ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1"

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl Björn Persson Gunilla Svensson Bengt Torstensson Sven Olsson kl Bo Andersson Hans Stevander kl Claes Nordevik kl Övriga deltagande sid 2 Utses att justera Roger Hansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån, 16 april 2007 kl Sekreterare... Paragraf Börje Olsson Ordförande... Anders Hygrell Justerare... Roger Hansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Ulrika Swedenborg

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Övriga Deltagare Ewa Reinhold, kommunchef Börje Olsson, kanslichef Torbjörn Ljungberg, ekonomichef kl Henrik Persson, controller kl Lise Andreasson, förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen kl Nils Hulling, upphandlare kl Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare kl Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare kl

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omröstningsprotokoll Parti Ledamot/ersättare Närvarande Ks 75 Ks Ks ja nej avst ja nej avst ja nej avst M o Anders Hygrell x M o Birgit Strömberg x S o Roger Hansson x C o Bengt Johansson x C o Inga Göransson S o Gunilla Josefsson x Fp o Björn Persson x Kd o Gunilla Svensson x S o Bengt Torstensson x Mp o Sven Olsson M o Bo Andersson x M e Rolf Karlsson M e Martin Göransson S e Hans Stevander C e Ingrid Nyström C e Stig Samuelsson x S e Maivor Johansson Fp e Claes Nordevik x Kd e Ingemar Matinsson S e Agneta Melin V e Mikael Gustavsson M e Lars-Åke Gustavsson Summa o = ordinarie, e = ersättare 2 närvaro markeras med x frånvaro markeras med -

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Exp: Kommunchef Ordförande kommunstyrelsen Ordförande sociala omsorgsnämnden Ordförande barn- och utbildningsnämnden KS 71 Dnr 2007/ Prognos I 2007 Prognos I av III (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-8). I år har uppföljningsblanketterna förändrats för att anpassa sig till andra ekonomidokument (Delårsberättelsen etc). Prognos I visar ett resultat på 6,8 mkr. Detta är 16,6 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 9 november En av orsakerna till denna budgetavvikelse är att nämnderna/styrelsen redovisar underskott på sammanlagt 6,8 mkr. VA respektive Renhållningen budgeterade nollresultat för 2007 och här redovisas ett denna budget verkar hålla. Enligt en prognos från KPA rörande det nya pensionsavtalet, KAP-KL, kommer pensionsskulden att öka med ca 0,5 mkr i år utöver budget. Avskrivningarna beräknas däremot bli 0,5 mkr lägre än budget. Beträffande utfall för skatteintäkter och statsbidrag kvarstår tidigare lämnad information till kommunstyrelsen, baserad på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, om ett beräknat underskott på 9,4 mkr. De extraordinära kostnaderna på 350 tkr avser brand i Ängås förskola. Denna har redovisats som kostnad i kommunstyrelsens prognos I (se denna), men har omklassificerats. Därtill har kommunfullmäktige beslutat om extra anslag på 50 tkr, vilket avser medfinansiering av Kammarmusikfestival.

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Budgetavvikelser Prognos 1 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Miljö- o byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämnder/styrelse VA Renhållning Summa Pensionsskuld Avskrivningar Extra anslag Summa nettokostnad tkr tkr tkr +/- 0 tkr tkr tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr tkr -500 tkr +500 tkr -50 tkr tkr Skatter och statsbidrag Extraordinära kostnader tkr -350 tkr Totalt

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Åtgärdsprogram Av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning p.4 framgår: Om nämnd/styrelse i prognos I-III eller i delårsrapport till fullmäktige redovisar att troligt underskott mot fastställd budget, skall denna prognos/rapport åtföljas av sådana förslag till besparingar som minst motsvarar det troliga underskottet (KF ). Av anvisningarna till prognosarbetet framgår dessutom: Om nämnd/styrelse i Prognos I eller II redovisar ett troligt underskott mot fastställd budget, så ska i avsnitt åtgärdsprogram redovisas sådana förslag till besparingar som minst motsvarar det troliga underskottet. I de fall åtgärder redan beslutats anpassas givetvis underskottsprognosen till detta faktum, och hithörande beslut redovisas. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottet och kommunstyrelsen arbeta fram besparingsförslag för att komma tillrätta med det beräknade underskottet gällande kommunstyrelsens budget 2007, och att uppdra till ordförandena för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden att för kommunfullmäktige i april redovisa hur man tänker komma tillrätta med de beräknade underskotten för de respektive nämnderna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att framtida prognoser skall upprättas enligt punkt Åtgärdsprogram ovan, och att i samband med Prognos II ta ställning till barn- och utbildningsnämndens framställning om extra anslag för IV-programmet, under förutsättning att erforderligt beslutsunderlag då föreligger, samt att i övrigt godkänna prognos I.

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KS 72 Dnr 2007/ Uppföljning av strukturprogrammet Kommunfullmäktige har beslutat om ett åtgärdsprogram för kommunens ekonomi, det så kallade Strukturprogrammet, som innebär att besparingar/effektiviseringar inom en totalram på ca 10 mkr/år skall genomföras inom en tidsram av 5 år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga uppföljningen av strukturprogrammet till handlingarna.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KS 73 Dnr 2007/ Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2006 Föreligger Stiftelsen Orustbostäder upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2006, och att bevilja Stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KS 74 Dnr 2007/ Kommunens årsredovisning för 2006 Föreligger av kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättad årsredovisning för 2006 till kommunfullmäktige och revisorerna.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KS 75 Dnr 2006/ Rapport vad avser arrendeavtal för glasskiosken på Hermanö Sedan en lång tid tillbaka har försäljning av glass bedrivits i en kiosk i anslutning till affären på Hermanö. Kommunen äger marken men något skriftligt arrendeavtal har inte träffats. Kiosken med inventarier ägs av den förre handelsmannen som i sin tur har arrenderat ut den. Kommunen hade för avsikt att reglera detta förhållande. Kommunens mening är att glassförsäljningen skall knytas till dagligvaruhandeln i akt och mening att öka det ekonomiska underlaget för och därmed möjligheten till en helårsöppen livsmedelsaffär på ön. Kommunstyrelsen beslutar att meddela nuvarande innehavaren av glasskiosken att han omedelbart skall avlägsna sin egendom från kommunens mark, samt att teckna arrendeavtal med dagligvaruhandeln. Föreligger P.M från kommunstyrelseförvaltningen vari förhandlingar och övriga åtgärder i ärendet beskrivs. Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en helt objektiv genomgång av de förhållande som varit och i vissa stycken fortfarande är gällande kring den aktuella glasskiosken på Hermanö med följande direktiv: 1.Denna utredning skall genomföras av sakkunniga på SKL, 2.Redovisning av densamma i sin helhet skall presenteras för Orust kommunstyrelse. Om juridiska hinder skulle föreligga för en sådan presentation, så skall dessa klart redovisas för styrelsen och inte krypteras. Bo Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunrevisionen att granska handläggningen av rubricerade ärende. Ordföranden förklarar Bo Anderssons förslag antaget. Omröstning begäres. Följande omröstningsproposition fastställes: Den som bifaller Bo Anderssons förslag röstar ja, den det ej röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons förslag. Vid omröstningen avgives 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur envar har röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag. Roger Hansson, Gunilla Josefsson och Bengt Torstensson reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Hanssons förslag.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KS 76 Dnr 2007/ Information om upphandlingsverksamheten STO s upphandlingsansvarige är kallad för att informera om verksamheten. Informationen läggs till handlingarna.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Exp: Kanslichef Intranätsansvarig Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen Systemansvarig sociala omsorgsförvaltningen KS 77 Dnr 2007/ Val av personuppgiftsombud Kommunstyrelsen utsåg Marita Olsson som personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anneli Fredriksson som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet.

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KS 78 Dnr 2007/ Anmälan av Fyrbodals kommunförbunds årsredovisning 2006 Föreligger årsredovisning samt revisionsberättelse för Fyrbodals kommunförbund daterad Årsredovisningen läggs till handlingarna.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KS 79 Dnr 2007/ Redovisning av motioner Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i 29 att kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars beredning ej kunnat slutföras. Följande inkomna motioner har inte besvarats: Inlämnade Remitterad till Motion om att sända Webbgruppen Sven Olsson kommunfullmäktiges Tina Ehn möten i webb-radio Miljöpartiet de Gröna Motion angående Kanslichefen Gunnar Persson beredningsgrupper Moderaterna i kommunfullmäktige Motion angående införande Kanslichef Elvira Befverfeldt av medborgarförslag Marklund Greger Rundqvist Vänsterpartiet Sven Olsson Miljöpartiet Motion om sanitets- och Barn- och utbildnings Hans Stevander tillgänglighetssituationen nämnden Socialdemokraterna vid Orusts badplatser

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Motion om Holger Formgren kommunal avgift i Kommunjurist Folkpartiet Orust kommun Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Exp: Sociala omsorgsnämnden Ekonomi enheten KS 80 Dnr 2007/ Beslut om s k mindre investering Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s k mindre investering. En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte överstiger 15 basbelopp (ca 600 tkr). Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av den förslagsställande nämnden. Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna verksamheter. Sociala omsorgsnämnden föreslår följande investering enligt ovanstående regler: Verksamhet 592 Gemensamt SOF Inventarier till kommunhuset 100 tkr Kommunstyrelsen beslutar att bevilja den föreslagna investeringen.

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Exp: Tekniska enheten Stiftelsen Orust Bostäder KS 81 AU 57 Dnr 2007/ Försäljning av fastigheten Svanesund 3:186 Orust kommun är idag lagfaren ägare till fastigheten Svanesund 3:186. Fastigheten nyttjas för garage och parkering av Stiftelsen Orustbostäder. Stiftelsen Orustbostäder har önskemål om att köpa fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för försäljning av Svanesund 3:186. Bo Andersson, Stig Samuelsson och Claes Nordevik anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

19 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KS 82 AU 58 Dnr 2007/ Köp av fastigheten Orust Dalby 1:46 Föreligger överlåtelseavtal daterat avseende köp av del av fastigheten Dalby 1:46. Fastigheten är obebyggd och ligger utanför detaljplanelagt område. Området är planerat för bostäder i kommunens översiktsplan. Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande överlåtelseavtal upprättat samt att för ändamålet inkl avstyckning och lagfartskostnad m m anvisa kronor genom upptagande av långfristiga lån. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

20 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KS 83 AU 59 Dnr 2007/ Ändring av säkerhetsläge för avskrivningslån för Skolan på Käringön Kommunen överlät 1999 nya skolan på Käringön till Gullholmen Käringöns Skärgårdsaktiebolag för en köpeskilling om 1,5 mkr. Villkor för köpets bestånd är att byggnaden används i Leader II-projektets anda och att bolagets verksamhet är att säkra och utveckla lokal infrastruktur och övrig samhällsservice och sysselsättning för boende på Käringön/Gullholmen-Härmanö m.m. Köpeskillingen erläggs genom ett ränte- och amorteringsfritt lån som löper på 20 år och avskrivs med 5 % årligen. Kommunen har tillförsäkrats en säkerhet motsvarande köpeskillingen inom intervallet tkr. Det amorteringsfria lånet är nu nedskrivet till kr. Bolaget vidtar nu viss ombyggnad med energiförbättrande åtgärder och ombyggnad av skolsalen till konferenslokal. Syftet är att få en bättre lönsamhet genom kontrakt med krögarna när en större konferenslokal behövs. Ytterligare lån om 1,2 mkr behövs och banken vill ha bästa säkerhetsläget i vanlig ordning. Kommunens säkerhet skjuts då upp till att hamna i intervallet över 3,6 mkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av sitt beslut , 4, bevilja att säkerheten för resterande lån får läggas i intervallet 3,6-4,6 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

21 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KS 84 AU 60 Dnr 2007/ Medverkan i en ny Leader-ansökan samt medel härför Orust kommun har under tiden deltagit i Leader + - programmet under en partneransökan kallad Carpe Mare. I Carpe Mare ingick förutom Orust kommunerna Tjörn, Lysekil, Kungälv, Öckerö samt Göteborg Styrsö. Åtgärder kommunerna emellan har nu vidtagits för att bilda också ett partnerskap i den nya omgången av Leader numer består konstellationen av Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborg Styrsö. Det föreligger också ett förslag till finansiering parterna emellan relaterad i skrivelse Under perioden önskas totalt en medfinansiering om 2,5 mkr per kommun. Bortsett från en kostnad om kr år 2007 innebär det en årlig medfinansiering om kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att medverka i det i skrivelse föreslagna partnerskapet för ansökan om Leader-medel vad avser perioden , samt att för 2007 års verksamhet anvisa kr som extra anslag; medel att utgå av eget kapital. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

22 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Exp: Västtrafik Kollektivtrafikplanerare KS 85 AU 61 Dnr 2007/ Yttrande över införande av ungdomsrabatt för åringar Västtrafik efterfrågar i skrivelse kommunens inställning till rubricerad rabatt. Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att rabatten införs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Enligt Gunilla Josefssons förslag. Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

23 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KS 86 AU 62 Dnr 2007/ Plantillstånd för fastigheten Mulltorp 1:11 och 1:30 För fastigheten saknas detaljplan. Syftet med ansökan är att inom området uppföra ett 20- tal villor. Miljö- och byggnadsnämnden har ställts sig positiv till att frågan prövas i detaljplan och översänder ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

24 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KS 87 AU 63 Dnr 2007/ Yttrande över slutbetänkande (SOU 2006:101) Se Landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier Regeringen beslutade 17 juni 2004 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för hållbar landsbygdsutveckling. Strategin skulle utgå från målet om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Slutbetänkandet och underlagsrapporter har nu sänt på samråd och Orust kommun har i remiss fått möjlighet att yttra sig. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande anföra: Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation.

25 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande anföra: Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. En hållbar utveckling på landsbygden säkerställer landsbygden som hälsofrämjande rekreationsområde för övrig befolkning. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation. Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande anföra Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. En hållbar utveckling på landsbygden säkerställer landsbygden som hälsofrämjande rekreationsområde för övrig befolkning. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation. Kompensationen är nödvändig med hänsyn till sommarkommunens krav att tillhandahålla skattefinansierad kommunalservice för alla boende inom exempelvis räddningstjänstverksamhet och hemtjänst. Sommarkommunen behöver också en extra planberedskap exempelvis för nya områden intill de gamla samhällskärnorna.

26 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KS 88 AU 65 Dnr 2006/ Antagande av boendeparkeringsavgift Parkeringsplatser har under våren 2006 anlagts vid Slupekil och Lavön 2:30 och 2:33 i Tuvesvik för att möjliggöra parkering för boende och besökande till Gullholmen Härmanö och marken arrenderas av kommunen och utnyttjas som allmän platsmark. Avgiften för att parkera på platsen är 40 kr/dag för långtidsuppställning och 5 kr/tim för kort tidsuppställning. Det har visat sig finnas behov för de boende att under sommaren kunna parkera på platsen under en längre tidsperiod vilket innebär en dyr kostnad för de boende. För att underlätta för fastighetsägare på Gullholmen - Hermanö och Käringön att parkera sitt fordon föreslås att boendeparkering införs inför sommaren 2007 och att kommunen tar ut en avgift för boendeparkering. Kommunstyrelsen beslutade bl. a att införa boendeparkering på Tuvesvik för folkbokförda och fastighetsägare på ovan angivna orter. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa en boendeparkeringsavgift på 350 kr/mån. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa en boendeparkeringsavgift om 1750 kr/säsong. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Att med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa en boendeparkeringsavgift om 1750 kr/säsong (1/5-30/9)

27 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KS 89 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut fattade vid sammanträde Förköpsärenden Beslut fattade enligt förteckning Trafikärenden Parkeringstillstånd enligt förteckning Lokala trafikföreskrifter nr 7001 Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m Hyreskontrakt - Bostäder enligt förteckning Köpekontrakt enligt löpnummer 7 Fastighetsreglering enligt löpnummer 1-7 Samrådsyttrande över detaljplan för Hällevik 1:199 Dnr 2007/ Dnr 2007/ Dnr 2007/ Dnr 2007/22 02 Gatu- och VA-verksamhet Dnr 2007/ VA-avtal daterad Upphandling Dnr 2007/ Upphandling av entreprenör till Tryckstegringsstation Bidrag Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning Dnr 2007/ Ekonomi Dnr 2007/ Upplåning enligt förteckning daterad Anmälan läggs till handlingarna.

28 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 KS 90 Dnr 2006/ Anmälan av inkomna skrivelser Sveriges kommuner och Landsting, Arbetsdomstolens dom angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dela att avskeda samma lärare Miljö- och byggnadsnämnden, Gemensamt arbete med kommunala miljömål inom STO-regionen, Västtrafik, Västtrafiks Trafikförsörjningsplan , Anmälan läggs till handlingarna.

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer