Delårsrapport med Årsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos"

Transkript

1 Delårsrapport med Årsprognos

2 Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning Finansiell och verksamhetsmässig måluppfyllelse Bedömning av finansiell och verksamhetsmässig måluppfyllelse Sammanställning verksamhetsmässig måluppfyllelse..14 Delårsbokslut Resultaträkning kommunen Kassaflödesanalys kommunen Balansräkning kommunen..22 Noter kommunen...23 Resultaträkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Balansräkning koncernen...30 Noter koncernen Redovisningsprinciper Bilaga 1 Delårsrapport 2014 med årsprognos - Verksamhetsmässig måluppfyllelse per avdelning/verksamhet

3 Förvaltningsberättelse Mål Leksands kommun har cirka medarbetare som tillsammans ska erbjuda service av hög kvalitet till drygt medborgare. Det ska ske genom fortsatt utveckling, tydliga ansvar och en sund ekonomi. Kommunen har ett varierat näringsliv, och det finns en positiv framtidstro. Vi står inför en spännande framtid där vår uppgift är att skapa möjlighet för fortsatt tillväxt och utveckling. I november 2012 antog fullmäktige kommunens nya vision, Vision Grundtanken i visionen är att det ska vara lätt att leva i Leksand. Öppna och levnadsglada människor ska mötas i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Detta ska år 2025 manifesteras i en kommun med invånare, där människor trivs och känner sig hemma. En mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla. Ett tryggt, mångkulturellt samhälle. Och med hög kvalitet i gemensamma verksamheter. Denna vision har brutits ner till femton mål till förvaltningen för perioden : 1. Fler bostäder för både unga och äldre, både lägenheter och villor 2. Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagare och fastighetsägare 3. Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation 4. Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter 5. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor 6. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan 7. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringsliv ranking av näringslivsklimat 8. Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellt rankning av miljökommuner 9. Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner 10. Satsning på stöd till nyskapande kultur 11. Öka befolkningen 12. Fortsatt sund kommunal ekonomi 13. Ännu friskare och nöjdare medarbetare 14. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid 15. Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället Målen översätts i kommunens drift- och investeringsbudget för åren Tillsammans med övriga riktlinjer, policys, planer, och lagstiftning ger detta sedan ramarna för kommunens verksamheter. 3

4 I förvaltningsberättelsen redogörs under avsnitten Ekonomi samt under Driftredovisning och Investeringsredovisning för finansiellt utfall för delåret och bedömd finansiell måluppfyllelse utifrån lagd prognos för helåret. Under avsnitt Sammanställning verksamhetsmässig måluppfyllelse återfinns en samlad bedömning av måluppfyllelsen av de kvalitativa målen. Under avsnitt Bedömning av finansiell och verksamhetsmässig måluppfyllelse ges en samlad bedömning huruvida kommunen klarar en god ekonomisk hushållning för året. I bilaga 1 redovisas respektive verksamhets/avdelnings bedömning av måluppfyllelsen inklusive kommentarer om den framtida utvecklingen för respektive verksamhet. Ekonomi Budget och resultat per Budgeterat resultat för helåret uppgår till 1,7 Mkr. Redovisat resultat per sista augusti uppgår till +33,4 mkr, vilket är 10,5 mkr högre än föregående år. Föregående år ingick även återbetalda premier från AFA Försäkring med 13,8 mkr i resultatet. Nettokostnaderna per för sektorerna är, både nominellt och i förhållande till budget, högre än föregående år. Sektorernas nettokostnad är 3,4 miljoner kronor (Mkr) högre. Nettokostnaden uppgår till 97,8 % av periodbudgeten jämfört med 98,8 % samma tid föregående år. Årsprognos I årsprognosen, baserad på utfallet per den 31 augusti, redovisas ett resultat på +5,7 Mkr. Resultatet beräknas därmed bli 4,0 Mkr bättre än det budgeterade resultatet. 8 7 Årsprognos Nettoavvikelser mot budget (Mkr) 6 5, ,7 Summa nettoavvikelse mot budgetram för verksamheterna är -5,6 Mkr. 3,4 3,7 2, ,7 0,3 0, ,7-2,1-2,5 4

5 Balanskravsresultatet uppgår till +2,3 Mkr vilket motsvarar en avkastning på 0,3 % av skatter och bidrag, mot budgeterad avkastning 0,2 %. Prognosen för verksamheterna bedöms ge en budgetavvikelse på totalt -5,6 Mkr. Årets resultatförbättring mot budget beror till största delen på en mer positiv skatteunderlagsprognos än budget från SKL samt realisationsvinster vid försäljning av markfastigheter, sammantaget en resultatförbättring med 7,1 Mkr. Utan dessa poster hade helårsprognosen visat ett negativt resultat på -1,4 Mkr. Prognosen för skatter och bidrag visar en positiv avvikelse mot budget på +3,7 Mkr. Detta förklaras av en förbättrad skatteunderlagsprognos från SKL per augusti, jämfört med den skattunderlagsprognos budgeten baserades på. Finansnettot bedöms totalt sett ge en positiv avvikelse mot budget tack vare lägre räntekostnader, lägre övriga finansiella kostnader samt aktieutdelning från Dala Energi AB. Investeringarna för året bedöms uppgå till totalt 59,9 Mkr inklusive tilläggsanslag, vilket är 4,2 Mkr lägre än budget inklusive tilläggsanslag, 64,1 Mkr. Av de budgeterade investeringarna förväntas 6,5 Mkr behöva överföras till 2015 för projekt som är framflyttade. Det största projektet är vattenrörledning Granbergets skidanläggning, 6,2 Mkr, som flyttas till år 2015 pga markfrågor. God ekonomisk hushållning Enligt Kommunallagen ska negativa resultat från år 2000 och framåt återställas inom tre år genom överskott. Kommunfullmäktige har 2009 beslutat om ett ekonomiskt mål på ett genomsnittligt årligt överskott på 3 % av skatter och bidrag. Det målet sträcker sig över en period på kommande tre år och föregående två år. För innevarande planperiod för åren beslutade fullmäktige om ett tillfälligt lägre mål uppgående till ett överskott om 2 % av skatter och bidrag, med hänsyn till den ekonomiska situationen. Årets resultat enligt prognosen motsvarar ett överskott på 0,7 % av skatter och bidrag mot 0,2 % enligt budget. Budget för året bedöms därmed uppfyllas, men för att nå det beslutade tillfälliga lägre avkastningsmålet om 2 % för perioden krävs att de betydligt högre budgeterade resultatnivåerna för åren uppnås. Det resultat som prognostiseras räcker inte för att nå det långsiktiga finansiella målet att överskottet i genomsnitt för planperioden och föregående två års utfall ska vara minst 3 %. Genomsnittet för hela perioden prognostiseras till 2,1 %. Detta är främst hänförligt till 2013 års goda resultat. Prognosen för perioden förutsätter att de angivna ospecificerade effektiviseringarna om ackumulerat 11,6 Mkr i Mål och budget uppnås. Nettokostnader Kommunalskatten skall räcka till att finansiera driftkostnaderna för den löpande verksamheten, till reinvesteringar och till avsättningar för framtida pensionsåtaganden. Ett väsentligt nyckeltal är därför nettokostnadernas andel av skatteintäkterna. 5

6 Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag aug 1) 93,8% 94,8% 95,7 % 92,8% 31 dec 2) 95,6% 100,2% 98,1% 1 ) Jämförelsestörande poster är exkluderade för år med -3,4 mkr, för år med -2,8 mkr och för år med -1 3,9 mkr. 2) Jämförelsestörande poster är exkluderade för år med -1 6,0 mkr, för år med -1 5,9 mkr och för år med -1,6 mkr Den lägsta nivå för att klara god ekonomisk hushållning som anges i rekommendationerna till lagen är 98 %. Målet i Leksand är högre och satt till 97 % i genomsnitt under en femårsperiod. Utfallet per 31 augusti 2014 är lägre än för motsvarande period 2013, vilket pekar mot en lägre kostnadsökningstakt. En bidragande orsak torde kunna vara den ökade frekvensen i resultatuppföljning med månatlig uppföljning med årsprognoser, vilket skapat ett ytterligare nödvändigt ökat fokus på och medvetenhet om de ekonomiska utmaningar verksamheten har att anpassa sig till. Soliditet Soliditeten, som är eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka på lång sikt, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Soliditeten har förbättrats med 6,0 % sedan årsskiftet och uppgår vid periodslutet till 51,2 %. Genom att utnyttja den utökade checkkrediten vid tillfälliga betalningstoppar och genom att investeringstakten varit relativt jämn under året, har kommunens likviditet hållit en god nivå utan nyupplåning (och därmed även medfört lägre räntekostnader) trots en fortsatt relativt hög investeringsnivå. Uppfylls resultatprognosen för helåret kan det att ge en förbättrad soliditet, givet att ingen större upplåning äger rum. Även om pensionsförpliktelserna tas med visar prognosen för soliditeten en positiv riktning. Riktningen är rätt för att framledes också kunna nå en positiv soliditet inklusive pensionsförplikter för primärkommunen. Det är väsentligt att investeringar fortsatt i första hand finansieras med skatter och bidrag och endast undantagsvis finansieras med lånat kapital. Lånefinansiering kan principiellt motiveras när investeringen ger en positiv ekonomisk avkastning som överstiger räntekostnaderna. Soliditet exkl. pensionsförpliktelser aug 51,2% 47,9% 50,7% 55,9% 31 dec 45,2% 43,4% 48,2 % Soliditet inkl. pensionsförpliktelser aug -2,1% -10,6% -6,7% -3,9% 31 dec -7,2% -9,5% -11,5 % Balanslikviditet Kommunens betalningsberedskap mäts genom att ställa omsättningstillgångarna i relation till de kortfristiga skulderna och de kortfristiga avsättningarna. De likvida medlen har sedan årsskiftet minskat med 24,6 Mkr. Förklaringen är främst amortering av banklån med 20 Mkr för att minska överlikviditeten. Under året har hittills 6

7 utbetalats 35 Mkr för investeringar. Kommunen har från och med 2013 en utökad checkkredit på 50 Mkr som kan utnyttjas vid tillfälliga likviditetssvängningar. Detta har varit en väsentlig orsak till att nyupplåning, och därmed merkostnader, kunnat undvikas. Balanslikv iditet aug 109,2% 117,8% 131,6% 122,0% 31 dec 105,9% 93,5% 92,2 % Framtiden Under våren och sommaren 2014 har det fortsatt varit stor osäkerhet kring hur konjunkturen utvecklas i världsekonomin. Den internationella oron med flera mycket allvarliga säkerhetspolitiska kriser har ökat risken för en minskad eller t o m helt bromsad ekonomisk återhämtning. Eurokrisen med skuldtyngda ekonomier i flera EU-länder har också fortsatt skapat stor osäkerhet vad gäller den ekonomiska utvecklingen inom EU och i resten av världen. Positiva signaler om återhämtning blandas med stor och växande skuldoro förutom inom EU även i ledande ekonomier såsom Kina och USA. Skatteutvecklingen i Sverige påverkas av den ekonomiska utvecklingen i resten av världen. För Sveriges del förväntas tillväxten främst drivas av offentliga investeringar och ökad konsumtion i hushållen, medan exporten förväntas vara fortsatt svag. Detta har inneburit nedreviderade skatteprognoser för de kommande åren. I SKL:s skatteunderlagsprognos per augusti visar den nya prognosen en större ökning av skatteunderlaget 2014 men en svagare utveckling framförallt för , baserat på färre antal arbetade timmar, lägre timlöner och pensionsinkomster. En översyn av förvaltningens förslag till Mål och budget kan vara motiverat utifrån detta. Kommunens ekonomi ställs under än mer förändringstryck än tidigare, med sannolikt ökade krav på återhållsamhet och effektiviseringar i verksamheterna, liksom ett alltmer ökad behov av strukturella förändringar, om det ska finnas en realistisk möjlighet att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet 3 % av skatter och bidrag. I förvaltningens förslag till budget uppnås inte målet på 2 % resultat av skatter och bidrag utan generella effektiviseringar om ytterligare 6,9 Mkr, trots föreslagna effektiviseringar och intäktshöjningar. Under de kommande åren kommer det att behövas ytterligare omstruktureringar, effektiviseringar och inkomstförstärkningar om resultatmålet ska kunna uppnås. I förslaget till budget är investeringsbehovet fortsatt högt. Resultatet måste förbättras om kommunen ska kunna finansiera de investeringar som är prioriterade och planerade. Stora planerade investeringar under perioden är vägar och broar, ny förskola, fortsatta investeringar avseende centrumplanen samt upprustning av fastigheter. Det är också fortsatta investeringar i Leksandshallen och Granbergets skidbacke. Även nya väglänkar och andra stora infrastruktursatsningar planeras de kommande åren. 7

8 Medarbetare Ekonomisk sammanfattning 2014 års löneöversyn följde tidplanen och de nya lönerna betalades ut i april. Samtliga lönerevisioner 2014 har genomförts med individuella och differentierade löner enligt dialogmodellen chef medarbetare. Vad har hänt under året? Enligt Mål och Budget och visionen för 2025 ska kommunen vara en bra, attraktiv och trovärdig arbetsgivare som präglas av tydlighet, kreativitet och öppenhet. Vi har en god arbetsmiljö, fler erbjuds heltidsarbete, vi är en jämställd arbetsplats och det är lika lön för lika och likvärdigt arbete. Vi skall klara att rekrytera kvalificerade medarbetare till våra tjänster och halvera sjukskrivningarna. Ledarskapet. Fortsatt satsning på den påbörjade ledarutvecklingssatsningen De har syftat till utveckling och ökad dialog kring värderingar och ledaren som kulturbärare i organisationen. Medarbetarskap och inflytande. Vi har fortsatt arbetet kring vår interna kultur och våra värderingar i syfte att få tillstånd en utveckling som berör hela organisationen. Planering av Medarbetarskapsutbildningen steg 2 är igång för genomförande under hösten Fortsatt arbete med att strategisk kompetensförsörjning pågår för att klara framtida behov. Idéer till rekrytering bearbetas. Dessutom pågår ett arbete med att starta bemanningscentrum, som ska syfta till en bättre personalförsörjning, detta gäller främst Vård och Omsorg i startskedet. Satsningar kring hälsa och friskvård har fortsatt under benämningen Hälsosam. Dessutom pågår en diskussion om möjligheterna till att bredda inom Hälsosam och PILK. Framtiden Leksands kommun har sedan 2012 påbörjat ett gediget arbete med att utveckla den interna kulturen samt det värderingsstyrda ledar- och medarbetarskapet. Därför kommer fortsatt fokus och resurser läggas på detta arbete som nämnts ovan. Det vill säga Steg 2 i Medarbetarskapsutbildningen samt den interna ledarutvecklingen som planeras pågå till och med

9 Kommunens bolag Leksandsbostäder AB Resultatet för Leksandsbostäder AB förväntas bli positivt för Prognosen är ca 3,7 mkr bättre än budgeterat. Främsta orsak är lägre räntenivåer samt överskott från fastighetsförsäljningar. Hittills har året varit varmt vilket har medfört lägre uppvärmningskostnader än budgeterat. Antal uthyrda lägenheter har varit fortsatt högt. Den 31 augusti uppgick antalet outhyrda lägenheter till 17 st (14 st 2013) vilket motsvarar endast 1,8 % av lägenhetsbeståndet. Av dessa var 7 st under renovering. Energi- och miljöfrågor är fortsatt i fokus. Arbetet med energitjänsteprojektet har fortsatt med genomgång av åtgärdsförslag och framtagande av underlag för styrelsebeslut om fortsättning med Fas 2 och 3. I september tog Leksandsbostäders styrelse beslut om genomförande. Fas 2 som omfattar åtgärder i bolagets egna fastigheter för 43,4 mkr påbörjas under hösten 2014 och beräknas pågå till I januari såldes fastigheten Trädgården 8 (Fiskgatan 8) och i september såldes grannfastigheten Trädgården 11 (Faluvägen 20). Båda fastigheterna såldes till privatpersoner. Vad gäller områden för tillskapande av nya bostäder arbetar bolaget vidare med planläggning av kv. Snedkanten centralt i Leksand. I nuläget inväntar bolaget ny lagstiftning avseende buller, där det i förarbetena finns lättnader som möjliggör ansökan om planbeslut. Under året kommer investeringen i fasta reservelkraftverk (tot 6,0 Mkr) på bolagets fyra äldreboenden att slutföras. Bolaget kommer fortsatt att aktivt arbeta för bostadsbyggande. För att kunna bygga bostäder är tillgången på detaljplanelagd mark en viktig förutsättning. En annan förutsättning är att byggkostnaderna landar på nivåer som gör att hyrorna i de nyproducerade lägenheterna kan efterfrågas av hyresgäster. Leksand Vatten AB Bolaget är ansvarig för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Därutöver har bolaget också ansvaret för driften och utvecklingen av avfallshanteringen inom kommunen. Bolaget har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna. För helåret är det beräknade resultatet 2,1 Mkr, d v s 1,6 Mkr lägre än budgeterade 3,7 Mkr. Intäkterna för VA-verksamheten är 1,4 Mkr lägre än budget vilket till största del beror på periodisering av anläggningsintäkter i utfall men inte i budget. Produktionskostnaden är 1,3 Mkr högre än budget pga kraftigt ökade priser på slamhantering. Finansiella kostnader är 0,5 Mkr lägre än budget pga lägre upplåningsränta. För helåret är den beräknade vinsten 0,6 Mkr mot budgeterat 2,6 Mkr. Avvikelserna för avfallsverksamheten i prognos mot budget är relativt små. För helår är den beräknade vinsten 1,5 Mkr mot budgeterat 1,1 Mkr. Summa investeringar för bolaget t o m 31 augusti uppgår till 17,8 Mkr mot en helårsbudget på betydande 38,8 Mkr. De största upparbetade posterna t o m augusti utgörs av VAutbyggnad Plintsberg 8,0 Mkr och renovering av reningsverk Siljansnäs 5,7 Mkr. 9

10 Driftredovisning DELÅRSRAPPORT PROGNOS Mkr Redovisn Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse mot budget helår 2014 helår 2014 mot budget SEKTORER INKL KAP KOSTN ALLMÄN SEKTOR MED POLITIK -97,4-97,7 0,3-148,3-146,6-1,7 LÄRANDE OCH STÖD -211,1-219,3 8,2-331,1-329,0-2,1 VÅRD OCH OMSORG -166,0-167,5 1,5-253,8-251,3-2,5 SAMHÄLLSBYGGNAD -15,5-16,5 1,0-24,0-24,7 0,7 SEKTORERNAS NETTOKOSTNADER -490,0-501,1 11,1-757,2-751,6-5,6 PRIS- OCH LÖNEKOMP -3,4-4,0 0,6-5,7-6,0 0,3 AVYTTRING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3,4 0,0 3,4 3,4 0,0 3,4 KAPITALKOSTNADER 38,0 38,0 0,0 57,0 57,0 0,0 AVSKRIVNINGAR -28,8-30,3 1,5-45,5-45,5 0,0 PENSIONSSKULDSÖKN/EXTRAORD 0,0-10,1 10,1-15,1-15,1 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -480,8-507,5 26,7-763,1-761,2-1,9 FINANSIERING SKATTER OCH BIDRAG 516,4 514,1 2,3 774,9 771,2 3,7 FINANSNETTO -2,2-5,5 3,3-6,1-8,3 2,2 FINANSIERING 514,2 508,6 5,6 768,8 762,9 5,9 0,0 ÅRETS RESULTAT 33,4 1,1 32,3 5,7 1,7 4,0 Årets resultat enligt budgetutfallsprognosen per den 31 augusti 2014 uppgår till +5,7 mkr, vilket är 4,0 mkr bättre än budget och motsvarar 0,7 % av skatter och bidrag. Det är främst en mer positiv skatteunderlagsprognos och realisationsvinster vid försäljning av markfastigheter som ger den positiva budgetavvikelsen. Resultat enligt balanskrav, det vill säga exklusive realisationsvinster, uppgår till 2,3 mkr, vilket ger en avkastning på 0,3 % mot skatter och bidrag, mot budgeterad avkastning 0,2 %. Prognosen för sektorerna visar att de inte klarar sin budgetram, utan de beräknas överskrida budgeten med totalt 5,6 mkr. Samtliga sektorer förutom samhällsbyggnad prognosticerar negativ avvikelse mot budget: Politik, kommunledning, förvaltningsuppdrag LBAB, Verksamhetsstöd och service (-1,7 Mkr): Ökade kostnader för busslinjetrafik med anledning av nytt avtal (-1,0 Mkr). Risk för ökade återställningskostnader/självrisk för branden Ullvi skola (-1,4 Mkr).Lägre kostnader för livsmedel tack vare nytt avtal och kostdataprogram (+1,5 Mkr). Div övriga nettokostnader (-0,8 Mkr). Lärande och stöd (-2,1 Mkr): Högre kostnader än budget för personal i grundskolan för elever med särskilda behov (-2,6 Mkr). Ökade kostnader för placering av barn på institution och för interkommunala ersättningar (-1,7 Mkr). Interkommunala ersättningar för elevval gymnasiet (+1,0 Mkr), samt övriga poster netto (+1,2 Mkr). Prognosen för sektorn baseras på att grundskolan genomfört effektiviseringar enligt plan. Vård och omsorg (-2,5 Mkr): Högre personalkostnader främst inom hemtjänsten (OBersättning, sjuklöner och sjukvikariekostnader) (-6,1 Mkr), Högre kostnader för slutenvård (- 1,2 Mkr). Högre externa intäkter bl a beroende på retroaktiv utbetalning assistansbolag samt 10

11 specifikt ärende gällande personlig assistans (+4,0 Mkr). Övriga poster netto (+0,8 Mkr). Sektorn har fortsatt sitt arbete även under år 2014 för att minska underskottet främst inom hemtjänsten, och trenden är fortsatt positiv. Diskussioner pågår med landstinget om kostnadsfördelning Samhällsbyggnad (+0,7 Mkr): Högre intäkter netto (bla bidrag för strandinventering och naturreservatsmedel) (+0,4 Mkr). Högre personalkostnader pga ökat antal brandlarm inkl skogsbränder (-0,4 Mkr). Lägre kostnader än budget för bostadsanpassningar (+0,8 Mkr) Netto övriga kostnader (-0,1 Mkr). Pris- och lönekompensation förväntas preliminärt och försiktigtvis ge något bättre utfall än budget (+0,3 Mkr) m a a låg prisinflation (vilket förväntas påverka vissa ej avtalsbundna kostnader) samt något lägre utfall än budget av löneförhandlingarna. Personalomkostnader förväntas i prognosen följa budget, både vad gäller pensionskostnader och avvikelse mellan PO-pålägg och utfall sociala avgifter. Det kan finnas möjlighet till större positiva avvikelser än vad som försiktigtvis redovisas i prognosen. Avskrivningar: Prognosen vad gäller investeringar pekar på nästintill budgetuppfyllelse för helåret. Samtidigt är det mycket svårt att bedöma effekten av övergången till komponentavskrivning på avskrivningarna under året. Det nya regelverket påverkar både alla nya investeringsprojekt fr o m 2014 och alla ingående anläggningstillgångar vid årets början. Bedömning i nuläget är oförändrad total resultateffekt sett till samtliga anläggningstillgångar. Finansieringen visar en total positiv budgetavvikelse på +5,9 mkr. Skatteintäkterna och statsbidragen avviker med +3,7 mkr. Orsaken till avvikelsen är en mer positiv skatteunderlagsprognos från SKL under augusti. Ändringarna beror främst på att SKL nu räknar med en starkare utveckling av antalet arbetade timmar 2014 medan antal arbetade timmar, pensionsinkomster och timlön har reviderats ner mot slutet av perioden Finansnettot visar en positiv avvikelse mot budget med 2,2 Mkr. Det beror på ett jämnt, något lägre investeringsflöde än budget, utnyttjande av större checkkredit vid tillfälliga betaltoppar samt ett lägre ränteläge för rörliga lån. Lägre räntor och lägre lånevolymer ger lägre räntekostnader. Aktieutdelning från Dala Energi AB bidrar positivt med +1,6 mkr, liksom övriga finansiella poster. Eventuell återbetalning av sjukförsäkringspremier (AGL) 2004, AFA Försäkring: En utredning pågår för närvarande för att ta reda på om det är praktiskt möjligt att alls genomföra någon återbetalning av 2004 års premier. Om denna utredning resulterar i att återbetalning kan göras, kommer det att ske först under Beslut om detta beräknas fattas i AFA Försäkrings styrelse i oktober Om AFA Försäkrings styrelse fattar beslut i oktober om återbetalning av 2004 års premier år 2015 ska intäkten enligt gällande redovisningspraxis bokföras på år 2014 samtidigt som en fordran ska bokas upp. För Leksands del kan det i sådana fall röra sig om ca 6,5 Mkr, som därmed skulle kunna lyfta årets resultat

12 Nedan särredovisas budget och prognos för helåret för kommunens nämnder. Högre nettokostnader än budget prognosticeras för överförmyndare. Orsaken är främst ökade kostnader för köpta administrativa tjänster. Nämnderna ingår i den totala driftredovisningen för kommunen under rubriken Allmän sektor med politik. Nettokostnader (Mkr) Budget Prognos Revision 0,7 0,7 Överförmyndare 1,1 1,4 Valnämnd 0,0 0,0 Jävsnämnd 0,1 0,1 Individnämnd 0,0 0,0 Hjälpmedelsnämnd 0,0 0,0 Vuxenutbildningsnämnd 0,0 0,0 Socialtjänstnämnd 0,0 0,0 Krisledningsnämnd 0,0 0,0 Investeringsredovisning Mkr Upparbetat nettovärde Budget helår 2014 Avvikelse Upparbetad andel av årsbudget Prognos helår 2014 Avvikelse Budget- Prognos helår 2014 Politik, kommunledning, VSS 17,3 29,9 12,5 58% 25,2 4,7 Näringsliv 3,6 10,5 6,9 34% 10,8-0,3 Samhällsbyggnad 10,7 18,9 8,2 57% 19,3-0,4 Lärande och stöd 1,1 4,1 3,0 27% 4,1 0,0 Vård och omsorg 0,0 0,7 0,7 3% 0,5 0,2 SUMMA 32,7 64,1 31,3 51% 59,9 4,2 Ekonomisk sammanfattning Kommunens budget för investeringar uppgår under året till 64,1 Mkr inklusive tilläggsanslag för ej utförda investeringar Av dessa prognosticerar verksamheterna att ta i anspråk 59,9 Mkr för helåret. Upparbetad andel av årets budgeterade nettoinvesteringar uppgår per 31 augusti till 51 %. Det finns investeringsprojekt som uppvisar både positiva och negativa prognosticerade avvikelser mot budget. Sammantagen prognosticerad avvikelse för årets nettoinvesteringar är +4,2 Mkr. Av budgeterade investeringar förväntas 6,5 Mkr behöva överföras till 2015 för projekt som är framflyttade eller försenade. Den beloppsmässigt största delen avser investering i vattenrörledningar till Granbergets skidanläggning. Detta projekt flyttas fram till år 2015 på grund av markfrågor. 12

13 Bedömning av finansiell och verksamhetsmässig måluppfyllelse God ekonomisk hushållning innebär att både de finansiella målen och verksamhetsmålen är uppfyllda eller att de har en positiv utveckling. Vid en analys av måluppfyllelsen enligt prognosen kan slutsatsen dras att kommunen har en god ekonomisk hushållning, men att det finns vissa förbättringar som kan göras. Nedan redovisas sammanvägd bedömd måluppfyllelse på kommunnivån för helåret avseende de finansiella och verksamhetsmässiga målen. På nästkommande sidor redovisas den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen per uppdrag och huvudområde på kommunnivån. I Bilaga 1 återfinns detaljerade sammanställningar per sektor och avdelning inklusive beskrivningar av kommande åtgärder och planer. Finansiella mål Den finansiella måluppfyllelsen för året bedöms bli tillfredsställande sett till de uppsatta målen i Mål och budget Dessa målnivåer är i sig dock inte tillräckliga för att säkerställa en god ekonomisk hushållning på sikt. Nettokostnadsutvecklingen förväntas bli betydligt mindre än intäktsökningen för skatter och statsbidrag. För verksamheterna (driften) sammantaget förväntas ej målet budget i balans att nås. Årets resultat prognosticeras ändå, tack vare realisationsvinster, högre skatter och bidrag samt finansiella poster, överträffa det av fullmäktige uppsatta avkastningsmålet om 0,2 % av skatter och bidrag för året. Soliditeten, inklusive pensionsskulden, förväntas stärkas genom plusresultat och att genomförda investeringar till övervägande del bedöms kunna finansieras med egna medel, det vill säga utan ny upplåning. Även för kommunkoncernen som helhet förväntas resultatnivån bli bättre än budget. Utöver kommunens förväntade positiva resultatavvikelse +4,0 Mkr mot budget prognosticerar Leksandsbostäder AB ett resultat +3,7 Mkr över budget medan Leksand Vatten AB prognosticerar en negativ budgetavvikelse med -1,6 Mkr (beloppen innan konsolidering). Verksamhetsmål Av de uppsatta verksamhetsmålen bedöms merparten helt eller delvis uppfyllas under året. Ett mindre antal mål bedöms inte kunna uppfyllas. Av de tre huvudområdena uppvisar Ekonomi och effektivitet fortsatt den främsta måluppfyllelsen, följt av Medborgare och kund där övervägande delen av utfallen också bedöms bli positiva, även om där också finns ett antal förbättringsområden. Området Utveckling, tillväxt och attraktivitet uppvisar sammantaget den relativt sett största potentialen till förbättring. För de flesta verksamhetsmålen är bedömningen att framsteg gjorts, att trenden är positiv och att måluppfyllelse antingen kommer att ske under 2014 eller Utfallet anvisar även fortsättningsvis ett antal områden för kommande år som kommunen speciellt kommer att fokusera på inom ramen för ansvaret för varje sektor, verksamhet och särskild grupp. Uppfyllelsen av de särskilda fokusområdena 2014 kommer att beskrivas i årsredovisningen. 13

14 Sammanställning verksamhetsmässig måluppfyllelse Medborgare och kund Engagerade, trygga och nöjda medborgare och kunder Uppdrag till förvaltningen Mått Källa Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhälllet Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhälllet Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhälllet Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhälllet Öka befolkningen Öka befolkningen Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställ en enkel fråga till kommunen? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Profitel/Kommunernas kvalitet i Profitel/Kommunernas kvalitet i Profitel/Kommunernas kvalitet i SCB Medborgarundersökning SCB Medborgarundersökning SCB Medborgarundersökning Resultat Leksands kommun % 23% 100% 38% 73% 62% Målnivå 2014 och utfall jämförelse 2013 Tillhöra den övre kvartilen. Medel är 79 %. Övre kvartilen är 87 %. Tillhöra den övre kvartilen. Medel är 44 %. Övre kvartilen är 51 %. Tillhöra den övre kvartilen. Medel är 86 %. Övre kvartilen är 94 %. Över medelvärdet av deltagande kommuner (39 %). Över medelvärdet av deltagande kommuner invånare. Medel är 60 % Över medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärdet är 59 %. Bedömning måluppfyllelse helår 2014 Kommentar Arbete med gemensam kundtjänst har initierats och kundtjänstchef har anställts. Arbete med att sjösätta funktionen inkl nya rutiner ska påbörjas. På sikt förväntas mer positivt utfall, men ej något genomslag i år. Arbete med gemensam kundtjänst har initierats och kundtjänstchef har anställts. Arbete med att sjösätta funktionen inkl nya rutiner ska påbörjas. På sikt förväntas mer positivt utfall, men ej något genomslag i år. Arbete med gemensam kundtjänst har initierats och kundtjänstchef har anställts. Arbete med att sjösätta funktionen inkl nya rutiner ska påbörjas. På sikt förväntas mer positivt utfall, men ej något genomslag i år. Deltagande har skett i metodseminarium för kunskap om olika verktyg och metoder. Utbildning om metoder och kunskap saknas dock för närvarande. Arbete bedrivs i kommunens befolkningsutvecklingsgrupp och inom övriga delar av förvaltningen för att bygga varumärket Leksand. Nya aktiviteter och åtgärder arbetas fram kontinuerligt. Bla "Träffa Leksand", Kulturnatta m m. Trenden hittills i år är positiv med ökad befolkning 82 personer, dock ännu under målnivån per år. Arbete bedrivs i kommunens befolkningsutvecklingsgrupp och inom övriga delar av förvaltningen för att bygga varumärket Leksand. Nya aktiviteter och åtgärder arbetas fram kontinuerligt. Bla "Träffa Leksand", Kulturnatta m m. Trenden hittills i år är positiv med ökad befolkning 82 personer, dock ännu under målnivån per år. 14

15 Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden vardagar? Hur många timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden vardagar? 11 h 54 h Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärdet är 12 h. Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärdet är 26 h. Öppettiderna Resursförstärkning för att utöka öppettiderna planeras. Inget genomslag förväntas dock i år. bibehålls. Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Satsning på stöd till nyskapande kultur Ledande fritidskommun enligt Naturvårdsverket årliga mätning Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av fritidsaktiviteter? Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av kulturaktiviteter? Naturvårdsverket 8 SCB Medborgarundersökning SCB Medborgarundersökning 67% 63% Vara bland de tio högst rankade kommunerna i landet. Index över medelvärde av deltagande kommuner invånare. Medelvärde är 56 %. Index över medelvärde av deltagande kommuner invånare. Medelvärde är 59 %. Målet uppnått, kommunen rankad som nr 1 i landet 2014! Arbete med vandringsleder, friluftsanläggningar, uppgradering av vandringskarta m m. Betydande satsningar har skett och pågår. Bla renovering Leksandshallen, renovering skateboardramper, nya hemsidor Granberget och Leksandshallen m m. Målet bedöms uppfyllas. Bla främjat kulturprojekt och samarbeten med nyskapande profil som Barnkulturfestivalen, Fallsbjörkens Ateljeprogram m m. Utvecklat och breddat kännedomen om nyskapande kultur för allmänhet och kulturaktörer. Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter Hur uppfattar brukare i äldreomsorgen matkvaliteten? 71% Målet är att 75 % av samtliga brukare är nöjda med den mat som serveras. Medel i riket är 75 %. Matråd har startat upp både inom skolan och omsorgen. Man har kommit olika långt i arbetet. Ett vegetariskt alternativ erbjuds på vissa matserveringar. Arbetsledare har anställts för att kunna ge stöd i det dagliga arbetet. Åtgärder för att öka trivseln vid måltidssituationen har vidtagits. Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter Hur uppfattar brukare i skolan matkvaliteten? Kommunens mätning 22% Målet är att 75 % av samtliga brukare är nöjda med den mat som serveras. Nationellt mått saknas. Matråd har startat upp både inom skolan och omsorgen. Man har kommit olika långt i arbetet. Ett vegetariskt alternativ erbjuds på vissa matserveringar. Arbetsledare har anställts för att kunna ge stöd i det dagliga arbetet. Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhälllet Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 79% Över medelvärde för samtliga kommuner. Medelvärde är 79 %. Det sker en kontinuerlig utveckling av webben ädr analysen av vad som ska göras bl a sker i kommunens webråd eller av komm.avd. I webbrådet finns representanter för samtliga sektorer representerade. Analys har skett avseende de parametrar där kommunen fick lågt betyg 2013 där mycket nu är åtgärdat. Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 78% Mål är över medelvärde. Medelvärde är 84 %. Målet bedöms uppfyllas. Påbörjat arbetet med att alla boende ska en individuell biståndsbedömning. Samtliga boende har en fungerade individuell genomförandeplan. Personalen arbetar för att utveckla sina sociala aktiviteter totalt sett och utifrån individens behov. All personal arbetar utifrån den lokala värdighetsgarantin fr o m jan Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin hemtjänst Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 93% Mål är över medelvärde. Medelvärde är 91 %. Fortsatt arbete med att planera efter kundens behov. Samtliga kunder har en fungerande individuell genomförandeplan. Ökad information om hur kunden kan lämna klagomål och synpunkter. 15

16 Utveckling, tillväxt och attraktivitet Långsiktig hållbar utveckling och tillväxt Uppdrag till förvaltningen Mått Källa Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat Öka befolkningen Öka befolkningen Tillhöra den övre kvartilen i av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner Tillhöra den övre kvartilen i av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner Tillhöra den övre kvartilen i av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner Fler bostäder för både unga och äldre, både lägenheter och villor Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? Kan medborgarna rekommendera kommunen som en plats att bo på till andra? Hur ser medborgarna på kommunens kommunikationer? Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall? Återvinningscentralens öppethållande utöver kl på vardagar (antal h/vecka) Planering och byggstarter ska sträva mot ett ökat bostadsbyggande inklusive att erbjuda attraktiva områden för bostadsbyggande. Resultat Leksands kommun ,9 Svenskt Näringsliv 124 SCB Medborgarundersökning SCB Medborgarundersökning Kommunens mätning 66% 53% 4% 44% 6 h Bygglov har beviljats för 30 villor och fritidshus samt 20 lägenheter Målnivå 2014 och utfall jämförelse 2013 Mål är att tillhöra övre kvartilen. Övre kvartilen är 6,0. Tillhöra den övre kvartilen enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Medel är 146, övre kvartilen är 72. Över medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärdet är 63 %. Över medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärdet är 59 %. Minst medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärde är 16 %. Övre kvartilen för deltagande kommuner. Medelvärde är 36 %. Övre kvartilen är 44 %. Över medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärde är 11 h. Planberedskap ska finnas för 40 villor och 20 lägenheter per år. Bedömning måluppfyllelse helår 2014 Målnivån Antalet Kommentar Rankingen 2014 gav placeringen 99, vilket är nr 3 i Dalarna. Forsatt fokus på att träffa företagare och genom besök, aktiviteter och hög tillgänglighet. Fortsatta frukostmöten, träffar med föreläsare, rådgivning till företag m m. Målet bedöms vara inom räckhåll Rankingen 2014 gav placeringen 99, vilket är nr 3 i Dalarna. Forsatt fokus på att träffa företagare och genom besök, aktiviteter och hög tillgänglighet. Fortsatta frukostmöten, träffar med föreläsare, rådgivning till företag m m. Målet bedöms vara inom räckhåll Arbete bedrivs i kommunens befolkningsutvecklingsgrupp och inom övriga delar av förvaltningen för att bygga varumärket Leksand. Nya aktiviteter och åtgärder arbetas fram kontinuerligt. Bla "Träffa Leksand", Kulturnatta m m. Trenden hittills i år är positiv med ökad befolkning 95 personer, dock ännu under målnivån per år. Arbete bedrivs i kommunens befolkningsutvecklingsgrupp. Nya aktiviteter och åtgärder arbetas fram kontinuerligt. Trenden hittills i år är positiv med ökad befolkning 95 personer, dock ännu under målnivån per år. Oklar påverkan på och inverkan av exempelvis nya busstidtabeller. Andelen ekologiska livsmedel har ökat kraftigt och bedöms ligga på % för närvarande. Fortsatt ökning av andelen förväntas. bedöms kunna uppnås. timmar bedöms förbli oförändrade under året. Målet bedöms kunna nås med 16 nya lägenheter och flera villor under året. Nivån på byggnationerna måste dock öka betydligt. 16

17 Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagare och fastighetsägare Tillhöra den övre kvartilen i av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhälllet Fortsatt arbete med att erbjuda kommunens medarbetare heltid. Ännu friskare och nöjdare medarbetare Öka befolkningen Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagare och fastighetsägare. Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Förändring % andel heltidstjänster totalt i kommunen per år. Kommunen ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats. Mätning genom medarbetarenkäter. Hur nöjda är medborgarna i kommunen med boendet? Kommunens mätning 2 möten Tidningen Miljöaktuellt 198 SCB Medborgarundersökning 56% Andel heltid 54 % 2012 Kommunens mätning 76% SCB Medborgarundersökning 56% Utföra 10 medborgarmöten per år via byarådsorganisationen inkl samverkansgrupper avseende särintressen av skilda slag. Tillhöra den övre kvartilen av tidningen Miljöaktuellts ranking av miljökommuner. Medelvärde är 146. Över medelvärdet av deltagande kommuner (50 %). Förändring % andel heltidstjänster totalt i kommunen. Medel andel heltid är 67 %. Förändring är 0 %. Enkäten avser sektor Vård och omsorg. Minst en enkät för mätning av medarbetarnöjdhet under perioden med utfall om minst 75 % positiva svar. Över medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärde är 57 %. Inga Inga Möte internt i kommunen för att prioritera skötsel av kommunal mark. Dialog med länsstyrelsen mfl. Målet bedöms ej kunna nås på bred front. Intensivt arbete med genomförande av Leksands miljömål inkl ett miljöbokslut för Miljöarbetet bedöms ha gått framåt bla genom framtagande av lokala miljömål i kommunen. Främsta förbättringsområden upphandlingar och medlemskap i miljönätverk, om uppdraget till förvaltningen ska kvarstå. Ranking 2014 är 142. åtgärder kommer att vidtas under året. åtgärder kommer att vidtas under året. Uppstart Bemanningscentrum förväntas ge bättre personalplanering. Medarbetarenkät HME för hela förvaltningen under året förväntas ge bättre underlag för planering i riktning mot önskade mål. Arbete bedrivs i kommunens befolkningsutvecklingsgrupp. Nya aktiviteter och åtgärder arbetas fram kontinuerligt. Bla "Träffa Leksand". Trenden hittills i år är positiv med ökad befolkning 95 personer, dock ännu under nödvändig målnivå per år. 17

18 Ekonomi och effektivitet God ekonomisk hushållning med effektiva verksamheter Uppdrag till förvaltningen Mått Källa Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Resultat Leksands kommun ,2 Målnivå 2014 och utfall jämförelse 2013 Antal barn per personal i kommunens förskolor, både inskrivna och närvarande, antal barn/heltidspersonal. Medel är 4,4 för deltagande kommuner. Bedömning måluppfyllelse helår 2014 Kommentar Målet bedöms nås. Uppmätt till 4,4 i Koladamätning. Samarbete har pågått med biblioteket under året. Bla har barnen gjort egna böcker som nu finns för utlåning. Specialpedagog och ateljerista har gjort en plan för hur ateljeristan ska kunna utnyttjas i förskolorna för att stimulera och stärka barns intresse för språket. En förskola har påbörjat detta. Flera ytterligare åtgärder pågår under resten av året. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven? 98% Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer i svenska och matematik. Medel av deltagande kommuner är 93 %. Övre kvartilen är 96 %. Satsningar på arbete i mindre grupper och förtydligande av målen för eleverna har måluppfyllelsen i matematik. På vissa skolor har extra satsningar genomförts på läsinlärning och att öka läslusten. Projekt i läsinlärning har genomförts för pedagoger. Flera ytterligare åtgärder pågår. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Vilka resultat når elever i åk 3 i kommunen i matematik? 66% Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer i matematik. Medelvärde för deltagande kommuner är 66 %. Övre kvartilen är 74 %. Satsningar på arbete i mindre grupper och förtydligande av målen för eleverna har måluppfyllelsen i matematik. Ytterligare aktiviteter pågår. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Vilka resultat når elever i åk 3 i kommunen i svenska? 78% Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer i svenska. Medelvärde för deltagande kommuner är 75 %. Övre kvartilen är 81 %. På vissa skolor har extra satsningar genomförts på läsinlärning och att öka läslusten. Projekt i läsinlärning har genomförts för pedagoger. Ytterligare åtgärder pågår. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. 82% Tillhöra den övre kvartilen. Medelvärde för deltagande kommuner är 77 %. Övre kvartilen är 82 %. Fokusområde för läsåret 2014/2015 är "Att lyckas på gymnasiet". Det arbetet kommer att höja resultaten för elever på vår egen skola men vi kan inte påverka elever i andra kommuner. Skolans eget resultat ska bli bättre. Vi ligger fortfarande över riket men har sjunkit sedan Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning. 77% Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärdet är 80 %. Stärkt egen öppenvård, samverkan mellan familjeteamet och öppenvård och missbruk. Fortsatt förstärkning av insatser på hemmaplan. Mobila teamets insatser ska finnas tillgängliga för alla ungdomar med bistånd från IFO. 18

19 Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen. 85% Tillhöra den övre kvartilen. Avser elever som uppnått målen i alla ämnen, total andel procent. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Medelvärde av deltagande kommuner är 76 %. Övre kvartilen är 82 %. På ena högstadieskolan har en extra vecka använts för studier i det ämne eleven själv anser sig behöva mer hjälp. Sommarskola för år 7-9. Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 44% Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärdet är 68 %. Målet bedöms inte kunna uppnås vid årets slut men resultatet beräknas kunna höjas. Flertalet av de serviceutbud som finns har setts över och ska utvecklas. Bla möjlighet till utevistelse, aktiviteter, önskemål om internetuppkoppling samt att påverka sina dagliga behov utifrån brukarens egna önskemål. Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten finansierad av kommunen? 93% 82% Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärdet är 82%. Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärdet är 69 %. Målet bedöms kunna uppfyllas. Arbete med att förbättra kommunikationen, inflytandet och informationen mellan brukare och assistenter, samt med att främja trygghet och ett bra bemötande inom personlig assistans. Alla brukare en egen brevlåda för att förstärka eget boende. Målet bedöms kunna uppfyllas. Hemtjänsten har stort utbud enl mätresultaten 2013 och inga riktlinjer kommer att ändras för att försämra utbudet. Förberedelse har vidtagits för att införa digitala larm. 19

20 20

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer