Årsredovisning Gnesta kommun i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet

2 2

3 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun Den handlar främst om tre saker: Uppfyllde vi våra mål? Vad fick vi för resultat? Hur ser framtiden ut för Gnesta? 3

4 Gnesta i hjärtat av Sörmland Gnesta är en ung och växande kommun i hjärtat av Sörmland, 6,5 mil från Stockholm och ännu närmare Södertälje. Det ger också kommunen ett skiftande och vackert landskap med god tillgång till aktiviteter och naturupplevelser. Kommunens cirka arbetstillfällen finns främst i lantbruk och andra mindre företag, kommunal verksamhet, handel och kommunikationer Gnestabor 2020 Gnesta har många fritidshus och därför betydligt fler invånare på sommaren. Många äldre flyttar också till sitt fritidshus permanent. Men det är även många barnfamiljer som väljer att flytta hit. Idag är vi invånare (sista december 2012) och ambitionen är att bli Gnestabor år

5 Uppfyllde vi våra mål? Gnesta har åtta övergripande mål. Alla är så kallade strävansmål. Det innebär att kommunen bedömer om målet är uppfyllt utifrån flera olika faktorer: Mått i Framtidsplanen Vad medborgare och brukare tycker om vår service Om vi gjort tillräckligt många åtgärder för att vi ska kunna se förbättringar mellan åren År 2012 uppfyllde vi två av målen, medan de andra sex målen uppfylldes delvis. På de följande sidorna går vi igenom de åtta målen mer i detalj. betyder att målet är uppfyllt. betyder att målet är delvis uppfyllt. 5

6 Mål 1: Hela kommunen ska utvecklas och vitaliseras Målet uppfylldes delvis. Sex framtidsmöten i tätorterna som bland annat ledde till beslut att skapa en strandpromenad i Stjärnhov, badplats vid Naten och att flytta återvinningsstationen i Stjärnhov. Kommunen fortsatte planeringen för nya bostäder, bland annat i Frösjö strand. Medborgarförslag ledde bland annat till röjning av sly kring en medeltida ruin. Kommunen satsade på extra utökad busstrafik på kvällar och nätter. 30 km/h hastighetsgräns infördes på alla gator med bara bostadshus. En skolportal på hemsidan underlättar kontakten mellan skolan och hemmet. Förskoleplats kan sökas direkt på webben. Kommunen har mycket god planberedskap, cirka 320 bostäder. 6

7 Mål 2: Kommunen ska utveckla ett gott företagsklimat Målet uppfylldes. Projektet Gnesta företagsutveckling har gett 137 företag kompetensutveckling. 57 nya företag registrerades. Det var färre än 2011 men ändå positivt med tanke på den generellt svaga ekonomin i Sverige och omvärlden. Företagen i Gnesta hade störst tillväxt i Sörmland. Kommunen anordnade sex företagsträffar, två starta eget-träffar och två starta eget-kurser. Kommunen fortsatte planeringen av nya etableringsområden i Vackerby, Frösjö strand och Stjärnhov. Andelen 24-åriga med högskoleexamen är den sjunde lägsta i landet. Biblioteket arrangerade ca 110 aktiviteter för att motivera skolelever att läsa, vilket är grunden för en fortsatt skolgång. 7

8 Mål 3: Kommunens verksamheter ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet för alla Målet uppfylldes delvis och beräknas bli helt uppfyllt i slutet av Kommunen arbetar mer systematiskt med projektet Hållbar jämställdhet Gnesta. De flesta verksamheter har börjat ta fram könsuppdelad statistik och planera förbättringar. Både politiker och tjänstemän har fått utbildning i olika jämställdhetsfrågor. Kommunen gjorde flera åtgärder för att öka tillgängligheten för alla människor. Några exempel är lättläst svenska på kommunens hemsida, handikappanpassning vid Klemmingsbergsbadet samt nytt ljud- och ljussystem på Elektron. 8

9 9

10 Mål 4: Kommunen ska aktivt samverka med föreningsliv, kulturliv och näringsliv Målet uppfylldes. 59 föreningar inom idrott och kultur fick dela på en miljon kronor i den så kallade föreningsmiljonen. Gnesta firade 20-årsjubileum med skördemarknad och en kultur- och föreningsdag. Gnesta gröna marknad arrangerades för första gången, med försäljning av närproducerade varor från lokala företag. Gnestas pärlor var en ny aktivitet en heldag med musik, teater och barnaktiviteter. Kommunen byggde upp ett digitalt föreningsregister. Det gör det enklare att marknadsföra aktiviteter på kommunens hemsida. 10

11 Mål 5: Kommunen ska genom god planering skapa förutsättningar för en hållbar befolkningsutveckling Målet uppfylldes delvis. Befolkningen ökade med 97 personer. Kommunen tog fram ett gestaltningsprogram för Frösjö strand. Kommunen fortsatte planera upprustningen av länsväg 57 tillsammans med Trafikverket. Föreningen c/o Gnesta bildades för att marknadsföra Gnesta. Utvecklingen av landsbygden fortsatte. Det största projektet var Artlabs projekt Green Year Det nya museet vid Skottvångs gruva invigdes. 11

12 12

13 Mål 6: Kommunen ska aktivt arbeta för att vara en föregångskommun i miljöoch klimatfrågor Målet uppfylldes delvis. Invånarna är intresserade av sopsortering och vi har en bra kollektivtrafik. Gnesta har blivit en så kallad ekokommun. Vi har höga krav på oss att minska miljöpåverkan i allt vi gör. Energianvändningen har minskat betydligt på våra skolor. Andelen ekologisk mat i skolor och äldreboenden ökade från drygt 14 till 21 procent. En utredning pågår sedan tidigare om vindkraft på Skeppsta bruks mark började länsstyrelsen och kommunen även utreda möjligheten till en vindkraftpark på Ånhammar. Fler e-fakturor, digitala möten och läsplattor med mera minskar miljöpåverkan. 13

14 Mål 7: Kommunens verksamheter ska kännetecknas av effektivitet, kvalitet och långsiktigt hållbar ekonomisk hushållning Målet uppfylldes delvis. Kommunen började arbeta med ett mer strukturerat förbättringsarbete genom metoden systemtänk. Socialförvaltningen började mer strukturerat använda metoder som bygger på bästa möjliga vetenskapliga grund. Skolan införde Infomentor, för att underlätta kontakten mellan skola och föräldrar till exempel om elevernas resultat. Andelen elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen ökade från 71 till 79 procent. Gnestas finansiella betyg höjdes till A. Kommunen utvecklade nya former för medborgardialog. Fixarservice erbjuds till äldre från 75 år och funktionsnedsatta. 14

15 Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med mönsterarbetsplatser Målet uppfylldes delvis. Kommunen anställde en person som ska jobba med att erbjuda medarbetarna den sysselsättningsgrad de vill ha. Gnesta kommun ska börja använda modellen Hållbart medarbetarengagemang (HME) för att bli bättre som arbetsgivare. Ett mentorprogram för chefer genomfördes. Andelen lärare och förskollärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat. Hemtjänsten gjorde en utredning och en handlingsplan kring den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron ökade till 5,2 procent jämfört med 4,6 procent under 2011, men långtidssjukskrivningarna minskade. 15

16 Gnestas ekonomi Kommunens resultat 2012 Gnesta fick ett överskott på 7,2 miljoner kronor. Det var betydligt bättre än det budgeterade resultatet ( kronor). Den främsta orsaken var att vi fick en återbetalning på 7,7 mkr av sjukförsäkringspremier som vi tidigare betalat. Vi fick också reavinster på 3,5 mkr från finansiella placeringar. För nämnderna blev resultatet ett underskott på totalt 5 miljoner kronor. Alla nämnder redovisade underskott utom miljö- och byggnämnden. De främsta orsakerna till underskotten var större efterfrågan inom hemtjänsten, en snörik vinter och ökade kostnader inom grundskolan. 16

17 17

18 Så använde vi skattepengarna Varje hundralapp du betalar i skatt går till detta: 23,17 kronor till förskoleklass- och grundskoleverksamhet 11,76 kronor till förskola 21,26 kronor till hälsa, vård och omsorg 9,44 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning 8,90 kronor till insatser funktionsnedsatta 3,59 kronor till individ- och familjeomsorg 3,89 kronor till kommunövergripande verksamhet 4,51 kronor till särskoleverksamhet och elevhälsa 2,37 kronor till teknisk verksamhet och planering av till exempel byggnation 2,48 kronor till subventioner för kommuninvånarnas resor med SJ, SL och busstrafik 1,69 kronor till fritidsverksamhet 1,28 kronor till kulturverksamhet 1,10 kronor till räddningstjänst 0,59 kronor till plan- och byggverksamhet 0,18 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 1,19 kronor till politiker, överförmyndare och revision 2,63 kronor till kommunens pensioner 18

19 19

20 Gnesta i korthet Kommunens service Medborgarna var mindre nöjda med kontakten med handläggare och svar via e-post. Medborgarnas betyg på äldreboende och hemtjänst var också ungefär detsamma som kommungenomsnittet. Väntetiderna inom äldreomsorgen minskade med fem dagar. Förskolan, som förut inte haft någon väntetid alls, hade 22 dagars väntetid första halvåret eftersom kommunen beslutat att minska barngrupperna. 20

21 Kommunens kostnader Gnestas kostnad för olika verksamheter var högre än standardkostnaden inom barnomsorg, grundskola och äldreomsorg men lägre inom gymnasieskola och individ- och familjeomsorg. Standardkostnad är den kostnad en kommun förväntas ha utifrån sin befolkning, geografi med mera. Diagrammet visar skillnaderna mellan Gnestas kostnader och standardkostnaderna. (%) ,5 mkr 15 +2,8 mkr 10 +6,6 mkr 5 0 2,6 mkr 3,7 mkr IFO Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg 21

22 22

23 Året som gått De viktigaste händelserna i våra verksamheter 2012 Socialnämnden Inom äldreomsorgen infördes det nya larmsystemet Phoniro. Inom kostenheten utbildades medarbetarna i klimatsmart mat. Individ- och familjeomsorgen utvecklade sitt samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Stödverksamheten anordnade två sommarläger för barn och ungdomar. Hälso- och sjukvården utvecklade arbetet med Senior Alert, ett kvalitetsregister som ger bättre handlingsplaner för brukarna. Barn- och utbildningsnämnden Projektet Lärande samverkan har medfört nya pedagogiska metoder. Skolinspektionens granskning av Gnestas skolor gav ett positivt resultat som helhet. Förskolan började arbeta med Reggio Emiliapedagogik. En ny förskola med två avdelningar 23

24 öppnades också. I grundskolan utökades stödet med fler specialpedagoger. Gymnasiebehörigheten ökade till 91 procent. Inom gymnasiet fortsatte satsningen på en gymnasieansvarig som jobbar med att få fler elever att fullfölja gymnasiet. Miljö- och byggnämnden Detaljplanen för Frösjö strand var årets viktigaste projekt. Planen innehåller 140 nya bostäder och det finns även planer för en badstrand och en småbåtshamn. Förvaltningen anställde två nya miljöinspektörer, en inom avloppsinventering och en inom livsmedelstillsyn. Räddningstjänsten införde kommunikationssystemet Rakel. Kultur- och tekniknämnden Förvaltningen påbörjade utredningar om en ny sporthall, renovering av badhuset och upprustning av Skillingavallen. Idrottsföreningarna gjorde många aktiviteter, bland annat skidspår vid Hagstumosse och på Frösjön, och isbanor på flera platser. Biblioteket anordnade cirka 130 aktiviteter 24

25 för både vuxna och barn. Medborgarkontor och turism var med och ordnade flera nya aktiviteter, som Gnesta gröna marknad och Gnestas pärlor. Gatu- och parkverksamheten gjorde anpassningar för funktionsnedsatta på ett stort antal platser. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret startade föreningen c/o Gnesta tillsammans med näringsliv och föreningar, som ska marknadsföra Gnesta. Föreningen har tagit fram en broschyr och skapat en egen hemsida. Näringslivsarbetet omfattade nätverkande med företag och träffar, kurser med mera för Gnestas företagare. Kommunen prövade metoden systemtänk i tre pilotprojekt för att kontinuerligt arbeta med förbättringar. 25

26 Framtiden för Gnesta Gnesta har alla möjligheter att utvecklas till en ännu bättre kommun. Men det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete för att utveckla hela kommunen inte bara tätorterna. Det understryker vi också i kommunens vision som antogs 2008: Gnesta för dig som vill växa i stadens lugn och landets puls. Satsningar görs kommande år för att närma sig visionen. Exempel är upprustning eller nybyggnation av idrottsanläggningar och fler gång- och cykelbanor. Det är också viktigt att få fler ungdomar att läsa vidare efter gymnasiet. Fler nya bostäder är på gång bland annat 320 nya lägenheter. Samtidigt behöver vi hålla nere kostnaderna så att de inte ökar mer än våra inkomster, för att fortsätta ha en stabil ekonomi på sikt. Från 2012 tar vi med oss ett bra resultat, och fortsätter att arbeta för att effektivisera verksamheterna så att Gnesta kan fortsätta vara en blomstrande kommun! 26

27 27

28 Detta var en sammanfattning av Du kan läsa mer i årsredovisningen för 2012, som du kan beställa eller ladda ner på Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, Gnesta Telefon: E-post:

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen!

Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen! Årsredovisning 07 Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen! För mer information se www.gnesta.se/konstnärskatalog Bilder omslag första

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer