Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare"

Transkript

1 Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012

2 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan... 5 Det formella... 5 De tre inkomstslagen Neutral företagsbeskattning... 8 Räntefördelning... 9 Positiv och negativ räntefördelning Skogsavdrag Förvärv av skog genom arv eller gåva Skogskonto och andra reserveringar Generationsskifte... 15

3 Grattis! Nu är du äntligen ägare till den skog som du drömt om så länge. Eller har du bara råkat bli med skog? De flesta skogsägare har faktiskt ärvt sitt skogsinnehav. Vi tror att det känns fantastiskt. Men du kanske upplever det som mer skrämmande. Hur är det egentligen? Kostar det inte väldigt mycket innan skogen går att avverka? Det ska planteras, röjas och gallras. Och går inte det mesta till skatt när jag väl avverkar? För nyblivna skogsägare brukar frågetecknen torna upp sig. Med denna guide vill vi räta ut dem åt dig. Här får du en kort introduktion i hur det går till att sälja virke och information om skattesystemets grunder. Dessutom ger vi dig lite insikt i de möjligheter du som skogsägare har att påverka det ekonomiska utfallet. Vi kan redan inledningsvis slå fast att skogsägare har större möjligheter än andra företagare att fördela inkomsterna över tiden. Men för att du ska få ut det mesta av din skog krävs planering och eftertanke. I grunden är det mesta ganska enkelt och för det som är komplicerat finns vi med vår kompetens för att hjälpa dig. Skogsbruksplan För att få en uppfattning om hur din skog ser ut är det oftast nödvändigt att du har en skogsbruksplan. Den är ett ovärderligt hjälpmedel för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om intäkter och kostnader för de närmaste åren. Kostnaden för att få en skogsbruksplan upprättad varierar med fastighetens storlek och typ av skog. En grov uppskattning är mellan 100 och 200 kr per hektar. Det finns många aktörer som erbjuder tjänsten. Sköta skogen själv eller leja bort Sköta skogen själv eller leja bort sysslorna? Det beror på hur mycket skog du har, vad som behöver göras, ditt eget intresse och på hur långt från fastigheten du bor. Numera lejer de flesta skogsägare bort allt avverkningsarbete, men sysslar kanske i viss utsträckning med plantering och röjning. De som köper virke tillhandahåller ofta skogsvård, vägunderhåll och även andra tjänster till självkostnadspris, som en service till skogsägare. Försäljning av virke Till en början kan virkesförsäljning framstå som komplicerat eftersom det finns flera olika försäljningsformer att välja mellan. Dessa delas in i två huvudgrupper: 1. Upplåtelse av avverkningsrätt. 2. Försäljning av leveransvirke. Grovt beskrivet kan man säga att om köparen ombesörjer avverkning och utforsling av virket till bilväg är det en avverkningsrätt. Om du själv levererar virket vid bilväg är det leveransvirke. Du bör vara medveten om att det är skattemässiga skillnader beroende Skogsägare har större möjligheter än andra företagare att fördela sina inkomster över tiden. på om du väljer det ena eller andra sättet. Skillnaderna gäller främst avsättningsmöjligheter till skogskonto, möjlighet till att utnyttja betalningsplan för virket och själv bestämma när inkomsten ska tas upp till beskattning. 3

4 Måttslag i skogsbruket Som nybliven skogsägare kan alla måttslag som används i skogsbruket skapa en viss begreppsförvirring. Här förklarar vi de vanligaste. m3fub = kubikmeter fast under bark. Verkliga volymen exklusive bark. Används vanligtvis för volymbestämning av massaved samt för avverkningskostnad. m3to = kubikmeter toppmätt. Volymen beräknad efter en cylinder med stockens toppmått som diameter. Används vanligtvis vid mätning av timmer. m3sk = skogskubikmeter. Hela trädets volym ovan stubbskäret inklusive bark och topp. Används vid volymuppskattning av rotstående skog. Vid rotpostförsäljning använder man skogskubikmeter. Generella omräkningstal m 3 fub m 3 to m 3 sk m 3 fub 1 0,81 1,20 m 3 to 1,23 1 1,46 m 3 sk 0,84 0,68 1 Avverkningsrätt Begreppet avverkningsrätt innefattar avverkningsuppdrag (AU), leveransrotköp (LRK) och rotpostförsäljning. AU brukar användas av skogsägarföreningarna och LRK av bolagsbruket. I grunden är det exakt samma sak men kan varieras efter överenskommelser. När skogsägaren själv inte deltar i avverkningsarbetet utan upplåter nyttjanderätten till en del av sin skogsfastighet, kallas avverkningsrätter för försäljning av skog på rot. För dessa tre former av avverkningsrätter gäller samma skatterättsliga regler. Avverkningsuppdrag (AU) och leveransrotköp (LRK): En avtalsform där virket volymmäts och prisräknas vid inmätning av virkessortimentet vid respektive industri till de priser som är angivna i kontraktet mellan köparen och säljaren. Det går att avtala om allt ifrån ett fast netto per kubikmeter oavsett sortiment och trädslag där avverkningskostnaden är borträknad, till att avtala om att varje sortiment prissätts efter en avtalad prislista och avverkningskostnaden sedan räknas ifrån. Däremellan kan man avtala om i stort sett vad som helst. Rotpostförsäljning: Varje träd mäts på rot och beståndet volymuppskattas. I kontraktet mellan köpare och säljare anges ett avgränsat område med en uppskattad virkesvolym enligt en stämplingslängd. Köparen tar risken för förlust eller förtjänst till följd av felberäkningar av den uppskattade volymen. Leveransvirke När skogsägaren för egen del eller med anställda ombesörjer avverkningen och säljer virket vid bilväg eller vid industri är det s k leveransvirke. Till skillnad från avverkningsrätter utgör leveransvirke en vara, en skogsprodukt. Prisräkningen och volymmätningen sker som vid avverkningsuppdraget vid inmätande industri till de prislistor som finns angivna i kontraktet. 4

5 Betalningsplan I samband med virkesförsäljning som avverkningsrätt kan man upprätta en betalningsplan för att fördela inkomsten över flera år. Det innebär att likviden från skogsförsäljningen delas upp på flera delbetalningar. För att en betalningsplan skall gälla är det mycket viktigt att utbetalningen sker över flera år (minst två) samt att betalningsplanen finns fastställd i kontraktet. Om det inte finns en riktig betalningsplan över minst två år upprättad, är virkeslikviden skattepliktig för hela beloppet det år kontraktet upprättades, eftersom det då har uppstått en fordran på köparen. Detta trots att det inte har betalats ut några pengar. Vid försäljning som leveransvirke kan du inte utnyttja möjligheten att skattemässigt fördela utbetalningar över flera år. Vid leveransvirke sker beskattningen det år virket levereras, kontraktsdatumet spelar alltså ingen roll. Om du har upprättat en betalningsplan för avverkningen, kan du inte göra avsättning till framtida skogsvård i deklarationen. Det formella Skogsägandet omgärdas, precis som allt annat företagande, av en del formella regler. Som skogsägare är du en näringsidkare och därmed enligt lag bokföringsskyldig. Bokföringsskyldighet Som sagt, alla näringsidkare är enligt lag skyldiga att föra bok. Tillhör du kategorin vanliga skogsägare duger det gott att föra löpande bokföring i en kassajournal. Som kund hos LRF Konsult får du en sådan gratis. Ett alternativ kan vara att du använder dig av ett bokföringsprogram i din dator. Vilket sätt du än använder ska bokföringen sparas i minst tio år. Mervärdesskatt Som skogsägare är du redovisningsskyldig för moms. Moms på inköp (ingående moms) är avdragsgill, medan moms på försäljning (utgående moms) är en skuld till staten. Som nybliven företagare, d v s skogsägare, registrerar du dig genom att fylla i och skicka in blankett 4620 till Skatteverket. Den kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida F-skatt och FA-skatt Egna företagare betalar F-skatt. Anställda betalar A-skatt. Om du både är egen företagare och anställd ska du ha en FA-skattsedel. Arbetsgivaren gör då skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter som vanligt på din lön. Vid sidan av detta betalar du in en preliminär F-skatt varje månad för att täcka skatt och egenavgifter för din näringsverksamhet. Aktiv eller passiv näringsidkare För att tjäna pensionspoäng och sociala förmåner på din betalda skatt i näringsverksamheten måste du vara aktiv näringsidkare. För att du ska kvalificera dig som aktiv är huvudregeln att du utför minst en tredjedels arbetstid, ca timmar i förvärvskällan. En alternativ princip är att om största delen av arbetsinsatsen sker med egna arbetstimmar ska näringsverksamheten anses som aktiv även om 500 timmar inte uppnås. 5

6 De tre inkomstslagen och hur de beskattas Efter skattereformen för ca 10 år sedan delas alla inkomster in i tre olika slag, tjänst, näringsverksamhet och kapital. Nedan ser du hur de olika inkomstslagen beskattas. Tjänst Vid inkomst av anställning betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter, vilka varierar från 0 % till 31,42 % på arbetstagarens bruttolön (lönen exklusive avgiften). Sedan finns ett grundavdrag som man inte betalar skatt på. Det varierar för inkomståret 2012 från kr till kr beroende på inkomstnivå. För lön över grundavdraget betalar arbetstagaren kommunalskatt om cirka 33 % av lönen upp till kr (taxerad inkomst, dvs. då grundavdraget är avdraget) och sedan ytterligare 20 % statlig skatt på belopp från nämnda kr till kr. Från kr och uppåt är den statliga skatten 25 %. Vid en årsinkomst på kr kan arbetsgivare som mest betala cirka kr (31,42 % av kr) i arbetsgivaravgifter, arbetstagaren cirka kr (33 % av ) i kommunalskatt och ytterligare cirka kr (20 % av kr) i statlig skatt. Arbetstagaren får på detta belopp ett jobbskatteavdrag på cirka kr. Av hela arbetskraftskostnaden på kr betalas alltså i detta fall cirka kr i skatt. Skatt och avgifter är i detta fall 44,9 % av lönekostnaden. 6

7 Näringsverksamhet Om du är aktiv näringsidkare betalar du egenavgifter om 0 % till 28,97 % på överskottet, dvs. intäkter minus kostnader minus avsättningar. Det som blir kvar efter egenavgifter är att betrakta som lön och beskattas med kommunal och statlig skatt på samma sätt som inkomst av tjänst. Om du har intäkter på 1 miljon kr och kostnader på kr blir överskottet av verksamheten kr. Om hela nettot tas ut som arbetsinkomst utgår cirka kr i egenavgifter och sedan beskattas det resterande beloppet dvs kr med kommunal och statlig skatt. Beloppet läggs ovanpå en eventuell inkomst av tjänst. Kapital Nettovinst i kapital beskattas med 30 % statlig kapitalskatt. Den direkta avkastningen (verklig eller ansedd) beskattas oftast årligen medan värdetillväxten beskattas först då tillgången avyttras. För värdepapper som aktier tas hela vinsten upp till beskattning. Eventuella förluster på aktier får dras av och tillgodoräknas i sin helhet om avdrag görs mot vinst på aktier samma år. I annat fall får endast 70 % av förlusten dras av vilket ger ett skatteavdrag på 30 % av 70 %, dvs. 21 %. För en avyttrad privatbostad tas 22/30 av vinsten upp till beskattning vilket ger en effektiv beskattning om 22 %. Vid förlust får endast 50 % av förlusten tillgodoräknas. För en näringsfastighet tas 90 % av vinsten upp vilket ger 27 % effektiv skatt och 63 % av förlusten får tillgodoräknas. 7

8 Neutral företagsbeskattning Vid skattereformen i början av 1990-talet strävade man efter att åstadkomma skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer. Det ska alltså, skattemässigt inte spela någon roll om du driver verksamheten i enskild firma eller aktiebolag. I och med skattereformen infördes möjligheten att räntefördela inkomster i näringsverksamhet. Neutralitet mellan investeringar En annan viktig aspekt vid införandet av möjligheten till räntefördelning var att investeringsbeslut inte ska behöva grundas på att avkastningen beskattas olika beroende på vad man investerar i. Om du investerar t ex kr i värdepapper beskattas avkastningen i inkomstslaget kapital med 30 %. Om du istället investerar pengarna i en skogsfastighet riskerar avkastningen att beskattas i näringsverksamhet med löneskatt eller egenavgifter. Sedan läggs överskottet på toppen av tjänsteinkomsten och beskattas med marginalskatt. Det gör att en hundralapp i överskott från skogen kan bli decimerad till ca 30 kr innan den når din plånbok om du bor i en högskattekommun och betalar marginalskatt. För att råda bot på denna skevhet infördes möjligheten till räntefördelning. I korthet innebär räntefördelning att du upp till ett framräknat belopp endast behöver betala 30 % i skatt. 8

9 Räntefördelning Benämningen räntefördelning är missvisande. Det är inte fråga om att fördela räntor, varken inkomst- eller kostnadsräntor. Istället är det ett sätt att beräkna hur stort belopp från näringsverksamheten som får skattas fram som inkomst av kapital. För att beräkna beloppet används en blankett som heter N6. N6-blanketten är din nyckel till rättvis beskattning N6-blanketten kan liknas vid en skattemässig balansräkning som beskriver din näringsverksamhets ekonomiska ställning i form av skulder och tillgångar vid årets ingång och vid årets slut. Förhållandena vid årets ingång bestämmer möjligheterna till räntefördelning, medan förhållandena vid årets utgång bestämmer möjligheterna för avsättning till expansionsfond. Det finns detaljerade regler om hur tillgångarna och skulderna ska värderas. Exempelvis får skogskontotillgångar tas upp till halva dess värde. Den största tillgången för en skogsägare är normalt fastigheten. Den får värderas antingen till det verkliga anskaffningsvärdet eller när det gäller lantbruksfastigheter efter en schablon till 39 % av 1993 års taxeringsvärde. Och det är bara näringsverksamhetens del av värdet som får tas upp. Det som är privatbostad och tomt hör till den privata sfären. Anskaffningsvärdet proportioneras efter hur taxeringsvärdet på fastigheten såg ut när den köptes. Om du har gjort skogsavdrag eller andra värdeminskningsavdrag minskas fastighetens anskaffningsvärde. Andra tillgångar i näringsverksamheten är oavskrivet restvärde på inventarier, byggnader och markanläggningar. Till tillgångarna räknas också likvida medel som behövs för att driva näringsverksamheten. Till skulder räknas exempelvis de banklån som tagits upp i näringsverksamheten. Men även reserveringar i deklarationen som periodiseringsfonder, expansionsmedel och avsättning till framtida skogsvård ska tas upp som skuld. Det som är årets utgång ena året blir sålunda nästa års ingång. Differensen mellan tillgångar och skulder bildar räntefördelningsunderlaget. 9

10 Positiv och negativ räntefördelning För att kunna nyttja positiv räntefördelning krävs ett positivt fördelningsunderlag som är minst kr. Fördelningsunderlaget multipliceras med Statslåneräntan vid november månads utgång året före beskattningsåret, adderat med fem procentenheter. Alltså, vid 2012 års taxering som avser beskattningsår 2011, gäller att statslåneräntan var 2,84 % i november Därmed blir fördelningsräntan 7,84 %. Är fördelningsunderlaget kr vid ingången av 2011 kan kr av överskottet från näringsverksamheten skattas fram som inkomst av kapital istället för inkomst av näringsverksamhet. Om du inte utnyttjar möjligheten som är helt frivillig sparas beloppet till kommande år och läggs också till räntefördelningsunderlaget. Därför ger det en ränta-på-ränta-effekt. Om istället skulderna är större än tillgångarna, ska negativ räntefördelning göras. Fördelningsräntan vid negativ räntefördelning är Statslåneräntan plus en procentenhet. Det innebär att inkomsten i näringsverksamhet ökas med ett tvingande belopp, medan samma belopp dras av under inkomst av kapital. Vid negativt fördelningsunderlag om kr ska kr läggas till inkomsten i näringsverksamhet och motsvarande dras av under kapital. Ett exempel: Betalar du en miljon kr för en fastighet med kr i taxeringsvärde varav kr är skogsbruksvärde så erhåller du ett avdragsutrymme om: * (600/800) * 50 % = kr Skogsavdrag När du köper en skogsfastighet får du rätt till skogsavdrag. Det innebär att ett visst belopp kan tas ut utan att beskattas. Skogsavdragsutrymmet uppgår till 50 % av köpeskillingen som belöper på skog. Oftast finns det ju annat än skog på den fastighet man köper. Då får du proportionera köpeskillingen efter hur taxeringsvärdet fördelas. Under ett beskattningsår medges skogsavdrag med högst 50 % av beskattningsårets intäkt från skogen. I exemplet ovan krävs avverkningsintäkter om för att nyttja hela avdragsutrymmet. Vid försäljning av leveransvirke medges skogsavdrag med 30 % av intäkten. För att utnyttja avdragsutrymmet i exemplet behövs alltså intäkter från leveransvirke om /30 % = kr. Utgör förvärvet av fastigheten ett led i jord- och skogsbrukets rationalisering, ett så kallat rationaliseringsförvärv, kan du nyttja skogsavdraget i en snabbare takt än vid ordinärt förvärv. Då är det möjligt att göra avdrag för hela intäkten från en avverkningsrätt samt 60 % av intäkten från leveransvirke under ett beskattningsår. Det är dock viktigt att påpeka att det totala avdragsutrymmet inte blir större än vid vanligt förvärv, men det krävs mindre skogsavverkning för att utnyttja hela avdragsutrymmet. Förvärv av skog genom arv eller gåva Vid så kallat benefikt förvärv av skogsmark såsom arv, testamente, gåva eller bodelning tillämpas kontinuitetsprincipen. Då uppstår inget nytt skogsavdragsutrymme utan den nye ägaren tar över det som den tidigare ägaren haft. Om det inte är utnyttjat av den tidigare ägaren finns möjligheten till skogsavdrag kvar. 10

11 Skogsföretaget Intäkter kostnader = nettointäkt Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av kapital P-fond Exp. fond +/ 26,3 % skatt Frivilligt val Egenavgifter Löneskatt Kommunal och statlig skatt Totalt % skatt 30 % skatt Ger inga sociala förmåner Ger sociala förmåner Netto efter skatt 11

12 Att tänka på Skogsavdraget för ett beskattningsår måste uppgå till minst kr. Vid samägande är det lägsta tillåtna avdraget per delägare kr, förutsatt att totalsumman uppgår till kr eller mer. En delägare har rätt att göra skogsavdrag även om de övriga delägarna avstår från sin avdragsrätt. Skogsavdrag hanteras som ett värdeminskningsavdrag i deklarationen och ska återläggas till beskattning i näringsverksamhet när försäljning av skogsfastigheten sker. Skogskontot är ett bra sätt att fördela inkomster från skogen Ett bra instrument för att fördela inkomsterna från skogen över åren är skogskontot. Insättning på skogskonto görs i samband med deklarationen året efter beskattningsåret. Då görs också den deklarationsmässiga avsättningen i deklarationen. Då har du tio år på dig att sprida ut inkomsterna och kan ta ut pengarna i en takt som är vettig för verksamheten och skatteuttaget. En skillnad mot andra regleringsmöjligheter, periodiseringsfond och expansionsfond, är att de avsatta pengarna faktiskt finns på ett bankkonto. Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo och alltså aldrig till en fastighet. Du får sätta in max 60 % av likviden från en avverkningsrätt och 40 % från leveransvirke. Minsta insättning är kr och minsta uttag kr. En skogskontoinsättning får inte leda till underskott i näringsverksamheten. Andra reserveringsmöjligheter Det finns fler möjligheter att sprida ut inkomsterna från skogen över flera år. Periodiseringsfond (p-fond) och expansionsfond är deklarationsmässiga avsättningar. Det betyder att de verkliga pengarna inte behöver finnas på något särskilt konto som är fallet vid skogskonto. Pengarna kan användas till i stort sett vad som helst. När avsättningen till sist ska tas upp till beskattning, kanske det saknas pengar att betala skatt med och detta kan vara ett problem. Dessutom brukar dessa reserveringsmöjligheter leda till en sämre skattesits, eftersom de ger sämre möjligheter till räntefördelning. Periodiseringsfond Av årets överskott från näringsverksamhet kan 30 % sättas av till p-fond. Sedan har du sex år på dig att återföra detta överskott till beskattning. Expansionsfond Som enskild näringsidkare kan du vid taxeringen 2010 sätta av upp till 135,69 % av det egna kapitalet i näringsverksamheten till en expansionsfond. Då betalar du 26,3 % i skatt vid avsättningen, en skatt som betalas tillbaka när expansionsfonden upplöses. Avsikten med detta instrument är att du som egenföretagare ska kunna återinvestera avkastningen i ditt företag till låg beskattning. 26,3 % motsvarar bolagsskatten i Sverige. Högre procentsatser gäller när du avverkat skog på grund av skador, som vindfällen och snöbrott. 12

13

14

15 Generationsskifte Vid planering av ett generationsskifte ställs skogsägaren inför en rad spörsmål; ekonomiska frågor, skattefrågor, rättvisefrågor och känslomässiga hänsyn. Därför är ett generationsskifte en process som kräver lång planering och tid för de inblandade att tänka igenom vad man vill uppnå och vilka konsekvenserna blir. I den processen är det viktigt att anlita expertis för att hamna på rätt spår. En vattendelare vid generationsskiftet är huruvida överlåtelsen ska ske i form av gåva eller köp. Utan att gå in för djupt i detaljerna kan man säga att ett köp i regel löser ut kapitalvinstbeskattning och återläggning av skogsavdrag och andra värdeminskningsavdrag för säljaren. Men samtidigt får köparen möjlighet till nytt skogsavdrag och nya anskaffningsvärden som ger bättre möjligheter till räntefördelning. En gåva å andra sidan leder inte till någon skatteeffekt för överlåtaren utan all latent skatteskuld tas över av den nya ägaren. Vid en gåva övertar gåvotagaren givarens anskaffningsvärden. Sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades vid utgången av 2004, har möjligheterna att överlåta skogsbruks- och lantbruksföretag underlättats avsevärt. Men även om den omedelbara skattesituationen har mildrats, är det fortfarande mycket viktigt att tänka igenom och räkna på de kort- och långsiktiga skatteeffekterna. För att hamna rätt måste du veta vart du vill Det är inte självklart att veta vad målet med att äga en skogsfastighet är. För den ene kan en jämn ekonomisk avkastning vara det viktigaste, medan värdetillväxt kan vara det som en annan ägare eftersträvar. För vissa är det skogen som möjliggör underhåll och reparationer av gårdens byggnader, medan det för andra är viktigt att skogen ska finnas kvar i släkten i generationer framöver. Det mål du har med ditt skogsägande får konsekvenser för hur du väljer att bruka skogen och också för den ekonomiska planeringen. Försök att komma fram till vad som är viktigt för dig och lägg sedan upp en långsiktig plan för att nå dit. 15

16 LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret Skogsb

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan 3 Sköta skogen själv eller leja bort? 3 Försäljning av virke 3 Betalningsplan 5 Det formella 6 De tre inkomstslagen 7 Neutral

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare 2013 Grattis! Nu är du äntligen ägare till den skog som du drömt om så länge. Eller har du bara råkat bli med skog? De flesta skogsägare har faktiskt ärvt sitt

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Generationsskifte av skogsbruk

Generationsskifte av skogsbruk Generationsskifte av skogsbruk - En fallstudie av skatterättsliga aspekter Diana Ekman Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt HT2011 Handledare Olof Jakobsson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

21 Räntefördelning. Räntefördelning 1127

21 Räntefördelning. Räntefördelning 1127 Räntefördelning 1127 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

TOP-Proffs. 1. Förberedelse 2 2. Registrering av fastighet 5 3. Analys & simulering 24 4. Köpa fastighet 46

TOP-Proffs. 1. Förberedelse 2 2. Registrering av fastighet 5 3. Analys & simulering 24 4. Köpa fastighet 46 TOP-Proffs 1. Förberedelse 2 2. Registrering av fastighet 5 3. Analys & simulering 24 4. Köpa fastighet 46 1 Kapitel 1 Förberedelse 2 Förberedelse För att börja en kalkyl behöver man ingångsvärden. Dessa

Läs mer

Generationsskifte i enskild näringsverksamhet särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m.

Generationsskifte i enskild näringsverksamhet särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m. 588 Peter Nilsson, Urban Rydin Generationsskifte i enskild näringsverksamhet särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m. Från den 1 januari 2005 har införts nya inkomstskatteregler

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

TOP-Ekonomi. 1. Förberedelse 2 2. Registrering av fastighet 5 3. Analys & simulering 24

TOP-Ekonomi. 1. Förberedelse 2 2. Registrering av fastighet 5 3. Analys & simulering 24 TOP-Ekonomi 1. Förberedelse 2 2. Registrering av fastighet 5 3. Analys & simulering 24 1 Kapitel 1 Förberedelse 2 Förberedelse För att börja en kalkyl behöver man ingångsvärden. Dessa finns i nedanstående

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

ETT NYTT NEUTRALT OCH FÖRENKLAT SKATTESYSTEM FÖR DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNA

ETT NYTT NEUTRALT OCH FÖRENKLAT SKATTESYSTEM FÖR DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNA 1 ETT NYTT NEUTRALT OCH FÖRENKLAT SKATTESYSTEM FÖR DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNA 1. Inledning Den 1 oktober 2014 lämnade den s.k. Skatteförenklingsutredningen sitt förslag om förenklad inkomstbeskattning

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare En jämförelse av Skatteförenklingsutredningens förslag om införande av en företagsfond och de regler som fonden är tänkt att ersätta Andreas Thelander

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

Skogen det. Skogsvetaren Tomas

Skogen det. Skogsvetaren Tomas INVESTERINGAR AV KARL-ERIC MAGNUSSON Skogen det Skog har de senaste 50 åren varit en lysande investering med lägre risk än aktier. Här berättar vi allt du behöver veta för att gräva guld i skogen. Skogsvetaren

Läs mer

Den enskilde skogsbruksägarens civil- och skatterättsliga betydelse vid generationsskifte

Den enskilde skogsbruksägarens civil- och skatterättsliga betydelse vid generationsskifte Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Ämnesområde: Familjerätt, Skatterätt Handledare: Eleonor Kristoffersson HT 2012

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag, Avsnitt 21 445 21 Pensionssparavdrag 59 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30 prop. 1990/91:166, bet.

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

Liten skogsfastighet, Singö

Liten skogsfastighet, Singö Liten skogsfastighet, Singö NORRTÄLJE NORRVRETA 4:8 Varierande obebyggd skogsfastighet med skog, hällmark och liten inäga. Totalt ca 3,5 ha varav 2,9 ha utgörs av skogsmark. God tillgänglighet då fastigheten

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning Familjebeskattning 375 24 Familjebeskattning 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 Sammanfattning I avsnittet behandlas reglerna i 60 kap. IL

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning 24 Familjebeskattning Familjebeskattning 1183 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 24.1 Enskild näringsverksamhet RSV S 1995:24 Barn och barns

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:1082 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Betänkande av Skatteförenklingsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:68 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning

Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:09 Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning Viability in conducting final felling before property sale Ludvig Jacobsson Examensarbete i skogshushållning,

Läs mer

Avverkningsuppdrag. Guide till en virkesaffär

Avverkningsuppdrag. Guide till en virkesaffär Avverkningsuppdrag Guide till en virkesaffär Vilka säljformer finns det? Avverkningsuppdrag är den dominerande säljformen och den säljform Norra Skogsägarna rekommenderar för skog på rot. Avtalet innehåller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer