ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1"

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl Björn Persson Gunilla Svensson Bengt Torstensson Sven Olsson kl Bo Andersson Hans Stevander kl Claes Nordevik kl Övriga deltagande sid 2 Utses att justera Roger Hansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån, 16 april 2007 kl Sekreterare... Paragraf Börje Olsson Ordförande... Anders Hygrell Justerare... Roger Hansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Ulrika Swedenborg

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Övriga Deltagare Ewa Reinhold, kommunchef Börje Olsson, kanslichef Torbjörn Ljungberg, ekonomichef kl Henrik Persson, controller kl Lise Andreasson, förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen kl Nils Hulling, upphandlare kl Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare kl Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare kl

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omröstningsprotokoll Parti Ledamot/ersättare Närvarande Ks 75 Ks Ks ja nej avst ja nej avst ja nej avst M o Anders Hygrell x M o Birgit Strömberg x S o Roger Hansson x C o Bengt Johansson x C o Inga Göransson S o Gunilla Josefsson x Fp o Björn Persson x Kd o Gunilla Svensson x S o Bengt Torstensson x Mp o Sven Olsson M o Bo Andersson x M e Rolf Karlsson M e Martin Göransson S e Hans Stevander C e Ingrid Nyström C e Stig Samuelsson x S e Maivor Johansson Fp e Claes Nordevik x Kd e Ingemar Matinsson S e Agneta Melin V e Mikael Gustavsson M e Lars-Åke Gustavsson Summa o = ordinarie, e = ersättare 2 närvaro markeras med x frånvaro markeras med -

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Exp: Kommunchef Ordförande kommunstyrelsen Ordförande sociala omsorgsnämnden Ordförande barn- och utbildningsnämnden KS 71 Dnr 2007/ Prognos I 2007 Prognos I av III (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-8). I år har uppföljningsblanketterna förändrats för att anpassa sig till andra ekonomidokument (Delårsberättelsen etc). Prognos I visar ett resultat på 6,8 mkr. Detta är 16,6 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 9 november En av orsakerna till denna budgetavvikelse är att nämnderna/styrelsen redovisar underskott på sammanlagt 6,8 mkr. VA respektive Renhållningen budgeterade nollresultat för 2007 och här redovisas ett denna budget verkar hålla. Enligt en prognos från KPA rörande det nya pensionsavtalet, KAP-KL, kommer pensionsskulden att öka med ca 0,5 mkr i år utöver budget. Avskrivningarna beräknas däremot bli 0,5 mkr lägre än budget. Beträffande utfall för skatteintäkter och statsbidrag kvarstår tidigare lämnad information till kommunstyrelsen, baserad på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, om ett beräknat underskott på 9,4 mkr. De extraordinära kostnaderna på 350 tkr avser brand i Ängås förskola. Denna har redovisats som kostnad i kommunstyrelsens prognos I (se denna), men har omklassificerats. Därtill har kommunfullmäktige beslutat om extra anslag på 50 tkr, vilket avser medfinansiering av Kammarmusikfestival.

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Budgetavvikelser Prognos 1 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Miljö- o byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämnder/styrelse VA Renhållning Summa Pensionsskuld Avskrivningar Extra anslag Summa nettokostnad tkr tkr tkr +/- 0 tkr tkr tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr tkr -500 tkr +500 tkr -50 tkr tkr Skatter och statsbidrag Extraordinära kostnader tkr -350 tkr Totalt

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Åtgärdsprogram Av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning p.4 framgår: Om nämnd/styrelse i prognos I-III eller i delårsrapport till fullmäktige redovisar att troligt underskott mot fastställd budget, skall denna prognos/rapport åtföljas av sådana förslag till besparingar som minst motsvarar det troliga underskottet (KF ). Av anvisningarna till prognosarbetet framgår dessutom: Om nämnd/styrelse i Prognos I eller II redovisar ett troligt underskott mot fastställd budget, så ska i avsnitt åtgärdsprogram redovisas sådana förslag till besparingar som minst motsvarar det troliga underskottet. I de fall åtgärder redan beslutats anpassas givetvis underskottsprognosen till detta faktum, och hithörande beslut redovisas. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottet och kommunstyrelsen arbeta fram besparingsförslag för att komma tillrätta med det beräknade underskottet gällande kommunstyrelsens budget 2007, och att uppdra till ordförandena för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden att för kommunfullmäktige i april redovisa hur man tänker komma tillrätta med de beräknade underskotten för de respektive nämnderna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att framtida prognoser skall upprättas enligt punkt Åtgärdsprogram ovan, och att i samband med Prognos II ta ställning till barn- och utbildningsnämndens framställning om extra anslag för IV-programmet, under förutsättning att erforderligt beslutsunderlag då föreligger, samt att i övrigt godkänna prognos I.

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KS 72 Dnr 2007/ Uppföljning av strukturprogrammet Kommunfullmäktige har beslutat om ett åtgärdsprogram för kommunens ekonomi, det så kallade Strukturprogrammet, som innebär att besparingar/effektiviseringar inom en totalram på ca 10 mkr/år skall genomföras inom en tidsram av 5 år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga uppföljningen av strukturprogrammet till handlingarna.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KS 73 Dnr 2007/ Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2006 Föreligger Stiftelsen Orustbostäder upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2006, och att bevilja Stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KS 74 Dnr 2007/ Kommunens årsredovisning för 2006 Föreligger av kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättad årsredovisning för 2006 till kommunfullmäktige och revisorerna.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KS 75 Dnr 2006/ Rapport vad avser arrendeavtal för glasskiosken på Hermanö Sedan en lång tid tillbaka har försäljning av glass bedrivits i en kiosk i anslutning till affären på Hermanö. Kommunen äger marken men något skriftligt arrendeavtal har inte träffats. Kiosken med inventarier ägs av den förre handelsmannen som i sin tur har arrenderat ut den. Kommunen hade för avsikt att reglera detta förhållande. Kommunens mening är att glassförsäljningen skall knytas till dagligvaruhandeln i akt och mening att öka det ekonomiska underlaget för och därmed möjligheten till en helårsöppen livsmedelsaffär på ön. Kommunstyrelsen beslutar att meddela nuvarande innehavaren av glasskiosken att han omedelbart skall avlägsna sin egendom från kommunens mark, samt att teckna arrendeavtal med dagligvaruhandeln. Föreligger P.M från kommunstyrelseförvaltningen vari förhandlingar och övriga åtgärder i ärendet beskrivs. Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en helt objektiv genomgång av de förhållande som varit och i vissa stycken fortfarande är gällande kring den aktuella glasskiosken på Hermanö med följande direktiv: 1.Denna utredning skall genomföras av sakkunniga på SKL, 2.Redovisning av densamma i sin helhet skall presenteras för Orust kommunstyrelse. Om juridiska hinder skulle föreligga för en sådan presentation, så skall dessa klart redovisas för styrelsen och inte krypteras. Bo Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunrevisionen att granska handläggningen av rubricerade ärende. Ordföranden förklarar Bo Anderssons förslag antaget. Omröstning begäres. Följande omröstningsproposition fastställes: Den som bifaller Bo Anderssons förslag röstar ja, den det ej röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons förslag. Vid omröstningen avgives 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur envar har röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag. Roger Hansson, Gunilla Josefsson och Bengt Torstensson reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Hanssons förslag.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KS 76 Dnr 2007/ Information om upphandlingsverksamheten STO s upphandlingsansvarige är kallad för att informera om verksamheten. Informationen läggs till handlingarna.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Exp: Kanslichef Intranätsansvarig Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen Systemansvarig sociala omsorgsförvaltningen KS 77 Dnr 2007/ Val av personuppgiftsombud Kommunstyrelsen utsåg Marita Olsson som personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anneli Fredriksson som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet.

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KS 78 Dnr 2007/ Anmälan av Fyrbodals kommunförbunds årsredovisning 2006 Föreligger årsredovisning samt revisionsberättelse för Fyrbodals kommunförbund daterad Årsredovisningen läggs till handlingarna.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KS 79 Dnr 2007/ Redovisning av motioner Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i 29 att kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars beredning ej kunnat slutföras. Följande inkomna motioner har inte besvarats: Inlämnade Remitterad till Motion om att sända Webbgruppen Sven Olsson kommunfullmäktiges Tina Ehn möten i webb-radio Miljöpartiet de Gröna Motion angående Kanslichefen Gunnar Persson beredningsgrupper Moderaterna i kommunfullmäktige Motion angående införande Kanslichef Elvira Befverfeldt av medborgarförslag Marklund Greger Rundqvist Vänsterpartiet Sven Olsson Miljöpartiet Motion om sanitets- och Barn- och utbildnings Hans Stevander tillgänglighetssituationen nämnden Socialdemokraterna vid Orusts badplatser

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Motion om Holger Formgren kommunal avgift i Kommunjurist Folkpartiet Orust kommun Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Exp: Sociala omsorgsnämnden Ekonomi enheten KS 80 Dnr 2007/ Beslut om s k mindre investering Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s k mindre investering. En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte överstiger 15 basbelopp (ca 600 tkr). Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av den förslagsställande nämnden. Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna verksamheter. Sociala omsorgsnämnden föreslår följande investering enligt ovanstående regler: Verksamhet 592 Gemensamt SOF Inventarier till kommunhuset 100 tkr Kommunstyrelsen beslutar att bevilja den föreslagna investeringen.

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Exp: Tekniska enheten Stiftelsen Orust Bostäder KS 81 AU 57 Dnr 2007/ Försäljning av fastigheten Svanesund 3:186 Orust kommun är idag lagfaren ägare till fastigheten Svanesund 3:186. Fastigheten nyttjas för garage och parkering av Stiftelsen Orustbostäder. Stiftelsen Orustbostäder har önskemål om att köpa fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för försäljning av Svanesund 3:186. Bo Andersson, Stig Samuelsson och Claes Nordevik anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

19 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KS 82 AU 58 Dnr 2007/ Köp av fastigheten Orust Dalby 1:46 Föreligger överlåtelseavtal daterat avseende köp av del av fastigheten Dalby 1:46. Fastigheten är obebyggd och ligger utanför detaljplanelagt område. Området är planerat för bostäder i kommunens översiktsplan. Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande överlåtelseavtal upprättat samt att för ändamålet inkl avstyckning och lagfartskostnad m m anvisa kronor genom upptagande av långfristiga lån. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

20 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KS 83 AU 59 Dnr 2007/ Ändring av säkerhetsläge för avskrivningslån för Skolan på Käringön Kommunen överlät 1999 nya skolan på Käringön till Gullholmen Käringöns Skärgårdsaktiebolag för en köpeskilling om 1,5 mkr. Villkor för köpets bestånd är att byggnaden används i Leader II-projektets anda och att bolagets verksamhet är att säkra och utveckla lokal infrastruktur och övrig samhällsservice och sysselsättning för boende på Käringön/Gullholmen-Härmanö m.m. Köpeskillingen erläggs genom ett ränte- och amorteringsfritt lån som löper på 20 år och avskrivs med 5 % årligen. Kommunen har tillförsäkrats en säkerhet motsvarande köpeskillingen inom intervallet tkr. Det amorteringsfria lånet är nu nedskrivet till kr. Bolaget vidtar nu viss ombyggnad med energiförbättrande åtgärder och ombyggnad av skolsalen till konferenslokal. Syftet är att få en bättre lönsamhet genom kontrakt med krögarna när en större konferenslokal behövs. Ytterligare lån om 1,2 mkr behövs och banken vill ha bästa säkerhetsläget i vanlig ordning. Kommunens säkerhet skjuts då upp till att hamna i intervallet över 3,6 mkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av sitt beslut , 4, bevilja att säkerheten för resterande lån får läggas i intervallet 3,6-4,6 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

21 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KS 84 AU 60 Dnr 2007/ Medverkan i en ny Leader-ansökan samt medel härför Orust kommun har under tiden deltagit i Leader + - programmet under en partneransökan kallad Carpe Mare. I Carpe Mare ingick förutom Orust kommunerna Tjörn, Lysekil, Kungälv, Öckerö samt Göteborg Styrsö. Åtgärder kommunerna emellan har nu vidtagits för att bilda också ett partnerskap i den nya omgången av Leader numer består konstellationen av Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborg Styrsö. Det föreligger också ett förslag till finansiering parterna emellan relaterad i skrivelse Under perioden önskas totalt en medfinansiering om 2,5 mkr per kommun. Bortsett från en kostnad om kr år 2007 innebär det en årlig medfinansiering om kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att medverka i det i skrivelse föreslagna partnerskapet för ansökan om Leader-medel vad avser perioden , samt att för 2007 års verksamhet anvisa kr som extra anslag; medel att utgå av eget kapital. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

22 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Exp: Västtrafik Kollektivtrafikplanerare KS 85 AU 61 Dnr 2007/ Yttrande över införande av ungdomsrabatt för åringar Västtrafik efterfrågar i skrivelse kommunens inställning till rubricerad rabatt. Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att rabatten införs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Enligt Gunilla Josefssons förslag. Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

23 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KS 86 AU 62 Dnr 2007/ Plantillstånd för fastigheten Mulltorp 1:11 och 1:30 För fastigheten saknas detaljplan. Syftet med ansökan är att inom området uppföra ett 20- tal villor. Miljö- och byggnadsnämnden har ställts sig positiv till att frågan prövas i detaljplan och översänder ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

24 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KS 87 AU 63 Dnr 2007/ Yttrande över slutbetänkande (SOU 2006:101) Se Landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier Regeringen beslutade 17 juni 2004 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för hållbar landsbygdsutveckling. Strategin skulle utgå från målet om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Slutbetänkandet och underlagsrapporter har nu sänt på samråd och Orust kommun har i remiss fått möjlighet att yttra sig. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande anföra: Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation.

25 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande anföra: Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. En hållbar utveckling på landsbygden säkerställer landsbygden som hälsofrämjande rekreationsområde för övrig befolkning. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation. Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande anföra Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. En hållbar utveckling på landsbygden säkerställer landsbygden som hälsofrämjande rekreationsområde för övrig befolkning. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation. Kompensationen är nödvändig med hänsyn till sommarkommunens krav att tillhandahålla skattefinansierad kommunalservice för alla boende inom exempelvis räddningstjänstverksamhet och hemtjänst. Sommarkommunen behöver också en extra planberedskap exempelvis för nya områden intill de gamla samhällskärnorna.

26 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KS 88 AU 65 Dnr 2006/ Antagande av boendeparkeringsavgift Parkeringsplatser har under våren 2006 anlagts vid Slupekil och Lavön 2:30 och 2:33 i Tuvesvik för att möjliggöra parkering för boende och besökande till Gullholmen Härmanö och marken arrenderas av kommunen och utnyttjas som allmän platsmark. Avgiften för att parkera på platsen är 40 kr/dag för långtidsuppställning och 5 kr/tim för kort tidsuppställning. Det har visat sig finnas behov för de boende att under sommaren kunna parkera på platsen under en längre tidsperiod vilket innebär en dyr kostnad för de boende. För att underlätta för fastighetsägare på Gullholmen - Hermanö och Käringön att parkera sitt fordon föreslås att boendeparkering införs inför sommaren 2007 och att kommunen tar ut en avgift för boendeparkering. Kommunstyrelsen beslutade bl. a att införa boendeparkering på Tuvesvik för folkbokförda och fastighetsägare på ovan angivna orter. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa en boendeparkeringsavgift på 350 kr/mån. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa en boendeparkeringsavgift om 1750 kr/säsong. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Att med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa en boendeparkeringsavgift om 1750 kr/säsong (1/5-30/9)

27 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KS 89 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut fattade vid sammanträde Förköpsärenden Beslut fattade enligt förteckning Trafikärenden Parkeringstillstånd enligt förteckning Lokala trafikföreskrifter nr 7001 Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m Hyreskontrakt - Bostäder enligt förteckning Köpekontrakt enligt löpnummer 7 Fastighetsreglering enligt löpnummer 1-7 Samrådsyttrande över detaljplan för Hällevik 1:199 Dnr 2007/ Dnr 2007/ Dnr 2007/ Dnr 2007/22 02 Gatu- och VA-verksamhet Dnr 2007/ VA-avtal daterad Upphandling Dnr 2007/ Upphandling av entreprenör till Tryckstegringsstation Bidrag Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning Dnr 2007/ Ekonomi Dnr 2007/ Upplåning enligt förteckning daterad Anmälan läggs till handlingarna.

28 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 KS 90 Dnr 2006/ Anmälan av inkomna skrivelser Sveriges kommuner och Landsting, Arbetsdomstolens dom angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dela att avskeda samma lärare Miljö- och byggnadsnämnden, Gemensamt arbete med kommunala miljömål inom STO-regionen, Västtrafik, Västtrafiks Trafikförsörjningsplan , Anmälan läggs till handlingarna.

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.45 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 18 maj, kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 18 maj, kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 18 maj, kl 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-16.00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson kl.10.15-16.00 144-147 Holger Formgren Bengt Johansson Henry

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 08.55 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson 34-35, 37-42 Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Björn

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån, måndagen den 14 april, 2008 kl Sekreterare... Paragraf Börje Olsson BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån, måndagen den 14 april, 2008 kl Sekreterare... Paragraf Börje Olsson BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-04-09 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg, kl. 09.15-11.40 63-76 Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.45

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.45 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Gerhard Andersson, tjg ersättare Maivor Johansson Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Sven-Ove Tjörnebro Övriga

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 12.00 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Horst Sauer

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.05 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Eva Thorberntsson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-08-18 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-02-17 8:15-13:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-02-17 8:15-13:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-02-17 8:15-13:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsen 2003-09-10. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 8.15 11.00. Beslutande Ledamöter Ersättare

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsen 2003-09-10. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 8.15 11.00. Beslutande Ledamöter Ersättare ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 8.15 11.00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:15 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-03-07 8:15-10:15 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Ingrid Cassel Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-22.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-22.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-22.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 08.15-11.55 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Lars-Ove Hermansson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11.05 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Eva Thorberntsson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.45 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson kl 08.15-11.10 121-132 Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 08.15 11.30 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Börje Olsson, kanslichef Övriga deltagande, se sidan 2

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Börje Olsson, kanslichef Övriga deltagande, se sidan 2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11.45 Beslutande Ledamöter Ersättare Catharina B. Bråkenhielm Birger Lagerström Bo Andersson Lars-Åke Gustavsson Torsten Olegård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-03-10 8:15-11:15. Lars-Åke Gustavsson

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-03-10 8:15-11:15. Lars-Åke Gustavsson 1 Kommunstyrelsen 2010-03-10 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-03-10 8:15-11:15 Beslutande Magnus Bylin Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-10.40 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Hans Stevander Björn Persson

Läs mer

Justeringens Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 27 augusti 2007 kl Ordförande... Paragraf BEVIS

Justeringens Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 27 augusti 2007 kl Ordförande... Paragraf BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Roger Hansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset Henån kl ,

Plats och tid Centrumhuset Henån kl , ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-03-12 kl 08.15-12.00, 13.00-14.05 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Hans Stevander Bengt Johansson Inga Göransson Maivor

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:10 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-15 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-12-15 8:15-10:10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.10 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef Bengt Markinhuhta, kl 18.30-18.45 31-33

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef Bengt Markinhuhta, kl 18.30-18.45 31-33 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, kl 18.00-21.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Bengt Markinhuhta,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-11. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2010-11-11 kl 18.30 20.10. Sekreterare.. Paragraf 106-122 Michael Severin

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-11. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2010-11-11 kl 18.30 20.10. Sekreterare.. Paragraf 106-122 Michael Severin Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2010-11-11 kl 18.30 20.10 Beslutande Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Andersson och Claes Nordevik Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 10.30 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Eva Thorberntsson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-10-27 8:15-11:40. Gunilla Josefsson Bengt Torstensson 8:15-10:50 171-185 Anders Fröjdö

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-10-27 8:15-11:40. Gunilla Josefsson Bengt Torstensson 8:15-10:50 171-185 Anders Fröjdö 1 Kommunstyrelsen 2010-10-27 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-10-27 8:15-11:40 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bengt Torstensson 8:15-10:50 171-185 Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer