SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning"

Transkript

1 SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V. NORDEA BANK AB (publ) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) SWEDBANK AB (publ) 0

2 Begäran om godkännande av prospektet har ingivits till Finansinspektionen och detta grundprospekt ( Prospekt ) har i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN under en period om 12 månader från godkännandet i enlighet med Artikel 5.4 i Direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och 2 kap 25 och 26 i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering av Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET SEB BoLån AB (publ) (org.nr ) ( BoLån ), med säte i Stockholm Sverige, ansvarar för Prospektets innehåll och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt BoLån känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i BoLån för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som påverkat BoLåns finansiella ställning eller dess framtidsutsikter. Som del av detta Prospekt ingår även de handlingar som refereras till genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg som BoLån kan komma att göra samt slutliga villkor för genomförd emission läsas som en del av detta Prospekt. Stockholm den 19 januari 2007 Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN och obligationer kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN, obligationer måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.= 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING...4 RISKFAKTORER... 7 Det allmänekonomiska läget...7 Risker relaterade till BoLåns verksamhet... 7 Med riskkontroll förstås alla aktiviteter för att mäta, rapportera och följa upp risker, oberoende från de risktagande enheterna Marknadsrisk... 8 Kreditrisk... 8 Operationell risk... 8 Hantering av tillgångar och skulder... 9 Konkurrens... 9 Regelförändringar... 9 Risker i det finansiella systemet Informationsrisk Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTNprogrammet eller Obligationslåneprogrammet Riskbedömning Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN Generella risker med MTN eller Obligationer Generella risker relaterade till marknaden BESKRIVNING AV SEB BoLån ABs (publ) MTN program OCH SEB BoLåns FÖR KONTINUERLIG OBLIGATIONSUTGIVNING PRODUKTBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE DEFINITIONER Räntekonstruktioner Inlösen Status Form av värdepapper samt identifiering Börsregistrering Försäljning YTTERLIGARE DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UTGIVNA UNDER SEB BoLån AB:s (publ) MTN-PROGRAM MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR SLUTLIGA VILLKOR/ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UTGIVNA UNDER SEB BoLån AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG OBLIGATIONSUTGIVNING SEB BoLån AB (publ) Översikt BoLåns historia Huvudsaklig verksamhet Konkurrens BoLåns organisations struktur Information om tendenser Förvaltnings-, lednings- och Kontrollorgan Verkställande direktör Styrelseledamöter i BoLån BoLåns kreditbeviljning BoLåns övriga risk och kapital hantering BoLåns internrevision, compliance och riskkontroll Revision Aktiekapital och aktieägare

4 BoLåns mål och syfte Väsentliga Avtal Tvister Jurisdiktion HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING ADRESSER

5 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en inledning till detta Prospekt. Varje investeringsbeslut rörande varje Lån bör baseras på en bedömning av detta Prospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i Allmänna Villkor gälla. Om yrkande hänförligt till uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds och att civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inbegripet en översättning av denna, och begärt att den skall bli anmäld, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet. Emittent: SEB BoLån AB (publ). BoLån lämnar långfristiga lån mot säkerhet i fastigheter, bostadsrätter, kommunal borgen eller bostadskreditgarantier inom ramen för det statliga bostadsstödet. Vidare lämnar BoLån topplån för finansiering av villor, fritidshus och bostadsrätter mot säkerhet i sådan egendom BoLåns aktiekapital uppgår till 200 mkr uppdelat på aktier. Samtliga aktier innehas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Styrelsen består vid dagen för detta Prospekt av 4 ledamöter med Rikard Josefsson som ordförande. Verkställande Direktör är Jan Sinclair som också är den enda anställda i BoLån. Utnämnda revisor är Peter Clemendtson och Johan Månsson. Ulf Davéus är av Finansinspektionen förordnad revisor. Arrangör: Emissionsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta program. Emissionslikvidens användande: Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN ) eller Obligationslån. Programmen utgör en del av BoLåns skuldfinansiering och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Belopp: MTN programmets rambelopp är SEK Under Obligationslåneprogrammet utges obligationer kontinuerligt. Typ av värdepapper: Lån emitteras i dematerialiserad form hos VPC AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 4

6 Valuta: Svenska kronor ( SEK ) Status: Emissionskurs: Återbetalningsdag: Återbetalning: Ränta: Valör: Förtida inlösen: Skatter: MTN eller Obligationslån emitteras som icke efterställda lån. MTN eller Obligationslån kan emitteras till par eller under/över par. Enligt Slutliga Villkor, den dag då Kapitalbeloppet avseende MTN eller Obligationlån ska återbetalas. MTN eller Obligationslån kan återbetalas till par eller till annat Kapitalbelopp (definierat i en formel eller på annat sätt) enligt specifikation i Slutliga Villkor. MTN eller Obligationslån kan vara räntebärande eller icke räntebärande. MTN eller Obligationslån emitteras i de valörer som anges i Slutliga Villkor. MTN eller Obligationslån kan återbetalas i förtid om, och under de förutsättningar som anges i av Slutliga Villkor. VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Jurisdiktion: MTN eller Obligationslån och all därtill hänförlig avtalsdokumentation skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Rating: BoLån har erhållit rating A+ av Fitch för långfristig upplåning. Om Lån som emitteras under MTN programmet eller Obligationslåneprogrammet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Börsregistrering: MTN eller Obligationslån där det anges i Slutliga Villkor att börsregistrering ska ske, kommer ansökan om inregistrering ske vid Stockholmsbörsen AB eller annan börs. Riskfaktorer: Riskfaktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i BoLån som de MTN eller de obligationslån som ges ut under programmen. Det finns risker som har anknytning till BoLån och MTN eller obligationslån men även sådana risker som saknar specifik anknytning till BoLån och MTN eller Obligationslån. Risker förenade med BoLåns verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker. Kreditrisken innebär att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på fastigheter och övriga tillgångar kan leda till en minskning av värdet av BoLåns tillgångar och skulder. Övriga risker kan vara t.ex. refinansieringsrisk och likviditetsrisk vilket innebär risken att endast kunna fullgöra sin likviditetsåtaganden till en ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella 5

7 risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Risker förenade med MTN hänför sig bland annat till komplexiteten hos de olika konstruktionerna av de utgivna MTN, såsom marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde eller volatilitet i ränta. Fordringshavare har inte någon säkerhet i BoLåns tillgångar under löptiden (i händelse av BoLåns konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför BoLåns kontroll såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i MTN eller Obligationslån vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN eller Obligationslån. Slutliga Villkor: Clearing och avveckling: De kompletterande villkor som gäller för varje MTN och Obligationer utgivna under programmen kommer att specificeras i tillämpliga Slutliga Villkor. De Slutliga Villkor som gäller för varje Lån kommer därför att vara desamma som häri bifogade mall men med de tillägg, ändringar eller ersättningar som är aktuella för det specifika Lånet. MTN och Obligationer ansluts till VPC kontobaserade system. Clearing och avveckling vid handel sker i VPC-Systemet. Försäljningsrestriktioner: Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN och Obligationer utgivna under Obligationslåneprogrammet kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av prospekt och/eller MTN respektive Obligationer måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. Finansiell information: Resultaträkning i sammandrag (tkr) Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag (tkr) Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder avsättningar och eget kapital Ställda Säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser / Garantier

8 RISKFAKTORER Nedan beskrivs faktorer som kan komma att påverka BoLån förpliktelser i samband med utgivande av MTN och Obligationer. Risker som beskrivs är dels generella marknadsrisker dels huvudsakliga risker förenade med MTN utgivna under MTN-programmet eller Obligationslåneprogrammet. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende MTN eller Obligationer och BoLån garanterar inte att den beskrivning som görs nedan är uttömmande. Varje investerare bör ta del av hela Prospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i MTN eller i Obligationer utgivna under Obligationslåneprogrammet. Det allmänna ekonomiska läget BoLåns resultat påverkas av det allmänna ekonomiska läget och faktorer som berör affärsverksamheten. Detta innefattar föränderliga ekonomiska cykler som påverkar efterfrågan på krediter. Sådana cykler påverkas också av globala politiska händelser samt även terroristhandlingar och krig, liksom av marknadsspecifika händelser såsom ändringar i konsumenternas förtroende och efterfrågan, graden av arbetslöshet, industriproduktion, oro på arbetsmarknaden eller i samhället och politisk osäkerhet. BoLåns mot företag och konsumenter inriktade verksamhet kommer också att påverkas av konjunkturnedgångar eftersom de kan medföra lägre efterfrågan på låneprodukter eller att vissa kunder får ekonomiska problem. Räntehöjningar kan också inverka på efterfrågan på bostadskrediter samt på kreditkvaliteten. Det allmänna ekonomiska klimatets förändringar och affärsklimatets följder för låntagares och motparters kreditvärdighet kan påverka deras möjlighet att återbetala lån och andra belopp som låntagare och andra motparter är skyldiga BoLån. BoLåns verksamhet påverkas av flera faktorer såsom likviditeten på de globala finansmarknaderna och räntornas nivå och volatilitet, investerarnas attityder, inflation och tillgången på kostnaden för krediter som är relaterade till den ekonomiska cykeln. Risker relaterade till BoLåns verksamhet Nedan beskrivs några typer av risker som är förenade med BoLåns verksamhet. I den mån BoLåns strategier för att hantera sina olika risker inte fungerar som avsett kan BoLån komma att lida ekonomisk skada. Risker och riskkontroll Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ) definierar risk som möjligheten av negativ avvikelse från ett förväntat ekonomiskt utfall. 7

9 I riskhantering ingår alla aktiviteter som berör risktagande, d.v.s. koncernens processer och system för att på ett tidigt stadium identifiera, mäta, analysera, övervaka och rapportera riskerna. Grundstenen i riskhanteringen är systemet för intern uppföljning av dessas efterlevnad, i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs under säkra, effektiva och kontrollerade former. Med riskkontroll förstås alla aktiviteter för att mäta, rapportera och följa upp risker, oberoende från de risktagande enheterna. Marknadsrisk Marknadsrisk, generellt, är risken för förlust till följd av förändringar av räntor och valutakurser. I dagsläget är det framförallt fluktuationer i räntor som kan påverka BoLåns resultat. Dessa förändringar kan inte förutses och ligger därmed utanför BoLåns kontroll. Ränterisken uppstår eftersom räntebindningstider för tillgångar, skulder och i förekommande fall derivat är olika långa. Ränterisken mäts med VaR men positioner analyseras också gentemot olika typer av förändringar i avkastningskurvan samt via scenarieanalys. Som mått på den samlade marknadsrisken använder koncernen Value at Risk (VaR). Denna statistiska metod uttrycker den maximala potentiella förlusten som med viss sannolikhet kan uppstå under en viss tidsperiod. SEB har valt 99 procents sannolikhetsnivå och en tidshorisont på tio dagar. VaR-modellen ligger, med Finansinspektionens godkännande, till grund för beräkning av kapitalkravet för merparten av marknadsrisken. BoLåns ränterisk hanteras av SEB inom ramen för SEBs ränteriskhantering. Kreditrisk Kreditrisk är risken för förlust som uppstår till följd av att en motpart inte förmår fullgöra sina åtaganden mot BoLån. Kreditrisk avser fordringar på företag, offentliga institutioner och privatpersoner. Fordringarna består huvudsakligen av lån men också av kreditlöften. Kreditpolitiken baseras på principen att utlåningen skall vara analysbaserad och stå i proportion till kundens återbetalningsförmåga. Kunden skall vara känd i koncernen så att både förmåga och egenskaper kan bedömas. För att hantera kreditrisken på varje enskild kund eller kundgrupp sätts en total limit. Limiten utgör gränsen för den maximala exponeringen koncernen kan acceptera på denna kund, baserat på kundens finansiella ställning och nuvarande affärsrelation. Den samlade kreditportföljen granskas regelbundet ur olika vinklar; branschvis, geografiskt, per riskklass, per produkt, storleksmässigt osv. Särskilda analyser utföres dessutom när marknadsutvecklingen kräver noggrannare granskaning av vissa branscher eller områden. Operationell risk BoLån liksom alla finansiella institut är exponerad mot många typer av operationella risker, till exempel risken för anställdas och utomståendes bedrägeri eller i övrigt otillåtna beteenden, otillåtna transaktioner, skrivfel, fel i kontoföringen eller fel till följd av felaktiga dator- eller telekommunikationssystem. BoLåns beroende av automatiska system för att bokföra och behandla 8

10 BoLåns transaktionsvolym kan öka risken för tekniska systemfel och BoLån kan också utsättas för avbrott i sitt operativsystem på grund av händelser som helt eller delvis ligger utanför BoLåns kontroll. SEB har utvecklat ett antal koncerngemensamma tekniker för att identifiera, värdera, rapportera och reducera den operationella risken. Exempel på detta är nyckeltal som ger tidiga varningssignaler om förändringar i risknivå och effektivitet i verksamheten. Divisionerna utför löpande självutvärderingar av den operationella risken. Metoder för att registrera och kategorisera inträffade operationella incidenter har utvecklats, liksom en process för att formalisera självutvärdering av den operationella risken i divisionerna. SEB beräknar med statistiska metoder kapitalbehovet för den operationella risken. Beräkningen baseras på faktiskt inträffade operationella förluster av väsentlig storlek inom finansbranschen globalt, kompletterat med intern förluststatistik. Risk kontroll av tillgångar och skulder BoLåns hantering av tillgångar och skulder sköts av SEB i enlighet med ett avtal mellan SEBs finansfunktion (Group Treasury) och BoLån. Koncernens Treasury-funktion ansvarar för en proaktiv analys och hantering av koncernens resultat- och balansräkning. I det ingår: Hantering av strukturella ränte- och valutarisker Kostnadseffektiv finansiering av balansräkningens tillgångar, inklusive en löpande analys av uppkommet räntenetto Analys, mätning och planering för att säkerställa koncernens likviditet Kapitalhantering inklusive analys och långsiktig planering Konkurrens Det råder stor konkurrens mellan banker och finansiella institut som tillhandahåller liknande produkter och tjänster som BoLån tillhandahåller. BoLån förväntar sig en hårdnande konkurrens och i händelse av att BoLån inte kan erbjuda attraktiva produkter och tjänster som är lönsamma kan BoLån förlora marknadsandelar vilket kan få negativa ekonomiska konsekvenser. Regelförändringar BoLåns verksamhet är reglerad av lagar om bank och finansieringsverksamhet och statlig tillsyn. Ändringar i nuvarande lagar och regler kan väsentligt påverka det sätt på vilket BoLån bedriver sin verksamhet med negativ följd för de produkter eller tjänster som BoLån kan erbjuda och värdet på dess tillgångar. Tillsynsmyndigheter har stor administrativ makt över många aspekter i finansieringsverksamhet som till exempel likviditet, kapitaltäckning, tillåtna placeringar, etiska frågor, penningtvätt, integritet, kontoföring, och marknadsförings- och försäljningspolicy. Trots att BoLån gör sitt yttersta för att iaktta gällande regler finns det ett antal risker, särskilt på områden där tillämpliga regler kan vara oklara eller där tillsynsmyndigheten ändrar tidigare rekommendationer eller domstolar dömer på annat sätt än tidigare. Disciplinära åtgärder kan få följder för BoLåns 9

11 verksamhet som på ett väsentligt sätt skulle kunna påverka BoLåns rörelseresultat och ekonomiska ställning. Risker i det finansiella systemet Oro eller betalningsproblem hos en finansiell institution kan leda till betydande likviditetsproblem, förluster eller betalningsproblem hos andra institut, eftersom många instituts finansiella styrka kan få betydelse till följd av krediter, handel, clearing eller andra kontakter mellan instituten. Denna risk benämns ibland systemrisk och kan negativt påverka finansiella intermediärer som clearingombud, clearinginstitut, banker, värdepappersbolag och börser med vilka BoLån dagligen har affärsförbindelser och kan påverka BoLån negativt. Informationsrisk Beslut om att ingå transaktioner med kunder och motparter bygger på ständiga bedömningar av tillgänglig information så som kreditprövningar, bokslut och annan ekonomisk information samt utfästelser från kund eller motpart. I händelse av bedömning gjord utifrån felaktig information eller på annat sätt vilseledande fakta kan BoLåns ekonomiska ställning och rörelseresultat påverkas negativt. BoLåns risk och kapitalhantering sköts av SEB inom ramen för SEBs samlade risk och kapitalhantering. Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med MTN utgivna under MTNprogrammet eller Obligationer utgivna under Obligationslåneprogrammet Lån under MTN-programmet eller Obligationslåneprogrammet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa MTN eller Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Riskbedömning Varje presumtiv investerare måste, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av placeringen i MTN eller Obligationer. I synnerhet bör varje investerare: (i) (ii) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Allmänna Villkor samt för varje MTN eller Obligationslån gällande Slutliga Villkor. Göra en bedömning av fördelarna och riskerna med att placera i MTN eller Obligationer och utifrån den information som finns i detta Prospekt eller till information vilken hänvisas till i detta Prospekt eller varje härtill hörande tillämpligt tillägg; ha tillgång till och kunskap om lämpliga analytiska verktyg för att mot bakgrund av sin egen särskilda ekonomiska situation utvärdera en placering i MTN eller Obligationer och 10

12 den betydelse MTN eller Obligationer kommer att få för investerarens hela placeringsportfölj; (iii) (iv) (v) ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en placering i MTN eller Obligationer medför, inklusive MTN med kapitalbelopp och ränta som betalas i en eller flera valutor eller där valutan för kapital eller räntebetalningar skiljer sig från den presumtive investerarens valuta; vara bekant med hur relevanta index och finansiella marknader fungerar; och kunna utvärdera (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) möjliga scenarier för ekonomiska faktorer, räntefaktorer och andra faktorer som kan påverka investerarens placering och hans förmåga att bära ifrågavarande risker. Vissa MTN har strukturen av komplexa finansiella instrument. Institutionella placerare köper ofta dessa komplexa finansiella instrument för att reducera risk eller förbättra avkastning med ett klart uppfattat, bedömt, lämpligt risktillägg till deras samlade portföljer. En presumtiv investerare bör inte investera i MTN som har strukturen av ett komplext finansiellt instrument om denne inte har sakkunskap (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) att utvärdera hur Lånet kommer att utvecklas under ändrade förhållanden. Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN MTN med rätt för BoLån att återbetala i förtid I händelse av att det i Slutliga Villkor ges möjlighet för BoLån till förtida inlösen av MTN minskar sannolikt marknadsvärdet på dessa MTN. Så länge BoLån kan välja att förtidslösa MTN kommer marknadsvärdet på dessa MTN i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. BoLån kan förväntas att lösa MTN när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på MTN. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på de MTN som löses utan kan kanske göra detta endast till en betydligt lägre ränta. Presumtiva investerare bör överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. MTN utgivna med kapital eller avkastning kopplad till utvecklingen av till exempel aktiekurs eller Index BoLån kan utge MTN med kapital eller ränta som bestäms genom hänvisning till ett eller fler underliggande index, till förändringar i en eller fler underliggande aktier eller råvarupriser, till förändringar i växelkurser eller andra faktorer beskrivna i för Lånet aktuella Slutliga Villkor. Därutöver kan BoLån även utge MTN som är knutna till utvecklingen hos en referensenhet eller referensenhetens förpliktelser. Presumtiva placerare bör vara medvetna om att: (i) (ii) marknadsvärdet för sådana MTN kan vara mycket volatilitet; de kanske inte erhåller någon avkastning; 11

13 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) betalning av kapital och ränta kan infalla tidigare än den ursprungligen avtalade förfallodagen; det värde eller avkastningen som betalas till Fordringshavare av MTN vid inlösen kan både vara högre och lägre än värdet av den ursprungliga placeringen och kan under vissa förhållanden vara noll; inlösenbelopp samt avkastning kan vara föremål för betydande fluktuationer som kanske inte korrelerar med ändringar i räntor, index eller andra i Slutliga Villkor specificerade underliggande faktorer; om inlösenbelopp och/eller ränta ska beräknas med hänsyn till t.ex. ett Index samt en multipel eller någon annan hävstångsfaktor kommer sannolikt effekten på kapital och/eller ränta av en förändring av Index att förstoras; och tidpunkterna för förändringar av beräkningsgrunder kan påverka investerarnas faktiska avkastning även om den genomsnittliga nivån ligger i överensstämmelse med deras förväntningar. I allmänhet gäller att ju tidigare en påverkande förändring inträffar desto större blir effekten på avkastningen. MTN med variabel ränta MTN med variabel ränta kan vara volatila placeringar. Om MTN enligt Slutliga Villkor är utformat så att de innehåller variabler så som multiplikatorer eller hävstångsfaktorer, tak/golv, annan kombination av dessa element eller andra liknande element kan deras marknadsvärde vara än mer volatilt än marknadsvärdet på MTN som inte innehåller dessa element. MTN med omvänd rörlig ränta MTN med omvänt rörlig ränta har en ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR. Marknadsvärde på dessa MTN är typiskt sett mer volatilt än marknadsvärdet på andra Lån med rörlig ränta som baseras på samma referensränta (och med i övrigt jämförbara villkor). MTN med omvänt rörlig ränta är mer volatila eftersom en höjning av referensräntan inte endast sänker räntan på MTN utan också kan avspegla en höjning av rådande räntesatser vilket ytterligare påverkar marknadsvärdet på dessa MTN i negativ riktning. MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som BoLån i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. BoLåns möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av MTN eftersom BoLån kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om BoLån konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för MTN med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara MTN med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra MTN. Om BoLån konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för BoLåns MTN. 12

14 MTN som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på MTN som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande MTN med jämförbara löptider. Generella risker med MTN eller Obligationer Nedan ges en kort beskrivning av vissa risker som generellt sett är förenade med MTN eller Obligationer. Lagändringar Detta prospekt samt Allmänna Villkor för programmen är baserade på svensk lag som gäller på datum för detta prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Generella risker relaterade till marknaden Nedan ges en kort beskrivning av de huvudsakliga marknadsriskerna, såsom likviditetsrisk, valutakursrisk, ränterisk och kreditrisk. Andrahandsmarknaden generellt För MTN eller Obligationer existerar generellt en fungerande marknadsstyrd andrahandsmarknad. För MTN med komplexa strukturer kan det vid emissionstillfället saknas etablerad marknad för handel och det kan förekomma att andrahandsmarknad aldrig uppstår. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina MTN till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av MTN och Obligationer. Ränterisk Placering i MTN eller Obligationer med fast ränta innebär risk för att senare ändringar i marknadsräntorna negativt kan påverka värdet av MTN eller Obligationer med fast ränta. Kreditvärdering kanske inte avspeglar alla risker Ett eller flera kreditvärderingsinstitut kan sätta betyg på ett utgivet MTN eller Obligationer. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i MTN eller Obligationer. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha MTN eller Obligationer och kan när som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. Det är vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. 13

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 augusti 2010. Grundprospektet är offentliggjort på Framtidens hemsida den 23 augusti 2010 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer