ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1"

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl Björn Persson Gunilla Svensson Bengt Torstensson Sven Olsson kl Bo Andersson Hans Stevander kl Claes Nordevik kl Övriga deltagande sid 2 Utses att justera Roger Hansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån, 16 april 2007 kl Sekreterare... Paragraf Börje Olsson Ordförande... Anders Hygrell Justerare... Roger Hansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Ulrika Swedenborg

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Övriga Deltagare Ewa Reinhold, kommunchef Börje Olsson, kanslichef Torbjörn Ljungberg, ekonomichef kl Henrik Persson, controller kl Lise Andreasson, förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen kl Nils Hulling, upphandlare kl Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare kl Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare kl

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omröstningsprotokoll Parti Ledamot/ersättare Närvarande Ks 75 Ks Ks ja nej avst ja nej avst ja nej avst M o Anders Hygrell x M o Birgit Strömberg x S o Roger Hansson x C o Bengt Johansson x C o Inga Göransson S o Gunilla Josefsson x Fp o Björn Persson x Kd o Gunilla Svensson x S o Bengt Torstensson x Mp o Sven Olsson M o Bo Andersson x M e Rolf Karlsson M e Martin Göransson S e Hans Stevander C e Ingrid Nyström C e Stig Samuelsson x S e Maivor Johansson Fp e Claes Nordevik x Kd e Ingemar Matinsson S e Agneta Melin V e Mikael Gustavsson M e Lars-Åke Gustavsson Summa o = ordinarie, e = ersättare 2 närvaro markeras med x frånvaro markeras med -

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Exp: Kommunchef Ordförande kommunstyrelsen Ordförande sociala omsorgsnämnden Ordförande barn- och utbildningsnämnden KS 71 Dnr 2007/ Prognos I 2007 Prognos I av III (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-8). I år har uppföljningsblanketterna förändrats för att anpassa sig till andra ekonomidokument (Delårsberättelsen etc). Prognos I visar ett resultat på 6,8 mkr. Detta är 16,6 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 9 november En av orsakerna till denna budgetavvikelse är att nämnderna/styrelsen redovisar underskott på sammanlagt 6,8 mkr. VA respektive Renhållningen budgeterade nollresultat för 2007 och här redovisas ett denna budget verkar hålla. Enligt en prognos från KPA rörande det nya pensionsavtalet, KAP-KL, kommer pensionsskulden att öka med ca 0,5 mkr i år utöver budget. Avskrivningarna beräknas däremot bli 0,5 mkr lägre än budget. Beträffande utfall för skatteintäkter och statsbidrag kvarstår tidigare lämnad information till kommunstyrelsen, baserad på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, om ett beräknat underskott på 9,4 mkr. De extraordinära kostnaderna på 350 tkr avser brand i Ängås förskola. Denna har redovisats som kostnad i kommunstyrelsens prognos I (se denna), men har omklassificerats. Därtill har kommunfullmäktige beslutat om extra anslag på 50 tkr, vilket avser medfinansiering av Kammarmusikfestival.

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Budgetavvikelser Prognos 1 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Miljö- o byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämnder/styrelse VA Renhållning Summa Pensionsskuld Avskrivningar Extra anslag Summa nettokostnad tkr tkr tkr +/- 0 tkr tkr tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr tkr -500 tkr +500 tkr -50 tkr tkr Skatter och statsbidrag Extraordinära kostnader tkr -350 tkr Totalt

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Åtgärdsprogram Av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning p.4 framgår: Om nämnd/styrelse i prognos I-III eller i delårsrapport till fullmäktige redovisar att troligt underskott mot fastställd budget, skall denna prognos/rapport åtföljas av sådana förslag till besparingar som minst motsvarar det troliga underskottet (KF ). Av anvisningarna till prognosarbetet framgår dessutom: Om nämnd/styrelse i Prognos I eller II redovisar ett troligt underskott mot fastställd budget, så ska i avsnitt åtgärdsprogram redovisas sådana förslag till besparingar som minst motsvarar det troliga underskottet. I de fall åtgärder redan beslutats anpassas givetvis underskottsprognosen till detta faktum, och hithörande beslut redovisas. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottet och kommunstyrelsen arbeta fram besparingsförslag för att komma tillrätta med det beräknade underskottet gällande kommunstyrelsens budget 2007, och att uppdra till ordförandena för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden att för kommunfullmäktige i april redovisa hur man tänker komma tillrätta med de beräknade underskotten för de respektive nämnderna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att framtida prognoser skall upprättas enligt punkt Åtgärdsprogram ovan, och att i samband med Prognos II ta ställning till barn- och utbildningsnämndens framställning om extra anslag för IV-programmet, under förutsättning att erforderligt beslutsunderlag då föreligger, samt att i övrigt godkänna prognos I.

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KS 72 Dnr 2007/ Uppföljning av strukturprogrammet Kommunfullmäktige har beslutat om ett åtgärdsprogram för kommunens ekonomi, det så kallade Strukturprogrammet, som innebär att besparingar/effektiviseringar inom en totalram på ca 10 mkr/år skall genomföras inom en tidsram av 5 år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga uppföljningen av strukturprogrammet till handlingarna.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KS 73 Dnr 2007/ Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2006 Föreligger Stiftelsen Orustbostäder upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2006, och att bevilja Stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KS 74 Dnr 2007/ Kommunens årsredovisning för 2006 Föreligger av kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättad årsredovisning för 2006 till kommunfullmäktige och revisorerna.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KS 75 Dnr 2006/ Rapport vad avser arrendeavtal för glasskiosken på Hermanö Sedan en lång tid tillbaka har försäljning av glass bedrivits i en kiosk i anslutning till affären på Hermanö. Kommunen äger marken men något skriftligt arrendeavtal har inte träffats. Kiosken med inventarier ägs av den förre handelsmannen som i sin tur har arrenderat ut den. Kommunen hade för avsikt att reglera detta förhållande. Kommunens mening är att glassförsäljningen skall knytas till dagligvaruhandeln i akt och mening att öka det ekonomiska underlaget för och därmed möjligheten till en helårsöppen livsmedelsaffär på ön. Kommunstyrelsen beslutar att meddela nuvarande innehavaren av glasskiosken att han omedelbart skall avlägsna sin egendom från kommunens mark, samt att teckna arrendeavtal med dagligvaruhandeln. Föreligger P.M från kommunstyrelseförvaltningen vari förhandlingar och övriga åtgärder i ärendet beskrivs. Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en helt objektiv genomgång av de förhållande som varit och i vissa stycken fortfarande är gällande kring den aktuella glasskiosken på Hermanö med följande direktiv: 1.Denna utredning skall genomföras av sakkunniga på SKL, 2.Redovisning av densamma i sin helhet skall presenteras för Orust kommunstyrelse. Om juridiska hinder skulle föreligga för en sådan presentation, så skall dessa klart redovisas för styrelsen och inte krypteras. Bo Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunrevisionen att granska handläggningen av rubricerade ärende. Ordföranden förklarar Bo Anderssons förslag antaget. Omröstning begäres. Följande omröstningsproposition fastställes: Den som bifaller Bo Anderssons förslag röstar ja, den det ej röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons förslag. Vid omröstningen avgives 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur envar har röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag. Roger Hansson, Gunilla Josefsson och Bengt Torstensson reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Hanssons förslag.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KS 76 Dnr 2007/ Information om upphandlingsverksamheten STO s upphandlingsansvarige är kallad för att informera om verksamheten. Informationen läggs till handlingarna.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Exp: Kanslichef Intranätsansvarig Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen Systemansvarig sociala omsorgsförvaltningen KS 77 Dnr 2007/ Val av personuppgiftsombud Kommunstyrelsen utsåg Marita Olsson som personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anneli Fredriksson som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet.

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KS 78 Dnr 2007/ Anmälan av Fyrbodals kommunförbunds årsredovisning 2006 Föreligger årsredovisning samt revisionsberättelse för Fyrbodals kommunförbund daterad Årsredovisningen läggs till handlingarna.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KS 79 Dnr 2007/ Redovisning av motioner Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i 29 att kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars beredning ej kunnat slutföras. Följande inkomna motioner har inte besvarats: Inlämnade Remitterad till Motion om att sända Webbgruppen Sven Olsson kommunfullmäktiges Tina Ehn möten i webb-radio Miljöpartiet de Gröna Motion angående Kanslichefen Gunnar Persson beredningsgrupper Moderaterna i kommunfullmäktige Motion angående införande Kanslichef Elvira Befverfeldt av medborgarförslag Marklund Greger Rundqvist Vänsterpartiet Sven Olsson Miljöpartiet Motion om sanitets- och Barn- och utbildnings Hans Stevander tillgänglighetssituationen nämnden Socialdemokraterna vid Orusts badplatser

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Motion om Holger Formgren kommunal avgift i Kommunjurist Folkpartiet Orust kommun Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Exp: Sociala omsorgsnämnden Ekonomi enheten KS 80 Dnr 2007/ Beslut om s k mindre investering Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s k mindre investering. En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte överstiger 15 basbelopp (ca 600 tkr). Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av den förslagsställande nämnden. Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna verksamheter. Sociala omsorgsnämnden föreslår följande investering enligt ovanstående regler: Verksamhet 592 Gemensamt SOF Inventarier till kommunhuset 100 tkr Kommunstyrelsen beslutar att bevilja den föreslagna investeringen.

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Exp: Tekniska enheten Stiftelsen Orust Bostäder KS 81 AU 57 Dnr 2007/ Försäljning av fastigheten Svanesund 3:186 Orust kommun är idag lagfaren ägare till fastigheten Svanesund 3:186. Fastigheten nyttjas för garage och parkering av Stiftelsen Orustbostäder. Stiftelsen Orustbostäder har önskemål om att köpa fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för försäljning av Svanesund 3:186. Bo Andersson, Stig Samuelsson och Claes Nordevik anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

19 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KS 82 AU 58 Dnr 2007/ Köp av fastigheten Orust Dalby 1:46 Föreligger överlåtelseavtal daterat avseende köp av del av fastigheten Dalby 1:46. Fastigheten är obebyggd och ligger utanför detaljplanelagt område. Området är planerat för bostäder i kommunens översiktsplan. Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande överlåtelseavtal upprättat samt att för ändamålet inkl avstyckning och lagfartskostnad m m anvisa kronor genom upptagande av långfristiga lån. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

20 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KS 83 AU 59 Dnr 2007/ Ändring av säkerhetsläge för avskrivningslån för Skolan på Käringön Kommunen överlät 1999 nya skolan på Käringön till Gullholmen Käringöns Skärgårdsaktiebolag för en köpeskilling om 1,5 mkr. Villkor för köpets bestånd är att byggnaden används i Leader II-projektets anda och att bolagets verksamhet är att säkra och utveckla lokal infrastruktur och övrig samhällsservice och sysselsättning för boende på Käringön/Gullholmen-Härmanö m.m. Köpeskillingen erläggs genom ett ränte- och amorteringsfritt lån som löper på 20 år och avskrivs med 5 % årligen. Kommunen har tillförsäkrats en säkerhet motsvarande köpeskillingen inom intervallet tkr. Det amorteringsfria lånet är nu nedskrivet till kr. Bolaget vidtar nu viss ombyggnad med energiförbättrande åtgärder och ombyggnad av skolsalen till konferenslokal. Syftet är att få en bättre lönsamhet genom kontrakt med krögarna när en större konferenslokal behövs. Ytterligare lån om 1,2 mkr behövs och banken vill ha bästa säkerhetsläget i vanlig ordning. Kommunens säkerhet skjuts då upp till att hamna i intervallet över 3,6 mkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av sitt beslut , 4, bevilja att säkerheten för resterande lån får läggas i intervallet 3,6-4,6 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

21 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KS 84 AU 60 Dnr 2007/ Medverkan i en ny Leader-ansökan samt medel härför Orust kommun har under tiden deltagit i Leader + - programmet under en partneransökan kallad Carpe Mare. I Carpe Mare ingick förutom Orust kommunerna Tjörn, Lysekil, Kungälv, Öckerö samt Göteborg Styrsö. Åtgärder kommunerna emellan har nu vidtagits för att bilda också ett partnerskap i den nya omgången av Leader numer består konstellationen av Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborg Styrsö. Det föreligger också ett förslag till finansiering parterna emellan relaterad i skrivelse Under perioden önskas totalt en medfinansiering om 2,5 mkr per kommun. Bortsett från en kostnad om kr år 2007 innebär det en årlig medfinansiering om kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att medverka i det i skrivelse föreslagna partnerskapet för ansökan om Leader-medel vad avser perioden , samt att för 2007 års verksamhet anvisa kr som extra anslag; medel att utgå av eget kapital. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

22 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Exp: Västtrafik Kollektivtrafikplanerare KS 85 AU 61 Dnr 2007/ Yttrande över införande av ungdomsrabatt för åringar Västtrafik efterfrågar i skrivelse kommunens inställning till rubricerad rabatt. Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att rabatten införs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Enligt Gunilla Josefssons förslag. Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

23 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KS 86 AU 62 Dnr 2007/ Plantillstånd för fastigheten Mulltorp 1:11 och 1:30 För fastigheten saknas detaljplan. Syftet med ansökan är att inom området uppföra ett 20- tal villor. Miljö- och byggnadsnämnden har ställts sig positiv till att frågan prövas i detaljplan och översänder ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

24 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KS 87 AU 63 Dnr 2007/ Yttrande över slutbetänkande (SOU 2006:101) Se Landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier Regeringen beslutade 17 juni 2004 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för hållbar landsbygdsutveckling. Strategin skulle utgå från målet om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Slutbetänkandet och underlagsrapporter har nu sänt på samråd och Orust kommun har i remiss fått möjlighet att yttra sig. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande anföra: Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation.

25 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande anföra: Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. En hållbar utveckling på landsbygden säkerställer landsbygden som hälsofrämjande rekreationsområde för övrig befolkning. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation. Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande anföra Orust kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet och dess förslag att nå en hållbar utveckling på landsbygden. En hållbar utveckling på landsbygden säkerställer landsbygden som hälsofrämjande rekreationsområde för övrig befolkning. På Orust finns en stor andel fritidsboende och många av dem bor i sina fritidshus under stora delar av året, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Framför allt angeläget för Orust kommun är därför förslaget att utreda konsekvenserna av ett utökat delårsboende med syfte att hitta lösningar som ger kommuner med stor andel delårsboende rätt till kompensation. Kompensationen är nödvändig med hänsyn till sommarkommunens krav att tillhandahålla skattefinansierad kommunalservice för alla boende inom exempelvis räddningstjänstverksamhet och hemtjänst. Sommarkommunen behöver också en extra planberedskap exempelvis för nya områden intill de gamla samhällskärnorna.

26 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KS 88 AU 65 Dnr 2006/ Antagande av boendeparkeringsavgift Parkeringsplatser har under våren 2006 anlagts vid Slupekil och Lavön 2:30 och 2:33 i Tuvesvik för att möjliggöra parkering för boende och besökande till Gullholmen Härmanö och marken arrenderas av kommunen och utnyttjas som allmän platsmark. Avgiften för att parkera på platsen är 40 kr/dag för långtidsuppställning och 5 kr/tim för kort tidsuppställning. Det har visat sig finnas behov för de boende att under sommaren kunna parkera på platsen under en längre tidsperiod vilket innebär en dyr kostnad för de boende. För att underlätta för fastighetsägare på Gullholmen - Hermanö och Käringön att parkera sitt fordon föreslås att boendeparkering införs inför sommaren 2007 och att kommunen tar ut en avgift för boendeparkering. Kommunstyrelsen beslutade bl. a att införa boendeparkering på Tuvesvik för folkbokförda och fastighetsägare på ovan angivna orter. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa en boendeparkeringsavgift på 350 kr/mån. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa en boendeparkeringsavgift om 1750 kr/säsong. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Att med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa en boendeparkeringsavgift om 1750 kr/säsong (1/5-30/9)

27 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KS 89 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut fattade vid sammanträde Förköpsärenden Beslut fattade enligt förteckning Trafikärenden Parkeringstillstånd enligt förteckning Lokala trafikföreskrifter nr 7001 Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m Hyreskontrakt - Bostäder enligt förteckning Köpekontrakt enligt löpnummer 7 Fastighetsreglering enligt löpnummer 1-7 Samrådsyttrande över detaljplan för Hällevik 1:199 Dnr 2007/ Dnr 2007/ Dnr 2007/ Dnr 2007/22 02 Gatu- och VA-verksamhet Dnr 2007/ VA-avtal daterad Upphandling Dnr 2007/ Upphandling av entreprenör till Tryckstegringsstation Bidrag Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning Dnr 2007/ Ekonomi Dnr 2007/ Upplåning enligt förteckning daterad Anmälan läggs till handlingarna.

28 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 KS 90 Dnr 2006/ Anmälan av inkomna skrivelser Sveriges kommuner och Landsting, Arbetsdomstolens dom angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dela att avskeda samma lärare Miljö- och byggnadsnämnden, Gemensamt arbete med kommunala miljömål inom STO-regionen, Västtrafik, Västtrafiks Trafikförsörjningsplan , Anmälan läggs till handlingarna.

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Björn

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 12.00 Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Horst Sauer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

1. Rapport från ekonomikommittén KS/2013:302 -

1. Rapport från ekonomikommittén KS/2013:302 - 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-05-29 8:15 Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-30. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-30 8:15-14:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-30. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-30 8:15-14:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-30 8:15-14:30 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 3-6 Claes Nordevik 7-11 Lars Åke Gustavsson Bengt Johansson Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer