Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11: Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Övriga närvarande Helene Olofsson, kanslisekreterare Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Roger Öberg (S), ersättare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 9 oktober 2014 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson, kanslisekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, kanslisekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 Val av justerare 207 Utredning angående hur Timrå kommuns växelfunktion ska drivas information 208 Timrå Vatten AB höjning av anläggningsavgift 2015 information 209 Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland - ansökan om årligt verksamhetsbidrag 210 Medfinansiering av projekt nya Ostkustbanan förfrågan om förlängning 211 Delårsrapport med prognos Kommunal skattesats för år Mandatstöd för Timrå kommun 214 Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 215 Miljöplan Ändring av uppgifter och text för mål 4 och Timrå Vatten AB - VA-taxan i Timrå - ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt 217 MittSverige Vatten AB - samordning av ackordstaxa i Sundvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB 218 MittSverige Vatten AB - upphandling av egen vindkraft 219 Medelpads Räddningstjänstförbund - förslag till förändring av kommunalförbundsordning 220 Medelpads Räddningstjänstförbund - förslag till förändring i reglemente för förbundsdirektionen 221 Socialnämnden handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår anmälan 222 Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014 anmälan 223 KS-uppdrag och projektredovisning - anmälan 224 Delegationsbeslut kommunchefen anmälan 225 Delegationsbeslut säkerhetschefen anmälan 226 Anmälan av informationsärenden anmälan 227 Vattenverksamhetsutredningen - synpunkter på slutbetänkande 228 Söråker 2:172 - Försäljning av småhustomt 229 Söråker 2:174 - Försäljning av småhustomt 230

3 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 9 oktober 2014.

4 Protokoll Utredning angående hur Timrå kommuns växelfunktion ska drivas - information Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. It- och upphandlingschef Stefan Eriksson informerar om rubr ärende.

5 Protokoll Timrå Vatten AB - höjning av anläggningsavgift information Dnr KS/2014:138 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Timrå Vattens anläggningsavgifter höjdes 2011 och motsvarade för typhus A kr (normalvilla, 800 m2 tomtyta, samtliga nyttigheter V+S+D), Sedan dess har anläggningsavgifterna varit oförändrade. Inför år 2015 föreslås en höjning av anläggningsavgifterna. Enligt styrelsebeslut godkändes framlagt förslag till höjda anläggningsavgifter inför år Styrelsen beslutade även att uppdra till VD att vidarebefordra beslutet till kommunstyrelsen för ställningstagande om det är ett ärende av principiell art, vilket kräver fullmäktiges slutgiltiga beslut. Den nya anläggningsavgiften blir totalt kr för typhus A och innebär en höjning med 26 %.

6 Protokoll Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland - ansökan om årligt verksamhetsbidrag Dnr KS/2014:173 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Till Timrå kommun har inkommit ansökan från Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) om årligt verksamhetsanslag om kr. Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening som hanterar företagsarkiv med anknytning till Norrland. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås med hänvisning till att kommunen som regel inte bör ingå nya åtaganden då kommunens ekonomi kräver prioritering av befintliga områden av kommunens ansvarsområden. Förslag till beslut Inte bevilja Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsbidrag. s behandling i kommunstyrelsen Björn Hellquist (FP) föreslog att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2014

7 Protokoll Medfinansiering av projekt nya Ostkustbana förfrågan om förlängning Dnr KS/2014:174 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Timrå kommun medverkar i projekt nya Ostkustbanan 2014, projektets förlängning under Medel, kr, anvisas ur anslag för kommunstyrelsens oförutsedda behov Länsstyrelsen Västernorrland har inkommit med förfrågan om förlängning och medfinansiering av projekt nya Ostkustbanan Avsikten är att projektet skall förlängas tiden t.o.m september Länsstyrelsens plan för projektets finansiering innebär för Timrå kommuns del en medfinansiering om kr. Kommunledningskontoret föreslår att Timrå kommun medverkar i projektet och att medel anvisas ur anslag till kommunstyrelsens oförutsedda behov Protokollsutdrag till Länsstyrelsen Västernorrland Kommunledningskontoret Exp / 2014

8 Protokoll Delårsrapport med prognos 2014 Dnr KS/2014:166 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2014, med helårsprognos för kommunen och de kommunala bolagen/kommunalförbund. Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till 42,1 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på 18,6 mnkr, medan det budgeterade resultatet uppgår till 5,8 mnkr. De största förklaringarna till prognostiserat resultat är främst att kommunen haft positiv avvikelse för skatter och generella statsbidrag. För kommunens nämnder/styrelser finns en prognostiserad positiv avvikelse med 2,7 mnkr. För kommunkoncernen prognostiseras ett resultat på ca 21 mnkr före skatt o dispositioner i den sammanställda redovisningen. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

9 Protokoll Kommunal skattesats för år 2015 Dnr KS/2014:178 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för år 2015 fastställs till 22:64 kronor per skattekrona. Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för 2014 är 22:64 kronor per skattekrona. Under beredning av budget för 2015 har inte framkommit något som föranleder ett förslag om att förändra den kommunala skattesatsen till Den kommunala skattesatsen föreslås därför bli oförändrad till år Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

10 Protokoll Mandatstöd för Timrå kommun Dnr KS/2014:190 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Höja mandatstödet med kronor, totalt /mandat och år att gälla fr o m den 1 januari Upphäva kommunfullmäktiges beslut, den 25 mars , höjning av mandatstöd punkten 1. Kommunfullmäktige presidium, tillika arvodeskommittén har, den 24 september 2014, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja mandatstödet med kronor, totalt kronor/mandat och år, att gälla fr o m den 1 januari Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

11 Protokoll Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun Dnr KS/2014:123 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun att gälla fr o m den 1 november Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 1 november Utifrån fastställda regler utbetala partistöd för de tillkommande mandaten från tiden mellan Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun. Kommunallagen har ändrats när det gäller kommunalt partistöd, fr o m den 1 februari Det nya partistödet gäller fr o m mandatperioden Lokala partistödet ska syfta till att stärka den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer själva om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Det nya är bl a representationen, fördelningen, redovisning och granskning samt utbetalning av partistöd. Ändring i Kommunallagen 5 kap 5 innebär även att mandatperioden för de ledamöter/ersättare som valdes in genom 2010 års val förkortas från den 30 oktober 2014 till den 14 oktober s tidigare behandling Kommunfullmäktiges presidium har, den 24 september 2014, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, att gälla fr o m den 1 november Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 1 november I det förslag som behandlades i kommunstyrelsen, den 9 september , var mandatstödet fastställt till kronor/mandat. Utifrån förändring av mandatstödet behöver summan av mandatstödet revideras i reglerna för partistödet. Det är således kommunfullmäktige som, i separat ärende, fastställer mandatstödet i Timrå kommun.

12 Protokoll 12 Kommunfullmäktiges ordförande föreslog därför att ändra texten till: Mandatstödet uppgår till det av kommunfullmäktige fastställda belopp. Förslag till beslut Fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun att gälla fr o m den 1 november Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 1 november s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog ett tillägg med en punkt 3: Utifrån fastställda regler utbetala partistöd för de tillkommande mandaten från tiden mellan Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

13 Protokoll Miljöplan Ändring av uppgifter och text för mål 4 och 5 Dnr KS/2014:187 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna ändringarna i Miljöplan I mål 4 i Miljöplan ändra bränsleanvändningen till 0,64 kwh/km för basåret 2012 samt till 19 % förnybart för basåret I mål 5 i Miljöplan ändra Basår 2012 till km samt km som mål för år I mål 4 och 5 byta ut ordet minibussar till lätta lastbilar. Bakgrund Ändringen av siffror för km i mål 5 i miljöplanen beror framför allt på att felaktiga siffror, tidigare år rapporterats in gällande km för användandet av privata bilar i tjänsten. När det nya systemet click view infördes i Timrå kommun framkom detta. I det tidigare systemet hade den icke skattepliktiga ersättningen och den skattepliktiga summerats vilket ibland gav dubbla km. Utöver det hade bland annat förtroendevaldas km lagts på vilket resulterade i att antalet km mer än dubblerades. Under arbetet med länsprojektet CERO-Y har mer korrekta uppgifter tagits fram för kommunens ägda och leasade bilar för Siffrorna för basåren i mål 4 och 5 har sedan beräknats utifrån dessa. I och med projektet CERO-Y har många saker kommit fram. Bl a att två förvaltningar inte rapporterat in uppgift för alla bilar de äger/hyr. Detta har också inneburit att mer km tillkommit till den totala summan av km körda i tjänsten. Det har även framkommit att 42 av de 68 bilar och lätta lastbilar som används i tjänsten har uppskattade eller inga km alls inrapporterade. Detta innebär att det när km och kwh/km, d v s mål 4 och 5, ska följas upp för 2014 etc kommer det troligen inte bli helt korrekt då heller. För att säkerställa dessa uppgifter krävs relativt stora resurser. I länets övriga kommuner finns den sammanhållande uppgiften utpekad, men inte i Timrå.

14 Protokoll 14 Gällande ändringen av siffror för kwh/km har tidigare för många tankkort räknats med vilket resulterat i för hög siffra för antalet m3 och kwh bränsle. Varför felaktigt många tankkort räknats med beror på att inte rätt information framkommit om vilka som ska räknas med. I vissa fall används inte tankkorten enbart till avsedd tjänstebil vilket gör det svårare att få rätt bild av hur mycket bränsle som används till bilar och lätta lastbilar. Andel förnybart ska ändras till en högre siffra då det tidigare resonemanget var att bara se till det fossilfria bränsle som tankades i personbilar och lätta lastbilar som ägs eller leasas av kommunen. Nu räknas istället allt förnybart bränsle med, från den statistik vi får från OK/Q8, d v s även inblandning av förnybart i diesel och bensin. Dock kommer investeringar i fordon enbart drivna med förnybara bränslen att krävas för att nå målet på 75 % förnybart till år I mål 4 och 5 ska ordet minibussar tas bort eftersom det är en form av personbil och därmed ett onödigt ord. Formuleringen lätta lastbilar ska läggas till i båda målen. Detta då det är enklare att ta med lätta lastbilar i målet än att ta bort dem sett till vilka uppgifter som tidigare inrapporterats från olika förvaltningar, lämnats vidare till Energimyndigheten och vilka fordon som är med i CERO-Y:s sammanställning för Timrå kommuns bilar Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

15 Protokoll Timrå Vatten AB - VA-taxan i Timrå - Ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt Dnr KS/2014:175 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Ändra Timrå Vattens Va-taxa enligt följande lydelse: Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgiften enligt 5.1 a lika mellan fastigheterna. Det har konstaterats att VA-taxan i Timrå Vatten avviker från Svenskt Vattens taxeförslag när det gäller fördelning av anläggningsavgiften vid gemensam förbindelsepunkt. Bakgrund Anläggningsavgiften består av fyra delar: - Framdragning av servisledningar - Upprättande av förbindelsepunkt - Avgiftsparameter baserad på tomtyta - Avgiftsparameter baserad på antal lägenheter Enligt 5.2 i Timrå Vattens VA-taxa skall avgiften för framdragning av servisledningar samt avgiften för upprättandet av förbindelsepunkten för-delas lika mellan fastigheterna vid gemensam upprättad förbindelsepunkt. I Svensk Vatten taxeförslag är dock så utformat att enbart servisavgiften skall fördelas lika över berörda fastigheterna, medan avgiften avseende upprättande av förbindelsepunkten skall debiteras fullt ut till varje fastig-het. Tanken med Svenskt Vattens taxeförslag är att servisavgiften är tänkt att vara en kostnadsbaserad parameter, medan förbindelsepunktsavgiften är tänkt som en nyttobaserad parameter. Vid gemensam förbindelsepunkt skall därför den kostnadsbaserade avgiften fördelas, medan den nyttobaserade avgiften inte förändras, utan utgår fullt. Nyttobaserad parameter Den grundläggande regeln om avgiftsfördelning finns i 31 Vattentjänst-lagen (lag 2006:412) som anger att avgifterna skall fördelas på de avgifts-skyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist och därmed avses främst avgift efter nytta. Denna regel har sitt ursprung i de tidigare fördelnings-reglerna i vattenlagen från 1955 där det stadgades att avgifterna skulle stå i skäligt förhållande till fastigheternas större eller mindre nytta av anläggningen. Nyttobegreppet innebar inte bara den värdeökning en fastighet erhöll vid tillkomsten av en allmän va-anläggning utan bland annat även sådana för-delar som inte innehar någon ökad

16 Protokoll 16 inkomst eller annan direkt ekonomisk vinning för fastighetens ägare utan bestod till exempel i att vissa göromål underlättades. Fördelning efter nytta kan tillämpas på två olika sätt: en avgiftsskyldig fastighet skall efter sin nytta bidra till kostnaderna för alla i anläggningen ingående ledningar och anordningar (sociala kostnadsfördelningsregeln) en avgiftsskyldig fastighet skall efter sin nytta bidra endast till kostnaderna som är av omedelbar betydelse för fastighetens eget behov (privaträttsliga kostnadsfördelningsregeln) En förbindelsepunkt är för direkt eget behov (nytta) för en ansluten fastig-het och kostnaden för den bör således ta ut från varje ansluten fastighet i enlighet med nyttan. Kostnadsbaserad parameter Den sociala kostnadsfördelningsregeln är utgångspunkt men det har påpe-kats upprepade gånger att denna inte kan genomföras fullt ut, utan att en viss differentiering av kostnader bör vara möjlig eller rentav är nödvändigt. Med stöd av 31 andra stycket vattentjänstlagen har VA-huvudmannen möjlighet att, inom verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen, frångå nyttoprincipen och differentiera avgifterna om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda om-ständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet. Avgifterna skall då bestämmas med hänsyn till de verkliga kostnaderna och skillnaderna. Kostnaderna för VA-verksamheten utgörs till övervägande del av fasta kostnader för att hålla anläggningen tillgänglig för brukarkollektivet. Dessa kostnader är i stort sett oberoende av hur stor nytta den enskilde abonnenten har, anläggningen måste dimensioneras efter det totala behovet och dessa verkliga kostnader bör täckas av VA-kollektivet. Servisledningar är (precis som alla ledningar i det allmänna VA-nätet) till nytta för alla anslutna fastigheter och inte för en enda fastighets egna be-hov som en förbindelsepunkt är. Kostnaderna bör således fördelas över berörda fastigheter i enlighet med de verkliga kostnaderna. Motivering Genom att ändra skrivningen i bolagets VA-taxa i enlighet med Svensk Vattens taxeförslag kan en mer rättvis fördelning av kostnaderna för VA-kollektivet åstadkommas, samtidigt som lagens möjligheter utnyttjas på ett mer korrekt sätt och bolagets ekonomi förbättras. Ovanstående skulle (med beaktande av för 2014 gällande VA-taxa) innebära att framdragning av servisledningar till förbindelsepunkten om kr bör fördelas lika över berörda fastigheter medan avgiften avse-ende upprättandet av förbindelsepunkten om kr skall debiteras varje berörd fastighet för sig. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

17 Protokoll MittSverige Vatten AB - Samordning av ackordstaxa i Sundvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB Dnr KS/2014:176 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan. 2. Ändra ackordstaxa för bebyggd bostads- och annan fastighet till en årlig förbrukning på 200 m3 (från 175 m3). 3. Notera att ackordstaxan för fritidsbostad är oförändrad i Timrå, d v s 50 m3. I dagsläget har Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan att det föreligger en befogad anledning för det. Utan motiverade skäl som rättfärdigar skillnaderna är det svårt att förklara dessa och alltså erforderligt att ackordstaxorna är enhetligt utformade. Denna ändring av VA-taxan är av principiell beskaffenhet och bör således slutligen fastställas av fullmäktige i respektive kommun. Bakgrund Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd bostads- och annan fastighet inte skall fastställas genom mätning, tas en avgift ut enligt i taxan bestämd schablonvolym. Denna volym är dock olika för de två bolagen Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB. Enligt 14.2 i Sundsvall Vatten AB:s VA-taxa debiteras för året runt bostäder en årsförbrukning om 175 m3 och för fritidshus debiteras en årsförbrukning om 75 m3, medan dessa volymer enligt 13.2 i Timrå Vatten AB:s VA-taxa är 175m3 respektive 50m3. Nordanstig Vatten AB:s VA-taxa innehåller enbart ackordstaxa för permanentboende, 200 m3/år, se Det har på senare tid kommit in många frågor till bolagen kring utformningen av ackordstaxan, och i vissa fall har även permanentboende med mätning begärt nedtagning av mätaren så att de kan få nyttja ackordstaxans möjligheter till maxtaxa.

18 Protokoll 18 Detta tyder med stor sannolikhet på att den antagna årsförbrukningen som ackordstaxan bygger på ligger på en för låg nivå och att det är förmånligare för permanentboende att betala den, än för verklig förbrukning via mätning. Det skulle således inte bara vara önskvärt att samordna ackordstaxan i alla tre bolagen utan även att höja den schabloniserade årsförbrukningen som gäller för året runt bostäder. Motivering Genom att samordna ackordstaxan i Nordanstig Vatten AB, Sundvall Vatten AB samt Timrå Vatten AB åstadkoms en mer korrekt och rättvis utformning av ackordstaxa. Med beaktande av ovanstående verkar det vara rimligt att för bebyggd bostads- och annan fastighet, där vattenförbrukning inte skall fastställas genom mätning, debitera en årsförbrukning om 200 m3 medan fritidsbostad (ej folkbokförd på adressen) skall debiteras 50 m3 om året (baseras på 25 % av året runt förbrukning och samma grundavgift och lägenhetsavgift). Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

19 Protokoll MittSverige Vatten AB - upphandling av vindkraft Dnr KS/2013:147 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. MittSverige Vatten AB har i skrivelse, daterad 25 juni 2014, föreslagit kommunen att anmoda MSVAB-gruppen att upphandla eget vindkraftverk till en investeringskostnad om maximalt 35 Mnkr. Stadsbacken AB har den 25 augusti beslutat att: MSVAB-gruppen ska få upphandla eget vindkraftverk till en kostnad om maximalt 35 mnkr, med förbehåll att alla aspekter - bl. a. juridiska och ekonomiska - till följd av investeringen analyseras och behandlas. Ägarfrågan är löst. Fördelningen av investeringskostnaden mellan delägarna är beslutad, innan affären genomförs Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ för bolagen i MSVABgruppen som VA-huvudmän. VA-verksamheten har en över året jämn och relativt stor egen elförbrukning. En investering i vindkraft är ett steg mot bättre miljö och ett steg för att uppfylla kommunernas klimatpolicys. Dessutom är det en tillräckligt bra affär för VA-kollektivet i sin helhet. El-priserna bedöms öka något i framtiden, och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft. Den egenproducerade elen från vindkraftverket ska gå till att täcka en andel av MSVABgruppens an-läggningars behov av el. Investeringen ska ses som ett långsiktigt priskontrakt på el, och som en del i bolagens totala elportfölj. Investeringen beräknas att uppgå till 35 mnkr för 8 GWh (eller omräknat till kr/årskilowatt, maximalt 4,50 kr) Ewa Thorén, MittSverige Vatten AB, informerar om rubr ärende. Protokollsutdrag till MittSverige Vatten AB Exp / 2014

20 Protokoll Medelpads Räddningstjänstförbund - Förslag till förändring av kommunalförbundsordning Dnr KS/2014:142 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa kommunalförbundsordning för Medelpads räddningstjänstförbund att gälla från och med 1 januari Upphäva kommunalförbundsordning för Medelpads räddningstjänstförbund fastställd av kommunfullmäktige i Timrå kommun Nuvarande förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) uppfyller inte kommunallagens krav på lika antal ersättare som ledamöter i förbundsdirektionen. Därför behöver medlemskommunerna ändra förbundsordningen. Utöver det föreslår kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott i Sundsvall ett tillägg i 8 med texten Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och äger rätt att deltaga i överläggningarna med ej i besluten. Sådan ersättare äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

21 Protokoll Medelpads Räddningstjänstförbund förslag till förändring i reglemente för förbundsdirektionen Dnr KS/2014:143 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa reglemente för Medelpads räddningstjänstförbund att gälla från och med 1 januari Upphäva reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund fastställt av kommunfullmäktige Nuvarande reglemente för direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) bör kompletteras med tydligare bestämmelser om ersättarnas roll under direktionens sammanträden. Direktionen är MRF:s beslutande organ. Direktionen har ett reglemente som innehåller uppgifter om direktionens verksamhet och arbetsformer. MRF har bland annat föreslagit att ersättare som inte tjänstgör, inte ska få delta i överläggningarna vid direktionens sammanträden. Plan- och utvecklingsutskottet i Sundsvall har avstyrkt MRF:s förslag i denna del och ändrat 12 med texten Vid sammanträdet har sådan ersättare rätt att delta i överläggningarna men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

22 Protokoll Socialnämnden - Handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår - anmälan Dnr KS/2014:172 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Socialnämnden har, , beslutat anta den upprättade handlingsplanen för arbetsmiljön och handlingsplanerna för att förhindra att våld och hot om våld uppstår.

23 Protokoll Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014 Dnr KS/2014:183 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen har, den 16 september 2014, undertecknat Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014.

24 Protokoll Ks-uppdrag och projektredovisning - anmälan Dnr KS/2014:59 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag samt projektredovisning.

25 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 6/14 Tillfällig ändring av beloppsnivå för beslutsattestanter inom kommunstyrelsen.

26 Protokoll Delegationsbeslut - säkerhetschefen - anmälan Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 2/14 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf.

27 Protokoll Anmälan av informationsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Arbetsförmedlingen Länsstyrelserna och Migrationsverket Informations- och prognosbrev, 18 augusti Sundsvalls kommun Koncernstaben, översiktsplan Sundsvall 2021 är nu antagen, 6 augusti Boverket Sök stöd för inventering av tillgänglighet i flerbostadshus 2015, 15 juli Länsstyrelsen Västernorrland Anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål inför val till riksdag, kommun och landsting Tillstånd och dispens från reservats- och nationalparksföreskrifter för Skuleskogens nationalpark och naturreservaten; Vällingsjö urskog, Ruskhöjden, Sör-Skirsjöberget, Karlsborgsberget, Felåsen, Lill-Oxsjöskogen, Östra Göransåsen, Västra Göransåsen, Mo-Långsjön, Älgberget-Björnberget, Backviken, Flakamon och Storberget samt dispens från förbud enligt artskyddsförordningen för att inventera och samla in vedtrådmossa i Västernorrlands län, 13 augusti Ansökan om ändringstillstånd enl miljöbalken SCA skog AB, Östra Laxsjön 1:1, 28 augusti Regeringskansliet Remiss av betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga, 4 juli Din Tur Ändrad tid för meddelande om tilldelningsbeslut avseende upphandling 13/00266 SÄKO 2015, 8 augusti 2014.

28 Protokoll 28 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetsskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk, 4 juni Sveriges Kommuner och Landsting Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2014/2015, 4 september Hela Sverige 100 åtgärder för landsbygden, 26 augusti Protokoll E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 16 maj E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 25 augusti 2014 AB Timråbo, styrelsen, 8 september Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 21 augusti Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 9 maj Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 14 mars Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 30 januari Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 26 november Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 25 oktober Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 27 september Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 12 augusti Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 4 juli 2013 Sundsvall Timrå Airport, ordinarie bolagsstämma Midlanda Flygplats AB, 27 maj 2014 Sundsvall Timrå Airport, sammanträdesprotokoll Midlanda Fastigheter AB, 5 september 2014 Sundsvall Timrå Airport, sammanträdesprotokoll Midlanda Fastigheter AB, 25 juni 2014 Sundsvall Timrå Airport, sammanträdesprotokoll Midlanda Fastigheter AB, 8 maj Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 28 maj Din Tur, direktionens arbetsutskott, 15 augusti Timrå Vatten AB, sammanträdesprotokoll, 21 augusti MittSverige Vatten, sammanträdesprotokoll, 21 augusti 2014.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 20 Sammanträdets öppnande... 2 20a Val av protokollsjusterare... 2 20b Godkännande av dagordning... 2 20c Godkännande av föregående protokoll... 2 20d Styrelselogg... 2 21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer