Bilaga 8 till Mål & Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010"

Transkript

1 Bilaga 8 till Mål & Budget Taxor och avgifter

2 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder Tillstånds- och tillsynsverksamheterna Dödsboförvaltning Familjerådgivning Äldreomsorgsnämnden Utbildningsnämnden Avgift för förskola Avgift för skolbarnsomsorg Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn som omfattas av Allmän förskola Kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan Stadsbyggnadsnämnden Förenklad bygglovtaxa Förenklad avgift för Mät- och Kartverksamhet Övrigt Miljönämnden Taxor enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Taxor enligt djurskyddslagen (1988:534) Taxor enligt livsmedelslagen (2006:804) Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Felparkering Torgplats Parkering Gällande taxa vid parkering (LTF nr ) beslutade den 20 december Grävning i allmän mark Nyttokort Tomtköavgift Avgifter för kopior av allmänna handlingar Hushållstaxa

3 Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2008 Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutades av kommunfullmäktige den 29 oktober Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun. 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder Taxor och avgifter till funktionshindrade för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) är desamma som taxorna inom äldreomsorgen. Riktlinjerna är fastställda av kommunfullmäktige år 2003 och uppdaterades år Taxor och avgifter för insatser enligt SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet uppräknas utifrån nya prisbasbeloppet för 2008 som är kronor. För år 2006 är pbb kronor och för år 2007 är ppb kronor. Följande följer de taxor och avgifter som är förändrade gentemot år Taxor och avgifter som inte redovisas här är oförändrade eller räknas upp enligt prisbasbeloppet. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Resor till och från daglig verksamhet Motsvarande SLs taxa för pensionär, f.n. 370 kr/månad. Debiteras 11 månader/år. Kostnaden per hemtjänsttimme 282 kr per timme 289 kr per timme 298 kr per timme Uppräkning av kostnaden per hemtjänsttimme föreslås med 3%. Hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren beräknas enligt reglerna för maxtaxan Matportioner som distribueras 45 kr per portion 45 kr per portion 47 kr per portion i ordinärt boende Avgift för mat på dagverksamhet 57 kr per dag 57 kr per dag 60 kr per dag Pensionärslunch 50 kr per portion 50 kr per portion 53 kr per portion 2

4 1.2 Tillstånds- och tillsynsverksamheterna Handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Permanenta serveringstillstånd, kr Ingen föränd- allmänhet ring Permanenta serveringstillstånd, kr Ingen föränd- slutna sällskap ring Tillfälliga serveringstillstånd, kr Ingen förändring allmänheten Tillfälliga serveringstillstånd, 800 kr Ingen förändring slutna sällskap Utvidgade serveringstillstånd kr Ingen förändring /ny företrädare Utvidgad/förlängd serveringstiring kr Ingen föränd- Uteservering kr Ingen förändring Tillsyn 400 kr Ingen förändring Därutöver rörlig del där avgiften beror på omsättning av alkoholdrycker: tkr kr tkr kr tkr kr tkr kr > tkr kr Tillsyn enbart folköl kr Ingen förändring Tillsyn enbart tobak kr Ingen förändring Tillsyn folköl och tobak kr Ingen förändring Taxa/avgift år kr kr kr 900 kr kr kr kr 400 kr Därutöver rörlig del där avgiften beror på omsättning av alkoholdrycker: tkr Tas bort tkr kr tkr kr tkr kr > tkr kr kr kr kr 1.3 Dödsboförvaltning Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Avgift för att ombesörja Avgift per timme 268 Avgift per timme; begravning mm i kr exkl moms 285 kr exkl dödsbo med tillgångar. moms. Gällande avgift är inte ändrad sedan Taxa/avgift år 2008 Avgift per timme; 293 kronor exkl moms 3

5 Familjerådgivning Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Familjerådgivningssamtal. Gällande avgift är inte ändrad sedan kr per samtal 8 gånger och därefter är besöken avgiftsfria 160 kr per samtal 8 gånger och därefter är besöken avgiftsfria. 165 kr per samtal 2. Äldreomsorgsnämnden Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräkning av kronantalet. För år 2008 är prisbasbeloppet kronor, år 2007 är det kronor. I de fall som uppräkning sker av krontalet har det gjorts med 3 % vilket motsvarar den beräknade genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år De framräknade beloppen har avrundats till hela kronor. Inför Mål&Budget 2007 gjordes ingen uppräkning av avgifterna för pensionärslunch eller för frukost på dagverksamhet. För att komma i nivå med kostnadsutvecklingen har års pris först räknats upp med 2,2%, vilket är den genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år Därefter har uppräkning skett med 3 % vilket är den genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari med tillägg den 3 maj Kompletterande beslut om beräkning av avgiften för matportioner kommer att införas. Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 självkostnad hemtjänsttimme 289 kr 298 kr pensionärslunch 50 kr 53 kr matportioner som distribueras i ordinärt boende 45 kr 47 kr mat på dagverksamhet 57 kr/besöksdag 60 kr/besöksdag förbrukningsartiklar i äldreboende enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i början av varje år. 100 kr/månad enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i början av varje år. avlösarservice hel hemtjänstavgift hel hemtjänstavgift 4

6 Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 snöskottning Abonnemangsavgift halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. halv hemtjänstavgift halv hemtjänstavgift biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor. halv hemtjänstavgift halv hemtjänstavgift turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av pbb motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer kr per månad 79 kr per dygn motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer kr per månad 80 kr perdygn transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet, exakt belopp fastställs efter upphandling. 750 kr 750 kr (priset kan ändras efter upphandling, maximalt 5 % av prisbasbeloppet) distribution av färdiglagad mat om hel hemtjänstavgift betalas enligt hemtjänsttaxan för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift. 15 kr/tillfälle 15 kr/tillfälle 3. Utbildningsnämnden För barn i förskola samt skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år betalas månadsavgift som baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. För skolbarn tio till tolv år i fritidsklubb betalas en terminsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet. 3.1 Avgift för förskola Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Högsta månadsavgift framgår nedan: Barn ett Barn två Barn tre kronor 840 kronor 420 kronor 5

7 3.2 Avgift för skolbarnsomsorg Avgift för skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. För fjärde barnet inom barnomsorgen betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barnet med en barnomsorgsplacering. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Högsta månadsavgift för skolbarnsomsorg framgår nedan: Barn ett Barn två Barn tre 840 kronor 420 kronor 420 kronor 3.3 Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn som omfattas av Allmän förskola För barn i behov av särskilt stöd samt för barn som omfattas av Allmän förskola gäller att verksamheten är avgiftsfri under 525 timmar per läsår, vilket motsvarar tre timmar per dag under läsåret. Om föräldrar behöver fler timmar på grund av förvärvsarbete/studier betalas en reducerad taxa. Avgiften blir då 1,8 %, 1,2 % respektive 0,6 % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst för barn nummer ett, två respektive tre. Högsta månadsavgift framgår av tabell nedan: Barn ett Barn två Barn tre 756 kronor 504 kronor 252 kronor 4. Kultur- och fritidsnämnden 4.1 Kulturskolan Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning höjs 10 % 2008 i jämförelse med Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Musik, dans, konst, rytmik 800 kr 880 kr och teater Körsång 400 kr 440 kr Instrumenthyra 200 kr 220 kr Konstmaterial 200 kr 220 kr Vuxna undervisning i grupp kr kr 5. Stadsbyggnadsnämnden Grundbeloppet för bygglovtaxan höjs med 2 kronor till 53 kr från och med De taxor och avgifter som inte inryms inom verksamhetens förenklade taxor och avgifter beräknas utifrån grundbeloppet och bilaga 1, Södertälje kommunala författningssamling beslu- 6

8 tad av kommunfullmäktige den 24 mars Som en följd av det förändrade grundbeloppet har den förenklade bygglovtaxan reviderats. Ett tillägg i den förenklade bygglovtaxan, i samtliga lov exklusive lov för uthus, görs så att den innehåller kostnaden för en digitaliserad version av nybyggnadskartan. Taxorna för mät- och kartverksamheten höjs med motsvarande grundbeloppet i bygglovtaxan 3,9 % från och med Taxor för mät och kartverksamheten har tidigare följt komplicerade beräkningar. För att förenkla för kunder och tjänstemän införs nu en förenklad version av verksamhetens taxor. 5.1 Förenklad bygglovtaxa 2008 I den förenklade bygglovtaxan som varit i bruk sedan 2001 ingår bygglov, bygganmälan och kartavgift. Taxan är indelad i några ofta förekommande ärendetyper inom och utanför detaljplanelagt område. Den är uppdelad i intervaller efter area på den nya byggnaden eller tillbyggnaden. Ett tillägg i den förenklade bygglovtaxan, i samtliga lov exklusive lov för uthus, görs from så att den innehåller kostnaden för en digitaliserad version av nybyggnadskartan. Beloppen grundar sig på ett genomsnitt av de faktorer som används vid taxeberäkning för bygglov, bygganmälan och nybyggnadskarta. Sökandes totala kostnad styrs delvis av objektets storlek samt det fastställda grundbeloppet. Vid införandet av modellen 2001 uppgick grundbeloppet till 42 kr och 2008 fastställdes beloppet till 53 kr. INOM DETALJ- PLAN År 2006 År 2007 År 2008 Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning < 20 kvm kr kr kr < 20 kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr kvm kr kr kr Bostadshus/+ uthus Anmärkning: From 2008 ingår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften kvm kr kr kr 7

9 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr PLANAVVIKELSE År 2006 År 2007 År 2008 Fritidshus /+ Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften 22 kvm kr kr kr 20 + max 2 kvm 44 kvm kr kr kr 40 + max 4 kvm 66 kvm kr kr kr 60 + max 6 kvm 88 kvm kr kr kr kvm 110 kvm kr kr kr Bostadshus/+ uthus 165 kvm kr kr kr max 15 kvm 209 kvm kr kr kr kvm UTANFÖR PLAN År 2006 År 2007 År 2008 Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift 1,06 1,039 Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften max 20 kvm kr kr kr Med VA max 20 kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr Med VA kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr Med VA kvm kr kr kr Med VA 8

10 Fritidshus/+ uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften max 70 kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering Bostadshus/+ uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift 1,06 1,039 Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering 9

11 LOKALISERINGSPRÖVNING FÖRHANDSBESKED Bostadshus/ fritidshus År 2006 År 2007 År 2008 Anmärkning 1 fritidshus kr kr kr Utanför detaljplan 1 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 2 3 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 4 6 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 1 fritidshus kr kr kr Inom detaljplan 1 enbostadshus kr kr kr Inom detaljplan 5.2 Förenklad avgift för Mät- och Kartverksamhet Kartmaterial från kommunens databaser Ur kommunens kartdatabaser kan man köpa nyttjanderätt till information. Nyttjanderätten är en icke exklusiv och en icke överlåtbar rätt att utnyttja information inom den egna organisationen. Allt kartmaterial omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Priset för utdrag ur kommunens databaser är beroende av önskat informations-innehåll och kartområdets omfattning. Priset är per hektar markområde som kartan omfattar. Arbetskostnader för transferering och leverans tillkommer enligt tidersättning Primärkartan Kartans innehåll 0,01 km 2 = 1 ha (hektar) = m 2 kr/ha 1 10 ha kr/ha ha kr/ha ha kr/ha ha 249,- 224,- 200,- 175,- Primärkarta komplett med höjdkurvor 832,- 748,- 665,- 582,- Primärkarta komplett utan höjdkurvor 582,- 524,- 466,- 407,- Enbart gränser och fastighetsbeteckningar Enbart byggnader 125,- 112,- 100,- 87,- Enbart adresser 42,- 37,- 33,- 29,- Enbart vägar, järnvägar 125,- 112,- 100,- 87,- Enbart höjdinformation 249,- 224,- 200,- 175,- Enbart övriga detaljer 42,- 37,- 33,- 29,- Ovanstående priser är vid leverans av digital karta eller utskriven i skala 1:400 1:500 på papper. Vid utskrifter i skala 1:1000 eller mindre lämnas 80 % rabatt. Utdrag över 40 ha offereras. Minsta avgift är 520 kr. Priset kan även regleras i ett separat nyttjanderättsavtal Södertäljekartan Nyttjanderättskostnaden för Södertäljekartan är 5 kr/ha. Minsta avgift är 520 kr. Priset kan även regleras i ett separat nyttjanderättsavtal. 10

12 5.2.4 Nybyggnadskarta Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag i samband med bygglovgivning. I samband med bygglovansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader ingår kartavgiften i bygglovavgiften. Övriga nybyggnadskartor debiteras enlig nedanstående tabell. Typ av karta kr/yta kr/yta kr/yta m m m m 2 och större Fullständig nybyggnadskarta 4780,- 8730, ,- uppdragstaxa Nybyggnadskarta utan VA 2800,- 5200,- 7590,- uppdragstaxa Förenklad nybyggnadskarta 625,- 1040,- 1975,- uppdragstaxa Arbetsfix 1250,- 1250,- 1250,- 1250, Grundkarta Inom områden där stomnät och storskalig à jourhållen primärkarta finns upprättad, skall följande belopp gälla som riktvärden. Skalområde kr startavgift per karta inkl kr tillägg per hektar upp till 1 hektar karta 1:400 1: ,- 1350,- Ovanstående priser är vid leverans av digital karta eller på papper/film utskriven karta. Priset kan även regleras i ett separat avtal. Utanför områden med stomnät och storskalig primärkarta styrs kostnaden av faktisk framställningskostnad och tidersättning eller genom avtal Fastighetsförteckning Grundbelopp Per ingående fastighet Utredningar, servitut och rättigheter 1250 kr 105 kr uppdragstaxa Ortofoton Ortofoton finns tillgängliga i olika upplösning. Ortofoton levereras som filer som motsvarar kartbladsindelningen i skala 1:1000. Nyttjande av koordinatsatta digitala ortofoton förutsätter nyttjandeavtal. Upplösning kr/fil(blad) 20 x 20 cm 830,- 1 x 1 m 165,- Priset kan även regleras i ett separat avtal Uppdrag Uppdragstaxan gäller där tidersättning styr eller när andra taxor saknas. Uppdragsklass Typ av uppdrag kr/timme Rutinuppdrag CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc Kvalificerade Transformationer, formatkonvertering, enkel applikationsutveckling, uppdrag plantolkning, enkla GIS-analyser, komplicerade kartuppdrag etc 570,- 700,- 11

13 Specialistuppdrag Projektledning, komplicerade GIS-analyser, avancerad 925,- applikationsutveckling, fastighetsplaner, servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc Mätlag 1 pers Mätningsuppdrag inkl transporter, mätnings-utrustning. 725,- (Restid debiteras inte) Mätlag 2 pers Mätningsuppdrag inkl transporter, mätnings-utrustning. 1350,- (Restid debiteras inte) Ovanstående taxa gäller inte vid medverkan i fastighetsbildningsförrättningar och förberedelser för dessa. Där används en särskild taxa, SFS 1995: Utstakning och lägeskontroll Byggnadstyp kr Finutstakning kr Grovutstakning kr Lägeskontroll Villa, fritidshus, industribyggnad 4940,- 1040,- 1665,- Fristående garage, uthus 1870,- 1040,- 1245,- Tillbyggnad 1560,- 1040,- 1245,- Villa/fritidshus och fristående garage/uthus vid samma utstakning 5455,- 1040,- 2180,- Vid komplicerade byggnadsformer eller vid mer än 8 hörn tillämpas uppdragstaxa för mätlag Utvisning av gräns Vid utstakning av gräns utan varaktig markering med träpåle tillämpas timdebitering enligt uppdragstaxa Kopiering och utlämnande av punkter Produkt kr Första kopia/punkt kr Följande kopia/punkt kr Minsta avgift Kopia ur kartdatabas/kartarkiv 104,- 52,- 260,- Kopia av annan handling 52,- 26,- 260,- Stomnätspunkt med punktskiss/karta 156,- 78,- 312,- Gränspunkt 31,- 31,- 208,- 5.3 Övrigt För produkter och uppdrag som inte specificerats i denna taxa tillämpas löpande debitering enligt uppdragstaxa eller fast anbud baserat på denna taxa. Om särskilda skäl finns så kan anbud som avviker från denna taxa lämnas. 6. Miljönämnden 6.1 Taxor enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar. I enlighet med Miljönämndens taxebestämmelser 6 ska avgiften för prövning av ansökan för tillstånd eller dispens tas ut enligt vad som framgår av taxebilagan (bilaga 1 och 2) med angivet belopp (fast avgift) eller 800 kr för varje nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift), eller i enlighet med de grunder som i övrigt anges i taxan. 12

14 Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Avgiften baseras på en timavgift Oförändrad 800kr/h Oförändrad på 800kr per timme. 6.2 Taxor enligt djurskyddslagen (1988:534) Kommun får ta ut avgift för miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen enligt taxa som kommunen bestämmer. Avgiftsskyldig är den som håller eller avser att hålla djur på sådant sätt att djurskyddslagen är tillämplig. Med djurhållning skall också avses upplåtelse av djurstallar till enskilda. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 För verksamheter som inte finns angivna nedan debiteras en avgift på 800 kronor per timme. oförändrad 800kr/h oförändrad Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning föda upp eller sälja hundar för förvaring och utfordring (djurskyddslagen 13 p1) Prövning av ansökan om tillstånd att upplåta hästar eller att använda hästar i ridskoleverksamhet (djurskyddslagen 16 p 3) Prövning av ansökan att få förda upp pälsdjur (djurskyddslagen 16 p 3) Prövning av ansökan om godkännande av lokaler och andra utrymmen för djur som används i yrkesmässig handel med sällskapsdjur (djurskyddsförordningen 21) Prövning av ansökan om undantag från betesgång (djurskyddsförordningen 10 och 11) kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad Undantag från kravet på betesgång kr oförändrad Fast årlig avgift för tillsyn av försöksdjursanläggningar Tillsyn av djurverksamhet o Anläggning med 1 men högst 60 djurenheter* kr/år och institution timavgift oförändrad 13

15 o Mer än 60 men högst 100 djurenheter* o Anläggning med mer än 100 djurenheter* o Zoologisk affär och djurpensionat 900 kr/år kr/år timavgift o Kennel, vilthägn eller annan kommersiell timavgift djurhållning * Med djurenhet avses den definition som finns angiven i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 6.3 Taxor enligt livsmedelslagen (2006:804) Enligt Livsmedelsverkets förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel fastställer kontrollmyndigheten avgifter för kontroll, prövning och registrering. Om kontrollmyndigheten är en kommun skall avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgifter för kontroll, prövning och registrering tas ut i enlighet med Miljönämndens beslut från , 210, om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgift. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Avgiften baseras på en timtaxa 800kr/h Oförändrad på 800kr per timme. 7. Tekniska nämnden Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, felparkering, torgplats, parkering och nyttokort inom Södertälje kommun för år Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig plats omfattar följande ändamål: Försäljning på fast plats i kioskbyggnad eller liknande Ambulerande kioskvagnar Fasta kioskvagnar Uteserveringar Festival och marknad Övrig försäljning Reklamplats Byggändamål Teknikbodar 14

16 Telefonimaster Administration Ändamål Försäljning på fast 1. plats i kioskbyggnad eller liknande 1.1 Glass säsongförsäljning maj sep Tidsperiod Avgift 2006 Vecka :- 300:- Avgift för 2007 A B 400:- C 300:- Avgift för 2008 Övrigt / anm. A B 400:- C 300:- Zonindelning A, B, C 2. Ambulerande kioskvagnar 2.1 Korvförsäljning med tillbehör /bröd, dricka, senap och ketchup från korvvagn Tillägg för tidningar, konfektyr Vecka År 800:- 600:- 400: : : : :- A 800:- B 600:- C 400:- A :- B :- C : :- A 800:- B 600:- C 400:- A :- B :- C : :- Zonindelning A, B, C Zonindelning A, B, C 2.2 Gatukök/grillade el stekta produkter/ potatismos/korv/ kebab med tillbehör År : : :- A :- B :- C :- A :- B :- C :- Zonindelning A, B, C Tillägg för tidningar och konfektyr 2.3 Rullande gatukök Tillfällig korvförsäljning (låda på magen) 3. Fasta kioskbyggnader 3.1 Korvförsäljning med tillbehör/bröd, dricka, senap, ketchup År : : :- Dag 350:- 350:- 350:- År : : :- A :- B :- C :- A :- B :- C :- Zonindelning A, B, C Tillägg för tidningar, konfektyr 3.2 Gatukök/grillade el stekta produkter/ potatismos/korv/ kebab med tillbehör År :- År : : : : : : : : : : :- Zonindelning A, B, C 15

17 Tillägg för tidningar År : : :- och konfektyr 3.3 Tidningar/ Konfektyrer År : : : : : : : : :- 4. Uteserveringar 4.1 Uteservering / serveringsbyggnad, Vecka bord och stolar 4.2 Uteservering med trägolv (bygglov fordras) 4.3 Glassförsäljning och övrigt (i samband med uteservering) 5. Festival och marknad 5.1 Tält, bodar, försäljning, servering i samband med div. större festarrangemang Vecka Vecka Dag 280:- A.17:- /kvm B.12:- /kvm C. 6:- /kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- 280:- A.17:-/kvm B.12:-/kvm C. 6:-/kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- 280:- A.17:-/kvm B.12:-/kvm C. 6:-/kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- Zonindelning A, B, C Zonindelning A, B, C Ej zonindelning Tillkommer Försäljn av öl- matservering i samband med ovanstående. Dag : :- Tillkommer Marknadsstånd i samband med festival och marknader. 5.2 Övriga arrangemang som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum Dag 20:-/kvm ---- Dag 1.000: :- till 2.500:- 20:-/kvm 1.000:- till 2.500:- PolitikertorgGånggatan Marenplan, Saltsjötorget och Stora Torget 6. Övrig försäljning 6.1 Varuförsäljning Gånggata Säsong 5.000: : : : : :- Per kvarter/fler butiker Enskild lokal 16

18 6.2 Tillfällig försäljning och/eller varuvisning Ingår trailer tillkommer Dag Dag 300: :- 500:- 400:- 500:- Oberoende av läge 6.3 Granförsäljning Säsong Dag 6.4 Mötestält eller dylikt Vecka 3.000:- 180: : :- 180: : :- 180: :- Dag 300:- 300:- 300:- 6.5 Cirkus, Tivoli Dag 1.000: :- till 1.000:- till till 3.000: : :- 6.6 Minigolfbana År 9.000: : :- November - December November - December Lägesberoende Lägesberoende 7. Reklamplats 7.1 Affischpelare / Tavlor / Stortavlor År 800:- /kvm Fast avgift 6.000:- /tavla 850:-/kvm 6.000:- /tavla 850:-/kvm 6.000:-/tavla Momspliktigt 7.2 Innerbelysta affischpelare/tavlor och stolptavlor År 800:-/m :- /tavla 7.3 Tillfällig reklam el affischering (t ex cirkus) 7.4 Banners Vecka 50:- /stolpe 850:-/kvm 6.000:- /tavla 850:-/kvm Vecka 300:- 300:- 300: :-/tavla Elanslutning och elförbrukning debiteras tillståndshavaren av elleverantören Momspliktigt 50:-/stolpe 50:-/stolpe Max 4 veckor Evenemang, festivaler eller motsvarande Inga politiska budskap 17

19 8. Byggändamål 8.1 Byggnadsställning - Byggarbetsplats/etablering av upplag, bodar och dyl. 8.2 Container/Kran/ Skylift På parkeringsplats i Centrum Vecka Dag/ storlek Vecka Tillägg/ dag 1.100:- 3,00:- /kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:- /vecka inkl helgdagar 30:- /parkerin gsplats (ej sönoch helgdag) 1.100:- 3,00:-/kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:-/vecka inkl helgdagar 30:- /parkerings plats (ej sön- och helgdag) 1.100:- 3,00:-/kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:-/vecka inkl helgdagar 30:- /parkeringspl ats (ej sönoch helgdag) Under förutsättning att upprättade villkor efterlevs och i övrigt har en välordnad etablering reduceras taxan med 25% fr o m månad 7 För 1 dag ingen avgift Oberoende av storlek 9. Teknikbodar 9.1 Teknikbod År : : :- Upplåtelsetid minst 3 år 10. Telefonimaster 10.1 Teknikbod (1 st) + mast År :- till :- 11. Upplåtelseavgift per/äre nde Anvisningar i upplåtelsetaxa Föreningar t ex idrott och kultur, barn och ungdom :- till : :- till :- 300:- Tas bort Tas bort Arrangemang som bedrivs och genomförs av dessa föreningar skall vara avgiftsfri. Upplåtelsetid minst 3 år Lägesberoende Undantag: Arrangemang som bedrivs och genomförs av föreningar, där försäljning enligt ovanstående taxa, ingår, skall inte vara avgiftsfri, annat än i den del som avser föreningsaktiviteter. 18

20 - Punkterna 6.2 och 5.1 ingår ofta i polistillståndsansökan av olika större arrangemang. Särskilda polistillståndsansökningar krävs när ovan nämnda punkter ingår då taxa finns för dessa. - Indexreglering skall ske enligt KPI på upplåtelser som tidsmässigt löper 1 år och längre. - Efter särskild prövning kan allmännyttiga samhällsfunktioner avgiftsbefrias som t ex telefonkiosker och återvinningsstationer. - Uteserveringars ansökningstid skall gälla. Eventuella ändringar under pågående period av olika anledningar t ex dåligt väder skall inte vara skäl till ändrad avgift. 7.2 Felparkering Felparkeringsavgifter 2008 i Södertälje kommun Taxa 2006 Taxa 2007 Taxa 2008 Stannandeförbud 800 kr 800 kr 800 kr Parkeringsförbud samt ej avgiftsbelagd parkering 400 kr 400 kr 400 kr Terräng, stannande och parkeringsförbud kr 400 kr Överträdelse av tiden på befintlig avgiftsbelagd parkering Otillåten parkering på parkeringsplats där parkeringstillstånd för rörelsehindrad erfordras 300 kr 300 kr 300 kr 800 kr 800 kr 800 kr 7.3 Torgplats Torgtaxan omfattar avgift för fast torgplats och för tillfällig torgplats. I avgifterna ingår eluttag 10 ampere samt tillgång till vatten och toalett. Skolklasser och ideella föreningar torgar gratis på tillfällig plats. TORGTAXA FÖR ÅR 2008 Ändamål Tidsperiod Taxa 2006 Taxa 2007 Taxa 2008 Fast torgplats 2,75*5,5 Kvartal 2.563: : :- 2,75*5,5 Halvår 4.766: : :- Tillfällig torgplats 2,75*5,5 Dag 185:- 185:- 185:- 2,75*5,5 5 dagar under 6 månader 820:- 820:- 820:- 2,75*5,5 10 dagar under 6 månader 1.445: : :- 2,75*5,5 10 dagar under 12 månader 1.548: : :- 2,75*5,5 15 dagar under 12 månader 2.142: : :- 19

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Föredragningslista. Föredragande 1(4) 2015-08-19. Kommunstyrelsen. Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015. Ingemar Samuelsson.

Föredragningslista. Föredragande 1(4) 2015-08-19. Kommunstyrelsen. Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015. Ingemar Samuelsson. Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer