framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen"

Transkript

1 årsredovisning 2014

2 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är km 2, från finska till norska gränsen. Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om våra gator, parker och gatubelysning. Vi röjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt. Vi levererar helt enkelt vardagsnytta till alla i Kiruna kommun. Genom att vår ägare är Kiruna kommun så får vi en roll i samhället där vi går en balansgång mellan att vara ett företag som ska drivas affärsmässigt och samtidigt leverera samhällsnytta. Vi finns för att kontinuerligt tillhandahålla en effektiv service för hela kommunen och vi gör det för att hela Kiruna kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Våra drivkrafter är en positiv utveckling inom energi, miljö och samhällsservice till nytta för kommunmedborgarna. Tekniska Verken går en spännande framtid till mötes som innebär utökade uppdrag för företaget där vi står inför en stor utmaning med den pågående stadsomvandlingen i Kiruna. Det är ett gigantiskt och unikt projekt där Tekniska Verken har en central roll i att skapa ett nytt samhälle från grunden. Det handlar om att bygga ny infrastruktur och hitta synergieffekter som både sparar pengar och är klimatsmart. Stadsomvandlingen gör att Kiruna kan bli ett av världens mest hållbara samhällen, det ska vi ta vara på. Tekniska Verken Det hållbara företaget vår vision: Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle. våra värdeord: Ansvarsfulla, Kompetenta, Effektiva och Stolta 2

3 årsberättelse innehåll: Året som gått...4 Bolagsstruktur...6 Styrelse...7 Stadsomvandling Kvalitet, miljö & arbetsmiljö Logistik Energi Teknik Kommunikation & marknadsföring...20 Personal & hälsa Vatten & avlopp Gator & parker Renhållning Årsredovisning... 25

4 Sammantaget visar alla signaler att vi som företag är på rätt väg vilket känns riktigt bra. vår vision: Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle 4

5 vd och ordförande har ordet året då det tog fart! 2014 kännetecknas som ett av de mest spännande och ekonomiskt lyckosamma år i bolagets tolvåriga historia. Året som gått har verkligen blivit det år då företaget tagit fart inom många områden, inte minst ekonomiskt. Vår framgång har utgått från hållbarhetens tre ben; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Detta gäller redan idag och inte minst i framtiden vilket vi även identifierat i strategierna för socialt Tekniska Verken är en attraktiv arbetsgivare, det märktes inte minst i den medarbetarenkät som genomfördes under året bland personalen. Vi är mycket stolta över resultatet som visar att satsningen på vår främsta resurs, medarbetarna, bär frukt. I första hand har vi jobbat aktivt med att utveckla företagskulturen genom vår gemensamma värdegrund. Detta arbete är en mycket viktig del av vår förändrings- och förbättringsresa som vi arbetar med på bred front. Vår värdegrund speglar vårt beteende och hur vi agerar i vår vardag. Det är vad våra kunder, leverantörer, kollegor och medarbetare ser i våra möten. Den positiva feedback vi på Tekniska Verken får av Kirunas medborgare pekar tydligt på att vi i vårt möte med medborgarna uppfattas bättre, men också på att våra verksamheter fungerar bra och att vi levererar våra tjänster och produkter med en hög kvalitet. Vi har under året även sett ett ökande intresse för Kiruna och Tekniska Verken från massmedia och omvärlden och vi har idag ett stort antal intressenter på varje rekrytering vi gör. ekonomiskt Att vi är på rätt väg i vår ständiga förbättrings och förändringsresa kan vi se tydligt. Det syns inte minst i det fantastiska resultatet på +17,7 mkr för 2014, vilket är det bästa resultatet i Tekniska Verkens historia. Med insikt om de möjligheter och utmaningar vi står inför så behöver vi dessa fantastiska ekonomiska resultat. ekologiskt Vi har tagit stora steg i planeringen av det ekologiskt hållbara samhället där den första och en av de största pusselbitarna; ett nytt energisystem, börjar ta form. Tekniska Verken har tillsammans med LKAB antagit en strategi med en tydlig ambition vi ska i framtiden ha ett helt klimatneutralt energisystem och samtidigt Sveriges billigaste fjärrvärme. Vi kan tydligt se att vårt arbete med ekologisk hållbarhet har och än mer kommer bidra till en positiv samhällsutveckling för Kiruna. Internt har vi i vår strävan att bli KMA certifierade en större del av företaget certifierat enligt ISO Sammantaget visar alla signaler att vi som företag är på rätt väg vilket känns riktigt bra. Och allt detta grundar sig i ett fantastiskt arbete och engagemang från alla medarbetare inom Tekniska Verken vi kan alla känna oss stolta över vårt företag och våra prestationer. framtiden Det har sagts tidigare 2014 är året det tog fart. Det märks inte minst inom de stadsomvandlingsrelaterade verksamheterna. Under året har vi satt spadarna i jorden på ett antal nya projekt och nu ser varje Kirunabo att stadsomvandlingen sker. Tekniska Verken har bland annat etablerat ett nytt bostadsområde, byggt en ny skjutbana och varit delaktig i byggandet av det första passivhuset i arktisk miljö vi bygger framtiden. Mycket av det som tog fart under 2014 ska fortsätta under 2015, i de flesta fall med ökad omfattning. I vårt gemensamma arbete inom Kiruna kommunkoncern kommer det nya hållbara samhället fortsatt vara i fokus under kommande delar i pusslet av Det hållbara samhället när system för avfallshantering, vatten och avlopp med mera ses över och bearbetas. Ambitionen är tydlig Kiruna ska bli det goda exemplet inom ekologisk hållbarhet sett i ett globalt perspektiv. Med stöd av vår vision, Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle samt med övriga delar i vår affärsplan som lagts för 2015 är vi trygga i att fokus på utveckling av vårt samhälle och Tekniska Verkens verksamhet inte kommer minskas. Vi kommer under 2015 fortsätta utveckla vår värdegrund och fortsatt sträva efter ständiga förbättringar i den löpande verksamheten. Med detta som stöd är vi övertygade om att koncernen Tekniska Verken är väl förberedd för de utmaningar och möjligheter vi kommer ställas inför. Under 2015 kommer vi få se än mer av vårt nya samhälle ta form och Tekniska Verken går in i omvandlingen med ett stort fokus på miljö och långsiktig hållbarhet våra lokala lösningar skall bidra till en långsiktigt global hållbarhet. lars törnman ordförande jan fjordell vd 5

6 koncernen tekniska verken det hållbara företaget kiruna kommunpartner ab All uppdragverksamhet samlas i ett bolag som ansvarar för uppdragen: Drift av vatten och avlopp Gator och parker, renhållning och slamtömning driftas av interna och externa entreprenörer* kiruna kraft ab Äger energiproduktionsanläggningarna i koncernen. stab Inköp/Totalkvalitet energi** Energiproduktion och nät bl.a: - Fjärrvärmedistribution - Drift KAA logistik Transport- och maskinresurser samlas. Utför på uppdrag: Entreprenadverksamhet Belysning, trafikljus och skyltar Renhållning Övrig körning Slamtömning Verkstad i egen regi hr/ekonomi Personalavdelning och administrativt stöd samt ekonomifunktion för hela koncernen. Lager & godsmottagning Marknadsföring Information Kommunikation Reception teknik Funktion för hela koncernen Tekniska Verken samt Kiruna kommun. Projekt Stadsomvandling Operativt ingenjörsstöd * Från den 30 mars 2015 ingår drift av fritidsanläggningar som en verksamhet i dotterbolaget Kiruna Kommunpartner AB. ** Från den 1 januari 2015 ingår avdelning Energi med dess verksamheter i dotterbolaget Kiruna Kraft AB. Tekniska Verken levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om våra gator, parker och gatubelysning. Vi snöröjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt. Vi levererar helt enkelt vardagsnytta till alla i Kiruna kommun. affärsidé: Vi levererar och ansvarar för långsiktigt hållbar samhällsservice, teknisk infrastruktur och utveckling för hela Kiruna Kommun. vår vision: Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö och samhällsservice, inom all infrastruktur, för ett långsiktigt hållbart mönstersamhälle. våra värdeord: 6

7 koncernen tekniska verken styrelsen, övre raden från vänster: Lars Törnman (ordförande), Peter Aléx, John Tomas Påve, Kenneth Paulsson, Tommy Öhman, Birgitta Pounu, Ashkan Ekhtiari och Jan Fjordell (vd) vår roll i samhället Tekniska Verken är en leverantör av affärsmässig samhällsnytta och genom att vår ägare är Kiruna kommun så får vi en roll i samhället där vi går en balansgång mellan att vara ett företag som ska drivas affärsmässigt och samtidigt leverera samhällsnytta. Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB svarar för ledning och stab med funktioner för logistik, HR, ekonomi och kommunikation samt avdelningen Teknik som bland annat arbetar med kommunala infrastrukturprojekt kopplat till den pågående stadsomvandlingen. Dotterbolaget Kiruna Kommunpartner AB svarar för all taxefinansierad uppdragverksamhet som drift av vatten- och avloppsnät och sköter genom interna och externa entreprenörer gator och parker samt renhållning och slamtömning. Från den 30 mars 2015 ingår även drift av fritidsanläggningar. Dotterbolaget Kiruna Kraft AB äger och driver energiproduktionsanläggningarna och svarar för fjärrvärmedistributionen samt Kiruna Avfallsanläggning. styrelsen, nedre raden från vänster: Pia Falk, Thore Johansson, Katarina Hjertell, Roland Holmdén, Lisbet Isaksson och Stefan Sydberg (vice ordförande) frånvarande: Barbro Olofsson, Ulf Stålnacke, Jörgen Lövgren och Henry Emmoth 7

8 koncernen tekniska verken koncernledning jan fjordell i vd johan Wirtala i avdelningschef energi* michael nilsson i avdelningschef kiruna kommunpartner ab ann-helen Westerberg i personalchef, avdelningschef Hr/ekonomi anders dahlström i inköpschef* mats nilsson i avdelningschef teknik peter granberg i chef totalkvalitet christer roos i avdelningschef logistik marina riekkola i ekonomichef 8 förändringar i koncernledningen * Thomas Björnström har tillträtt som Avdelningschef Kiruna Kraft AB (Energichef) från den 10 mars 2015 och efterträder Johan Wirtala * Anders Dahlström har slutat som inköpschef den 1 april 2015.

9 I 30 år har vi levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning. Idag producerar vi energi med omkring 90 procent klimatneutrala bränslen. Eftersom vi förbränner avfall energiåtervinner vi en resurs som tidigare kördes till soptipp med utsläpp av bland annat växthusgasen metan till följd. 9

10 stadsomvandling framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Stadsomvandlingen i Kiruna är ett gigantiskt och unikt projekt där Tekniska Verken har en central roll i att skapa ett nytt samhälle från grunden. Vi går en spännande framtid till mötes som innebär utökade uppdrag för företaget. Det handlar om att bygga ny infrastruktur och hitta synergieffekter som både sparar pengar och är klimatsmart. Tekniska Verken har arbetat med stadsomvandlingen under flera år eftersom det första som påverkas av deformationer från gruvans utbredning är ledningsnäten i marken för vatten och avlopp, fjärrvärme, gatubelysning med mera. Under 2014 har stadsomvandlingen gått in i en mer operativ fas i och med att kommunal infrastruktur börjat byggas ut för att det nya samhället ska kunna förverkligas. Med det har samhällsomvandling också blivit mer tydlig för Kirunaborna. Liksom för resten av Kiruna kommunkoncern så tar stadsomvandlingsprocessen allt mer resurser i anspråk för Tekniska Verken och utgör idag en del i många av våra medarbetares vardag. Tekniska Verkens vision i stadsomvandlingen är att bygga anläggningar som överträffar de förväntningar och krav som är normgivande idag och skapa långsiktigt hållbara lösningar. Det skapar även en plattform och arena för innovationer med möjlighet att i förläggningen utveckla nya produkter och tjänster inom ramen för samhällsomvandlingen. 10

11 stadsomvandling ny infrastruktur för det första bostadsområdet i nya kiruna. Under sommaren påbörjades arbetet med ny infrastruktur till ett hundratal nya lägenheter i Skjutbaneområdet intill Kurravaaravägen. Det nya bostadsområdet är tillsammans med det nya stadshuset de första områden som planeras inom nya Kiruna centrum. kirunas nya energisystem presenterades. I augusti presenterades Kirunas kommande nya energisystem gemensamt av Tekniska Verken, Kiruna kommun och LKAB. När energisystemet är fullt utvecklat kommer samhällets behov av fjärrvärme kunna tillgodoses av restvärme från LKAB med mindre miljöpåverkan som resultat, då fossila bränslen för värme helt kan fasas ut. Med det nya systemet kommer restvärme som resurs användas i betydligt större utsträckning än idag vilket också är en förutsättning för att nå målet att ge Kirunaborna Sveriges billigaste fjärrvärme. Sveriges nordligaste passivhus är det första i arktiskt klimat. Det finns ett stort intresse i samhället för hur man lever klimatsmart och i augusti presenterades Kirunas första passivhus. Passivhuset är Sveriges nordligaste och det första som byggts i arktiskt klimat. Tekniska Verken, Kiruna kommun och NCC har byggt passivhuset för att testa och lära mer om energioptimering i våra speciella klimatförhållanden. Projektet har präglats av att minimera användningen av energi, använda rätt typ av energi och ett synsätt där huset är en del av en större helhet då moderna och energisnåla hus blir en viktig pusselbit i visionen att göra Kiruna till en av de mest hållbara städerna i världen. I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen hos LKAB att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker upp resterande 10 procent vid de tillfällen förädlingsverket står stilla, t. ex. vid underhållsstopp. Illustration: White Arkitekter och Ghillardi + Hallsten arkitekter 11 bakgrund till stadsomvandlingen LKAB invigde 2013 sin nya huvudnivå i Kirunagruvan på meters djup. Investeringen på mer än 12 miljarder kronor är en av de största industriinvesteringarna i Sverige i modern tid. Den nya huvudnivån tryggar gruvdriften fram till år beroende på brytningstakt, men den innebär samtidigt att stora delar av det som idag är Kirunas centrum måste flyttas. År 2004 fattade kommunfullmäktige i Kiruna ett principbeslut om att omlokalisera Kiruna centrum. Beslutet har mötts med ett enormt nationellt och internationellt intresse och delegationer från hela världen besöker Kiruna för att lära sig mer om detta världsunika projekt. Nya städer har byggts på många håll i världen, men få städer har flyttats.

12 årsberättelse kvalitet, miljö, säkerhet och Områdena kvalitet, miljö, säkerhet och brand samt arbetsmiljö är fyra viktiga områden inom Tekniska Verkens arbete med totalkvalitet. Vi bedriver ett totalkvalitetsarbete som syftar till att ständigt förbättra verksamheten och därigenom öka tillfredställelsen hos våra kunder och intressenter. brand samt arbetsmiljö I kvalitetsarbetet ser vi över rutiner och processer i våra verksamheter för att säkerställa kvaliteten på det arbete vi utför för våra kunder. Att hitta kvalitetsbristkostnader och att arbeta på rätt sätt är också en del i kvalitetsarbetet. Vi har implementerat ett dokument- och ärendehanteringssystem där vi samlar våra ärenden och styrande dokument för verksamheten. Även våra projekt finns samlade i samma system. Under året har vi haft en om- och utökningscertifiering där ytterligare avdelningar och enheter har ingått i externrevisionen. Ett kvitto på att detta arbete fortsätter är det förnyade miljöcertifikat som vi fick efter den externa revision som skedde under hösten Målet är att certifiera hela koncernen Tekniska Verken enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS Gemensamt för alla områden är den systematik vi arbetar efter för att föra arbetet framåt mot ständiga förbättringar. I miljöarbetet sätter vi fokus på de aspekter som vi har i verksamheten, främst utsläpp till mark, vatten och luft. Vi arbetar speciellt med att minska de betydande miljöaspekterna i verksamheten som vi kan påverka med bra mätmetoder och uppföljning. På så sätt kan vi nå resultat som gynnar både miljön och ekonomin. I hela företaget pågår miljöarbetet som Att vara miljöcertifi erade är en stor konkurrensfördel som ställer krav på både våra medarbetare och företaget. en röd tråd och utgör en viktig och naturlig del i vår verksamhet. Säkerheten på våra anläggningar är självklart viktig för våra medarbetare och därför är ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) viktigt inom företaget. Även för försäkrings- bolagen är detta aktiva arbete viktigt och ett krav. Vi har årliga revisioner där vi blir bedömda utifrån ett säkerhets- och brandperspektiv. Vi har ett gott samarbete med Räddningstjänsten där vi utbildar och tränar olika scenariers. Ett risktänk ska alltid finnas i allt vi gör och riskhantering är en naturlig del i vår verksamhet. Medarbetarna ska känna sig trygga när man går till arbetet. Ett bra arbetsmiljöarbete gör också att vi är en attraktiv arbetsgivare och att arbetsplatsen är trivsam och säker. Arbetet styrs av lagar och förordningar och vår lägstanivå är att följa lagen. Inom företaget bedrivs även ett aktivt hälsoarbete som går hand i hand med arbetsmiljöarbetet. Mycket av arbetet inom dessa områden går in i varandra och påverkar de olika områdena. Det är ständigt ett pussel vi lägger för att helheten ska bli så bra som möjligt för medarbetarna och företaget. egna mål Tekniska Verken nöjer sig inte bara med att uppfylla lagkrav utan sätter dessutom upp egna mål. I företagets verksamhetsplan finns de mål som man har enats om på övergripande nivå. Målen bryts ned på avdelnings- och enhetsnivå, ända ner på individnivå för att medarbetaren ska få egna mål som driver arbetet framåt och gör att vi klarar företagets övergripande mål. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i målarbetet för att skapa framgång för individen och företaget. Det är ett lagarbete! Vi vill bedriva vår verksamhet där vi så lite som möjligt bidrar till de globala klimatförändringarna och istället tar ansvar och verkar för ett hållbart samhälle. 12

13 årsberättelse logistik Tekniska Verkens verksamhetsområde är km 2, från finska till norska gränsen och avdelning Logistik är en samordning av verksamheten i syfte att samla transport- och maskinella resurser i en avdelning och på så sätt göra samverkansvinster. Det handlar om att använda de resurser vi har på ett bättre och effektivare sätt. Logistikavdelningen genomför renhållningsuppdraget samt har ansvar för slamtömning åt Kiruna Kommunpartner. I uppdraget övrig körning ingår inhämtning av bygg- och verksamhetsavfall från företag och industrier inom kommunen. I avdelningen ingår även fordonsverkstad för att säkerställa drift och underhåll av den egna fordonsparken. Gatu- och parkuppdragen genomförs på uppdrag av Kiruna Kommunpartner och är en bred verksamhet med inriktning mot drift och underhåll av kommunal infrastruktur, däribland underhåll av gator, gångbanor, trafikanordningar, gatubelysning, parker och lekplatser. I verksamheten ingår även underhåll av isbanor och fotbollsplaner på uppdrag av Kiruna kommun. året som gått Snöröjningsuppdraget utgör en stor del av verksamheten under perioden oktober till maj månad. Uppdraget omfattar Kiruna tätort med undantag av Kiruna C samt delar av bostadsområdet Lombolo. Parkverksamheten med skötsel av grönytor, parker och lekparker har även under 2014 prioriterats. Fem handledare har under perioden handlett skolungdomar inom verksamheten. Logistikavdelningen ansvarar för underhåll och drift av de gruvstadsparker som uppstått i samband med LKABs expansion. För att stå bättre rustad inför den fortsatta stadsomvandlingen med kommunala investeringsprojekt har en renodlad entreprenadenhet bildats. Enheten har under året varit delaktig i bland annat iordningställandet av nya skjutbanan, byten av vatten- och avloppsledningar (VA) i Masugnsbyn, svetsningar av fjärrvärmerör samt löpande underhålls- och reparationsarbeten av det kommunala VA-ledningsnätet. Ett utökat samarbete inom projektet Attraktivare Kiruna har också skett där enheten Gatu/Park på Tekniska Verken tillsammans med Kiruna kommun, Kirunabostäder och LKAB arbetar för att samordna, koordinera och förbättra grönområden, torg och stadsmiljöer under den pågående stadsomvandlingen. För andra året i rad har Attraktivare Kiruna skapat en uppskattad vinterlekpark nedanför Scandic Ferrum. Logistik är med sina 55 medarbetare den största avdelningen inom Tekniska Verken och med den högkonjunktur som råder i Malmfälten och särskilt i Kiruna är ambitionen att ytterligare utveckla verksamheten. Under 2015 förväntas stadsomvandlingen intensifieras ytterligare med ordningsställande av nya områden för den tilltänkta stadskärnan. Logistikavdelningen står väl rustade för att möta den utmaning som väntas. 13

14 årsberättelse energi Inom avdelning Energi omvandlar vi framförallt avfall, torv, flis och industriell restvärme till värme och el för Kirunaborna. Avdelningen har ansvar för produktion och distribution av fjärrvärme samt Kiruna Avfallsanläggning där avfall förbereds till bränsle eller återvinns. En del avfall deponeras inne på anläggningen. Tekniska Verken levererar fjärrvärme genom cirka 13 mil fjärrvärmeledningar till en tredjedel av alla villor och 90 procent av alla större fastigheter i Kiruna. Nätet är utbyggt i centrala Kiruna och i Vittangi finns ett lokalt nät med en mindre fliseldad närvärmeanläggning. året som gått 2014 var ett varmare år än normalt med en sommar som vi länge kommer att minnas. Däremot var januari kallare än ett normalt år vilket är orsaken till att vi har varit tvungen att elda olja för att klara värmeleveranserna till våra kunder. Totalt sett så har vi sålt mindre än normalt, framförallt för att 2014 har varit varm. Vi ser också att många av våra kunder energieffektiviserar vilket vi tycker är bra. Effektiviseras det på rätt sätt så kommer vi inte att behöva elda med olja när det blir kallt vilket innebär att vi alla vinner på det, inte minst vår miljö. Elpriset har sjunkit till en historisk låg nivå. Detta har både påverkat vår elförsäljning men också vår kostnad för elpannekraft. Genom att noga välja när vi ska producera el och medvetet jobba med bränsleval så har lönsamheten för anläggningen ändå varit bra. Under året har mängden restvärme från LKAB varit god vilket innebär att när vi har haft driftproblem på avfallspannan så har det oftast kompenserats med restvärme från LKAB. Detta är ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg och med mer restvärme i framtiden kan priserna på värme i Kiruna minska och vi kan nå målet att kunna erbjuda Sveriges billigaste fjärrvärme. Under 2014 har kvalitetsfrågan på bränsle varit högsta prioritet. Den omorganisering som Tekniska Verken gjorde under våren 2013 har lett till att samarbetet mellan Kiruna Avfallsanläggning och vår produktion har ökat. Dessutom har avdelningen utfört mer jobb själva istället för att ta in entreprenörer vilket har bidragit till att kostnaderna för underhåll är lägre än budgeterat. En ny bränsleleverantör i Vittangi har inneburit bättre bränslekvalitet med färre haverier. Vi ser det som ett lyckat drag att samarbeta lokalt och upplever ett större ansvarstagande vilket medför färre stopp av pannan. Det var längesedan en så hög lyftkran varit i Kiruna som när vi bytte skorstensrör och skorstenstopp under sommarens underhållsstopp. Samtidigt byggde vi om den så kallade skrubbern (rökgasreningen), med lite utmaningar på vägen fick vi i slutändan ett bra resultat. Underhållsstoppet för vår avfallseldade huvudpanna blev försenat och efter revisionen kom aldrig avfallspannan i full drift förrän i november. Orsaken var problem med rostrerna som orsakade många så kalllade häng vilket innebär att avfallet fastnar i pannan. Därför tog vi ett extra underhållsstopp i oktober där vi kompletterade rostrerna med vad som kan liknas med hajfenor som river ner avfallet, dessutom ändrade vi några inställningsparametrar. Detta har visat sig vara väldigt bra. 14

15 årsberättelse Vi ser även fram emot ett ännu bättre samarbete med LKAB och den restvärme detta kommer att tillföra. Går pannan bra får vi bra ekonomi och bra miljövärden och ett medvetet och långsiktigt arbete med service och förebyggande underhåll åstadkommer ännu högre driftsäkerhet. Ett gott exempel på att ekonomi och miljö går hand i hand. Vi ser även fram emot ett ännu bättre samarbete med LKAB och den restvärme detta kommer att tillföra. Då kan vi elda mindre olja och minska på elförbrukningen vilket kommer resultera i ännu bättre miljövärden och bättre ekonomi, vilket in sin tur gör det möjligt för oss att sänka priserna. 15

16 årsberättelse Allt större fokus läggs på den pågående stadsomvandlingen i Kiruna. Kulvert för fjärrvärme är nu dragen till de nya områdena i Kiruna och vi gör praktiska försök för att se hur vi bäst skall kunna försörja energisnåla hus med fjärrvärme. Passivhuset som uppförts i Tuolluvaara är ett bevis på att det går och att vi kan bygga så kallade nära nollenergihus i arktisk miljö. Förutom att bygga nytt så förbereder vi Kiruna Avfallsanläggning på att kunna ta emot det avfall som kommer Tekniska Verken importerar avfall från Narvik, Harstad och andra nordnorska kommuner för energiåtervinning. att uppkomma vid rivningar och nyproduktion. Vi har bland annat påbörjat en reningsanläggning för oljeskadat vatten. Kiruna Avfallsanläggning har också inlett ett samarbete med Bumerangen återvinningsmarknad som finns på plats vid Återvinningscentralen där de tar emot saker för återbruk. Om saker kan få ett nytt liv och användas av någon annan i stället för att slängas kan vi minska avfallsmängden i samhället. Fjärrvärmen är ett ekonomiskt och konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med låga investeringskostnader för kunden. Vår ambition är att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med sitt val av fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. Ur det globala miljöperspektivet så handlar det om att arbeta bort ett el- och oljeberoende, och istället ta tillvara de energiresurser som finns i avfall och restvärme från industrin. tydlig miljöprofil På Tekniska Verken arbetar vi kontinuerligt med att vara resurssnåla och minska vår miljö- och klimatpåverkan och i över 25 år har Kirunabornas eget energibolag levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning. Idag producerar vi energi med omkring 90 procent klimatneutrala bränslen vi producerar helt enkelt miljövänlig värme och el. Eftersom vi förbränner avfall energiåtervinner vi en resurs som tidigare kördes till soptipp med utsläpp av bland annat växthusgasen metan till följd. Avfallsbränslet kompletteras av biobränsle som i huvudsak består av flis och till viss del torv och hela vår förbränningsanläggning är utrustad med en mycket effektiv rökgasrening som gör att vi kan leva vi upp till de högt ställda krav som myndigheterna har på vår verksamhet. Vi återvinner även restvärme från LKAB och vi är glada för LKABs målsättning att bli mer energisnål och leverera mer värme till Kirunaborna, det är en viktig del i ett resurssnålt samhälle. Att ta tillvara restvärme från industrier är ett område som det är stort fokus på just nu eftersom stora energimängder i hela landet fortfarande går till spillo samtidigt som samhället strävar efter minskad energianvändning och sänkta koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige har resulterat i minskade utsläpp av koldioxid och Tekniska Verken har tillsammans med andra fjärrvärmeföretag på ett betydande sätt bidragit till att Sverige redan lever upp till den internationella överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp som Kyotoprotokollet innebär. Energi- och klimatfrågan är en global och inte en lokal fråga, så för att lösa denna nyckelfråga krävs samarbeten och nya lösningar. I ett regionalt samarbete med nordnorska kommuner importerar vi avfall och energiåtervinner det. Med det gör vi en stor miljötjänst eftersom det finns väldigt begränsat med förbränningsmöjligheter i Norge. Om avfallet istället skulle ha hamnat på deponi i Norge hade det ökat utsläppen av metangas som är en kraftig växthusgas. Så för varje ton avfall vi bränner i vår avfallspanna ger det minskade utsläpp motsvarande 800 kilo koldioxid. 16

17 Idag producerar vi energi med omkring 90 procent klimatneutrala bränslen vi producerar helt enkelt miljövänlig värme och el. 17

18 årsberättelse teknik På avdelning Teknik samlas specialistkompetens med fokus på projekt- och byggledning, kommunalteknisk infrastruktur samt miljö och hållbarhet. Det är kompetenser som servar den interna verksamheten på Tekniska Verken men även till stora delar Kiruna kommunkoncern. Ursprungligen utgjordes den stora volymen arbete av löpande investeringar i kommunalteknisk infrastruktur, idag dominerar stadsomvandlingen allt mer i vardagen. Det är också som ett resultat av stadsomvandlingen som avdelningen har vuxit från åtta till strax under 30 personer på bara tre år. Naturligtvis ligger ett resursbehov påkallat av de omfattande investeringarna i bakgrunden men det handlar lika mycket om en strategisk satsning kring kompetens. Genom att bygga en stark organisation som kan agera operativt och samtidigt vara en kompetent beställare så säkerställs att kunskapen kring vår infrastruktur blir kvar i kommunkoncernen. Sedan 2013 är avdelningen delad i två enheter med inriktning mot projekt respektive teknik och miljö. Den organisationen har under 2014 gett oss möjlighet och resurser till att lägga stort fokus på kvalitetshöjande åtgärder i vårt eget arbete. Detta arbete ska bland annat leda avdelningen fram till den certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö som Tekniska Verken beslutat att genomföra. Ytterst handlar det naturligtvis om kvalitet i leveranserna till våra uppdragsgivare. Stadsomvandlingen gick under 2014 in i ett konkret och operativt skede. Under året byggde vi infrastruktur till det första bostadområdet inom det så kallade utvecklingsplaneområdet för den nya staden. Området var begränsat men utgjorde ändå en mycket viktig symbolisk start. För att bereda plats för det nya bostadsområdet har projektet omfattat avveckling av en tidigare skjutbana och sanering av mark i området. Detta följdes av utbyggnad av infrastruktur som vägar och ledningsnät för vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber för bredband med mera för det nya bostadsområdet. Som ersättning för den avvecklade skjutbanan genomfördes ett omfattande anläggningsprojekt för en ny skjutbana. Utöver detta ingick även planarbetet i projektet som genomfördes på mycket kort tid. På cirka ett år från att vi mottog uppdraget så är marken nu förberedd med all infrastruktur framdragen och det är klart för byggstart. Under hösten 2014 inleddes arbetet med området som går under benämningen Torg och handelsgata vilket utgör de mest centrala delarna av den nya staden. Ett omfattande utredningsarbete har genomförts och vi står nu beredda att starta upp delar av arbetet under den kommande barmarkssäsongen för att även här möjliggöra den ambitiösa tidplan Kiruna kommun har för området. För att vi ska få en förbättrad kunskap om avrinning och grundvattenbildning har även ett arbete med att ta fram en ytvattenmodell gjorts under Det är nödvändigt för att kunna fatta väl genomtänkta beslut i stadsplaneringen avseende höjdsättningen och därmed minimera översvämningsrisker. Genom modellering kan instängda områden identifieras och förutsättningarna för en långsiktigt hållbar dagvattenplanering säkras. Modellen kommer därmed att utgöra ett viktigt underlag för den succesiva detaljprojektering av infrastruktur i nya Kiruna såväl som för mer övergripande planering. Delar av arbetet är genomfört som ett forskningsprojekt under namnet Green Blue Cities vilket är ett samarbete mellan Tekniska Verken, Luleå Tekniska universitet, Universitetet i Delft (Holland) och universitetet i Innsbruck (Österrike). Projektet studerar möjligheterna att använda grön och blå infrastruktur som till exempel ytor för öppen dagvattenhantering för att hantera ytvatten och samtidigt bemöta riskerna för översvämning till följd av ett allt extremare väder. 18

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 1 PÅ RÄTT VÄG TILLSAMMANS 2 På rätt väg tillsammans Profilkampanj hösten 2014 Tillsammans med kunderna förverkligar Tekniska verken visionen

Läs mer