Bilaga 8 till Mål & Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010"

Transkript

1 Bilaga 8 till Mål & Budget Taxor och avgifter

2 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder Tillstånds- och tillsynsverksamheterna Dödsboförvaltning Familjerådgivning Äldreomsorgsnämnden Utbildningsnämnden Avgift för förskola Avgift för skolbarnsomsorg Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn som omfattas av Allmän förskola Kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan Stadsbyggnadsnämnden Förenklad bygglovtaxa Förenklad avgift för Mät- och Kartverksamhet Övrigt Miljönämnden Taxor enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Taxor enligt djurskyddslagen (1988:534) Taxor enligt livsmedelslagen (2006:804) Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Felparkering Torgplats Parkering Gällande taxa vid parkering (LTF nr ) beslutade den 20 december Grävning i allmän mark Nyttokort Tomtköavgift Avgifter för kopior av allmänna handlingar Hushållstaxa

3 Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2008 Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutades av kommunfullmäktige den 29 oktober Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun. 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder Taxor och avgifter till funktionshindrade för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) är desamma som taxorna inom äldreomsorgen. Riktlinjerna är fastställda av kommunfullmäktige år 2003 och uppdaterades år Taxor och avgifter för insatser enligt SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet uppräknas utifrån nya prisbasbeloppet för 2008 som är kronor. För år 2006 är pbb kronor och för år 2007 är ppb kronor. Följande följer de taxor och avgifter som är förändrade gentemot år Taxor och avgifter som inte redovisas här är oförändrade eller räknas upp enligt prisbasbeloppet. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Resor till och från daglig verksamhet Motsvarande SLs taxa för pensionär, f.n. 370 kr/månad. Debiteras 11 månader/år. Kostnaden per hemtjänsttimme 282 kr per timme 289 kr per timme 298 kr per timme Uppräkning av kostnaden per hemtjänsttimme föreslås med 3%. Hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren beräknas enligt reglerna för maxtaxan Matportioner som distribueras 45 kr per portion 45 kr per portion 47 kr per portion i ordinärt boende Avgift för mat på dagverksamhet 57 kr per dag 57 kr per dag 60 kr per dag Pensionärslunch 50 kr per portion 50 kr per portion 53 kr per portion 2

4 1.2 Tillstånds- och tillsynsverksamheterna Handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Permanenta serveringstillstånd, kr Ingen föränd- allmänhet ring Permanenta serveringstillstånd, kr Ingen föränd- slutna sällskap ring Tillfälliga serveringstillstånd, kr Ingen förändring allmänheten Tillfälliga serveringstillstånd, 800 kr Ingen förändring slutna sällskap Utvidgade serveringstillstånd kr Ingen förändring /ny företrädare Utvidgad/förlängd serveringstiring kr Ingen föränd- Uteservering kr Ingen förändring Tillsyn 400 kr Ingen förändring Därutöver rörlig del där avgiften beror på omsättning av alkoholdrycker: tkr kr tkr kr tkr kr tkr kr > tkr kr Tillsyn enbart folköl kr Ingen förändring Tillsyn enbart tobak kr Ingen förändring Tillsyn folköl och tobak kr Ingen förändring Taxa/avgift år kr kr kr 900 kr kr kr kr 400 kr Därutöver rörlig del där avgiften beror på omsättning av alkoholdrycker: tkr Tas bort tkr kr tkr kr tkr kr > tkr kr kr kr kr 1.3 Dödsboförvaltning Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Avgift för att ombesörja Avgift per timme 268 Avgift per timme; begravning mm i kr exkl moms 285 kr exkl dödsbo med tillgångar. moms. Gällande avgift är inte ändrad sedan Taxa/avgift år 2008 Avgift per timme; 293 kronor exkl moms 3

5 Familjerådgivning Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Familjerådgivningssamtal. Gällande avgift är inte ändrad sedan kr per samtal 8 gånger och därefter är besöken avgiftsfria 160 kr per samtal 8 gånger och därefter är besöken avgiftsfria. 165 kr per samtal 2. Äldreomsorgsnämnden Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräkning av kronantalet. För år 2008 är prisbasbeloppet kronor, år 2007 är det kronor. I de fall som uppräkning sker av krontalet har det gjorts med 3 % vilket motsvarar den beräknade genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år De framräknade beloppen har avrundats till hela kronor. Inför Mål&Budget 2007 gjordes ingen uppräkning av avgifterna för pensionärslunch eller för frukost på dagverksamhet. För att komma i nivå med kostnadsutvecklingen har års pris först räknats upp med 2,2%, vilket är den genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år Därefter har uppräkning skett med 3 % vilket är den genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari med tillägg den 3 maj Kompletterande beslut om beräkning av avgiften för matportioner kommer att införas. Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 självkostnad hemtjänsttimme 289 kr 298 kr pensionärslunch 50 kr 53 kr matportioner som distribueras i ordinärt boende 45 kr 47 kr mat på dagverksamhet 57 kr/besöksdag 60 kr/besöksdag förbrukningsartiklar i äldreboende enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i början av varje år. 100 kr/månad enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i början av varje år. avlösarservice hel hemtjänstavgift hel hemtjänstavgift 4

6 Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 snöskottning Abonnemangsavgift halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. halv hemtjänstavgift halv hemtjänstavgift biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor. halv hemtjänstavgift halv hemtjänstavgift turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av pbb motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer kr per månad 79 kr per dygn motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer kr per månad 80 kr perdygn transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet, exakt belopp fastställs efter upphandling. 750 kr 750 kr (priset kan ändras efter upphandling, maximalt 5 % av prisbasbeloppet) distribution av färdiglagad mat om hel hemtjänstavgift betalas enligt hemtjänsttaxan för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift. 15 kr/tillfälle 15 kr/tillfälle 3. Utbildningsnämnden För barn i förskola samt skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år betalas månadsavgift som baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. För skolbarn tio till tolv år i fritidsklubb betalas en terminsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet. 3.1 Avgift för förskola Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Högsta månadsavgift framgår nedan: Barn ett Barn två Barn tre kronor 840 kronor 420 kronor 5

7 3.2 Avgift för skolbarnsomsorg Avgift för skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. För fjärde barnet inom barnomsorgen betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barnet med en barnomsorgsplacering. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Högsta månadsavgift för skolbarnsomsorg framgår nedan: Barn ett Barn två Barn tre 840 kronor 420 kronor 420 kronor 3.3 Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn som omfattas av Allmän förskola För barn i behov av särskilt stöd samt för barn som omfattas av Allmän förskola gäller att verksamheten är avgiftsfri under 525 timmar per läsår, vilket motsvarar tre timmar per dag under läsåret. Om föräldrar behöver fler timmar på grund av förvärvsarbete/studier betalas en reducerad taxa. Avgiften blir då 1,8 %, 1,2 % respektive 0,6 % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst för barn nummer ett, två respektive tre. Högsta månadsavgift framgår av tabell nedan: Barn ett Barn två Barn tre 756 kronor 504 kronor 252 kronor 4. Kultur- och fritidsnämnden 4.1 Kulturskolan Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning höjs 10 % 2008 i jämförelse med Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Musik, dans, konst, rytmik 800 kr 880 kr och teater Körsång 400 kr 440 kr Instrumenthyra 200 kr 220 kr Konstmaterial 200 kr 220 kr Vuxna undervisning i grupp kr kr 5. Stadsbyggnadsnämnden Grundbeloppet för bygglovtaxan höjs med 2 kronor till 53 kr från och med De taxor och avgifter som inte inryms inom verksamhetens förenklade taxor och avgifter beräknas utifrån grundbeloppet och bilaga 1, Södertälje kommunala författningssamling beslu- 6

8 tad av kommunfullmäktige den 24 mars Som en följd av det förändrade grundbeloppet har den förenklade bygglovtaxan reviderats. Ett tillägg i den förenklade bygglovtaxan, i samtliga lov exklusive lov för uthus, görs så att den innehåller kostnaden för en digitaliserad version av nybyggnadskartan. Taxorna för mät- och kartverksamheten höjs med motsvarande grundbeloppet i bygglovtaxan 3,9 % från och med Taxor för mät och kartverksamheten har tidigare följt komplicerade beräkningar. För att förenkla för kunder och tjänstemän införs nu en förenklad version av verksamhetens taxor. 5.1 Förenklad bygglovtaxa 2008 I den förenklade bygglovtaxan som varit i bruk sedan 2001 ingår bygglov, bygganmälan och kartavgift. Taxan är indelad i några ofta förekommande ärendetyper inom och utanför detaljplanelagt område. Den är uppdelad i intervaller efter area på den nya byggnaden eller tillbyggnaden. Ett tillägg i den förenklade bygglovtaxan, i samtliga lov exklusive lov för uthus, görs from så att den innehåller kostnaden för en digitaliserad version av nybyggnadskartan. Beloppen grundar sig på ett genomsnitt av de faktorer som används vid taxeberäkning för bygglov, bygganmälan och nybyggnadskarta. Sökandes totala kostnad styrs delvis av objektets storlek samt det fastställda grundbeloppet. Vid införandet av modellen 2001 uppgick grundbeloppet till 42 kr och 2008 fastställdes beloppet till 53 kr. INOM DETALJ- PLAN År 2006 År 2007 År 2008 Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning < 20 kvm kr kr kr < 20 kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr kvm kr kr kr Bostadshus/+ uthus Anmärkning: From 2008 ingår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften kvm kr kr kr 7

9 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr PLANAVVIKELSE År 2006 År 2007 År 2008 Fritidshus /+ Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften 22 kvm kr kr kr 20 + max 2 kvm 44 kvm kr kr kr 40 + max 4 kvm 66 kvm kr kr kr 60 + max 6 kvm 88 kvm kr kr kr kvm 110 kvm kr kr kr Bostadshus/+ uthus 165 kvm kr kr kr max 15 kvm 209 kvm kr kr kr kvm UTANFÖR PLAN År 2006 År 2007 År 2008 Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift 1,06 1,039 Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften max 20 kvm kr kr kr Med VA max 20 kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr Med VA kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr Med VA kvm kr kr kr Med VA 8

10 Fritidshus/+ uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften max 70 kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering Bostadshus/+ uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift 1,06 1,039 Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering 9

11 LOKALISERINGSPRÖVNING FÖRHANDSBESKED Bostadshus/ fritidshus År 2006 År 2007 År 2008 Anmärkning 1 fritidshus kr kr kr Utanför detaljplan 1 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 2 3 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 4 6 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 1 fritidshus kr kr kr Inom detaljplan 1 enbostadshus kr kr kr Inom detaljplan 5.2 Förenklad avgift för Mät- och Kartverksamhet Kartmaterial från kommunens databaser Ur kommunens kartdatabaser kan man köpa nyttjanderätt till information. Nyttjanderätten är en icke exklusiv och en icke överlåtbar rätt att utnyttja information inom den egna organisationen. Allt kartmaterial omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Priset för utdrag ur kommunens databaser är beroende av önskat informations-innehåll och kartområdets omfattning. Priset är per hektar markområde som kartan omfattar. Arbetskostnader för transferering och leverans tillkommer enligt tidersättning Primärkartan Kartans innehåll 0,01 km 2 = 1 ha (hektar) = m 2 kr/ha 1 10 ha kr/ha ha kr/ha ha kr/ha ha 249,- 224,- 200,- 175,- Primärkarta komplett med höjdkurvor 832,- 748,- 665,- 582,- Primärkarta komplett utan höjdkurvor 582,- 524,- 466,- 407,- Enbart gränser och fastighetsbeteckningar Enbart byggnader 125,- 112,- 100,- 87,- Enbart adresser 42,- 37,- 33,- 29,- Enbart vägar, järnvägar 125,- 112,- 100,- 87,- Enbart höjdinformation 249,- 224,- 200,- 175,- Enbart övriga detaljer 42,- 37,- 33,- 29,- Ovanstående priser är vid leverans av digital karta eller utskriven i skala 1:400 1:500 på papper. Vid utskrifter i skala 1:1000 eller mindre lämnas 80 % rabatt. Utdrag över 40 ha offereras. Minsta avgift är 520 kr. Priset kan även regleras i ett separat nyttjanderättsavtal Södertäljekartan Nyttjanderättskostnaden för Södertäljekartan är 5 kr/ha. Minsta avgift är 520 kr. Priset kan även regleras i ett separat nyttjanderättsavtal. 10

12 5.2.4 Nybyggnadskarta Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag i samband med bygglovgivning. I samband med bygglovansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader ingår kartavgiften i bygglovavgiften. Övriga nybyggnadskartor debiteras enlig nedanstående tabell. Typ av karta kr/yta kr/yta kr/yta m m m m 2 och större Fullständig nybyggnadskarta 4780,- 8730, ,- uppdragstaxa Nybyggnadskarta utan VA 2800,- 5200,- 7590,- uppdragstaxa Förenklad nybyggnadskarta 625,- 1040,- 1975,- uppdragstaxa Arbetsfix 1250,- 1250,- 1250,- 1250, Grundkarta Inom områden där stomnät och storskalig à jourhållen primärkarta finns upprättad, skall följande belopp gälla som riktvärden. Skalområde kr startavgift per karta inkl kr tillägg per hektar upp till 1 hektar karta 1:400 1: ,- 1350,- Ovanstående priser är vid leverans av digital karta eller på papper/film utskriven karta. Priset kan även regleras i ett separat avtal. Utanför områden med stomnät och storskalig primärkarta styrs kostnaden av faktisk framställningskostnad och tidersättning eller genom avtal Fastighetsförteckning Grundbelopp Per ingående fastighet Utredningar, servitut och rättigheter 1250 kr 105 kr uppdragstaxa Ortofoton Ortofoton finns tillgängliga i olika upplösning. Ortofoton levereras som filer som motsvarar kartbladsindelningen i skala 1:1000. Nyttjande av koordinatsatta digitala ortofoton förutsätter nyttjandeavtal. Upplösning kr/fil(blad) 20 x 20 cm 830,- 1 x 1 m 165,- Priset kan även regleras i ett separat avtal Uppdrag Uppdragstaxan gäller där tidersättning styr eller när andra taxor saknas. Uppdragsklass Typ av uppdrag kr/timme Rutinuppdrag CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc Kvalificerade Transformationer, formatkonvertering, enkel applikationsutveckling, uppdrag plantolkning, enkla GIS-analyser, komplicerade kartuppdrag etc 570,- 700,- 11

13 Specialistuppdrag Projektledning, komplicerade GIS-analyser, avancerad 925,- applikationsutveckling, fastighetsplaner, servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc Mätlag 1 pers Mätningsuppdrag inkl transporter, mätnings-utrustning. 725,- (Restid debiteras inte) Mätlag 2 pers Mätningsuppdrag inkl transporter, mätnings-utrustning. 1350,- (Restid debiteras inte) Ovanstående taxa gäller inte vid medverkan i fastighetsbildningsförrättningar och förberedelser för dessa. Där används en särskild taxa, SFS 1995: Utstakning och lägeskontroll Byggnadstyp kr Finutstakning kr Grovutstakning kr Lägeskontroll Villa, fritidshus, industribyggnad 4940,- 1040,- 1665,- Fristående garage, uthus 1870,- 1040,- 1245,- Tillbyggnad 1560,- 1040,- 1245,- Villa/fritidshus och fristående garage/uthus vid samma utstakning 5455,- 1040,- 2180,- Vid komplicerade byggnadsformer eller vid mer än 8 hörn tillämpas uppdragstaxa för mätlag Utvisning av gräns Vid utstakning av gräns utan varaktig markering med träpåle tillämpas timdebitering enligt uppdragstaxa Kopiering och utlämnande av punkter Produkt kr Första kopia/punkt kr Följande kopia/punkt kr Minsta avgift Kopia ur kartdatabas/kartarkiv 104,- 52,- 260,- Kopia av annan handling 52,- 26,- 260,- Stomnätspunkt med punktskiss/karta 156,- 78,- 312,- Gränspunkt 31,- 31,- 208,- 5.3 Övrigt För produkter och uppdrag som inte specificerats i denna taxa tillämpas löpande debitering enligt uppdragstaxa eller fast anbud baserat på denna taxa. Om särskilda skäl finns så kan anbud som avviker från denna taxa lämnas. 6. Miljönämnden 6.1 Taxor enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar. I enlighet med Miljönämndens taxebestämmelser 6 ska avgiften för prövning av ansökan för tillstånd eller dispens tas ut enligt vad som framgår av taxebilagan (bilaga 1 och 2) med angivet belopp (fast avgift) eller 800 kr för varje nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift), eller i enlighet med de grunder som i övrigt anges i taxan. 12

14 Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Avgiften baseras på en timavgift Oförändrad 800kr/h Oförändrad på 800kr per timme. 6.2 Taxor enligt djurskyddslagen (1988:534) Kommun får ta ut avgift för miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen enligt taxa som kommunen bestämmer. Avgiftsskyldig är den som håller eller avser att hålla djur på sådant sätt att djurskyddslagen är tillämplig. Med djurhållning skall också avses upplåtelse av djurstallar till enskilda. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 För verksamheter som inte finns angivna nedan debiteras en avgift på 800 kronor per timme. oförändrad 800kr/h oförändrad Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning föda upp eller sälja hundar för förvaring och utfordring (djurskyddslagen 13 p1) Prövning av ansökan om tillstånd att upplåta hästar eller att använda hästar i ridskoleverksamhet (djurskyddslagen 16 p 3) Prövning av ansökan att få förda upp pälsdjur (djurskyddslagen 16 p 3) Prövning av ansökan om godkännande av lokaler och andra utrymmen för djur som används i yrkesmässig handel med sällskapsdjur (djurskyddsförordningen 21) Prövning av ansökan om undantag från betesgång (djurskyddsförordningen 10 och 11) kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad Undantag från kravet på betesgång kr oförändrad Fast årlig avgift för tillsyn av försöksdjursanläggningar Tillsyn av djurverksamhet o Anläggning med 1 men högst 60 djurenheter* kr/år och institution timavgift oförändrad 13

15 o Mer än 60 men högst 100 djurenheter* o Anläggning med mer än 100 djurenheter* o Zoologisk affär och djurpensionat 900 kr/år kr/år timavgift o Kennel, vilthägn eller annan kommersiell timavgift djurhållning * Med djurenhet avses den definition som finns angiven i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 6.3 Taxor enligt livsmedelslagen (2006:804) Enligt Livsmedelsverkets förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel fastställer kontrollmyndigheten avgifter för kontroll, prövning och registrering. Om kontrollmyndigheten är en kommun skall avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgifter för kontroll, prövning och registrering tas ut i enlighet med Miljönämndens beslut från , 210, om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgift. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Avgiften baseras på en timtaxa 800kr/h Oförändrad på 800kr per timme. 7. Tekniska nämnden Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, felparkering, torgplats, parkering och nyttokort inom Södertälje kommun för år Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig plats omfattar följande ändamål: Försäljning på fast plats i kioskbyggnad eller liknande Ambulerande kioskvagnar Fasta kioskvagnar Uteserveringar Festival och marknad Övrig försäljning Reklamplats Byggändamål Teknikbodar 14

16 Telefonimaster Administration Ändamål Försäljning på fast 1. plats i kioskbyggnad eller liknande 1.1 Glass säsongförsäljning maj sep Tidsperiod Avgift 2006 Vecka :- 300:- Avgift för 2007 A B 400:- C 300:- Avgift för 2008 Övrigt / anm. A B 400:- C 300:- Zonindelning A, B, C 2. Ambulerande kioskvagnar 2.1 Korvförsäljning med tillbehör /bröd, dricka, senap och ketchup från korvvagn Tillägg för tidningar, konfektyr Vecka År 800:- 600:- 400: : : : :- A 800:- B 600:- C 400:- A :- B :- C : :- A 800:- B 600:- C 400:- A :- B :- C : :- Zonindelning A, B, C Zonindelning A, B, C 2.2 Gatukök/grillade el stekta produkter/ potatismos/korv/ kebab med tillbehör År : : :- A :- B :- C :- A :- B :- C :- Zonindelning A, B, C Tillägg för tidningar och konfektyr 2.3 Rullande gatukök Tillfällig korvförsäljning (låda på magen) 3. Fasta kioskbyggnader 3.1 Korvförsäljning med tillbehör/bröd, dricka, senap, ketchup År : : :- Dag 350:- 350:- 350:- År : : :- A :- B :- C :- A :- B :- C :- Zonindelning A, B, C Tillägg för tidningar, konfektyr 3.2 Gatukök/grillade el stekta produkter/ potatismos/korv/ kebab med tillbehör År :- År : : : : : : : : : : :- Zonindelning A, B, C 15

17 Tillägg för tidningar År : : :- och konfektyr 3.3 Tidningar/ Konfektyrer År : : : : : : : : :- 4. Uteserveringar 4.1 Uteservering / serveringsbyggnad, Vecka bord och stolar 4.2 Uteservering med trägolv (bygglov fordras) 4.3 Glassförsäljning och övrigt (i samband med uteservering) 5. Festival och marknad 5.1 Tält, bodar, försäljning, servering i samband med div. större festarrangemang Vecka Vecka Dag 280:- A.17:- /kvm B.12:- /kvm C. 6:- /kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- 280:- A.17:-/kvm B.12:-/kvm C. 6:-/kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- 280:- A.17:-/kvm B.12:-/kvm C. 6:-/kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- Zonindelning A, B, C Zonindelning A, B, C Ej zonindelning Tillkommer Försäljn av öl- matservering i samband med ovanstående. Dag : :- Tillkommer Marknadsstånd i samband med festival och marknader. 5.2 Övriga arrangemang som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum Dag 20:-/kvm ---- Dag 1.000: :- till 2.500:- 20:-/kvm 1.000:- till 2.500:- PolitikertorgGånggatan Marenplan, Saltsjötorget och Stora Torget 6. Övrig försäljning 6.1 Varuförsäljning Gånggata Säsong 5.000: : : : : :- Per kvarter/fler butiker Enskild lokal 16

18 6.2 Tillfällig försäljning och/eller varuvisning Ingår trailer tillkommer Dag Dag 300: :- 500:- 400:- 500:- Oberoende av läge 6.3 Granförsäljning Säsong Dag 6.4 Mötestält eller dylikt Vecka 3.000:- 180: : :- 180: : :- 180: :- Dag 300:- 300:- 300:- 6.5 Cirkus, Tivoli Dag 1.000: :- till 1.000:- till till 3.000: : :- 6.6 Minigolfbana År 9.000: : :- November - December November - December Lägesberoende Lägesberoende 7. Reklamplats 7.1 Affischpelare / Tavlor / Stortavlor År 800:- /kvm Fast avgift 6.000:- /tavla 850:-/kvm 6.000:- /tavla 850:-/kvm 6.000:-/tavla Momspliktigt 7.2 Innerbelysta affischpelare/tavlor och stolptavlor År 800:-/m :- /tavla 7.3 Tillfällig reklam el affischering (t ex cirkus) 7.4 Banners Vecka 50:- /stolpe 850:-/kvm 6.000:- /tavla 850:-/kvm Vecka 300:- 300:- 300: :-/tavla Elanslutning och elförbrukning debiteras tillståndshavaren av elleverantören Momspliktigt 50:-/stolpe 50:-/stolpe Max 4 veckor Evenemang, festivaler eller motsvarande Inga politiska budskap 17

19 8. Byggändamål 8.1 Byggnadsställning - Byggarbetsplats/etablering av upplag, bodar och dyl. 8.2 Container/Kran/ Skylift På parkeringsplats i Centrum Vecka Dag/ storlek Vecka Tillägg/ dag 1.100:- 3,00:- /kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:- /vecka inkl helgdagar 30:- /parkerin gsplats (ej sönoch helgdag) 1.100:- 3,00:-/kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:-/vecka inkl helgdagar 30:- /parkerings plats (ej sön- och helgdag) 1.100:- 3,00:-/kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:-/vecka inkl helgdagar 30:- /parkeringspl ats (ej sönoch helgdag) Under förutsättning att upprättade villkor efterlevs och i övrigt har en välordnad etablering reduceras taxan med 25% fr o m månad 7 För 1 dag ingen avgift Oberoende av storlek 9. Teknikbodar 9.1 Teknikbod År : : :- Upplåtelsetid minst 3 år 10. Telefonimaster 10.1 Teknikbod (1 st) + mast År :- till :- 11. Upplåtelseavgift per/äre nde Anvisningar i upplåtelsetaxa Föreningar t ex idrott och kultur, barn och ungdom :- till : :- till :- 300:- Tas bort Tas bort Arrangemang som bedrivs och genomförs av dessa föreningar skall vara avgiftsfri. Upplåtelsetid minst 3 år Lägesberoende Undantag: Arrangemang som bedrivs och genomförs av föreningar, där försäljning enligt ovanstående taxa, ingår, skall inte vara avgiftsfri, annat än i den del som avser föreningsaktiviteter. 18

20 - Punkterna 6.2 och 5.1 ingår ofta i polistillståndsansökan av olika större arrangemang. Särskilda polistillståndsansökningar krävs när ovan nämnda punkter ingår då taxa finns för dessa. - Indexreglering skall ske enligt KPI på upplåtelser som tidsmässigt löper 1 år och längre. - Efter särskild prövning kan allmännyttiga samhällsfunktioner avgiftsbefrias som t ex telefonkiosker och återvinningsstationer. - Uteserveringars ansökningstid skall gälla. Eventuella ändringar under pågående period av olika anledningar t ex dåligt väder skall inte vara skäl till ändrad avgift. 7.2 Felparkering Felparkeringsavgifter 2008 i Södertälje kommun Taxa 2006 Taxa 2007 Taxa 2008 Stannandeförbud 800 kr 800 kr 800 kr Parkeringsförbud samt ej avgiftsbelagd parkering 400 kr 400 kr 400 kr Terräng, stannande och parkeringsförbud kr 400 kr Överträdelse av tiden på befintlig avgiftsbelagd parkering Otillåten parkering på parkeringsplats där parkeringstillstånd för rörelsehindrad erfordras 300 kr 300 kr 300 kr 800 kr 800 kr 800 kr 7.3 Torgplats Torgtaxan omfattar avgift för fast torgplats och för tillfällig torgplats. I avgifterna ingår eluttag 10 ampere samt tillgång till vatten och toalett. Skolklasser och ideella föreningar torgar gratis på tillfällig plats. TORGTAXA FÖR ÅR 2008 Ändamål Tidsperiod Taxa 2006 Taxa 2007 Taxa 2008 Fast torgplats 2,75*5,5 Kvartal 2.563: : :- 2,75*5,5 Halvår 4.766: : :- Tillfällig torgplats 2,75*5,5 Dag 185:- 185:- 185:- 2,75*5,5 5 dagar under 6 månader 820:- 820:- 820:- 2,75*5,5 10 dagar under 6 månader 1.445: : :- 2,75*5,5 10 dagar under 12 månader 1.548: : :- 2,75*5,5 15 dagar under 12 månader 2.142: : :- 19

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2014 sidan 2 av 11 sidan 3 av 11 Innehållsförteckning Allmänt... 4 Grundprincip för avgifter... 4 Samverksansavtal... 5 Nyttjanderättsansavtal...

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Taxa för kart- och mätenhetens verksamhet ÖFS 2015:7 Antagen av Kommunfullmäktige:2015-05-04, KF 3:14 Dnr: KS 2015/0081-249 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS (SBF) KART-

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Avgift Minsta avgift. 105 kr/m2 och månad 85 kr/m2 och månad 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A.1.1. 5 kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån.

Avgift Minsta avgift. 105 kr/m2 och månad 85 kr/m2 och månad 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A.1.1. 5 kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån. 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TAXA 2015 Antagen av KF 2014-12-15, 197 Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platmark i Simrishamns kommun (momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål,

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster FÖRFATTNING 4.8.1 Antagen av kommunfullmäktige 76/11 Tillägg enligt kf 98/14 Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster Beslutad av samarbetsnämd 2 för vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun 1. Kö och placeringsregler 1.1 Rätt till barnomsorg Plats erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

TAXA för GIS-enhetens verksamhet

TAXA för GIS-enhetens verksamhet Sid 1(16) TAXA KS-715/2004 240 TAXA för GIS-enhetens verksamhet Taxor för bygglovsanknutna verksamheter, nybyggnadskarta och husutsättning, som utförs på GIS-enheten redovisas i Byggnadsnämndskontorets

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Sida1/17 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunlantmäteriet TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 Geografisk information kartor... 4 Primärkarta,

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2012-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg).

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg). Syfte Beskrivning av tillämpningsföreskrifter för taxa Gäller för Referensdokument Skollagen Ansvar och genomförande Uppföljning Vart tredje år och vid lagändringar Tillämpningsföreskrifterna baseras på

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen,

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1 Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 43 Innehållsförteckning

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Inledning Kommunen prövar ärendet med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Allmänna bestämmelser

Inledning Kommunen prövar ärendet med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Allmänna bestämmelser Inledning För att få använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för måste polismyndighetens tillstånd inhämtas. Ansökningsblankett kan hämtas på polismyndighetens hemsida www.polisen.se.

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer