning av inomhustemperaturen, förbättring av byggnadernas isolering och täthet. Vidare så har det installerats ett stort antal värmepumpar. Transporterna ökar hela tiden med en stigande befolkning och ökande konsumtion, mer om detta längre fram. Men mest anmärkningsvärt är att den offentliga sektorn så tydligt är minst kostnadskänslig och drastiskt har ökat sin energiförbrukning under senaste åren, överstigande hushållens minskning under samma period.

6 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Olika energislag Som tidigare nämnts så är SCB:s statistik ofullständig och för att få en mer rättvisande bild har vi själva inhämtat mer exakta uppgifter, där sådana har gått att få. När vi så gör en sammanställning av energiförbrukningen för år 2007 fördelat på de olika energislagen framkommer följande bild: Figur 4 Förbrukning av olika energislag De olika energislagen diskuteras mer i detalj nedan. Den uppmärksamme läsaren ser att förbrukningen i absoluta tal radikalt skiljer sig från SCB:s data, den faktiska energiförbrukningen är hela 60 % större eller totalt 283 GWh.

7 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) 1.1 Elektricitet Fortum äger elnätet på alla kommunens öar och de har en mycket god statistik över hur mycket el som förbrukas, av vem och till vad. Den senast tillgängliga statistiken gäller år 2007 och i siffran för den totala förbrukningen på 93 GWh har vi inte tagit hänsyn till ledningsförlusterna (som kan uppgå till knappt 10 %). Figur 5 Olika verksamheters elförbrukning Vi har under en längre tid varit på väg mot ett elsamhälle för stationära förbrukare, både vad gäller företagens och hushållens energiförbrukning. Därför innehåller figur 5 inga överraskningar, utan blir en spegling av kommunens struktur. Det kan dock vara intressant att studera hur hushållens elförbrukning på 62 GWh fördelar sig. Överst i figur 6 ses hur kommunens cirka 5000 bostäder är fördelade, med 10 % lägenheter i flerbostadshus och lika många fritidshus. Bland de småhus som förbrukar mindre än 10 MWh per år återfinns de som värmer sina hus med biobränslen eller olja.

8 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Figur 6 Fördelning av hushållens elförbrukning Helt naturligt står de som värmer sina bostäder med el för en proportionellt sett större del av totalen, närmre 80 %. Om vi uppskattar att det man kallar hushållsel den el som används att driva olika apparater som inte primärt är till för uppvärmning för permanentbostäderna är cirka 6000 kwh per bostad och år, så uppgår den delen till 30 GWh. Det innebär att hälften av hushållens elförbrukningen används för ren uppvärmning av bostäder och varmvatten.

9 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) 1.2 Eldningsolja När det gäller förbrukningen av eldningsolja så blir kommunens speciella karaktär extra tydlig. Dels är fiskerinäringen fortfarande betydande, även om den ständigt minskar, dels har vi en omfattande färjetrafik. Det går att ganska väl få reda på fiskeflottans oljeförbrukning, eftersom kommunens fiskare numera i stort sett använder sig av en enda leverantör. För 2007 motsvarade förbrukningen 68 GWh. Här har vi räknat in alla fiskefartyg hemmahörande i kommunen oavsett var de har sina verksamhetsområden. Uppgifterna på hushållens förbrukning av villaolja är också välgrundade, 8 GWh år 2007, även här finns det endast en leverantör i kommunen. Och både kommun och Vägverket har exakt statistik för hur mycket som förbrukas i färjetrafiken, för 2007 motsvarade den 2 GWh respektive 36 GWh. Figur 7 Olika förbrukare av eldningsolja

10 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Figur 8 Utvecklingen av förbrukningen av eldningsolja När man ser på utvecklingen de senaste tre åren blir fiskets fortsatta nedgång tydlig. Den minskande energiförbrukningen beror både på en minskning av antalet fartyg och ett ökande antal liggedagar på grund av minskade ransoner. Förbrukningen av villaolja sjunker också drastiskt, medan färjornas förbrukning inte oväntat är ganska konstant. Sammantaget gör detta att förbrukningen av eldningsolja har halverats bara på de senaste tre åren.

11 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) 1.3 Bensin och dieselolja När det gäller förbrukningen av bensin är det svårt att få fram välgrundade uppgifter. SCB anger att förbrukningen i kommunen var cirka 30 GWh år 2006, vilket torde vara den mängd bensin som försåldes i kommunen. Men många kommuninnevånare tankar naturligtvis sina bilar utanför kommunen och i brist på bättre kan man anta att den mängden är lika stor. Vi ansätter alltså en förbrukning av 60 GWh bensin år När det gäller förbrukningen av dieselolja, så sker den försäljningen till stor del i sjömackar till fritidsbåtar. En del säljs till gästande båtar, men kommuninnevånarna köper också en del på sina semesterturer. En del av de dieselbilar som finns tankar utanför kommunen. SCB har en väldig spridning i sina data för de olika åren (ännu större än för bensin), varför någon trend inte går att dra, men anger för 2006 en förbrukning av drygt 8 GWh. Vi ansätter en rund siffra av 10 GWh för år 2007, men som synes är osäkerheten mycket stor. 1.4 Fasta biobränslen Det är också svårt att få fram exakta värden på hur mycket ved, flis och pellets som förbrukas i kommunen, vi får nöja oss med uppskattningar. Skorstensfejarmästaren uppger att 100 småhus har pannor för fasta biobränslen och huvudsakligen värmer sina hus med dessa ( 89 pellets- och 11 vedanläggningar). Om vi antar att energiåtgången för att värma dessa hus och att producera varmvatten är kwh/år (vi antar att man ej eldar under sommarmånaderna), så blir det totalt 2 GWh. Sedan finns det cirka 2000 småhus som har olika slags sekundära värmekällor vedspisar, kaminer, kakelugnar och braskaminer vilka används huvudsakligen för vedeldning. Dessa används bara för uppvärmning och om vi antar att de bidrar med 2000 kwh/år, så blir det totalt 4 GWh. Sammantaget skulle då förbrukningen av fasta biobränslen under år 2007 vara 6 GWh.

12 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Olika förbrukargrupper Vi kan nu göra en sammanställning av vilka sektorer som förbrukar mest energi. Det blir då tydligt vilken dominerande roll transporterna har i en kommun av vår karaktär. Arbetsresorna och färjornas drivmedel är tunga poster. Till detta kommer fiskebåtarnas förbrukning av brännolja. Båda dessa sektorer drivs med oljeprodukter och det visar tydligt hur svårt det kommer att bli att ersätta dessa energislag. Figur 9 Energiförbrukningen för olika sektorer

13 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) 2.1 Hushållen Hushållens energikonsumtion är summan av det som förbrukas i hushållsel, för produktion av varmvatten och för uppvärmning. År 2007 förbrukades 67 GWh elektricitet, 8 GWh eldningsolja och 6 GWh biobränslen, vilket totalt ger 81 GWh. SCB:s data i figur 3 indikerade att hushållens energiförbrukning minskar med cirka 2 % per år till följd av de höga energipriserna och propagandan vad gäller klimatpåverkan. Hushållen har sedan länge varit på väg att överge oljan för elen och den utvecklingen kommer nog att fortsätta. 2.2 Transportsektorn I avsnitt 1.3 så har vi uppskattat att kommuninnevånarna förbrukade 70 GWh i bensin och diesel för sina bil- och båtresor. Figur 3 visar att SCB:s data indikerar en årlig ökning av transportsektorns energiförbrukning med knappt 2 %, trots de avsevärda prishöjningar som ägt rum. Detta tyder på att andelen kollektivresenär inte har ökat, snarare tvärt om. Detta bekräftas av de resvaneundersökningar som regelbundet görs på uppdrag av kommunen. Man mäter bilåkandet en vanlig vardag förmiddag och dessa mätningar visar att bilåkandet mot Göteborg ökar med just 2 %. Samåkandet har legat ganska konstant med i snitt en passagerare i var femte bil, medan andelen kollektivresenärer faktiskt minskar, från att ha varit 16 % 1997 ner till 13 % år Till detta skall läggas att färjetrafiken år 2007 förbrukade 38 GWh i brännolja.

14 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Figur 10 Utvecklingen av antalet bilresor 2.3 Fisket Som redan diskuterats i avsnitt 1.2 så förbrukade kommunens fiskflotta år 2007 brännolja motsvarande 68 GWh. Förbrukningen minskar stadigt till följd av minskande fiskeflotta, övergång till mindre fartyg och fler liggedagar. Figur 8 visar på en årlig minskning med runt 20 % de två senaste åren. 2.4 Offentlig sektor Figur 3 visar att den förbrukare som mest har ökat sin förbrukning de senaste tjugo åren är offentlig sektor, dvs. de kommunala verksamheterna. Trots det står sektorn för mindre än 10 % av den totala förbrukningen. Det är naturligtvis ganska enkelt att få fram data för hur denna förbrukning fördelar sig på olika kommunala sektorer, men vi har valt att inte tynga rapporten med detta material, utan att fokusera på de största förbrukarna.

15 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Energiproduktion Även om kommunens energiplan formellt sett inte skall behandla produktion av energi, så kan det för att ge en fullständig bild ändå vara på sin plats att nämna att inom kommunen produceras direkt eller indirekt år GWh, vilket utgör 8 % av vad som förbrukades. Vindkraft Sedan 1999 är ett vindkraftverk i drift på Pinan på Hönö. Det har en nominell effekt på 660 kw och levererar ett normalår 1,5 GWh. Återvinning av avfall Det återvunna avfallet innehåller både brännbart hushållsavfall och trädgårds och byggavfall. Det brännbara hushållsavfallet komprimeras och fraktas till Sävenäs för förbränning. År 2007 levererade Öckerö 5500 ton avfall, vilket genererade 16 GWh el och värme till Göteborgs fjärrvärmenät. Trädgårds och byggavfallet flisas av en extern entreprenör och år 2007 resulterande detta i 2500 ton flis, vilket har ett värmevärde av knappt 6 GWh. Inget av detta används för förbränning inom kommunen, utan tas om hand av flisentreprenören.

16 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning (16) Leveranssäkerhet Elnätet Dagens samhälle är helt beroende av en säker elförsörjning, utan el fungerar inga arbetsplatser och inga uppvärmningsanordningar som bygger på kompressorer, cirkulationspumpar eller brännare. Det är endast de som värmer sina hus med biobränslen som eventuellt har möjligt att klara ett längre avbrott. Dessutom ökar detta beroende av elektricitet alltmer och det är uppenbart att det är väldigt sårbart samhälle vi bygger. När det gäller leveranser av el till Öckerö kommun så är situationen dock god. Svenska kraftnät levererar 130 kv spänning till en punkt i Torslanda, varifrån både delar av Hisingen och kommunen försörjs. Fortum, som har koncession och äger elnätet i kommunen, har där tillsammans med Göteborgs energi en transformatorstation, som tar ner spänningen till 20 kv. Sedan går det två separata ledningar till Hästevik, vilka är hopkopplade i en slinga som går från ö till ö. Det betyder att skulle det bli ett brott på en kabel till någon ö, så kan ändå dess försörjning klaras. Likaså om det blir brott på en av kablarna i Torslanda. För några år sedan upptäckte Fortum att detta inte räckte för den ökande elförbrukningen och man anlade en ny, separat slinga till de sammanbyggda öarna. I och med detta anser man att försörjningen är säkrad åtminstone för de närmaste tio åren. Över huvud taget så är leveranssäkerheten högre i skärgården än på landsbygden. Naturligtvis finns här inga träd som kan falla över luftburna högspänningsledningar, utan de få störningarna uppstår mer lokalt är på de ställen där man fortfarande har oisolerade luftledningar, som kan slå ihop i någon storm och göra att säkringarna löser ut. Men detta är ett minskande problem i och med att man går över till isolerade ledningar och markkabel. Den svagaste länken borde vara all sjökabel. Man är noggrann med att studera botten när man lägger ner kablarna, förankrar och täcker över på vissa utsatta ställen. Efter detta så kontrollerar Fortum inte regelbundet sina kablar, men det verkar heller inte behövas.

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder

Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Underlag till energiplanen 2008-01-29 UNDERLAG TILL ENERGIPLANEN Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Finspångs kommun 612

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012 Energiläget i siffror 2012 Energiläget i siffror är en statistikbilaga till den årlig publikationen Energiläget. Ett antal av de tabeller som finns med i denna bok motsvarar en figur i Energiläget 2012,

Läs mer

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Energi 2015 Energipriser 2015, 1:a kvartalet Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk konsumentpriserna på bränslen klart under första kvartalet,

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Energi 2014 Energipriser 2014, 3:e kvartalet Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 Energiprestanda: 144 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Kärr 3:56 Adress: Ensmärkesvägen 1B, 423 39 Torslanda Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 202 m 2, byggår 2010 Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe

Läs mer

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet Energi 2012 Energipriser 2011, 4:e kvartalet Energipriserna fortsatte att stiga Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under sista kvartalet 2011.

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / f Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 7 Ks 139 Au 135 Dnr 149/2010-045 Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB Kommunfullmäktige

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

Upphandlin Strategi Analys g

Upphandlin Strategi Analys g Strategi Analys Upphandlin g Bakgrund Att klarlägga och jämföra olika energislag som är aktuella för tvätterinäringen i Sverige. Jämförelsen gäller total kostnad för de olika energislagen där de ingående

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas

Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas Energi 2014 Energipriser 2014, 1:a kvartalet Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas Till följd av att början av året var varmt minskade förbrukningen av stenkol och naturgas. Priset

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Håkankila 2:28 Adress: Jägmästarvägen 22, 438 95 Hällingsjö Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 418 m 2, byggår 1996. Värmesystem: Luft/vattenvärmepump

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 Energiprestanda: 168 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer