Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma"

Transkript

1 VÄRMDÖ KOMMUN Dnr 11SPN Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt vatten- och avlopp (VA). Parallellt med detta arbete pågår även planeringen av huvudledningar för VA och en gång- och cykelväg (GC-väg), längs med Stavsnäsvägen. Detta arbete utförs i samarbete med Trafikverket. Utbyggnaden av VA i Strömma kommer att delas in i flera entreprenader. Planområdet S4 är indelat i ett antal mindre delområden (A, B etc) och preliminärt kommer VA-utbyggnaden följa samma indelning som planområdena. Projektering och geotekniska undersökningar utförs parallellt med detaljplanearbetet och efterhand som respektive detaljplan vinner laga kraft handlas en entreprenör upp. Därefter påbörjas VA-utbyggnaden som tar ca 1-2 år för ett givet område. VA-utbyggnaden kommer att pågå parallellt för flera områden samtidigt. Inför respektive VA-utbyggnad kommer kommunen kalla till ett informationsmöte med berörda fastighetsägare. Information kommer även ges via brev och på kommunens hemsida. Postadress: Besöksadress: Telefon vx: E-post: VA-Avdelningen Skogsbovägen 9 Telefon direkt: Gustavsberg Telefax: Organisationsnummer:

2 Förbindelsepunkt för VA För varje fastighet kommer en förbindelsepunkt för vatten och avlopp att upprättas. Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan kommunens ledningar i gatan och fastighetsägarens ledningar inne på fastigheten. Förbindelsepunkten upprättas normalt ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Det är endast Värmdö kommuns personal som får vrida på ventiler vid förbindelsepunkten. Påträffas berg vid schakten för förbindelsepunkten frisprängs ca 2,0 m in på fastigheten för att underlätta för fastighetsägarens arbeten med egna VAledningar. Bifogat detta informationsbrev följer en kartbilaga med föreslaget läge på förbindelsepunkt till er fastighet. Det är viktigt att ni ser över detta förslag och framför eventuella synpunkter. Kommunen har rätt att anvisa förbindelsepunktens läge men möjligheten att påverka läget är i detta skede god för de flesta fastigheter. Eventuella synpunkter på förbindelsepunktens läge framförs så snart som möjligt, dock senast 22 mars Markera önskad justering på bifogad kartbilaga med förklarande text samt era kontaktuppgifter och skicka till: Per Wikström Rockstore Engineering Sjöviksbacken Stockholm Om ingen synpunkt framförs på föreslaget läge innan utsatt datum, förutsätts att fastighetsägaren samtycker till föreslagen förbindelsepunkt. Markera gärna även eventuella privata ledningar som kan komma att påverkas vid utbyggnaden. 2 (6)

3 Sprängningsarbeten Innan schaktnings- och sprängningsarbeten i gatan inleds görs en förbesiktning av samtliga byggnader, normalt inom 50 m från arbetsområde för sprängningarna. Detta innebär att hus och eventuella murade skorstenar undersöks detaljerat. Ett förbesiktningsprotokoll redovisar eventuella sprickbildningar mm. Det görs även en syn av grindstolpar, staket och dylikt. När VA-utbyggnaden är klar utförs en efterbesiktning av samtliga berörda fastigheter för att se om skador uppstått under VA-utbyggnaden. En förutsättning för att utföra besiktningar korrekt är att tillträde till fastigheten beviljas. Kommunens konsult kommer skicka ut ett brev med förslag på tid för besiktning. En riskanalys med gränsvärden för markvibrationer redovisar hur entreprenören får utföra sprängningar. En vibrationsmätare monteras på husgrunden på de byggnader som ligger inom 50 m från sprängningar. Ofta upplevs sprängningar betydligt värre än vad de är beroende på luftstöten som uppstår, dvs fönster skallrar och liknande. Riskanalys och besiktningar utförs av Nitro Consult AB. Framkomlighet, snöröjning, damm etc När VA-utbyggnaden pågår i vägområdet i anslutning till den egna fastigheten är framkomligheten mycket begränsad. Entreprenören hjälper till så att post, avfallshantering, räddningstjänst med mera fungerar. Entreprenören svarar även för snöröjning där Vägföreningens ordinarie snöröjningsfordon inte kommer förbi och kommer även salta vägarna vid behov för att minska problemet med att det dammar. Provisoriska vägar byggs vid sidan om schaktgropen för att trafiken ska fungera så normalt som möjligt. VA-arbetena kommer trots allt innebära en stor störning för de boende i området. Lägga ledningar inom den egna fastigheten Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar och andra VA-installationer som ligger innanför förbindelsepunkten, det vill säga på den egna fastigheten, med undantag för vattenmätare och LTA-pumpar (se beskrivning nedan). Vatten Från huset till förbindelsepunkten läggs PE-rör dim 32 mm, tryckklass PN10. Färgen på PE-röret ska vara svart med blå längsgående linjer. Vattenledningen får ej skarvas mellan förbindelsepunkt och vattenmätare och bör frostskyddas och skyddas mot yttre belastning. Detta innebär att ledningarna bör förläggas på frostfritt djup, ca 1,7 m, eller frostskyddas med isolering och/eller värmetillförsel. Vattenmätaren Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Fastighetsägaren är 3 (6)

4 skyldig att vårda vattenmätaren väl så att den inte skadas. Den måste också skyddas mot både värme och kyla. Innan vattnet kan öppnas för fastigheten ska fastighetsägaren montera en konsol för vattenmätaren. Därefter kontaktas Samhällsbyggnadskontorets kundservice telefon Önskas byggvatten görs en separat anmälan. Spillvatten Med spillvatten avses allt vatten från bad, disk, tvätt och toalett. Dränerings- och regnvatten får inte kopplas till det kommunala VA-systemet. Inom Strömmadal kommer kommunen att bygga antingen ett självfallssystem, eller ett LTA-system för huvudledningen i gatan. På kartbilagan som medföljer detta brev framgår det vilket ledningssystem respektive fastighet ska ansluta till. Spillvattenanslutning - självfall De fastigheter som ansluts till ett självfallssystem rekommenderas lägga PVC-rör dim 110 mm i lutning min 10 promille (= 1 cm/m) mellan huset och förbindelsepunkten. Om det inte går att få självfall från huset på fastigheten till förbindelsepunkten vid självfallssystem i gatan, ansvarar fastighetsägaren för erforderlig pumpning av avloppsvattnet. Spillvattenanslutning - LTA Vissa delar av avloppsvattensystemet kommer att byggas som ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp). LTA-system ersätter självfallssystem där dessa är mindre lämpliga av topografiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. LTA-systemet är ett tryckavloppssystem där en pump installeras vid respektive fastighet. Pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare i böjliga 4 (6)

5 polyetenrör med klena dimensioner. Eftersom LTA-systemet inte kräver självfall kan rördragningen ske i gravar med konstant djup som följer topografin. Kommunen tillhandahåller LTA-enheten (pump, pumpsump, automatik och larm) till de fastigheter som ansluts till ett LTA-system och har även driftansvaret för den. Fastighetsägaren ska dock stå för installation av LTA-enheten inne på fastigheten, vilket innebär att el ska dras till pumpen och att pumpsumpen ska grävas ner. Pumpsumpen är som standard ca 2,6 m djup och ca 60 cm i diameter. LTA-enheten placeras alltid inne på fastigheten. Spillvatten från huset på fastigheten avleds med självfallsledningar, PVC dim 110 mm, till pumpen (LTA-enheten). Ledningsdimensionen från pumpen till förbindelsepunkten ska vara dim 40 mm. Materialet som används ska vara PEM eller PE63 med SDR=17 och PN6,3. Färgen på röret ska vara svart med bruna längsgående linjer. VA-lag, ABVA För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller VA-lagen, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA, Allmänna bestämmelser för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kostnad för VA-anslutning (anläggningsavgift) Anläggningsavgiften är densamma oavsett var i kommunen man bor. Avgiften erläggs när kommunen kan leverera vatten och avlopp till fastighetsgränsen, d.v.s. när entreprenaden är klar. Samtliga befintliga fastigheter inom planområdet är skyldiga att betala anläggningsavgiften. Avgiften är enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse (2011 gällde kr för fastighet med en bostad, avgiften för 2012 är inte bestämd vid detta utskick). Mer information om VA-taxa mm finns på Om en fastighet i framtiden avstyckas, kommer en ny förbindelsepunkt då upprättas för den nya fastigheten. Den avstyckade fastigheten kommer därmed också debiteras en anläggningsavgift enligt den taxa som gäller vid den 5 (6)

6 tidpunkten. Kostnad för VA-ledningar med tillhörande anordningar inom egna fastigheten tillkommer. I vissa fall kan Värmdö kommun lämna ersättning för privat spillvattenanläggning som blir onyttigförklarad när kommunalt VA dras fram. Villkor är att anläggningen är max 10 år gammal, att den är väl fungerande och att ett godkännande av kommunen finns (slutbevis). En avskrivningstid på 10 år tillämpas vid värdering enligt en schablonlista. Dessutom ska anläggningen ha tillkommit innan kommunen påbörjat detaljplanearbetet för det aktuella området. VA-lån Värmdö kommun kan efter prövning erbjuda ett VA-lån: - till ålderspensionärer utan ränta och amortering om banklån inte beviljas - till övriga med lånetid max 10 år om banklån inte beviljas Detta lån är kopplat till fastighetens geografiska läge och inte till var fastighetsägaren är mantalsskriven. Det spelar alltså ingen roll var man är skriven. Läs mer om VA-lån i bifogat informationsblad. Information Har ni andra frågor som inte besvarats genom detta brev, kontakta mig på nedanstående nummer. Denna information finns även på kommunens hemsida Med vänliga hälsningar Per Wikström Projektledare Värmdö kommun (Rockstore Engineering AB) (6)

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Kvällens program 18.05 Välkomnande Johanna Blomberg 18.10 Tidplan upphandling och genomförande Karl-Ossian Frimodt 18.25 VA-teknik Felix Lindberg

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Information om. källaröversvämningar

Information om. källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Att få översvämning i källaren innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar augusti 2013 2 (26) Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut

Läs mer