Bilaga 8 till Mål & Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010"

Transkript

1 Bilaga 8 till Mål & Budget Taxor och avgifter

2 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder Tillstånds- och tillsynsverksamheterna Dödsboförvaltning Familjerådgivning Äldreomsorgsnämnden Utbildningsnämnden Avgift för förskola Avgift för skolbarnsomsorg Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn som omfattas av Allmän förskola Kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan Stadsbyggnadsnämnden Förenklad bygglovtaxa Förenklad avgift för Mät- och Kartverksamhet Övrigt Miljönämnden Taxor enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Taxor enligt djurskyddslagen (1988:534) Taxor enligt livsmedelslagen (2006:804) Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Felparkering Torgplats Parkering Gällande taxa vid parkering (LTF nr ) beslutade den 20 december Grävning i allmän mark Nyttokort Tomtköavgift Avgifter för kopior av allmänna handlingar Hushållstaxa

3 Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2008 Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutades av kommunfullmäktige den 29 oktober Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun. 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder Taxor och avgifter till funktionshindrade för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) är desamma som taxorna inom äldreomsorgen. Riktlinjerna är fastställda av kommunfullmäktige år 2003 och uppdaterades år Taxor och avgifter för insatser enligt SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet uppräknas utifrån nya prisbasbeloppet för 2008 som är kronor. För år 2006 är pbb kronor och för år 2007 är ppb kronor. Följande följer de taxor och avgifter som är förändrade gentemot år Taxor och avgifter som inte redovisas här är oförändrade eller räknas upp enligt prisbasbeloppet. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Resor till och från daglig verksamhet Motsvarande SLs taxa för pensionär, f.n. 370 kr/månad. Debiteras 11 månader/år. Kostnaden per hemtjänsttimme 282 kr per timme 289 kr per timme 298 kr per timme Uppräkning av kostnaden per hemtjänsttimme föreslås med 3%. Hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren beräknas enligt reglerna för maxtaxan Matportioner som distribueras 45 kr per portion 45 kr per portion 47 kr per portion i ordinärt boende Avgift för mat på dagverksamhet 57 kr per dag 57 kr per dag 60 kr per dag Pensionärslunch 50 kr per portion 50 kr per portion 53 kr per portion 2

4 1.2 Tillstånds- och tillsynsverksamheterna Handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Permanenta serveringstillstånd, kr Ingen föränd- allmänhet ring Permanenta serveringstillstånd, kr Ingen föränd- slutna sällskap ring Tillfälliga serveringstillstånd, kr Ingen förändring allmänheten Tillfälliga serveringstillstånd, 800 kr Ingen förändring slutna sällskap Utvidgade serveringstillstånd kr Ingen förändring /ny företrädare Utvidgad/förlängd serveringstiring kr Ingen föränd- Uteservering kr Ingen förändring Tillsyn 400 kr Ingen förändring Därutöver rörlig del där avgiften beror på omsättning av alkoholdrycker: tkr kr tkr kr tkr kr tkr kr > tkr kr Tillsyn enbart folköl kr Ingen förändring Tillsyn enbart tobak kr Ingen förändring Tillsyn folköl och tobak kr Ingen förändring Taxa/avgift år kr kr kr 900 kr kr kr kr 400 kr Därutöver rörlig del där avgiften beror på omsättning av alkoholdrycker: tkr Tas bort tkr kr tkr kr tkr kr > tkr kr kr kr kr 1.3 Dödsboförvaltning Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Avgift för att ombesörja Avgift per timme 268 Avgift per timme; begravning mm i kr exkl moms 285 kr exkl dödsbo med tillgångar. moms. Gällande avgift är inte ändrad sedan Taxa/avgift år 2008 Avgift per timme; 293 kronor exkl moms 3

5 Familjerådgivning Taxa/avgift Taxa/avgift år 2006 Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Familjerådgivningssamtal. Gällande avgift är inte ändrad sedan kr per samtal 8 gånger och därefter är besöken avgiftsfria 160 kr per samtal 8 gånger och därefter är besöken avgiftsfria. 165 kr per samtal 2. Äldreomsorgsnämnden Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräkning av kronantalet. För år 2008 är prisbasbeloppet kronor, år 2007 är det kronor. I de fall som uppräkning sker av krontalet har det gjorts med 3 % vilket motsvarar den beräknade genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år De framräknade beloppen har avrundats till hela kronor. Inför Mål&Budget 2007 gjordes ingen uppräkning av avgifterna för pensionärslunch eller för frukost på dagverksamhet. För att komma i nivå med kostnadsutvecklingen har års pris först räknats upp med 2,2%, vilket är den genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år Därefter har uppräkning skett med 3 % vilket är den genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget år Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari med tillägg den 3 maj Kompletterande beslut om beräkning av avgiften för matportioner kommer att införas. Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 självkostnad hemtjänsttimme 289 kr 298 kr pensionärslunch 50 kr 53 kr matportioner som distribueras i ordinärt boende 45 kr 47 kr mat på dagverksamhet 57 kr/besöksdag 60 kr/besöksdag förbrukningsartiklar i äldreboende enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i början av varje år. 100 kr/månad enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i början av varje år. avlösarservice hel hemtjänstavgift hel hemtjänstavgift 4

6 Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 snöskottning Abonnemangsavgift halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. halv hemtjänstavgift halv hemtjänstavgift biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor. halv hemtjänstavgift halv hemtjänstavgift turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av pbb motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer kr per månad 79 kr per dygn motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer kr per månad 80 kr perdygn transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet, exakt belopp fastställs efter upphandling. 750 kr 750 kr (priset kan ändras efter upphandling, maximalt 5 % av prisbasbeloppet) distribution av färdiglagad mat om hel hemtjänstavgift betalas enligt hemtjänsttaxan för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift. 15 kr/tillfälle 15 kr/tillfälle 3. Utbildningsnämnden För barn i förskola samt skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år betalas månadsavgift som baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. För skolbarn tio till tolv år i fritidsklubb betalas en terminsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet. 3.1 Avgift för förskola Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Högsta månadsavgift framgår nedan: Barn ett Barn två Barn tre kronor 840 kronor 420 kronor 5

7 3.2 Avgift för skolbarnsomsorg Avgift för skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. För fjärde barnet inom barnomsorgen betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barnet med en barnomsorgsplacering. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Högsta månadsavgift för skolbarnsomsorg framgår nedan: Barn ett Barn två Barn tre 840 kronor 420 kronor 420 kronor 3.3 Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn som omfattas av Allmän förskola För barn i behov av särskilt stöd samt för barn som omfattas av Allmän förskola gäller att verksamheten är avgiftsfri under 525 timmar per läsår, vilket motsvarar tre timmar per dag under läsåret. Om föräldrar behöver fler timmar på grund av förvärvsarbete/studier betalas en reducerad taxa. Avgiften blir då 1,8 %, 1,2 % respektive 0,6 % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst för barn nummer ett, två respektive tre. Högsta månadsavgift framgår av tabell nedan: Barn ett Barn två Barn tre 756 kronor 504 kronor 252 kronor 4. Kultur- och fritidsnämnden 4.1 Kulturskolan Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning höjs 10 % 2008 i jämförelse med Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Musik, dans, konst, rytmik 800 kr 880 kr och teater Körsång 400 kr 440 kr Instrumenthyra 200 kr 220 kr Konstmaterial 200 kr 220 kr Vuxna undervisning i grupp kr kr 5. Stadsbyggnadsnämnden Grundbeloppet för bygglovtaxan höjs med 2 kronor till 53 kr från och med De taxor och avgifter som inte inryms inom verksamhetens förenklade taxor och avgifter beräknas utifrån grundbeloppet och bilaga 1, Södertälje kommunala författningssamling beslu- 6

8 tad av kommunfullmäktige den 24 mars Som en följd av det förändrade grundbeloppet har den förenklade bygglovtaxan reviderats. Ett tillägg i den förenklade bygglovtaxan, i samtliga lov exklusive lov för uthus, görs så att den innehåller kostnaden för en digitaliserad version av nybyggnadskartan. Taxorna för mät- och kartverksamheten höjs med motsvarande grundbeloppet i bygglovtaxan 3,9 % från och med Taxor för mät och kartverksamheten har tidigare följt komplicerade beräkningar. För att förenkla för kunder och tjänstemän införs nu en förenklad version av verksamhetens taxor. 5.1 Förenklad bygglovtaxa 2008 I den förenklade bygglovtaxan som varit i bruk sedan 2001 ingår bygglov, bygganmälan och kartavgift. Taxan är indelad i några ofta förekommande ärendetyper inom och utanför detaljplanelagt område. Den är uppdelad i intervaller efter area på den nya byggnaden eller tillbyggnaden. Ett tillägg i den förenklade bygglovtaxan, i samtliga lov exklusive lov för uthus, görs from så att den innehåller kostnaden för en digitaliserad version av nybyggnadskartan. Beloppen grundar sig på ett genomsnitt av de faktorer som används vid taxeberäkning för bygglov, bygganmälan och nybyggnadskarta. Sökandes totala kostnad styrs delvis av objektets storlek samt det fastställda grundbeloppet. Vid införandet av modellen 2001 uppgick grundbeloppet till 42 kr och 2008 fastställdes beloppet till 53 kr. INOM DETALJ- PLAN År 2006 År 2007 År 2008 Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning < 20 kvm kr kr kr < 20 kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr kvm kr kr kr Bostadshus/+ uthus Anmärkning: From 2008 ingår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften kvm kr kr kr 7

9 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr PLANAVVIKELSE År 2006 År 2007 År 2008 Fritidshus /+ Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften 22 kvm kr kr kr 20 + max 2 kvm 44 kvm kr kr kr 40 + max 4 kvm 66 kvm kr kr kr 60 + max 6 kvm 88 kvm kr kr kr kvm 110 kvm kr kr kr Bostadshus/+ uthus 165 kvm kr kr kr max 15 kvm 209 kvm kr kr kr kvm UTANFÖR PLAN År 2006 År 2007 År 2008 Uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift 1,06 1,039 Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften max 20 kvm kr kr kr Med VA max 20 kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr Med VA kvm kr kr kr Utan bygganmälan kvm kr kr kr Med VA kvm kr kr kr Med VA 8

10 Fritidshus/+ uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften max 70 kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering Bostadshus/+ uthus Bygglov, bygganmälan, kartavgift 1,06 1,039 Anmärkning:From 2008 igår avgift för digital nybyggnadskarta i avgiften kvm kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kr kr kr Förhandsbesked finns kvm kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering kr kr kr Lokalisering 9

11 LOKALISERINGSPRÖVNING FÖRHANDSBESKED Bostadshus/ fritidshus År 2006 År 2007 År 2008 Anmärkning 1 fritidshus kr kr kr Utanför detaljplan 1 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 2 3 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 4 6 enbostadshus kr kr kr Utanför detaljplan 1 fritidshus kr kr kr Inom detaljplan 1 enbostadshus kr kr kr Inom detaljplan 5.2 Förenklad avgift för Mät- och Kartverksamhet Kartmaterial från kommunens databaser Ur kommunens kartdatabaser kan man köpa nyttjanderätt till information. Nyttjanderätten är en icke exklusiv och en icke överlåtbar rätt att utnyttja information inom den egna organisationen. Allt kartmaterial omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Priset för utdrag ur kommunens databaser är beroende av önskat informations-innehåll och kartområdets omfattning. Priset är per hektar markområde som kartan omfattar. Arbetskostnader för transferering och leverans tillkommer enligt tidersättning Primärkartan Kartans innehåll 0,01 km 2 = 1 ha (hektar) = m 2 kr/ha 1 10 ha kr/ha ha kr/ha ha kr/ha ha 249,- 224,- 200,- 175,- Primärkarta komplett med höjdkurvor 832,- 748,- 665,- 582,- Primärkarta komplett utan höjdkurvor 582,- 524,- 466,- 407,- Enbart gränser och fastighetsbeteckningar Enbart byggnader 125,- 112,- 100,- 87,- Enbart adresser 42,- 37,- 33,- 29,- Enbart vägar, järnvägar 125,- 112,- 100,- 87,- Enbart höjdinformation 249,- 224,- 200,- 175,- Enbart övriga detaljer 42,- 37,- 33,- 29,- Ovanstående priser är vid leverans av digital karta eller utskriven i skala 1:400 1:500 på papper. Vid utskrifter i skala 1:1000 eller mindre lämnas 80 % rabatt. Utdrag över 40 ha offereras. Minsta avgift är 520 kr. Priset kan även regleras i ett separat nyttjanderättsavtal Södertäljekartan Nyttjanderättskostnaden för Södertäljekartan är 5 kr/ha. Minsta avgift är 520 kr. Priset kan även regleras i ett separat nyttjanderättsavtal. 10

12 5.2.4 Nybyggnadskarta Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag i samband med bygglovgivning. I samband med bygglovansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader ingår kartavgiften i bygglovavgiften. Övriga nybyggnadskartor debiteras enlig nedanstående tabell. Typ av karta kr/yta kr/yta kr/yta m m m m 2 och större Fullständig nybyggnadskarta 4780,- 8730, ,- uppdragstaxa Nybyggnadskarta utan VA 2800,- 5200,- 7590,- uppdragstaxa Förenklad nybyggnadskarta 625,- 1040,- 1975,- uppdragstaxa Arbetsfix 1250,- 1250,- 1250,- 1250, Grundkarta Inom områden där stomnät och storskalig à jourhållen primärkarta finns upprättad, skall följande belopp gälla som riktvärden. Skalområde kr startavgift per karta inkl kr tillägg per hektar upp till 1 hektar karta 1:400 1: ,- 1350,- Ovanstående priser är vid leverans av digital karta eller på papper/film utskriven karta. Priset kan även regleras i ett separat avtal. Utanför områden med stomnät och storskalig primärkarta styrs kostnaden av faktisk framställningskostnad och tidersättning eller genom avtal Fastighetsförteckning Grundbelopp Per ingående fastighet Utredningar, servitut och rättigheter 1250 kr 105 kr uppdragstaxa Ortofoton Ortofoton finns tillgängliga i olika upplösning. Ortofoton levereras som filer som motsvarar kartbladsindelningen i skala 1:1000. Nyttjande av koordinatsatta digitala ortofoton förutsätter nyttjandeavtal. Upplösning kr/fil(blad) 20 x 20 cm 830,- 1 x 1 m 165,- Priset kan även regleras i ett separat avtal Uppdrag Uppdragstaxan gäller där tidersättning styr eller när andra taxor saknas. Uppdragsklass Typ av uppdrag kr/timme Rutinuppdrag CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc Kvalificerade Transformationer, formatkonvertering, enkel applikationsutveckling, uppdrag plantolkning, enkla GIS-analyser, komplicerade kartuppdrag etc 570,- 700,- 11

13 Specialistuppdrag Projektledning, komplicerade GIS-analyser, avancerad 925,- applikationsutveckling, fastighetsplaner, servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc Mätlag 1 pers Mätningsuppdrag inkl transporter, mätnings-utrustning. 725,- (Restid debiteras inte) Mätlag 2 pers Mätningsuppdrag inkl transporter, mätnings-utrustning. 1350,- (Restid debiteras inte) Ovanstående taxa gäller inte vid medverkan i fastighetsbildningsförrättningar och förberedelser för dessa. Där används en särskild taxa, SFS 1995: Utstakning och lägeskontroll Byggnadstyp kr Finutstakning kr Grovutstakning kr Lägeskontroll Villa, fritidshus, industribyggnad 4940,- 1040,- 1665,- Fristående garage, uthus 1870,- 1040,- 1245,- Tillbyggnad 1560,- 1040,- 1245,- Villa/fritidshus och fristående garage/uthus vid samma utstakning 5455,- 1040,- 2180,- Vid komplicerade byggnadsformer eller vid mer än 8 hörn tillämpas uppdragstaxa för mätlag Utvisning av gräns Vid utstakning av gräns utan varaktig markering med träpåle tillämpas timdebitering enligt uppdragstaxa Kopiering och utlämnande av punkter Produkt kr Första kopia/punkt kr Följande kopia/punkt kr Minsta avgift Kopia ur kartdatabas/kartarkiv 104,- 52,- 260,- Kopia av annan handling 52,- 26,- 260,- Stomnätspunkt med punktskiss/karta 156,- 78,- 312,- Gränspunkt 31,- 31,- 208,- 5.3 Övrigt För produkter och uppdrag som inte specificerats i denna taxa tillämpas löpande debitering enligt uppdragstaxa eller fast anbud baserat på denna taxa. Om särskilda skäl finns så kan anbud som avviker från denna taxa lämnas. 6. Miljönämnden 6.1 Taxor enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar. I enlighet med Miljönämndens taxebestämmelser 6 ska avgiften för prövning av ansökan för tillstånd eller dispens tas ut enligt vad som framgår av taxebilagan (bilaga 1 och 2) med angivet belopp (fast avgift) eller 800 kr för varje nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift), eller i enlighet med de grunder som i övrigt anges i taxan. 12

14 Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Avgiften baseras på en timavgift Oförändrad 800kr/h Oförändrad på 800kr per timme. 6.2 Taxor enligt djurskyddslagen (1988:534) Kommun får ta ut avgift för miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen enligt taxa som kommunen bestämmer. Avgiftsskyldig är den som håller eller avser att hålla djur på sådant sätt att djurskyddslagen är tillämplig. Med djurhållning skall också avses upplåtelse av djurstallar till enskilda. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 För verksamheter som inte finns angivna nedan debiteras en avgift på 800 kronor per timme. oförändrad 800kr/h oförändrad Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning föda upp eller sälja hundar för förvaring och utfordring (djurskyddslagen 13 p1) Prövning av ansökan om tillstånd att upplåta hästar eller att använda hästar i ridskoleverksamhet (djurskyddslagen 16 p 3) Prövning av ansökan att få förda upp pälsdjur (djurskyddslagen 16 p 3) Prövning av ansökan om godkännande av lokaler och andra utrymmen för djur som används i yrkesmässig handel med sällskapsdjur (djurskyddsförordningen 21) Prövning av ansökan om undantag från betesgång (djurskyddsförordningen 10 och 11) kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad kr oförändrad Undantag från kravet på betesgång kr oförändrad Fast årlig avgift för tillsyn av försöksdjursanläggningar Tillsyn av djurverksamhet o Anläggning med 1 men högst 60 djurenheter* kr/år och institution timavgift oförändrad 13

15 o Mer än 60 men högst 100 djurenheter* o Anläggning med mer än 100 djurenheter* o Zoologisk affär och djurpensionat 900 kr/år kr/år timavgift o Kennel, vilthägn eller annan kommersiell timavgift djurhållning * Med djurenhet avses den definition som finns angiven i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 6.3 Taxor enligt livsmedelslagen (2006:804) Enligt Livsmedelsverkets förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel fastställer kontrollmyndigheten avgifter för kontroll, prövning och registrering. Om kontrollmyndigheten är en kommun skall avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgifter för kontroll, prövning och registrering tas ut i enlighet med Miljönämndens beslut från , 210, om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgift. Taxa/avgift Taxa/avgift år 2007 Taxa/avgift år 2008 Avgiften baseras på en timtaxa 800kr/h Oförändrad på 800kr per timme. 7. Tekniska nämnden Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, felparkering, torgplats, parkering och nyttokort inom Södertälje kommun för år Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig plats omfattar följande ändamål: Försäljning på fast plats i kioskbyggnad eller liknande Ambulerande kioskvagnar Fasta kioskvagnar Uteserveringar Festival och marknad Övrig försäljning Reklamplats Byggändamål Teknikbodar 14

16 Telefonimaster Administration Ändamål Försäljning på fast 1. plats i kioskbyggnad eller liknande 1.1 Glass säsongförsäljning maj sep Tidsperiod Avgift 2006 Vecka :- 300:- Avgift för 2007 A B 400:- C 300:- Avgift för 2008 Övrigt / anm. A B 400:- C 300:- Zonindelning A, B, C 2. Ambulerande kioskvagnar 2.1 Korvförsäljning med tillbehör /bröd, dricka, senap och ketchup från korvvagn Tillägg för tidningar, konfektyr Vecka År 800:- 600:- 400: : : : :- A 800:- B 600:- C 400:- A :- B :- C : :- A 800:- B 600:- C 400:- A :- B :- C : :- Zonindelning A, B, C Zonindelning A, B, C 2.2 Gatukök/grillade el stekta produkter/ potatismos/korv/ kebab med tillbehör År : : :- A :- B :- C :- A :- B :- C :- Zonindelning A, B, C Tillägg för tidningar och konfektyr 2.3 Rullande gatukök Tillfällig korvförsäljning (låda på magen) 3. Fasta kioskbyggnader 3.1 Korvförsäljning med tillbehör/bröd, dricka, senap, ketchup År : : :- Dag 350:- 350:- 350:- År : : :- A :- B :- C :- A :- B :- C :- Zonindelning A, B, C Tillägg för tidningar, konfektyr 3.2 Gatukök/grillade el stekta produkter/ potatismos/korv/ kebab med tillbehör År :- År : : : : : : : : : : :- Zonindelning A, B, C 15

17 Tillägg för tidningar År : : :- och konfektyr 3.3 Tidningar/ Konfektyrer År : : : : : : : : :- 4. Uteserveringar 4.1 Uteservering / serveringsbyggnad, Vecka bord och stolar 4.2 Uteservering med trägolv (bygglov fordras) 4.3 Glassförsäljning och övrigt (i samband med uteservering) 5. Festival och marknad 5.1 Tält, bodar, försäljning, servering i samband med div. större festarrangemang Vecka Vecka Dag 280:- A.17:- /kvm B.12:- /kvm C. 6:- /kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- 280:- A.17:-/kvm B.12:-/kvm C. 6:-/kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- 280:- A.17:-/kvm B.12:-/kvm C. 6:-/kvm 300:- och 17:- kvm 100:- 2000:- Zonindelning A, B, C Zonindelning A, B, C Ej zonindelning Tillkommer Försäljn av öl- matservering i samband med ovanstående. Dag : :- Tillkommer Marknadsstånd i samband med festival och marknader. 5.2 Övriga arrangemang som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum Dag 20:-/kvm ---- Dag 1.000: :- till 2.500:- 20:-/kvm 1.000:- till 2.500:- PolitikertorgGånggatan Marenplan, Saltsjötorget och Stora Torget 6. Övrig försäljning 6.1 Varuförsäljning Gånggata Säsong 5.000: : : : : :- Per kvarter/fler butiker Enskild lokal 16

18 6.2 Tillfällig försäljning och/eller varuvisning Ingår trailer tillkommer Dag Dag 300: :- 500:- 400:- 500:- Oberoende av läge 6.3 Granförsäljning Säsong Dag 6.4 Mötestält eller dylikt Vecka 3.000:- 180: : :- 180: : :- 180: :- Dag 300:- 300:- 300:- 6.5 Cirkus, Tivoli Dag 1.000: :- till 1.000:- till till 3.000: : :- 6.6 Minigolfbana År 9.000: : :- November - December November - December Lägesberoende Lägesberoende 7. Reklamplats 7.1 Affischpelare / Tavlor / Stortavlor År 800:- /kvm Fast avgift 6.000:- /tavla 850:-/kvm 6.000:- /tavla 850:-/kvm 6.000:-/tavla Momspliktigt 7.2 Innerbelysta affischpelare/tavlor och stolptavlor År 800:-/m :- /tavla 7.3 Tillfällig reklam el affischering (t ex cirkus) 7.4 Banners Vecka 50:- /stolpe 850:-/kvm 6.000:- /tavla 850:-/kvm Vecka 300:- 300:- 300: :-/tavla Elanslutning och elförbrukning debiteras tillståndshavaren av elleverantören Momspliktigt 50:-/stolpe 50:-/stolpe Max 4 veckor Evenemang, festivaler eller motsvarande Inga politiska budskap 17

19 8. Byggändamål 8.1 Byggnadsställning - Byggarbetsplats/etablering av upplag, bodar och dyl. 8.2 Container/Kran/ Skylift På parkeringsplats i Centrum Vecka Dag/ storlek Vecka Tillägg/ dag 1.100:- 3,00:- /kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:- /vecka inkl helgdagar 30:- /parkerin gsplats (ej sönoch helgdag) 1.100:- 3,00:-/kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:-/vecka inkl helgdagar 30:- /parkerings plats (ej sön- och helgdag) 1.100:- 3,00:-/kvm 100:-/dag inkl helgdagar 600:-/vecka inkl helgdagar 30:- /parkeringspl ats (ej sönoch helgdag) Under förutsättning att upprättade villkor efterlevs och i övrigt har en välordnad etablering reduceras taxan med 25% fr o m månad 7 För 1 dag ingen avgift Oberoende av storlek 9. Teknikbodar 9.1 Teknikbod År : : :- Upplåtelsetid minst 3 år 10. Telefonimaster 10.1 Teknikbod (1 st) + mast År :- till :- 11. Upplåtelseavgift per/äre nde Anvisningar i upplåtelsetaxa Föreningar t ex idrott och kultur, barn och ungdom :- till : :- till :- 300:- Tas bort Tas bort Arrangemang som bedrivs och genomförs av dessa föreningar skall vara avgiftsfri. Upplåtelsetid minst 3 år Lägesberoende Undantag: Arrangemang som bedrivs och genomförs av föreningar, där försäljning enligt ovanstående taxa, ingår, skall inte vara avgiftsfri, annat än i den del som avser föreningsaktiviteter. 18

20 - Punkterna 6.2 och 5.1 ingår ofta i polistillståndsansökan av olika större arrangemang. Särskilda polistillståndsansökningar krävs när ovan nämnda punkter ingår då taxa finns för dessa. - Indexreglering skall ske enligt KPI på upplåtelser som tidsmässigt löper 1 år och längre. - Efter särskild prövning kan allmännyttiga samhällsfunktioner avgiftsbefrias som t ex telefonkiosker och återvinningsstationer. - Uteserveringars ansökningstid skall gälla. Eventuella ändringar under pågående period av olika anledningar t ex dåligt väder skall inte vara skäl till ändrad avgift. 7.2 Felparkering Felparkeringsavgifter 2008 i Södertälje kommun Taxa 2006 Taxa 2007 Taxa 2008 Stannandeförbud 800 kr 800 kr 800 kr Parkeringsförbud samt ej avgiftsbelagd parkering 400 kr 400 kr 400 kr Terräng, stannande och parkeringsförbud kr 400 kr Överträdelse av tiden på befintlig avgiftsbelagd parkering Otillåten parkering på parkeringsplats där parkeringstillstånd för rörelsehindrad erfordras 300 kr 300 kr 300 kr 800 kr 800 kr 800 kr 7.3 Torgplats Torgtaxan omfattar avgift för fast torgplats och för tillfällig torgplats. I avgifterna ingår eluttag 10 ampere samt tillgång till vatten och toalett. Skolklasser och ideella föreningar torgar gratis på tillfällig plats. TORGTAXA FÖR ÅR 2008 Ändamål Tidsperiod Taxa 2006 Taxa 2007 Taxa 2008 Fast torgplats 2,75*5,5 Kvartal 2.563: : :- 2,75*5,5 Halvår 4.766: : :- Tillfällig torgplats 2,75*5,5 Dag 185:- 185:- 185:- 2,75*5,5 5 dagar under 6 månader 820:- 820:- 820:- 2,75*5,5 10 dagar under 6 månader 1.445: : :- 2,75*5,5 10 dagar under 12 månader 1.548: : :- 2,75*5,5 15 dagar under 12 månader 2.142: : :- 19

Taxor & Avgifter 2010 Upplåtelser Bilaga 1

Taxor & Avgifter 2010 Upplåtelser Bilaga 1 Taxor & Avgifter 2010 Upplåtelser Bilaga 1 Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Taxor och avgifter 2017

Taxor och avgifter 2017 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Tekniska nämnden 2016-10-18 Samhällsbyggnadskontoret Taxor och avgifter 2017 Diarienummer: TN-2016-00501 Sammanfattning av ärendet Varje år tas nämndernas taxor och avgifter

Läs mer

Taxor och avgifter 2012

Taxor och avgifter 2012 Taxor och avgifter 2012 Bilaga 9 till Mål och budget 2012-2014 1 Innehållsförteckning SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2012... 3 1. Omsorgsnämnden... 3 1.1 Vård och omsorg

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 63/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.1 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen m.m. (SFS 1988:534) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

vo d. k l m.ru::~ ANKOM Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

vo d. k l m.ru::~ ANKOM Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 södertälje kommun l (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-21 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Järna kommundelsnämnd Hölö/Mörkö kom mljl1r,ftet*sf:'~3- g..,...,~ n.:r:-;-;,rl-;=~--- vo d. k l m.ru::~

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal) 7 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Lindström Roger Datum 2015-08-04 Diarienummer GSN-2015-1796 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Kommunal författningssamling F 3 Dnr 2009.195/319 Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Gäller från: 2009-11-01 Antagen: kommunfullmäktige 1991-10-28 och ändrad senast 2009-09-28

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige kr B kr C kr

Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige kr B kr C kr Taxor & Avgifter 2010 Bilaga 1 Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2017 Dnr UN 16/082

Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2017 Dnr UN 16/082 1 (3) 2016-08-10 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Lena Henlöv 08-523 022 02 lena.henlov@sodertalje.se Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter för förskoleverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb Dnr: 17/009 Sammanfattning av ärendet För barn

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen

Läs mer

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Fastställd av kommunfullmäktige den 18 december 2003, reviderad den 21 december 2006 och den 29 november 2007 TAXA FÖR VERKSAMHET ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Inledande

Läs mer

Taxor och avgifter. Borås Stad

Taxor och avgifter. Borås Stad Taxor och avgifter Borås Stad Budget 2015 1 (2) 2014-11-24 Taxor och avgifter Regler Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfattar även regler

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64 ~oaenaqe kommun I (3) 2017-08-04 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Jörgen Alm 08-523 019 64 Jorgen.alm@sodertalje.se ANKOM SÖDERTÄLJE KOMMUN 2017-08'-, 1 s Dnr.~~(.~~:

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten.

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Nuvarande taxa Det anges inte i tabeller vilka areor som avses Avgiften för rivningslov beräknas endast på bruttoarea, BTA Avslag på en ansökan ger lika

Läs mer

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks Grävtillståndstaxa Dokumenttyp Taxa grävtillstånd på kommunal mark Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsbyggnad Diarienummer Ks 2016.714 Fastställd

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014:

Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014: Bilaga 6 Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014: Kultur- och fritidsnämnden föreslår en höjning av Kulturskolans elevavgift för ämneskurs

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Underlag för taxekonstruktion

Underlag för taxekonstruktion Underlag för taxekonstruktion Kristina Isacsson, SKL Kommunala Lantmäteridagarna 2016-11-24 Kommunen väljer metod och upprättar taxa Måste taxan se ut på ett visst sätt? Nej! SKL tar fram underlag till

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Version 2014-02-14 Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Gränspåvisning 1 705 426,25 2 131,25 Detta gäller första gränspunkten,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET)

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggarfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp

Läs mer

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23, 2015-04-27

Läs mer

AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATSMARK 2013

AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATSMARK 2013 AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATSMARK 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20 2 Varför Örebro kommun tar ut avgift för upplåtelse av offentlig plats. (utdrag ur ordningslag (1993:1617) 3.

Läs mer

TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden

TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden 2017-01-01 TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden Godkänd av tekniska nämnden 2016 09 08 89 Antagen av kommunfullmäktige 2016 00 00 00 C4 Teknik Kristianstads kommun Innehåll Del 1 Formalia

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

personer med funktionshinder

personer med funktionshinder Bilaga 6:1 Avgifter m.m. för förskola, skolbarnsomsorg, sommarkoloniverksamhet samt äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder Avgifter för vuxna på behandlingshem, inackorderingshem samt vid

Läs mer

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa Diarienummer: 2016/0463 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/avtalsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016, 413, Att börja gälla från 1 januari 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2014 sidan 2 av 11 sidan 3 av 11 Innehållsförteckning Allmänt... 4 Grundprincip för avgifter... 4 Samverksansavtal... 5 Nyttjanderättsansavtal...

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2016 och gällande från den 1 januari 2016 1 Denna

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:5 Dnr. KS 2015/0081-249 Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Olivera Boljanovic 1:e planarkitekt Telefon: 0176-712 09 E-post: olivera.boljanovic@norrtalje.se Dnr 2016-345.206 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och bygglovstaxa samt mät- och

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178 Plan- och bygglovtaxa från 1 januari 20178 Inklusive Mät- och karttaxa Antagen KF 2017-xx-xx. 1 Tabell 2 Tidersättning I timkostnanden ingår alla normala kringkostnader, utom inklusive kostnader för lokaler

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 VA-taxa 2012 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, 213. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs KommunTeknik AB och dess styrelse

Läs mer

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Styrande dokument Senast ändrad 20161115 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall 1(6) Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall 2(6) Taxa Enhet jan 2015- April 2015- mars 2015 1) mars 2016 1) Hjälpmedelspaket kr/paket 300:00

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Prislista för geodatatjänster 2017

Prislista för geodatatjänster 2017 STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN 2017-01-01 1 (5) Prislista för geodatatjänster 2017 er i prislistan är uträknade i enlighet med formler i gällande taxa, Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Omsorgsnämndens taxor 2014ACH AVGIFTSBILAGA Röd text markerar ändring

Omsorgsnämndens taxor 2014ACH AVGIFTSBILAGA Röd text markerar ändring Från år 2010 justeras vissa avgifter inom vård & Omsorg årligen med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008 09 04 (se notering vid rubrik) Årliga avgiftsförändringar sker tidigast

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri

Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2003, 200. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande plan- och miljönämnden) den 11 december 2008, 171. Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden April 2016 mars 2017

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden April 2016 mars 2017 1(5) Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden April 2016 mars 2017 2(5) Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall Hjälpmedelspaket

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxa 2015

Revidering av plan- och bygglovtaxa 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-03-18 1 (8) Martin Fahlman bygglovschefchef Diarienummer 2015BNS0157/051 Kommunfullmäktige Revidering av plan- och bygglovtaxa 2015 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område MILJÖNÄMNDEN Bilaga SID 1(5) Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs kostnader för

Läs mer