Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget"

Transkript

1 I Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige O O O Q 2 5 Datum Sida 1 (2) Dnr LD13/03326 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Lån till Dalarnas museum Ordförandens förslag 1. Ett lån på 5 Mkr beviljas till stiftelsen Dalarnas Museum för att trygga den långsiktiga standarden av fastigheten Garvaren 6 2. Lånets löptid ska vara 24 år med de fyra första åren amorteringsfria. Ränta utgår med den av SKL årligen fastställda internräntan med ränteförfall varje halvår. Sammanfattning Stiftelsen Dalarnas Museum har inkommit med en begäran om lån på 5 Mkr för underhåll av fastigheten Garvaren 6. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Skrivelse från Dalarnas museum c) Mail från Landstingsfastigheter och skrivelse från Falu kommuns stadsbyggnadskontor Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Stiftelsen Dalarnas Museum har inkommit med en begäran om lån för underhåll av fastigheten Garvaren 6, Stigaregatan 6 den s k Jernbergska fastigheten. Stiftelsen Dalarnas museum stiftades 1976 av Kopparbergsläns landsting och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförening. Underhållet av Jernbergska fastigheten är eftersatt vad gäller framförallt tak och fasad. Dalarnas museum har fått ett åläggande från Falu kommuns stadsbyggnadskontor att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt skrivelsen från kommunen har man konstaterat att delar av putsfasaden med jämna mellanrum rasar ner på gatan. I skrivelsen anges också att Jernbergska huset enligt en bevarandeplan är klassad som byggnad av stort kulturhistoriskt värde, Grupp II. Landstingsfastigheter tillstyrker att stiftelsen beviljas de lån man ansökt om. I villkoren för lånet bör anges att lånet ska användas för att trygga byggnadens långsiktiga standard d v s att tak, fasad och fönster prioriteras. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: l... I Handläggare Sjölund Margareta ekonomisekreter Itdalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LO 13/03326 Sida 2 (2) Finansiering och ekonomiska konsekvenser Lånebeloppet, 5 Mkr kommer att belasta Landstinget Dalarnas likviditet samt redovisas som en långfristig fordran i balansräkningen. Ränteintäkter kommer att tillgodogöras resultaträkningen. Den interna räntan för år 2014 har fastställts till 2,5 ok. Juridik, patientperspektiv, miljö, likabehandling, barn konsekvens, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 kommer att äga rum Uppföljning Uppföljning av detta beslut sker genom den ordinarie årsredovisningen.

3 I II Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 1 (1) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 7 Lån till Dalarnas museum Diarienummer LD13/03326 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Ett lån på 5 Mkr beviljas till stiftelsen Dalarnas Museum för att trygga den långsiktiga standarden av fastigheten Garvaren Lånets löptid ska vara 24 år med de fyra första åren amorteringsfria. Ränta utgår med den av SKL årligen fastställda internräntan med ränteförfall va~e halvår. Sammanfattning av ärendet Stiftelsen Dalarnas Museum har inkommit med en begäran om lån på 5 Mkr för underhåll av fastigheten Garvaren 6. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 7 A Utdrag exp till 1. LF Vid protokollet: Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten [Intygarens namn]

4 n Dalarnas museum Landstinget Centralförvaltning Peter Hansson Margaretha Sjö1und Box Falun Falun ~04 LANDSTIN ':';'...,.-. "'~.' ~c. I i,.,',-.~..,r'li\li l. INK O 5 DNR Pd..l:9LQ..Q~9. SKA... KOD... Q.I Lån Dalarnas museum Bakgrund Stiftelsen Dalarnas museum med DFHF och landstinget som stiftare. I samband med stiftelsebildningen skänkte hembygdsförbundet museibyggnaden, föremålssamlingama, arkiv och bibliotek till stiftelsen och landstinget förband sig att svara for den framtida driften av museet. Hembygdsfårbundet har genom åren tack vare Billengrens tillgångar svarat får vissa utvecklingsinsatser - t ex fåremålsfårvärv och förnyelse av museibyggnaden samt byggande av nya basutställningar. År 2000 möjliggjorde hembygdsförbundet att Dalanlas museum kunde förvärva fastigheten Kopparvågen l (som när magasin) genom att bevilja ett lån på 450,000 kr. Lånet återbetalades med 7 % rak ränta under 10 år. I stiftelseurkunden från och 3 är det i ändamålet definierat ansvaret får fårvaltning av stiftelsen samhngar och fastigheter samt årligen skall stiftelsen enligt 3 i stadgarna inge till Landstinget äskande förslag till inkomst och utgiftsstat för komnlande verksamhetsår. Dalarnas museum har ett eftersatt underhåll vad gäller Jcrnbergska fastigheten, på tak, fasad och övrigt på byggnaden sammanlagt inklusive ett avtal med landstingsfastigheter får ansvarig för renovering av fastigheten önskar vi 5 mkr för dessa fastighetsfrågor. Vi har också ett åläggande från Falu kolnmun stadsbyggnadskontoret om att redovisa vilka åtgärder vi avser att genomföra för att kraven i plan- och bygglagen kan anses vara uppfyllda. Underlagen för detta har ni tätt vid tidigare sittningar, bifogar därenl0t enligt er egen önskan kopia av stiftelseurkund gällande stiftarna Landstinget och Dalarnas Fonlminnes- och Hembygdsförbund samt stadgarna rör stiftelsen Dalarnas muscunl se bilaga I & 2 Behov uv ett lån på 5 mkr Vi önskar ett lån på smnmanlagt 5 nlkr till Landstingets interna ränta under 24 41r, där de 4 forsta åren är amortcri ngs fria. Postadress: Box 22, FALUN Telefon: Postgiro: Besöksadress: Stigaregatan 24 Telefax: Org nr: Bankgiro:

5 Stiftelsearkand för Stiftelsen DalarEa8 museum 15 ' / r 1~~' Kopparbergs läns landsting och Dalarnas Fornminnes och Bembygds-.. förbund har beslutat att bilda ed stiftelse-med uppgift att med giltighet fran och med 1976~97-01 förvaltd i 2 angiven egendom för att tjäna i 3 ad givna Indamil. 2 DalarDaa ForDminn8S och Bemb7id8för~UDd överlämnar till stiftelsen med full äganderätt följande egendom, nämligen a) b) förbandet tillhöriga fastigheten med. beteckningen Garvaren nr 10 i Fala kommun med JdärA uppförd-' museibyggnad (Dalarnas Museum);.samtliga förbundet ooh Dalarnas museum tillhöriga inventarier,.:' museiaamlingar, arkiv och bibliotek. Som villkor för Dalarnas FornmiDnes och Hembygdsförbunds medverkan vid bildandet av stiftelsen gäller, a~t stift~lsen dels ö~ertaler ansvaret för fastigheter och andra tijiglngar,som överlämnas till stiftelsed, dels övertager an8~ret tör förbandets skulder, pensionsutfästelser och övril& ekonomiska förpliktelser vid tiden,. för överliteisen i den min de be~ar Da~arDas mus~umt allt enligt "". vid överlatelsetillfället 19-'6-07~Ol.upprätt~t livobrev... Stiftelsen utfäster sig vidare att genom ~tiftelsen8 tjänstemän ge 'service At Dalarnas Fornminnes och ~embylds~örbund för bl 8 utgivan~etav den Arliga Dalarnas hembygdsbok samt att ställa museets.. tj~'btemän till förfogande som konsulter lt hembygdsföreaingarn8 i länet... -Il tf... Stiftelsens ändamll ä~ ~ att föltvalta stiftelsens samlingar och fastigheter samt att hllla dem tillgängliga för allmänhetene Stiftelsen skall bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan närstaende kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de fastigheter varöver stiftelsen förfogar.

6 / Den personal, som är stadigvarande sysselsatt vid Dalarnas museum och är avlönad av. för ttasei~rk8amheten anslagna medel, skall erbjudas anställning hos stiftelsen pi oföriddrade 'Villkor. Falun För Kopparbergs läns laddsting ~fil:~. Edvin Ekbolm och k.:hjl' Erik Hof!!-- r

7 Stadgar för STIFTELSEN DALARNAS MUSEtJY Stiftelsen DalarDas museum bar instiftats av Kopparbergs läns landsting och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund genom stiftelseurkund den ~2, varvid följande stadgar antagits. 1 Stiftelsens ändamil Stiftelsens ändamil är att förvalta stiftelsens fastighet, invectarier, museisamlingar, arkiv och bibliotek samt hilla dem ~illgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall i Kopparbergs län bedriva och främja kulturminnesvird och museal verksamhet liksom annan närstaende kulturell verk8amhe~. Stiftelsen äger iven genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de fastigheter varöver stiftelsen förfogar. 2 Stiftelsens styrelse Stiftelsens angelägenheter handhas av en s~yrelee, som har sitt säte i Falun och ~est'r av elva ledamöter och elva persodliga suppleanter. Landstinget utser sju ledamöter och sju personliga suppleanter. Förbandet utser fyra ledamöter och fyra personliga suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för samma mandatperiod som gäller vid landstingsval. Styrelsen är beslutsför när minst sju ledamöter är närvarande. Styrelsen utser ido~ sig ordförande och vice ordförande. Sti~telsens cheftjänsteman är föredragande i styrelsen och styrelsens sekreterare. Beslat inom styrelsen fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordförande. Styrelsen sammanträder pi kallelse av ordföranden eller dl minst tre styrelseledamöter si påfordrar. Styrelsen må inom, sig utse ett arbetsutskott.

8 StYrelsens Aligganden Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt dessa stadgar. Styrelsen:skall årligen över sin verksamhet avgiva berättelse, som jämte sammandrag av räkenskaperna skall tillställas revisorerna och envar av stiftarna senast tre manader efter räkenskapsirets atglng. Räkenskapsir skall vara kalenderir. Styrelsen upprättar och inger till landstinget förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsir. 4 Personal Styrelsen tillsätter maseichef (landsantikvarie) och övriga befattningshavare, som kan anses erforderliga. Museichefen handhar stiftelsens löpande förvaltning i den utsträckning styrelsen bestämmer. 5 Revisorer Stiftelsens förvaltning granskas av tre revisorer, av vilka en revisor jämte personlig suppleant utses av vardera landstinget, förbandet och Fala komman. Revisorernas berättelse över granskningen skall._illställas stiftarna samt Falu komman inom fyra minader efter räkenskaps Arets utglng. 6 Ändring av stiftelsens stadgar Stadgarna kan ändras därest stiftarna är ense därom och ändringen görs i överensstämmelse med gällande författningar. 7 Stiftelsens upplösning Därest förbundet skulle upplösas eller av annan anledning icke önskar medverka i stiftelsen skall de funktioner", som enligt stadgarna ankommer pi förbundet, fullgöras av landstinget. Stiftelsen kan upplösas genom beslut av landstinget efter förslag av stiftelsens styrelse. Vid sidan upplösntng skall stiftelsens tillglngar och skulder överlämnas till landstinget med iakttagande av bestämmels~rda i gällande författningar.

9 I /" a n Stiftelsen skall vara undantagen frid. länsstyrelsens lr.qs~ 3 Lag om tillsyn över stiftelser av den 24 maj stycket pankt 8. ~ 11lb-86-~c ( ( ~

10 S ölund Mar areta R ICentral förvaltnin Ekonomienhet IFalun Från: Skickat: Till: Ämne: Sjö~erg Jan IFastighetsförvaltning IFalun den 16 december :04 Sjölund Margareta R ICentral förvaltning Ekonomienhet IFalun Jernbergska huset, Falun U\NDST\NGET DALARNA \NK ONRA.P./J.la~... ". r:"\'r - 1 \<oo ~ ~',.a,... _--- Hej, Vi (Bo Eriksson) har varit ner och tittat på huset och hur det används. Åtgärder har genomförts i mindre utsträckning, men mer återstår att göra. Baserat på 80:s okulärbesiktning så tillstyrker vi att stiftelsen beviljas det lån man ansökt om. I villkoren för lånet föreslås att det säkerställs att lånet används för att trygga byggnadens långsiktiga skick., dvs. att tak, fasader och fönster prioriteras. Mvh Jan Sjöberg Landstinget Da/ama Landstingsfastigheler Box Falun Besök: Vasagatan 27 Tel: Fax: E-post l

11 FFfLUN Tjänsteställe Falu Kommun Sladsbyggnadskonlorel Byggavdelningen I Lt'\:\lOSTli :GET DALARNA Datum !NI'. 20n -1J- 17 Stift Dalarnas Museum D: ' IR. kp.)j.i()3.&2...~. Box 22 HandJaggarc Susanne Svärd ström Tel :..,P. tjl.. I~D!J... ~~ I FALUN - j\. ~ ' 1'.. : r I "o " l"" PÅMINNELSE (förra brevet skickades ) Fastighet: GARVAREN 6 (STIGARE GATAN 6) Diarienr:BYGG [ Bristande underhåll på byggnad Det har till stadsbyggnadskontoret inkommit anmiilan om atl en byggnad P't fastigheten GAR V AREN 6 (STlGAREGATAN 6) inte hålls i vårdat skick. Enligt Plan- och byggingen 8 kapillet14 stadgas följande "Eli byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och IInderhcillas så mt dess IItfo17llllil/g och de tekniska egenskaper.1'0111 avses i -1 i hiivildsak be voms. UnderluJl/et ska anpassas till omgivningens k(iraktiir och byggnadsverkets värdeirål/ hi.\'torisk, kllltllrhistorisk, lililjiillliissig och konstnärlig syllpllnkt. " Jel1lbergska huset iii' i nya versionen av bevarandeplanen HIIsen beräliar klassad som byggnad av stort kulturhistoriskt värde. Grupp Il. Vid kont1'oll pä plats den har konstaterats att byggnaden kallad Jernbergska huset till ovanståcnde f'lstighet har eftersatt underhåll. Delar av putsfasaden rasar med jämna mellanrum ner pa gatan och utgör därmed cn fnra för allmänheten. Fram till dess åtgurderna Ur genomförda ska ni vidla tltgurder sii atl nedfallande puts inte vållar personskador. Eventuell avspiimling kräver sannolikt polistillstånd. Ni anmodas härmed att senast den ~ (lg redovisa viijm åtgärder ni avsel' genomföra för att kraven i plan- och bygglagen kan anses vara uppfyllda. Av redovisningen ska också framgå när dessa åtgärder avses genomföras och hm' personsäkcrheten ska säkerställas fram tills dess. Vid oklarheter och frågor kontakta undertecknad handläggare..' / ~ ~~~:.:""'"-.: ~--- Ci:' " --? -3 sanne/s värd. rönl Byggc"hef Tel. 02' (måndag - fredag 10:00-12:00) Po:;la, l:cs~ FALUN Uesö~ nd roo ~ Myntgatan 45 " clelonv(u:el Famummer O:cnris5 illionsnumn:er

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg 08-785 40 09 Datum Beteckning 2004-11-17 2062-04-74446 Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box 12315 102 28 STOCKHOLM Entledigande

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer