Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Nuläge och omvärld"

Transkript

1 Bilaga 2 Nuläge och omvärld

2 Innehåll 1 Allmänt Beskrivning av regionen och kommunerna Geografiskt läge Markanvändning Folkmängd och boende Näringsliv Avfallsmängder, insamling och behandling Avfallsmängder översikt Avfall som omfattas av kommunalt ansvar Avfall som omfattas av producentansvar Avfall från kommunala verksamheter Övrigt avfall från industrier och verksamheter Ekonomi Förr och nu Principer och övergripande mål inom avfallsekonomin Ekonomiska styrmedel för att nå målen Avfallstaxan i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Anläggningar för hantering av avfall från Gästrike Återvinnares region Översiktlig beskrivning Nuvarande och framtida avsättningsmarknad för producerade nyttigheter Kompostjord El och fjärrvärme Återvinning ny råvara Trender, konjunktur och global utveckling Samhällsutveckling Internationellt Regionalt Ny teknik Ny service Mer samverkan Nuläge och omvärld 2 (65)

3 8 Aktuella förändringar och aktiviteter som kan påverka avfallshanteringen EU Nationell lagstiftning och vägledning Producentansvar Finansiella styrmedel Utredningar och liknande Miljöarbete och miljömål Miljömål inom EU Nationella mål och strategier Regionala mål Lagstiftning EU:s direktiv och förordningar Nationell lagstiftning Referenser...64 Nuläge och omvärld 3 (65)

4 1 Allmänt I denna bilaga beskrivs dels nuläget med avseende på lokala och regionala förutsättningar som påverkar avfallshanteringen i regionen, till exempel befolkning, avfallsslag och avfallsmängder. en orientering om samhällsutveckling styrmedel i form av mål och regler som påverkar avfallshanteringen. Kapitel två beskriver regionen och kommunerna. Kapitel tre beskriver avfallsmängder, insamling och behandling. Kapitel fyra beskriver ekonomi och avgifter. Kapitel fem beskriver större och viktigare avfallsanläggningar i regionen. Kapitel sex beskriver nuvarande och framtida avsättningsmarknad för producerade nyttigheter Kapitel sju beskriver trender och utveckling i samhället, vilket påverkar bland annat avfallsmängder och människors beteende. Kapitel åtta beskriver kortfattat aktuella förändringar, exempelvis föreslagna förändringar i lagstiftning, riktlinjer eller ekonomiska styrmedel samt pågående utredningar som kan komma att påverka avfallshanteringen. Kapitel nio beskriver miljömål inom EU samt nationella och regionala miljömål som påverkar avfallshanteringen. Eftersom de gällande nationella delmålen ska ersättas av sk etappmål så återges inte dessa i detalj. Nu gällande mål kopplade till God bebyggd miljö anges, men dessa kan komma att ändras. Kapitel tio ger en överblick över gällande lagstiftning inom EU och i Sverige. Flera av gällande nationella lagar och förordningar har initierats eller påverkats av direktiv från EU, men de anges under rubriken nationell lagstiftning eftersom genomförandet av EU-direktiv inte är identisk i de olika medlemsländerna. Beskrivningarna i denna bilaga kommer att bli inaktuella i takt med att förändringar genomförs under de år som avfallsplanen gäller. Information om gällande lagstiftning och nationella mål bör därför i första hand sökas i andra dokument än detta, men denna beskrivning kan användas som allmän orientering. Nuläge och omvärld 4 (65)

5 2 Beskrivning av regionen och kommunerna 2.1 Geografiskt läge Kommunalförbundets fem kommuner ligger i södra Gävleborgs län och norra Uppsala län. I söder gränsar regionen till Tierps och Heby kommun i Uppsala län, Sala i Västmanlands län, i väster Avesta, Hedemora och Falu kommun i Dalarnas län och i norr Söderhamns och Bollnäs kommun i Gävleborgs län. Landytan omfattar km 2, ca 1,1 % av Sveriges landyta. Gävle kommun är den största till ytan och därefter följer Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Huvudort i respektive kommun är den centralort som namngett kommunen i samtliga fall utom för Älvkarleby kommun där huvudorten är Skutskär. Huvudort i regionen är Gävle som också är residensstad i Gävleborgs län. Figur 1 Gästrike Återvinnares medlemskommuner. Nuläge och omvärld 5 (65)

6 2.2 Markanvändning Regionen består huvudsakligen av skogsbygd med kustlandskap längst i öster. Den dominerande markanvändningen är skogsbruk och i viss mån jordbruk. Kustlandskapet och området kring Storsjön inbjuder till ett rörligt friluftsliv och båtliv. Huvudsakliga jordarter i regionen är morän. Flera av kommunerna korsas av rullstensåsar med isälvssediment. Rullstensåsarna är viktiga för vattenförsörjningen i regionen. I den västra delen finns större områden med lera och finmo. Torv är vanligt förekommande. Regionen domineras av skogsmark, över 70 % av totala arean, med flera stora skogsindustrier som följd. En liten del av marken används till jordbruk. Hofors och Sandviken är de kommuner med störst andel åkermark, ca 8 %, medan övriga gästrikekommuner har en andel åkermark kring 3 %. Älvkarleby har minst andel åkermark, ca 1,5 %. I arbetet med att återföra näringsämnen till jordbruket är det just i första hand jordbruken i Gävle, Sandviken och Hofors som är aktuella. Där finns de flesta lantbruken i regionen och de ligger samtidigt relativt nära kompostanläggningen i Forsbacka vilket underlättar den logistiska hanteringen av att sprida komposten. 2.3 Folkmängd och boende Folkmängden i regionen uppgick till personer den sista december 2009, vilket är 1,7 % av Sveriges befolkning. Befolkningen är huvudsakligen koncentrerad till en centralort i respektive kommun. Tabell 1 Folkmängd 2009 och 2003 samt befolkningsprognos 2015 Kommun Folkmängd 2003 Folkmängd 2009 Folkmängd prognos 2015 Gävle Hofors Ockelbo Sandviken Älvkarleby Totalt Befolkningsmängden i Gästrike Återvinnares region har ökat de senaste fem åren. Den största ökningen står Gävle kommun för, men flertalet av de övriga kommunerna har haft en positiv utveckling. Däremot förväntas 1 Kommunal befolkningsprognos. 2 SCB befolkningsprognos. Nuläge och omvärld 6 (65)

7 den framtida befolkningsutvecklingen vara negativ för alla kommuner utom Gävle och Älvkarleby. Totalt för hela regionen förväntas antalet invånare att öka något. Boendestrukturen varierar mellan de olika kommunerna. Gävle har fler hushåll i flerbostad och Ockelbo har flest hushåll i villa. Ockelbo har också flest fritidshus i förhållande till befolkningsmängden i kommunen. Tabell 2 Hushåll i olika boendeformer Kommun Antal hushåll 2009 Andel hushåll i småhus 2009 Andel hushåll i flerbostad 2009 Gävle % 57 % Hofors % 47 % Ockelbo % 24 % Sandviken % 49 % Älvkarleby % 34 % Totalt Tabell 3 Fritidshus Kommun Fritidshus 2009 Gävle Hofors 451 Ockelbo 512 Sandviken Älvkarleby 480 Totalt SCBs statistikdatabas, Befolkningens boende, kalkylerat bostadsbestånd. 4 SCBs statistikdatabas, Befolkningens boende, taxeringsenhet fritidsbostad Nuläge och omvärld 7 (65)

8 2.4 Näringsliv Näringslivet präglas av de stora stål- och skogsindustrierna. Det avfall som uppstår vid dessa industrier utgör en dominerande andel av den totala avfallsmängden som genereras inom regionen. Dominerande industrier i respektive kommun är: Gävle Korsnäs AB, Ericsson AB 5 Sandviken Hofors Ockelbo Älvkarleby Sandvik AB Ovako Atlings maskinfabrik AB, Atlas Copco Secoroc AB Stora Enso Skutskär Pappersmassabruk De största arbetsgivarna i regionen är, förutom ovan nämnda industrier, även kommunerna, landstinget, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle. 5 Ericsson ABs verksamhet i Gävle avvecklas under Nuläge och omvärld 8 (65)

9 3 Avfallsmängder, insamling och behandling 3.1 Avfallsmängder översikt Gästrike Återvinnare följer och kontrollerar mängderna av avfall som faller under det kommunala ansvaret. Utöver det finns ofta uppgifter om mängder av det avfall som faller under producentansvaret men ibland med något sämre regional upplösning. Däremot finns det inte någon samlad bild av mängden avfall som uppstår i verksamheter. Uppgifter om de mängderna finns endast hos de enskilda verksamhetsutövarna. Totala mängder samt behandling Under de senaste åren har andelen biologiskt behandlat hushållsavfall i regionen ökat, se figur 2. Det är framför allt en övergång från förbränning, till biologisk behandling som har skett. Under denna tid har en omställning skett så att alla hushåll har möjlighet att lämna sitt matavfall till centralkompostering. I regionen har andelen farligt avfall som behandlas och avfall som går till deponi legat relativt still under de senaste åren. 100% 80% 60% 40% Annan behandling, t ex farligt avfall Förbränning med energiutvinning Biologisk behandling Materialåtervinning Deponering 20% 0% Figur 2 Fördelning av behandlade mängder hushållsavfall i Gästrikeregionen. I figuren ovan finns inte verksamhetsavfallet med. Någon skattning av mängderna verksamhetsavfall som uppkommer och hur de behandlats har inte gjorts i denna sammanställning. Nuläge och omvärld 9 (65)

10 Kärl- och säckavfall Avfallsmängder som omfattas av kommunalt renhållningsansvar I kärl- och säckavfallet räknas det avfall som samlas in via de gröna och bruna kärlen. Som grovavfall räknas rent trä, brännbart grovavfall, trädgårdsavfall, metallskrot, fyllnadsmassor och ej återvinningsbart avfall. Här redovisas också det farliga avfall som utgörs av impregnerat trä, asbest och småkemikalier som samlas in via återvinningscentralerna och den rullande miljöstationen. Det farliga avfallet som omfattas av producentansvar redovisas i nästa avsnitt. Tabell 4. Insamlade och behandlade mängder av hushållsavfall i Gästrikeregionen 2009 (ton) Biologisk behandling Materialåtervinning Förbränning Deponering Annan behandling Totalt Grovavfall Latrin Slam från enskilda avlopp Slam från fettavskiljare Farligt avfall totalt, varav: - impregnerat trä asbest 32 - småkemikalier Summa Sedan 2004 kan man se en årlig minskning av insamlade mängder av hushållens kärl- och säckavfall. Den totala minskningen är 6 %, eller ca ton. Vad gäller grovavfallet kan man se motsatt utveckling. Där har mängderna av brännbart och ej återvinningsbart grovavfall ökat med närmare en femtedel de senaste åren. För övrigt grovavfall är ökningen inte lika stor. Den totala mängden avfall som har samlats in under de fem senaste åren har ökat, se figur 3. Nuläge och omvärld 10 (65)

11 Tusental ton Deponering Förbränning med energiutvinning Biologisk behandling Materialåtervinning Elavfall Farligt avfall Figur 3 Mängder avfall till olika behandlingar i Gästrikeregionen. Den mängd avfall som går till biologisk behandling har ökat under de senaste åren medan mängderna som går till förbränning har minskat. Där är det utsorteringen av matavfallet som genomförts i regionen som mest bidragit till den förändringen. Jämfört med Sverige som helhet, se figur 4, så har förbränningen i regionen minskat mer, medan deponeringen i landet i stort har minskat mer än i vår region. Däremot var redan från början mängden som kördes till deponi jämförelsevis låg här. Under 2009 skedde en kraftig minskning av mängden avfall i landet, vilket anses bero på lågkonjunkturen som inträffade under året. Minskad förbränning, deponering och materialåtervinning skedde. I Gästrikeregionen minskade också förbränningen och deponeringen men totalt sett ökade avfallsmängden något. Nuläge och omvärld 11 (65)

12 Tusental ton Deponering Biologisk behandling Elavfall Förbränning med energiutvinning Materialåtervinning Farligt avfall Figur 4 Mängder avfall till olika behandlingar totalt i Sverige 6. Avfallsmängder som omfattas av producentansvar Flera slags avfall omfattas av producentansvar. Flera av dessa avfall samlas in via återvinningscentralerna, som bilbatterier, kylar och frysar, vitvaror. Andra, som förpackningar, samlas huvudsakligen in via återvinningsstationerna. Uppgifterna om insamlade mängder kommer från materialbolagen som ansvarar för insamlingen. 6 Avfall Sverige, Svensk Avfallshantering Nuläge och omvärld 12 (65)

13 Tabell 5. Insamlade och behandlade mängder av avfall med producentansvar i Gästrikeregionen 2009 (ton) Förpackningar samt tidningar, varav Materialåtervinning Förbränning Deponering Totalt glasförpackningar pappersförpackningar metallförpackningar plastförpackningar tidningar Blybatterier varav insamlat ÅVC okänt 65 okänt 30 okänt 95 Småbatterier Bilar Däck Elektronik och elavfall varav: ingen statistik ingen statistik kyl/frys vitvaror div elektronik - varav insamlat ÅVC - raka lysrör - varav insamlat ÅVC - lågenergilampor - varav insamlat ÅVC - glödlampor - varav insamlat ÅVC Summa Nuläge och omvärld 13 (65)

14 3.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar Kärl- och säckavfall Definition Kärl- och säckavfall är det som hushåll och verksamheter lämnar i soppåsar, sopkärl och sopsäckar. Det är till exempel städsopor, dammsugarpåsar, trasiga föremål från hushåll som ryms i soppåsen med mera. Matavfall samt annat komposterbart material uppkommer i hushåll och verksamheter. Matavfall från verksamheter är till exempel avfall från fikarum, personalmatsalar och restauranger. Avfallet kan bestå av matavfall men även servetter, hushållspapper, glasspinnar, trädgårdsavfall (i mån av plats i kärlet), kaffesump, tepåsar mm. Sortering Hushållen kan välja mellan tre abonnemang för sina hushållssopor beroende på hur man väljer att hantera sitt matavfall: Centralkompost. Hushållet lägger sitt matavfall i särskilda papperspåsar och sina brännbara hushållssopor i en vanlig soppåse. Hemkompost. Hushållet själv komposterar sitt matavfall i egen kompost, och lägger sina brännbara hushållssopor i en vanlig soppåse. Blandade hushållssopor. Hushållet lägger matavfall och andra hushållssopor i samma soppåse. Man kan alltså välja om man vill sortera sitt matavfall eller inte. Den som väljer att hemkompostera betalar den lägsta avgiften och den som väljer att inte sortera sitt matavfall alls får en betydligt högre avgift. Sina tidningar och förpackningar ska hushållen lämna till återvinning oavsett vilket abonnemang man har valt. Farligt avfall ska hushållen lämna till en bemannad återvinningscentral. Insamling Kärl- och säckavfall hämtas i kärl, säckar, containrar och komprimatorer. Kärl- och säckavfall hämtas antingen genom Gästrike Återvinnares egen transportorganisation (södra Gävle, Älvkarleby, Hofors samt större delen av Sandvikens kommun, år 2010) eller genom entreprenör som förbundet anlitat (Ockelbo, norra Gävle samt en liten del av Sandvikens kommun, år 2010). Nuläge och omvärld 14 (65)

15 Kärl- och säckavfall hämtas normalt varannan vecka vid villor och varannan vecka eller varje vecka i flerfamiljshus. Matavfall från villor, flerbostadshus och de flesta verksamheter hämtas i bruna kärl. Vid ett fåtal verksamheter hämtas matavfall i komprimator. Behandling Kärl- och säckavfall körs av sopbilarna till Forsbacka avfallsanläggning, där det omlastas och sedan transporteras vidare till förbränning i Sundsvall och Borlänge. Denna hantering sköts helt av entreprenörer: Gästrike Avfallshantering AB som sköter omlastningen och Sundsvall Energi respektive Borlänge Energi som sköter förbränningen. Det matavfall som hushåll och verksamheter sorterat körs av sopbilarna till Forsbacka, där det komposteras i en sluten komposteringsanläggning. Komposteringen utförs av en entreprenör, Neova. Mängder Mängden säck och kärlavfall till brännbart som samlades i under 2009 var ton. Mängden komposterbart uppgick till ton. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i avfallshanteringen: Nedskräpning, till exempel att hushållssopor otillåtet lämnas vid återvinningsstationer. Hämtning vid fritidshus behöver ses över eftersom de har lite andra krav än vanliga villaägare. Fritidshus används bara under del av året och permanenta kärlplaceringar går inte alltid att få till. Det är inte alltid fritidshusägaren finns på plats då hämtning ska ske. Framkomligheten till fritidshusen är oftast sämre vilket ställer ökade krav på fordonen eller att alternativa hämtningsplatser arrangeras. Viktbaserad taxa är en utredningsfråga för framtiden. Fördelen med viktbaserad taxa är att alla betalar för den mängd man slänger. Nackdelar kan vara risk för dumpning av avfall för att få lägre avgift. Det finns ett antal fritidshus som saknar abonnemang och som därmed måste ses över. Bedömningsgrunden för när en fastighet ska ha ett abonnemang behöver ses över. Hus i väldigt dåligt skick som inte nyttjas kanske inte ska behöva ha abonnemang. I vissa områden är det dålig sorteringskvalitet och låg utsorterad mängd av komposterbart. Butiker sorterar inte ut matavfall på bred front. Nuläge och omvärld 15 (65)

16 Fritidshus sorterar i dagsläget inte ut komposterbart avfall. Mängden är sannolikt liten. Finns det behov av att styra över till hemkompostering eller centralkompostering för fritidshusen? Fastfrysning av påsar i kompostkärl vintertid samt lukt- och flugproblem sommartid. Grovavfall (inklusive trädgårdsavfall) Definition Grovavfall är skrymmande avfall som uppkommer i hushåll, till exempel kasserade möbler, cyklar och madrasser. Insamling Grovavfall samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler dit hushållen åker och lämnas sitt sorterade grovavfall. Det finns tretton återvinningscentraler i Gästrike Återvinnares område. Grovavfall kan även hämtas vid fastighet efter beställning och då mot avgift för transport och sortering. Det går också att hyra en container för grovavfall. Trädgårdsavfall från hushåll samlas in via återvinningscentraler. Det går också att hyra en container. Större fastighetsägare har på vissa håll grovsophämtning vid sina egna fastigheter. Vissa bostadsrättsföreningar och liknande abonnerar på container för grovavfall. Det är också vanligt att hushåll hyr tillfälliga containrar för grovavfall. Behandling Trädgårdsavfall komposteras till största delen i Forsbacka av Neova, och till en mindre del av Gästrike Avfallshantering. Rent trä går antingen direkt till Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes för förbränning, eller så körs det till Forsbacka avfallsanläggning där Gävle Energi har en entreprenör som flisar materialet innan det går vidare till förbränning vid Johannes kraftvärmeverk. Metallskrot skickas delvis till Stena Recycling, där materialet sorteras och skickas till fragmenteringsanläggning i Hallstahammar för att därefter bli ny råvara till järnverken och stålindustrin. Delar av metallskrotet går till Forsbacka avfallsanläggning där det sorteras och sedan säljs vidare på den så kallade spotmarknaden för vidare leverans till industrin. Fyllnadsmassor går till Forsbacka avfallsanläggning där det används som konstruktionsmassor till vägar, planer och vallar inom området. En del lagras även för att användas som sluttäckningsmaterial för deponi. Nuläge och omvärld 16 (65)

17 Brännbart grovavfall går till Forsbacka avfallsanläggning där det omlastas för vidare transport till förbränningsanläggningarna i Sundsvall och Borlänge. Icke återvinningsbart material, såsom isolering, gips, fönsterglas, deponeras på Forsbacka avfallsanläggning. Mängder Totalt samlades ton grovavfall in under Den största andelen viktmässigt bestod av trä, 30 %. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av grovavfall: Tillgänglighet, till exempel för dem som inte har bil. Grovsopshantering i flerbostadshus. Dumpning av grovavfall vid återvinningsstationer och i naturen är ett problem, liksom dumpning av trädgårdsavfall i naturen. Belastningen på återvinningscentraler är stor under högsäsong, och det blir långa köer. Latrin Definition Latrin uppkommer i de hushåll, främst fritidshus, som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet eller har en egen enskild avloppsanläggning. Insamling Latrin hämtas i speciella latrintunnor som ingår i abonnemanget för latrinhämtning. Latrintunnorna ställs ut till hämtningsdagen. Latrin från fritidshus hämtas varannan vecka under sommarperioden från mitten av maj till mitten av september. Fritidshusen kan ha abonnemang för hämtning vid den egna fastigheten eller för hämtning på en gemensam uppsamlingsplats. Latrin hämtas från ett fåtal permanentbostäder året runt. En del fritidshusägare komposterar sin latrin i egen latrinkompost. Behandling Latrin komposteras i Forsbacka av Gästrike Avfallshantering AB. Komposterat latrin används som anläggningsjord på Forsbacka avfallsanläggning. Nuläge och omvärld 17 (65)

18 Mängder Under 2008 samlades det in 77 ton latrin. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av latrin: Logistiken behöver ses över, i dagsläget är det mycket onödig körning och hämtning längs vägar i dåligt skick Det finns friåkare som lämnar latrintunnor som de inte betalt för hos Gästrike Återvinnare som vi måste komma till rätta med. Latrinkompostering på egen fastighet, regler behöver ses över. Det saknas mottagningsanordningar för latrin från fritidsbåtar. Slam från enskilda avlopp Definition Slam från enskilda avlopp uppkommer i de hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet utan har en egen enskild avloppsanläggning. Insamling Tömningen av slam från enskilda avloppsanläggningar sker till största delen under perioden mars till november. Den utförs av en entreprenör (Sita 2010). Tömning sker med konventionella slamtömningsfordon. Behandling Slam från enskilda avlopp i Ockelbo och Hofors tas emot vid reningsverken i dessa kommuner. Slammet från reningsverken komposteras sedan på Forsbacka avfallsanläggning. Slam från enskilda avlopp i Gävle, Sandviken och Älvkarleby körs till Forsbacka avfallsanläggning där det avvattnas och komposteras. Det komposterade slammet används som anläggningsjord på Forsbacka avfallsanläggning. Urin från enskilda avlopp Idag sker ingen separat insamling av urin i regionen. Det finns ett behov att bevaka denna fråga eftersom frågan bedöms som viktigt för att hjälpa regionen att nå de nationella målen för återföring av fosfor till produktiv mark och åkermark. Däremot är den potentiella mängden fosfor från enskilda avlopp för liten för att regionen som helhet skall nå de nationella målen. VA:s andel av den potentiella fosforresursen är större. Viktig Nuläge och omvärld 18 (65)

19 fråga blir därför hur renheten på slam från kommunala VA skall kunna återföras i större mängder för att målen ska kunna nås. Mängder Under 2009 samlades det in ton slam. Problem och framtida behov Det har identifierats ett par problem och behov av förändringar i hanteringen av slam: Urinseparering kan bli aktuellt i framtiden, och då behöver mottagande och hantering av urin ordnas. Möjlighet till återföring av urin till produktiv mark behöver undersökas. Ökat antal installationer av minireningsverk. Många olika modeller ställer ökade krav på kunskaper om hur tömning ska utföras korrekt. Det finns ett behov att få kunderna att lämna information om tömningsförfaranden innan minireningsverk installeras. Annars finns det en risk att det installeras minireningsverk som ska tömmas på ett sådant sätt (t.ex. avvattningsbil) som idag inte är möjligt i denna region. Latrin och slam från evenemang, campingplatser mm Definition Latrin från husvagnar och husbilar som töms i utslagsbackar på exempelvis campingar. Slam från portabla toaletter som ställs upp under särskilda evenemang. Insamling Gästrike Återvinnare sköter i nuläget ingen insamling från evenemang, campingplatser och liknande. Förbundet behöver se över om det kan anses innefattas i det kommunala ansvaret. Behandling Behandlingen av den här typen av avfall är densamma som övrig hantering av latrin och slam från fritidshus. Mängder Okänt i dagsläget. Problem och framtida behov Ansvarsfrågan behöver redas ut. Nuläge och omvärld 19 (65)

20 Slam från fettavskiljare samt frityroljor mm Definition Slam från fettavskiljare samt frityroljor och matfetter uppkommer i storkök, dagis, restauranger, matsalar, matbutiker med matberedning och liknande. Insamling Fettavskiljare ska tömmas enligt vad som anges i gällande standard (som år 2010 är SS-EN 1825), så ofta att den alltid fyller avsedd funktion och att inga olägenheter uppstår, eller enligt beslut från VA-huvudmannen.. Fettavskiljare töms enligt ett schema. Tömning av slam från fettavskiljare utförs av en entreprenör (Sita 2010). Verksamheter som ger upphov till frityroljor och andra matfetter ska ha avtal för hämtning av avfallet med någon av förbundets entreprenörer. Entreprenörerna tillhandahållet uppsamlingskärl och hämtar dessa. Entreprenörer 2010 är Svensk Fettåtervinning samt Sveprol Fettförädling. Behandling Slammet från fettavskiljare körs till Forsbacka avfallsanläggning där det avvattnas och komposteras. Frityroljor och andra matfetter transporteras till reningsanläggning i Norrköping. Vatten, sot, matrester och andra föroreningar avlägsnas. Den renade produkten används som råvara inom kemisk/teknisk processindustri för att framställa tvål- och tvättprodukter, stearin mm. Mängder Under 2008 samlades det in ton fett från fettavskiljare. Dessutom samlades det in 78 ton frityrfett för återvinning från restauranger och storkök i regionen. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av fettavskiljare: Befintliga fettavskiljare är ofta för små. Många fettavskiljare töms för sällan för att de ska skilja av fett tillräckligt väl, vilket leder till att fett kommer ut i spillvattennätet. Rutiner behöver förbättras i bygglovsprocessen för att säkerställa att de fettavskiljare som installeras blir rätt dimensionerade. Nyttjanderättshavarnas och fastighetsägarnas egenkontroll över sina fettavskiljare är i princip obefintlig. Nyttjanderättshavare och fastighetsägare genomför inte funktionskontroller av sina fettavskiljare. Nuläge och omvärld 20 (65)

21 Oklara ansvarsförhållanden mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Gästrike Vatten och Sandviken Energi behöver avsätta mer resurser än idag för tillsyn, handläggning och uppföljning av frågor om fettavskiljare. Farligt avfall från hushåll Definition Farligt avfall uppkommer i de flesta hushåll i större eller mindre omfattning. Det är till exempel kemikalier, batterier, lampor och elavfall. Insamling Kemikalier från hushåll samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler. Kemikalier samlas också in via den rullande miljöstationen som en gång per år besöker ett trettiotal platser i Gästrike Återvinnares område. Asbest och impregnerat trä samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler. Insamling och behandling av batterier, lampor och elavfall beskrivs under avsnitt Avfall som omfattas av producentansvar i denna bilaga. Behandling Kemikalier från hushåll behandlas via en entreprenör (DAKA 2010) som levererar avfallet till olika behandlingsanläggningar för farligt avfall. Asbest skickas till Forsbacka avfallsanläggning där det deponeras i separata celler, skiljt från övrigt avfall. Impregnerat trä går även det till Forsbacka där det krossas och sedan skickas vidare till godkänd anläggning för förbränning. I dagsläget är det Sakabs anläggning i Kumla samt Vattenfall Värme i Uppsala. Mängder Totalt samlades det in ton farligt avfall, varav 64 % bestod av impregnerat trä. Problem och framtida behov Det har identifierats ett flertal problem och behov av förändringar i hanteringen av farligt avfall: Tillgängligheten att lämna sitt farliga avfall. Kunskapen hos hushållen om hur man hanterar sitt farliga avfall behöver förbättras. Nuläge och omvärld 21 (65)

22 Kunskapen hos mindre verksamhetsutövare behöver förbättras. Avfall från fartyg i hamn Definition Avfall från fritidsbåtar utgör hushållsavfall och omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten. Avfallen kan vara hushållsavfall, toalettavfall, olja och farligt avfall. Även fartyg som inte är fritidsbåtar, t ex fiskebåtar och lastfartyg, kan generera avfall som är med hushållsavfall jämförligt. Insamling Sjöfartsverket reglerar i sina föreskrifter vilka mottagningsanordningar som ska finnas i hamnar och kraven riktar sig till den som bedriver hamnverksamheten. Berörda avfallsslag regleras i avfallsförordningen. Det gäller oljeavfall, fast avfall, toalettavfall och rester av andra skadliga ämnen som ska transporteras bort genom kommunens försorg. Insamling och sortering av avfall följer samma principer som i övrigt regleras av den lokala renhållningsordningen och övrig lagstiftning. Behandling Det sorterade avfallet omhändertas och behandlas som övrigt insamlat hushållsavfall. Mängder Oklart vilka mängder som hanteras från hamnar idag. Problem och framtida behov Det har identifierats ett par problem och behov av förändringar i hanteringen av avfall från fartyg: Ansvarsfördelningen behöver klargöras. Efterlevnad av den lagstiftning som finns. Hantering av matavfall från utlandet och regler kring behandling av det behöver undersökas. Hundlatrin och avfall från allmänna papperskorgar Definition Kommunernas har som markägare ansvar för renhållningen på allmänna gator, torg och parker. Som ett led i detta ordnar kommunen insamling av avfall i allmänna papperskorgar och hundlatrintunnor. Avfallet är jämförligt med hushållsavfall och kommunen är därmed ansvarigt för bortforslandet av detta avfall. Nuläge och omvärld 22 (65)

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 2010-XX-XX 1 (9) Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m Renhållningstaxa för Arvika kommun Gäller fr o m 2016-01-01 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. nov 2014 Definitioner ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. Avfall Med avfall avses varje föremål,

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning Bilaga 3 Nulägesbeskrivning Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Innehållsförteckning Avfallsplan 2011-2015 för Lomma kommun 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer