O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0"

Transkript

1 O V F IS K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r

2 O V F I S K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r INNEHALL Sidan Sidan översikt per produktlinje 24 M e t a llin d u s t r in 24 Konsumentprodukter 24 Verktyg och lantbruksmaskiner 25 Metallprodukter 26 Kranar och hydraulik 27 Innehillsforteckning 1 A u t o m a t io n s in d u s t r ln 28 Styrelse och revisorer 2 F-Toollng 28 Bolagets direktion, avdelningschefer samt ovriga direktorer 3 Elektronik 28 Aren i sammandrag 4 P la s t v a r u in d u s t r in 29 Allman ekonomlsk oversikt 5 Plastprodukter 29 Bokslut 1980, bolagets 97 verksamhetsar 6 ö v r i g in d u s t r i 30 Styrelsens verksamhetsberattelse 6 Bätvarvet 30 Resultatrakning 11 Träbearbetnlng 31 Balansrakning 12 Fastlghetsförvaltning 31 Finansieringsanalys 14 Jord, Skog, Bruksverksamhet 31 Bllaga till bokslutet 15 Dotterbolagen 32 Ordinarie bolagsstamman den Predium 32 Styrelsens forslag till bolagsstamman 18 FMC 33 Revisionsberattelse 19 Försäljningsbolagen 33 Koncernsammandrag 20 Organisationen 34 Fordelningen av Investeringar 21 Bolagets industristruktur 36 Forsaljning och orderlage 22 Personaladmi nistration 37 Exportens fdrdelnlng 23 Samhallseffekter 38

3 IN MEMORIAM M e dlem m en av b o lagets d ire ktio n, d ire k tö r Kaj A berg a vle d d e n O y F iskars Ab b e va ra r m ed ta c k s a m h e t m in n e t a v d ire ktö r A b e rg s h e lg ju tn a insa ts b o la g e t tili fro m m a. STYRELSE Ja cob von Julin bergsräd V ald intill o rd in a rie b o la g sstä m m a är o rd fö ra n d e 1983 B O L A G E T S D IR E K T IO N O rd fö ra n d e : M edle m m a r: G öran J. E hrn rooth O lof Bru nerona d ip lo m e ko n o m v e rkstä lla n d e d ire ktö r d ip lo m in g e n jö r d ire ktö r Jarl G ripenberg p ro fe sso r vice o rd fö ra n d e 1983 V äin ö K orpeinen d ip lo m in g e n jö r d ire ktö r T. G u n n a r N yström m ed. o. kir. dr m e dlem 1981 M auno R autia inen d ip lo m in g e n jö r d ire ktö r R obert G. E hrnrooth e kon.lic. T h o m a s T allberg m ed. o. kir. dr Johan L. von Julin in g enjö r m edlem 1981 m edlem 1982 m e dlem 1982 S e kre terare : Jorm a H. K aro Lars P alm gren Ju h a T o ivola e k o n o m ie m a g iste r d ire ktö r d ip lo m in g e n jö r, ju r.lic. d ire k tö r filo s o fie m a g is te r b iträ d a n d e d ire ktö r Lauri K alim a b a n kd ire ktö r m e dlem 1981 A V D E L N IN G S C H E F E R, K O N C E R N F U N K T IO N E R G öran J. E hrnro oth d ip lo m e ko n o m Jarl E ngberg a d vo ka t m e d le m 1982 m e dlem 1983 Ju h a T o ivo la filo s o fie m a g is te r F in a n sa d m in istra tio n N ils E klund d ip lo m e ko n o m In köpsavd e ln in g e n O sm o H uttunen a g ro n o m P e rsonala d m in istra tio n H e lm er G randell d ip lo m e ko n o m M a rke tin g service REVISORER ordinarie suppleanter Fred B lom quist d ip lo m e ko n o m In te rn a tio n e lia p rojekt K u rt-e rik F orsstedt v ic e h ä ra d shövd in g Ju rid ik E ric H aglund d ip lo m e ko n o m, C G R H enrik B rum m er fil.kand. B rita H isin g e r-jä g e rskiö ld d ip lo m e konom, frih e rrin n a H enry Lind e kon.m a g., C G R P eter H artw all d ip lo m in g e n jö r C hristian H ildön d ip lo m e ko n o m Ö V R IG A D IR E K T Ö R E R N ils H öglund in g e njö r b iträ d a n d e d ire ktö r F red B lom quist R aim o H iekkanen d ip lo m e ko n o m fö rsä ljn in g sd ire ktö r d ip lo m in g e n jö r fö rs ä ljn in g s d ire k tö r K o n su m e n tp ro d u kte r K o n su m e n tp ro d u kte r K ra n a r o ch h yd ra u lik 2 3

4 Bolagets plastvaruindustri fick ett betydande tillskott tili sin produktionskapacitet, dä R astfabriken i Ingä inledde sin verksam het. I Ingä tillverkas M agnatherm och Minitherm kulvertar sam t Fiskacell plast. Ett verktygs- och sm edjeprojekt för utveckling av Billnäs fabriker har genom förts i sam arbete m ed heia personalen. I projektets arbetsgrupper har representanter för alla personalgrupper deltagit som experter. EKONOMISK ÖVERSIKT ÄREN I SAMMANDRAG O m s ä ttn in g (m ilj.m k ) E x p o rta n d e l (% ) K o n ju n k tu re rn a i d e fie s ta v ä s te u ro p e is k a lä n d e m a fö rs v a g a d e s, ö k n in g e n a v to ta lp ro d u k tio n e n a v m a tta d e s o c h ö v e rg ic k d e lv is t.o.m. tili e n m in s k n in g i E n g la n d o c h U S A. T o ta lp ro d u k tio n e n in o m h e ia O E C D -o m rä d e t ö k a d e i g e F in a n s ie rin g s - o c h o m s ä ttn in g s tillg ä n g a r (m ilj.m k ) A n lä g g n in g s tillg ä n g a r K o rtfris tig a s k u ld e r L ä n g fris tig a s k u ld e r A k tie k a p ita l ö v r ig a e g n a m e d e l L ö n e k o s tn a d e r (m ilj.m k )2* R e s e rv e rin g a r 1) In v e s te rin g a r B o k fö rd a a v s k riv n in g a r ,6 2, ,9 2,1 2,7 2,8 2,3 1,7 1,5 0,2 0,4 3,4 2,8 2,2 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,9 3) R ä n to r och fin a n s ie rin g s k o s tn a d e r B e ta ld a s k a tte r 0,8 0,9 1,5 Ä re ts v in s t 0,7 2,5 D iv id e n d 0,4 0,6 1,1 0,8 1) inkl. lagerreserv frän inkl. lönebikostnader 3) förslag enligt verksam hetsberättelsen U ts ik te rn a fö r 1981 ä r v ik a n d e o c h to ta lp ro d u k tio n e n fö rv ä n ta s a v m a tta s m o t s lu te t a v ä re t. n o m s n itt m e d 1 % jä m fö rt m e d 3 % ä r H ö g k o n ju n k tu re n fo rtg ic k i F in la n d u n d e r , ö k n in g e n a v to ta lp ro d u k tio n e n (6 % ) v a r re d a n a n d ra ä re t i fö ljd s n a b b a re ä n i ö v rig a in d u s trilä n d e r. T illv ä x te n b e ro r n ä rm a s t p ä ö k n in g e n a v e x p o rte n (9 % ) o c h in v e s te rin g a rn a (1 3 % ) jä m fö rt m e d fö re g ä e n d e ä r. D e n liv lig a p ro d u k tio n s - o c h in v e s te rin g s v e rk s a m h e te n le d d e tili e n fö rb ä ttra d s y s s e ls ä ttn in g. M e d e lta le t a rb e ts lö s a v a r , v ilk e t m o ts v a ra d e c a 5 % :s a rb e ts lö s h e t. F ö rb ä ttra d s y s s e ls ä ttn in g le d d e i s in tu r tili a tt d e tili h e m h u s h ä lle n s fö rfo g a n d e s tä e n d e in k o m s te rn a ö k a d e m e d 3 %. K o n s u m e n tp ris e rn a Steg m e d 11,6 % u n d e r jä m fö rt m e d fö re g ä e n d e ä r. D en a c c e le re ra n d e in fla tio n e n b e ro d d e till e n s to r d e l pä h ö jd a im p o rtp ris e r, frä m s t p ä rä o lja. H a n d e ls b a la n s u n d e rs k o tte t v a r m ilj.m k jä m fö rt m e d e tt ö v e rs k o tt o m m ilj.m k ä r R u b b n in g a r pä v a lu ta m a rk n a d e rn a h a r b liv it e tt v a ra k tig t tills tä n d, d ä r fö rä n d rin g a r i rä n te lä g e t o c h p s y k o lo g is k a fa k to re r a v s e v ä rt in v e rk a r p ä v a lu ta n o te rin g a rn a. D en fin s k a m a rk e n v a r s ta b il, o c h fö rs tä rk te s i g e n o m s n itt m e d 2 % g e n te m o t d e v ik tig a s te v a lu to rn a. P e n n in g m a rk n a d e rn a b le v s tra m a re u n d e r D e tta b e ro d d e p ä a tt F in la n d s B a n k s k ä rp te s in p e n n in g p o litik o c h a tt in v e s te rin g s v e rk s a m h e te n ö k a d e. D e t h ö g a rä n te lä g e t p ä d e in te rn a tio n e lla v a lu ta m a rk n a d e rn a ö k a d e ä v e n try c k e t p ä d e n in h e m s k a p e n n in g m a rk n a d e n. 5

5 BOKSLUT , BOLAGETS 9 7 VERKSAMHETSÂR i S T Y R E L S E N S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Omsättning Den goda ekonomiska konjunkturen i Finland medförde en allmänt taget jämn och hög efterfrâgan pä bolagets produkter i hemlandet. Försäljningen tili de övriga nordiska länderna och EEC blev tydligt hämmad av det exceptionellt höga ränteläget och köparnas ovilja att under râdande förhällanden upprätthälla sina lagervolymer. Bolagets försäljning tili Sovjetunionen var stadd i ökning och utgjorde 8 % av exporten. Ärsomsättningen uppgick tili 362 milj. mk (mot 373 milj. mk àret förut). Dà den försäljning som hänförde sig tili den avyttrade stâlmanufakturindustrin élimineras frân 1979 ârs siffror, kvarstâr en ökning av omsättningen för de kvarvarande industrigrenarna om 68 milj.mk eller 23 %. Exportförsäljningen uppgick till 150 milj.mk och utgjorde 40 % (40) av omsättningen. Omsättningens fördelning per bransch (milj. mk) F ö rändring M e ta llind ustrin A u to m a tio n sin d u strin P la stva ru ind u strin ö v rig industri F astig h e tsfö rva ltn in g K orre ktivp o ste r % % S tä lm a n u fa ktu rin d u stri % Bolagets orderstock är i allmänhet mycket kort, och täcker med stora variationer inom produktlinjerna i genomsnitt endast ca 3 mänaders försäljning. Vid ârets utgäng var orderstocken ca 10 % högre än ett är tidigare, men förekommande tillfälliga fasförskjutningar försvärar en exakt jämförelse. Resultat Utvecklingen inom metallindustrin var oenhetlig. En god resultatförbättring skedde inom linjen kranar och hydraulik, samt för metallprodukternas del, medan de övriga produktlinjernas bidrag bibehölls pä föregäende ârs nivâ. Pâ basen av ett samarbetsavtal rörande plogar närmare beskrivet nedan fakturerades heia det färdiga varulagret, vilket päverkar 1980 ârs résultat. Metallindustrins totala bidrag förbättrades. Automationsindustrin uppnädde inte den mälsatta försäljningsökningen och resultatförbättringen blev blygsam. Plastvaruindustrins omsättningsökning begränsades av inkörningssvärigheter för de nya produktionslinjerna vid fabriken i Ingä. Betydande introduktionskostnader belastade en för läg volym vilket ledde tili att bidraget förblev pà fjolârets nivâ. En svag efterfrâgan och press pä priserna för fritidsbàtar fortgick. De ökade leveranserna av andra bättyper künde inte förbättra Bätvarvets bidrag som förblev pâ föregäende ârs otilifredsställande nivâ. Träbearbetningslinjen pâverkades av svag efterfrâgan i Europa och av vissa volym- och kvalitetsproblem vid inträdet pä nya marknader. Bidraget försvagades och är otillfredsställande. F a s tig h e ts fö rv a ltn in g e n s b id ra g fö r b le v p ä fö r e g ä e n d e â rs n iv â. Bolagets resultaträkning utvisar ett sammanlagt driftsbidrag om 25 milj.mk mot 17 milj.mk föregäende är. Procentuellt är förbättringen pätaglig, men det operativa resultatet är dock inte tillfredsställande. Driftsbidraget var 7 % (4) av omsättningen. Bokslutet har päverkats av att intäkterna av externa försäljningar av fastigheter, främst fjäderfabrikens fastighet tili Ovako Oy Ab, sammanlagt ca 5,5 milj.mk förts tili resultat. Den vinst ca 13,8 milj. mk som uppkommit vid försäljningen av ett ca 560 ha stört omräde i Tenala kommun tili dotterbolaget Predium har överförts tili eget bundet kapital och har sälunda inte päverkat resultatet. Trots stora valutakursfluktuationer under äret künde bolagets realiserade och orealiserade kursdifferenser balanseras sä att nettokursförlusten understeg 0,1 milj.mk. Bolaget uppbar dividendinkomster om 1,8 milj.mk varav huvuddelen frän aktieinnehavet i Ovako Oy Ab. I resultaträkningen har upptagits i näringsskattelagen tillätna maximala avskrivningar pä anläggningstillgängar uppgäende tili 8,7 milj.mk. Räntekostnaderna netto har jämfört med 1979 ökat med ca 3,5 milj.mk tili 18 milj.mk. Ârets vinst uppgär tili 2,2 milj.mk. 6

6 F in a n sie rin g Försäljningen inom den nuvarande industrin visade sig vara mera säsongbetonad än väntat, med en klar tyngdpunkt pä tredje tertialet. En följd av denna utveckling var en längre lagerhällningstid än beräknat samtidigt som kapitalbindningen i försäljningsfordringar ooh lager även översteg planerad nivâ. övriga investeringar avsäg främst en modernisering av maskinparken inom metallindustrins enheter. Investeringen vid den heit moderniserade sägen i Billnäs slutfördes under äret. Utrustningen bestär av en stockbandsäg med vagn för individuell behandling av stockarna. Under äret betalda löner och ersättningar (1 000 mk): Styrelsen och verkställande direktören 412 övriga anställda sammanlagt: Andel av aktiekapitalet % Privatpersoner 80,8 Stiftelser och andra allmännyttiga organisationer 8,9 Affärsföretag 9,1 Banker och försäkringsbolag 1,2 Investeringstakten avseende industriella anläggningar förblev pä föregäende ârs nivâ 24 milj.mk, vartill kom nyteckning av aktier om sammanlagt 5,6 milj.mk. Av finansieringsbehovet kunde en betydande del täckas genom nya längfristiga krediter. ökningen av i rörelsen bundet kapital föranledde därutöver en ökning av de kortfristiga skulderna. Nettoökningen av kortfristiga skulder uppgick tili 37 milj.mk och av längfristiga skulder tili 30 milj.mk. Bolagets skuldbörda steg bâde totalt och i relation till omsättningen till samma nivâ som âr 1978, medan 1979 ârs siffror uppvisade bättre relationstal. Ârets inkomstfinansiering var otillfredsställande, men skuldsättningsgraden, dvs. förhällandet mellan totala skulder och reserveringar samt eget kapital, ärfortfarande mâttlig. In ve ste rin g a r Tyngdpunkten av maskininvesteringarna förlades även detta är tili plastvarubranschen och maskinanskaffningarna tili plastfabriken i Ingâ fortgär ännu är Bolaget deltog i aktieemissionerna i Ovako Oy Ab samt i Oy Metsä-Skog by Ab. Bolaget inköpte under äret Elesco Oy benämnda företag, som främst var sysselsatt med produktutveckling med synergistiskt samband med bl.a. bolagets elektronikbransch. P ersonalen Verksamhetsgraden kunde, med nägra undantag när, bibehällas hög och jämn under äret. Antalet anställda vid Bätvarvet och Fiskars mekaniska verkstad har dock minskat tili följd av strukturella förändringar av fabrikens verksamhet. Vid Saxfabriken i Billnäs har 4-dagars vecka tillämpats under tredje tertialet för att undvika en lageransvällning. Liknande ätgärder har under kortare perioder vidtagits vid Fiskars mekaniska verkstad och Ramlistfabriken. Antalet anställda den var 2091 (2038). Medeltalet anställda var Styrelsen framför sitt tack till samtliga anställda för goda arbetsinsatser under det gängna äret och riktar en speciell hälsning tili alla de 83 personer som under àret uppnätt jämna tjänsteär. A k tie o m s ä ttn in g o ch a k tie ä g a rk a te g o rie r Omsättningen av bolagets aktier pä Helsingfors Fondbörs uppgick tili mk, varvid (10159) aktier motsvarande 3,9 % av antalet utelöpande aktier säldes. Kursen var vid ârets ingâng 120 mk och vid ârets slut 136 mk; högsta noteringen under âret var 152 mk och lägsta 120 mk. Beskattningsvärdet den var 136 mk (120) per aktie. Bolagets aktiekapital var oförändrat och bestod av st utelöpande aktier à 100 mk. Bolaget hade vid ârets slut (1 014) registrerade aktieägare. Bolagets aktieägare fördelar sig enligt aktieregistret pä följande sätt: 100,0 % Den största aktieägaren innehar 5,2 % av aktiekapitalet. B o la g e ts o m s tru k tu re rin g I styrelsens verksamhetsberättelse för 1979 angavs nägra riktlinjer avsedda att följas under de närmaste ären. Denna omstrukturering pâgâr men den har inte gett önskade résultat sä snabbt som planerat. Försäljningsökningarna inom nuvarande industri och investeringar i ny teknologi samt marknadsföringsaktiviteter har ökat kapitalbindningen i rörelsen. Därav föranledda resultatförbättringar väntas dock inträffa frän 1981 f ramât. Vidare ingicks ett lângtgâende samarbetsavtal, varigenom försäljningen av Fiskars-plogar frän den övergätt tili Electrolux-gruppen tillhöriga OY Electrolux AB i Finland samt det svenska företaget AB överums Bruk pä övriga marknader. Detta strukturavtal leder även tili ökade produktbyten mm. mellan Fiskars och överums Bruk.

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Dotterbolagen Till Fiskars verksamhet anknyter sig med ökande betydelse den rörelse som bedrives av Oy Predium Ab anknuten tili bolagets fastighetsförvaltning, och Fiskars Manufacturing Corporation (FMC), som med sin saxtillverkning och marknadsföring i USAär intimt knuten tili Konsumentproduktlinjen. Prediums omsättning var 2,7 milj.mk (1,2), som tili största delen utgjordes av en försäljning tili staten. FMC omsatte 27 milj.mk (19). Under äret genomfördes en massiv initialsatsning pä en egen marknadsföring i USA, som redan under andra halväret började ge tydliga försäljningsresultat. Försäljningsbolagen i utlandet Den sammanlagda försäljningen vid de 7 försäljningsbolagen utgjorde 22 milj.mk (22). Intressebolagen Bolagets innehav i stälbolaget Ovako Oy Ab var oförändrat 33,5 %. Ovakos omsättning uppgick tili milj.mk (1 099). Utsikter En pätaglig konjunkturförsämring har inträtt inom stälindustrin och utsikterna för skogsindustrin är även vikande. Berörda branscher inom Fiskars intressesfär och nägra av bolagets produktlinjer väntas följaktligen att undergä en resultatförsämring. Förutsättningar för resultatförbättringar inom de övriga produktlinjerna beräknas dock föreligga och bolagets totala resultat beräknas förbättras under Omsättningen antas stiga med 15 % tili över 400 milj.mk. Antalet anställda planeras uppgä tili ca Rädande strama kreditläge och den höga räntenivän främst gällande kortfristig kredit utgör dock osäkerhetsfaktorer som kan päverka bolagets verksamhet pä ett sätt som är svärt att bedöma. Dotterbolagens omsättning beräknas i det närmaste fördubblas och deras resultatutveckling förväntas bli ti llfredsstäl lande. Omsättning , ,25 R ö rlig a o ch fa sta ko stn a d e r M aterial o ch fö rn ö d e n h e te r , ,73 Löner , ,89 P e rsonalb iko stn a d e r so m g ru n d a r sig p ä lag e lle r avtal , ,43 H yror , ,22 ö v rig a rö rlig a o ch fa sta ko stn a d e r , ,94 T illve rkn in g fö r e g e t bruk , ,38 F ö rä n d rin g i lagre t , , , ,83 Driftsbidrag , ,42 A vskrivningar B yg g nader , ,00 M a skin e r o ch a n lä g g n in g a r ,00 ö v rig a m a te rie lla tillg ä n g a r , ,00 Im m a te rie lla rä ttig h e te r , ,00 ö v rig a u tg ifte r m ed läng ve rkn in g stid , ,00 A ktie r o ch a n d e la r , , ,00 Rörelseöverskott , ,42 övrig a intäkter och kostnader N e tto in tä kt av fö rs ä ld a tillg ä n g a r , ,06 R e se rve rin g fö r e xtra a vskrivn in g a r , ,0 3 R ä n te in tä kte r , ,04 D ivid e n d in tä kte r , ,00 ö v rig a in tä kte r , ,21 ö v rig a ko stn a d e r , , , , , ,78 F ö rä ndrin g i la g e rre se rv ,00 R ä n te ko stn a d e r , ,36 D ire kta s ka tte r S ka tt fö r re d o visn in g sä re t , ,00 S ka tt fö r fö re g ä e n d e är , , , ,72 R e su lta t fö re ö ve rfö rin g a r , ,70 ö v e rfö rin g tili d isp o sitio n sfo n d ,00 ö v e rfö rin g tili e g e t b u n d e t kapital ,00 Räkenskapsperiodens vinst m k ,2 2 mk ,70 Bolaget är ägare av halva aktiestocken i Oy Metsä- Skogby Ab, vars omsättning uppgick tili 56 milj.mk (38). ' 11

8 B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA PASSIVA Finansieringstillgängar Främmande kapital K assa och b a n ktillg o d o h a va n d e n Försäl j n i n g sfo rd rin g a r L ä n e fo rd rin g a r F ö rsko ttsb e ta ln in g a r F tesultatregleringar F o rd rin g a r pä d o tte rb o la g L e vera n skre d itfo rd rin g a r O m sättningstillgängar , , , , , , , , , , , , , , , ,15 K ortfristigt L e ve ra n tö rsku ld e r F ö rsko ttsb e ta ln in g a r R e su lta tre g le rin g a r F in a n sie rin g svä xla r A m o rte rin g a r pä lä n g fristig a län ö v rig a ko rtfristig a sku ld e r Längfristigt , , , , , , , , , , , , , ,86 M aterial och fö rn ö d e n h e te r H el- o ch h a lvfa b rika t A nläggningstillgangar H a lvfä rd ig a a rbeten Jo rd - och va tte n o m rä d e n B yg gnader och ko n stru ktio n e r M a skin e r och in ve n ta rie r ö v rig a m a te rie lla tillg ä n g a r A ktie r och a n d e la r Im m a te rie lla rä ttig h e te r ö v rig a u tg ifter m ed läng ve rkn in g stid , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Län a v p e n n in g in rä ttn in g a r P e nsionslän O b lig a tionslä n ö v rig a lä n g fristig a skuld e r Reserveringar La g e rrese rv E xtra a vskrivn in g a r K reditf ö rlu stre serve ri ng Eget kapital E get b u n d e t kapital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 A ktie ka p ita l R ese rvfo n d U p p skrivn in g sfo n d ö v rig a b u n d n a fo n d e r , , , , , , , , ,71 E get tritt kapital D isp o sitio n sfo n d ö v rig a fo n d e r O d isp o n d e ra d e vin stm e d e l R ä ke n skapsp e rio d e n s vinst , , , , , , , , , , , ,42 m k ,4 6 mk ,99 13

9 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S ( m k ) B l L A G A T I L L B O K S L U T E T T illfö rd a m edel Resultaträkning K o n ce rn fo rd rin g a r o ch sku ld e r fö rd e la r sig e n lig t fö lja n d e : F rän rö relse n D riftsbid rag ö v rig a in tä kte r/k o s tn a d e r R ä n to r n e tto S ka tte r L ö n e ko stn a d e rn a in n e h ä lle r b e ta ld a b ru tto lö n e r fö r a rb e - tad tid. S e m e ste rlö n e r sa m t s e m e ste rp re m ie r, s ju k tid s lö - ner, p e n sio n su tg ifte r m.m. ingär i lö n e b iko stn a d e rn a. T illve rkn in g slö n e rn a u p p g ick tili ,7 3 m k F o rd rin g a r pä konce rn b o la g (1 000 m k) fö rsä ljn in g s fo rd rin g a r lä n e fo rd rin g a r S u m m a frä n rö re lse n F örsäljnin g a v a n lä g g n in g a r Ny la n g fristig kre d it S u m m a (A) A n vä n d a m edel D ividender In ve sterin gar V ä rd e p a p p e r ö v rig a a n lä g g n in g a r ( ,2 9 m k). B okförda a vskrivn in g a r ä r de m a xim a lt tillä tn a e n lig t närin g sska tte la g e n. N e tto in tä kte rn a frän fö rsäljn in g a v a n lä g g n in g s tillg ä n g a r in n e h ä lle r fö rsä ljn in g e n tili O y P redium A b, o ch b e lo p p e t 13,8 m ilj. m k h ar ö ve rfo rts tili e g e t b u n d e t kapita l. S ku ld e r tili konce rn b o la g in kö p sskuld e r O m sä ttn in g stillg ä n g a r I o m s ä ttn in g s tillg ä n g a r b u n d e t kapital ö ka d e m e d 32 m ilj.m k. P rin cipen fö r la g e rvärd e rin g e n ä r o fö rä n d ra d. A n lä g g n in g stillg ä n g a r 24 In ve ste rin g a r to ta lt A m o rte rin g av län S u m m a (B) S killn ad = fö rä n d rin g av n e tto d riftska p ita l (A - B) F örändring a v n e tto d riftskapital ö k n in g av F in a n sie rin g stillg ä n g a r O m sä ttn in g stillg ä n g a r ö k n in g av K o rtfristig a sku ld e r S u m m a (A - B) Balansräkning Aktiva F in a n sie rin g stillg ä n g a r F ö rsäljn in g sfo rd rin g a rn a ö ka d e m ed 17 m ilj.m k, v ilket frä m st b e ro r pä en ökn in g av fö rsä ljn in g e n u n d e r slu te t av äret. ö k n in g e n av lä n e fo rd rin g a r bero r frä m s t pä fö rsä ljn in g e n av fa s tig h e te r tili O y P redium Ab. S a m tlig a fo rd rin g a r i u tlä n d sk v a lu ta ä r b o kfö rd a tili b o k- slu tsd a g e n s kurs. F ö rä n d rin g a r i a n lä g g n in g s tillg ä n g a r fra m g ä r u r n e d a n - stä e n d e s p e cifika tio n : ( m k) B o kfö rin g svä rd e In ve ste rin g a r och a ktive rin g a r F ö rsä ljn in g a r o ch m in skn in g a r A vskrivn in g a r B ala n svä rd e A n lä g g n in g stillg ä n g a rn a s b e ska ttn in g s v ä rd e (1 000 m k): J o rd - och v a tte n o m rä d e n B yg g n a d e r och k o n stru ktio n e r A ktie r o ch a n d e la r A n lä g g n in g stillg ä n g a rn a s b ra n d fö rsä krin g svä rd e (ä te ra n ska ffn in g svärd e ) (1 000 m k)

10 Aktier: Aktier i koncernbolag Aktier Andel % Nominellt Bokförings st av aktiekapital värde (i mk e lier valuta) värde (1 000 mk) Fiskars Manufacturing Corporation, USA (USD) 6138 Fiskars A/S, Danmark 99, (DKK) 3066 Oy Predium Ab Elesco Oy Ballena Ltd (GBP) 272 Fiskars A/S, Norge (NOK) 117 Fiskars Svenska AB Fiskars GmbH, BRD Fiskars Gesellschaft m.b.h., österrike ,0 49 (DEM) Fiskars Sales Corporation, USA (USD) 4 Oy Filektron Ab Oy Ferraria AB Oy Metra Ab Aktier i fastighetsbolag inom koncernen Ovriga aktier och andelar Ovako Oy Ab , Oy Metsä-Skogby Ab , Oy Telko Ab , Rautaruukki Oy 125 X Uusi Suomi Oy X Tietotehdas Oy 140 7, Procons Ab , Oy Liikkeenjohdon Koulutuskeskus Ab 2 X Metsäliiton Teollisuus X Finlands Exportkredit 2 X Perusyhtymä Oy 170 X Oy Kasviöljy Växtolja Ab 189 X 9 9 Hemholmen Ab Kotisaari Oy , Metex Andelslag 3 X 2 Finlands Mässa Andelslag 87 X 1 (x = under 1 %) Telefonandelsbevis 86 Aktier i fastighetsbolag Ovriga aktier och andelar 132 A ktier och andelar totalt Passiva Samtliga skulder i utländsk valuta har bokförts tili bokslutsdagens kurs. Obligationslän (1 000 mk) räntä 9,75 % emitterat sista amortering amortering under redovisas i balansräkningen bland kortfristiga skulder Reserveringarna är i mark oförändrade. Lagerreserveringen uppgär tili 47 milj.mk, dvs. 35% av lagervärdet. Eget kapital Förändringarna i eget kapital framgär ur nedanstäende tabell: A nsvarsförbindelser (1 000 mk) Inteckningar tili säkerhet för skuld Borgensförbindelser för koncernbolag övriga borgensförbindelser Växelansvar för koncernbolagen övriga Pensionsansvar Ansvar för bolagets pensionsätaganden Ansvarsunderskott i pensionsstifteise Förändringar i eget kapital (1 000 mk) Aktiekapital Reservfond överföring trän vinstmedel Uppskrivningsfond överföring tili dispositionsfonden av värderegleringar som genom försäljning av jordegendomar realiserats övriga bundna fonder Vinst vid försäljning av jordegendomar Eget bundet kapital sammanlagt Dispositionsfond överföring frän uppskrivningsfonden av värderegleringar som genom försäljning av jordegendomar realiserats Fond för social verksamhet Vinst Överföring tili reservfonden Dividend Räkenskapsperiodens vinst Eget tritt kapital sammanlagt

11 ORDINARIE BOLAGSSTÄM M A Vid bolagsstämman den 6 maj 1980 antogs en ny bolagsordning som bekräftades vid en andra bolagsstämma den 26 juni 1980 och som den 24 Oktober 1980 antecknats i handelsreg istret. Vid bolagsstämman avgick styrelsemedlemmen Klaus Ahola, som sedän är 1943 värit knuten tili bolaget i egenskap av revisor, styrelsesuppleant och frän är 1966 säsom styrelsemedlem. Bolaget frambär sitt tack tili direktör Ahola för mängäriga insatser tili Oy Fiskars Ab:s bästa. Tili ny medlem av Styrelsen invaldes advokat Jarl Engberg. Tili ordinarie revisorer ätervaldes herrar Eric Haglund och Henrik Brummer. Tili ny ordinarie revisor valdes friherrinnan Brita Hisinger-Jägerskiöld. Tili revisorssuppleant ätervaldes herr Henry Lind. Tili nya revisorssuppleanter valdes herrar Peter Hartwall och Christian Hildén. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 1979 enligt styrelsens förslag. I dividend utdelades 9 % eller 9 mk per aktie utgörande sammanlagt mk STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄM M AN Styrelsen föreslär att bolagsstämman godkänner den i bokslutet gjorda fondöverföringen samt följande förslag tili disponering av vinstmedel: Odisponerade vinstmedel frän tidigare är utgör Arets vinst redovisas med Sammanlagt Tili bolagsstämmans disposition stär enligt bolagsordningen utbetalas av vinsten överst 4 % räntä pä aktiekapitalet härutöver utbetalas i dividend 5 % pä aktiekapitalet, dvs. sammanlagt i dividend 9 mk per aktie motsvarande 9 % pä aktiernas nominella värde. säsom odisponerade vinstmedel kvarlämnas Helsingfors den 23 mars 1981 Jacob von Julin mk ,01 mk ,70 mk ,71 mk ,71 mk ,00 mk ,00 mk ,71 REVISIO NSBERÄTTELSE Vi har granskat Oy Fiskars Ab:s bokslut, bokföring och förvaltning för är 1980 i den omfattning god revisionssed förutsätter. Bokslutet, som uppvisar en vinst för räkenskapsäret om ,70 mark, är uppgjort i enlighet med gällande stadganden. Vi tillstyrker, att resultaträkningen och balansräkningen samt den i bokslutet gjorda överföringen tili bundet kapital fastställes, vinsten enligt fastställd balansräkning disponeras i enlighet med styrelsens förslag och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för är Helsingfors den 7 april 1981 Henrik Brummer Eric Haglund, CGR Brita Hisinger-Jägerskiöld Jarl Gripenberg Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin Göran J. Ehrnrooth T. Gunnar Nyström Thomas Tallberg Lauri Kalima Jarl Engberg

12 INVESTERINGAR Mmk I AVSKRIVNINGSBARA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR OCH 40~ AVSKRIVNINGAR Investeringar Jord- och vattenomräden Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier övriga materiella tillgängar Aktier och andelar övrigt 30 Produktionsverktyget är av avgörande betydelse for produktens slutliga kvalitet. Martti Mäkiranta slipar pä Verktygsfabriken ett plastverktyg som behövs vid tillverkningen av lock for EK-kapslingar. Avskrivningar KO NCERNSAM M ANDRAG Koncernresultat mk Omsättning Rörliga och fasta kostnader Driftsbidrag Koncernbalans mk A k tiv a Fi nansieringsti I Igängar Omsättningstillgängar Anläggningstillgängar Avskrivningar Aktiva totalt Rörelseöverskott P a s s iv a övriga intakter och kostnader Förändringar i reserveringar Räntekostnader Direkta skatter Omräkningskursdifferens Minoritetsintresse Räkenskapsperiodens resultat Främmande kapital Kortfristigt Längfristigt Minoritetsintresse Reserveringar Eget kapital Eget bundet kapital Aktiekapital Fonder Eget tritt kapital Fonder Resultat trän tidigare är Räkenskapsperiodens resultat Passiva totalt FORDELNINGEN AV INVESTERINGAR Under 1980 bokforda investeringar uppgick till 29,2 milj.mk (41,1). Maskininvesteringarna var ungefar dubbelt Sci stora som foreg^ende r. Det storsta enskilda objektet var aven under 1980 plastvaruindustrins fabriksanlaggning i Ingli samt s^gen i Billnas. Plastfabriken i lng& var aven det storsta enskilda byggnadsinvesteringsobjektet under Investeringarna fordelades enligt branscher p& foljande satt: Metallindustrin 3,0 6,9 Automatlonsindustrin 1,3 0,6 Plastvaruindustrin 14,3 12,1 Övrig industri 2,2 1,4 övriga 20,3 8,2 Fördelning enligt investeringsobjekt: 41,1 29, Jord- och vattenomräden 0,9 1,3 Byggnader och konstruktioner 11,4 5,6 Maskiner och inventarier 7,8 16,4 övriga materiella tillgängar 0,1 Aktier och andelar 18,5 5,6 övrigt 2,4 0,3 41,1 29,2 Pägäende arbeten utgjorde av ovanstäende 10,9 2,9 20

13 FÖRSÄLJNINGENS UTVECKLING Sverige 19% Sälda enheter Fastighetsförvaltning övrig industri Plastvaruindustri Automationsindustri Metallindustri Intern försäljning FÖRSÄLJNING OCH ORDERLÄGE Omsättningen ökade och uppnädde näräpä föregäende ärs nivä, trots att är 1979 tili Ovako sälda fabriker samt Mariefors fabrik ingär i 1979 ärs siffror under en del av äret. Den kvarvarande industrins omsättning ökade med 23 % frän föregäende är. Försäljningsökningen var relativt starkast inom plastvaruindustrin. Exportens andel av totalfaktureringen var 40 %, dvs. nägot mindre än föregäende är. Orderstocken var nägot större än ett är tidigare och motsvarar ca tre mänaders försäljning. OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING 1979 milj.mk 1980 milj.mk Förändring milj.mk Förändring % Hemlandet Export Korrigerad omsättning Sälda enheter 79 Omsättning EXPORTENS FÖRDELNING Bolagets export förblev pä föregäende ärs nivä. Exporten ökade främst tili Sovjetunionen, USA och Västtyskland, medan exporten tili England, Sverige och Danmark minskade jämfört med föregäende är. Bolagets viktigaste exportprodukter var hydrauliska timmerkranar, saxar och bätar. OMSÄTTNING (1 000 mk) Försäljning utan omsättningsskatt Totalt Export- Totalt Exportandel% andel % Metallindustrin Automationsindustrin Plastvaruindustrin övrig industri Fastighetsförvaltning Summa försäljning Rämaterialfakturering./. försäljningens korrektivposter Omsättning Förändring mot föregäende är 26% 23% Sälda enheters försäljning Korrigerad omsättning EXPORTENS FÖRDELNING 1979 milj.mk % 1980 milj.mk % EFTA 57, ,6 36 (Sverige) (40,4) (27) (29,2) (19) EEC 58, ,0 39 (Danmark) (12,1) ( 8) ( 8,6) ( 6) (Storbritannien) (17,0) (11) (11,5) ( 8) (Västtyskland) (13,8) ( 9) (20,0) (13) USA 9,8 7 11,4 8 SEV 11,9 8 17,3 11 (Sovjetunionen) ( 7,1) ( 5) (12,0) ( 8) övriga 11,7 8 8, ,7 150,

14 Det effektivaste sättet att förbättra virkeskvaliteten är stamkvistning. Stamkvistningsredskapen utvecklade av Fiskars skogsavdelning och Billnäs fabriker representerar ett helt nytt tänkande pä forstteknikens omräde. Pä bilden visar ing. Paavo Räsänen en kvistavbitare. Fiskars nya köksredskap har riktig formgivning och är verkligt mängsidiga. Tili serien hör nu ocksä en knivvässare av helt ny typ. VER KTYG OCH LA N TB R U K S M A S K IN E R M E T A L L IN D U S T R IN K O N S U M E N TP R O D U K TE R Saxfabriken P roduktionsvolym en och försäljningen lâg pâ sam m a nivâ som fôregâende âr. Den budgeterade försäljningsökningen künde inte uppnâs främ st pâ grund av en m inskad export tili England. Under äret har ett antal nya saxtyper tagits fram, dels för att m odernise ra det nuvarande sortim entet och dels för att bredda detta. De nya saxarna börjar m arknadsföras är Fabrikens p ro d u k tiv s t utvecklades tillfredställande under äret. Den inhem ska kostnadsökningen künde pâ grund av konkurrensläget inte helt kom penseras genom prisförhöjningar pâ exportm arknaderna. 24 Fi nsmidesf a bri ken Billnäs fabriker Fiskars mekaniska verkstad Forsaljningen uppn^dde budgeterad volym och visar en betydande okning jam fort med fo re g S n d e r. Tillvaxten har skett dels p& hem m am arknaden och dels i USA, dar dotterbolaget FMC borjat m arknadsfora koksknivar som ett kom plem ent till saxarna. Knivtillverkningen har jam fort m ed fo re g S n d e r vuxit ca 30 %. Flaggst ngstillverkningen kom m er under 1981 att flyttas till B tvarvet och detta ger utrym m e for en ytterligare okning av knivtillverk ningen. Försäljningsvolym en för Billnäs fabrikers hand- och skogsredskap ökade med över 30 % frän föregäende är. M arknadsandelarna i hem landet förblev goda. Leveransförm ägan och -säkerheten förbättrades avsevärt jäm fört m ed föregäende är och uppnädde planerad nivä. M arknadsföringen om planerades och försäljningsorganisationen anpassades tili att bättre m otsvara kundkretsens behov. R ationaliseringsätgärderna inom spadbranschen päverkade produktiviteten i positiv riktning under senare hälften av äret. Efterfrägan pä plogar i hem landet förblev pä föregä ende ärs nivä. E xportm arknaderna försäm rades allm änt, fram för allt i England och Irland. V ändplogarnas andel ökade betydligt, vilket d ock inte künde kom pensera bortfallet av efterfrägan pä standardplogar. Produktlinjens forsaljning uppgick till 49 m ilj.m k (47) varav 73 % p export. Ett nytt produktsortim ent för kvistning av stockskog rönte positivt intresse frän kundkretsen, dä det introducerades pä som m aren Pä basen av den allm änna utvecklingen pä m arknaderna för lantbruksm askiner ingick bolaget ett längsiktigt sam arbetsavtal med Electrolux, angäende försäljning, tillverkning och produktutveckling av plogar. Respektive försäljnings- och produktutvecklingspersonal, sam m anlagt 16 personer, övergick i OY E lec trolux AB:s tjänst som gam la arbetstagare. Antalet anstallda var vid rets utg ng 279 (278). Fiskars for Forestry -projektet gjorde fram steg, med huvudvikten pä m arknadsföringsinsatser för befräm jande av arbetsintensiva s k o g s a w e rk n in g s - och skogsskötselsm etoder i utvecklingsländer. De första betydande beställningarna m ottogs under början av Produktlinjens personalstyrka var 253 (291). Försäljningen uppgick tili 54 m ilj.m k (42), varav 21 % export. 25

15 Inha fabrikers Buster-bätar blir allt populärare. Buster är den mest sälda aluminiumbäten i Norden. Pä hemmamarknaden uppgär dess marknadsandel tili ca 30 % av bätar i denna storleksklass. Den ihopvikbara hydraullska timmerkranen FGZ, som är speciellt konstruerad för lastnlng av tunga stockar, arbetar effektivt i skogar med grovt timmer. Dessa egenskaper har gett den ett gott fotfäste i Mellaneuropa. M E TA LLP R O D U KTER KRANAR O CH H Y D R A U LIK Inha fabriker Salo mekaniska verkstad, Borgä mekaniska verkstad och gjuteriet i Salo Efterfrägan pä m etallprodukter fortgick relativt tillfredsställande och budgeterade försäljningsm äl uppnäddes. Ett undantag utgör alum inium bätarnas exportförsäljning, där efterfrägan pä den svenska m arknaden som innehar en central roll, utvecklades längsam m are än väntat. A lum inium bätarna m arknadsförs under B U S TER -nam net och har erövrat en ledande m arknadsposition i hem landet bland utom bordsm otorbätarna i storleksklass under 4,2 m. G enom nya tillverkningsm etoder har kostnadsstegringarna delvis kunnat kom penseras. Vid utvecklingen an sm idesprodukterna har det nara sam arbetet med O vako varit av avgorande b e ty d e l-' se. S am arbetet syftar till att forbattra produkterna och lonsam heten genom att battre anpassa utg&ngsm aterialet till produktionsm etoderna och kvalitetsfordringarna. Försäljningen ökade med 50 % tack vare att e fterfrä gan var god och att m ängäriga m arknadsföringsinsatser börjat bära frukt. Bätsortim entet har kom pletterats med en alum inium roddbät (R O -BU S TE R ) som introduceras är Efterfrägan pä hydrauliska lastbilstim m erkranar fo rt gick livlig bäde hem m a och pä de västliga exportm arknaderna. Bolaget har uppnätt en betydande m arknadsandel inom m änga strategiskt viktiga länder. Även pä den sovjetiska m arknaden har försäljningsökningen varit glädjande, som ett resultat av m ängäriga försäljningsaktiviteter och tekniskt sam arbete. Tillverkningen av dörr- och fönstergängjärn förstärktes genom nya produkter och bättre tillverkningsm e toder. Försäljningen ökade med ca 30 % och uppnädde en m arknadsandel pä 75 % i hem landet. K ransortim entet kom pletterades med en ny kräftig ihopvikbar lastbilskran, FGZ, som utvecklades med tanke pä m ellaneuropeiska förhällanden och som är synnerligen läm plig för transport av länga stam m ar. Den planerade försäljningsvolym en för sm iden uppnäddes, ehuru konkurrensen pätagligt ökat m ot slutet av äret. Ram avtalet beträffande rälssm ide till Statens Järnvägar m otsvarade inte heller är 1980 förväntningarna. Leveranserna av tim m erkranar för inhem ska skogstraktorer övertygade m änga nya kunder om kranarnas kvalitet. Intresset för produkterna väntas leda tili ökade exportleveranser redan under «Produktlinjens och Inha fabrikers personalantal var vid rets slut227 (193). Forsaljningen uppgick till 38 milj. mk (31), varav 24 % export. G juteriet i Salo levererar ungefär 1 /3 av sin produk tion tili m ekaniska verkstaden i form av gjutgods för de hydrauliska kranarna. Den externa efterfrägan pä gjute var även tillfredsställande under äret. A ntalet anställda inom produktlinjen var 336 (313). Produktlinjens försäljning uppgick tili 73 milj.mk (48), varav 53 % export. Borgä m ekaniska verkstad var heia äret füllt belagd med leveranser av hydraulcylindrar för hopsättningen i Salo

16 Den slutliga Produkten, som i detta fall är en styrapparat för ett trafikljussystem, blir föremäl för en noggrann slutkontroll, innan den levereras tili künden. Fiskars Minitherm rörsystem har väckt stor uppmärksamhet inom byggnadsbranschen. Försäljn. ing. Krister Gustafsson hjälper tili vid installering av ett Minitherm uppvärmningsoch varmvattensystem pä ett radhusomräde med gemensam värmecentral. E LE K TR O N IK Faktureringen ökade med 30 % jäm fört med föregäende är. Trafikelektroniken svarade för m era än hälften av verksam heten. De m est betydande datorstyrda trafikstyrningsanläggningarna säldes tili Dram men i Norge och Lahtis. F-TO O LIN G Verktygsfabriken F-Tooling tillverkade form ar och verktyg för plastvaruindustrin och fabriken kunde beläggas till full kapacitet. De m est betydande externa leveranserna om fattade plastform ar för tillverkning av delar till TV apparater. Den största interna leveransen avsäg produktionsverktyg för tillverkningen av det nya saxsortim entet tili Fiskars M anufacturing C orporation i USA. F-Tooling inledde sam arbete m ed det svenska företaget AB Nybro Stälprodukter som tillverkar förbearbetat stäl. Utom tili den egna förbrukningen m arknadsförs förbearbetade stälprodukter av F-Tooling tili utom stäende tillverkare av form ar och verktyg. Utöver leveranser för bolagets egen verktygstillverkning inriktar sig F-Tooling pä att betjäna sädana utom stäende kunder, som vid sin tillverkning behöver högt specialiserade plastform ar. Försäljningen uppgick tili 8 m ilj.m k (7), varav 2 2 % export. Antalet anställda var 66 (66). 28 Försäljningen av trafikelektronik pä nya m arknader, främ st de nordiska länderna ökade i stört sett planenligt. Bolagets dom inerande ställning pä hem m am arknaden befästes. Försäljningen av kraftelektronik, främ st växelriktare, ökade med dryga 50 % frän föregäende är. Försälj ningen av industrielektronik ökade m ed knappa 10 %, och produktutvecklingen koncentrerades pä m ikroprocessortilläm pningar. Den i början av äret otillräckliga orderstocken förbättrades först under hösten. Av ärets utfakturering skedde en ovanligt stor del under sista tertialet, ehuru fabrikens belastning varit relativt jäm n. P L A S T V A R U IN D U S T R IN En flerärig produktutveckling resulterade i att nya produkter kunde introduceras under äret främ st inom produktgruppen isolerade rörprodukter sam t att till verkningen av cellplast, baserad pä ett licensavtal frän Bayer, kunde päbörjas. En förstärkning av resurserna för m arknadsföring inom heia produktlinjen ligger även tili grund fö r en planerad fortsatt kräftig volym tillväxt. P LA S TP R O D U K TE R Plastfabriken Ekenäs Fabriken uppnädde under 1980 volym m ässiga rekord i tillverkningen av elkapslingar och isolerade rörprodukter, den förra ökade med 25 % och den señare med 44 %. M arknaderna utvidgades, i huvudsak utom lands, trots att päverkan av recessionen var tydligt kännbar främ st pä den västeuropeiska m arknaden. Fortsatt teknologisk utveckling sam t ytterligare nya produkter är avsedda att introduceras under 1981 och de förväntas befästa plastvaruindustrins konkurrensförm äga under de närm aste áren. Försäljningen ökade m ed 47 % frän 47 m ilj.m k tili 69 m ilj.m k. E xportens andel var 25 m ilj.m k eller 3 6 %. A ntalet anställda var 217 (176). Plastfabriken Ingá P roduktutvecklingen inom Elektronik koncentrerades främ st tili vidareutveckling av nya trafiktekniska prestationsm etoder och program. De nya resurser som tillfördes bolaget i sam band m ed förvärvet av Elesco Oy inriktades pä olika m arknadsförings- och produktutvecklingsuppgifter. O rderläget vid utgängen av 1980 var betydligt bättre än ett är tidigare. A ntalet anställda var vid ärets slut 128 (118). Försäljningen uppgick tili 19 m ilj.m k (15), varav 22 % export. De nya produktionslinjerna vid fabriken i Ingá nstallerades successivt under hela M agnatherm och M initherm isolerade rórprodukterna sam t Fiskacellplasten tillverkas num era vid Ingá fabriken. E fterfrágan pá den nya M initherm produkten óversteg kánnbart planerad nivá, m edan tillverkningen av M agna therm och Fiskacell drabbades av tekniska svárigheter, m ed betydande produktionsbortfall. Under hósten uppnáddes norm al tillverkning sm áningom dá de nya m askinernas inkórningsproblem huvudsakligen elim inerats. 29

17 Den nya, snabba râddningsbâten, som pâ ytterst kort tid kan sjösättas och göras användningsklar, är ett exempel pâ Bâtvarvets produktutveckling. Träbearbetningslinjens sàg i Billnäs har heit moderniserais. Sägen producerar nu sägade trävaror, som fyller höga kvalitets- och mättfordringar. Leveranserna gär främst till Ramlistfabriken. T R A B E A R B E TN IN G Ramlistfabriken Flaggstângstillverkningen ôverflyttas frân och med början av 1981 frân Finsm idesfabriken i Fiskars till Bätvarvet, vilket ger ett bättre utnyttjande av hallutrym m ena. O rderstocken är tillfredsställande. B Â TVA R V E T Lägkonjunkturen har m edfört att försäljningen av fritidsbâtar nedgätt och den överstora tillverkningskapaciteten som byggdes upp under 1970-talets början i heia Europa künde inte utnyttjas för füllt. Bristen pâ bàtplatser är även ett hinder för en fortsatt expansion av bätförsäljningen i Europa. Även Bätvarvet kan notera en nedgâng i försäljningsvolym en. Speciellt har nedgângen i Danm ark och England varit kännbar. Tack vare de nya m odellerna FINNSAILER 34 och FINNSAILER 30 sam t deras höga kvalitet har försäljningen och orderingângen dock stabiliserats. Trots hârd priskonkurrens har varvet m ottagit order pâ livbâtar i tillfredsställande om fattning. Under âret har utvecklats en man o verboard -b â t och en 150 personers livbât. Exporten till USA l g p ^ sam m a nivb som foregciende r och forsaljningen p4 den inhem ska m arknaden okade. Exporten till de europeiska m arknaderna blev darem ot, efter en m ycket snabb tillvaxt under de senaste ren, kannbart m indre an under foregsende r. Det verkar dock som om en okning skulle ta fart p& nytt under Försäljningen uppgick till 27 m ilj.m k (22). Exportandelen av försäljningen var 37 %. Personalstyrkan var vid ärets slut 143 (154) kannetecknas for R am listfabrikens del av en betydande kostnadsokning bbde for rbm aterial och arbetskraft. P grund av konkurrenslaget utom lands har kostnadsokningarna endast till en del kunnat kom penseras genom hojda exportpris. Valutakursutvecklingen under 1980 har aven varit ofordelaktig. Billnas sag Under ret slutfordes m oderniseringen av Billnas sbg. Storsta delen av R am listfabrikens rbm aterial kom m er nu frbn Billnas. Sbgningen kan m ed kort varsel anpassas efter R am listfabrikens r m aterialbehov och den integrerade tillverkningskedjan vantas ge betydande fordelar och forbattrad ekonom i. F orsaljningen uppgick till 14 m ilj.m k (14). Exportens andel av totalfaktureringen utgjorde 59 %. Prototypen för en lätt bevakningsbât har levererats till S jöstridskrafterna. Utvecklandet av denna bât gav värdefulla kunskaper, avsedda att utnyttjas vid kom m ande projekt. 30 JO RD, SKO G, B R U K S V E R K S A M H E T En om fattande byggnadsplaneändring blev fastställd p S kogängom rädet i Billnäs och en ny byggnadsplan för bolagets om räde i Jockis likasä. V ardera planen kom m er att ha stor betydelse för uppfyllandet av personalens behov av bostäder. S am m anlagt säldes under ret 11 st egnahem stom ter och 4 bebyggda tom ter till R ska rs eller O vakos personal. Därtill säldes i Jockis en radhustom t, i Pojo ett antal egnahem stom ter till Pojo kom m un och i T usby en fabriksbyggnad m ed tillhörande tom t. De externa försäljningarna uppgick sam m anlagt till 8,7 ha. I Karis inköptes ett 38 ha stort skogsskifte som g ränsar till bolagets egna skogsm arker. För att m öjliggöra en utvidgning av fjäderfabriken s ldes den befintliga fabriksbyggnaden och en för utvidgningen läm plig fabrikstom t arrenderades till O vako. O rderstocken vid rets slut ar hogre an ett r tidigare. A ntalet anstallda vid rets slut var 159 (161). 31

18 Pâ Fiskars Manufacturing Cor porations utstàllningsavdelning pà USA:s viktigaste hushâllsexpo, Chicago National Housewa res Exhibition, presenterades Fiskars saxar och kôksknivar. Under ârets lopp förnyades inredningen i de populära bâtarna Finnsailer 30 och 34 för att 'hotsvara de okande krav dagens bätägare ställer. Bilden visar bâtarna i Helsingfors Mässcentrum. D O TTE R B O LA G E N Fiskars elektriska Predium Fiskars Manufacturing Corporation (FMC) Försäljningsbolagen Avdelningen levererade MWh av egen pro duktion ( ) och MWh totalt (67600). Enligt separata avtal med Imatran Voim a och med O vako upphörde energileveranserna tili Äm innefors och Jockis fabriker den Av det till nationalpark avsedda om rädet i Ekenäs skärgärd säldes under äret till staten en större del för 3,8 m ilj.m k. Till övriga delar kunde den av länsstyrelsen fastställda strandplanen över bolagets skärgärdsom räden inte börja förverkligas pä grund av de besvär som riktats em ot den. Ä rendet väntas kom m a tili avgörande behandling under Vissa förberedande ätgärder har dock redan vidtagits bl.a. har ön Danskog pä bolagets försorg anslutits tili det elektriska nätet. V erksam heten vid FM C utvecklades under äret positivt. Frän den övertog FM C m arknadsföring en av saxar i USA av den tidigare distributören Norm ark Corporation. Inverkan av övertagandet syns tydligt redan i andra halvärets resultat och försäljningsvolym. S am tidigt började även försäljningen av köksknivar, vilka bedöm s ha goda försäljningsm öjligheter pä den am erikanska m arknaden. M arknadsföringsaktiviteten koncentrerades även under 1980 till konsum entprodukter och ram listförsäljning. Försäljningen av fritidsbätar fortsatte att sjunka, och m inskningar av personalen genom fördes i takt härm ed. Jordbruket A vdelningen har fortsättningsvis inriktat Produktionen endast pä växter som skördas med tröska. Denna produktion gynnades under äret bäde av god väderlek och prisjusteringar, vilket tillsam m ans gav en resultatförbättring trots kostnadsstegringarna. Virkesanskaffningen A nskaffningen tili M etsä-skogby uppgick tili ca m 3 och för internt bruk anskaffades m3. Exporten av sulfatved tili Sverige fortsatte, nu transporterades veden m ed prämar, vilket gjorde frakten snabbare och säkrare. Brännflis säldes internt sam m anlagt Im3 och externt 200 Im3. A w e rk n in g e n i egna skogar resulterade i m 3 virke (39 200). En ny skogshushällningsplan är under utarbetande. Pä Hangö udd byggdes vägar, ellinjer och kom m unalteknik tili de tvä stugbyarna. M arknadsföringen av byggnadsplatser pägick hela äret m ed gott resultat och nägra fritidshus blev färdigbyggda redan tili som m aren I slutet av äret inköptes ca 560 ha m ark i Tenala av m oderbolaget, vilket innebär att Fiskars tili Predium nu överlätit all den m ark i Tenala, som kan planeras för fritidsändam äl. Fabrikens produktion har beträffande volym och kvalitet uppfyllt ställda krav och saxfabrikerna i Billnäs och W ausau har kunnat dra nytta av varandras erfarenheter. A ntalet anställda var 102 (73). Efterfrägan pä E E C -m arknaderna var genom gäende lam utom för saxförsäljningens del där goda volym siffror kunde uppnäs. Försäljningsbolag i utlandet (helägda) är följande: Fiskars Fiskars Fiskars Ballena Fiskars Fiskars G es.m.b.h., ö s te rrik e, grundat 1972 S venska AB, Sverige, grundat 1974 GmbH, Västtyskland, grundat 1975 Ltd., England, grundat 1970 (övertaget 1975) A /S, Norge, grundat 1978 Sales Corporation, USA, grundat 1979 sam t Fiskars A /S, Danm ark, grundat 1969 (99,7 %) Antalet anställda utom lands var 21 (25). F astighetsförvaltningens olika enheter sysselsatte 144 personer (149). Försäljningen uppgick tili 28 m ilj.m k (27)

19 c o <n Í? to 5 ui c o co g a> <X QQ w 2 E 3 CD CD to 2 as E 3 CD CD 2 c: o P co CDo. -;< 0 -J 6 cocc 03 c 2 O c 3 L» OQ O O ) C JC LU 3 ra ns i_ O) 0) c æ ra S C 213 c as.e -a as **v> </><J~ o 2 "S - a a 03 a*= J o - g o «ujir «o < c r ns ns E I I E I I I, a> a s? A s S t -o -ns «css as w e > JS ^ u i >- lira I I I I 1 A»- 0) = I «E E C n ; E tr ac S» 03,, -03 cc I I w C 0) O) c CO - n «IS c a) o o -o ^ M 0) 03 co ' co > O D t Q o) <=ä'"o g f lf S S 03 C J* O) D O c: "8 cd ÛL > c, < O Z z <1) O C O - * co 5 0 g _ co) 0 CO co 03 LL U j Uü CO CO 0) ;e 'c J.* 3 3 "S'S 1 L. CL Û_ LU O) co c 2 c 0) <D fc= _Q (1) CD n 03 CD CQ.2 *- 2 f I I ço -g W en LL C r- >- B tt O O r 34

20 PERSONALUTVECKLINGEN BOLAGETS INDUSTRISTRUKTUR P R O D U K T L IN J E F A B R IK E R /E N H E T E R LÖNEKOSTNADSUTVECKLINGEN (milj. mk) PRO DUKTER Lönebikostnader Löner Mmk Arbetare j Tjänstemän M E T A L L IN D U S T R IN Saxfabriken, Billnäs Finsmidesfabriken, Fiskars Konsumentprodukter Saxar Knivar Flaggstänger (tili april 1981) Verktyg och lantbruksmaskiner Fiskars mekaniska verkstad Billnäs fabriker Lantbruksmaskiner Jord- och skogsbruksredskap Metallprodukter Inha fabriker, Ähtäri Smide Lätta metallprodukter Aluminiumbàtar Salo mekaniska verkstad Borgá mekaniska verkstad Salo gjuteri Kranar och hydraulik Timmerkranar Hydraulik Gjute F-Tooling Verktygsfabriken, Billnäs Formställ Formar Automatik Elektronik Elektronikfabriken, Helsingfors Trafikelektronik Industrielektronik Kraftelektronik Elesco Elesco, utvecklingsavdelningen, Esbo Produktutveckling Systemavdelningen, Helsingfors Databehandling Produktionsstyrning Plastfabriken, Ekenäs Plastfabriken, Ingá Elkapslingar Isolerade rörprodukter Cellplast för isolering m.m. Armerad plast Fritidsbàtar Livbàtar Yrkesbàtar Flaggstänger (frân april 1981) Bàtvarvet, Âbo Ramlistfabriken, Borgá Sägen, Billnäs Träbearbetning Arbetskraftssituationen har allmänt taget varit god inom bolaget. Pá nágra av bolagets enheter har förekommit brist pá yrkeskunnig personal. En försvagad efterfrága förorsakade att produktionsinskränkningar máste vidtagas vid nágra enheter. Dessa átgárder fortsatte delvis över ársskiftet. Under áret avgick 87 personer med pension. Sammanlagt 83 personer premierades pá grund av uppnädda jämna tjánsteár. Av dessa hade 2 varit 50 ár och 12 personer ár i bolagets tjänst. Bolagets lönekostnader uppgick tili sammanlagt 122 milj.mk (122), varav de betalda lönerna utgjorde 81 milj.mk (79) samt socialkostnaderna och lönebikostnaderna 41 milj.mk (43) eller 51 % (54) av lönerna. Antalet anställda vid árets slut var 2091 (2038), av vilka 611 tjänstemän och kollektivanställda. Medelantalet anställda var Ö V R IG IN D U S T R I Bàtvarvet 72 Arbetsfreden var allmänt taget tillfredsställande med undantag av Industritjänstemännens riksomfattande strejk. P L A S T V A R U IN D U S T R I N Plastprodukter 71 o P E R S O N A LA D M IN IS TR A TIO N A U T O M A T IO N S! N D U S T R IN F-Systems 0- Ramar och ramlister Ságat virke för ramar och lister Bolaget har för avsikt att fortsätta att stöda personalens egnahemsverksamhet bl.a. genom att sälja formánliga byggnadstomter. I enlighet med allmänt gällande praxis beträffande tjänstebostäder avser bolaget även av rättviseskäl att följa den pá olika orter gällande rimliga gängse hyresniván vid uthyrning till anställda. Stadgarna för de redan är 1971 introducerade frivilliga samarbetskommitteerna fastställdes och enheterna utsäg i enlighet med dessa sina samarbetskommitteer, vilka i sin tur beslöt om användningen av de samarbetsmedel som av bolaget anslagits för olika ändamäl. Lagen om samarbete inom företagen samt avtalet om intern information förutsätter att personalen ges informa tion om bl.a. bolagets ekonomiska läge. Inom bolaget uppgjordes och distribuerades enhetliga basdirektiv för ekonomisk information. Under âret delgavs personalens representanter pä arbetsplatserna redogörelser över bola gets ekonomi och personalplaner. Utvecklingen av samarbetet inom företaget har vid de fiesta enheterna varit aktiv och givande, även om man frän arbetstagar- och även arbetsgivarsidan i nägra fall funnit resultaten otillfredsställande. Säsom ur styrelsens verksamhetsberättelse framgär mäs te företagets och i hög grad just Fiskars-bolagets verksamhet omstruktureras och ständigt anpassas tili förändrade förhällanden. Härvid blir samarbetet inom bola get en fundamental förutsättning för att produktiviteten och konkurrenskraften skall kunna försvaras, bâde dä det gäller offensiva och defensiva ätgärder. Bolagsledningen uttrycker fortfarande sin positiva inställning tili alla de former av samarbete som kan gagna de anställda och företaget. Under âret sâldes 9 egnahemstomter till personalen och 6 till i Ovakos tjänst varande anställda. ^ "W s U Y ^ n O r V /y A I A / I 1 \ D Mannerheimvägen 14, Helsingfors 10 tel. 644 OH, telex fh e lssf 37

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÁRSREDOVISNING FÖR 1981

ÁRSREDOVISNING FÖR 1981 ÁRSREDOVISNING FÖR 1981 FISKARS ÂRSREDOVISNING FÖR 1981 INNEHÄLL Sidan Innehällsförteckning 1 Styrelse och revisorer 2 Bolagets direktion och avdelningschefer 2 Verksamheten i sammandrag 3 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

F IS K A R S Á R S R E D O V I S N I N G 1 9 8 3

F IS K A R S Á R S R E D O V I S N I N G 1 9 8 3 F S K A R S Á R S R E D O V S N N G 9 8 3 F S K A R S -K O N C E R N E N VERKSAMHETEN SAMMANDRAG, Mmk 979 980 98 Omsättning 40 39 429 454 47 varav i utlandet 75 75 86 85 239 i % av omsättning 44 45 4 43

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer