Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16"

Transkript

1 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16

2 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström Länsstyrelsen i Södermanland Grafisk form, illustrationer, produktion Bybloo Kommunikation, bybloo.se Bilder/konstverken på sid 4, 8, 22, 32 och 48 Mikael Kihlman, Grafikens Hus Mariefred Länsstyrelsen i Södermanlands län ISSN ISBN

3 Förord Aldrig någonsin har det funnits så många invånare i Södermanland som just nu. Södermanland med sitt strategiska läge, med sitt mångfacetterade landskap och sina karakteristiska städer, sina många sjöar, skärgården och möjlighet till god livskvalitet och livsluft, sina unika kulturmiljöer attraherar varje månad nya människor till länet. Att kunna tillfredsställa människors och företags behov av bra bostäder är en grundförutsättning för tillväxt och välstånd i samhället. Nyckeln till det goda boendet är att kunna erbjuda bra bostäder och fungerande städer, där önskemålen om trygghet, standard, service och ett rikt kulturutbud samt läge motsvarar människors önskemål. Det måste också finnas aktörer på marknaden som är villiga att ta risker och investera i marknaden för nya idéer, arbetstillfällen, bostäder och projekt. Annars kan det bli svårt att attrahera nya sörmlänningar och den positiva utvecklingen i Sörmland riskerar att stagnera. Närheten till Stockholm är både en styrka och möjlighet. Det finns också en risk att länet hamnar i skuggan, då fler och fler av aktörerna i Stockholm-Mälarregionen har regionen som gemensamt marknadsområde, där marknad, risktagande och betalningsvilja är högre i Stockholm än i vårt län. Det är ett samhällsintresse att medborgarnas efterfrågan på bostäder kan tillgodoses. Att växa med mellan invånare varje år ställer höga krav på länets utveckling. Grundservicen i form av skola, barnomsorg, sjukvård och infrastruktur behöver växa och moderniseras i samma takt som befolkningen ökar. Enligt de aktuella prognoserna är behovet av bostäder i Stockholm-Mälarregionen cirka bostäder per år de närmaste 40 åren och enbart i Södermanland cirka bostäder/år fram till år 2050, eftersom Mälarregionen kommer att växa med mer än invånare. Det finns ett behov av mer än en fördubbling av dagens bostadsproduktion. En väl fungerande bostadsmarknad är en av de mest avgörande faktorerna ur ett tillväxtperspektiv. Trots detta har tillgången av bostäder i länet i form av nyproduktion och Sveriges högsta permanentning av fritidshus inte på långt när räckt till. Nyproduktionen av bostäder har varit på en alltför låg nivå under många år och bostadsbristen i länet är nu tydligt märkbar på flera orter. Det har medfört ett antal hinder på olika nivåer. Unga får svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och bor kvar hemma och nyanlända från andra länder och familjer blir alltmer trångbodda. Framtiden har fokus på Södermanland och bär på en mängd utmaningar. Under de närmaste 40 åren väntas Södermanland öka sin befolkning med cirka invånare.

4 Länsstyrelsen har tagit på sig att vara en samlande kraft för Södermanland när det gäller bostadsbyggande och planering. En särskild bostadsberedning där alla företag, kommuner och regionala aktörer inom bostadssektorn deltar har åtagit sig att tillsammans och enskilt finna former för att vi ska nå våra mål att mer än fördubbla bostadsbyggandet. Bostadsberedningen ska rapportera sina resultat i september i år i anslutning till en omfattande bostadskonferens. Rapporten har arbetats fram av Peter Eklund och Bengt Nordström. Med denna årliga rapport om bostadsmarknaden i länet och ovanstående satsningar vill vi bidra till en konstruktiv diskussion om nödvändiga åtgärder för en mer fungerande bostadsmarknad i Södermanland. Nyköping i juni 2012 Kurt Ekelund Länsråd

5 Innehållsförteckning 1. Stark tillväxt kräver en väl fungerande bostadsmarknad en sammanfattning Byggandet i länet nyproduktion och hinder Befolkning och flyttning Bostadsmarknaden i länet Ny situation innebär att vi måste tänka nytt om bostäder för alla, segregation och attraktiva städer Källor

6 Sammanfattning Stark tillväxt kräver en väl fungerande bostadsmarknad Södermanland är en region i stark tillväxt som kräver en väl fungerande bostadsmarknad. Bristen på bostäder och en alltmer ökande befolkning är utmärkande för attraktiva regioner. De senaste tio åren har Södermanlands befolkning ökat med mer än nya invånare. Under den tiden har det endast tillkommit nya permanenta bostäder i nyproduktion och permanentning av fritidshus. Vi borde ha byggt drygt 30% mer. 4 Södermanland bygger

7 1. Sammanfattning Stark tillväxt kräver en väl fungerande bostadsmarknad Den kraftiga befolkningsökningen väntas fortsätta och nu gäller det att planera för ytterligare nya invånare fram till år 2050 och med fram till år Södermanland är ett attraktivt län att flytta till och bo i. Länets attraktivitet och läge i den alltmer växande Mälarregionen som fram till år 2050 planeras att öka med drygt 1,4 miljoner invånare är två av förklaringarna till denna utveckling. Det är viktigt att den så kallade försörjningskvoten inte ska bli alltför låg, det vill säga att så många som möjligt är yrkesverksamma i förhållande till de som står utanför arbetsmarknaden, barn och äldre. Ytterligare ett skäl är möjligheten att ge invånarna en väl fungerande service. Precis som andra expansiva län kännetecknas Södermanlands bostadsmarknad av bostadsbrist. Detta leder till att länet systematiskt och långsiktigt måste bygga upp en kapacitet att mer än fördubbla bostadsbyggandet i Södermanland fram till år Mer än nya bostäder under denna period innebär ett årligt behov av mer än bostäder per år i snitt. Förra året påbörjades 549 nya bostäder och prognosen för 2012 pekar på ungefär samma låga nivå. För Mälarregionen innebär det nästan nya bostäder på fram till år Mer än en fördubbling mot nuvarande nivå till nya bostäder per år varje år i 40 år. Förra året tillkom enbart nya bostäder i Mälarregionen. I detta perspektiv blir bostadsfrågan en nyckelfråga för kommunernas och länets utveckling. Bostadsfrågorna är viktiga ur ett tillväxtperspektiv. För att vara en attraktiv boendeoch arbetsmarknad måste det finnas ett bra utbud av olika bostäder, fungerande kommunal service och ett rikt kulturliv. Det måste också finnas aktörer på marknaden som är villiga att ta risker och investera i marknaden för nya idéer, arbetstillfällen, bostäder och projekt. Annars kan det bli svårt att attrahera nya sörmlänningar och den positiva utvecklingen i Sörmland, Mälarregionen, riskerar att stagnera. Det är en utmaning som länet måste adressera. I sju av länets nio kommuner är det brist på bostäder och allra störst är bristen på hyresrätter. Just nu bedömer kommunerna och länsstyrelsen att länet har akut behov av hyresrätter. Bostadsbristen och framför allt de hinder som finns för nyanlända och unga människor att komma in på och röra sig på bostadsmarknaden är prioriterade. Enbart nyproduktion kan inte lösa bristen på bostäder. Den måste i stor utsträckning lösas i det befintliga beståndet. Nyproduktion har fördelen att den kan initiera vakanskedjor som skapar nya utrymmen på marknaden. En fungerande marknad ska kunna erbjuda boenden för alla faser i livet, för olika hushåll och människor med varierande inkomster. Den allt hårdare konkurrensen om bostäderna påverkar i första hand resurssvaga grupper, nyanlända och unga. En effekt av befolkningsökningen och det låga bostadsbyggandet är att trångboddheten har ökat. Fler och fler sörmlänningar upplever sig trångbodda. Bristen på bostäder minskar rörligheten Södermanland bygger 5

8 på bostadsmarknaden. Att bygga upp fungerande förmedling av hyresbostäder, precis som hemnet för bostadsrätt och småhus, kan bidra till underlätta för bostadssökande och bidra till att bostäderna används mer effektivt. Länsstyrelsen har under de senaste 20 åren arbetat med att identifiera hinder och lösningar för ökat bostadsbyggande. Länsstyrelsen tagit fram rapporter, publicerat böcker om bostadsmarknaden i Södermanland baserad på flera viktiga undersökningar. Rapporterna pekar bland annat på vilken typ av bostäder som behöver byggas, förslag på reformer för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och slutligen vad olika aktörer kan bidra med. Vi behöver producera väl utformade och långsiktigt hållbara bostäder. Vi behöver stimulera vakanskedjor (flyttkedjor) så att även betalningssvaga grupper kan hitta nya bostäder i det befintliga beståndet. Politiker, myndigheter och aktörer på bostadsmarknaden behöver undanröja hinder för ökad rörlighet. Det gäller till exempel att utveckla effektivare metoder för detaljplanering, att se över hyressättningen och få långsiktiga transparanta och tydliga spelregler för bostadsmarknaden och i synnerhet nyproduktion. Detta har gjort att landshövdingen i Södermanlands län under våren tillsatt en bostadsberedning bestående av deltagare från bostadsföretag, hyresgästföreningen, byggföretag, finansiärer, mäklare, fastighetsägarna, kommuner och regionala aktörer i form av länsstyrelse och regionförbund. Beredningen ska klargöra förutsättningarna, få stabila och långsiktiga spelregler och hur man kan samordna sina insatser där man har gemensam nytta. Uppgiften är att identifiera möjligheter och hinder för att främja och öka antalet bostäder i länet och föreslå åtgärder för att lösa utmaningarna. Vad kan olika aktörer göra var för sig och genom samhandling? Beredningens arbete kommer att redovisas på en bostadsmarknadsdag under hösten som arrangeras av byggindustrin, hyresgästföreningen, fastighetsägarna, Länsstyrelsen i Södermanland och Regionförbundet Sörmland. 6 Södermanland bygger

9 1. Sammanfattning Stark tillväxt kräver en väl fungerande bostadsmarknad Huvudtemat är: Ny situation innebär att vi måste tänka nytt! Bryt stigberoendet Öka bostadsbyggandet En fungerande bostadsförsörjning är avgörande för länets långsiktiga utveckling. Länet måste de närmaste åren bygga upp en långsiktig kapacitet för att bygga cirka nya bostäder/år under år efter år oberoende av konjunkturläge. För ett högt och jämt bostadsbyggande är det angeläget att bredda produktutbudet och därmed minska känsligheter i konjunkturer genom att planera för större andel hyresrätter, små yteffektiva bostäder, långsiktiga spelregler för kraven på nyproducerade bostäder från kommunerna genom samhandling och transparens. Varierat bostadsbestånd Länet behöver en väl fungerande bostadsmarknad med ett varierat bostadsbestånd som ökar möjligheterna för nyanlända, unga och arbets- och bostadssökande att snabbt finna en lämplig bostad. Effektivisera det befintliga beståndet De befintliga bostäderna behöver bland annat energieffektiviseras för att uppnå uppsatta mål om minskade utsläpp av växthusgaser och minska hushållens energikostnader. Det befintliga beståndet behöver också användas mer effektivt genom att underlätta vakanskedjor och se till att nyttja det redan byggda beståndet. Effektivisera och prioritera planprocesserna I första hand bygger inte kommunerna bostäder, med undantag för den produktionen de kommunala bostadsbolagen står för. De är ansvariga för den planering som krävs för att marknaden ska kunna bygga. Nya bostäder har relativt långa ledtider och kommunerna har planmonopol. Bostadsmarknaden har genomgått stora strukturella förändringar under de senaste decennierna, från staten som risktagare genom statlig subvention och regleringar till att risken idag tas av kommuner, byggföretag och kreditgivare, vilket påverkar vad som byggs och hur mycket som byggs. Samspelet mellan kommun och byggherre har blivit mer centralt och kommunerna har en grundläggande roll genom sitt planmonopol. Det är byggföretagens risk- och lönsamhetsbedömning som ytterst avgör om bostadsbyggande kommer till stånd. Detta gör att samspelet mellan byggbolag och kommunerna är av central betydelse och att kommunerna hanterar sitt planmonopol på ett korrekt och effektivt sätt. En medveten planprocess i dialog med medborgare och nationella myndigheter kan underlätta denna process. Södermanland bygger 7

10 Byggandet i länet nyproduktion och hinder Bostadsbyggandet i Södermanland minskade under 2011 till 549 nya bostäder. Samtidigt ökade befolkningen med invånare. Minst nya bostäder borde ha byggts under 2011 för att möta länets befolkningsökning och ytterligare 500 för att tillgodose det ackumulerade behovet av bostäder som lett till en ökad trångboddhet. 8 Södermanland bygger

11 2. Byggandet i länet nyproduktion och hinder Nya bostäder i Södermanland Bostadsbyggandet i Södermanland har minskat de senaste åren. Under de två senaste åren 2010 och 2011 har det byggts 683 respektive 549 nya bostäder, totalt bostäder i nyproduktion. Samtidigt har befolkningen 2010 och 2012 ökat med invånare. Det borde minst ha byggts nya bostäder. Därutöver tillkommer det årligen cirka 150 bostäder genom att fritidshus blir permanentbostäder. Utvecklingen beror bland annat på de förändringar som gjorts inom bostadspolitiken med avtrappning av bostadssubventionerna och övergången till en låginflationspolitik. Hushållens bostadsefterfrågan begränsades av både finans- och penningpolitisk åtstramning under 90-talet och det byggdes färre än 200 nya bostäder per år i länet under slutet av 90-talet. Under 2000-talet har hushållens inkomster förbättrats år för år. Utvecklingen av hushållens disponibla inkomster och betalningsviljan för nyproducerade bostäder är viktiga parametrar. Här skiljer sig olika grupper åt, de senaste åren har hushållen avsatt mer och mer av sina disponibla inkomster till en bostad om man har prioriterat bostadsrätt och småhus, medan de som bor i hyresrätt successivt fått mer över till annat. Under de senaste åren har antalet bostadsaktörer kraftigt minskat i länet. Det finns ytterst få lokala byggföretag kvar och allmännyttan bygger med få undantag inga nya bostäder. Under 2011 kan skönjas ett ökat politiskt intresse att använda sitt kommunala bostadsbolag för att börja bygga. Bostadsbrist kan definieras på flera olika sätt. I politiska handlingsprogram syftar man oftast på skillnaden mellan konkreta mål för bostadsstandarden och olika gruppers verkliga bostadsstandard. I samhällsekonomiska sammanhang är bostadsbrist framför allt en fråga om förekomsten av efterfrågeöverskott. Osäkerhet finns hos både bostadsföretag och kreditinstitut. Bland politiker finns samtidigt en oro för den snabbt växande bostadsbristen i länet. Möjligheterna att realisera ett större bostadsbyggande i Södermanland under de närmaste åren förutsätter inte bara en minskad osäkerhet bland marknadens aktörer om de nödvändiga ekonomiska villkoren för bostadsbyggande. Med ett gemensamt kunskapsunderlag bland marknadens aktörer kan man komma ur en del osäkerheter och förhoppningsvis nå samförstånd med kommunernas ansvariga politiker och planeringsorgan. Ett sådant underlag kan naturligtvis inte ersätta enskilda aktörers analyser och bedömningar av förutsättningarna för specifika objekt. Det är inte tillräckligt med enbart befolkningsprognoser och traditionellt utformade bostadsförsörjningsprogram. Det behövs djupare analyser av befolkningsutvecklingen, möjligheter på arbetsmarknaden och framför allt utvecklingen av hushållens disponibla inkomster. Vidare bör man ha kunskaper om hushållens värderingar i form av betalningsvilja för nyproducerade bostäder. Södermanland bygger 9

12 Betalningsviljan för nyproducerade bostäder måste också ställas mot betalningsviljan och hyresutvecklingen för befintliga bostäder. I flera av länets kommuner sker nu ett sådant arbete. Trosa, Nyköping, Strängnäs och Eskilstuna håller på med ett sådant arbete, förutom länsstyrelsen. Bostadsefterfrågan på Södermanlands bostadsmarknad beror framför allt på fem förhållanden: 1. Hur många kunder kommer det att finnas på bostadsmarknaden och hur stor del av dessa kan förväntas flytta och söka ny bostad? 2. Hur kommer disponibla inkomster hos hushållen att utvecklas? 3. Vad är betalningsviljan för olika boendekvaliteter i nyproducerade bostäder standard, läge, upplåtelseform, service relativt hushållens värderingar och kostnader för befintliga bostäder? 4. Produktionskostnader och finansieringsvillkor 5. Planer och andra villkor för genomförande Bostadsbyggandet för lågt Ett ökat bostadsbyggande har under lång tid varit ett av de strategiskt viktiga målen i Södermanlands utveckling. Ett kvantitativt mål omfattande minst färdigställda nya bostäder per år har varit planeringsmålet för länet sedan 2003, något som enbart uppnåddes år 2007 med 998 färdigställda bostäder. Byggtakten avtog under hösten År 2009 blev endast 400 nya bostäder klara i länet. Byggtakten ökade sedan något och 683 bostäder färdigställdes under år 2010, 549 under år I detta sammanhang är värt att nämna att länet under senaste 20 åren haft en relativt sett stor permanentning av fritidshus, i snitt har 150 fritidshus per år permanentats under denna period. Om detta fortsätter står permanentningen för 15% av bedömt årligt behov av nya bostäder. Se mera om detta i kapitel fyra som handlar om bostadsbeståndet i länet. 10 Södermanland bygger

13 2. Byggandet i länet nyproduktion och hinder Figur 1 Befolkningstillväxt och färdigställda bostäder i i Södermanland samt tomma lägenheter Befolkningsökningen Färdigställda bostäder Tomma lägenheter I tabellen på nästa sida redovisas det totala bostadsbyggandet i Södermanland per Figur 2 Hinder för nyproduktion enligt länets kommuner kommun för tidsperioden Treårsperioder visas och inledningsperioden uppvisade en låg byggtakt. Brist på byggarbetskraft Följande treårsperiod ökade byggandet med nästan 170%. Konflikter med andra intressen enligt PBL 2011 Den tredje treårsperioden ökade antalet färdigställda bostäder i länet med drygt 60%. Bristande planberedskap Ökningen skedde främst i Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Trosa. Den fjärde treårsperioden, , minskade antalet nyproducerade bostäder med nästan 40% och Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva områden årstakten sjönk till i snitt 540 nya bostäder per år. Vikande befolkningsunderlag Överklagaganden av detaljplaner Svag inkomstutveckling för hushållen Svårighet få långivare Höga produktionskostnader ,0 Figur 3 Antal påbörjade bostäder per ny invånare i huvudstäderna och övriga landet åren Södermanland bygger 11

14 Tabell 1 Byggande efter hustyp under treårsperioder år , Flerbostadshus FH och Småhus SM Kommun FH SM Totalt FH SM Totalt FH SM Totalt FH SM Totalt Eskilstuna Nyköping Strängnäs Trosa Gnesta Katrineholm Oxelösund Flen Vingåker Södermanlands län och SCB Bostadsbyggandet i länet koncentreras till 90% på egnahem och bostadsrätter, en tendens som har varit tydlig under hela 2000-talet. Alla kommuner i Södermanland uppger att de har brist på hyresbostäder. Enligt kommunernas enkätsvar skulle det omedelbart behöva byggas cirka 450 hyresbostäder enligt kommunerna. Länsstyrelsen gör bedömningen att det akut behövs 650 hyresbostäder. Det är ett svårbedömt ekonomiskt läge Kommunerna bedömer i årets bostadsmarknadsenkät att drygt bostäder påbörjas 2012 och bostäder Dessa siffror är erfarenhetsmässigt överskattade*. Länsstyrelsens bedömning är att knappt 500 bostäder kommer att påbörjas i år och cirka 800 nästa år. Men det är svårt att bedöma läget just nu. Konsumenternas efterfrågan som är beroende av konjunkturutveckling och ränteläget och osäkerhet om spelreglerna tillsammans har stor betydelse för bostadsbyggandet under det närmaste året. För 2013 och framöver har kommunernas planberedskap även betydelse. Regeringen har också föreslagit lite lägre fastighetsskatter för nyproduktion som kan få en viss effekt. Under första kvartalet 2012 har antalet påbörjade bostäder i Södermanland minskat till 41 bostäder jämfört med första kvartalet 2011 då 203 bostäder påbörjades. Det har minskat till 20% av förra årets nyproduktion och visar ingen nyproduktion av hyresbostäder. * Kommunerna gör en bedömning i bostadsmarknadsenkäten av antalet bostäder som kan komma att påbörjas under året samt nästkommande år. Länsstyrelsens erfarenheter är att utfallet ligger mellan 50-75% och något färre det efterföljande året. 12 Södermanland bygger

15 2. Byggandet i länet nyproduktion och hinder Alltför höga förväntningar på nybyggnation bland kommunerna Det är främst i Nyköping som byggandet i stort kommit igång under De kom på fjärde plats i landet och blev bästa kommun i Södermanland enligt HSB s bostadsindex som presenterades den 13 mars 2012 och bland annat hade påbörjade bostäder under år 2011 som en parameter. Kommunernas bedömningar om förväntat antalet påbörjade bostäder under kommande år brukar överstiga det faktiska antalet påbörjade bostäder. Av tabellen nedan framgår vad som förväntats börja och vad som faktiskt påbörjades. Tabell 2 Nyproduktion bostäder, förväntat påbörjande och faktiskt färdigställt i Södermanland år År Förväntat påbörjande enligt länets kommuner Faktiskt påbörjat enligt SCB Andel Faktiskt påbörjat/ Förväntat påbörjande % % % % % % % % Faktiskt färdigställt enligt SCB och SCB Södermanland bygger 13

16 Kommunerna bedömer att omkring bostäder påbörjas under , se tabell nedan. Tabell 3 Kommunernas uppskattning av påbörjande och länsstyrelsens bedömning av behov av nybyggda lägenheter år Lokal arbetsmarknad Kommun Kommunens bedömning: Förväntat påbörjande nybyggnation Länsstyrelsen bedömning: Behovet av nybyggnation Eskilstuna Eskilstuna Katrineholm Flen Vingåker Nyköping Nyköping Oxelösund Stockholm Strängnäs Trosa Gnesta Södermanland och BME 2012 I över tio år har länsstyrelsen gjort egna bedömningar av bostadsmarknadsbehovet. Skillnaderna mellan länsstyrelsens och kommunernas bedömningar är nu små. Utmaningen för kommunerna är att tillsammans med marknadens aktörer se till att uppskattat bostadsbyggande faktiskt sker. Problemet är att det faktiskt bör komma igång minst 1500 bostäder per år men erfarenhetsmässigt kan länet i bästa fall få en nyproduktion på cirka hälften. Kommunerna Vingåker, Strängnäs och Trosa anser att det med hänsyn till efterfrågan inte behövs byggas fler bostäder under än deras bedömning av förväntat påbörjande. Övriga kommuner önskar en högre utbyggnadstakt än den de bedömt som trolig de två närmaste åren. Nyproduktionen av hyresrätter har varit för låg De hyresrätter som har byggts de senaste åren har främst avsett särskilt boende. År 2010 färdigställdes äldreboenden med sammanlagt 160 hyreslägenheter, det var merparten av hyresrättsproduktionen detta år. I början av 2012 blev 53 hyreslägenheter till avseende äldreboende klara och våren 2012 pågår byggnation av ytterligare 111 hyreslägenheter till äldreboende/trygghetsboende. Senaste året har påbörjats några objekt med hyresrätter som vänder sig till alla, alltså inte kategoriboende. 14 Södermanland bygger

17 0, Byggandet i länet nyproduktion och hinder 500 Hinder för bostadsproduktion enligt kommunerna i Södermanland Länsstyrelsen har under de senaste åren arbetat med att identifiera och synliggöra hinder 0 för att 2001 öka bostadsbyggandet Enligt 2006 kommunernas svar 2009 i Bostadsmarknadsenkäten är ekonomiska faktorer de huvudsakliga hindren för byggande. Höga produktionskostnader Tomma lägenheter är främsta hindret för samtliga kommuner följt av svårigheter att få långivare och svag inkomstutveckling för hushållen. Figur 2 Hinder för nyproduktion enligt länets kommuner Figur 2 Hinder för nyproduktion enligt länets kommuner Brist på byggarbetskraft Konflikter med andra intressen enligt PBL Bristande planberedskap Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva områden Vikande befolkningsunderlag Överklagaganden av detaljplaner Svag inkomstutveckling för hushållen Svårighet få långivare Höga produktionskostnader Bristande planberedskap utgör numera ett problem endast i Eskilstuna kommun, förra året var Oxelösund den enda kommun som uppgav detta som hinder. Figur 3 Antal påbörjade bostäder per ny invånare i huvudstäderna och övriga landet åren ,0 1,8 1,6 1,4 Huvudstaden Övriga landet 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Södermanland bygger 15

18 Hinder enligt byggbolag Länsstyrelsen genomförde under våren 2012 ett antal intervjuer med byggbolag för att öka kunskapen om vilka hinder de ser för ett ökat bostadsbyggande. Från Byggindustrins sida framfördes speciellt kommentarer beträffande följande: Upplever att det går bra för dem som äger fastigheter i länet just nu. Upplever att produktionskostnaderna är höga och att det därmed är svårt att få till en hyresnivå som är acceptabel. Det fordras stabila och långsiktiga spelregler. Det är kapitalkrävande att bygga nytt och byggföretag har märkt att många kunder har svårt att få till 15% eget kapital i insats. Planprocessen upplevs också som något osäker i dagsläget, speciellt med tanke på risker för ett överklagande av en detaljplan. Från byggindustrin uppmärksammades också att det är väldigt viktigt att kommunerna marknadsför sig som attraktiva och att det finns bra kommunal service såsom skola och omsorg, eftersom detta är en viktig faktor för att locka till sig samt behålla invånare i kommunen. Osäker byggkonjunktur framöver Utvecklingen inom byggbranschen är högst osäker. Sveriges ekonomi krympte under fjolårets sista kvartal och tillväxten var svagare än vad Riksbanken hade räknat med. Under årets första månader har svenska hushålls och företags förtroende för ekonomin stärkts, men återhämtningen kommer att bli långsam, bland annat för att utvecklingen väntas bli svag i viktiga exportländer. Den finansiella krisen i många europeiska länder gör att konjunkturläget på några års sikt är svårbedömt. Det oroliga läget påverkar i allra högsta grad byggbranschen. I Södermanland är byggbranschen en betydande näring som sysselsätter mellan personer. Det är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur drabbas av kapacitetsbegränsningar i form av personalbrist och i lågkonjunktur får problem med minskad orderingång som leder till personalneddragningar. När det är högkonjunktur påverkas också den lokala marknaden i Sörmland av efterfrågetryck från Stockholm där lönebilden är högre. Våren 2012 är efterfrågan på byggarbetskraft i stigande. Under det senaste året har tiden för att få igång nyproduktion av bostadsrätter ökat, då finansiärerna ställer krav på att i princip de flesta lägenheter ska vara sålda innan byggnation kan komma igång. Enligt Konjunkturinstitutets barometer (mars 2012) har svårigheterna att finansiera verksamheten ökat ytterligare, men liksom tidigare är det endast husbyggarna som har problem. Bland husbyggarna är det nu närmare 40% av företagen som anger finansiella restriktioner som 16 Södermanland bygger

19 2. Byggandet i länet nyproduktion och hinder främsta hinder för verksamheten. Det är en ökning från februari då motsvarande siffra var drygt 30%. Byggföretagen är dock försiktigt positiva och räknar med att såväl orderingång som produktion kommer att öka. Optimismen är störst inom anläggningsverksamhet, men även husbyggarna räknar med en viss tillväxt. Företagen planerar inga större förändringar av personalstyrkan under perioden. Marknaden påverkas av kreditrestriktioner som kan försvåra företags tilltänkta projekt och bolånetaket som gör det svårare för förstagångsköpare att komma in på hus- och bostadsrättsmarknaden. Små byggherrar bygger ibland hyresbostäder för egen förvaltning, ofta till konkurrenskraftiga kostnader. Ett fundamentalt problem för de små byggherrarna är svårigheter att få tag i planlagd mark med bra läge. Rörligheten på bostadsmarknaden kan påverkas av inlåsningseffekter med dagens beskattning vid bostadsförsäljningar. Den begränsade möjligheten till uppskov med skatten på försäljningsvinsten kan ge ekonomiska incitament att bo kvar i sin villa. I debatten om varför det inte byggs fler bostäder finns en tendens att skylla på andra. Staten skyller på kommunerna och kommunerna på staten. Byggföretagen skyller på alla regler som finns och politiker skyller på bristande konkurrens i byggsektorn. Vilken är länsstyrelsens syn på trolig utveckling under det närmaste året och varför?* Priserna på den svenska bostadsmarknaden kommer inte att drabbas av några kraftiga prisfall. Lågt bostadsbyggande i kombination med god inkomstutveckling och låga räntor kommer att vara förklaringen till detta. Bostadsbyggandet kommer inte att stiga nämnvärt, utan fluktuera med konjunkturen kring den nivå som varit under senare år. Orsaken är att politikerna inte kommer att göra några stora ändringar i de regelverk och att lokala opinioner kommer fortsätta att väga tungt. Det kommer att bli lättare att hyra ut ägda bostäder, men det blir en försiktig förändring och inte leda till en helt fri marknad. Det finns ett tryck från den allmänna opinionen och media att göra något åt situationen på bostadsmarknaden och att reformera just denna punkt är det minst kontroversiella och kan leda till att det ändå blir ett större vitt utbud av möjligheter att hyra en bostad. * Starkt inspirerat av Hans Lind. Södermanland bygger 17

20 Figur 3 Antal påbörjade bostäder per ny invånare i huvudstäderna och övriga landet åren Figur 3 Antal påbörjade bostäder per ny invånare i huvudstäderna och övriga landet åren ,0 1,8 1,6 1,4 Huvudstaden Övriga landet 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Danmark Finland Norge Sverige Källa: Boverket 2011 Källa: Boverket 2011 Byggandet i Norden och vad görs för att öka byggandet i Sverige? Enligt svensk statistisk är bostadsbyggandet per invånare i Sverige betydligt lägre än i våra nordiska grannländer. I diagrammet nedan, hämtat från Boverket (2011), beskrivs denna utveckling under perioden Förslag i vårpropositionen Regeringen vill trygga tillgången på bostäder för alla samt utveckla hyresrättens förut- sättningar. I vårpropositionen 2012 föreslås ett antal förändringar för att förbättra bostadsmarknaden Förslagen handlar om att förändra regler för uthyrning av privatägda bostäder, sänkt fastighetsavgift för lägenheter i flerbostadshus samt förlängning av avgiftsfriheten vid nybyggnation. Utredning om förutsättningar att utveckla hyresmarknaden och stärka hyresrättens ställning pågår och en utredning är på gång med uppdrag att bland annat analysera hur beskattningen av hyresrätter kan förändras i syfte att öka utbudet av hyresbostäder Befolkningsförändring per decennium i Södermanland tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Södermanland bygger

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15. Peter Eklund Bengt Nordström

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15. Peter Eklund Bengt Nordström Bygg nu Från planer till förverkligandet av fler bostäder Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 15 Sörmlandsbilder 15 BYGG NU. Från planer till förverkligandet av fler bostäder Författare: Peter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15 Bygg nu Från planer till förverkligandet av fler bostäder Sörmlandsbilder 15 Innehållsförteckning 1. Framtidens utmaningar... Att planera och bygga bra bostäder för närmare 1 nya invånare Att öka integrationen

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Rapport 2017:5. Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2017

Rapport 2017:5. Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2017 Rapport 2017:5 Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2017 2 Denna rapport vänder sig till länets kommuner samt alla andra aktörer som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11 RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND Öka bostadsbyggandet analys av bostadsmarknaden i Södermanland 21:11 Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström Länsstyrelsen i Södermanland Grafisk form, illustrationer

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

punkter för en bättre bostadsmarknad

punkter för en bättre bostadsmarknad punkter för en bättre bostadsmarknad Södermanlands bostadsberedning 28september 2012 Södermanlands Bostadsberedning Sörmlandsbilder 17 Sörmlandsbilder 17 28 punkter för en bättre bostadsmarknad Författare:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer