framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen"

Transkript

1 årsredovisning 2014

2 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är km 2, från finska till norska gränsen. Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om våra gator, parker och gatubelysning. Vi röjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt. Vi levererar helt enkelt vardagsnytta till alla i Kiruna kommun. Genom att vår ägare är Kiruna kommun så får vi en roll i samhället där vi går en balansgång mellan att vara ett företag som ska drivas affärsmässigt och samtidigt leverera samhällsnytta. Vi finns för att kontinuerligt tillhandahålla en effektiv service för hela kommunen och vi gör det för att hela Kiruna kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Våra drivkrafter är en positiv utveckling inom energi, miljö och samhällsservice till nytta för kommunmedborgarna. Tekniska Verken går en spännande framtid till mötes som innebär utökade uppdrag för företaget där vi står inför en stor utmaning med den pågående stadsomvandlingen i Kiruna. Det är ett gigantiskt och unikt projekt där Tekniska Verken har en central roll i att skapa ett nytt samhälle från grunden. Det handlar om att bygga ny infrastruktur och hitta synergieffekter som både sparar pengar och är klimatsmart. Stadsomvandlingen gör att Kiruna kan bli ett av världens mest hållbara samhällen, det ska vi ta vara på. Tekniska Verken Det hållbara företaget vår vision: Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle. våra värdeord: Ansvarsfulla, Kompetenta, Effektiva och Stolta 2

3 årsberättelse innehåll: Året som gått...4 Bolagsstruktur...6 Styrelse...7 Stadsomvandling Kvalitet, miljö & arbetsmiljö Logistik Energi Teknik Kommunikation & marknadsföring...20 Personal & hälsa Vatten & avlopp Gator & parker Renhållning Årsredovisning... 25

4 Sammantaget visar alla signaler att vi som företag är på rätt väg vilket känns riktigt bra. vår vision: Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle 4

5 vd och ordförande har ordet året då det tog fart! 2014 kännetecknas som ett av de mest spännande och ekonomiskt lyckosamma år i bolagets tolvåriga historia. Året som gått har verkligen blivit det år då företaget tagit fart inom många områden, inte minst ekonomiskt. Vår framgång har utgått från hållbarhetens tre ben; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Detta gäller redan idag och inte minst i framtiden vilket vi även identifierat i strategierna för socialt Tekniska Verken är en attraktiv arbetsgivare, det märktes inte minst i den medarbetarenkät som genomfördes under året bland personalen. Vi är mycket stolta över resultatet som visar att satsningen på vår främsta resurs, medarbetarna, bär frukt. I första hand har vi jobbat aktivt med att utveckla företagskulturen genom vår gemensamma värdegrund. Detta arbete är en mycket viktig del av vår förändrings- och förbättringsresa som vi arbetar med på bred front. Vår värdegrund speglar vårt beteende och hur vi agerar i vår vardag. Det är vad våra kunder, leverantörer, kollegor och medarbetare ser i våra möten. Den positiva feedback vi på Tekniska Verken får av Kirunas medborgare pekar tydligt på att vi i vårt möte med medborgarna uppfattas bättre, men också på att våra verksamheter fungerar bra och att vi levererar våra tjänster och produkter med en hög kvalitet. Vi har under året även sett ett ökande intresse för Kiruna och Tekniska Verken från massmedia och omvärlden och vi har idag ett stort antal intressenter på varje rekrytering vi gör. ekonomiskt Att vi är på rätt väg i vår ständiga förbättrings och förändringsresa kan vi se tydligt. Det syns inte minst i det fantastiska resultatet på +17,7 mkr för 2014, vilket är det bästa resultatet i Tekniska Verkens historia. Med insikt om de möjligheter och utmaningar vi står inför så behöver vi dessa fantastiska ekonomiska resultat. ekologiskt Vi har tagit stora steg i planeringen av det ekologiskt hållbara samhället där den första och en av de största pusselbitarna; ett nytt energisystem, börjar ta form. Tekniska Verken har tillsammans med LKAB antagit en strategi med en tydlig ambition vi ska i framtiden ha ett helt klimatneutralt energisystem och samtidigt Sveriges billigaste fjärrvärme. Vi kan tydligt se att vårt arbete med ekologisk hållbarhet har och än mer kommer bidra till en positiv samhällsutveckling för Kiruna. Internt har vi i vår strävan att bli KMA certifierade en större del av företaget certifierat enligt ISO Sammantaget visar alla signaler att vi som företag är på rätt väg vilket känns riktigt bra. Och allt detta grundar sig i ett fantastiskt arbete och engagemang från alla medarbetare inom Tekniska Verken vi kan alla känna oss stolta över vårt företag och våra prestationer. framtiden Det har sagts tidigare 2014 är året det tog fart. Det märks inte minst inom de stadsomvandlingsrelaterade verksamheterna. Under året har vi satt spadarna i jorden på ett antal nya projekt och nu ser varje Kirunabo att stadsomvandlingen sker. Tekniska Verken har bland annat etablerat ett nytt bostadsområde, byggt en ny skjutbana och varit delaktig i byggandet av det första passivhuset i arktisk miljö vi bygger framtiden. Mycket av det som tog fart under 2014 ska fortsätta under 2015, i de flesta fall med ökad omfattning. I vårt gemensamma arbete inom Kiruna kommunkoncern kommer det nya hållbara samhället fortsatt vara i fokus under kommande delar i pusslet av Det hållbara samhället när system för avfallshantering, vatten och avlopp med mera ses över och bearbetas. Ambitionen är tydlig Kiruna ska bli det goda exemplet inom ekologisk hållbarhet sett i ett globalt perspektiv. Med stöd av vår vision, Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle samt med övriga delar i vår affärsplan som lagts för 2015 är vi trygga i att fokus på utveckling av vårt samhälle och Tekniska Verkens verksamhet inte kommer minskas. Vi kommer under 2015 fortsätta utveckla vår värdegrund och fortsatt sträva efter ständiga förbättringar i den löpande verksamheten. Med detta som stöd är vi övertygade om att koncernen Tekniska Verken är väl förberedd för de utmaningar och möjligheter vi kommer ställas inför. Under 2015 kommer vi få se än mer av vårt nya samhälle ta form och Tekniska Verken går in i omvandlingen med ett stort fokus på miljö och långsiktig hållbarhet våra lokala lösningar skall bidra till en långsiktigt global hållbarhet. lars törnman ordförande jan fjordell vd 5

6 koncernen tekniska verken det hållbara företaget kiruna kommunpartner ab All uppdragverksamhet samlas i ett bolag som ansvarar för uppdragen: Drift av vatten och avlopp Gator och parker, renhållning och slamtömning driftas av interna och externa entreprenörer* kiruna kraft ab Äger energiproduktionsanläggningarna i koncernen. stab Inköp/Totalkvalitet energi** Energiproduktion och nät bl.a: - Fjärrvärmedistribution - Drift KAA logistik Transport- och maskinresurser samlas. Utför på uppdrag: Entreprenadverksamhet Belysning, trafikljus och skyltar Renhållning Övrig körning Slamtömning Verkstad i egen regi hr/ekonomi Personalavdelning och administrativt stöd samt ekonomifunktion för hela koncernen. Lager & godsmottagning Marknadsföring Information Kommunikation Reception teknik Funktion för hela koncernen Tekniska Verken samt Kiruna kommun. Projekt Stadsomvandling Operativt ingenjörsstöd * Från den 30 mars 2015 ingår drift av fritidsanläggningar som en verksamhet i dotterbolaget Kiruna Kommunpartner AB. ** Från den 1 januari 2015 ingår avdelning Energi med dess verksamheter i dotterbolaget Kiruna Kraft AB. Tekniska Verken levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om våra gator, parker och gatubelysning. Vi snöröjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt. Vi levererar helt enkelt vardagsnytta till alla i Kiruna kommun. affärsidé: Vi levererar och ansvarar för långsiktigt hållbar samhällsservice, teknisk infrastruktur och utveckling för hela Kiruna Kommun. vår vision: Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle. våra värdeord: 6

7 koncernen tekniska verken styrelsen, övre raden från vänster: Lars Törnman (ordförande), Peter Aléx, John Tomas Påve, Kenneth Paulsson, Tommy Öhman, Birgitta Pounu, Ashkan Ekhtiari och Jan Fjordell (vd) vår roll i samhället Tekniska Verken är en leverantör av affärsmässig samhällsnytta och genom att vår ägare är Kiruna kommun så får vi en roll i samhället där vi går en balansgång mellan att vara ett företag som ska drivas affärsmässigt och samtidigt leverera samhällsnytta. Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB svarar för ledning och stab med funktioner för logistik, HR, ekonomi och kommunikation samt avdelningen Teknik som bland annat arbetar med kommunala infrastrukturprojekt kopplat till den pågående stadsomvandlingen. Dotterbolaget Kiruna Kommunpartner AB svarar för all taxefinansierad uppdragverksamhet som drift av vatten- och avloppsnät och sköter genom interna och externa entreprenörer gator och parker samt renhållning och slamtömning. Från den 30 mars 2015 ingår även drift av fritidsanläggningar. Dotterbolaget Kiruna Kraft AB äger och driver energiproduktionsanläggningarna och svarar för fjärrvärmedistributionen samt Kiruna Avfallsanläggning. styrelsen, nedre raden från vänster: Pia Falk, Thore Johansson, Katarina Hjertell, Roland Holmdén, Lisbet Isaksson och Stefan Sydberg (vice ordförande) frånvarande: Barbro Olofsson, Ulf Stålnacke, Jörgen Lövgren och Henry Emmoth 7

8 koncernen tekniska verken koncernledning jan fjordell i vd johan Wirtala i avdelningschef energi* michael nilsson i avdelningschef kiruna kommunpartner ab ann-helen Westerberg i personalchef, avdelningschef Hr/ekonomi anders dahlström i inköpschef* mats nilsson i avdelningschef teknik peter granberg i chef totalkvalitet christer roos i avdelningschef logistik marina riekkola i ekonomichef 8 förändringar i koncernledningen * Thomas Björnström har tillträtt som Avdelningschef Kiruna Kraft AB (Energichef) från den 10 mars 2015 och efterträder Johan Wirtala * Anders Dahlström har slutat som inköpschef den 1 april 2015.

9 I 30 år har vi levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning. Idag producerar vi energi med omkring 90 procent klimatneutrala bränslen. Eftersom vi förbränner avfall energiåtervinner vi en resurs som tidigare kördes till soptipp med utsläpp av bland annat växthusgasen metan till följd. 9

10 stadsomvandling framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Stadsomvandlingen i Kiruna är ett gigantiskt och unikt projekt där Tekniska Verken har en central roll i att skapa ett nytt samhälle från grunden. Vi går en spännande framtid till mötes som innebär utökade uppdrag för företaget. Det handlar om att bygga ny infrastruktur och hitta synergieffekter som både sparar pengar och är klimatsmart. Tekniska Verken har arbetat med stadsomvandlingen under flera år eftersom det första som påverkas av deformationer från gruvans utbredning är ledningsnäten i marken för vatten och avlopp, fjärrvärme, gatubelysning med mera. Under 2014 har stadsomvandlingen gått in i en mer operativ fas i och med att kommunal infrastruktur börjat byggas ut för att det nya samhället ska kunna förverkligas. Med det har samhällsomvandling också blivit mer tydlig för Kirunaborna. Liksom för resten av Kiruna kommunkoncern så tar stadsomvandlingsprocessen allt mer resurser i anspråk för Tekniska Verken och utgör idag en del i många av våra medarbetares vardag. Tekniska Verkens vision i stadsomvandlingen är att bygga anläggningar som överträffar de förväntningar och krav som är normgivande idag och skapa långsiktigt hållbara lösningar. Det skapar även en plattform och arena för innovationer med möjlighet att i förläggningen utveckla nya produkter och tjänster inom ramen för samhällsomvandlingen. 10

11 stadsomvandling ny infrastruktur för det första bostadsområdet i nya kiruna. Under sommaren påbörjades arbetet med ny infrastruktur till ett hundratal nya lägenheter i Skjutbaneområdet intill Kurravaaravägen. Det nya bostadsområdet är tillsammans med det nya stadshuset de första områden som planeras inom nya Kiruna centrum. kirunas nya energisystem presenterades. I augusti presenterades Kirunas kommande nya energisystem gemensamt av Tekniska Verken, Kiruna kommun och LKAB. När energisystemet är fullt utvecklat kommer samhällets behov av fjärrvärme kunna tillgodoses av restvärme från LKAB med mindre miljöpåverkan som resultat, då fossila bränslen för värme helt kan fasas ut. Med det nya systemet kommer restvärme som resurs användas i betydligt större utsträckning än idag vilket också är en förutsättning för att nå målet att ge Kirunaborna Sveriges billigaste fjärrvärme. Sveriges nordligaste passivhus är det första i arktiskt klimat. Det finns ett stort intresse i samhället för hur man lever klimatsmart och i augusti presenterades Kirunas första passivhus. Passivhuset är Sveriges nordligaste och det första som byggts i arktiskt klimat. Tekniska Verken, Kiruna kommun och NCC har byggt passivhuset för att testa och lära mer om energioptimering i våra speciella klimatförhållanden. Projektet har präglats av att minimera användningen av energi, använda rätt typ av energi och ett synsätt där huset är en del av en större helhet då moderna och energisnåla hus blir en viktig pusselbit i visionen att göra Kiruna till en av de mest hållbara städerna i världen. I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen hos LKAB att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker upp resterande 10 procent vid de tillfällen förädlingsverket står stilla, t. ex. vid underhållsstopp. Illustration: White Arkitekter och Ghillardi + Hallsten arkitekter 11 bakgrund till stadsomvandlingen LKAB invigde 2013 sin nya huvudnivå i Kirunagruvan på meters djup. Investeringen på mer än 12 miljarder kronor är en av de största industriinvesteringarna i Sverige i modern tid. Den nya huvudnivån tryggar gruvdriften fram till år beroende på brytningstakt, men den innebär samtidigt att stora delar av det som idag är Kirunas centrum måste flyttas. År 2004 fattade kommunfullmäktige i Kiruna ett principbeslut om att omlokalisera Kiruna centrum. Beslutet har mötts med ett enormt nationellt och internationellt intresse och delegationer från hela världen besöker Kiruna för att lära sig mer om detta världsunika projekt. Nya städer har byggts på många håll i världen, men få städer har flyttats.

12 årsberättelse kvalitet, miljö, säkerhet och Områdena kvalitet, miljö, säkerhet och brand samt arbetsmiljö är fyra viktiga områden inom Tekniska Verkens arbete med totalkvalitet. Vi bedriver ett totalkvalitetsarbete som syftar till att ständigt förbättra verksamheten och därigenom öka tillfredställelsen hos våra kunder och intressenter. brand samt arbetsmiljö I kvalitetsarbetet ser vi över rutiner och processer i våra verksamheter för att säkerställa kvaliteten på det arbete vi utför för våra kunder. Att hitta kvalitetsbristkostnader och att arbeta på rätt sätt är också en del i kvalitetsarbetet. Vi har implementerat ett dokument- och ärendehanteringssystem där vi samlar våra ärenden och styrande dokument för verksamheten. Även våra projekt finns samlade i samma system. Under året har vi haft en om- och utökningscertifiering där ytterligare avdelningar och enheter har ingått i externrevisionen. Ett kvitto på att detta arbete fortsätter är det förnyade miljöcertifikat som vi fick efter den externa revision som skedde under hösten Målet är att certifiera hela koncernen Tekniska Verken enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS Gemensamt för alla områden är den systematik vi arbetar efter för att föra arbetet framåt mot ständiga förbättringar. I miljöarbetet sätter vi fokus på de aspekter som vi har i verksamheten, främst utsläpp till mark, vatten och luft. Vi arbetar speciellt med att minska de betydande miljöaspekterna i verksamheten som vi kan påverka med bra mätmetoder och uppföljning. På så sätt kan vi nå resultat som gynnar både miljön och ekonomin. I hela företaget pågår miljöarbetet som Att vara miljöcertifi erade är en stor konkurrensfördel som ställer krav på både våra medarbetare och företaget. en röd tråd och utgör en viktig och naturlig del i vår verksamhet. Säkerheten på våra anläggningar är självklart viktig för våra medarbetare och därför är ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) viktigt inom företaget. Även för försäkrings- bolagen är detta aktiva arbete viktigt och ett krav. Vi har årliga revisioner där vi blir bedömda utifrån ett säkerhets- och brandperspektiv. Vi har ett gott samarbete med Räddningstjänsten där vi utbildar och tränar olika scenariers. Ett risktänk ska alltid finnas i allt vi gör och riskhantering är en naturlig del i vår verksamhet. Medarbetarna ska känna sig trygga när man går till arbetet. Ett bra arbetsmiljöarbete gör också att vi är en attraktiv arbetsgivare och att arbetsplatsen är trivsam och säker. Arbetet styrs av lagar och förordningar och vår lägstanivå är att följa lagen. Inom företaget bedrivs även ett aktivt hälsoarbete som går hand i hand med arbetsmiljöarbetet. Mycket av arbetet inom dessa områden går in i varandra och påverkar de olika områdena. Det är ständigt ett pussel vi lägger för att helheten ska bli så bra som möjligt för medarbetarna och företaget. egna mål Tekniska Verken nöjer sig inte bara med att uppfylla lagkrav utan sätter dessutom upp egna mål. I företagets verksamhetsplan finns de mål som man har enats om på övergripande nivå. Målen bryts ned på avdelnings- och enhetsnivå, ända ner på individnivå för att medarbetaren ska få egna mål som driver arbetet framåt och gör att vi klarar företagets övergripande mål. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i målarbetet för att skapa framgång för individen och företaget. Det är ett lagarbete! Vi vill bedriva vår verksamhet där vi så lite som möjligt bidrar till de globala klimatförändringarna och istället tar ansvar och verkar för ett hållbart samhälle. 12

13 årsberättelse logistik Tekniska Verkens verksamhetsområde är km 2, från finska till norska gränsen och avdelning Logistik är en samordning av verksamheten i syfte att samla transport- och maskinella resurser i en avdelning och på så sätt göra samverkansvinster. Det handlar om att använda de resurser vi har på ett bättre och effektivare sätt. Logistikavdelningen genomför renhållningsuppdraget samt har ansvar för slamtömning åt Kiruna Kommunpartner. I uppdraget övrig körning ingår inhämtning av bygg- och verksamhetsavfall från företag och industrier inom kommunen. I avdelningen ingår även fordonsverkstad för att säkerställa drift och underhåll av den egna fordonsparken. Gatu- och parkuppdragen genomförs på uppdrag av Kiruna Kommunpartner och är en bred verksamhet med inriktning mot drift och underhåll av kommunal infrastruktur, däribland underhåll av gator, gångbanor, trafikanordningar, gatubelysning, parker och lekplatser. I verksamheten ingår även underhåll av isbanor och fotbollsplaner på uppdrag av Kiruna kommun. året som gått Snöröjningsuppdraget utgör en stor del av verksamheten under perioden oktober till maj månad. Uppdraget omfattar Kiruna tätort med undantag av Kiruna C samt delar av bostadsområdet Lombolo. Parkverksamheten med skötsel av grönytor, parker och lekparker har även under 2014 prioriterats. Fem handledare har under perioden handlett skolungdomar inom verksamheten. Logistikavdelningen ansvarar för underhåll och drift av de gruvstadsparker som uppstått i samband med LKABs expansion. För att stå bättre rustad inför den fortsatta stadsomvandlingen med kommunala investeringsprojekt har en renodlad entreprenadenhet bildats. Enheten har under året varit delaktig i bland annat iordningställandet av nya skjutbanan, byten av vatten- och avloppsledningar (VA) i Masugnsbyn, svetsningar av fjärrvärmerör samt löpande underhålls- och reparationsarbeten av det kommunala VA-ledningsnätet. Ett utökat samarbete inom projektet Attraktivare Kiruna har också skett där enheten Gatu/Park på Tekniska Verken tillsammans med Kiruna kommun, Kirunabostäder och LKAB arbetar för att samordna, koordinera och förbättra grönområden, torg och stadsmiljöer under den pågående stadsomvandlingen. För andra året i rad har Attraktivare Kiruna skapat en uppskattad vinterlekpark nedanför Scandic Ferrum. Logistik är med sina 55 medarbetare den största avdelningen inom Tekniska Verken och med den högkonjunktur som råder i Malmfälten och särskilt i Kiruna är ambitionen att ytterligare utveckla verksamheten. Under 2015 förväntas stadsomvandlingen intensifieras ytterligare med ordningsställande av nya områden för den tilltänkta stadskärnan. Logistikavdelningen står väl rustade för att möta den utmaning som väntas. 13

14 årsberättelse energi Inom avdelning Energi omvandlar vi framförallt avfall, torv, flis och industriell restvärme till värme och el för Kirunaborna. Avdelningen har ansvar för produktion och distribution av fjärrvärme samt Kiruna Avfallsanläggning där avfall förbereds till bränsle eller återvinns. En del avfall deponeras inne på anläggningen. Tekniska Verken levererar fjärrvärme genom cirka 13 mil fjärrvärmeledningar till en tredjedel av alla villor och 90 procent av alla större fastigheter i Kiruna. Nätet är utbyggt i centrala Kiruna och i Vittangi finns ett lokalt nät med en mindre fliseldad närvärmeanläggning. året som gått 2014 var ett varmare år än normalt med en sommar som vi länge kommer att minnas. Däremot var januari kallare än ett normalt år vilket är orsaken till att vi har varit tvungen att elda olja för att klara värmeleveranserna till våra kunder. Totalt sett så har vi sålt mindre än normalt, framförallt för att 2014 har varit varm. Vi ser också att många av våra kunder energieffektiviserar vilket vi tycker är bra. Effektiviseras det på rätt sätt så kommer vi inte att behöva elda med olja när det blir kallt vilket innebär att vi alla vinner på det, inte minst vår miljö. Elpriset har sjunkit till en historisk låg nivå. Detta har både påverkat vår elförsäljning men också vår kostnad för elpannekraft. Genom att noga välja när vi ska producera el och medvetet jobba med bränsleval så har lönsamheten för anläggningen ändå varit bra. Under året har mängden restvärme från LKAB varit god vilket innebär att när vi har haft driftproblem på avfallspannan så har det oftast kompenserats med restvärme från LKAB. Detta är ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg och med mer restvärme i framtiden kan priserna på värme i Kiruna minska och vi kan nå målet att kunna erbjuda Sveriges billigaste fjärrvärme. Under 2014 har kvalitetsfrågan på bränsle varit högsta prioritet. Den omorganisering som Tekniska Verken gjorde under våren 2013 har lett till att samarbetet mellan Kiruna Avfallsanläggning och vår produktion har ökat. Dessutom har avdelningen utfört mer jobb själva istället för att ta in entreprenörer vilket har bidragit till att kostnaderna för underhåll är lägre än budgeterat. En ny bränsleleverantör i Vittangi har inneburit bättre bränslekvalitet med färre haverier. Vi ser det som ett lyckat drag att samarbeta lokalt och upplever ett större ansvarstagande vilket medför färre stopp av pannan. Det var längesedan en så hög lyftkran varit i Kiruna som när vi bytte skorstensrör och skorstenstopp under sommarens underhållsstopp. Samtidigt byggde vi om den så kallade skrubbern (rökgasreningen), med lite utmaningar på vägen fick vi i slutändan ett bra resultat. Underhållsstoppet för vår avfallseldade huvudpanna blev försenat och efter revisionen kom aldrig avfallspannan i full drift förrän i november. Orsaken var problem med rostrerna som orsakade många så kalllade häng vilket innebär att avfallet fastnar i pannan. Därför tog vi ett extra underhållsstopp i oktober där vi kompletterade rostrerna med vad som kan liknas med hajfenor som river ner avfallet, dessutom ändrade vi några inställningsparametrar. Detta har visat sig vara väldigt bra. 14

15 årsberättelse Vi ser även fram emot ett ännu bättre samarbete med LKAB och den restvärme detta kommer att tillföra. Går pannan bra får vi bra ekonomi och bra miljövärden och ett medvetet och långsiktigt arbete med service och förebyggande underhåll åstadkommer ännu högre driftsäkerhet. Ett gott exempel på att ekonomi och miljö går hand i hand. Vi ser även fram emot ett ännu bättre samarbete med LKAB och den restvärme detta kommer att tillföra. Då kan vi elda mindre olja och minska på elförbrukningen vilket kommer resultera i ännu bättre miljövärden och bättre ekonomi, vilket in sin tur gör det möjligt för oss att sänka priserna. 15

16 årsberättelse Allt större fokus läggs på den pågående stadsomvandlingen i Kiruna. Kulvert för fjärrvärme är nu dragen till de nya områdena i Kiruna och vi gör praktiska försök för att se hur vi bäst skall kunna försörja energisnåla hus med fjärrvärme. Passivhuset som uppförts i Tuolluvaara är ett bevis på att det går och att vi kan bygga så kallade nära nollenergihus i arktisk miljö. Förutom att bygga nytt så förbereder vi Kiruna Avfallsanläggning på att kunna ta emot det avfall som kommer Tekniska Verken importerar avfall från Narvik, Harstad och andra nordnorska kommuner för energiåtervinning. att uppkomma vid rivningar och nyproduktion. Vi har bland annat påbörjat en reningsanläggning för oljeskadat vatten. Kiruna Avfallsanläggning har också inlett ett samarbete med Bumerangen återvinningsmarknad som finns på plats vid Återvinningscentralen där de tar emot saker för återbruk. Om saker kan få ett nytt liv och användas av någon annan i stället för att slängas kan vi minska avfallsmängden i samhället. Fjärrvärmen är ett ekonomiskt och konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med låga investeringskostnader för kunden. Vår ambition är att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med sitt val av fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. Ur det globala miljöperspektivet så handlar det om att arbeta bort ett el- och oljeberoende, och istället ta tillvara de energiresurser som finns i avfall och restvärme från industrin. tydlig miljöprofil På Tekniska Verken arbetar vi kontinuerligt med att vara resurssnåla och minska vår miljö- och klimatpåverkan och i över 25 år har Kirunabornas eget energibolag levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning. Idag producerar vi energi med omkring 90 procent klimatneutrala bränslen vi producerar helt enkelt miljövänlig värme och el. Eftersom vi förbränner avfall energiåtervinner vi en resurs som tidigare kördes till soptipp med utsläpp av bland annat växthusgasen metan till följd. Avfallsbränslet kompletteras av biobränsle som i huvudsak består av flis och till viss del torv och hela vår förbränningsanläggning är utrustad med en mycket effektiv rökgasrening som gör att vi kan leva vi upp till de högt ställda krav som myndigheterna har på vår verksamhet. Vi återvinner även restvärme från LKAB och vi är glada för LKABs målsättning att bli mer energisnål och leverera mer värme till Kirunaborna, det är en viktig del i ett resurssnålt samhälle. Att ta tillvara restvärme från industrier är ett område som det är stort fokus på just nu eftersom stora energimängder i hela landet fortfarande går till spillo samtidigt som samhället strävar efter minskad energianvändning och sänkta koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige har resulterat i minskade utsläpp av koldioxid och Tekniska Verken har tillsammans med andra fjärrvärmeföretag på ett betydande sätt bidragit till att Sverige redan lever upp till den internationella överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp som Kyotoprotokollet innebär. Energi- och klimatfrågan är en global och inte en lokal fråga, så för att lösa denna nyckelfråga krävs samarbeten och nya lösningar. I ett regionalt samarbete med nordnorska kommuner importerar vi avfall och energiåtervinner det. Med det gör vi en stor miljötjänst eftersom det finns väldigt begränsat med förbränningsmöjligheter i Norge. Om avfallet istället skulle ha hamnat på deponi i Norge hade det ökat utsläppen av metangas som är en kraftig växthusgas. Så för varje ton avfall vi bränner i vår avfallspanna ger det minskade utsläpp motsvarande 800 kilo koldioxid. 16

17 Idag producerar vi energi med omkring 90 procent klimatneutrala bränslen vi producerar helt enkelt miljövänlig värme och el. 17

18 årsberättelse teknik På avdelning Teknik samlas specialistkompetens med fokus på projekt- och byggledning, kommunalteknisk infrastruktur samt miljö och hållbarhet. Det är kompetenser som servar den interna verksamheten på Tekniska Verken men även till stora delar Kiruna kommunkoncern. Ursprungligen utgjordes den stora volymen arbete av löpande investeringar i kommunalteknisk infrastruktur, idag dominerar stadsomvandlingen allt mer i vardagen. Det är också som ett resultat av stadsomvandlingen som avdelningen har vuxit från åtta till strax under 30 personer på bara tre år. Naturligtvis ligger ett resursbehov påkallat av de omfattande investeringarna i bakgrunden men det handlar lika mycket om en strategisk satsning kring kompetens. Genom att bygga en stark organisation som kan agera operativt och samtidigt vara en kompetent beställare så säkerställs att kunskapen kring vår infrastruktur blir kvar i kommunkoncernen. Sedan 2013 är avdelningen delad i två enheter med inriktning mot projekt respektive teknik och miljö. Den organisationen har under 2014 gett oss möjlighet och resurser till att lägga stort fokus på kvalitetshöjande åtgärder i vårt eget arbete. Detta arbete ska bland annat leda avdelningen fram till den certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö som Tekniska Verken beslutat att genomföra. Ytterst handlar det naturligtvis om kvalitet i leveranserna till våra uppdragsgivare. Stadsomvandlingen gick under 2014 in i ett konkret och operativt skede. Under året byggde vi infrastruktur till det första bostadområdet inom det så kallade utvecklingsplaneområdet för den nya staden. Området var begränsat men utgjorde ändå en mycket viktig symbolisk start. För att bereda plats för det nya bostadsområdet har projektet omfattat avveckling av en tidigare skjutbana och sanering av mark i området. Detta följdes av utbyggnad av infrastruktur som vägar och ledningsnät för vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber för bredband med mera för det nya bostadsområdet. Som ersättning för den avvecklade skjutbanan genomfördes ett omfattande anläggningsprojekt för en ny skjutbana. Utöver detta ingick även planarbetet i projektet som genomfördes på mycket kort tid. På cirka ett år från att vi mottog uppdraget så är marken nu förberedd med all infrastruktur framdragen och det är klart för byggstart. Under hösten 2014 inleddes arbetet med området som går under benämningen Torg och handelsgata vilket utgör de mest centrala delarna av den nya staden. Ett omfattande utredningsarbete har genomförts och vi står nu beredda att starta upp delar av arbetet under den kommande barmarkssäsongen för att även här möjliggöra den ambitiösa tidplan Kiruna kommun har för området. För att vi ska få en förbättrad kunskap om avrinning och grundvattenbildning har även ett arbete med att ta fram en ytvattenmodell gjorts under Det är nödvändigt för att kunna fatta väl genomtänkta beslut i stadsplaneringen avseende höjdsättningen och därmed minimera översvämningsrisker. Genom modellering kan instängda områden identifieras och förutsättningarna för en långsiktigt hållbar dagvattenplanering säkras. Modellen kommer därmed att utgöra ett viktigt underlag för den succesiva detaljprojektering av infrastruktur i nya Kiruna såväl som för mer övergripande planering. Delar av arbetet är genomfört som ett forskningsprojekt under namnet Green Blue Cities vilket är ett samarbete mellan Tekniska Verken, Luleå Tekniska universitet, Universitetet i Delft (Holland) och universitetet i Innsbruck (Österrike). Projektet studerar möjligheterna att använda grön och blå infrastruktur som till exempel ytor för öppen dagvattenhantering för att hantera ytvatten och samtidigt bemöta riskerna för översvämning till följd av ett allt extremare väder. 18

19 årsberättelse Vi har en unik chans att förnya vår stad hela vägen från infrastruktur och system till byggnader och levnadssätt. bland de kommunala investeringsprojekt som utförts utanför stadsomvandlingen finns till exempel: Fortsatt arbete med projektet Kiruna nytt vatten som skall säkra vattenkvalitén i centrala Kiruna. En ny markbädd anlades i Saivomuotka under ledning av avdelningen. Ett projekt som vi hanterat hela vägen från uppdrag till byggledning. Arbetet med byte av belysningspunkter fortsatte för att bidra till estetik, säkerhet, trygghet och minskad energiförbrukning och miljöbelastning. Arbete med nytt vatten i Katterjokk och Riksgränsen för att säkra nödvändiga vattenvolymer för området. Sluttäckning av den gamla kommunala deponin. Listan kan göras lång och de ovan nämnda utgör endast exempel. För att klara den allt större efterfrågan så rekryterar vi löpande nya medarbetare och anpassar organisationen för de behov stadsomvandlingen och övriga uppdrag skapar. I detta är även en satsning på gedigen vidareutbildning av vår befintliga personal en viktig strategi. Allt större vikt läggs även på arbete med utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Det är naturligtvis en av de viktigaste frågorna vi har att hantera i vår tid och stadsomvandlingen skapar en möjlighet som på många sätt är avundsvärd. Vi har en unik chans att förnya vår stad hela vägen från infrastruktur och system till byggnader och levnadssätt. Inom ramen för detta har stort arbete lagts på att förse de som jobbar med plan- och utvecklingsplanefrågor med information om möjligheter och framtida krav på staden. Omvärldsbevakning och utredningsarbeten är genomförda vilket bidragit allt mer till att beskriva och utveckla tankar för nya system avseende energi, avfall, vatten och avlopp, IT och Smart Cities och så vidare. Detta är ett område som vi kommer att behöva lägga allt mer fokus på under de kommande åren och avdelningen har byggt upp en unik kunskap kring Kirunas behov, möjligheter och förutsättningar. Lars Johansson och Johan Taaveniku på platsen för nya Kirunas första bostadsområde. 19

20 årsberättelse kommunikation En organisation som levererar samhällskritiska tjänster kommunicerar vare sig den vill eller inte eftersom verksamheten i sig ofta är ämnen för debatt och utveckling. Det finns ett stort intresse från medborgare och företag i kommunen för vad som händer inom Tekniska Verken samtidigt som vår driftverksamhet är beroende av att aktivt nå ut med information kring händelser som påverkar leveranserna eller arbeten som ska utföras. Detta är viktigt både för vår egen del, men främst för att våra kunder ska få en så friktionsfri vardag som möjligt. året som gått Värderingar är en sammanfattande beskrivning av våra övertygelser och beteenden, de principer vi har och håller oss till när vi fattar beslut. En värdegrund är värderingar som delas av medarbetarna i en organisation. Tekniska Verkens värdegrund har betydelse för till exempel företagets förmåga att attrahera och behålla personal, förmåga att anpassa sig, finansiell styrka, frågor kring ansvar och etik samt genomförande. Företagets värdegrund är också viktig för kommunikationen eftersom ju större samstämmighet det är mellan det Tekniska Verken kommunicerar och det vi värderar som individer och organisation, desto trovärdigare blir vi. Under 2014 har den interna kommunikationen fokuserat på att lyfta fram och levandegöra Tekniska Verkens värdegrund genom att koppla våra värdeord; ansvarsfulla, kompetenta, effektiva och stolta till goda exempel från verksamheten. Under 2015 ska vi ta det vidare genom att även börja kommunicera vår värdegrund externt gentemot kunder och allmänhet för att bygga vidare på Tekniska Verkens varumärke. Tekniska Verkens Energi och Miljöpris delas ut till Klass 4 på Nya Raketskolan under Kiruna Galan. Alla verksamheter kommuniceras nu under ett gemensamt varumärke för att göra det tydligt att alla delar bidrar till koncernens framgång och gemensamt stärka varumärket Tekniska Verken. En gemensam röst i Tekniska Verken blir starkare gentemot kunder och andra intressenter. Utöver löpande information som rör verksamheten som till exempel vid driftstörningar och avbrott, rekrytering av personal, information om pågående projekt till media och medborgare samt marknadsfrämjande kommunikation så har vi genomfört ett flertal riktade kampanjer under Goda exempel är den välbesökta Tekniska Verkens Dag på Folkets Hus under skyltsöndagen samt vårt deltagande vid Snöfestivalen samt rekryteringsmässa och vår monter på Kirunafestivalen. Det har även varit tydligt att vi satsat på vår annonsering under 2014 där mycket arbete lagts på intresseväckande innehåll till varje enskild annons samt till kommunens tidning Kiruna information. Ett flertal skolprojekt med tävlingar för skolklasser i låg och mellanstadiet har också genomförts under året. I övrigt har vi formaliserat hanteringen av vårt engagemang genom sponsring och påbörjat ett webbprojekt där vi ska ta fram en ny webbplats för koncernen Tekniska Verken. På det hela taget har vi från både medborgare och uppdragsgivare fått positiv feedback då man sett att varumärket Tekniska Verken stärkts och synts i många sammanhang under 2014 samt att vi håller en hög kvalitet i vår kommunikation. ny grafisk profil Tekniska Verken har under 2014 tagit fram en ny grafisk profil som ska stärka varumärket och göra kommunikationen tydligare. Med den nya profilen har vi nu ett modernare och tydligare uttryck som får ett större uppmärksamhetsvärde i olika grafiska produkter som annonser och broschyrer.

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer