O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0"

Transkript

1 O V F IS K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r

2 O V F I S K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r INNEHALL Sidan Sidan översikt per produktlinje 24 M e t a llin d u s t r in 24 Konsumentprodukter 24 Verktyg och lantbruksmaskiner 25 Metallprodukter 26 Kranar och hydraulik 27 Innehillsforteckning 1 A u t o m a t io n s in d u s t r ln 28 Styrelse och revisorer 2 F-Toollng 28 Bolagets direktion, avdelningschefer samt ovriga direktorer 3 Elektronik 28 Aren i sammandrag 4 P la s t v a r u in d u s t r in 29 Allman ekonomlsk oversikt 5 Plastprodukter 29 Bokslut 1980, bolagets 97 verksamhetsar 6 ö v r i g in d u s t r i 30 Styrelsens verksamhetsberattelse 6 Bätvarvet 30 Resultatrakning 11 Träbearbetnlng 31 Balansrakning 12 Fastlghetsförvaltning 31 Finansieringsanalys 14 Jord, Skog, Bruksverksamhet 31 Bllaga till bokslutet 15 Dotterbolagen 32 Ordinarie bolagsstamman den Predium 32 Styrelsens forslag till bolagsstamman 18 FMC 33 Revisionsberattelse 19 Försäljningsbolagen 33 Koncernsammandrag 20 Organisationen 34 Fordelningen av Investeringar 21 Bolagets industristruktur 36 Forsaljning och orderlage 22 Personaladmi nistration 37 Exportens fdrdelnlng 23 Samhallseffekter 38

3 IN MEMORIAM M e dlem m en av b o lagets d ire ktio n, d ire k tö r Kaj A berg a vle d d e n O y F iskars Ab b e va ra r m ed ta c k s a m h e t m in n e t a v d ire ktö r A b e rg s h e lg ju tn a insa ts b o la g e t tili fro m m a. STYRELSE Ja cob von Julin bergsräd V ald intill o rd in a rie b o la g sstä m m a är o rd fö ra n d e 1983 B O L A G E T S D IR E K T IO N O rd fö ra n d e : M edle m m a r: G öran J. E hrn rooth O lof Bru nerona d ip lo m e ko n o m v e rkstä lla n d e d ire ktö r d ip lo m in g e n jö r d ire ktö r Jarl G ripenberg p ro fe sso r vice o rd fö ra n d e 1983 V äin ö K orpeinen d ip lo m in g e n jö r d ire ktö r T. G u n n a r N yström m ed. o. kir. dr m e dlem 1981 M auno R autia inen d ip lo m in g e n jö r d ire ktö r R obert G. E hrnrooth e kon.lic. T h o m a s T allberg m ed. o. kir. dr Johan L. von Julin in g enjö r m edlem 1981 m edlem 1982 m e dlem 1982 S e kre terare : Jorm a H. K aro Lars P alm gren Ju h a T o ivola e k o n o m ie m a g iste r d ire ktö r d ip lo m in g e n jö r, ju r.lic. d ire k tö r filo s o fie m a g is te r b iträ d a n d e d ire ktö r Lauri K alim a b a n kd ire ktö r m e dlem 1981 A V D E L N IN G S C H E F E R, K O N C E R N F U N K T IO N E R G öran J. E hrnro oth d ip lo m e ko n o m Jarl E ngberg a d vo ka t m e d le m 1982 m e dlem 1983 Ju h a T o ivo la filo s o fie m a g is te r F in a n sa d m in istra tio n N ils E klund d ip lo m e ko n o m In köpsavd e ln in g e n O sm o H uttunen a g ro n o m P e rsonala d m in istra tio n H e lm er G randell d ip lo m e ko n o m M a rke tin g service REVISORER ordinarie suppleanter Fred B lom quist d ip lo m e ko n o m In te rn a tio n e lia p rojekt K u rt-e rik F orsstedt v ic e h ä ra d shövd in g Ju rid ik E ric H aglund d ip lo m e ko n o m, C G R H enrik B rum m er fil.kand. B rita H isin g e r-jä g e rskiö ld d ip lo m e konom, frih e rrin n a H enry Lind e kon.m a g., C G R P eter H artw all d ip lo m in g e n jö r C hristian H ildön d ip lo m e ko n o m Ö V R IG A D IR E K T Ö R E R N ils H öglund in g e njö r b iträ d a n d e d ire ktö r F red B lom quist R aim o H iekkanen d ip lo m e ko n o m fö rsä ljn in g sd ire ktö r d ip lo m in g e n jö r fö rs ä ljn in g s d ire k tö r K o n su m e n tp ro d u kte r K o n su m e n tp ro d u kte r K ra n a r o ch h yd ra u lik 2 3

4 Bolagets plastvaruindustri fick ett betydande tillskott tili sin produktionskapacitet, dä R astfabriken i Ingä inledde sin verksam het. I Ingä tillverkas M agnatherm och Minitherm kulvertar sam t Fiskacell plast. Ett verktygs- och sm edjeprojekt för utveckling av Billnäs fabriker har genom förts i sam arbete m ed heia personalen. I projektets arbetsgrupper har representanter för alla personalgrupper deltagit som experter. EKONOMISK ÖVERSIKT ÄREN I SAMMANDRAG O m s ä ttn in g (m ilj.m k ) E x p o rta n d e l (% ) K o n ju n k tu re rn a i d e fie s ta v ä s te u ro p e is k a lä n d e m a fö rs v a g a d e s, ö k n in g e n a v to ta lp ro d u k tio n e n a v m a tta d e s o c h ö v e rg ic k d e lv is t.o.m. tili e n m in s k n in g i E n g la n d o c h U S A. T o ta lp ro d u k tio n e n in o m h e ia O E C D -o m rä d e t ö k a d e i g e F in a n s ie rin g s - o c h o m s ä ttn in g s tillg ä n g a r (m ilj.m k ) A n lä g g n in g s tillg ä n g a r K o rtfris tig a s k u ld e r L ä n g fris tig a s k u ld e r A k tie k a p ita l ö v r ig a e g n a m e d e l L ö n e k o s tn a d e r (m ilj.m k )2* R e s e rv e rin g a r 1) In v e s te rin g a r B o k fö rd a a v s k riv n in g a r ,6 2, ,9 2,1 2,7 2,8 2,3 1,7 1,5 0,2 0,4 3,4 2,8 2,2 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,9 3) R ä n to r och fin a n s ie rin g s k o s tn a d e r B e ta ld a s k a tte r 0,8 0,9 1,5 Ä re ts v in s t 0,7 2,5 D iv id e n d 0,4 0,6 1,1 0,8 1) inkl. lagerreserv frän inkl. lönebikostnader 3) förslag enligt verksam hetsberättelsen U ts ik te rn a fö r 1981 ä r v ik a n d e o c h to ta lp ro d u k tio n e n fö rv ä n ta s a v m a tta s m o t s lu te t a v ä re t. n o m s n itt m e d 1 % jä m fö rt m e d 3 % ä r H ö g k o n ju n k tu re n fo rtg ic k i F in la n d u n d e r , ö k n in g e n a v to ta lp ro d u k tio n e n (6 % ) v a r re d a n a n d ra ä re t i fö ljd s n a b b a re ä n i ö v rig a in d u s trilä n d e r. T illv ä x te n b e ro r n ä rm a s t p ä ö k n in g e n a v e x p o rte n (9 % ) o c h in v e s te rin g a rn a (1 3 % ) jä m fö rt m e d fö re g ä e n d e ä r. D e n liv lig a p ro d u k tio n s - o c h in v e s te rin g s v e rk s a m h e te n le d d e tili e n fö rb ä ttra d s y s s e ls ä ttn in g. M e d e lta le t a rb e ts lö s a v a r , v ilk e t m o ts v a ra d e c a 5 % :s a rb e ts lö s h e t. F ö rb ä ttra d s y s s e ls ä ttn in g le d d e i s in tu r tili a tt d e tili h e m h u s h ä lle n s fö rfo g a n d e s tä e n d e in k o m s te rn a ö k a d e m e d 3 %. K o n s u m e n tp ris e rn a Steg m e d 11,6 % u n d e r jä m fö rt m e d fö re g ä e n d e ä r. D en a c c e le re ra n d e in fla tio n e n b e ro d d e till e n s to r d e l pä h ö jd a im p o rtp ris e r, frä m s t p ä rä o lja. H a n d e ls b a la n s u n d e rs k o tte t v a r m ilj.m k jä m fö rt m e d e tt ö v e rs k o tt o m m ilj.m k ä r R u b b n in g a r pä v a lu ta m a rk n a d e rn a h a r b liv it e tt v a ra k tig t tills tä n d, d ä r fö rä n d rin g a r i rä n te lä g e t o c h p s y k o lo g is k a fa k to re r a v s e v ä rt in v e rk a r p ä v a lu ta n o te rin g a rn a. D en fin s k a m a rk e n v a r s ta b il, o c h fö rs tä rk te s i g e n o m s n itt m e d 2 % g e n te m o t d e v ik tig a s te v a lu to rn a. P e n n in g m a rk n a d e rn a b le v s tra m a re u n d e r D e tta b e ro d d e p ä a tt F in la n d s B a n k s k ä rp te s in p e n n in g p o litik o c h a tt in v e s te rin g s v e rk s a m h e te n ö k a d e. D e t h ö g a rä n te lä g e t p ä d e in te rn a tio n e lla v a lu ta m a rk n a d e rn a ö k a d e ä v e n try c k e t p ä d e n in h e m s k a p e n n in g m a rk n a d e n. 5

5 BOKSLUT , BOLAGETS 9 7 VERKSAMHETSÂR i S T Y R E L S E N S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Omsättning Den goda ekonomiska konjunkturen i Finland medförde en allmänt taget jämn och hög efterfrâgan pä bolagets produkter i hemlandet. Försäljningen tili de övriga nordiska länderna och EEC blev tydligt hämmad av det exceptionellt höga ränteläget och köparnas ovilja att under râdande förhällanden upprätthälla sina lagervolymer. Bolagets försäljning tili Sovjetunionen var stadd i ökning och utgjorde 8 % av exporten. Ärsomsättningen uppgick tili 362 milj. mk (mot 373 milj. mk àret förut). Dà den försäljning som hänförde sig tili den avyttrade stâlmanufakturindustrin élimineras frân 1979 ârs siffror, kvarstâr en ökning av omsättningen för de kvarvarande industrigrenarna om 68 milj.mk eller 23 %. Exportförsäljningen uppgick till 150 milj.mk och utgjorde 40 % (40) av omsättningen. Omsättningens fördelning per bransch (milj. mk) F ö rändring M e ta llind ustrin A u to m a tio n sin d u strin P la stva ru ind u strin ö v rig industri F astig h e tsfö rva ltn in g K orre ktivp o ste r % % S tä lm a n u fa ktu rin d u stri % Bolagets orderstock är i allmänhet mycket kort, och täcker med stora variationer inom produktlinjerna i genomsnitt endast ca 3 mänaders försäljning. Vid ârets utgäng var orderstocken ca 10 % högre än ett är tidigare, men förekommande tillfälliga fasförskjutningar försvärar en exakt jämförelse. Resultat Utvecklingen inom metallindustrin var oenhetlig. En god resultatförbättring skedde inom linjen kranar och hydraulik, samt för metallprodukternas del, medan de övriga produktlinjernas bidrag bibehölls pä föregäende ârs nivâ. Pâ basen av ett samarbetsavtal rörande plogar närmare beskrivet nedan fakturerades heia det färdiga varulagret, vilket päverkar 1980 ârs résultat. Metallindustrins totala bidrag förbättrades. Automationsindustrin uppnädde inte den mälsatta försäljningsökningen och resultatförbättringen blev blygsam. Plastvaruindustrins omsättningsökning begränsades av inkörningssvärigheter för de nya produktionslinjerna vid fabriken i Ingä. Betydande introduktionskostnader belastade en för läg volym vilket ledde tili att bidraget förblev pà fjolârets nivâ. En svag efterfrâgan och press pä priserna för fritidsbàtar fortgick. De ökade leveranserna av andra bättyper künde inte förbättra Bätvarvets bidrag som förblev pâ föregäende ârs otilifredsställande nivâ. Träbearbetningslinjen pâverkades av svag efterfrâgan i Europa och av vissa volym- och kvalitetsproblem vid inträdet pä nya marknader. Bidraget försvagades och är otillfredsställande. F a s tig h e ts fö rv a ltn in g e n s b id ra g fö r b le v p ä fö r e g ä e n d e â rs n iv â. Bolagets resultaträkning utvisar ett sammanlagt driftsbidrag om 25 milj.mk mot 17 milj.mk föregäende är. Procentuellt är förbättringen pätaglig, men det operativa resultatet är dock inte tillfredsställande. Driftsbidraget var 7 % (4) av omsättningen. Bokslutet har päverkats av att intäkterna av externa försäljningar av fastigheter, främst fjäderfabrikens fastighet tili Ovako Oy Ab, sammanlagt ca 5,5 milj.mk förts tili resultat. Den vinst ca 13,8 milj. mk som uppkommit vid försäljningen av ett ca 560 ha stört omräde i Tenala kommun tili dotterbolaget Predium har överförts tili eget bundet kapital och har sälunda inte päverkat resultatet. Trots stora valutakursfluktuationer under äret künde bolagets realiserade och orealiserade kursdifferenser balanseras sä att nettokursförlusten understeg 0,1 milj.mk. Bolaget uppbar dividendinkomster om 1,8 milj.mk varav huvuddelen frän aktieinnehavet i Ovako Oy Ab. I resultaträkningen har upptagits i näringsskattelagen tillätna maximala avskrivningar pä anläggningstillgängar uppgäende tili 8,7 milj.mk. Räntekostnaderna netto har jämfört med 1979 ökat med ca 3,5 milj.mk tili 18 milj.mk. Ârets vinst uppgär tili 2,2 milj.mk. 6

6 F in a n sie rin g Försäljningen inom den nuvarande industrin visade sig vara mera säsongbetonad än väntat, med en klar tyngdpunkt pä tredje tertialet. En följd av denna utveckling var en längre lagerhällningstid än beräknat samtidigt som kapitalbindningen i försäljningsfordringar ooh lager även översteg planerad nivâ. övriga investeringar avsäg främst en modernisering av maskinparken inom metallindustrins enheter. Investeringen vid den heit moderniserade sägen i Billnäs slutfördes under äret. Utrustningen bestär av en stockbandsäg med vagn för individuell behandling av stockarna. Under äret betalda löner och ersättningar (1 000 mk): Styrelsen och verkställande direktören 412 övriga anställda sammanlagt: Andel av aktiekapitalet % Privatpersoner 80,8 Stiftelser och andra allmännyttiga organisationer 8,9 Affärsföretag 9,1 Banker och försäkringsbolag 1,2 Investeringstakten avseende industriella anläggningar förblev pä föregäende ârs nivâ 24 milj.mk, vartill kom nyteckning av aktier om sammanlagt 5,6 milj.mk. Av finansieringsbehovet kunde en betydande del täckas genom nya längfristiga krediter. ökningen av i rörelsen bundet kapital föranledde därutöver en ökning av de kortfristiga skulderna. Nettoökningen av kortfristiga skulder uppgick tili 37 milj.mk och av längfristiga skulder tili 30 milj.mk. Bolagets skuldbörda steg bâde totalt och i relation till omsättningen till samma nivâ som âr 1978, medan 1979 ârs siffror uppvisade bättre relationstal. Ârets inkomstfinansiering var otillfredsställande, men skuldsättningsgraden, dvs. förhällandet mellan totala skulder och reserveringar samt eget kapital, ärfortfarande mâttlig. In ve ste rin g a r Tyngdpunkten av maskininvesteringarna förlades även detta är tili plastvarubranschen och maskinanskaffningarna tili plastfabriken i Ingâ fortgär ännu är Bolaget deltog i aktieemissionerna i Ovako Oy Ab samt i Oy Metsä-Skog by Ab. Bolaget inköpte under äret Elesco Oy benämnda företag, som främst var sysselsatt med produktutveckling med synergistiskt samband med bl.a. bolagets elektronikbransch. P ersonalen Verksamhetsgraden kunde, med nägra undantag när, bibehällas hög och jämn under äret. Antalet anställda vid Bätvarvet och Fiskars mekaniska verkstad har dock minskat tili följd av strukturella förändringar av fabrikens verksamhet. Vid Saxfabriken i Billnäs har 4-dagars vecka tillämpats under tredje tertialet för att undvika en lageransvällning. Liknande ätgärder har under kortare perioder vidtagits vid Fiskars mekaniska verkstad och Ramlistfabriken. Antalet anställda den var 2091 (2038). Medeltalet anställda var Styrelsen framför sitt tack till samtliga anställda för goda arbetsinsatser under det gängna äret och riktar en speciell hälsning tili alla de 83 personer som under àret uppnätt jämna tjänsteär. A k tie o m s ä ttn in g o ch a k tie ä g a rk a te g o rie r Omsättningen av bolagets aktier pä Helsingfors Fondbörs uppgick tili mk, varvid (10159) aktier motsvarande 3,9 % av antalet utelöpande aktier säldes. Kursen var vid ârets ingâng 120 mk och vid ârets slut 136 mk; högsta noteringen under âret var 152 mk och lägsta 120 mk. Beskattningsvärdet den var 136 mk (120) per aktie. Bolagets aktiekapital var oförändrat och bestod av st utelöpande aktier à 100 mk. Bolaget hade vid ârets slut (1 014) registrerade aktieägare. Bolagets aktieägare fördelar sig enligt aktieregistret pä följande sätt: 100,0 % Den största aktieägaren innehar 5,2 % av aktiekapitalet. B o la g e ts o m s tru k tu re rin g I styrelsens verksamhetsberättelse för 1979 angavs nägra riktlinjer avsedda att följas under de närmaste ären. Denna omstrukturering pâgâr men den har inte gett önskade résultat sä snabbt som planerat. Försäljningsökningarna inom nuvarande industri och investeringar i ny teknologi samt marknadsföringsaktiviteter har ökat kapitalbindningen i rörelsen. Därav föranledda resultatförbättringar väntas dock inträffa frän 1981 f ramât. Vidare ingicks ett lângtgâende samarbetsavtal, varigenom försäljningen av Fiskars-plogar frän den övergätt tili Electrolux-gruppen tillhöriga OY Electrolux AB i Finland samt det svenska företaget AB överums Bruk pä övriga marknader. Detta strukturavtal leder även tili ökade produktbyten mm. mellan Fiskars och överums Bruk.

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Dotterbolagen Till Fiskars verksamhet anknyter sig med ökande betydelse den rörelse som bedrives av Oy Predium Ab anknuten tili bolagets fastighetsförvaltning, och Fiskars Manufacturing Corporation (FMC), som med sin saxtillverkning och marknadsföring i USAär intimt knuten tili Konsumentproduktlinjen. Prediums omsättning var 2,7 milj.mk (1,2), som tili största delen utgjordes av en försäljning tili staten. FMC omsatte 27 milj.mk (19). Under äret genomfördes en massiv initialsatsning pä en egen marknadsföring i USA, som redan under andra halväret började ge tydliga försäljningsresultat. Försäljningsbolagen i utlandet Den sammanlagda försäljningen vid de 7 försäljningsbolagen utgjorde 22 milj.mk (22). Intressebolagen Bolagets innehav i stälbolaget Ovako Oy Ab var oförändrat 33,5 %. Ovakos omsättning uppgick tili milj.mk (1 099). Utsikter En pätaglig konjunkturförsämring har inträtt inom stälindustrin och utsikterna för skogsindustrin är även vikande. Berörda branscher inom Fiskars intressesfär och nägra av bolagets produktlinjer väntas följaktligen att undergä en resultatförsämring. Förutsättningar för resultatförbättringar inom de övriga produktlinjerna beräknas dock föreligga och bolagets totala resultat beräknas förbättras under Omsättningen antas stiga med 15 % tili över 400 milj.mk. Antalet anställda planeras uppgä tili ca Rädande strama kreditläge och den höga räntenivän främst gällande kortfristig kredit utgör dock osäkerhetsfaktorer som kan päverka bolagets verksamhet pä ett sätt som är svärt att bedöma. Dotterbolagens omsättning beräknas i det närmaste fördubblas och deras resultatutveckling förväntas bli ti llfredsstäl lande. Omsättning , ,25 R ö rlig a o ch fa sta ko stn a d e r M aterial o ch fö rn ö d e n h e te r , ,73 Löner , ,89 P e rsonalb iko stn a d e r so m g ru n d a r sig p ä lag e lle r avtal , ,43 H yror , ,22 ö v rig a rö rlig a o ch fa sta ko stn a d e r , ,94 T illve rkn in g fö r e g e t bruk , ,38 F ö rä n d rin g i lagre t , , , ,83 Driftsbidrag , ,42 A vskrivningar B yg g nader , ,00 M a skin e r o ch a n lä g g n in g a r ,00 ö v rig a m a te rie lla tillg ä n g a r , ,00 Im m a te rie lla rä ttig h e te r , ,00 ö v rig a u tg ifte r m ed läng ve rkn in g stid , ,00 A ktie r o ch a n d e la r , , ,00 Rörelseöverskott , ,42 övrig a intäkter och kostnader N e tto in tä kt av fö rs ä ld a tillg ä n g a r , ,06 R e se rve rin g fö r e xtra a vskrivn in g a r , ,0 3 R ä n te in tä kte r , ,04 D ivid e n d in tä kte r , ,00 ö v rig a in tä kte r , ,21 ö v rig a ko stn a d e r , , , , , ,78 F ö rä ndrin g i la g e rre se rv ,00 R ä n te ko stn a d e r , ,36 D ire kta s ka tte r S ka tt fö r re d o visn in g sä re t , ,00 S ka tt fö r fö re g ä e n d e är , , , ,72 R e su lta t fö re ö ve rfö rin g a r , ,70 ö v e rfö rin g tili d isp o sitio n sfo n d ,00 ö v e rfö rin g tili e g e t b u n d e t kapital ,00 Räkenskapsperiodens vinst m k ,2 2 mk ,70 Bolaget är ägare av halva aktiestocken i Oy Metsä- Skogby Ab, vars omsättning uppgick tili 56 milj.mk (38). ' 11

8 B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA PASSIVA Finansieringstillgängar Främmande kapital K assa och b a n ktillg o d o h a va n d e n Försäl j n i n g sfo rd rin g a r L ä n e fo rd rin g a r F ö rsko ttsb e ta ln in g a r F tesultatregleringar F o rd rin g a r pä d o tte rb o la g L e vera n skre d itfo rd rin g a r O m sättningstillgängar , , , , , , , , , , , , , , , ,15 K ortfristigt L e ve ra n tö rsku ld e r F ö rsko ttsb e ta ln in g a r R e su lta tre g le rin g a r F in a n sie rin g svä xla r A m o rte rin g a r pä lä n g fristig a län ö v rig a ko rtfristig a sku ld e r Längfristigt , , , , , , , , , , , , , ,86 M aterial och fö rn ö d e n h e te r H el- o ch h a lvfa b rika t A nläggningstillgangar H a lvfä rd ig a a rbeten Jo rd - och va tte n o m rä d e n B yg gnader och ko n stru ktio n e r M a skin e r och in ve n ta rie r ö v rig a m a te rie lla tillg ä n g a r A ktie r och a n d e la r Im m a te rie lla rä ttig h e te r ö v rig a u tg ifter m ed läng ve rkn in g stid , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Län a v p e n n in g in rä ttn in g a r P e nsionslän O b lig a tionslä n ö v rig a lä n g fristig a skuld e r Reserveringar La g e rrese rv E xtra a vskrivn in g a r K reditf ö rlu stre serve ri ng Eget kapital E get b u n d e t kapital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 A ktie ka p ita l R ese rvfo n d U p p skrivn in g sfo n d ö v rig a b u n d n a fo n d e r , , , , , , , , ,71 E get tritt kapital D isp o sitio n sfo n d ö v rig a fo n d e r O d isp o n d e ra d e vin stm e d e l R ä ke n skapsp e rio d e n s vinst , , , , , , , , , , , ,42 m k ,4 6 mk ,99 13

9 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S ( m k ) B l L A G A T I L L B O K S L U T E T T illfö rd a m edel Resultaträkning K o n ce rn fo rd rin g a r o ch sku ld e r fö rd e la r sig e n lig t fö lja n d e : F rän rö relse n D riftsbid rag ö v rig a in tä kte r/k o s tn a d e r R ä n to r n e tto S ka tte r L ö n e ko stn a d e rn a in n e h ä lle r b e ta ld a b ru tto lö n e r fö r a rb e - tad tid. S e m e ste rlö n e r sa m t s e m e ste rp re m ie r, s ju k tid s lö - ner, p e n sio n su tg ifte r m.m. ingär i lö n e b iko stn a d e rn a. T illve rkn in g slö n e rn a u p p g ick tili ,7 3 m k F o rd rin g a r pä konce rn b o la g (1 000 m k) fö rsä ljn in g s fo rd rin g a r lä n e fo rd rin g a r S u m m a frä n rö re lse n F örsäljnin g a v a n lä g g n in g a r Ny la n g fristig kre d it S u m m a (A) A n vä n d a m edel D ividender In ve sterin gar V ä rd e p a p p e r ö v rig a a n lä g g n in g a r ( ,2 9 m k). B okförda a vskrivn in g a r ä r de m a xim a lt tillä tn a e n lig t närin g sska tte la g e n. N e tto in tä kte rn a frän fö rsäljn in g a v a n lä g g n in g s tillg ä n g a r in n e h ä lle r fö rsä ljn in g e n tili O y P redium A b, o ch b e lo p p e t 13,8 m ilj. m k h ar ö ve rfo rts tili e g e t b u n d e t kapita l. S ku ld e r tili konce rn b o la g in kö p sskuld e r O m sä ttn in g stillg ä n g a r I o m s ä ttn in g s tillg ä n g a r b u n d e t kapital ö ka d e m e d 32 m ilj.m k. P rin cipen fö r la g e rvärd e rin g e n ä r o fö rä n d ra d. A n lä g g n in g stillg ä n g a r 24 In ve ste rin g a r to ta lt A m o rte rin g av län S u m m a (B) S killn ad = fö rä n d rin g av n e tto d riftska p ita l (A - B) F örändring a v n e tto d riftskapital ö k n in g av F in a n sie rin g stillg ä n g a r O m sä ttn in g stillg ä n g a r ö k n in g av K o rtfristig a sku ld e r S u m m a (A - B) Balansräkning Aktiva F in a n sie rin g stillg ä n g a r F ö rsäljn in g sfo rd rin g a rn a ö ka d e m ed 17 m ilj.m k, v ilket frä m st b e ro r pä en ökn in g av fö rsä ljn in g e n u n d e r slu te t av äret. ö k n in g e n av lä n e fo rd rin g a r bero r frä m s t pä fö rsä ljn in g e n av fa s tig h e te r tili O y P redium Ab. S a m tlig a fo rd rin g a r i u tlä n d sk v a lu ta ä r b o kfö rd a tili b o k- slu tsd a g e n s kurs. F ö rä n d rin g a r i a n lä g g n in g s tillg ä n g a r fra m g ä r u r n e d a n - stä e n d e s p e cifika tio n : ( m k) B o kfö rin g svä rd e In ve ste rin g a r och a ktive rin g a r F ö rsä ljn in g a r o ch m in skn in g a r A vskrivn in g a r B ala n svä rd e A n lä g g n in g stillg ä n g a rn a s b e ska ttn in g s v ä rd e (1 000 m k): J o rd - och v a tte n o m rä d e n B yg g n a d e r och k o n stru ktio n e r A ktie r o ch a n d e la r A n lä g g n in g stillg ä n g a rn a s b ra n d fö rsä krin g svä rd e (ä te ra n ska ffn in g svärd e ) (1 000 m k)

10 Aktier: Aktier i koncernbolag Aktier Andel % Nominellt Bokförings st av aktiekapital värde (i mk e lier valuta) värde (1 000 mk) Fiskars Manufacturing Corporation, USA (USD) 6138 Fiskars A/S, Danmark 99, (DKK) 3066 Oy Predium Ab Elesco Oy Ballena Ltd (GBP) 272 Fiskars A/S, Norge (NOK) 117 Fiskars Svenska AB Fiskars GmbH, BRD Fiskars Gesellschaft m.b.h., österrike ,0 49 (DEM) Fiskars Sales Corporation, USA (USD) 4 Oy Filektron Ab Oy Ferraria AB Oy Metra Ab Aktier i fastighetsbolag inom koncernen Ovriga aktier och andelar Ovako Oy Ab , Oy Metsä-Skogby Ab , Oy Telko Ab , Rautaruukki Oy 125 X Uusi Suomi Oy X Tietotehdas Oy 140 7, Procons Ab , Oy Liikkeenjohdon Koulutuskeskus Ab 2 X Metsäliiton Teollisuus X Finlands Exportkredit 2 X Perusyhtymä Oy 170 X Oy Kasviöljy Växtolja Ab 189 X 9 9 Hemholmen Ab Kotisaari Oy , Metex Andelslag 3 X 2 Finlands Mässa Andelslag 87 X 1 (x = under 1 %) Telefonandelsbevis 86 Aktier i fastighetsbolag Ovriga aktier och andelar 132 A ktier och andelar totalt Passiva Samtliga skulder i utländsk valuta har bokförts tili bokslutsdagens kurs. Obligationslän (1 000 mk) räntä 9,75 % emitterat sista amortering amortering under redovisas i balansräkningen bland kortfristiga skulder Reserveringarna är i mark oförändrade. Lagerreserveringen uppgär tili 47 milj.mk, dvs. 35% av lagervärdet. Eget kapital Förändringarna i eget kapital framgär ur nedanstäende tabell: A nsvarsförbindelser (1 000 mk) Inteckningar tili säkerhet för skuld Borgensförbindelser för koncernbolag övriga borgensförbindelser Växelansvar för koncernbolagen övriga Pensionsansvar Ansvar för bolagets pensionsätaganden Ansvarsunderskott i pensionsstifteise Förändringar i eget kapital (1 000 mk) Aktiekapital Reservfond överföring trän vinstmedel Uppskrivningsfond överföring tili dispositionsfonden av värderegleringar som genom försäljning av jordegendomar realiserats övriga bundna fonder Vinst vid försäljning av jordegendomar Eget bundet kapital sammanlagt Dispositionsfond överföring frän uppskrivningsfonden av värderegleringar som genom försäljning av jordegendomar realiserats Fond för social verksamhet Vinst Överföring tili reservfonden Dividend Räkenskapsperiodens vinst Eget tritt kapital sammanlagt

11 ORDINARIE BOLAGSSTÄM M A Vid bolagsstämman den 6 maj 1980 antogs en ny bolagsordning som bekräftades vid en andra bolagsstämma den 26 juni 1980 och som den 24 Oktober 1980 antecknats i handelsreg istret. Vid bolagsstämman avgick styrelsemedlemmen Klaus Ahola, som sedän är 1943 värit knuten tili bolaget i egenskap av revisor, styrelsesuppleant och frän är 1966 säsom styrelsemedlem. Bolaget frambär sitt tack tili direktör Ahola för mängäriga insatser tili Oy Fiskars Ab:s bästa. Tili ny medlem av Styrelsen invaldes advokat Jarl Engberg. Tili ordinarie revisorer ätervaldes herrar Eric Haglund och Henrik Brummer. Tili ny ordinarie revisor valdes friherrinnan Brita Hisinger-Jägerskiöld. Tili revisorssuppleant ätervaldes herr Henry Lind. Tili nya revisorssuppleanter valdes herrar Peter Hartwall och Christian Hildén. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 1979 enligt styrelsens förslag. I dividend utdelades 9 % eller 9 mk per aktie utgörande sammanlagt mk STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄM M AN Styrelsen föreslär att bolagsstämman godkänner den i bokslutet gjorda fondöverföringen samt följande förslag tili disponering av vinstmedel: Odisponerade vinstmedel frän tidigare är utgör Arets vinst redovisas med Sammanlagt Tili bolagsstämmans disposition stär enligt bolagsordningen utbetalas av vinsten överst 4 % räntä pä aktiekapitalet härutöver utbetalas i dividend 5 % pä aktiekapitalet, dvs. sammanlagt i dividend 9 mk per aktie motsvarande 9 % pä aktiernas nominella värde. säsom odisponerade vinstmedel kvarlämnas Helsingfors den 23 mars 1981 Jacob von Julin mk ,01 mk ,70 mk ,71 mk ,71 mk ,00 mk ,00 mk ,71 REVISIO NSBERÄTTELSE Vi har granskat Oy Fiskars Ab:s bokslut, bokföring och förvaltning för är 1980 i den omfattning god revisionssed förutsätter. Bokslutet, som uppvisar en vinst för räkenskapsäret om ,70 mark, är uppgjort i enlighet med gällande stadganden. Vi tillstyrker, att resultaträkningen och balansräkningen samt den i bokslutet gjorda överföringen tili bundet kapital fastställes, vinsten enligt fastställd balansräkning disponeras i enlighet med styrelsens förslag och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för är Helsingfors den 7 april 1981 Henrik Brummer Eric Haglund, CGR Brita Hisinger-Jägerskiöld Jarl Gripenberg Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin Göran J. Ehrnrooth T. Gunnar Nyström Thomas Tallberg Lauri Kalima Jarl Engberg

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Helsingfors 1993 1993 rd B 1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1992 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT 1 HELSINGFORS 1 993 INNEHÅLL ISSN 0356-0457

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 25% till 511 Mkr, jämfört med 408 Mkr 1997.

Nettoomsättningen ökade med 25% till 511 Mkr, jämfört med 408 Mkr 1997. 98 Arkivator är en högteknologisk verkstadskoncern med inriktning på tillverkning och montering av kvalificerade industrikomponenter, främst i aluminium och stål. Verksamheten omfattar huvudsakligen uppdragstillverkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1929 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1930 STATSRÅDETS TRYCKERI I n n e h å l l : Sid. Dt ii vlconomiska utvecklingen är 19S9. Allmänna drag'... Lantbruket...

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

iii finansiell information 44

iii finansiell information 44 iii finansiell information 44 FAKTURERING OCH ORDERINGÅNG (MSEK) 220 000 180 000 140 000 100 000 60 000 20 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 Orderingång Fakturering RESULTAT FÖRE SKATTER (MSEK) 18 000 14

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Orvar Nyquist, verkst. dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer