2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti"

Transkript

1 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti

2 INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncernen 10 Kassaflödesanalys - Koncernen 10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - Koncernen 11 Resultaträkning - Moderbolaget 12 Balansräkning - Moderbolaget 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Moderbolaget 14 Kassaflödesanalys - Moderbolaget 14 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Moderbolaget 15 Noter - Koncernen och Moderbolaget 16 Revisionsberättelse - Koncernen och Moderbolaget 21 Förvaltningsberättelse - Dotterbolaget 22 Femårsöversikt - Dotterbolaget 24 Resultaträkning - Dotterbolaget 25 Rapport över totalresultatet - Dotterbolaget 25 Balansräkning - Dotterbolaget 26 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Dotterbolaget 27 Rapport över förändring i eget kapital - Dotterbolaget 27 Kassaflödesanalys - Dotterbolaget 28 Resultatanalys Dotterbolaget 29 Noter - Dotterbolaget 30 Revisionsberättelse - Koncernen och Moderbolaget 44 Styrelse 45 Grafisk produktion Solberg Foto Cultura Creative, Magnus Pehrsson, Jon Öhman och Torbjörn Bergkvist. Tack till JM AB för bildmaterial. Tryck Åtta.45 Tryckeri

3 I femtio år har vi erbjudit konsumentskydd för bostäder och byggarantier Försäkringar och garantier Försäkrings AB Bostadsgaranti, som är ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti, har varit verksamt sedan år Bolaget tillhandahåller försäkringar i samband med nyproduktion av främst bostäder. Den volymmässigt största produkten är byggfelsförsäkring. Byggfelsförsäkringen är enligt lag obligatorisk för alla som bygger bostäder för permanent bruk och även för många fritidshus samt till- och ombyggnader. Försäkringen ger ett skydd under tio år vid byggfel och skador till följd av sådana fel i den nyproducerade byggnaden. En annan produkt är byggsäkerhet (fullgörandeförsäkring) som är ett attraktivt alternativ till bankgaranti när en byggentreprenör ska ställa säkerhet till beställaren för ett entreprenadåtagande. Byggsäkerheter tecknas för både entreprenad- och garantitid. AB Bostadsgaranti bildades 1962 och har sedan starten arbetat med konsumentskydd vid bostadsbyggande. Bolaget ägs till lika delar av staten och Sveriges Byggindustrier. Verksamheten består idag av konsultstöd och utbildningsinsatser vid bostadsrättsprojekt. Genom åren har ett gediget kunnande inom bostadsrättsområdet byggts upp, och bolaget håller återkommande kurser inom detta område. Skador Försäkrings AB Bostadsgaranti har under året förstärkt den interna skadeorganisationen och i begränsad omfattning även anlitat extern skadereglering. Liksom föregående år är fuktrelaterade skador vanligast när det gäller byggfelsförsäkringar. Problemen med så kallade enstegstätade fasader har resulterat i ytterligare ett antal skadeanmälningar under året. Skadorna består i att mögel och röta har uppkommit genom att fukt trängt in i fasaden på grund av otätheter orsakade av felaktigt utförande. Fasadskadorna har vanligen framträtt under den senare delen av den 10-årsperiod som byggfelsförsäkringen omfattar men har vissa fall visat sig tidigare. Antalet skador på produkten byggfelsförsäkring har ökat med ca 10 procent jämfört med föregående år. Antalet skador på försäkringsprodukterna fullgörandeförsäkring och byggsäkerhet har ökat med ca 30 procent. 1

4 Bostadsgaranti 50 år 2012 AB Bostadsgaranti ägs idag till lika delar av staten och Sveriges Byggindustrier. Staten har varit delägare sedan Bolaget startade sin verksamhet 1962 med säkerheter i samband med s.k. byggmästarbildade bostadsrättsprojekt. Säkerheterna kom senare att omfatta småhus uppförda för försäljning till privatpersoner säkerhet under bygg- och garantitid vid entreprenörens konkurs och garanti mot allvarliga fel i byggnaden upp till 10 år från inflyttning. I samband med statens inträde 1984 infördes detta 10-åriga konsumentskydd som villkor för statliga lån och subventioner. Staten fick genom sitt inträde i bolaget också insyn i verksamheten och kontroll över ett av de bolag som tillhandahöll det efterfrågade skyddet. Våren 2000 startade verksamheten i det helägda dotterbolaget Försäkrings AB Bostadsgaranti. I samband med detta flyttades tecknandet av konsumentskyddsprodukter, i form av försäkringar, till dotterbolaget. Under året har vi firat 50 års jubileum som aktör med konsumentskydd för bostadskonsumenter på programmet. Under de 50 åren har vi medverkat vid tillkomsten av över bostadsrättsföreningar med över bostadsrättslägenheter. Sedan 2000 har vi ställt försäkringar för över småhus och över flerbostadshus. 60-talet Mellan stycken så kallade byggmästarinitierade bostadsrättsföreningar påbörjas per år under med garantier från Bostadsgaranti. HSB och Riksbyggens föreningar dominerar nybyggnadsmarknaden. Bostadsrättskontrollagen, vilken var ett komplement till lagen om hyresreglering gällde till och med Bostadsgaranti ägs av Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, SBEF, samt ett trettiotal bostadsrättsproducerande medlemsföretag inom SBEF. 80-talet Riksdagen beslutar att införa konsumentskyddspaketets innehåll som villkor för statligt subventionerade gruppbyggda småhus, vilket senare även kommer att gälla för styckebyggda småhus. Staten förvärvar hälften av aktierna i Bostadsgaranti och inträder som ägare per tillsammans med SBEF, nuvarande Sveriges Byggindustrier. Cirka 1/3 av bostadsrättsproduktionen i Sverige skedde under senare delen av 1980-talet på initiativ av privata byggmästare talet En ny Bostadsrättslag trädde i kraft 1 juli Bostadsrättsproduktionen gick ned mot mitten av årtiondet. Nya regler om statliga lån och subventioner infördes Ett frivilligt konsumentskyddspaket, Småhus 76, skapades i dialog mellan SBEF och Sveriges Villaägarförbund och kom att omfatta cirka hus i 100 kommuner varvid garantierna lämnades av AB Bostadsgaranti. KO vinner tvist i Marknadsdomstolen om oskäliga småhuskontrakt vilket medför påtagliga förbättringar då nya och anpassade kontrakt införs på marknaden. 2

5 Under 50 år har vi medverkat vid tillkomsten av över bostadsrättsföreningar med över bostadsrättslägenheter. AB Bostadsgaranti knoppar av sitt dotterbolag Försäkrings AB Bostadsgaranti varvid tidigare garantier för bostadsproduktion nu övergår till att lämnas som försäkringar. Lagen om byggfelsförsäkring omfattar från 2005 också nybyggda småhus och lagstiftningen kring konsumentskydd för småhusköpare förstärks samtidigt som nya och förbättrade kontraktsregler och formulär, ABS, framförhandlas av marknadens parter. Bostadsproduktionen koncentreras till så kallade tillväxtorter med marknadsmässiga produktionskostnader och insatser för bostadsrättsköpare talet 90-talet En ny moderniserad Bostadsrättslag börjar gälla från och med Många föreningar byggda i slutet av 1980-talet och i början av 90-talet, framförallt på orter med försvagad arbetsmarknad, går i konkurs, som mest 129 föreningar under ett år. Många mindre producenter kan heller inte fullgöra sina åtaganden varför många privatpersoner behöver åberopa sina garantier för att få felaktigt byggda och bristfälliga hus åtgärdade. Byggfelsförsäkring införs 1993 för flerbostadshus. De statliga subventionerna till bostadsproduktionen fasas ut och försvinner. idag Diskussionen om byggfelsförsäkringens vara eller inte vara pågår i media. Nya former för konsumentskydd behandlas såväl inom EU som på nationell nivå. Skydd för så kallade utvecklingsfel efterfrågas då sådana inte omfattas av gällande lagstiftning. Med framtidstankar om energieffektivt byggande med förväntad teknisk utveckling som kan tänkas medföra nya material och metoder blir frågan central för både lagstiftare, myndigheter, producenter, materialleverantörer, konsulter, konstruktörer och bostadskonsumenter. Kraven på försäkringsmarknadens aktörer ökar även i och med att regelverket Solvens 2 förbereds och väntas träda i kraft

6 Styrelseordförande Hans Wibom Ordförandeord I slutet av året stod det klart att riksdagen givit Staten som delägare till koncernen, mandat att tillsammans med den andre delägaren, Sveriges byggindustrier, förändra ägandet i koncernen. Detta kan komma att genomföras genom val av olika typer av transaktioner. Mellan ägarna pågår en diskussion om en avvecklingsprocess. Moderbolaget har under året upphört med verksamheten med insatsgarantier och säkerheter för förskott i samband med bostadsrättsproduktion. Nu sker en aktiv avveckling av denna portfölj i samverkan med berörda entreprenörer och föreningar. Vi arbetar fortsatt med konsultstöd och utbildningsinsatser inom bostadsrättsområdet om än i begränsad omfattning. Under året har vi i koncernen med stort intresse dels följt den allmänna mediedialogen om formerna för konsumentskydd inom bostadsproduktion, dels arbetet i den pågående utredning om vilken typ av konsumentskydd som skall ersätta den nuvarande, från många håll kritiserade byggfelsförsäkringen. Våra erfarenheter visar dock ett tydligt fortsatt behov av långsiktigt skydd för de många konsumenter som påvisar fel i byggnader, särskilt som felen tenderar att visa sig lång tid efter inflyttning. Dotterbolagets arbete med förberedelser inför regelverket Solvens 2 har fortsatt under året, en process som för en mindre aktör på en stor plan, innebär utmaningar för framtiden, inte bara vad gäller val av produktutbud, kapitalrisker utan även vad gäller funktioner och bemanningsbehov. 4

7 VD Kåre Eriksson VD-ord 2012 har för Bostadsgaranti inneburit ett jubileumsår. Under 50 år har vi arbetat med konsumentskydd för bostadsrättshavare och småhusboende. Mer än lägenheter har omfattats av sådana säkerheter som i regel krävs vid nyproduktion av bostadsrätter. Det initiativ som dåvarande Svenska Byggnadsentreprenörföreningen tog 1962 med insatsgarantier vid bostadsrättsproduktion och som sedan 1984 förvaltats tillsammans av Sveriges Byggindustrier och Staten som ägare av koncernen har under året upphört. Flera aktörer har under senare år valt andra lösningar men exponeringen för koncernen har ändå varit betydande. Garantistocken är nu under avveckling. Formerna för konsumentskydd är både nationellt och internationellt föremål för debatt. Intresset att utveckla formerna för skyddet utmynnar i olika lösningar, inte bara inom EU utan även i andra delar av världen. I och med införande av ny teknik och lågenergibyggande kommer nya krav på hållbarhet och ansvar för produkter att komma i fokus. Ansvar för så kallade utvecklingsfel och möjligheterna att få försäkringsskydd för effekten av sådana är nu en fråga för en av regeringen initierad utredning. Genom förändringar i Plan- och bygglagen har kommunerna givits möjlighet att öka sina kontrollmöjligheter för att byggherrar verkligen bygger i enlighet med lagens krav. Förslag till ytterligare ändringar har aviserats som avser öka möjligheten att sätta press på ansvariga entreprenörer. Komplettering av konsumentskyddet är som sagt föremål för en omfattande dialog mellan intresseorganisationer och myndigheter. Ett fungerande konsumentskydd inom bostadssektorn behövs! 5

8 Förvaltningsberättelse - Koncernen Förvaltningsberättelse - Koncernen Allmänt om verksamheten Koncernen Företag i koncernen är AB Bostadsgaranti (moderbolag) och Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti ( ). Moderbolaget Verksamheten i bolaget startade Staten och Sveriges Byggindustrier äger moderbolaget med lika delar. Bolagets verksamhet har historiskt utgjorts av att utfärda säkerheter enligt Bostadsrättslagen (1991:614). Denna garantigivning har efter stämmobeslut upphört per Verksamheten är nu lagd i s k run-off. Bolaget bedriver f r o m maj 2012 därför enbart utbildnings- och konsultverksamhet i samband med produktion av bostadsrättsobjekt. Bolagets utbildningsverksamhet inom bostadsrättsområdet omfattar kurser riktade till bostadsproducenter och styrelser i bostadsrättsföreningar. Under året genomfördes 17 kurstillfällen. Efterfrågan på kurser har minskat vilket bedöms bero på nedgång i bostadsproduktion. Årsstämman har fastställt principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Bostadsgarantikoncernen. Dessa principer överensstämmer med av regeringen fastställda riktlinjer av Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti Bolagets huvudsakliga verksamhet är att teckna byggfelsförsäkringar och byggsäkerheter. Byggfelsförsäkring kan tecknas för såväl flerbostadshus som småhus av byggherren själv eller den entreprenör som uppför byggnaden. Den omfattar fel och skador som upptäcks och anmäls inom tio år från den slutbesiktning som görs vid färdigställande av byggnaden. Bolaget lämnar även fullgörandeförsäkringar för entreprenadtid eller garantitid, främst vid nyproduktion av egnahem men även vid andra entreprenader. Bolaget har under året slutat teckna produkten Byggsäkerhet Entreprenadtid för Bostadsrättsprojekt (BSE-B). Ingen av bolagets försäkringsprodukter är förnyelsebara. Bolagets återförsäkringsprogram innebär återförsäkring av enskild risk i en omfattning som innebär att bolagets maximala självbehåll enligt dess försäkringstekniska riktlinjer iakttas. För enskilda större försäkringsrisker upphandlas vid behov fakultativ återförsäkring. Resultat och ekonomisk ställning Moderbolaget Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till tkr ( tkr). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på högre avkastning på de finansiella placeringarna. Det finansiella nettot har ökat från tkr 2011 till tkr Externa kostnader uppgick till (7 379) tkr vilket främst relaterar till minskade skadekostnader. Någon avsättning för framtida skador till garantifond har inte gjorts. Kostnader för personal har minskat till tkr (6 453 tkr). Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti Resultat före bokslutsdipositioner och skatt uppgick till tkr ( tkr). Försäkringsrörelsens resultat uppgick till tkr ( tkr) och återstående kapitalavkastning till tkr (1 274 tkr). Under året har affär tecknats inom områdena Företag- och Fastighetsförsäkring samt Kredit- och Borgensförsäkring. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring minskade jämfört med föregående år och uppgick till tkr ( tkr). Försäkringersättningar för egen räkning har ökat och uppgick till tkr ( tkr). Kapitalavkastningen överförd från finansrörelsen uppgick till tkr ( tkr). Minskningen är framför allt att hänföra till lägre genomsnittlig ränta för 5-åriga statsobligationer under perioden Driftskostnaderna har minskat från föregående år och uppgick till tkr, en minskning med 909 tkr. Kostnader för mäklade affärer är oförändrade. Bolaget har historiskt mottagit återförsäkring i begränsad omfattning, dock ej under Den mottagna affären innehåller svensk affär och avser byggfelsförsäkring. I denna affär finns för närvarande en utestående skadereserv på tkr. Per har en särskilt genom avtal mottagen affär upphört. Dessa mottagna försäkringar ligger i run-off och beräknas löpa ut Finansiellt resultat - koncernen Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar uppgick till tkr vid årsskiftet. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen framgår av not 14. Moderbolaget För 2012 blev totalavkastningsprocenten 9,13 procent och direktavkastningsprocenten 2,18 procent. Placeringsslag Direktavkastning % Totalavkastning % Räntebärande, svenska 1,3 6,8 Aktiefonder, svensk marknad 4,9 16,2 Aktiefonder, utländsk marknad 7,6 Övrigt 1,7 6,7 Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti Totalavkastningsprocenten för 2012 blev 5,86 procent medan femårsgenomsnittet uppgår till 4,36 procent. Räntebärande tillgångar har en avkastning om totalt 3,58 procent och aktier har avkastat 12,92 procent. Placeringsslag Direktavkastning % Totalavkastning % Räntebärande, svenska 2,2 3,6 Aktiefonder, svensk marknad 5,7 15,0 Aktiefonder, utländsk marknad 0,8 9,8 Övrig marknad 1,4 4,2 6

9 Förvaltningsberättelse - Koncernen Ränte- och marknadsrisker Inom ramen för bolagens placeringspolicy placeras tillgångarna i svenska aktie- och räntefonder samt direkt i räntebärande och aktierelaterade instrument. Policyn anger en låg risknivå i placeringarna med särskild hänsyn tagen till att stora delar av koncernens åtaganden omfattar långa försäkringsperioder. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Moderbolaget Riksdagen har per givit regeringskansliet mandat att i samråd med den andre ägaren av koncernen, Sveriges Byggindustrier vidta åtgärder för att avveckla ägandet i koncernen. Då moderbolagets garantiverksamhet upphört under 2012 och garantiportföljen är under aktiv avveckling förväntas riskexponeringen minska kraftigt de kommande åren. Verksamheten med konsulttjänster och intygsgivning fortsätter. Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti Bolaget ser en fortsatt ökning vad gäller skadeutfall på byggfelsförsäkringar, främst beroende på att allt fler försäkringar kommer in i en fas med förväntad ökad skadebild. Bolaget följer fortsatt noga vad som framkommer i forskningsrapporter om s k enstegstätade fasader på puts. Göta Hovrätt har i dom avgjort ett principiellt viktigt mål rörande ansvar för s k enstegstätade fasader. Ansökan om prövningstillstånd har lämnats in till HD. Försäkrings AB Bostadsgaranti är inte part i det aktuella målet. Utgången i detta mål kan dock komma att påverka bolagets framtida skadehantering i ärenden med denna fasadtyp. Under 2012 har bolaget fortsatt förbereda sig sig inför införandet av det nya regelverket Solvens 2, som bedöms gälla från den 1 januari Osäkerhetsfaktorer Den svenska produktionen av bostäder har visat på en tydlig stagnation. Denna trend väntas bestå även under Då bolagets försäkringsprodukter främst riktar sig mot denna marknad, saknar bolaget idag försäkringsprodukter vars inkomster kompenserar perioder av premiebortfall från bostadssektorn. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägarna utdelas kronor per aktie Balanseras i ny räkning Summa Utdelningsmotiv Med hänsyn till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

10 Koncernen i siffror Resultaträkning - Koncernen (tkr) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Försäkringsaktiebolagets tekniska resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Orealiserade förluster på placeringstillgångar Avkastning överförd till försäkringsrörelsen Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Koncernen i siffror Balansräkning - Koncernen (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13, Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Garantifond Avsättning för oreglerade skador Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Koncernen i siffror Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncernen (tkr) Not Ställda säkerheter För försäkringstekniska avsättningar registerförda medel (f e r) Ansvarsförbindelser 21 Garantiförbindelser, enligt bolagets regler för småhus och bostadsrätter, med en sammanlagd produktionskostnad av Utestående säkerheter för insatser och upplåtelseavgifter Utestående säkerheter för förskott Kassaflödesanalys - Koncernen (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Koncernen i siffror Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - Koncernen (tkr) Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta 1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Avskrivning redovisad i dotterbolagets tekniska resultat Realiserat resultat försäljning av finansiella tillgångar Orealiserat resultat

14 Moderbolaget i siffror Resultaträkning - Moderbolaget (tkr) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Moderbolaget i siffror Balansräkning - Moderbolaget (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran på koncernföretag Skattefordringar avseende aktuell skatt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13, Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Aktiekapital (2 000 aktier) Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Garantifond Avsättning för oreglerade skador Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 507 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Moderbolaget i siffror Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Moderbolaget (tkr) Not Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 21 Garantiförbindelser, enligt bolagets regler för småhus och bostadsrätter, med en sammanlagd produktionskostnad av Utestående säkerheter för insatser och upplåtelseavgifter Utestående säkerheter för förskott Kassaflödesanalys - Moderbolaget (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Moderbolaget i siffror Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - Moderbolaget (tkr) Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Realiserat resultat försäljning av finansiella tillgångar Orealiserat resultat

18 Noter koncernen och moderbolaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer - Koncernen och Moderbolaget Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Bostadsgarantis årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26), och dess ändringsföreskrifter (FFFS 2009:12 och 2011:28) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2. Försäkringsföretaget tillämpar sk lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Koncernbidrag i moderbolaget redovisas enligt den ekonomiska innebörden, vilket innebär att koncernbidrag redovisas direkt under fritt eget kapital. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Inbetalda premier/intäkter periodiseras över ansvarstidens/garantitidens längd vilket speglar risken under avtalens löptid. Ersättning för utfärdade tjänster intäktsredovisas i de redovisningsperioder som tjänsterna utförs. Räntor redovisas med den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Redovisning av inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas som 22,0% av orealiserade vinster/förluster samt på obeskattade reserver i koncernen. Uppskjuten skatt skall redovisas avseende alla temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas Koncernen Moderbolaget Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 år 5 år Kortfristiga placeringar Placeringstillgångarna värderas i enlighet med årsredovisningslagen till verkligt värde på balansdagen. Förvärv och avyttringar av placeringstillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Garantifondavsättningar Avsättning till fonden har gjorts för att möta förväntade skador och kostnader i moderbolagets garantiportfölj. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2012 varav män % 2011 varav män % Moderbolaget Styrelse inkl VD Övriga anställda Totalt i moderbolaget Dotterbolaget Styrelse* Övriga anställda Totalt i dotterbolaget Koncernen totalt varav styrelse och VD * Samma styrelseledamöter i såväl moderbolag som dotterbolag. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnad) (1 366) 1) (928) 1) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (1 195) (982) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) (2 561) 2) (1 910) 2) 1) Av moderbolagets pensionskostnader avser (675) gruppen styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser (675) gruppen styrelse och VD. 16

19 Noter koncernen och moderbolaget Löner och andra ersättningar för ledande befattningshavare och övriga anställda VD Styrelsens ordförande 2012 Övrig styrelse Övriga anställda Moderbolaget Moderbolaget totalt Dotterföretag Dotterföretag totalt Koncernen totalt Styrelsens ordförande 2011 Övrig styrelse Övriga anställda VD Moderbolaget Moderbolaget totalt Dotterföretag Dotterföretag totalt Koncernen totalt Ersättningen till VD har beslutats av styrelsen. Stämman har beslutat styrelsens arvode. VD respektive bolaget har rätt att påkalla förtida pensionsavgång från och med den dag VD fyller 61 år och denna rätt finns därefter förlängd med ett år i taget fram till VD fyller 65 år. Varsel om avgång skall skriftligen meddelas den andra parten senast 3 månader före aktuell födelsedag. Pensionsförmåner från ordinarie pensionsålder (65 år) påverkas inte om VD avgår före denna tidpunkt. Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen Intäkter från kursverksamheten Övrigt Moderbolaget Intäkter från kursverksamheten Intäkter från koncernföretag Övrigt Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderbolag KPMG Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Andra uppdrag Skatterådgivning Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Inventarier Moderbolaget Inventarier Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter och utdelningar Realisationsvinster avyttrade aktier Realisationsvinster avyttrade räntebärande tillgångar Moderbolaget Ränteintäkter och utdelningar Realisationsvinster avyttrade aktier Realisationsvinster avyttrade räntebärande tillgångar Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Realisationsförlust avyttrade aktier Realisationsförlust avyttrade räntebärande tillgångar Realisationsförlust avyttrade övriga värdepapper Moderbolaget Räntekostnader, övriga Realisationsförlust avyttrade aktier Realisationsförlust avyttrade räntebärande tillgångar Realisationsförlust avyttrade övriga värdepapper

20 Noter koncernen och moderbolaget Not 7 Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Koncernen Aktier och andelar Räntebärande tillgångar Övriga värdepapper Moderbolaget Aktier och andelar Räntebärande tillgångar Övriga värdepapper Not 8 Bokslutsdispositioner Moderbolaget Periodiseringsfond, årets avsättning Periodiseringsfond, årets återföring Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt (spec nedan) Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt (spec nedan) Koncernen Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% ,3% Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter 3 21 Schablonintäkt på periodiseringsfond Schablonintäkt på investeringsfonder -400 Skatteeffekt hänförlig till förändrad skattesats Redovisad effektiv skatt 14,2% ,8% Moderbolaget Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% ,3% -958 Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter 3 16 Schablonintäkt på periodiseringsfond Schablonintäkt på investeringsfonder -90 Skatteeffekt hänförlig till förändrad skattesats 199 Redovisad effektiv skatt 27,5% ,7% Årets uppskjutna skattekostnader Koncernen Uppskjuten skattekostnad avseende förändring i temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad avseende ökning underskottsavdrag 229 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt i resultaträkningen Moderbolaget Uppskjuten skattekostnad avseende förändring i temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt avseende ökning av underskottsavdrag 229 Uppskjuten skatt i resultaträkningen Not 10 Försäkringsrörelsens resultaträkning i sammandrag Premieinkomst Premie för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkt för egen räkning Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar f e r Driftskostnader Förändring i Utjämningsavsättning Försäkringsrörelsens tekniska resultat * Återstående kapitalavkastning Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat *Vid konsolidering har koncerninterna transaktioner om netto tkr (1 157 tkr) eliminerats i försäkringsrörelsens tekniska resultat 18

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer