Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Nuläge och omvärld"

Transkript

1 Bilaga 2 Nuläge och omvärld

2 Innehåll 1 Allmänt Beskrivning av regionen och kommunerna Geografiskt läge Markanvändning Folkmängd och boende Näringsliv Avfallsmängder, insamling och behandling Avfallsmängder översikt Avfall som omfattas av kommunalt ansvar Avfall som omfattas av producentansvar Avfall från kommunala verksamheter Övrigt avfall från industrier och verksamheter Ekonomi Förr och nu Principer och övergripande mål inom avfallsekonomin Ekonomiska styrmedel för att nå målen Avfallstaxan i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Anläggningar för hantering av avfall från Gästrike Återvinnares region Översiktlig beskrivning Nuvarande och framtida avsättningsmarknad för producerade nyttigheter Kompostjord El och fjärrvärme Återvinning ny råvara Trender, konjunktur och global utveckling Samhällsutveckling Internationellt Regionalt Ny teknik Ny service Mer samverkan Nuläge och omvärld 2 (65)

3 8 Aktuella förändringar och aktiviteter som kan påverka avfallshanteringen EU Nationell lagstiftning och vägledning Producentansvar Finansiella styrmedel Utredningar och liknande Miljöarbete och miljömål Miljömål inom EU Nationella mål och strategier Regionala mål Lagstiftning EU:s direktiv och förordningar Nationell lagstiftning Referenser...64 Nuläge och omvärld 3 (65)

4 1 Allmänt I denna bilaga beskrivs dels nuläget med avseende på lokala och regionala förutsättningar som påverkar avfallshanteringen i regionen, till exempel befolkning, avfallsslag och avfallsmängder. en orientering om samhällsutveckling styrmedel i form av mål och regler som påverkar avfallshanteringen. Kapitel två beskriver regionen och kommunerna. Kapitel tre beskriver avfallsmängder, insamling och behandling. Kapitel fyra beskriver ekonomi och avgifter. Kapitel fem beskriver större och viktigare avfallsanläggningar i regionen. Kapitel sex beskriver nuvarande och framtida avsättningsmarknad för producerade nyttigheter Kapitel sju beskriver trender och utveckling i samhället, vilket påverkar bland annat avfallsmängder och människors beteende. Kapitel åtta beskriver kortfattat aktuella förändringar, exempelvis föreslagna förändringar i lagstiftning, riktlinjer eller ekonomiska styrmedel samt pågående utredningar som kan komma att påverka avfallshanteringen. Kapitel nio beskriver miljömål inom EU samt nationella och regionala miljömål som påverkar avfallshanteringen. Eftersom de gällande nationella delmålen ska ersättas av sk etappmål så återges inte dessa i detalj. Nu gällande mål kopplade till God bebyggd miljö anges, men dessa kan komma att ändras. Kapitel tio ger en överblick över gällande lagstiftning inom EU och i Sverige. Flera av gällande nationella lagar och förordningar har initierats eller påverkats av direktiv från EU, men de anges under rubriken nationell lagstiftning eftersom genomförandet av EU-direktiv inte är identisk i de olika medlemsländerna. Beskrivningarna i denna bilaga kommer att bli inaktuella i takt med att förändringar genomförs under de år som avfallsplanen gäller. Information om gällande lagstiftning och nationella mål bör därför i första hand sökas i andra dokument än detta, men denna beskrivning kan användas som allmän orientering. Nuläge och omvärld 4 (65)

5 2 Beskrivning av regionen och kommunerna 2.1 Geografiskt läge Kommunalförbundets fem kommuner ligger i södra Gävleborgs län och norra Uppsala län. I söder gränsar regionen till Tierps och Heby kommun i Uppsala län, Sala i Västmanlands län, i väster Avesta, Hedemora och Falu kommun i Dalarnas län och i norr Söderhamns och Bollnäs kommun i Gävleborgs län. Landytan omfattar km 2, ca 1,1 % av Sveriges landyta. Gävle kommun är den största till ytan och därefter följer Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Huvudort i respektive kommun är den centralort som namngett kommunen i samtliga fall utom för Älvkarleby kommun där huvudorten är Skutskär. Huvudort i regionen är Gävle som också är residensstad i Gävleborgs län. Figur 1 Gästrike Återvinnares medlemskommuner. Nuläge och omvärld 5 (65)

6 2.2 Markanvändning Regionen består huvudsakligen av skogsbygd med kustlandskap längst i öster. Den dominerande markanvändningen är skogsbruk och i viss mån jordbruk. Kustlandskapet och området kring Storsjön inbjuder till ett rörligt friluftsliv och båtliv. Huvudsakliga jordarter i regionen är morän. Flera av kommunerna korsas av rullstensåsar med isälvssediment. Rullstensåsarna är viktiga för vattenförsörjningen i regionen. I den västra delen finns större områden med lera och finmo. Torv är vanligt förekommande. Regionen domineras av skogsmark, över 70 % av totala arean, med flera stora skogsindustrier som följd. En liten del av marken används till jordbruk. Hofors och Sandviken är de kommuner med störst andel åkermark, ca 8 %, medan övriga gästrikekommuner har en andel åkermark kring 3 %. Älvkarleby har minst andel åkermark, ca 1,5 %. I arbetet med att återföra näringsämnen till jordbruket är det just i första hand jordbruken i Gävle, Sandviken och Hofors som är aktuella. Där finns de flesta lantbruken i regionen och de ligger samtidigt relativt nära kompostanläggningen i Forsbacka vilket underlättar den logistiska hanteringen av att sprida komposten. 2.3 Folkmängd och boende Folkmängden i regionen uppgick till personer den sista december 2009, vilket är 1,7 % av Sveriges befolkning. Befolkningen är huvudsakligen koncentrerad till en centralort i respektive kommun. Tabell 1 Folkmängd 2009 och 2003 samt befolkningsprognos 2015 Kommun Folkmängd 2003 Folkmängd 2009 Folkmängd prognos 2015 Gävle Hofors Ockelbo Sandviken Älvkarleby Totalt Befolkningsmängden i Gästrike Återvinnares region har ökat de senaste fem åren. Den största ökningen står Gävle kommun för, men flertalet av de övriga kommunerna har haft en positiv utveckling. Däremot förväntas 1 Kommunal befolkningsprognos. 2 SCB befolkningsprognos. Nuläge och omvärld 6 (65)

7 den framtida befolkningsutvecklingen vara negativ för alla kommuner utom Gävle och Älvkarleby. Totalt för hela regionen förväntas antalet invånare att öka något. Boendestrukturen varierar mellan de olika kommunerna. Gävle har fler hushåll i flerbostad och Ockelbo har flest hushåll i villa. Ockelbo har också flest fritidshus i förhållande till befolkningsmängden i kommunen. Tabell 2 Hushåll i olika boendeformer Kommun Antal hushåll 2009 Andel hushåll i småhus 2009 Andel hushåll i flerbostad 2009 Gävle % 57 % Hofors % 47 % Ockelbo % 24 % Sandviken % 49 % Älvkarleby % 34 % Totalt Tabell 3 Fritidshus Kommun Fritidshus 2009 Gävle Hofors 451 Ockelbo 512 Sandviken Älvkarleby 480 Totalt SCBs statistikdatabas, Befolkningens boende, kalkylerat bostadsbestånd. 4 SCBs statistikdatabas, Befolkningens boende, taxeringsenhet fritidsbostad Nuläge och omvärld 7 (65)

8 2.4 Näringsliv Näringslivet präglas av de stora stål- och skogsindustrierna. Det avfall som uppstår vid dessa industrier utgör en dominerande andel av den totala avfallsmängden som genereras inom regionen. Dominerande industrier i respektive kommun är: Gävle Korsnäs AB, Ericsson AB 5 Sandviken Hofors Ockelbo Älvkarleby Sandvik AB Ovako Atlings maskinfabrik AB, Atlas Copco Secoroc AB Stora Enso Skutskär Pappersmassabruk De största arbetsgivarna i regionen är, förutom ovan nämnda industrier, även kommunerna, landstinget, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle. 5 Ericsson ABs verksamhet i Gävle avvecklas under Nuläge och omvärld 8 (65)

9 3 Avfallsmängder, insamling och behandling 3.1 Avfallsmängder översikt Gästrike Återvinnare följer och kontrollerar mängderna av avfall som faller under det kommunala ansvaret. Utöver det finns ofta uppgifter om mängder av det avfall som faller under producentansvaret men ibland med något sämre regional upplösning. Däremot finns det inte någon samlad bild av mängden avfall som uppstår i verksamheter. Uppgifter om de mängderna finns endast hos de enskilda verksamhetsutövarna. Totala mängder samt behandling Under de senaste åren har andelen biologiskt behandlat hushållsavfall i regionen ökat, se figur 2. Det är framför allt en övergång från förbränning, till biologisk behandling som har skett. Under denna tid har en omställning skett så att alla hushåll har möjlighet att lämna sitt matavfall till centralkompostering. I regionen har andelen farligt avfall som behandlas och avfall som går till deponi legat relativt still under de senaste åren. 100% 80% 60% 40% Annan behandling, t ex farligt avfall Förbränning med energiutvinning Biologisk behandling Materialåtervinning Deponering 20% 0% Figur 2 Fördelning av behandlade mängder hushållsavfall i Gästrikeregionen. I figuren ovan finns inte verksamhetsavfallet med. Någon skattning av mängderna verksamhetsavfall som uppkommer och hur de behandlats har inte gjorts i denna sammanställning. Nuläge och omvärld 9 (65)

10 Kärl- och säckavfall Avfallsmängder som omfattas av kommunalt renhållningsansvar I kärl- och säckavfallet räknas det avfall som samlas in via de gröna och bruna kärlen. Som grovavfall räknas rent trä, brännbart grovavfall, trädgårdsavfall, metallskrot, fyllnadsmassor och ej återvinningsbart avfall. Här redovisas också det farliga avfall som utgörs av impregnerat trä, asbest och småkemikalier som samlas in via återvinningscentralerna och den rullande miljöstationen. Det farliga avfallet som omfattas av producentansvar redovisas i nästa avsnitt. Tabell 4. Insamlade och behandlade mängder av hushållsavfall i Gästrikeregionen 2009 (ton) Biologisk behandling Materialåtervinning Förbränning Deponering Annan behandling Totalt Grovavfall Latrin Slam från enskilda avlopp Slam från fettavskiljare Farligt avfall totalt, varav: - impregnerat trä asbest 32 - småkemikalier Summa Sedan 2004 kan man se en årlig minskning av insamlade mängder av hushållens kärl- och säckavfall. Den totala minskningen är 6 %, eller ca ton. Vad gäller grovavfallet kan man se motsatt utveckling. Där har mängderna av brännbart och ej återvinningsbart grovavfall ökat med närmare en femtedel de senaste åren. För övrigt grovavfall är ökningen inte lika stor. Den totala mängden avfall som har samlats in under de fem senaste åren har ökat, se figur 3. Nuläge och omvärld 10 (65)

11 Tusental ton Deponering Förbränning med energiutvinning Biologisk behandling Materialåtervinning Elavfall Farligt avfall Figur 3 Mängder avfall till olika behandlingar i Gästrikeregionen. Den mängd avfall som går till biologisk behandling har ökat under de senaste åren medan mängderna som går till förbränning har minskat. Där är det utsorteringen av matavfallet som genomförts i regionen som mest bidragit till den förändringen. Jämfört med Sverige som helhet, se figur 4, så har förbränningen i regionen minskat mer, medan deponeringen i landet i stort har minskat mer än i vår region. Däremot var redan från början mängden som kördes till deponi jämförelsevis låg här. Under 2009 skedde en kraftig minskning av mängden avfall i landet, vilket anses bero på lågkonjunkturen som inträffade under året. Minskad förbränning, deponering och materialåtervinning skedde. I Gästrikeregionen minskade också förbränningen och deponeringen men totalt sett ökade avfallsmängden något. Nuläge och omvärld 11 (65)

12 Tusental ton Deponering Biologisk behandling Elavfall Förbränning med energiutvinning Materialåtervinning Farligt avfall Figur 4 Mängder avfall till olika behandlingar totalt i Sverige 6. Avfallsmängder som omfattas av producentansvar Flera slags avfall omfattas av producentansvar. Flera av dessa avfall samlas in via återvinningscentralerna, som bilbatterier, kylar och frysar, vitvaror. Andra, som förpackningar, samlas huvudsakligen in via återvinningsstationerna. Uppgifterna om insamlade mängder kommer från materialbolagen som ansvarar för insamlingen. 6 Avfall Sverige, Svensk Avfallshantering Nuläge och omvärld 12 (65)

13 Tabell 5. Insamlade och behandlade mängder av avfall med producentansvar i Gästrikeregionen 2009 (ton) Förpackningar samt tidningar, varav Materialåtervinning Förbränning Deponering Totalt glasförpackningar pappersförpackningar metallförpackningar plastförpackningar tidningar Blybatterier varav insamlat ÅVC okänt 65 okänt 30 okänt 95 Småbatterier Bilar Däck Elektronik och elavfall varav: ingen statistik ingen statistik kyl/frys vitvaror div elektronik - varav insamlat ÅVC - raka lysrör - varav insamlat ÅVC - lågenergilampor - varav insamlat ÅVC - glödlampor - varav insamlat ÅVC Summa Nuläge och omvärld 13 (65)

14 3.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar Kärl- och säckavfall Definition Kärl- och säckavfall är det som hushåll och verksamheter lämnar i soppåsar, sopkärl och sopsäckar. Det är till exempel städsopor, dammsugarpåsar, trasiga föremål från hushåll som ryms i soppåsen med mera. Matavfall samt annat komposterbart material uppkommer i hushåll och verksamheter. Matavfall från verksamheter är till exempel avfall från fikarum, personalmatsalar och restauranger. Avfallet kan bestå av matavfall men även servetter, hushållspapper, glasspinnar, trädgårdsavfall (i mån av plats i kärlet), kaffesump, tepåsar mm. Sortering Hushållen kan välja mellan tre abonnemang för sina hushållssopor beroende på hur man väljer att hantera sitt matavfall: Centralkompost. Hushållet lägger sitt matavfall i särskilda papperspåsar och sina brännbara hushållssopor i en vanlig soppåse. Hemkompost. Hushållet själv komposterar sitt matavfall i egen kompost, och lägger sina brännbara hushållssopor i en vanlig soppåse. Blandade hushållssopor. Hushållet lägger matavfall och andra hushållssopor i samma soppåse. Man kan alltså välja om man vill sortera sitt matavfall eller inte. Den som väljer att hemkompostera betalar den lägsta avgiften och den som väljer att inte sortera sitt matavfall alls får en betydligt högre avgift. Sina tidningar och förpackningar ska hushållen lämna till återvinning oavsett vilket abonnemang man har valt. Farligt avfall ska hushållen lämna till en bemannad återvinningscentral. Insamling Kärl- och säckavfall hämtas i kärl, säckar, containrar och komprimatorer. Kärl- och säckavfall hämtas antingen genom Gästrike Återvinnares egen transportorganisation (södra Gävle, Älvkarleby, Hofors samt större delen av Sandvikens kommun, år 2010) eller genom entreprenör som förbundet anlitat (Ockelbo, norra Gävle samt en liten del av Sandvikens kommun, år 2010). Nuläge och omvärld 14 (65)

15 Kärl- och säckavfall hämtas normalt varannan vecka vid villor och varannan vecka eller varje vecka i flerfamiljshus. Matavfall från villor, flerbostadshus och de flesta verksamheter hämtas i bruna kärl. Vid ett fåtal verksamheter hämtas matavfall i komprimator. Behandling Kärl- och säckavfall körs av sopbilarna till Forsbacka avfallsanläggning, där det omlastas och sedan transporteras vidare till förbränning i Sundsvall och Borlänge. Denna hantering sköts helt av entreprenörer: Gästrike Avfallshantering AB som sköter omlastningen och Sundsvall Energi respektive Borlänge Energi som sköter förbränningen. Det matavfall som hushåll och verksamheter sorterat körs av sopbilarna till Forsbacka, där det komposteras i en sluten komposteringsanläggning. Komposteringen utförs av en entreprenör, Neova. Mängder Mängden säck och kärlavfall till brännbart som samlades i under 2009 var ton. Mängden komposterbart uppgick till ton. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i avfallshanteringen: Nedskräpning, till exempel att hushållssopor otillåtet lämnas vid återvinningsstationer. Hämtning vid fritidshus behöver ses över eftersom de har lite andra krav än vanliga villaägare. Fritidshus används bara under del av året och permanenta kärlplaceringar går inte alltid att få till. Det är inte alltid fritidshusägaren finns på plats då hämtning ska ske. Framkomligheten till fritidshusen är oftast sämre vilket ställer ökade krav på fordonen eller att alternativa hämtningsplatser arrangeras. Viktbaserad taxa är en utredningsfråga för framtiden. Fördelen med viktbaserad taxa är att alla betalar för den mängd man slänger. Nackdelar kan vara risk för dumpning av avfall för att få lägre avgift. Det finns ett antal fritidshus som saknar abonnemang och som därmed måste ses över. Bedömningsgrunden för när en fastighet ska ha ett abonnemang behöver ses över. Hus i väldigt dåligt skick som inte nyttjas kanske inte ska behöva ha abonnemang. I vissa områden är det dålig sorteringskvalitet och låg utsorterad mängd av komposterbart. Butiker sorterar inte ut matavfall på bred front. Nuläge och omvärld 15 (65)

16 Fritidshus sorterar i dagsläget inte ut komposterbart avfall. Mängden är sannolikt liten. Finns det behov av att styra över till hemkompostering eller centralkompostering för fritidshusen? Fastfrysning av påsar i kompostkärl vintertid samt lukt- och flugproblem sommartid. Grovavfall (inklusive trädgårdsavfall) Definition Grovavfall är skrymmande avfall som uppkommer i hushåll, till exempel kasserade möbler, cyklar och madrasser. Insamling Grovavfall samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler dit hushållen åker och lämnas sitt sorterade grovavfall. Det finns tretton återvinningscentraler i Gästrike Återvinnares område. Grovavfall kan även hämtas vid fastighet efter beställning och då mot avgift för transport och sortering. Det går också att hyra en container för grovavfall. Trädgårdsavfall från hushåll samlas in via återvinningscentraler. Det går också att hyra en container. Större fastighetsägare har på vissa håll grovsophämtning vid sina egna fastigheter. Vissa bostadsrättsföreningar och liknande abonnerar på container för grovavfall. Det är också vanligt att hushåll hyr tillfälliga containrar för grovavfall. Behandling Trädgårdsavfall komposteras till största delen i Forsbacka av Neova, och till en mindre del av Gästrike Avfallshantering. Rent trä går antingen direkt till Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes för förbränning, eller så körs det till Forsbacka avfallsanläggning där Gävle Energi har en entreprenör som flisar materialet innan det går vidare till förbränning vid Johannes kraftvärmeverk. Metallskrot skickas delvis till Stena Recycling, där materialet sorteras och skickas till fragmenteringsanläggning i Hallstahammar för att därefter bli ny råvara till järnverken och stålindustrin. Delar av metallskrotet går till Forsbacka avfallsanläggning där det sorteras och sedan säljs vidare på den så kallade spotmarknaden för vidare leverans till industrin. Fyllnadsmassor går till Forsbacka avfallsanläggning där det används som konstruktionsmassor till vägar, planer och vallar inom området. En del lagras även för att användas som sluttäckningsmaterial för deponi. Nuläge och omvärld 16 (65)

17 Brännbart grovavfall går till Forsbacka avfallsanläggning där det omlastas för vidare transport till förbränningsanläggningarna i Sundsvall och Borlänge. Icke återvinningsbart material, såsom isolering, gips, fönsterglas, deponeras på Forsbacka avfallsanläggning. Mängder Totalt samlades ton grovavfall in under Den största andelen viktmässigt bestod av trä, 30 %. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av grovavfall: Tillgänglighet, till exempel för dem som inte har bil. Grovsopshantering i flerbostadshus. Dumpning av grovavfall vid återvinningsstationer och i naturen är ett problem, liksom dumpning av trädgårdsavfall i naturen. Belastningen på återvinningscentraler är stor under högsäsong, och det blir långa köer. Latrin Definition Latrin uppkommer i de hushåll, främst fritidshus, som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet eller har en egen enskild avloppsanläggning. Insamling Latrin hämtas i speciella latrintunnor som ingår i abonnemanget för latrinhämtning. Latrintunnorna ställs ut till hämtningsdagen. Latrin från fritidshus hämtas varannan vecka under sommarperioden från mitten av maj till mitten av september. Fritidshusen kan ha abonnemang för hämtning vid den egna fastigheten eller för hämtning på en gemensam uppsamlingsplats. Latrin hämtas från ett fåtal permanentbostäder året runt. En del fritidshusägare komposterar sin latrin i egen latrinkompost. Behandling Latrin komposteras i Forsbacka av Gästrike Avfallshantering AB. Komposterat latrin används som anläggningsjord på Forsbacka avfallsanläggning. Nuläge och omvärld 17 (65)

18 Mängder Under 2008 samlades det in 77 ton latrin. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av latrin: Logistiken behöver ses över, i dagsläget är det mycket onödig körning och hämtning längs vägar i dåligt skick Det finns friåkare som lämnar latrintunnor som de inte betalt för hos Gästrike Återvinnare som vi måste komma till rätta med. Latrinkompostering på egen fastighet, regler behöver ses över. Det saknas mottagningsanordningar för latrin från fritidsbåtar. Slam från enskilda avlopp Definition Slam från enskilda avlopp uppkommer i de hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet utan har en egen enskild avloppsanläggning. Insamling Tömningen av slam från enskilda avloppsanläggningar sker till största delen under perioden mars till november. Den utförs av en entreprenör (Sita 2010). Tömning sker med konventionella slamtömningsfordon. Behandling Slam från enskilda avlopp i Ockelbo och Hofors tas emot vid reningsverken i dessa kommuner. Slammet från reningsverken komposteras sedan på Forsbacka avfallsanläggning. Slam från enskilda avlopp i Gävle, Sandviken och Älvkarleby körs till Forsbacka avfallsanläggning där det avvattnas och komposteras. Det komposterade slammet används som anläggningsjord på Forsbacka avfallsanläggning. Urin från enskilda avlopp Idag sker ingen separat insamling av urin i regionen. Det finns ett behov att bevaka denna fråga eftersom frågan bedöms som viktigt för att hjälpa regionen att nå de nationella målen för återföring av fosfor till produktiv mark och åkermark. Däremot är den potentiella mängden fosfor från enskilda avlopp för liten för att regionen som helhet skall nå de nationella målen. VA:s andel av den potentiella fosforresursen är större. Viktig Nuläge och omvärld 18 (65)

19 fråga blir därför hur renheten på slam från kommunala VA skall kunna återföras i större mängder för att målen ska kunna nås. Mängder Under 2009 samlades det in ton slam. Problem och framtida behov Det har identifierats ett par problem och behov av förändringar i hanteringen av slam: Urinseparering kan bli aktuellt i framtiden, och då behöver mottagande och hantering av urin ordnas. Möjlighet till återföring av urin till produktiv mark behöver undersökas. Ökat antal installationer av minireningsverk. Många olika modeller ställer ökade krav på kunskaper om hur tömning ska utföras korrekt. Det finns ett behov att få kunderna att lämna information om tömningsförfaranden innan minireningsverk installeras. Annars finns det en risk att det installeras minireningsverk som ska tömmas på ett sådant sätt (t.ex. avvattningsbil) som idag inte är möjligt i denna region. Latrin och slam från evenemang, campingplatser mm Definition Latrin från husvagnar och husbilar som töms i utslagsbackar på exempelvis campingar. Slam från portabla toaletter som ställs upp under särskilda evenemang. Insamling Gästrike Återvinnare sköter i nuläget ingen insamling från evenemang, campingplatser och liknande. Förbundet behöver se över om det kan anses innefattas i det kommunala ansvaret. Behandling Behandlingen av den här typen av avfall är densamma som övrig hantering av latrin och slam från fritidshus. Mängder Okänt i dagsläget. Problem och framtida behov Ansvarsfrågan behöver redas ut. Nuläge och omvärld 19 (65)

20 Slam från fettavskiljare samt frityroljor mm Definition Slam från fettavskiljare samt frityroljor och matfetter uppkommer i storkök, dagis, restauranger, matsalar, matbutiker med matberedning och liknande. Insamling Fettavskiljare ska tömmas enligt vad som anges i gällande standard (som år 2010 är SS-EN 1825), så ofta att den alltid fyller avsedd funktion och att inga olägenheter uppstår, eller enligt beslut från VA-huvudmannen.. Fettavskiljare töms enligt ett schema. Tömning av slam från fettavskiljare utförs av en entreprenör (Sita 2010). Verksamheter som ger upphov till frityroljor och andra matfetter ska ha avtal för hämtning av avfallet med någon av förbundets entreprenörer. Entreprenörerna tillhandahållet uppsamlingskärl och hämtar dessa. Entreprenörer 2010 är Svensk Fettåtervinning samt Sveprol Fettförädling. Behandling Slammet från fettavskiljare körs till Forsbacka avfallsanläggning där det avvattnas och komposteras. Frityroljor och andra matfetter transporteras till reningsanläggning i Norrköping. Vatten, sot, matrester och andra föroreningar avlägsnas. Den renade produkten används som råvara inom kemisk/teknisk processindustri för att framställa tvål- och tvättprodukter, stearin mm. Mängder Under 2008 samlades det in ton fett från fettavskiljare. Dessutom samlades det in 78 ton frityrfett för återvinning från restauranger och storkök i regionen. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av fettavskiljare: Befintliga fettavskiljare är ofta för små. Många fettavskiljare töms för sällan för att de ska skilja av fett tillräckligt väl, vilket leder till att fett kommer ut i spillvattennätet. Rutiner behöver förbättras i bygglovsprocessen för att säkerställa att de fettavskiljare som installeras blir rätt dimensionerade. Nyttjanderättshavarnas och fastighetsägarnas egenkontroll över sina fettavskiljare är i princip obefintlig. Nyttjanderättshavare och fastighetsägare genomför inte funktionskontroller av sina fettavskiljare. Nuläge och omvärld 20 (65)

21 Oklara ansvarsförhållanden mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Gästrike Vatten och Sandviken Energi behöver avsätta mer resurser än idag för tillsyn, handläggning och uppföljning av frågor om fettavskiljare. Farligt avfall från hushåll Definition Farligt avfall uppkommer i de flesta hushåll i större eller mindre omfattning. Det är till exempel kemikalier, batterier, lampor och elavfall. Insamling Kemikalier från hushåll samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler. Kemikalier samlas också in via den rullande miljöstationen som en gång per år besöker ett trettiotal platser i Gästrike Återvinnares område. Asbest och impregnerat trä samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler. Insamling och behandling av batterier, lampor och elavfall beskrivs under avsnitt Avfall som omfattas av producentansvar i denna bilaga. Behandling Kemikalier från hushåll behandlas via en entreprenör (DAKA 2010) som levererar avfallet till olika behandlingsanläggningar för farligt avfall. Asbest skickas till Forsbacka avfallsanläggning där det deponeras i separata celler, skiljt från övrigt avfall. Impregnerat trä går även det till Forsbacka där det krossas och sedan skickas vidare till godkänd anläggning för förbränning. I dagsläget är det Sakabs anläggning i Kumla samt Vattenfall Värme i Uppsala. Mängder Totalt samlades det in ton farligt avfall, varav 64 % bestod av impregnerat trä. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av farligt avfall: Tillgängligheten att lämna sitt farliga avfall. Kunskapen hos hushållen om hur man hanterar sitt farliga avfall behöver förbättras. Nuläge och omvärld 21 (65)

22 Kunskapen hos mindre verksamhetsutövare behöver förbättras. Avfall från fartyg i hamn Definition Avfall från fritidsbåtar utgör hushållsavfall och omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten. Avfallen kan vara hushållsavfall, toalettavfall, olja och farligt avfall. Även fartyg som inte är fritidsbåtar, t ex fiskebåtar och lastfartyg, kan generera avfall som är med hushållsavfall jämförligt. Insamling Sjöfartsverket reglerar i sina föreskrifter vilka mottagningsanordningar som ska finnas i hamnar och kraven riktar sig till den som bedriver hamnverksamheten. Berörda avfallsslag regleras i avfallsförordningen. Det gäller oljeavfall, fast avfall, toalettavfall och rester av andra skadliga ämnen som ska transporteras bort genom kommunens försorg. Insamling och sortering av avfall följer samma principer som i övrigt regleras av den lokala renhållningsordningen och övrig lagstiftning. Behandling Det sorterade avfallet omhändertas och behandlas som övrigt insamlat hushållsavfall. Mängder Oklart vilka mängder som hanteras från hamnar idag. Problem och framtida behov Det har identifierats ett par problem och behov av förändringar i hanteringen av avfall från fartyg: Ansvarsfördelningen behöver klargöras. Efterlevnad av den lagstiftning som finns. Hantering av matavfall från utlandet och regler kring behandling av det behöver undersökas. Hundlatrin och avfall från allmänna papperskorgar Definition Kommunernas har som markägare ansvar för renhållningen på allmänna gator, torg och parker. Som ett led i detta ordnar kommunen insamling av avfall i allmänna papperskorgar och hundlatrintunnor. Avfallet är jämförligt med hushållsavfall och kommunen är därmed ansvarigt för bortforslandet av detta avfall. Nuläge och omvärld 22 (65)

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet... 5 3 Hushållsavfall

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun BESTÄMMELSER Gäller fr 2012-10-01 56.4.3 Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun Rev 2012-05-31 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSHANTERING... 3 3 LAGAR OCH REGLER... 8

Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSHANTERING... 3 3 LAGAR OCH REGLER... 8 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSHANTERING... 3 2.1 NATIONELLA MÅL OCH STRATEGIER... 3 2.1.1 Agenda 21 3 2.1.2 Sexton nationella miljökvalitetsmål 4 2.1.3

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2006-12-18, 132 Förord I miljöbalken och avfallsförordningen fastslås att varje kommun skall besluta om en renhållningsordning som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3 (17 )

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3 (17 ) Renhållningsordning för Kristianstads kommun Avfallsplan Nulägesbeskrivning Sida 2 (17 ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 5 2. BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 5 2.1 Geografi och folkmängd... 5 2.2 Näringsliv...

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer