SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning"

Transkript

1 SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V. NORDEA BANK AB (publ) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) SWEDBANK AB (publ) 0

2 Begäran om godkännande av prospektet har ingivits till Finansinspektionen och detta grundprospekt ( Prospekt ) har i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN under en period om 12 månader från godkännandet i enlighet med Artikel 5.4 i Direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och 2 kap 25 och 26 i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering av Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET SEB BoLån AB (publ) (org.nr ) ( BoLån ), med säte i Stockholm Sverige, ansvarar för Prospektets innehåll och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt BoLån känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i BoLån för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som påverkat BoLåns finansiella ställning eller dess framtidsutsikter. Som del av detta Prospekt ingår även de handlingar som refereras till genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg som BoLån kan komma att göra samt slutliga villkor för genomförd emission läsas som en del av detta Prospekt. Stockholm den 19 januari 2007 Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN och obligationer kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN, obligationer måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.= 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING...4 RISKFAKTORER... 7 Det allmänekonomiska läget...7 Risker relaterade till BoLåns verksamhet... 7 Med riskkontroll förstås alla aktiviteter för att mäta, rapportera och följa upp risker, oberoende från de risktagande enheterna Marknadsrisk... 8 Kreditrisk... 8 Operationell risk... 8 Hantering av tillgångar och skulder... 9 Konkurrens... 9 Regelförändringar... 9 Risker i det finansiella systemet Informationsrisk Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTNprogrammet eller Obligationslåneprogrammet Riskbedömning Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN Generella risker med MTN eller Obligationer Generella risker relaterade till marknaden BESKRIVNING AV SEB BoLån ABs (publ) MTN program OCH SEB BoLåns FÖR KONTINUERLIG OBLIGATIONSUTGIVNING PRODUKTBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE DEFINITIONER Räntekonstruktioner Inlösen Status Form av värdepapper samt identifiering Börsregistrering Försäljning YTTERLIGARE DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UTGIVNA UNDER SEB BoLån AB:s (publ) MTN-PROGRAM MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR SLUTLIGA VILLKOR/ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UTGIVNA UNDER SEB BoLån AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG OBLIGATIONSUTGIVNING SEB BoLån AB (publ) Översikt BoLåns historia Huvudsaklig verksamhet Konkurrens BoLåns organisations struktur Information om tendenser Förvaltnings-, lednings- och Kontrollorgan Verkställande direktör Styrelseledamöter i BoLån BoLåns kreditbeviljning BoLåns övriga risk och kapital hantering BoLåns internrevision, compliance och riskkontroll Revision Aktiekapital och aktieägare

4 BoLåns mål och syfte Väsentliga Avtal Tvister Jurisdiktion HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING ADRESSER

5 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en inledning till detta Prospekt. Varje investeringsbeslut rörande varje Lån bör baseras på en bedömning av detta Prospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i Allmänna Villkor gälla. Om yrkande hänförligt till uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds och att civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inbegripet en översättning av denna, och begärt att den skall bli anmäld, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet. Emittent: SEB BoLån AB (publ). BoLån lämnar långfristiga lån mot säkerhet i fastigheter, bostadsrätter, kommunal borgen eller bostadskreditgarantier inom ramen för det statliga bostadsstödet. Vidare lämnar BoLån topplån för finansiering av villor, fritidshus och bostadsrätter mot säkerhet i sådan egendom BoLåns aktiekapital uppgår till 200 mkr uppdelat på aktier. Samtliga aktier innehas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Styrelsen består vid dagen för detta Prospekt av 4 ledamöter med Rikard Josefsson som ordförande. Verkställande Direktör är Jan Sinclair som också är den enda anställda i BoLån. Utnämnda revisor är Peter Clemendtson och Johan Månsson. Ulf Davéus är av Finansinspektionen förordnad revisor. Arrangör: Emissionsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta program. Emissionslikvidens användande: Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN ) eller Obligationslån. Programmen utgör en del av BoLåns skuldfinansiering och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Belopp: MTN programmets rambelopp är SEK Under Obligationslåneprogrammet utges obligationer kontinuerligt. Typ av värdepapper: Lån emitteras i dematerialiserad form hos VPC AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 4

6 Valuta: Svenska kronor ( SEK ) Status: Emissionskurs: Återbetalningsdag: Återbetalning: Ränta: Valör: Förtida inlösen: Skatter: MTN eller Obligationslån emitteras som icke efterställda lån. MTN eller Obligationslån kan emitteras till par eller under/över par. Enligt Slutliga Villkor, den dag då Kapitalbeloppet avseende MTN eller Obligationlån ska återbetalas. MTN eller Obligationslån kan återbetalas till par eller till annat Kapitalbelopp (definierat i en formel eller på annat sätt) enligt specifikation i Slutliga Villkor. MTN eller Obligationslån kan vara räntebärande eller icke räntebärande. MTN eller Obligationslån emitteras i de valörer som anges i Slutliga Villkor. MTN eller Obligationslån kan återbetalas i förtid om, och under de förutsättningar som anges i av Slutliga Villkor. VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Jurisdiktion: MTN eller Obligationslån och all därtill hänförlig avtalsdokumentation skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Rating: BoLån har erhållit rating A+ av Fitch för långfristig upplåning. Om Lån som emitteras under MTN programmet eller Obligationslåneprogrammet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Börsregistrering: MTN eller Obligationslån där det anges i Slutliga Villkor att börsregistrering ska ske, kommer ansökan om inregistrering ske vid Stockholmsbörsen AB eller annan börs. Riskfaktorer: Riskfaktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i BoLån som de MTN eller de obligationslån som ges ut under programmen. Det finns risker som har anknytning till BoLån och MTN eller obligationslån men även sådana risker som saknar specifik anknytning till BoLån och MTN eller Obligationslån. Risker förenade med BoLåns verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker. Kreditrisken innebär att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på fastigheter och övriga tillgångar kan leda till en minskning av värdet av BoLåns tillgångar och skulder. Övriga risker kan vara t.ex. refinansieringsrisk och likviditetsrisk vilket innebär risken att endast kunna fullgöra sin likviditetsåtaganden till en ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella 5

7 risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Risker förenade med MTN hänför sig bland annat till komplexiteten hos de olika konstruktionerna av de utgivna MTN, såsom marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde eller volatilitet i ränta. Fordringshavare har inte någon säkerhet i BoLåns tillgångar under löptiden (i händelse av BoLåns konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför BoLåns kontroll såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i MTN eller Obligationslån vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN eller Obligationslån. Slutliga Villkor: Clearing och avveckling: De kompletterande villkor som gäller för varje MTN och Obligationer utgivna under programmen kommer att specificeras i tillämpliga Slutliga Villkor. De Slutliga Villkor som gäller för varje Lån kommer därför att vara desamma som häri bifogade mall men med de tillägg, ändringar eller ersättningar som är aktuella för det specifika Lånet. MTN och Obligationer ansluts till VPC kontobaserade system. Clearing och avveckling vid handel sker i VPC-Systemet. Försäljningsrestriktioner: Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN och Obligationer utgivna under Obligationslåneprogrammet kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av prospekt och/eller MTN respektive Obligationer måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. Finansiell information: Resultaträkning i sammandrag (tkr) Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag (tkr) Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder avsättningar och eget kapital Ställda Säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser / Garantier

8 RISKFAKTORER Nedan beskrivs faktorer som kan komma att påverka BoLån förpliktelser i samband med utgivande av MTN och Obligationer. Risker som beskrivs är dels generella marknadsrisker dels huvudsakliga risker förenade med MTN utgivna under MTN-programmet eller Obligationslåneprogrammet. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende MTN eller Obligationer och BoLån garanterar inte att den beskrivning som görs nedan är uttömmande. Varje investerare bör ta del av hela Prospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i MTN eller i Obligationer utgivna under Obligationslåneprogrammet. Det allmänna ekonomiska läget BoLåns resultat påverkas av det allmänna ekonomiska läget och faktorer som berör affärsverksamheten. Detta innefattar föränderliga ekonomiska cykler som påverkar efterfrågan på krediter. Sådana cykler påverkas också av globala politiska händelser samt även terroristhandlingar och krig, liksom av marknadsspecifika händelser såsom ändringar i konsumenternas förtroende och efterfrågan, graden av arbetslöshet, industriproduktion, oro på arbetsmarknaden eller i samhället och politisk osäkerhet. BoLåns mot företag och konsumenter inriktade verksamhet kommer också att påverkas av konjunkturnedgångar eftersom de kan medföra lägre efterfrågan på låneprodukter eller att vissa kunder får ekonomiska problem. Räntehöjningar kan också inverka på efterfrågan på bostadskrediter samt på kreditkvaliteten. Det allmänna ekonomiska klimatets förändringar och affärsklimatets följder för låntagares och motparters kreditvärdighet kan påverka deras möjlighet att återbetala lån och andra belopp som låntagare och andra motparter är skyldiga BoLån. BoLåns verksamhet påverkas av flera faktorer såsom likviditeten på de globala finansmarknaderna och räntornas nivå och volatilitet, investerarnas attityder, inflation och tillgången på kostnaden för krediter som är relaterade till den ekonomiska cykeln. Risker relaterade till BoLåns verksamhet Nedan beskrivs några typer av risker som är förenade med BoLåns verksamhet. I den mån BoLåns strategier för att hantera sina olika risker inte fungerar som avsett kan BoLån komma att lida ekonomisk skada. Risker och riskkontroll Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ) definierar risk som möjligheten av negativ avvikelse från ett förväntat ekonomiskt utfall. 7

9 I riskhantering ingår alla aktiviteter som berör risktagande, d.v.s. koncernens processer och system för att på ett tidigt stadium identifiera, mäta, analysera, övervaka och rapportera riskerna. Grundstenen i riskhanteringen är systemet för intern uppföljning av dessas efterlevnad, i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs under säkra, effektiva och kontrollerade former. Med riskkontroll förstås alla aktiviteter för att mäta, rapportera och följa upp risker, oberoende från de risktagande enheterna. Marknadsrisk Marknadsrisk, generellt, är risken för förlust till följd av förändringar av räntor och valutakurser. I dagsläget är det framförallt fluktuationer i räntor som kan påverka BoLåns resultat. Dessa förändringar kan inte förutses och ligger därmed utanför BoLåns kontroll. Ränterisken uppstår eftersom räntebindningstider för tillgångar, skulder och i förekommande fall derivat är olika långa. Ränterisken mäts med VaR men positioner analyseras också gentemot olika typer av förändringar i avkastningskurvan samt via scenarieanalys. Som mått på den samlade marknadsrisken använder koncernen Value at Risk (VaR). Denna statistiska metod uttrycker den maximala potentiella förlusten som med viss sannolikhet kan uppstå under en viss tidsperiod. SEB har valt 99 procents sannolikhetsnivå och en tidshorisont på tio dagar. VaR-modellen ligger, med Finansinspektionens godkännande, till grund för beräkning av kapitalkravet för merparten av marknadsrisken. BoLåns ränterisk hanteras av SEB inom ramen för SEBs ränteriskhantering. Kreditrisk Kreditrisk är risken för förlust som uppstår till följd av att en motpart inte förmår fullgöra sina åtaganden mot BoLån. Kreditrisk avser fordringar på företag, offentliga institutioner och privatpersoner. Fordringarna består huvudsakligen av lån men också av kreditlöften. Kreditpolitiken baseras på principen att utlåningen skall vara analysbaserad och stå i proportion till kundens återbetalningsförmåga. Kunden skall vara känd i koncernen så att både förmåga och egenskaper kan bedömas. För att hantera kreditrisken på varje enskild kund eller kundgrupp sätts en total limit. Limiten utgör gränsen för den maximala exponeringen koncernen kan acceptera på denna kund, baserat på kundens finansiella ställning och nuvarande affärsrelation. Den samlade kreditportföljen granskas regelbundet ur olika vinklar; branschvis, geografiskt, per riskklass, per produkt, storleksmässigt osv. Särskilda analyser utföres dessutom när marknadsutvecklingen kräver noggrannare granskaning av vissa branscher eller områden. Operationell risk BoLån liksom alla finansiella institut är exponerad mot många typer av operationella risker, till exempel risken för anställdas och utomståendes bedrägeri eller i övrigt otillåtna beteenden, otillåtna transaktioner, skrivfel, fel i kontoföringen eller fel till följd av felaktiga dator- eller telekommunikationssystem. BoLåns beroende av automatiska system för att bokföra och behandla 8

10 BoLåns transaktionsvolym kan öka risken för tekniska systemfel och BoLån kan också utsättas för avbrott i sitt operativsystem på grund av händelser som helt eller delvis ligger utanför BoLåns kontroll. SEB har utvecklat ett antal koncerngemensamma tekniker för att identifiera, värdera, rapportera och reducera den operationella risken. Exempel på detta är nyckeltal som ger tidiga varningssignaler om förändringar i risknivå och effektivitet i verksamheten. Divisionerna utför löpande självutvärderingar av den operationella risken. Metoder för att registrera och kategorisera inträffade operationella incidenter har utvecklats, liksom en process för att formalisera självutvärdering av den operationella risken i divisionerna. SEB beräknar med statistiska metoder kapitalbehovet för den operationella risken. Beräkningen baseras på faktiskt inträffade operationella förluster av väsentlig storlek inom finansbranschen globalt, kompletterat med intern förluststatistik. Risk kontroll av tillgångar och skulder BoLåns hantering av tillgångar och skulder sköts av SEB i enlighet med ett avtal mellan SEBs finansfunktion (Group Treasury) och BoLån. Koncernens Treasury-funktion ansvarar för en proaktiv analys och hantering av koncernens resultat- och balansräkning. I det ingår: Hantering av strukturella ränte- och valutarisker Kostnadseffektiv finansiering av balansräkningens tillgångar, inklusive en löpande analys av uppkommet räntenetto Analys, mätning och planering för att säkerställa koncernens likviditet Kapitalhantering inklusive analys och långsiktig planering Konkurrens Det råder stor konkurrens mellan banker och finansiella institut som tillhandahåller liknande produkter och tjänster som BoLån tillhandahåller. BoLån förväntar sig en hårdnande konkurrens och i händelse av att BoLån inte kan erbjuda attraktiva produkter och tjänster som är lönsamma kan BoLån förlora marknadsandelar vilket kan få negativa ekonomiska konsekvenser. Regelförändringar BoLåns verksamhet är reglerad av lagar om bank och finansieringsverksamhet och statlig tillsyn. Ändringar i nuvarande lagar och regler kan väsentligt påverka det sätt på vilket BoLån bedriver sin verksamhet med negativ följd för de produkter eller tjänster som BoLån kan erbjuda och värdet på dess tillgångar. Tillsynsmyndigheter har stor administrativ makt över många aspekter i finansieringsverksamhet som till exempel likviditet, kapitaltäckning, tillåtna placeringar, etiska frågor, penningtvätt, integritet, kontoföring, och marknadsförings- och försäljningspolicy. Trots att BoLån gör sitt yttersta för att iaktta gällande regler finns det ett antal risker, särskilt på områden där tillämpliga regler kan vara oklara eller där tillsynsmyndigheten ändrar tidigare rekommendationer eller domstolar dömer på annat sätt än tidigare. Disciplinära åtgärder kan få följder för BoLåns 9

11 verksamhet som på ett väsentligt sätt skulle kunna påverka BoLåns rörelseresultat och ekonomiska ställning. Risker i det finansiella systemet Oro eller betalningsproblem hos en finansiell institution kan leda till betydande likviditetsproblem, förluster eller betalningsproblem hos andra institut, eftersom många instituts finansiella styrka kan få betydelse till följd av krediter, handel, clearing eller andra kontakter mellan instituten. Denna risk benämns ibland systemrisk och kan negativt påverka finansiella intermediärer som clearingombud, clearinginstitut, banker, värdepappersbolag och börser med vilka BoLån dagligen har affärsförbindelser och kan påverka BoLån negativt. Informationsrisk Beslut om att ingå transaktioner med kunder och motparter bygger på ständiga bedömningar av tillgänglig information så som kreditprövningar, bokslut och annan ekonomisk information samt utfästelser från kund eller motpart. I händelse av bedömning gjord utifrån felaktig information eller på annat sätt vilseledande fakta kan BoLåns ekonomiska ställning och rörelseresultat påverkas negativt. BoLåns risk och kapitalhantering sköts av SEB inom ramen för SEBs samlade risk och kapitalhantering. Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med MTN utgivna under MTNprogrammet eller Obligationer utgivna under Obligationslåneprogrammet Lån under MTN-programmet eller Obligationslåneprogrammet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa MTN eller Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Riskbedömning Varje presumtiv investerare måste, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av placeringen i MTN eller Obligationer. I synnerhet bör varje investerare: (i) (ii) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Allmänna Villkor samt för varje MTN eller Obligationslån gällande Slutliga Villkor. Göra en bedömning av fördelarna och riskerna med att placera i MTN eller Obligationer och utifrån den information som finns i detta Prospekt eller till information vilken hänvisas till i detta Prospekt eller varje härtill hörande tillämpligt tillägg; ha tillgång till och kunskap om lämpliga analytiska verktyg för att mot bakgrund av sin egen särskilda ekonomiska situation utvärdera en placering i MTN eller Obligationer och 10

12 den betydelse MTN eller Obligationer kommer att få för investerarens hela placeringsportfölj; (iii) (iv) (v) ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en placering i MTN eller Obligationer medför, inklusive MTN med kapitalbelopp och ränta som betalas i en eller flera valutor eller där valutan för kapital eller räntebetalningar skiljer sig från den presumtive investerarens valuta; vara bekant med hur relevanta index och finansiella marknader fungerar; och kunna utvärdera (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) möjliga scenarier för ekonomiska faktorer, räntefaktorer och andra faktorer som kan påverka investerarens placering och hans förmåga att bära ifrågavarande risker. Vissa MTN har strukturen av komplexa finansiella instrument. Institutionella placerare köper ofta dessa komplexa finansiella instrument för att reducera risk eller förbättra avkastning med ett klart uppfattat, bedömt, lämpligt risktillägg till deras samlade portföljer. En presumtiv investerare bör inte investera i MTN som har strukturen av ett komplext finansiellt instrument om denne inte har sakkunskap (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) att utvärdera hur Lånet kommer att utvecklas under ändrade förhållanden. Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN MTN med rätt för BoLån att återbetala i förtid I händelse av att det i Slutliga Villkor ges möjlighet för BoLån till förtida inlösen av MTN minskar sannolikt marknadsvärdet på dessa MTN. Så länge BoLån kan välja att förtidslösa MTN kommer marknadsvärdet på dessa MTN i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. BoLån kan förväntas att lösa MTN när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på MTN. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på de MTN som löses utan kan kanske göra detta endast till en betydligt lägre ränta. Presumtiva investerare bör överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. MTN utgivna med kapital eller avkastning kopplad till utvecklingen av till exempel aktiekurs eller Index BoLån kan utge MTN med kapital eller ränta som bestäms genom hänvisning till ett eller fler underliggande index, till förändringar i en eller fler underliggande aktier eller råvarupriser, till förändringar i växelkurser eller andra faktorer beskrivna i för Lånet aktuella Slutliga Villkor. Därutöver kan BoLån även utge MTN som är knutna till utvecklingen hos en referensenhet eller referensenhetens förpliktelser. Presumtiva placerare bör vara medvetna om att: (i) (ii) marknadsvärdet för sådana MTN kan vara mycket volatilitet; de kanske inte erhåller någon avkastning; 11

13 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) betalning av kapital och ränta kan infalla tidigare än den ursprungligen avtalade förfallodagen; det värde eller avkastningen som betalas till Fordringshavare av MTN vid inlösen kan både vara högre och lägre än värdet av den ursprungliga placeringen och kan under vissa förhållanden vara noll; inlösenbelopp samt avkastning kan vara föremål för betydande fluktuationer som kanske inte korrelerar med ändringar i räntor, index eller andra i Slutliga Villkor specificerade underliggande faktorer; om inlösenbelopp och/eller ränta ska beräknas med hänsyn till t.ex. ett Index samt en multipel eller någon annan hävstångsfaktor kommer sannolikt effekten på kapital och/eller ränta av en förändring av Index att förstoras; och tidpunkterna för förändringar av beräkningsgrunder kan påverka investerarnas faktiska avkastning även om den genomsnittliga nivån ligger i överensstämmelse med deras förväntningar. I allmänhet gäller att ju tidigare en påverkande förändring inträffar desto större blir effekten på avkastningen. MTN med variabel ränta MTN med variabel ränta kan vara volatila placeringar. Om MTN enligt Slutliga Villkor är utformat så att de innehåller variabler så som multiplikatorer eller hävstångsfaktorer, tak/golv, annan kombination av dessa element eller andra liknande element kan deras marknadsvärde vara än mer volatilt än marknadsvärdet på MTN som inte innehåller dessa element. MTN med omvänd rörlig ränta MTN med omvänt rörlig ränta har en ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR. Marknadsvärde på dessa MTN är typiskt sett mer volatilt än marknadsvärdet på andra Lån med rörlig ränta som baseras på samma referensränta (och med i övrigt jämförbara villkor). MTN med omvänt rörlig ränta är mer volatila eftersom en höjning av referensräntan inte endast sänker räntan på MTN utan också kan avspegla en höjning av rådande räntesatser vilket ytterligare påverkar marknadsvärdet på dessa MTN i negativ riktning. MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som BoLån i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. BoLåns möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av MTN eftersom BoLån kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om BoLån konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för MTN med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara MTN med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra MTN. Om BoLån konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för BoLåns MTN. 12

14 MTN som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på MTN som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande MTN med jämförbara löptider. Generella risker med MTN eller Obligationer Nedan ges en kort beskrivning av vissa risker som generellt sett är förenade med MTN eller Obligationer. Lagändringar Detta prospekt samt Allmänna Villkor för programmen är baserade på svensk lag som gäller på datum för detta prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Generella risker relaterade till marknaden Nedan ges en kort beskrivning av de huvudsakliga marknadsriskerna, såsom likviditetsrisk, valutakursrisk, ränterisk och kreditrisk. Andrahandsmarknaden generellt För MTN eller Obligationer existerar generellt en fungerande marknadsstyrd andrahandsmarknad. För MTN med komplexa strukturer kan det vid emissionstillfället saknas etablerad marknad för handel och det kan förekomma att andrahandsmarknad aldrig uppstår. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina MTN till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av MTN och Obligationer. Ränterisk Placering i MTN eller Obligationer med fast ränta innebär risk för att senare ändringar i marknadsräntorna negativt kan påverka värdet av MTN eller Obligationer med fast ränta. Kreditvärdering kanske inte avspeglar alla risker Ett eller flera kreditvärderingsinstitut kan sätta betyg på ett utgivet MTN eller Obligationer. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i MTN eller Obligationer. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha MTN eller Obligationer och kan när som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. Det är vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. 13

15 Juridiska överväganden kan begränsa vissa placeringar Vissa investerares placeringsverksamhet regleras av lagar och bestämmelser om placering samt granskning eller reglering av vissa myndigheter. Varje presumtiv investerare bör rådgöra med sin juridiske rådgivare eller ansvarig tillsynsmyndighet för att besluta om och i vilken omfattning de har möjlighet att investera i MTN eller Obligationer. 14

16 BESKRIVNING AV SEB BoLån ABs (publ) MTN PROGRAM OCH PROGRAM FÖR KONTINUERLIG OBLIGATIONSUTGIVNING MTN-programmet utgör en ram under vilket BoLån i enlighet med styrelsebeslut fattat 21 april 2005, avser att upptaga lån i svenska kronor med olika löptider inom ramen för ett högsta sammanlagt vid varje tid utestående nominellt belopp av TJUGOFEM MILJARDER ( ) svenska kronor ( SEK ). Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN-programmet utgör ett av flera finansieringsalternativ i den dagliga affärsverksamheten och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Obligationslåneprogramet utgör en ram varunder BoLån har möjlighet att löpande uppta lån i SEK med olika löptider. Programmet är för BoLån ett av flera finansieringsalternativ i den dagliga affärsverksamheten och vänder sig till investerare på kapitalmarknaden. Avtal om Obligationslåneprogrammet ingicks den 30 augusti Beslut om upprättande av Obligationslåneprogram fattades av BoLåns styrelse den 26 augusti Lån upptas genom utgivande av Obligationer( Obligationslån ). Lån kan utges i olika valörer som fastställs för varje Obligationslån. Lånebeloppet för Obligationslånen fastställs när försäljningen av Obligationer under respektive Obligationslån avslutas, d.v.s. på respektive Obligationslåns förfallodag. MTN under MTN-programmet kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion). BoLån har dessutom möjlighet att emittera lån där ränte- eller kapitalbelopp kan komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index, annan underliggande tillgång eller dylikt. För samtliga MTN som ges ut under MTN- programmet skall härtill bilagda Allmänna Villkor gälla. Därjämte skall för varje MTN gälla kompletterande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) vilka tillsammans med de Allmänna Villkoren utgör fullständiga villkor för respektive Lån. Varje MTN som utges under programmet tilldelas ett lånenummer. Allmänna villkor för Obligationslån utgivna under Obligationslåneprogrammet återges i detta Prospekt. För varje lån upprättas slutgiltiga villkor i form av för varje lån specifika Slutliga Villkor/Allmänna villkor, vilka således utgör de fullständiga villkoren för respektive Obligationslån. Dessa kompletteras i varje enskilt lån med information såsom Kapitalbelopp, Lånedatum, Ränteförfallodag, Räntesats, Valörer och Återbetalningsdag. Obligationslån som utges under Obligationslåneprogrammet tilldelas ett lånenummer av serie 500. Marknadspriset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Det slutliga priset på de Obligationslån som kommer att emitteras under Obligationslåneprogrammet är inte känt i dagsläget. Marknadspriset på Obligationslån är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Information om aktuella priser återfinns på Stockholmsbörsen AB:s (publ) hemsida Lån som utges under programmen kommer, om så överenskommes, att inregistreras vid Stockholmsbörsen AB (publ) eller vid annan börs i samband med lånets upptagande. Emittenten står för samtliga kostnader i samband med upptagandet till handel såsom kostnader för framtagande av prospekt, börsregistrering, dokumentation, VPC-avgifter m.m. 15

17 MTN eller Obligationslån emitteras i dematerialiserad form under programmen och kommer att anslutas till VPC AB:s ( VPC ) kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper utfärdas. VPC:s adress: VPC AB, Box 7822, Stockholm, telefon +46(0) VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär A- skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Vid investering i obligationer utgivna under BoLåns MTN-program eller i Obligationslån utgivna under BoLåns Obligationslåneprogram tar investeraren en risk på BoLån. BoLån har erhållit rating A+ av Fitch för långfristig upplåning. BoLån har utsett Skandinaviska Enskilda Banken ( Ledarbank ), ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) till emissionsinstitut i MTN-programmet. Under Obligationslåneprogrammet är Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) ( Ledarbank ), ABN Amro Bank N.V., Danske Consensus, Nordea Bank Danmark A/S, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) emissionsinstitut. MTN och Obligationer medför rätt till betalning jämsides (pari passu) övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. För ytterligare information om MTN-programmet eller Obligationslåneprogrammet samt erhållande av Prospekt, i pappersformat eller elektroniskt media, hänvisas till BoLån eller emissionsinstituten. Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen och Emissionsinstituten. Slutliga Villkor offentliggörs på BoLåns respektive utgivande instituts hemsidor. 16

18 PRODUKTBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE DEFINITIONER Nedan följer en beskrivning och exempel av vanliga konstruktioner och termer som förekommer vid utgivande av MTN eller Obligationslån i 3 Allmänna villkor under dessa program. Om andra avkastningskonstruktioner än nedan beskrivna utges kommer tilläggsprospekt att upprättas. Konstruktionen av varje MTN eller Obligationslån framgår av Slutliga Villkor och ska gälla tillsammans med för programmens gällande Allmänna Villkor. Räntekonstruktioner För MTN eller Obligationslån utgivna under MTN-programmet och Obligationslåneprogrammet framgår den aktuella Räntekonstruktionen för det specifika Lånet i dess Slutliga Villkor. Under MTN- programmet finns möjlighet att i enlighet med Allmänna Villkor 3 utge Lån med olika räntekonstruktioner och dessa specificeras då i för det aktuella Lånet tillhörande Slutliga Villkor. Normalt emitteras dock Lån med någon av nedan beskrivna räntekonstruktioner. MTN eller Obligationslån med fast ränta MTN eller Obligationslån löper med ränta enligt Räntesatsen på utestående nominellt belopp från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterkott på respektive Ränteförfallodag och beräknas vanligen på 360/360-dagarsbasis (360/360). Denna dagberäkning beskrivs utförligare nedan. Med Ränteförfallodag för fast ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag om inte annat föreskrivs i Slutliga Villkor. MTN med räntejustering MTN löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis. MTN med rörlig ränta (FRN) Om MTN i Slutliga Villkor anges vara Lån med rörlig ränta ska räntan på det utestående beloppet beräknas periodvis utifrån den rörliga Räntebas, med tillägg eller avdrag för Räntebasmarginal, som anges i Slutliga Villkor. Räntan erläggs vanligen i efterskott på 365- dagarsbasis (365/360) eller på något av nedan beskrivna beräkningssätt. Med Ränteförfallodag för rörlig ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. 17

19 Räntebas för rörlig ränta Avser den referensränta som specificeras i Slutliga Villkor. Vanligen avses STIBOR. Med STIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller - om sådan notering ej finns - (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Bolaget motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor för depositioner av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller - om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts ( i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för utlåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm. Om referensräntan vid en viss tidpunkt och med avseende på Lån med rörlig ränta, i de Slutliga Villkor specificeras som en annan än STIBOR, kommer räntan för sådana Lån att specificeras och fastställas i Slutliga Villkor. MTN med omvänd rörlig ränta MTN löper med ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR eller annan referensränta som fastställs i Slutliga Villkor. MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta löper med ränta efter en räntesats som Bolaget i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. Bolagets möjlighet att konvertera räntan fastställs i enlighet med det för lånet Slutliga villkor. MTN utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion) MTN löper utan ränta eller s.k. nollkupongskonstruktion d v s Lånet säljs till en kurs understigande nominellt belopp där avkastningen erhålls på Återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det Nominella beloppet. MTN med Aktie och/eller Indexbaserad avkastning Avkastningen på Lånet är kopplad till utvecklingen på underliggande marknad/tillgång/index/aktier. I samtliga fall återbetalas Lånet till sitt Nominella Belopp d.v.s. kapitalgaranterat Lån. Avkastningen kan i vissa fall beräknas som ett Tilläggsbelopp (se avsnittet Ytterligare Definitioner) som utbetalas på Återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppets storlek kan även vara beroende av andra faktorer såsom övre och undre avkastningsgräns vilket specificeras i Slutliga Villkor. I andra fall betalas ränta löpande under Lånets löptid med den justering som beräknas på grund av underliggande index, exempelvis konsumentprisindex. I Slutliga Villkor för varje sådant lån fastställs exakt hur avkastningen beräknas och vilken underliggande marknad/tillgång/index/aktier som styr Lånets avkastning och tidpunkten för avkastningens betalning. MTN med Realränta MTN löper med inflationsskyddad ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. För varje Ränteperiod fastställs ett Inflationsskyddat räntebelopp och på Återbetalningsdagen även ett Inflationsskyddat Kapitalbelopp som beräknas i enlighet med Lånets Slutliga villkor. Räntesatsen kan vara fast eller rörlig och beräknas på sätt som anges ovan under rubrikerna 18

20 Fast ränta respektive Rörlig ränta. För ett Lån med realränta kan Återköp under vissa förutsättningar bli aktuellt. Dagberäkning av ränteperiod Utöver nedan beskrivna metoder för beräkning av dagar, kan andra konstruktioner anges i de Slutliga Villkoren. 360/360- dagarsbasis innebär att man utgår från att året består av 360 dagar som i sin tur fördelas på 12 månader om vardera 30 dagar och därefter divideras med 360. I vissa fall benämns detta även 30/360 eller Bond Basis. 365/360-dagarsbasis eller Actual/360 innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 360. Actual/365 eller Actual/Actual innebär att det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365 (eller, om någon del av ränteperioden infaller under ett skottår, summan av (a) det faktiska antalet dagar i den delen av ränteperioden som infaller under ett skottår delat med 366 och (b) det faktiska antalet dagar i den del av ränteperioden som inte infaller under skottåret delat med 365). Actual/365 (Fixed) innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365. Interpolering bestämning av ränta inom två kända variabler enligt vad som beskrivs i Slutliga Villkor. Inlösen MTN förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Denna dag framgår av Slutliga Villkor och kan vara förenad med villkor eller åtagande av typ som framgår nedan eller ytterligare specificeras i Slutliga Villkor. MTN med förtida lösenmöjlighet för BoLån (Call) Om möjlighet för BoLån till förtida inlösen (emittentens Call) specificerats i Slutliga Villkor kan BoLån, i enlighet med vad som föreskrivs i Slutliga Villkor, tidigarelägga Återbetalningsdagen för del eller hela Kapitalbeloppet. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare (Put) Om möjlighet för Fordringshavare till förtida inlösen (Investerares Put) specificeras i Slutliga Villkor kan Fordringshavare, i enlighet med vad som föreskrivs i Slutliga Villkor, tidigarelägga Återbetalningsdagen för del eller hela Kapitalbeloppet. Status Om inte annat anges i gällande Slutliga Villkor utgör Lånet en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) med Bolåns övriga, existerande eller framtida 19

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 15 JUNI 2009 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE

Läs mer

Sparbanken Öresund AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om SEK 3.000.000.000

Sparbanken Öresund AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om SEK 3.000.000.000 Offentliggjort den 21 juli 2011 Sparbanken Öresund AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om SEK 3.000.000.000 Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK A/S, Danmark Sverige Filial AB SEK

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 14 december 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Offentliggjort den 25 november 2009 Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS SWEDBANK MARKETS

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 21 augusti 2015 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 19 december 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

SAMMANFATTNING lån 465

SAMMANFATTNING lån 465 SAMMANFATTNING lån 465 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 15 augusti 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea SEK Securities

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 2010-10-22 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ) Ledarbank

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAY 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT 4 mars 2016 Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank Distribution av detta noteringsdokument

Läs mer

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET Offentliggjort den 31 oktober 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities Swedbank Begäran om godkännande

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 17 december 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Medium Term Note Program i svenska kronor

Medium Term Note Program i svenska kronor Medium Term Note Program i svenska kronor Detta MTN-program utgör en ram under vilket Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ) i enlighet med styrelsebeslut fattat 5 november 1996, avser att upptaga

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000)

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000) Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Fastighets AB Balders (publ) webbplats och är giltigt i 12 månader från dagen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 10 februari 2012 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank 1 Sundsvalls kommun

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa allmänna

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea SEK Securities

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1220 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1220 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1220 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBK1453 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBK1453 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBK1453 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 31 maj 2016 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 25 maj 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Nordea SEB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 12 maj 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Företagscertifikat SEK

Företagscertifikat SEK Företagscertifikat SEK 25.000.000.000 Villkor i sammandrag Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) har i enlighet med bemyndigandet i styrelsebeslutet av den 25 mars 2004 träffat avtal med

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 229 DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 26 juni 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1147 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1147 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1147 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2017 (FI diarienr 17-18607) Datum för tilläggets offentliggörande 25 juli 2018 FI diarienr för tillägget 18-13627 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1016 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Detta Grundprospekt är offentliggjort den 9 augusti 2007 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets

Detta Grundprospekt är offentliggjort den 9 augusti 2007 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är offentliggjort den 9 augusti 2007 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK ELLER MOTVÄRDET DÄRAV I EUR

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK ELLER MOTVÄRDET DÄRAV I EUR Grundprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 februari 2018 och gäller tolv månader från dagen för godkännandet. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

Läs mer

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR NOTERINGSDOKUMENT 4 maj 2012 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea

Läs mer

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 LEDARBANK Nordea EMISSIONSINSTITUT Nordea Danske Bank SEB Swedbank ISSUING AND PAYING AGENT Nordea Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Ord som har definierats

Läs mer

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Nordea Emissionsinstitut Nordea SEB Handelsbanken Capital Markets Issuing and Paying Agent Nordea Företagscertifikatprogram

Läs mer