VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika Andersson Tommy Streling Mikael Danielsson,Vma Jonny Kärkkäinen Margaretha Löfgren Katharina Hahlin Viveka Abramsson Anita Johansson Inga Jonsson Eva Norman Gunilla Jansson Mikael Österberg Patrik Nilsson Lillemor Jonsson Hans Eriksson Robert Svensson Maria Lundqvist Ulf Hansson Göran Jonzon Gunilla Prång Kristina Norman Kenneth Jacobsson Mikael Danielsson,Saxnäs Rickard Norberg Per Vedbring Jan Granström Bo Olsson Helen Gavelin Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Lars Ekbäck, ekonomichef 76 Jan Granström, Jonny Kärkkäinen och Gunilla Jansson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Anita Johansson 83,86,84 Justerande... Jan Granström Jonny Kärkkäinen ej 86 Gunilla Jansson 86 BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Ulrika Österström

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 75 Justering av dagordning Ärendebeskrivning Kfm Ordförande KG Abramsson förslår att följande ärenden läggs till dagens föredragningslista: 1. Ekonomisk uppföljning 2. Interpellation från Tommy Streling PA, till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson, Återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. 3. Interpellation från Tommy Streling PA, till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson, Regnbågenaffären å bostadsområdet Trissen 4. Interpellation från Annika Andersson C, till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson, ekonomisk uppföljning till kommunfullmäktige enligt gällande reglemente ENHÄLLIGT att tillföra dessa ärenden till dagens föredragningslista.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 76 Ekonomisk uppföljning Dnr Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck som uppger att den prognos som upprättats per augusti 2013 ser ut att hålla, + 11,7 Mkr inkl. återbäring från AFA med 9.9 Mkr. Likviditeten per 12 dec uppgick till 37,8 Mkr. Värdet på värdepappersporföljen var 1 december 77,2 Mkr. Ekbäck avslutar redovisningen med att visa en bild som beskriver lividitetsutvecklingen under 2013 jämfört med tidigare år. Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg, Maria Kristoffersson och Göran Jonzon. att notera redovisningen.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 77 Dnr13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. Ärendebeskrivning Kfm Tommy Streling PA, inkommer med interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. Bakgrund Kommunfullmäktiges beslut den 14 nov 2013 innebar en ytterligare sänkning av Utvecklingsenhetens rambudget för verksamhetsår 2014 med 500 tkr till ny ram tkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterades en rad åtgärder, nämnda som besparingsförslag 1-7, i de nya bilagorna till sammanträdet, för att nå beslutad ram. I protokollet redovisas yrkande från Åke Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, att stödet till kulturföreningar (251tkr) ska bibehållas. Noteras bör att kostnadsposten i besparingsförslag nr 4, benämns minskning av medel för kulturellt årsanslag. I beslutet framkommer dock inte hur denna utökade kostnadspost ska finansieras eller om andra besparingsåtgärder i kommunstyrelsen ska balansera kostnaden för att nå balans i budgetram för Utvecklingsenheten. Frågeställningar till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson Ska inte kommunstyrelsen, ha en klar och tydlig finansiering för alla sina beslut, i synnerhet för en bibehållen verksamhet som kräver utökad ram? Borde inte kommunstyrelsen äska medel genom kommunfullmäktige, då bibehållandet av det årliga kulturföreningstödet till Riksteatern innebär en ramökning för kommunstyrelsens budet för 2014?

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 77 (forts) Dnr13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. att interpellationen får ställas. Åke Nilsson meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 78 Dnr 13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande Regnbågenaffären å bostadsområdet Trissen Ärendebeskrivning Kfm Tommy Streling PA, inkommer med interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande Regnbågenaffären å bostadsområdet Trissen. I massmedia; bloggar/bloggtrådar, kommentarstrådar på tidningswebb, till och med under tyck till på Västerbottenskurirens hemsida, har vi kunna läsa oss till att tjänstemän/verksamhetsansvariga har gått långt bortom sina befogenheter, vad det gäller kompletterande beställningar, avseende ombyggnationen till en ny förskola, Regnbågen, i bostadsområdet Trissen. Bland annat har kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson påstått att tjänstemännen upprepat gått bortom sina befogenheter och gjort ett otal beställningar som varit grunden till den omfattande kostnadsrusningen. Det är allvarliga anklagelser mot kommunens tjänstemän/verksamhetsansvariga och undertecknad önskar erhålla en konkret redovisning. - Vilka är dessa beställningar, gjorda av tjänstemän/verksamhetsansvariga utan bemyndigande/befogenheter? När gjordes beställningarna, per datum? - Hur fördelar sig dessa i specifika kostnadsposter? - Vad är summan av dessa befogenhetslösa beställningar? Det är av största vikt att dessa frågor besvaras inför kommunfullmäktige sammanträde den 16 december 2013 K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att interpellationen inte får ställas. Göran Jonzon yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att interpellationen får ställas. Maria Kristoffersson och Jonny Kärkkäinen yrkar bifall till Jonzons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att komunfullmäktige beslutat att bifalla Abramssons förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 78 (forts) Dnr 13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande Regnbågenaffären å bostadsområdet Trissen Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att interpellationen får ställas röstar nej, den som det ej vill röstar ja. Verkställd votering utfaller med 19 ja, 13 nej samt en ledamot som avstår på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. att interpellationen inte får ställas. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Robert Svensson, Annika Andersson och Gunilla Jansson, samtliga C, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Göran Jonzon samtliga KD, Katharina Hahlin och Patrik Nilsson,båda M och Helen Gavelin FP samt Tommy Streling, Maria Lundqvist och Kenneth Jacobson, samtliga PA.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 79 Dnr 13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande ekonomisk uppföljning till komunfullmäktige enligt gällande reglemente Ärendebeskrivning Kfm Annika Andersson C, inkommer med interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande ekonomisk uppföljning till kommunfullmäktige enligt gällande reglemente. Till kommunstyrelsens ordförande I reglementet för kommunstyrelsen står det att kommunstyrelsen ska: - Tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. - Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera den ekonomiska ställningen samt hur verksamheten utvecklas. Frågor: Hur tycker kommunstyrelsen och främst dess ordförande att just denna skrivelse efterlevs? Hur ser kommunstyrelsen och främst dess ordförande på kommunfullmäktiges möjlighet idag, att på ett enkelt sätt se hur ekonomin i kommunen utvecklar sig och ta ansvar för densamma? att interpellationen får ställas. Åke Nilsson meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 80 Dnr 13/Ks Motion Inför utmaningsrätten på kommunal verksamhet Ärendebeskrivning Kfm Motion inför utmaningsrätten på kommunal verksamhet har inlämnats av Annika Andersson, C. Vilhelmina kommuns uppgift är att ge innevånarna en så bra service som möjligt till så låga kostnader som möjligt. De pengar som skattebetalarna bidrar med ska användas så effektivt som möjligt. Ett sätt att nå dit är att införa möjligheten för privata företag/föreningar att begära att kommunen upphandlar verksamhet i konkurrens, en så kallad utmaningsrätt. Utmaningsrätten innebär enligt Svenskt Näringsliv att företag som ser en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i alternativ regi ska få chans att göra det genom en begäran att verksamheten upphandlas i konkurrens. Att få konkurrenshandlingarna har stora fördelar ur såväl kvalitetssom kostnadssynpunkt torde de flesta partier vara överens om. Om ett företag ser en möjlighet att driva en specifik tjänst eller verksamhet billigare än kommun (med bibehållen eller högre kvalitet) ska företaget kunna begära att få den upphandlad. Kommunen skulle då, inom en bestämd tidsperiod vara tvungen att genomföra en öppen anbudsförhandling av den tjänsten eller verksamheten. Kommunen ska självklart alltid ha möjlighet att säga nej om det finns synnerliga skäl emot ett sådant förfarande. Kommunen ska naturligtvis kunna välja att upphandla en verksamhet tillsammans med någon annan verksamhet, begära in anbud på hela eller delar av en verksamhet etc. Detta utifrån vad som anses lämpligt för att gynna tex. kvalitetsutveckling men också ekonomi. Då Vilhelmina kommun har högre kostnader än nyckeltalet i landet inom en del verksamheter så borde vi ha god förutsättning för att kunna bli utmanade.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 80 (forts) Dnr13/Ks Motion Inför utmaningsrätten på kommunal verksamhet Myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska inte kunna bli föremål för en utmaning. Verksamheter som redan är utlagd på entreprenad ska inte kunna bli föremål för utmaning under pågående avtalsperiod. Med anledning av ovanstående yrkar jag att Vilhelmina kommunfullmäktige beslutar: att införa utmaningsrätt i Vilhelmina kommun i enlighet med motionens intentioner. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 81 Dnr13/Ks Motion Skärpt policy för tjänsteresor för en hållbar miljö och ekonomi Ärendebeskrivning Kfm Motion-Skärpt policy för tjänsteresor-för en hållbar miljö och ekonomi har inlämnats av Annika Andersson, C. Vilhelmina kommun samarbetar med många kommuner i olika sammanhang. Att vi prioriterar fysiska möten och utbildningar tycker jag personligen är viktigt och bra, man ska inte underskatta ett personligt möte eller att sitta runt ett bord och samtala. En kommun och dess politiker har till uppgift att förvalta medborgarnas skattepengar på ett effektivt och bra sätt. Trots att jag tycker detta med fysiska möten är viktigt måste vi även vara realistiska och se hur vår ekonomiska situation ser ut, överallt där vi kan spara ska vi, enligt mig, spara och skapa hållbara lösningar. När det gäller vår miljö så måste alla dra sitt strå till stacken. Sverige har höga ambitioner på miljömål och dessa gäller även Västerbotten och Vilhelmina. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa: De flesta luftföroreningar minskar successivt, förutom kväveoxider och partiklar. Trafikplanering och ändrat beteende hos trafikanterna är exempel på vad som krävs för att åtgärda problemen. Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Detta ger negativa effekter i form av algblomningar, syrebrist, minskad biologisk mångfald och skador på vegetation. I Vilhelmina kommun har vi genom åren satsat på att bygga enormt fina distanslösningar med modern teknisk utrustning (se bilaga). Sammanlagt har dessa kostat ca 320 tkr och just nu byggs även en fin kommunal ledningscentral som är projekterad att kosta ca 4,7 mkr.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 81 (forts) Dnr13/Ks Motion Skärpt policy för tjänsteresor för en hållbar miljö och ekonomi Det är svårt att få fram exakta siffror för tjänsteresor, men så här såg det ut 2011 (på ett ungefär): Kommunen har hyrt bil från Strauka 351 gånger till en kostnad av 510,265,56 exkl. moms Bil&Fritid 42 gånger till en kostnad av 83,007,90 exkl moms Det är gjorts 330 flygresor till en kostnad av 878,277,75 exkl moms Kommunen har betalat ut reseersättning och traktamente för 839,297,11 (x antal resor) Detta indikerar att vår kommun lägger ut i runda slängar (och detta varierar såklart från år till år) ca 2,3 mkr + moms på tjänsteresor och tjänstebilar. Även om det finns skrivningar kring att samåkning ska ske i mesta möjliga mån ska det även tilläggas att kommunala verksamheter har sin egen hyrbil som nyttjas. Detta kan medföra att dessa verksamheter inte meddelar sina resor på den kommunala sk. samåkningssidan. P g a detta missar tjänstemän ofta chansen att samåka. Med dom fina distanslösningar vi faktiskt har menar jag att kommunens tjänstemän vid varje givet tillfälle, där De ser att finns möjlighet, ska begära att få delta vid möten på distans (via telefon och videolänk). Om det fanns ett krav på detta tror jag att Vilhelmina i framtiden kunde spara miljö och pengar på ett effektivt och hållbart sätt. Med anledning av ovanstående uppmanar jag Vilhelmina kommunfullmäktige: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skärpa policyn för tjänsteresor för att drastiskt minska tjänsteresor. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Au 392 Kfm 82 Kfm 58 Ks 211 Ks /39-41 Au 296 Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 77 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 1,15 kr och grundavgiften höjs med 63,84,126 resp 266,25 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 5 % resp 15 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2014 Höjning a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 6,20 0 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 12,40 0 Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 82 (forts) Ks 211 (forts) Au 392 (forts) Kfm 58 (forts) Ks 163 (forts) Au 296 (forts) Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2014 Ändring inkl. merv.skatt en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet 2041, , ,56 - fastigheter med ytterligare lgh 968/lgh :- - fritidshus 2041, , ,56 - ladugårdar 2041, , ,62 - affärer o industri lgh 648/lgh : lgh 485/lgh ,25 3. Brukningsavgift erläggs årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan vamätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2014 Ändring inkl.merv.skatt en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 12,45 + 0,59 15,56 - avlopp och spillvatten 9,68 + 0,46 12,10 - tillsammans 22,13 + 1,15 27,66

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 82 (forts) Ks 211 (forts) Au 392 (forts) Kfm 58 (forts) Ks 163 (forts) Au 296 (forts) Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2014 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning 1.245,30 +59, ,60 - spillvatten 969,15 +46, ,25:- - tillsammans 2.214, , :- Fritidshus - vattenförsörjning ,65 777,50 - spillvatten :- - tillsammans , ,50 Ladugårdar - vattenförsörjning ,50 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till budgetremissen. att uppdra till kommunchefen att ta fram en sammanställning över antalet abonnenter per kategori samt varje kategoris förbrukning. Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till va-taxa för 2014.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 211 (forts) Kfm 82 (forts) Au 392 (forts) Kfm 58 (forts) Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. Kfm Yttrande i ärendet avges av Maria Lundqvist, Åke Nilsson och Göran Jonzon. att fastställa upprättat förslag till va-taxa för Au Kommunfullmäktige beslutade om VA-taxan för I efterhand har det visat sig att det taxeförslag som låg till grund för det beslutet var felaktigt. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa VA-taxan 2014 i enlighet med bifogad bilaga. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut att fastställa upprättat reviderat förslag till va-taxa för 2014 enligt nedan. VA-taxa 2014 budgetförslag +5% rörlig/15% fast Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har senast fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 1,07 kr och grundavgiften höjs med 64,85,127 resp 269 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 5 % resp 15%

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 82 (forts) Ks 211 (forts) Au 392 (forts) Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2014 Höjning a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 6,14 0 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 12,28 0 Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 VA-taxa 2013 Ks 211 (forts) Kfm 82 (forts) Au 392 (forts) Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2014 Ändring inkl. merv.skatt en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet 2062: : :- - fastigheter med ytterligare lgh 977/lgh +127: :- - fritidshus 2062:- +269:- 2577:- - ladugårdar 2062: : :- - affärer o industri lgh 655/lgh +85:- 818: lgh 490/lgh :- 3. Brukningsavgift erläggs årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2014 Ändring inkl.merv.skatt en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 12:57:- +0,60:- 15,71:- - avlopp och spillvatten 9,78:- +0,47:- 12,22:- - tillsammans 22,35:- +1,07:- 27,94:- Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2014 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning 1.257:- +60: ,25:- - spillvatten 979:- +47: ,75:- - tillsammans 2.235:- +107: :-

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 82 (forts) Ks 211 (forts) Au 392 (forts) Dnr 13/Ks VA-taxa 2014 budgetförslag + 5% rörlig 15% fast. Fritidshus - vattenförsörjning 628:- +38,50:- 785:- - spillvatten 489:- +23:- 611,25:- - tillsammans 1.117:- +61,50: ,25:- Ladugårdar - vattenförsörjning 3668:- +174:- 4585:- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till va-taxa för Kfm Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson. att upphäva beslut att fastställa upprättat förslag till va-taxa för 2014.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 83 Ks 237 Au 420 Kfm 95 Ks Au 289 Dnr11/Ks Vilhelmina Berget 15, försäljning. Ärendebeskrivning Au Styrelsen för Vilhelmina Bostäder har beslutat att sälja fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) till Svensk Bolig AS. Den avyttrade fastigheten kommer att upplåtas i form av bostadsrätter till köpare bosatta och skrivna utanför Sverige och då företrädesvis i Norge. Då kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om att tillåta rivning av ifrågavarande fastighet, föreslår Vilhelmina Bostäder AB nu att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut och istället godkänner den nu föreslagna försäljningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut,. Kfm , 60, om rivning av fastigheter, att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i enlighet med föreliggande köpeavtal Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Mikael Österberg, Tommy Streling och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut Kfm , 60, om rivning av fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i enlighet med föreliggande köpeavtal. -

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 83 (forts) Ks 237 (forts) Au 420 (forts) Kfm 95 (forts) Dnr11/Ks Vilhelmina Berget 15, försäljning. Kfm Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling, Åke Nilsson och K G Abramsson. att upphäva beslut Kfm , 60, om rivning av fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i enlighet med föreliggande köpeavtal. - Au Förslag till nytt fastighetsöverlåtelseavtal har upprättats ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vilhelmina Bostäder AB får försälja fastigheten Berget 15. Ks Anita Johansson och Ingrid Ericsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten, Mikael Österberg, Eva Hed, Katharina Hahlin, Rickard Norberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vilhelmina Bostäder AB får försälja fastigheten Berget 15.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 83 (forts) Ks 237 (forts) Dnr11/Ks Vilhelmina Berget 15, försäljning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara ärendet direktjusterat. Ledamoten Bengt Bergsten PA, deltar inte i beslutet. Kfm Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Katharina Hahlin. Därefter övertas ordförandeskapet av Anita Johansson. Yttrande i ärendet avges av K G Abramsson. Ordförandeskapet övertas av K G Abramsson. Tommy Streling yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att kommunfullmäktige bör besluta att godkänna att försäljningen genomförs enligt det ursprungliga köpeavtalet kfm Åke Nilsson, Katharina Hahlin, Margaretha Löfgren och Ewa Hed yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rickard Norberg yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att ajournera sammanträdet under tio minuter. att ajournera sammanträdet mellan Sedan sammanträdet återupptagits avges yttrande av Göran Jonzon och Hans Eriksson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 83 (forts) Dnr11/Ks Vilhelmina Berget 15, försäljning. Sedan överläggningen avslutats ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Tommy Strelings yrkande. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att godkänna att Vilhelmina Bostäder AB får försälja fastigheten Berget 15. Reservation mot beslutet anförs av Tommy Streling, Maria Lundqvist och Kenneth Jacobson, samtliga PA.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 84 Ks /20-25 Au 390 Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ärendebeskrivning Au Förtroendemannautredningen överlämnar i delrapport förslag till antal ledamöter i kommunfullmäktige mm. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad, att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige senast vid av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd. Helen Gavelin, FP avstår från att delta i beslutet Ingrid Ericsson, C reserverar sig mot beslutet.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 84 (forts) Ks 209 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ks Katharina Hahlin yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att utbildningsstödet ska vara :- per parti och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Ingrid Ericsson och Rickard Norberg yrkar bifall till Hahlins förslag. Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Yttrande i ärendet avges vidare av Mikael Österberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskotettets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad,

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 84 (forts) Ks 209 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige vid utgången av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd. Katharina Hahlin M, Ingrid Ericsson C och Rickard Norberg KD reserverar sig till förmån för Hahlins förslag. Åsa Össbo reserverar sig till förmån för sitt förslag. Kfm Katharina Hahlin yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att utbildningsstödet ska vara :- per parti och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Jonny Kärkkäinen, Annika Andersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Hahlins förslag. Tommy Streling yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Ordförandeskapet övertas av Anita Johanssson. K G Abramsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 84 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ordförandeskapet återtas av K G Abramsson. Yttrande i ärendet avges vidare av Maria Lundqvist, Rickard Norberg, Agneta Lindström Berg, Annika Andersson, Göran Jonzon och Åke Nilsson. Efter att överläggningen avslutats ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Därefter ställs Hahlins förslag mot Strelings förslag för att utse ett motförslag till kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att utse Katharina Hahlins förslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag avseende antal ledamöter i fullmäktige samt mandatstöd och partistöd. Verkställd omröstning utfaller med 20 ja, 11 nej samt 2 ledamöter som avstår som till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag. att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad.

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden:

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: 1. Regnbågen/Strandvägen 10 2. Miljonlånet till Cloudberry Village AB Inledning När två revisionsberättelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer