Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11: Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Övriga närvarande Helene Olofsson, kanslisekreterare Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Roger Öberg (S), ersättare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 9 oktober 2014 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson, kanslisekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, kanslisekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 Val av justerare 207 Utredning angående hur Timrå kommuns växelfunktion ska drivas information 208 Timrå Vatten AB höjning av anläggningsavgift 2015 information 209 Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland - ansökan om årligt verksamhetsbidrag 210 Medfinansiering av projekt nya Ostkustbanan förfrågan om förlängning 211 Delårsrapport med prognos Kommunal skattesats för år Mandatstöd för Timrå kommun 214 Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 215 Miljöplan Ändring av uppgifter och text för mål 4 och Timrå Vatten AB - VA-taxan i Timrå - ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt 217 MittSverige Vatten AB - samordning av ackordstaxa i Sundvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB 218 MittSverige Vatten AB - upphandling av egen vindkraft 219 Medelpads Räddningstjänstförbund - förslag till förändring av kommunalförbundsordning 220 Medelpads Räddningstjänstförbund - förslag till förändring i reglemente för förbundsdirektionen 221 Socialnämnden handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår anmälan 222 Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014 anmälan 223 KS-uppdrag och projektredovisning - anmälan 224 Delegationsbeslut kommunchefen anmälan 225 Delegationsbeslut säkerhetschefen anmälan 226 Anmälan av informationsärenden anmälan 227 Vattenverksamhetsutredningen - synpunkter på slutbetänkande 228 Söråker 2:172 - Försäljning av småhustomt 229 Söråker 2:174 - Försäljning av småhustomt 230

3 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 9 oktober 2014.

4 Protokoll Utredning angående hur Timrå kommuns växelfunktion ska drivas - information Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. It- och upphandlingschef Stefan Eriksson informerar om rubr ärende.

5 Protokoll Timrå Vatten AB - höjning av anläggningsavgift information Dnr KS/2014:138 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Timrå Vattens anläggningsavgifter höjdes 2011 och motsvarade för typhus A kr (normalvilla, 800 m2 tomtyta, samtliga nyttigheter V+S+D), Sedan dess har anläggningsavgifterna varit oförändrade. Inför år 2015 föreslås en höjning av anläggningsavgifterna. Enligt styrelsebeslut godkändes framlagt förslag till höjda anläggningsavgifter inför år Styrelsen beslutade även att uppdra till VD att vidarebefordra beslutet till kommunstyrelsen för ställningstagande om det är ett ärende av principiell art, vilket kräver fullmäktiges slutgiltiga beslut. Den nya anläggningsavgiften blir totalt kr för typhus A och innebär en höjning med 26 %.

6 Protokoll Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland - ansökan om årligt verksamhetsbidrag Dnr KS/2014:173 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Till Timrå kommun har inkommit ansökan från Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) om årligt verksamhetsanslag om kr. Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening som hanterar företagsarkiv med anknytning till Norrland. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås med hänvisning till att kommunen som regel inte bör ingå nya åtaganden då kommunens ekonomi kräver prioritering av befintliga områden av kommunens ansvarsområden. Förslag till beslut Inte bevilja Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsbidrag. s behandling i kommunstyrelsen Björn Hellquist (FP) föreslog att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2014

7 Protokoll Medfinansiering av projekt nya Ostkustbana förfrågan om förlängning Dnr KS/2014:174 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Timrå kommun medverkar i projekt nya Ostkustbanan 2014, projektets förlängning under Medel, kr, anvisas ur anslag för kommunstyrelsens oförutsedda behov Länsstyrelsen Västernorrland har inkommit med förfrågan om förlängning och medfinansiering av projekt nya Ostkustbanan Avsikten är att projektet skall förlängas tiden t.o.m september Länsstyrelsens plan för projektets finansiering innebär för Timrå kommuns del en medfinansiering om kr. Kommunledningskontoret föreslår att Timrå kommun medverkar i projektet och att medel anvisas ur anslag till kommunstyrelsens oförutsedda behov Protokollsutdrag till Länsstyrelsen Västernorrland Kommunledningskontoret Exp / 2014

8 Protokoll Delårsrapport med prognos 2014 Dnr KS/2014:166 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2014, med helårsprognos för kommunen och de kommunala bolagen/kommunalförbund. Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till 42,1 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på 18,6 mnkr, medan det budgeterade resultatet uppgår till 5,8 mnkr. De största förklaringarna till prognostiserat resultat är främst att kommunen haft positiv avvikelse för skatter och generella statsbidrag. För kommunens nämnder/styrelser finns en prognostiserad positiv avvikelse med 2,7 mnkr. För kommunkoncernen prognostiseras ett resultat på ca 21 mnkr före skatt o dispositioner i den sammanställda redovisningen. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

9 Protokoll Kommunal skattesats för år 2015 Dnr KS/2014:178 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för år 2015 fastställs till 22:64 kronor per skattekrona. Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för 2014 är 22:64 kronor per skattekrona. Under beredning av budget för 2015 har inte framkommit något som föranleder ett förslag om att förändra den kommunala skattesatsen till Den kommunala skattesatsen föreslås därför bli oförändrad till år Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

10 Protokoll Mandatstöd för Timrå kommun Dnr KS/2014:190 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Höja mandatstödet med kronor, totalt /mandat och år att gälla fr o m den 1 januari Upphäva kommunfullmäktiges beslut, den 25 mars , höjning av mandatstöd punkten 1. Kommunfullmäktige presidium, tillika arvodeskommittén har, den 24 september 2014, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja mandatstödet med kronor, totalt kronor/mandat och år, att gälla fr o m den 1 januari Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

11 Protokoll Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun Dnr KS/2014:123 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun att gälla fr o m den 1 november Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 1 november Utifrån fastställda regler utbetala partistöd för de tillkommande mandaten från tiden mellan Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun. Kommunallagen har ändrats när det gäller kommunalt partistöd, fr o m den 1 februari Det nya partistödet gäller fr o m mandatperioden Lokala partistödet ska syfta till att stärka den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer själva om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Det nya är bl a representationen, fördelningen, redovisning och granskning samt utbetalning av partistöd. Ändring i Kommunallagen 5 kap 5 innebär även att mandatperioden för de ledamöter/ersättare som valdes in genom 2010 års val förkortas från den 30 oktober 2014 till den 14 oktober s tidigare behandling Kommunfullmäktiges presidium har, den 24 september 2014, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, att gälla fr o m den 1 november Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 1 november I det förslag som behandlades i kommunstyrelsen, den 9 september , var mandatstödet fastställt till kronor/mandat. Utifrån förändring av mandatstödet behöver summan av mandatstödet revideras i reglerna för partistödet. Det är således kommunfullmäktige som, i separat ärende, fastställer mandatstödet i Timrå kommun.

12 Protokoll 12 Kommunfullmäktiges ordförande föreslog därför att ändra texten till: Mandatstödet uppgår till det av kommunfullmäktige fastställda belopp. Förslag till beslut Fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun att gälla fr o m den 1 november Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 1 november s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog ett tillägg med en punkt 3: Utifrån fastställda regler utbetala partistöd för de tillkommande mandaten från tiden mellan Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

13 Protokoll Miljöplan Ändring av uppgifter och text för mål 4 och 5 Dnr KS/2014:187 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna ändringarna i Miljöplan I mål 4 i Miljöplan ändra bränsleanvändningen till 0,64 kwh/km för basåret 2012 samt till 19 % förnybart för basåret I mål 5 i Miljöplan ändra Basår 2012 till km samt km som mål för år I mål 4 och 5 byta ut ordet minibussar till lätta lastbilar. Bakgrund Ändringen av siffror för km i mål 5 i miljöplanen beror framför allt på att felaktiga siffror, tidigare år rapporterats in gällande km för användandet av privata bilar i tjänsten. När det nya systemet click view infördes i Timrå kommun framkom detta. I det tidigare systemet hade den icke skattepliktiga ersättningen och den skattepliktiga summerats vilket ibland gav dubbla km. Utöver det hade bland annat förtroendevaldas km lagts på vilket resulterade i att antalet km mer än dubblerades. Under arbetet med länsprojektet CERO-Y har mer korrekta uppgifter tagits fram för kommunens ägda och leasade bilar för Siffrorna för basåren i mål 4 och 5 har sedan beräknats utifrån dessa. I och med projektet CERO-Y har många saker kommit fram. Bl a att två förvaltningar inte rapporterat in uppgift för alla bilar de äger/hyr. Detta har också inneburit att mer km tillkommit till den totala summan av km körda i tjänsten. Det har även framkommit att 42 av de 68 bilar och lätta lastbilar som används i tjänsten har uppskattade eller inga km alls inrapporterade. Detta innebär att det när km och kwh/km, d v s mål 4 och 5, ska följas upp för 2014 etc kommer det troligen inte bli helt korrekt då heller. För att säkerställa dessa uppgifter krävs relativt stora resurser. I länets övriga kommuner finns den sammanhållande uppgiften utpekad, men inte i Timrå.

14 Protokoll 14 Gällande ändringen av siffror för kwh/km har tidigare för många tankkort räknats med vilket resulterat i för hög siffra för antalet m3 och kwh bränsle. Varför felaktigt många tankkort räknats med beror på att inte rätt information framkommit om vilka som ska räknas med. I vissa fall används inte tankkorten enbart till avsedd tjänstebil vilket gör det svårare att få rätt bild av hur mycket bränsle som används till bilar och lätta lastbilar. Andel förnybart ska ändras till en högre siffra då det tidigare resonemanget var att bara se till det fossilfria bränsle som tankades i personbilar och lätta lastbilar som ägs eller leasas av kommunen. Nu räknas istället allt förnybart bränsle med, från den statistik vi får från OK/Q8, d v s även inblandning av förnybart i diesel och bensin. Dock kommer investeringar i fordon enbart drivna med förnybara bränslen att krävas för att nå målet på 75 % förnybart till år I mål 4 och 5 ska ordet minibussar tas bort eftersom det är en form av personbil och därmed ett onödigt ord. Formuleringen lätta lastbilar ska läggas till i båda målen. Detta då det är enklare att ta med lätta lastbilar i målet än att ta bort dem sett till vilka uppgifter som tidigare inrapporterats från olika förvaltningar, lämnats vidare till Energimyndigheten och vilka fordon som är med i CERO-Y:s sammanställning för Timrå kommuns bilar Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

15 Protokoll Timrå Vatten AB - VA-taxan i Timrå - Ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt Dnr KS/2014:175 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Ändra Timrå Vattens Va-taxa enligt följande lydelse: Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgiften enligt 5.1 a lika mellan fastigheterna. Det har konstaterats att VA-taxan i Timrå Vatten avviker från Svenskt Vattens taxeförslag när det gäller fördelning av anläggningsavgiften vid gemensam förbindelsepunkt. Bakgrund Anläggningsavgiften består av fyra delar: - Framdragning av servisledningar - Upprättande av förbindelsepunkt - Avgiftsparameter baserad på tomtyta - Avgiftsparameter baserad på antal lägenheter Enligt 5.2 i Timrå Vattens VA-taxa skall avgiften för framdragning av servisledningar samt avgiften för upprättandet av förbindelsepunkten för-delas lika mellan fastigheterna vid gemensam upprättad förbindelsepunkt. I Svensk Vatten taxeförslag är dock så utformat att enbart servisavgiften skall fördelas lika över berörda fastigheterna, medan avgiften avseende upprättande av förbindelsepunkten skall debiteras fullt ut till varje fastig-het. Tanken med Svenskt Vattens taxeförslag är att servisavgiften är tänkt att vara en kostnadsbaserad parameter, medan förbindelsepunktsavgiften är tänkt som en nyttobaserad parameter. Vid gemensam förbindelsepunkt skall därför den kostnadsbaserade avgiften fördelas, medan den nyttobaserade avgiften inte förändras, utan utgår fullt. Nyttobaserad parameter Den grundläggande regeln om avgiftsfördelning finns i 31 Vattentjänst-lagen (lag 2006:412) som anger att avgifterna skall fördelas på de avgifts-skyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist och därmed avses främst avgift efter nytta. Denna regel har sitt ursprung i de tidigare fördelnings-reglerna i vattenlagen från 1955 där det stadgades att avgifterna skulle stå i skäligt förhållande till fastigheternas större eller mindre nytta av anläggningen. Nyttobegreppet innebar inte bara den värdeökning en fastighet erhöll vid tillkomsten av en allmän va-anläggning utan bland annat även sådana för-delar som inte innehar någon ökad

16 Protokoll 16 inkomst eller annan direkt ekonomisk vinning för fastighetens ägare utan bestod till exempel i att vissa göromål underlättades. Fördelning efter nytta kan tillämpas på två olika sätt: en avgiftsskyldig fastighet skall efter sin nytta bidra till kostnaderna för alla i anläggningen ingående ledningar och anordningar (sociala kostnadsfördelningsregeln) en avgiftsskyldig fastighet skall efter sin nytta bidra endast till kostnaderna som är av omedelbar betydelse för fastighetens eget behov (privaträttsliga kostnadsfördelningsregeln) En förbindelsepunkt är för direkt eget behov (nytta) för en ansluten fastig-het och kostnaden för den bör således ta ut från varje ansluten fastighet i enlighet med nyttan. Kostnadsbaserad parameter Den sociala kostnadsfördelningsregeln är utgångspunkt men det har påpe-kats upprepade gånger att denna inte kan genomföras fullt ut, utan att en viss differentiering av kostnader bör vara möjlig eller rentav är nödvändigt. Med stöd av 31 andra stycket vattentjänstlagen har VA-huvudmannen möjlighet att, inom verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen, frångå nyttoprincipen och differentiera avgifterna om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda om-ständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet. Avgifterna skall då bestämmas med hänsyn till de verkliga kostnaderna och skillnaderna. Kostnaderna för VA-verksamheten utgörs till övervägande del av fasta kostnader för att hålla anläggningen tillgänglig för brukarkollektivet. Dessa kostnader är i stort sett oberoende av hur stor nytta den enskilde abonnenten har, anläggningen måste dimensioneras efter det totala behovet och dessa verkliga kostnader bör täckas av VA-kollektivet. Servisledningar är (precis som alla ledningar i det allmänna VA-nätet) till nytta för alla anslutna fastigheter och inte för en enda fastighets egna be-hov som en förbindelsepunkt är. Kostnaderna bör således fördelas över berörda fastigheter i enlighet med de verkliga kostnaderna. Motivering Genom att ändra skrivningen i bolagets VA-taxa i enlighet med Svensk Vattens taxeförslag kan en mer rättvis fördelning av kostnaderna för VA-kollektivet åstadkommas, samtidigt som lagens möjligheter utnyttjas på ett mer korrekt sätt och bolagets ekonomi förbättras. Ovanstående skulle (med beaktande av för 2014 gällande VA-taxa) innebära att framdragning av servisledningar till förbindelsepunkten om kr bör fördelas lika över berörda fastigheter medan avgiften avse-ende upprättandet av förbindelsepunkten om kr skall debiteras varje berörd fastighet för sig. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

17 Protokoll MittSverige Vatten AB - Samordning av ackordstaxa i Sundvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB Dnr KS/2014:176 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan. 2. Ändra ackordstaxa för bebyggd bostads- och annan fastighet till en årlig förbrukning på 200 m3 (från 175 m3). 3. Notera att ackordstaxan för fritidsbostad är oförändrad i Timrå, d v s 50 m3. I dagsläget har Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan att det föreligger en befogad anledning för det. Utan motiverade skäl som rättfärdigar skillnaderna är det svårt att förklara dessa och alltså erforderligt att ackordstaxorna är enhetligt utformade. Denna ändring av VA-taxan är av principiell beskaffenhet och bör således slutligen fastställas av fullmäktige i respektive kommun. Bakgrund Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd bostads- och annan fastighet inte skall fastställas genom mätning, tas en avgift ut enligt i taxan bestämd schablonvolym. Denna volym är dock olika för de två bolagen Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB. Enligt 14.2 i Sundsvall Vatten AB:s VA-taxa debiteras för året runt bostäder en årsförbrukning om 175 m3 och för fritidshus debiteras en årsförbrukning om 75 m3, medan dessa volymer enligt 13.2 i Timrå Vatten AB:s VA-taxa är 175m3 respektive 50m3. Nordanstig Vatten AB:s VA-taxa innehåller enbart ackordstaxa för permanentboende, 200 m3/år, se Det har på senare tid kommit in många frågor till bolagen kring utformningen av ackordstaxan, och i vissa fall har även permanentboende med mätning begärt nedtagning av mätaren så att de kan få nyttja ackordstaxans möjligheter till maxtaxa.

18 Protokoll 18 Detta tyder med stor sannolikhet på att den antagna årsförbrukningen som ackordstaxan bygger på ligger på en för låg nivå och att det är förmånligare för permanentboende att betala den, än för verklig förbrukning via mätning. Det skulle således inte bara vara önskvärt att samordna ackordstaxan i alla tre bolagen utan även att höja den schabloniserade årsförbrukningen som gäller för året runt bostäder. Motivering Genom att samordna ackordstaxan i Nordanstig Vatten AB, Sundvall Vatten AB samt Timrå Vatten AB åstadkoms en mer korrekt och rättvis utformning av ackordstaxa. Med beaktande av ovanstående verkar det vara rimligt att för bebyggd bostads- och annan fastighet, där vattenförbrukning inte skall fastställas genom mätning, debitera en årsförbrukning om 200 m3 medan fritidsbostad (ej folkbokförd på adressen) skall debiteras 50 m3 om året (baseras på 25 % av året runt förbrukning och samma grundavgift och lägenhetsavgift). Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

19 Protokoll MittSverige Vatten AB - upphandling av vindkraft Dnr KS/2013:147 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. MittSverige Vatten AB har i skrivelse, daterad 25 juni 2014, föreslagit kommunen att anmoda MSVAB-gruppen att upphandla eget vindkraftverk till en investeringskostnad om maximalt 35 Mnkr. Stadsbacken AB har den 25 augusti beslutat att: MSVAB-gruppen ska få upphandla eget vindkraftverk till en kostnad om maximalt 35 mnkr, med förbehåll att alla aspekter - bl. a. juridiska och ekonomiska - till följd av investeringen analyseras och behandlas. Ägarfrågan är löst. Fördelningen av investeringskostnaden mellan delägarna är beslutad, innan affären genomförs Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ för bolagen i MSVABgruppen som VA-huvudmän. VA-verksamheten har en över året jämn och relativt stor egen elförbrukning. En investering i vindkraft är ett steg mot bättre miljö och ett steg för att uppfylla kommunernas klimatpolicys. Dessutom är det en tillräckligt bra affär för VA-kollektivet i sin helhet. El-priserna bedöms öka något i framtiden, och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft. Den egenproducerade elen från vindkraftverket ska gå till att täcka en andel av MSVABgruppens an-läggningars behov av el. Investeringen ska ses som ett långsiktigt priskontrakt på el, och som en del i bolagens totala elportfölj. Investeringen beräknas att uppgå till 35 mnkr för 8 GWh (eller omräknat till kr/årskilowatt, maximalt 4,50 kr) Ewa Thorén, MittSverige Vatten AB, informerar om rubr ärende. Protokollsutdrag till MittSverige Vatten AB Exp / 2014

20 Protokoll Medelpads Räddningstjänstförbund - Förslag till förändring av kommunalförbundsordning Dnr KS/2014:142 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa kommunalförbundsordning för Medelpads räddningstjänstförbund att gälla från och med 1 januari Upphäva kommunalförbundsordning för Medelpads räddningstjänstförbund fastställd av kommunfullmäktige i Timrå kommun Nuvarande förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) uppfyller inte kommunallagens krav på lika antal ersättare som ledamöter i förbundsdirektionen. Därför behöver medlemskommunerna ändra förbundsordningen. Utöver det föreslår kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott i Sundsvall ett tillägg i 8 med texten Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och äger rätt att deltaga i överläggningarna med ej i besluten. Sådan ersättare äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

21 Protokoll Medelpads Räddningstjänstförbund förslag till förändring i reglemente för förbundsdirektionen Dnr KS/2014:143 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa reglemente för Medelpads räddningstjänstförbund att gälla från och med 1 januari Upphäva reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund fastställt av kommunfullmäktige Nuvarande reglemente för direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) bör kompletteras med tydligare bestämmelser om ersättarnas roll under direktionens sammanträden. Direktionen är MRF:s beslutande organ. Direktionen har ett reglemente som innehåller uppgifter om direktionens verksamhet och arbetsformer. MRF har bland annat föreslagit att ersättare som inte tjänstgör, inte ska få delta i överläggningarna vid direktionens sammanträden. Plan- och utvecklingsutskottet i Sundsvall har avstyrkt MRF:s förslag i denna del och ändrat 12 med texten Vid sammanträdet har sådan ersättare rätt att delta i överläggningarna men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2014

22 Protokoll Socialnämnden - Handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår - anmälan Dnr KS/2014:172 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Socialnämnden har, , beslutat anta den upprättade handlingsplanen för arbetsmiljön och handlingsplanerna för att förhindra att våld och hot om våld uppstår.

23 Protokoll Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014 Dnr KS/2014:183 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen har, den 16 september 2014, undertecknat Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014.

24 Protokoll Ks-uppdrag och projektredovisning - anmälan Dnr KS/2014:59 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag samt projektredovisning.

25 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 6/14 Tillfällig ändring av beloppsnivå för beslutsattestanter inom kommunstyrelsen.

26 Protokoll Delegationsbeslut - säkerhetschefen - anmälan Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 2/14 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf.

27 Protokoll Anmälan av informationsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Arbetsförmedlingen Länsstyrelserna och Migrationsverket Informations- och prognosbrev, 18 augusti Sundsvalls kommun Koncernstaben, översiktsplan Sundsvall 2021 är nu antagen, 6 augusti Boverket Sök stöd för inventering av tillgänglighet i flerbostadshus 2015, 15 juli Länsstyrelsen Västernorrland Anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål inför val till riksdag, kommun och landsting Tillstånd och dispens från reservats- och nationalparksföreskrifter för Skuleskogens nationalpark och naturreservaten; Vällingsjö urskog, Ruskhöjden, Sör-Skirsjöberget, Karlsborgsberget, Felåsen, Lill-Oxsjöskogen, Östra Göransåsen, Västra Göransåsen, Mo-Långsjön, Älgberget-Björnberget, Backviken, Flakamon och Storberget samt dispens från förbud enligt artskyddsförordningen för att inventera och samla in vedtrådmossa i Västernorrlands län, 13 augusti Ansökan om ändringstillstånd enl miljöbalken SCA skog AB, Östra Laxsjön 1:1, 28 augusti Regeringskansliet Remiss av betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga, 4 juli Din Tur Ändrad tid för meddelande om tilldelningsbeslut avseende upphandling 13/00266 SÄKO 2015, 8 augusti 2014.

28 Protokoll 28 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetsskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk, 4 juni Sveriges Kommuner och Landsting Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2014/2015, 4 september Hela Sverige 100 åtgärder för landsbygden, 26 augusti Protokoll E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 16 maj E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 25 augusti 2014 AB Timråbo, styrelsen, 8 september Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 21 augusti Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 9 maj Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 14 mars Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 30 januari Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 26 november Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 25 oktober Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 27 september Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 12 augusti Sundsvall Timrå Airport, styrelsemöte, 4 juli 2013 Sundsvall Timrå Airport, ordinarie bolagsstämma Midlanda Flygplats AB, 27 maj 2014 Sundsvall Timrå Airport, sammanträdesprotokoll Midlanda Fastigheter AB, 5 september 2014 Sundsvall Timrå Airport, sammanträdesprotokoll Midlanda Fastigheter AB, 25 juni 2014 Sundsvall Timrå Airport, sammanträdesprotokoll Midlanda Fastigheter AB, 8 maj Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 28 maj Din Tur, direktionens arbetsutskott, 15 augusti Timrå Vatten AB, sammanträdesprotokoll, 21 augusti MittSverige Vatten, sammanträdesprotokoll, 21 augusti 2014.

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-08-21 Ärendeförteckning 30 Sammanträdets öppnande... 2 30a Val av protokollsjusterare... 2 30b Godkännande av dagordning... 2 30c Godkännande av föregående protokoll... 2 30d Styrelselogg... 2 31

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2013-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2013-05-23 okoll Sida Ärendeförteckning 15 Sammanträdets öppnande... 2 15a Val av protokollsjusterare... 2 15b Godkännande av dagordning... 2 15c Godkännande av föregående protokoll... 2 16 Tertialbokslut för januari

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-09-25

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-09-25 2014-09-25 Ärendeförteckning 38 Sammanträdets öppnande... 2 38a Val av protokollsjusterare... 2 38b Godkännande av dagordning... 2 38c Godkännande av föregående protokoll... 2 38d Styrelselogg... 2 39

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 20 Sammanträdets öppnande... 2 20a Val av protokollsjusterare... 2 20b Godkännande av dagordning... 2 20c Godkännande av föregående protokoll... 2 20d Styrelselogg... 2 21

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.30-14.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.45 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellstöm (S) ordf. ersätter Jan-Christer Jonsson Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-05-29 9/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sid nr 93 Sammanträdets öppnande och justering... 2 94 Godkännande av dagordning... 2 95 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2013-05-24

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2013-05-24 Nordanstig Ven AB okoll Sida Ärendeförteckning 11 Sammanträdets öppnande... 2 11a Val av protokollsjusterare... 2 11b Godkännande av dagordning... 2 11c Godkännande av föregående protokoll... 2 12 Arbetsordning

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan kl 13.00-13.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig Svedin (V), tjänstgör istället

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.15 Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund (S),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer